Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a."

Transkript

1 Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december 2014

2 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Projektansvarlig Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. Frederikslundsvej Ryomgaard Kontaktpersoner: Formand Carsten Bryrup Telefon: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Telefon: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Telefon: Mobil: Mail: Side 1 af 9

3 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Baggrund Formål Sammenfatning Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning / fritagelse Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Berørte parter Tidsplan Energibehov Brugerøkonomi Konklusion...9 Bilag 1. Kortbilag med angivelse af NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune 2. Liste med ejendomsnummer, ejerlavsnavn, lands, matr., ejers navn, ejendommens adresse, postby og anvendelse. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune, 26. november Side 2 af 9

4 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a., (i nærværende projektforslag forkortet NOFF), har udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse vedr.: Pålægning af forblivelsespligt for eksisterende kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune. Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt for alle potentielle kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune. Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt for fremtidige potentielle kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune Projektet fremsendes til kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter 12 i Lov om varmeforsyning LBK 1184 af 14. december 2011, vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg samt efter 2 i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 690 af 21. juni 2011 (tilslutningsbekendtgørelsen). Kort med angivelse af forsyningsområde er vedlagt som bilag 1 Liste med ejendomsnummer, ejerlavsnavn, lands, matr., ejers navn, ejendommens adresse, postby og anvendelse, er vedlagt som bilag 2. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune 26. november Baggrund NOFF modtog den 27. maj 2013 varsel om prisstigning fra deres varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en ikke budgetteret faktura på ca. 7.mill. kr. til dækning af det samlede underskud, der er oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. Baggrunden for de varslede stigninger er et krav fra Energitilsynet om, at Nimtofte Varmeværk I/S skal opfylde varmeforsyningslovens princip om hvile-i-sig-selv. NOFF har ikke midler til at betale et sådant krav sammen med NOFF s øvrige gæld. Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og bankerne er ikke interesseret i at NOFF går konkurs. Ud fra ovenstående er det efterfølgende blevet vedtaget at udføre en rekonstruktion af NOFF, som blev igangsat den 28. juni NOFF s rekonstruktion blev afsluttet den 18. juni 2014 efter en frivillig aftale mellem de involverede parter. I forbindelse med rekonstruktionen, skal der stilles en kommunegaranti fra Syddjurs Kommune på et nyt banklån. For at stille denne kommunegaranti har Syddjurs Kommune forlangt, at der bliver udarbejdet et projektforslag for forblivelsespligt for nuværende kunder samt tilslutningsog forblivelsespligt for alle potentielle forbrugere i NOFF s forsyningsområde i Syddjurs Kommune. Side 3 af 9

5 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Formål NOFF har ladet udarbejde nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse af forblivelsespligt for nuværende kunder samt tilslutnings- og forblivelsespligt over en 9 årig periode for potentielle forbrugere i forsyningsområdet, såfremt byrådet ikke kan give dispensation om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg jf. 17 i Bekendtgørelse 690 af 21. juni Projektet fremsendes til kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter Bekendtgørelse 690 af juni 2011 lov om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. I grundlaget for godkendelsen skal samtidig henvises til, at idet NOFF er blevet rekonstrueret, vil det sikre en god udnyttelse af den eksisterende varmeproduktion på halm samt et energieffektivt ledningsnet. 1.4 Sammenfatning NOFF ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag for forblivelsespligt for eksisterende kunder samt tilslutnings- og forblivelsespligt for alle potentielle forbrugere og fremtidig bebyggelse, beliggende i varmeværkets forsyningsområde i Syddjurs Kommune. (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011 lov om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 690 af 21. juni 2011, ansøger NOFF endvidere om, at kommunalbestyrelsen samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at fremtidig nybebyggelse kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: Revideret projektforslag udarbejdes i november/december Projekt sendes til godkendelse i Syddjurs Kommune december Projekt behandles af kommunalbestyrelsen og under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse udsendes projektet til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 4. På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler kommunalbestyrelsen på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse, hvorefter der er en klagefrist på 4 uger jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 5. Tilslutnings- og forblivelsespligten tinglyses af Syddjurs Kommune på de berørte ejendomme jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 21 stk. 2. Side 4 af 9

6 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter forblivelsespligt for eksisterende fjernvarmetilsluttede boliger i Nimtofte og Lübker Golf område, tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende potentielle kunder samt fremtidig bebyggelse, der ikke er omfattet reglerne for fritagelse i henhold til Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, Forhold til anden lovgivning Ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. I henhold til energiaftalen 2020 skal varmeforbruget gradvis omstilles til vedvarende energi. Aftalen understøtter udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger ved: At der fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger At det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Selvom boligejere ikke ønsker at aftage fjernvarme, skal der betales de faste afgifter og abonnementer, som NOFF har anmeldt til Energitilsynet. Pligten til at betale disse afgifter og abonnementer indtræder samtidig med, at ejendommen tilsluttes eller kunne have været tilsluttet fjernvarmenettet. Boligejere skal kun betale forbrugsafhængige ydelser i det omfang, ejendommen forsynes med fjernvarme. Syddjurs Kommune foranlediger at beslutningen om tilslutnings- og forblivelsespligt tinglyses på ejendommen. Et tilslutningspålæg forpligter forsyningsselskabet til at anlægge de tekniske anlæg og stikledninger, der er nødvendige for at kunne forsyne de tilslutningspligtige ejendomme, der ønsker fjernvarmeforsyning. 2.3 Berørte parter Samlet liste med ejendomsnummer, ejendommens adresse, matr. ejerlav, ejers navn, ejers adresse, anvendelse, varmeinstallation og opvarmningsmiddel, er vedlagt som bilag 2. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune, 26. november Den nuværende opvarmningsform er i henhold til ovennævnte liste opgjort til: Nuværende opvarmningsform i henhold til BBR Fjernvarme i.ht. NOFF Flydende brændsel olie, petroleum, flaskegas m.m. Fast brændsel kul,koks, brænde m.m. Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel, halm Elovne, elpanel Varmepumper Side 5 af 9

7 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2) Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, 6) Eksisterende lavenergihuse, hvorved forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit til Bygningsreglement for småhuse Ovenstående skal være opfyldt på tidspunktet for vedtagelse. Efterfølgende dispensation kan kun gives i henhold til 17 i tilslutningsbekendtgørelsen, BEK 690 af 21. juni Tidsplan I henhold til tilslutningsbekendtgørelsen, BEK 690 af 21. juni 2014, kan eksisterende bebyggelse kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år. NOFF har udarbejdet et kampagnetilbud hvor potentielle forbrugere som konverterer til fjernvarme, opnår / har disse fordele: år ikke betales fast bidrag. år betales halvt fast bidrag. år 2019 betales fuldt bidrag. Tariffer kan ses i afsnit 2.6 Brugerøkonomi. Ud fra dette, forventes det at 50 % af de potentielle forbrugere vil blive tilsluttet de første to år, 25 % år 3-4 og de resterende forbrugere over de resterende 5 år med en faldende kurve mod år 9. Vurderet tidsplan for tilslutning i % Side 6 af 9

8 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Energibehov Området er bestående af såvel ældre bebyggelse samt bebyggelse opført iht. BR 08 og 10, ligesom det kan forventes, at der vil blive opført bygninger iht kravene. Forudsætningerne i nærværende projektforslag et i henhold til Dansk Fjernvarmes standardhus, normalhus. Forudsætninger Eksisterende bygningers energibehov Størrelse gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug Gennemsnit (MWh) El-varmepumpe, væske/vand (kwh) - SPF værdi 3,0 Årligt forbrug (liter fyringsolie) Standardhus Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter i forbindelse med konvertering / tilslutning til NOFF. NOFF har udarbejdet et kampagnetilbud for tilslutning til fjernvarme. Kampagnen gælder for årene Alle nye forbrugere, der konverterer til fjernvarme opnår fordelene. Der betales ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning i kampagneperioden. Ingen fast afgift i årene 2015 og % rabat på fast afgift i årene 2017 og 2018 NOFF leverer standard fjernvarmeunit Investering Udskiftning af olietank, kedel og brænder Pris anslået af VVS-installatør Investering af varmepumpe væske/vand (inkl. VVB til jordvarme tabel 5.22 pkt. E) Pris i henhold til teknologikataloget Ændring af husinstallation til vandbåret anlæg med radiator Pris anslået af VVS-installatør Tilslutningsbidrag 0 0 Husinstallation ved skift til fjernvarme inkl. montage (udf. af VVS-installatør) Pris anslået af VVS-installatør Investering i alt kr Oliefyr fornyes Investering varmepumpe Vædske / vand Olie til fjernvarme El til fjernvarme Enhedspriser i henhold til NOFF's budgetudkast 2015 ekskl. moms Varmesalg /MWh 500,00 625,00 Målerafgift /årligt 2.150, ,50 Fast afgift Takstområde I (0-140 m²) kr. 60/m² /årligt 7.800, ,00 Fast afgift Takstområde II (0-140 m²) kr. 54/m² /årligt 7.020, ,00 Takstområder: Takstområde I: Nimtofte by samt alle nye lokalplansområder Takstområde II: Lübker Golf Resort Takstområde III: Ramten by (beliggende i Norddjurs Kommune og indgår ikke i nær værende projektforslag). Side 7 af 9

9 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Årlige udgifter ved fjernvarme (Kampagne ) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 0,00 0,00 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,17 Årlige udgifter ved fjernvarme (Kampagne ) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 4.875, ,50 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,67 Årlige udgifter ved fjernvarme (Efter afslutning af kampagne) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 9.750, ,00 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,17 Enhedspriser fyringsolie ekskl. moms Oliepris fra Statoil prisudvikling dec nov ,22 11,53 Årlige udgifter ved oliefyr Takstområde I Takstområde II Afskrivning af oliefyr ved 20 års levetid (uden rentetilskrivning /20) 2.600, , l olie , ,92 Service, el, skorstensfejer m.m , ,00 I alt kr , ,92 Enhedspriser for el til opvarmning NRGI elsalg - kr./kwh inkl. abonnement og fradrag for opvarmning kr./år Priserne er i hht. - Leveringsstart 1. januar 2015 (Standard fast pris) ekskl. moms 1,46 1,83 Årlige udgifter ved elopvarmning (Elpaneler o.l.) KWh , ,00 I alt kr , ,00 Takstområde I Takstområde II Årlige udgifter ved varmepumpe (væske/vand - jordvarme) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af varmepumpe (uden rentetilskrivning /20) 7.519, , kwh el á 1,83 kr./kwh , ,00 Reinvestering efter 15 år (50%) (Uden rentetilskrivening /20) 3.759, ,68 Service i henhold til Teknologikataloget 1.860, ,00 I alt kr , ,03 Side 8 af 9

10 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Ud fra ovennævnte priser og tariffer vil besparelsen blive som vist på nedenstående skemaer. Besparelsen er afhængig at tidspunktet for konverteringen, samt i hvilket område ejendommen er beliggende. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser alt efter reelle størrelser, brugsmønster, komfortkrav m.v. Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til olie , , , ,25 Efter afslutning af kampagne 5.147, ,75 Takstområde I Takstområde II Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til vamepumpe , , , ,36 Efter afslutning af kampagne -265,14 709,86 Takstområde I Takstområde II Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til elopvarmning , , , ,33 Efter afslutning af kampagne 8.495, ,83 Takstområde I Takstområde II Ud fra de givne forudsætninger er brugerudgifterne på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for oliefyr, elopvarmning eller etablering af varmepumpe med jordvarme. For takstområde I er der en besparelse på 265 kr. årligt til fordel for varmepumpe, men hvis forbrugeren vælger dette frem for konvertering i , udlignes denne fordel først efter ca. 57 år i forhold til besparelsen på 9.484, 86 kr. 3 Konklusion Projektets vedtagelse vil sikre NOFF s eksistensgrundlag, og sikre alle NOFF s forbrugerne bæredygtig og konkurrencedygtig fjernvarme i en lang årrække fremover. Projektet sikrer endvidere en fortsat god udnyttelse af den eksisterende og fremtidige varmeproduktion på halm samt et energieffektivt ledningsnet. Projektet vil ligestille alle forbrugere som er tilknyttet NOFF. CO 2 udslippet i området vil løbende formindskes i takt med at olieforbrugere og forbrugere med elopvarmning konverterer til fjernvarme over den 9-årige periode. Side 9 af 9

11 d Mo en mt a R Halmværk Syddjurs Webkort Målforhold Dato 1: / Signaturforklaring KMS, Syddjurs Kommune Bilag 1 Revideret 28. okt. 2014

12 Stationsvej 2 (8581) 2z Nimtofte By, Nimtofte Michael Dürr Pedersen Margrethelundvej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 54 B 2æ Nimtofte By, Nimtofte Lars Søholm Knudsen Lundagervej Langå Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ingen varmeinstallationer Stationsvej 4 (8581) 2ø Nimtofte By, Nimtofte Jesper Elkjær Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 54 A (8581) 2aa Nimtofte By, Nimtofte Lars Søholm Knudsen Lundagervej Langå Beboelsesejendom Stationsvej 52 (8581) 2ab Nimtofte By, Nimtofte Jonas Sandal Wyrtz Østerlund Herning Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm Stationsvej 24 A (8581) 2ac Nimtofte By, Nimtofte Anna Skjøtt Stationsvej 24 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 8 (8581) 2ad Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 1 (8581) 2ae Nimtofte By, Nimtofte Stelan Thevabalan Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 4 (8581) 3b Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET LASSEN & HENRIKSEN. NI Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 3 (8581) 3c Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Torvet 2 (8581) 3d Nimtofte By, Nimtofte Margit Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Ryomgårdvej 3 3e Nimtofte By, Nimtofte Gunner Svane Hougaard Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 5 3f Nimtofte By, Nimtofte Allan Kim Eriksen Lyngfeldvænget Galten Beboelsesejendom Ryomgårdvej 7 3g Nimtofte By, Nimtofte Steen Fredborg Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 9 (8581) 3h Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Ramtenvej 1 3i Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 3 3k Nimtofte By, Nimtofte Jonna Graton Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 8 (8581) 3l Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Anden opvarmning end Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr el, gas, flydende/fast brændsel og halm Ryomgårdvej 5 3m Nimtofte By, Nimtofte Allan Kim Eriksen Lyngfeldvænget Galten Beboelsesejendom Torvet 10 (8581) 3n Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom LASSEN & HENRIKSEN. NI Torvet 12 (8581) 3o Nimtofte By, Nimtofte Arne Sørensen Torvet Nimtofte Ren forretning Ryomgårdvej 5 C 3t Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Torvet 4 (8581) 3u Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET LASSEN & HENRIKSEN. NI Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 13 B Børnehave 3x Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs Kommune Børnehaven Solbærkrogen Ramtenvej 13 B 8581 Nimtofte Privat institutions- og serviceejendom. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 16 3z Nimtofte By, Nimtofte Susanne Cathrine Ihler Skytte Skovtoften Ryomgård Beboelsesejendom Ramtenvej 18 3æ Nimtofte By, Nimtofte Karin Lydia Kjeldsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 2 (8581) 3ø Nimtofte By, Nimtofte Margit Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Torvet 11 (8581) 3ac Nimtofte By, Nimtofte Ole Hølmer-Hansen Sundbyvej Kolind Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 20 3ad Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE KIRKEKASSE V/LENA ANDERSEN Baunevej Nimtofte Undtaget fra vurdering. Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 13 A 3ag Nimtofte By, Nimtofte Leif Andersen Ramtenvej 13 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 15 3ai Nimtofte By, Nimtofte Kent Brøgger Rasmussen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Svenstrupvej 8 4a Svenstrup By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 6 4c Svenstrup By, Nimtofte Peter Benjamin Christensen Hæstvej Trige Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 29 6 Svenstrup By, Nimtofte John Skriver Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 25 3bp Nimtofte By, Nimtofte Mette Bachmann Laursen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 26 3br Nimtofte By, Nimtofte Erling Flor Christensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 28 3bs Nimtofte By, Nimtofte Lilly Jørgine Pedersen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 30 3bt Nimtofte By, Nimtofte Jack Lenschau Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 32 3bu Nimtofte By, Nimtofte Edita Bahtiri Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 34 3bv Nimtofte By, Nimtofte Bent Møller Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 38 3bx Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 36 3by Nimtofte By, Nimtofte Ole Lassen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 1 af 16 Bilag 2

13 Ramtenvej 44 3bz Nimtofte By, Nimtofte Lars Steffensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 42 3bæ Nimtofte By, Nimtofte Marianne Skov Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 40 3bø Nimtofte By, Nimtofte Ivan Thomsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 6 A (8581) 4a Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Privat institutions- og Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr serviceejendom Torvet 5 (8581) 4b Nimtofte By, Nimtofte Boet efter Kaj Aage Rasmussen v/lars Ahlmanns Alle 4, Hellerup Lucht Rasmussen Tøstrupvej 1 4e Nimtofte By, Nimtofte Michael Rønde Gerlach Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Tøstrupvej 3 4f Nimtofte By, Nimtofte Claus Elkjær Skovgård Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Tøstrupvej 5 4g Nimtofte By, Nimtofte Bent Frederiksen Færgevej Havndal Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 7 4h Nimtofte By, Nimtofte BE HOLDING NIMTOFTE ApS Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tøstrupvej 9 4i Nimtofte By, Nimtofte Anders Bager Tøstrupvej Nimtofte Ren forretning. Ingen varmeinstallationer Stationsvej 29 (8581) 4k Nimtofte By, Nimtofte Lars Bøtcher Bonde Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 1 (8581) 4m Nimtofte By, Nimtofte HETON II ApS Lejkon Jernbanegade Roskilde Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Administration ApS Stationsvej 37 (8581) 4n Nimtofte By, Nimtofte André Koch Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 39 (8581) 4o Nimtofte By, Nimtofte Hans Jørn Severinsen Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 41 (8581) 4p Nimtofte By, Nimtofte John Boiesen Petersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 31 (8581) 4s Nimtofte By, Nimtofte Christa Lilian Holch Pedersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 33 (8581) 4t Nimtofte By, Nimtofte Torben Lillie Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 35 (8581) 4u Nimtofte By, Nimtofte Gert Andersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 5 (8581) 4v Nimtofte By, Nimtofte Jens Peter Brøste Rasmussen Jensen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 3 (8581) 4x Nimtofte By, Nimtofte Morten Lundgaard Lærkevej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 25 (8581) 4æ Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Stationsvej 25 (8581) 4ø Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Ramtenvej 4 4ac Nimtofte By, Nimtofte MCA BOLIG ApS Ebeltoftvej 3 B 8960 Randers SØ Beboelsesejendom Nyvej 1 (8581) 4ae Nimtofte By, Nimtofte HETON II ApS Lejkon Administration ApS Jernbanegade Roskilde Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 45 (8581) 4ag Nimtofte By, Nimtofte Carlos Florez Barrio Tingager Randers NØ Beboelsesejendom Birkevej 6 (8581) 4al Nimtofte By, Nimtofte Susanne Persen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Randersvej 9 (8581) 4ao Nimtofte By, Nimtofte TOTALKREDIT A/S Kalvebod Brygge København V Beboelsesejendom Randersvej 11 (8581) 4ap Nimtofte By, Nimtofte Poul Erik Madsen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Randersvej 13 (8581) 4aq Nimtofte By, Nimtofte Inger Pedersen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 3 (8581) 4as Nimtofte By, Nimtofte Jan Simonsen Nyvej Nimtofte Erhvervsejendom af speciel karakter Ingen varmeinstallationer Ramtenvej 6 4av Nimtofte By, Nimtofte Dimitri Arthur Bjørn Boonstra Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 60 (8581) 4ax Nimtofte By, Nimtofte Erik Bach Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Tøstrupvej 11 4az Nimtofte By, Nimtofte Bjarne Grønholt Eriksen Eskebakken Nimtofte Ren forretning. Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 40 4aæ Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Nørregaard Rasmussen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 8 4aø Nimtofte By, Nimtofte Boet efter Ingrid Rasmussen Brincks v/advokat Rådhustorvet Randers C Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Dorthe Østerby Ramtenvej 10 4ba Nimtofte By, Nimtofte Svend Åge Andersen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 12 4bb Nimtofte By, Nimtofte Palle Hagbart Buus Jensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 14 D Skole 4bc Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.) Randersvej 5 (8581) 4bf Nimtofte By, Nimtofte Helge Graverholt Sørensen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 2 (8581) 4bg Nimtofte By, Nimtofte Jytte Baastrup Johannesen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Birkevej 4 (8581) 4bh Nimtofte By, Nimtofte Pernille Liliestrøm Astrup Bredgade 9 B,kl 8560 Kolind Beboelsesejendom Tøstrupvej 42 4bi Nimtofte By, Nimtofte Erik Bent Havmose Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Birkevej 8 (8581) 4bl Nimtofte By, Nimtofte Kate Nøraa Petersen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 2 af 16 Bilag 2

14 Torvet 6 D (8581) 4bm Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Torvet 6 E (8581) 4bn Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 6 F (8581) 4bo Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 23 1b Svenstrup By, Nimtofte Jens Kruse Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 56 (8581) 3ak Nimtofte By, Nimtofte Claus Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 7 3am Nimtofte By, Nimtofte Erland Laursen Møllevej 6 A 8581 Nimtofte Ren forretning. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 2 3an Nimtofte By, Nimtofte Rikke Hoffgaard Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 4 3ap Nimtofte By, Nimtofte Karen Kirstine S Gregersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 6 3aq Nimtofte By, Nimtofte Mikael Lassen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 8 3ar Nimtofte By, Nimtofte Kurt Vilmer Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 10 3as Nimtofte By, Nimtofte Ninna Brøste Rasmussen Jensen Mogenstrupvej Ørum Djurs Beboelsesejendom Baunevej 12 3at Nimtofte By, Nimtofte Erik Nielsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 14 3au Nimtofte By, Nimtofte Hanne Jepsen Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 16 3av Nimtofte By, Nimtofte Matt Hallager Okkerholm-Madsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 18 3ax Nimtofte By, Nimtofte Annette Vedam Sørensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Baunevej 20 3ay Nimtofte By, Nimtofte Else Marie Skjødt Poulsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 16 (8581) 16c Nimtofte By, Nimtofte Ulla Pallisgaard Nielsen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 22 (8581) 16e Nimtofte By, Nimtofte Mogens Frantz Pedersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 20 (8581) 16h Nimtofte By, Nimtofte Dan Andersen Søndergade Ebeltoft Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 18 (8581) 16i Nimtofte By, Nimtofte Dorte Preetzmann Petersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 9 17d Nimtofte By, Nimtofte Tina Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 11 17e Nimtofte By, Nimtofte Christa Johanne Kraunsøe Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 21 19b Nimtofte By, Nimtofte Peter Hansen Ryomgaardvej Nimtofte Ryomgårdvej 19 C 19c Nimtofte By, Nimtofte Peter Bakman Holme Ryomgaardvej 19 C 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 14 (8581) 20a Nimtofte By, Nimtofte RISBJERG EJENDOMME ApS Eksportvej Them Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 22 3az Nimtofte By, Nimtofte Jenny Lind Laursen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 24 3aæ Nimtofte By, Nimtofte Gitte A Bendixen Lykkeris Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 26 3aø Nimtofte By, Nimtofte Brian Myrup Brix Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 9 3ba Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 11 3bb Nimtofte By, Nimtofte René Graverholt Sørensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 1 3bc Nimtofte By, Nimtofte Kirsten Nete Christensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 3 3bd Nimtofte By, Nimtofte Svend Johan Pedersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 5 3be Nimtofte By, Nimtofte Barbel Gertrud Lenschau Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 7 3bf Nimtofte By, Nimtofte Ella Kirstine Eriksen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 9 3bg Nimtofte By, Nimtofte Mona Kjær Hansen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 11 3bh Nimtofte By, Nimtofte Boris Klejs Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 13 3bi Nimtofte By, Nimtofte Ove Villadsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 15 3bk Nimtofte By, Nimtofte Kurt Sjørup Simonsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 17 3bl Nimtofte By, Nimtofte Brian Bendtsen Ibsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 12 (8581) 20b Nimtofte By, Nimtofte Preben Kristian Sørensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 10 (8581) 20c Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Svendsen Meldgaard Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 10 (8581) 20d Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Svendsen Meldgaard Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 7 (8581) 21a Nimtofte By, Nimtofte Kenneth Strunge Nielsen Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 8 (8581) 21b Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej Nimtofte By, Nimtofte Kurt Nielsen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 3 (8581) 23 Nimtofte By, Nimtofte Ole Hølmer-Hansen Sundbyvej Kolind Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 2 (8581) 24a Nimtofte By, Nimtofte Michael Dürr Pedersen Margrethelundvej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 4 (8581) 24b Nimtofte By, Nimtofte Jesper Elkjær Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Nyvej 4 (8581) 25b Nimtofte By, Nimtofte Søren Christian Bach Sørensen Nyvej Nimtofte Nyvej 18 (8581) 25c Nimtofte By, Nimtofte Jens Kristian Svane Rasmussen Nyvej Nimtofte Baunevej 19 3bm Nimtofte By, Nimtofte Lena Andersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 3 af 16 Bilag 2

15 Baunevej 21 3bn Nimtofte By, Nimtofte Poul Trier Jensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 23 3bo Nimtofte By, Nimtofte Hans Egon Hansen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Nyvej 16 (8581) 25d Nimtofte By, Nimtofte Kurt Chr H Frederiksen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Nyvej 14 (8581) 25e Nimtofte By, Nimtofte Margit Danielsen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 12 (8581) 25f Nimtofte By, Nimtofte Rita Holst Jensen Georgsmindevej Allingåbro Nyvej 8 (8581) 25h Nimtofte By, Nimtofte Søren Henrik Køpke Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Nyvej 6 (8581) 25i Nimtofte By, Nimtofte Jan Simonsen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Nyvej 3 (8581) 25k Nimtofte By, Nimtofte Morten Lundgaard Lærkevej Ryomgård Beboelsesejendom Nyvej 2 (8581) 25l Nimtofte By, Nimtofte Benny Jespersen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Randersvej 1 (8581) 25o Nimtofte By, Nimtofte Michael Eriksen Byrgesen Nielsen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Nyvej 20 25p Nimtofte By, Nimtofte Vera Rasmussen Nyvej Nimtofte Vinkelvej 2A - Kirken -Kapellet 27 Nimtofte By, Nimtofte Nimtofte Kirke Ryomgårdvej 8581 Nimtofte Undtaget fra vurdering Tøstrupvej 2 A 5bs Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 4 6b Nimtofte By, Nimtofte Hanne Ellingham Krogh Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 6 6c Nimtofte By, Nimtofte Johnni Kjær Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 2 6d Nimtofte By, Nimtofte Karen Kirstine Broch Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Vinkelvej 1 (8581) 6e Nimtofte By, Nimtofte Ulla Irene Antonsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Vinkelvej 3 A (8581) 6m Nimtofte By, Nimtofte Michelle Elgaard Andersen Vinkelvej 3 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Møllevej 5 (8581) 6n Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Torvet 6 A (8581) 4bp Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Privat institutions- og Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr serviceejendom Møllevej 1 (8581) 5c Nimtofte By, Nimtofte Erik Larsen Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 6 5g Nimtofte By, Nimtofte Knud Erling Pedersen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 4 5h Nimtofte By, Nimtofte Allan Daugaard Tøstrupvej 4,st 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Tøstrupvej 8 5k Nimtofte By, Nimtofte Ellen Jensen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Møllevej 5 (8581) 5l Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Møllevej 5 (8581) 5m Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Eskebakken 1 5n Nimtofte By, Nimtofte TDC A/S Teglholmsgade København SV Erhvervsejendom af speciel karakter Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 3 5o Nimtofte By, Nimtofte Rudi Bredahl Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 5 5p Nimtofte By, Nimtofte Kennet Steffensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 7 5q Nimtofte By, Nimtofte Flemming Kjær Pedersen Spurvevej Rønde Møllevej 5 (8581) 5s Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Stationsvej 25 (8581) 6r Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Møllevej 4 (8581) 6t Nimtofte By, Nimtofte Verner-Martin Stein Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Vinkelvej (8581) 6u Nimtofte By, Nimtofte B45 Engdalen Grenaa Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 17 (8581) 6v Nimtofte By, Nimtofte Tina Kochen Bryrup Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 27 (8581) 6x Nimtofte By, Nimtofte Rene Danielsen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Møllevej 6 A (8581) 6y Nimtofte By, Nimtofte Erland Laursen Møllevej 6 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 19 A 6z Nimtofte By, Nimtofte Thomas Krogsholm Ryomgaardvej 19 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 19 B 6æ Nimtofte By, Nimtofte Hans Erik Bengt Jensen Decembervej Hjørring Stationsvej 19 (8581) 6ø Nimtofte By, Nimtofte Kim Andre Bech Nielsen Stationsvej 19, Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 21 (8581) 6aa Nimtofte By, Nimtofte Kate Jensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 13 (8581) 6ab Nimtofte By, Nimtofte Lilian Lassen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 9 (8581) 6ac Nimtofte By, Nimtofte Kim Nielsen Stationsvej Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken Udstykningsejd 5t Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde Eskebakken 9 5u Nimtofte By, Nimtofte Erling Schøler Hvedevangen Rønde Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 4 af 16 Bilag 2

16 Eskebakken 11 5v Nimtofte By, Nimtofte Martin Møller-Laursen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 13 5x Nimtofte By, Nimtofte Allan Ravn Christiansen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 15 5y Nimtofte By, Nimtofte Elin Braun Skovhøj Hasselager Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 17 5z Nimtofte By, Nimtofte Jens Jacob Elgaard H Sørensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 19 5æ Nimtofte By, Nimtofte Bjarne Grønholt Eriksen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 21 5ø Nimtofte By, Nimtofte Jes Svane Rasmussen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 23 5aa Nimtofte By, Nimtofte Lars Møller Klemmensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 25 5ab Nimtofte By, Nimtofte Lis Merete Bach Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 27 5ac Nimtofte By, Nimtofte Brian Eriksen Byrgesen Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Stationsvej 23 (8581) 6ad Nimtofte By, Nimtofte Henrik Andersen Præstbrovej Galten Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Vinkelvej 11 A st. 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 B st. 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 B 01 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 A 01 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 (8581) 6ae Nimtofte By, Nimtofte North Invest APS under konkurs v/lindhardt Steffensen Moderejendom for 8500 Grenå Advokater ejerlejligheder Vinkelvej 5 (8581) 6ag Nimtofte By, Nimtofte Anders Pedersen Kærbyvej 14 A 8560 Kolind Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Vinkelvej 7 (8581) 6ah Nimtofte By, Nimtofte Kurt Flemming Nielsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Vinkelvej 9 B (8581) 6ai Nimtofte By, Nimtofte Gudmund Lillie Friedrichsen Vinkelvej 9 A 8581 Nimtofte Andre vurderinger. Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende) Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Vinkelvej 9 A (8581) 6ak Nimtofte By, Nimtofte Inger Kristine Rasmussen Vinkelvej 9 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Møllevej 2 (8581) 6al Nimtofte By, Nimtofte Verner-Martin Stein Møllevej Nimtofte Møllevej 8 (8581) 6am Nimtofte By, Nimtofte Kaj Nielsen Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Vinkelvej 3 B Udlejningsejendom 6an Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 11 (8581) 6ap Nimtofte By, Nimtofte Michael Hallager Okkerholm-Madsen Vinkelvej Nimtofte Andre vurderinger. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Møllevej 6 B (8581) 6as Nimtofte By, Nimtofte Ida Sand Sørensen Møllevej 6 B 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 29 5ad Nimtofte By, Nimtofte Olaf Preben Kahr Elholtvej Ryomgård Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 31 5ae Nimtofte By, Nimtofte Thomas Ejlersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 33 5af Nimtofte By, Nimtofte Knud Erik Hansen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 35 5ag Nimtofte By, Nimtofte Alex Kjær Poulsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 37 5ah Nimtofte By, Nimtofte Per Sams Simonsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 39 5ai Nimtofte By, Nimtofte Steen Skov Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 41 5ak Nimtofte By, Nimtofte Jens Peter Simonsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 43 5al Nimtofte By, Nimtofte Knud I Hejborg Kristensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 45 5am Nimtofte By, Nimtofte Finn Møller Klemmensen Frederikslundvej Ryomgård Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 47 5an Nimtofte By, Nimtofte Flemming Klaus Pedersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 49 5ao Nimtofte By, Nimtofte Bent Rasmus Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 51 5ap Nimtofte By, Nimtofte Karl Vilhelm Pedersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 53 5aq Nimtofte By, Nimtofte Brian Steffensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 55 5ar Nimtofte By, Nimtofte Pia Hansen Unit 202, Block 23, side Garden, Lane 388, Shanghai, , Yanlord River- Furong P R China Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Vinkelvej 3 G - 3 N (8581) 6at Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 8 (8581) 12a Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 8 (8581) 12c Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 15 13d Nimtofte By, Nimtofte Jette Salling Bang Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 13 B 13e Nimtofte By, Nimtofte Arne Johannes Thorsen Sørensen Ryomgaardvej 13 B 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 13 A 13f Nimtofte By, Nimtofte Kaj Rasmussen Bang Ryomgaardvej Nimtofte Vinkelvej 16 (8581) 14a Nimtofte By, Nimtofte Mie Olsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 7 (8581) 14c Nimtofte By, Nimtofte Poul Henning Sørensen Skovbrynet Grenaa Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 5 af 16 Bilag 2

17 Stationsvej 5 (8581) 14d Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Vinkelvej 18 (8581) 14g Nimtofte By, Nimtofte Brian Hertz Andersen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 57 5as Nimtofte By, Nimtofte Lilli Kvist Sørensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken at Nimtofte By, Nimtofte RANDERSEGNENS BOLIGFORENING Advokat Poul Resen Steenstrup Skt.Clemens Stræde Aarhus C Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 36 5au Nimtofte By, Nimtofte Tove Millgaard Busk Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Sønderskovbakken 34 5av Nimtofte By, Nimtofte Kjeld Boiesen Petersen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 28 5ax Nimtofte By, Nimtofte Holger Mygind Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 26 5ay Nimtofte By, Nimtofte Kim Damgaard Bach Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 24 5az Nimtofte By, Nimtofte Svend Nielsen Hornsleths Allé Grenaa Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 38 5aæ Nimtofte By, Nimtofte Mogens Johan Kristensen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Sønderskovbakken 32 5aø Nimtofte By, Nimtofte Karl Georg Thomsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 30 5ba Nimtofte By, Nimtofte Henning Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 22 5bb Nimtofte By, Nimtofte Arne Bjerregaard Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 40 5bc Nimtofte By, Nimtofte Jan Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm Sønderskovbakken 44 5bd Nimtofte By, Nimtofte Casper Krogh 24b Saltoum Road England Stationsvej 6 (8581) 15b Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 8 (8581) 15c Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Sønderskovbakken 46 5be Nimtofte By, Nimtofte Henrik Busk Jensen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 52 5bf Nimtofte By, Nimtofte Stefan Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 54 5bg Nimtofte By, Nimtofte Kamma Annalise Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 62 5bh Nimtofte By, Nimtofte Carsten Jespersen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 42 5bi Nimtofte By, Nimtofte Pia Danielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 48 5bk Nimtofte By, Nimtofte Hans Aage Rasmussen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 50 5bl Nimtofte By, Nimtofte Niels Erik Nielsen Trekanten 5, Grenaa Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 56 5bm Nimtofte By, Nimtofte Eivind Malle Sørensen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Sønderskovbakken 58 5bn Nimtofte By, Nimtofte Marius John Ingemann Veje Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 60 5bo Nimtofte By, Nimtofte Steffen Juul Thorsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Hovedvejen 83 1d Ramten Mølle, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Hovedvejen 83 1b Ramten Mølle, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Lübker Allé 10 1fy Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 4 1fx Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 90 1gf Mogenstrup By, Nimtofte Henning Jakob Jensen Glentevej Risskov Lübker Allé 112 1gg Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 134 1gh Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 142 1gi Mogenstrup By, Nimtofte Bent Skovsen Fynslundvej Jordrup Lübker Allé 136 1gk Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 144 1gl Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Trent Jones Allé 5 B 6t Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Trent Jones Allé 15 6r Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 6 af 16 Bilag 2

18 Trent Jones Allé 19 6s Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Trent Jones Allé 1 A 1l Ramten Mølle, Nimtofte Jens Morten Brøgger c/o Brøgger Markskellet Malling Sommerhus Trent Jones Allé 1 B 1m Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Sommerhus Trent Jones Allé 1 C 1n Ramten Mølle, Nimtofte Niels Peder Opstrup Trent Jones Allé 1 C 8581 Nimtofte Sommerhus Trent Jones Allé 1 D 1o Ramten Mølle, Nimtofte Boet efter Carsten Overgaard v/karen Kiilerich Overgaard Rågevænget Højbjerg Sommerhus Trent Jones Allé 1 E 1p Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Trent Jones Allé 1 F 1q Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Lübker Allé 117 1fq Mogenstrup By, Nimtofte Tommy Knudsen Virupvej Hjortshøj Sommerhus Lübker Allé 111 1fr Mogenstrup By, Nimtofte Thomas Nørgaard Kylling Skæring Havvej Egå Sommerhus Lübker Allé 109 1fs Mogenstrup By, Nimtofte MURERMESTER KJELD AASKOV ApS Toften Skærbæk Lübker Allé 107 1ft Mogenstrup By, Nimtofte JAKOB AASKOV ApS Teglvænget Kolding Lübker Allé 105 1fu Mogenstrup By, Nimtofte MURERMESTER KJELD AASKOV ApS Toften Skærbæk Lübker Allé 59 1fv Mogenstrup By, Nimtofte Johnny Pedersen Jagtvej Solrød Strand Trent Jones Allé 5 A 6q Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Sommerhus Trent Jones Allé 21 6p Battrupholt, Nimtofte JUNGE BYG ApS Industrikrogen Grindsted Sommerhus Lübker Allé 156 1gr Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 158 1gq Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 152 1gp Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 150 1go Mogenstrup By, Nimtofte Anne-Dorte Heinsvig Puggaard Strandmarksvej Risskov Lübker Allé 148 1gn Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 138 1gm Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 48 B 1gz Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Sommerhus Lübker Allé 50 A 1ga Mogenstrup By, Nimtofte Jesper Frederiksen evej 8 B 2840 Holte Sommerhus Lübker Allé 50 B 1gæ Mogenstrup By, Nimtofte Thorkild Steen Andersen Dæmringsvej Hellerup Sommerhus Lübker Allé 80 1gb Mogenstrup By, Nimtofte Boet efter Lars Peter Krøyer v/adv. Mette Haase Lindhardt Østerbrogade Grena Sommerhus Lübker Allé 82 1gc Mogenstrup By, Nimtofte Kim Jürgensen Solsikkevej Grenaa Sommerhus Lübker Allé 86 1gd Mogenstrup By, Nimtofte Jens Ole Sørensen Skåde Søpark Højbjerg Lübker Allé 88 1ge Mogenstrup By, Nimtofte Olav Kjærulff Kierkegaard Sjørslev Jadevej Skødstrup Lübker Allé 154 1gs Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 166 1gt Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 7 af 16 Bilag 2

19 Lübker Allé 168 1gu Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 178 1gv Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 192 1gx Mogenstrup By, Nimtofte Anders Agerholm Olesen Lillegade 19, Grenaa Sommerhus Lübker Allé 198 1gy Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 48 A 1fø Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Sommerhus Lübker Allé 40 1fæ Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 20 1fz Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Svenstrupvej 1 3b Svenstrup By, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Svenstrupvej 1 3a Svenstrup By, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Svenstrupvej 1 2c Battrupholt, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 24 B (8581) 2a Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 24 B (8581) 2ag Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 24 B (8581) 2ah Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Hovedvejen 84 1g Ramten Mølle, Nimtofte Laurits Hougaard Hovedvejen Ørum Djurs Opkrævningsejendom (Areal vurderet i anden kommune) Svenstrupvej 2-4 1a Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 2-4 1e Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 2-4 2e Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 64 (8581) 4d Nimtofte By, Nimtofte Knud Simonsen Solbakken Rønde Andre vurderinger. Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 64 (8581) 3r Nimtofte By, Nimtofte Knud Simonsen Solbakken Rønde Andre vurderinger. Elovne, elpaneler Elektricitet Randersvej 13 A (8581) 4r Nimtofte By, Nimtofte Niels Verner Calmer Braad Bøgelundsvej Randers SV Særskilt vurderet skov og plantage Randersvej 13 A (8581) 4c Nimtofte By, Nimtofte Niels Verner Calmer Braad Bøgelundsvej Randers SV Særskilt vurderet skov og plantage Møllevej 7 (8581) 6a Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Randersvej 7 (8581) 4an Nimtofte By, Nimtofte Bo Graverholt Sørensen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Lübker Allé 119 1p Mogenstrup By, Nimtofte Jens Thomsen Hovedvejen Grenaa Lübker Allé 115 1q Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Petersen Reberbanen Ebeltoft Lübker Allé 2 1r Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 6 1s Mogenstrup By, Nimtofte Ole Sodtmann Bundgaard Bellisvænget Esbjerg V Sommerhus Lübker Allé 8 1t Mogenstrup By, Nimtofte Anders Hviid Bach Rolighedsvej Auning Lübker Allé 12 1u Mogenstrup By, Nimtofte Johan Eg Nørgaard Sølystgade 55, Aarhus C Kolstrupvej 2 6a Battrupholt, Nimtofte Birgitte Sommer Kolstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 51 F 1b Nimtofte By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1c Nimtofte By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1fl Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Lübker Allé 18 1v Mogenstrup By, Nimtofte P. TANG INVEST ApS Langebakke Ry Lübker Allé 16 1x Mogenstrup By, Nimtofte Henrik Johannes Hasselgaard Edithsvej Hjørring Lübker Allé 28 1y Mogenstrup By, Nimtofte Peer Christian Bærentsen Sejrs Alle Risskov Sommerhus. Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 8 af 16 Bilag 2

20 Lübker Allé 32 1z Mogenstrup By, Nimtofte Peter Heilskov Schweitz Olaf Poulsens Vej Charlottenlund Lübker Allé 36 1æ Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Nitschke Rosenbakken Grenaa Lübker Allé 38 1ø Mogenstrup By, Nimtofte I-CONSULT HOLDING ApS Blomstervangen Egå Lübker Allé 54 1aa Mogenstrup By, Nimtofte Jesper Bech Jensen Strandskadevej Egå Sommerhus Lübker Allé 58 1ab Mogenstrup By, Nimtofte Helle Lorenzen Leddet Horsens Lübker Allé 62 1ac Mogenstrup By, Nimtofte Ken Kolbe Nielsen Leddet Horsens Lübker Allé 72 1ad Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Nitschke Rosenbakken Grenaa Lübker Allé 74 1ae Mogenstrup By, Nimtofte Erik Kofoed Larsen Gjerrild Bygade Grenaa Lübker Allé 76 1af Mogenstrup By, Nimtofte Richard Uffe Martens Kanehaven Risskov Sommerhus Lübker Allé 98 1ag Mogenstrup By, Nimtofte Morten Rankenberg Krabbesholms Alle Viby J Lübker Allé 100 1ah Mogenstrup By, Nimtofte Hans-Erik Møller-Hansen Mariane Thomsens G. 39,2., Aarhus C Sommerhus Ramtenvej 51 F 1g Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1fk Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Trent Jones Allé 9 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 33 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 35 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 37 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 17 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 41 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 43 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 49 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 25 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 27 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 53 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 31 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 47 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 23 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 99 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 169 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 159 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 167 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 157 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 165 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 155 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 163 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 101 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 153 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 91 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 63 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 65 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 67 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 97 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 75 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜl Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 171 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 77 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 81 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 173 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 83 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 85 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 55 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 87 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 71 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 57 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 89 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 113 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 139 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 147 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 137 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering. Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 9 af 16 Bilag 2

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg vedrørende det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3 2. Spildevandsforhold...3 2.1 Status.3 2.2 Plan...4

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 45 April 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Fritidslandbrug med livskvalitet for børn og voksne side 6 Vær opmærksom på vand- og naturplanerne side 10 Natura 2000-planer side 13 Dyrskuer

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn)

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn) Indsamlingsleder Asta Gyldenkærne Skoven,Frederikss Indsamlingsleder Birthe Oue Hansen Vebbestrup,Mariag, Rold,Mariagerfjor, Ar Indsamlingsleder Lissy Wittendahl Sørig,Hjørring Indsamlingsleder Hans Kristian

Læs mere