Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a."

Transkript

1 Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december 2014

2 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Projektansvarlig Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. Frederikslundsvej Ryomgaard Kontaktpersoner: Formand Carsten Bryrup Telefon: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Telefon: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Telefon: Mobil: Mail: Side 1 af 9

3 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Baggrund Formål Sammenfatning Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning / fritagelse Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Berørte parter Tidsplan Energibehov Brugerøkonomi Konklusion...9 Bilag 1. Kortbilag med angivelse af NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune 2. Liste med ejendomsnummer, ejerlavsnavn, lands, matr., ejers navn, ejendommens adresse, postby og anvendelse. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune, 26. november Side 2 af 9

4 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a., (i nærværende projektforslag forkortet NOFF), har udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse vedr.: Pålægning af forblivelsespligt for eksisterende kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune. Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt for alle potentielle kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune. Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt for fremtidige potentielle kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune Projektet fremsendes til kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter 12 i Lov om varmeforsyning LBK 1184 af 14. december 2011, vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg samt efter 2 i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 690 af 21. juni 2011 (tilslutningsbekendtgørelsen). Kort med angivelse af forsyningsområde er vedlagt som bilag 1 Liste med ejendomsnummer, ejerlavsnavn, lands, matr., ejers navn, ejendommens adresse, postby og anvendelse, er vedlagt som bilag 2. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune 26. november Baggrund NOFF modtog den 27. maj 2013 varsel om prisstigning fra deres varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en ikke budgetteret faktura på ca. 7.mill. kr. til dækning af det samlede underskud, der er oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. Baggrunden for de varslede stigninger er et krav fra Energitilsynet om, at Nimtofte Varmeværk I/S skal opfylde varmeforsyningslovens princip om hvile-i-sig-selv. NOFF har ikke midler til at betale et sådant krav sammen med NOFF s øvrige gæld. Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og bankerne er ikke interesseret i at NOFF går konkurs. Ud fra ovenstående er det efterfølgende blevet vedtaget at udføre en rekonstruktion af NOFF, som blev igangsat den 28. juni NOFF s rekonstruktion blev afsluttet den 18. juni 2014 efter en frivillig aftale mellem de involverede parter. I forbindelse med rekonstruktionen, skal der stilles en kommunegaranti fra Syddjurs Kommune på et nyt banklån. For at stille denne kommunegaranti har Syddjurs Kommune forlangt, at der bliver udarbejdet et projektforslag for forblivelsespligt for nuværende kunder samt tilslutningsog forblivelsespligt for alle potentielle forbrugere i NOFF s forsyningsområde i Syddjurs Kommune. Side 3 af 9

5 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Formål NOFF har ladet udarbejde nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse af forblivelsespligt for nuværende kunder samt tilslutnings- og forblivelsespligt over en 9 årig periode for potentielle forbrugere i forsyningsområdet, såfremt byrådet ikke kan give dispensation om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg jf. 17 i Bekendtgørelse 690 af 21. juni Projektet fremsendes til kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter Bekendtgørelse 690 af juni 2011 lov om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. I grundlaget for godkendelsen skal samtidig henvises til, at idet NOFF er blevet rekonstrueret, vil det sikre en god udnyttelse af den eksisterende varmeproduktion på halm samt et energieffektivt ledningsnet. 1.4 Sammenfatning NOFF ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag for forblivelsespligt for eksisterende kunder samt tilslutnings- og forblivelsespligt for alle potentielle forbrugere og fremtidig bebyggelse, beliggende i varmeværkets forsyningsområde i Syddjurs Kommune. (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011 lov om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 690 af 21. juni 2011, ansøger NOFF endvidere om, at kommunalbestyrelsen samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at fremtidig nybebyggelse kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: Revideret projektforslag udarbejdes i november/december Projekt sendes til godkendelse i Syddjurs Kommune december Projekt behandles af kommunalbestyrelsen og under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse udsendes projektet til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 4. På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler kommunalbestyrelsen på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse, hvorefter der er en klagefrist på 4 uger jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 5. Tilslutnings- og forblivelsespligten tinglyses af Syddjurs Kommune på de berørte ejendomme jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 21 stk. 2. Side 4 af 9

6 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter forblivelsespligt for eksisterende fjernvarmetilsluttede boliger i Nimtofte og Lübker Golf område, tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende potentielle kunder samt fremtidig bebyggelse, der ikke er omfattet reglerne for fritagelse i henhold til Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, Forhold til anden lovgivning Ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. I henhold til energiaftalen 2020 skal varmeforbruget gradvis omstilles til vedvarende energi. Aftalen understøtter udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger ved: At der fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger At det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Selvom boligejere ikke ønsker at aftage fjernvarme, skal der betales de faste afgifter og abonnementer, som NOFF har anmeldt til Energitilsynet. Pligten til at betale disse afgifter og abonnementer indtræder samtidig med, at ejendommen tilsluttes eller kunne have været tilsluttet fjernvarmenettet. Boligejere skal kun betale forbrugsafhængige ydelser i det omfang, ejendommen forsynes med fjernvarme. Syddjurs Kommune foranlediger at beslutningen om tilslutnings- og forblivelsespligt tinglyses på ejendommen. Et tilslutningspålæg forpligter forsyningsselskabet til at anlægge de tekniske anlæg og stikledninger, der er nødvendige for at kunne forsyne de tilslutningspligtige ejendomme, der ønsker fjernvarmeforsyning. 2.3 Berørte parter Samlet liste med ejendomsnummer, ejendommens adresse, matr. ejerlav, ejers navn, ejers adresse, anvendelse, varmeinstallation og opvarmningsmiddel, er vedlagt som bilag 2. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune, 26. november Den nuværende opvarmningsform er i henhold til ovennævnte liste opgjort til: Nuværende opvarmningsform i henhold til BBR Fjernvarme i.ht. NOFF Flydende brændsel olie, petroleum, flaskegas m.m. Fast brændsel kul,koks, brænde m.m. Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel, halm Elovne, elpanel Varmepumper Side 5 af 9

7 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2) Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, 6) Eksisterende lavenergihuse, hvorved forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit til Bygningsreglement for småhuse Ovenstående skal være opfyldt på tidspunktet for vedtagelse. Efterfølgende dispensation kan kun gives i henhold til 17 i tilslutningsbekendtgørelsen, BEK 690 af 21. juni Tidsplan I henhold til tilslutningsbekendtgørelsen, BEK 690 af 21. juni 2014, kan eksisterende bebyggelse kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år. NOFF har udarbejdet et kampagnetilbud hvor potentielle forbrugere som konverterer til fjernvarme, opnår / har disse fordele: år ikke betales fast bidrag. år betales halvt fast bidrag. år 2019 betales fuldt bidrag. Tariffer kan ses i afsnit 2.6 Brugerøkonomi. Ud fra dette, forventes det at 50 % af de potentielle forbrugere vil blive tilsluttet de første to år, 25 % år 3-4 og de resterende forbrugere over de resterende 5 år med en faldende kurve mod år 9. Vurderet tidsplan for tilslutning i % Side 6 af 9

8 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Energibehov Området er bestående af såvel ældre bebyggelse samt bebyggelse opført iht. BR 08 og 10, ligesom det kan forventes, at der vil blive opført bygninger iht kravene. Forudsætningerne i nærværende projektforslag et i henhold til Dansk Fjernvarmes standardhus, normalhus. Forudsætninger Eksisterende bygningers energibehov Størrelse gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug Gennemsnit (MWh) El-varmepumpe, væske/vand (kwh) - SPF værdi 3,0 Årligt forbrug (liter fyringsolie) Standardhus Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter i forbindelse med konvertering / tilslutning til NOFF. NOFF har udarbejdet et kampagnetilbud for tilslutning til fjernvarme. Kampagnen gælder for årene Alle nye forbrugere, der konverterer til fjernvarme opnår fordelene. Der betales ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning i kampagneperioden. Ingen fast afgift i årene 2015 og % rabat på fast afgift i årene 2017 og 2018 NOFF leverer standard fjernvarmeunit Investering Udskiftning af olietank, kedel og brænder Pris anslået af VVS-installatør Investering af varmepumpe væske/vand (inkl. VVB til jordvarme tabel 5.22 pkt. E) Pris i henhold til teknologikataloget Ændring af husinstallation til vandbåret anlæg med radiator Pris anslået af VVS-installatør Tilslutningsbidrag 0 0 Husinstallation ved skift til fjernvarme inkl. montage (udf. af VVS-installatør) Pris anslået af VVS-installatør Investering i alt kr Oliefyr fornyes Investering varmepumpe Vædske / vand Olie til fjernvarme El til fjernvarme Enhedspriser i henhold til NOFF's budgetudkast 2015 ekskl. moms Varmesalg /MWh 500,00 625,00 Målerafgift /årligt 2.150, ,50 Fast afgift Takstområde I (0-140 m²) kr. 60/m² /årligt 7.800, ,00 Fast afgift Takstområde II (0-140 m²) kr. 54/m² /årligt 7.020, ,00 Takstområder: Takstområde I: Nimtofte by samt alle nye lokalplansområder Takstområde II: Lübker Golf Resort Takstområde III: Ramten by (beliggende i Norddjurs Kommune og indgår ikke i nær værende projektforslag). Side 7 af 9

9 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Årlige udgifter ved fjernvarme (Kampagne ) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 0,00 0,00 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,17 Årlige udgifter ved fjernvarme (Kampagne ) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 4.875, ,50 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,67 Årlige udgifter ved fjernvarme (Efter afslutning af kampagne) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 9.750, ,00 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,17 Enhedspriser fyringsolie ekskl. moms Oliepris fra Statoil prisudvikling dec nov ,22 11,53 Årlige udgifter ved oliefyr Takstområde I Takstområde II Afskrivning af oliefyr ved 20 års levetid (uden rentetilskrivning /20) 2.600, , l olie , ,92 Service, el, skorstensfejer m.m , ,00 I alt kr , ,92 Enhedspriser for el til opvarmning NRGI elsalg - kr./kwh inkl. abonnement og fradrag for opvarmning kr./år Priserne er i hht. - Leveringsstart 1. januar 2015 (Standard fast pris) ekskl. moms 1,46 1,83 Årlige udgifter ved elopvarmning (Elpaneler o.l.) KWh , ,00 I alt kr , ,00 Takstområde I Takstområde II Årlige udgifter ved varmepumpe (væske/vand - jordvarme) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af varmepumpe (uden rentetilskrivning /20) 7.519, , kwh el á 1,83 kr./kwh , ,00 Reinvestering efter 15 år (50%) (Uden rentetilskrivening /20) 3.759, ,68 Service i henhold til Teknologikataloget 1.860, ,00 I alt kr , ,03 Side 8 af 9

10 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Ud fra ovennævnte priser og tariffer vil besparelsen blive som vist på nedenstående skemaer. Besparelsen er afhængig at tidspunktet for konverteringen, samt i hvilket område ejendommen er beliggende. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser alt efter reelle størrelser, brugsmønster, komfortkrav m.v. Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til olie , , , ,25 Efter afslutning af kampagne 5.147, ,75 Takstområde I Takstområde II Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til vamepumpe , , , ,36 Efter afslutning af kampagne -265,14 709,86 Takstområde I Takstområde II Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til elopvarmning , , , ,33 Efter afslutning af kampagne 8.495, ,83 Takstområde I Takstområde II Ud fra de givne forudsætninger er brugerudgifterne på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for oliefyr, elopvarmning eller etablering af varmepumpe med jordvarme. For takstområde I er der en besparelse på 265 kr. årligt til fordel for varmepumpe, men hvis forbrugeren vælger dette frem for konvertering i , udlignes denne fordel først efter ca. 57 år i forhold til besparelsen på 9.484, 86 kr. 3 Konklusion Projektets vedtagelse vil sikre NOFF s eksistensgrundlag, og sikre alle NOFF s forbrugerne bæredygtig og konkurrencedygtig fjernvarme i en lang årrække fremover. Projektet sikrer endvidere en fortsat god udnyttelse af den eksisterende og fremtidige varmeproduktion på halm samt et energieffektivt ledningsnet. Projektet vil ligestille alle forbrugere som er tilknyttet NOFF. CO 2 udslippet i området vil løbende formindskes i takt med at olieforbrugere og forbrugere med elopvarmning konverterer til fjernvarme over den 9-årige periode. Side 9 af 9

11 d Mo en mt a R Halmværk Syddjurs Webkort Målforhold Dato 1: / Signaturforklaring KMS, Syddjurs Kommune Bilag 1 Revideret 28. okt. 2014

12 Stationsvej 2 (8581) 2z Nimtofte By, Nimtofte Michael Dürr Pedersen Margrethelundvej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 54 B 2æ Nimtofte By, Nimtofte Lars Søholm Knudsen Lundagervej Langå Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ingen varmeinstallationer Stationsvej 4 (8581) 2ø Nimtofte By, Nimtofte Jesper Elkjær Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 54 A (8581) 2aa Nimtofte By, Nimtofte Lars Søholm Knudsen Lundagervej Langå Beboelsesejendom Stationsvej 52 (8581) 2ab Nimtofte By, Nimtofte Jonas Sandal Wyrtz Østerlund Herning Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm Stationsvej 24 A (8581) 2ac Nimtofte By, Nimtofte Anna Skjøtt Stationsvej 24 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 8 (8581) 2ad Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 1 (8581) 2ae Nimtofte By, Nimtofte Stelan Thevabalan Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 4 (8581) 3b Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET LASSEN & HENRIKSEN. NI Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 3 (8581) 3c Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Torvet 2 (8581) 3d Nimtofte By, Nimtofte Margit Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Ryomgårdvej 3 3e Nimtofte By, Nimtofte Gunner Svane Hougaard Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 5 3f Nimtofte By, Nimtofte Allan Kim Eriksen Lyngfeldvænget Galten Beboelsesejendom Ryomgårdvej 7 3g Nimtofte By, Nimtofte Steen Fredborg Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 9 (8581) 3h Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Ramtenvej 1 3i Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 3 3k Nimtofte By, Nimtofte Jonna Graton Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 8 (8581) 3l Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Anden opvarmning end Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr el, gas, flydende/fast brændsel og halm Ryomgårdvej 5 3m Nimtofte By, Nimtofte Allan Kim Eriksen Lyngfeldvænget Galten Beboelsesejendom Torvet 10 (8581) 3n Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom LASSEN & HENRIKSEN. NI Torvet 12 (8581) 3o Nimtofte By, Nimtofte Arne Sørensen Torvet Nimtofte Ren forretning Ryomgårdvej 5 C 3t Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Torvet 4 (8581) 3u Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET LASSEN & HENRIKSEN. NI Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 13 B Børnehave 3x Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs Kommune Børnehaven Solbærkrogen Ramtenvej 13 B 8581 Nimtofte Privat institutions- og serviceejendom. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 16 3z Nimtofte By, Nimtofte Susanne Cathrine Ihler Skytte Skovtoften Ryomgård Beboelsesejendom Ramtenvej 18 3æ Nimtofte By, Nimtofte Karin Lydia Kjeldsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 2 (8581) 3ø Nimtofte By, Nimtofte Margit Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Torvet 11 (8581) 3ac Nimtofte By, Nimtofte Ole Hølmer-Hansen Sundbyvej Kolind Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 20 3ad Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE KIRKEKASSE V/LENA ANDERSEN Baunevej Nimtofte Undtaget fra vurdering. Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 13 A 3ag Nimtofte By, Nimtofte Leif Andersen Ramtenvej 13 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 15 3ai Nimtofte By, Nimtofte Kent Brøgger Rasmussen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Svenstrupvej 8 4a Svenstrup By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 6 4c Svenstrup By, Nimtofte Peter Benjamin Christensen Hæstvej Trige Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 29 6 Svenstrup By, Nimtofte John Skriver Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 25 3bp Nimtofte By, Nimtofte Mette Bachmann Laursen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 26 3br Nimtofte By, Nimtofte Erling Flor Christensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 28 3bs Nimtofte By, Nimtofte Lilly Jørgine Pedersen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 30 3bt Nimtofte By, Nimtofte Jack Lenschau Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 32 3bu Nimtofte By, Nimtofte Edita Bahtiri Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 34 3bv Nimtofte By, Nimtofte Bent Møller Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 38 3bx Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 36 3by Nimtofte By, Nimtofte Ole Lassen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 1 af 16 Bilag 2

13 Ramtenvej 44 3bz Nimtofte By, Nimtofte Lars Steffensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 42 3bæ Nimtofte By, Nimtofte Marianne Skov Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 40 3bø Nimtofte By, Nimtofte Ivan Thomsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 6 A (8581) 4a Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Privat institutions- og Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr serviceejendom Torvet 5 (8581) 4b Nimtofte By, Nimtofte Boet efter Kaj Aage Rasmussen v/lars Ahlmanns Alle 4, Hellerup Lucht Rasmussen Tøstrupvej 1 4e Nimtofte By, Nimtofte Michael Rønde Gerlach Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Tøstrupvej 3 4f Nimtofte By, Nimtofte Claus Elkjær Skovgård Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Tøstrupvej 5 4g Nimtofte By, Nimtofte Bent Frederiksen Færgevej Havndal Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 7 4h Nimtofte By, Nimtofte BE HOLDING NIMTOFTE ApS Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tøstrupvej 9 4i Nimtofte By, Nimtofte Anders Bager Tøstrupvej Nimtofte Ren forretning. Ingen varmeinstallationer Stationsvej 29 (8581) 4k Nimtofte By, Nimtofte Lars Bøtcher Bonde Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 1 (8581) 4m Nimtofte By, Nimtofte HETON II ApS Lejkon Jernbanegade Roskilde Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Administration ApS Stationsvej 37 (8581) 4n Nimtofte By, Nimtofte André Koch Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 39 (8581) 4o Nimtofte By, Nimtofte Hans Jørn Severinsen Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 41 (8581) 4p Nimtofte By, Nimtofte John Boiesen Petersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 31 (8581) 4s Nimtofte By, Nimtofte Christa Lilian Holch Pedersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 33 (8581) 4t Nimtofte By, Nimtofte Torben Lillie Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 35 (8581) 4u Nimtofte By, Nimtofte Gert Andersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 5 (8581) 4v Nimtofte By, Nimtofte Jens Peter Brøste Rasmussen Jensen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 3 (8581) 4x Nimtofte By, Nimtofte Morten Lundgaard Lærkevej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 25 (8581) 4æ Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Stationsvej 25 (8581) 4ø Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Ramtenvej 4 4ac Nimtofte By, Nimtofte MCA BOLIG ApS Ebeltoftvej 3 B 8960 Randers SØ Beboelsesejendom Nyvej 1 (8581) 4ae Nimtofte By, Nimtofte HETON II ApS Lejkon Administration ApS Jernbanegade Roskilde Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 45 (8581) 4ag Nimtofte By, Nimtofte Carlos Florez Barrio Tingager Randers NØ Beboelsesejendom Birkevej 6 (8581) 4al Nimtofte By, Nimtofte Susanne Persen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Randersvej 9 (8581) 4ao Nimtofte By, Nimtofte TOTALKREDIT A/S Kalvebod Brygge København V Beboelsesejendom Randersvej 11 (8581) 4ap Nimtofte By, Nimtofte Poul Erik Madsen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Randersvej 13 (8581) 4aq Nimtofte By, Nimtofte Inger Pedersen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 3 (8581) 4as Nimtofte By, Nimtofte Jan Simonsen Nyvej Nimtofte Erhvervsejendom af speciel karakter Ingen varmeinstallationer Ramtenvej 6 4av Nimtofte By, Nimtofte Dimitri Arthur Bjørn Boonstra Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 60 (8581) 4ax Nimtofte By, Nimtofte Erik Bach Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Tøstrupvej 11 4az Nimtofte By, Nimtofte Bjarne Grønholt Eriksen Eskebakken Nimtofte Ren forretning. Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 40 4aæ Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Nørregaard Rasmussen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 8 4aø Nimtofte By, Nimtofte Boet efter Ingrid Rasmussen Brincks v/advokat Rådhustorvet Randers C Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Dorthe Østerby Ramtenvej 10 4ba Nimtofte By, Nimtofte Svend Åge Andersen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 12 4bb Nimtofte By, Nimtofte Palle Hagbart Buus Jensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 14 D Skole 4bc Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.) Randersvej 5 (8581) 4bf Nimtofte By, Nimtofte Helge Graverholt Sørensen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 2 (8581) 4bg Nimtofte By, Nimtofte Jytte Baastrup Johannesen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Birkevej 4 (8581) 4bh Nimtofte By, Nimtofte Pernille Liliestrøm Astrup Bredgade 9 B,kl 8560 Kolind Beboelsesejendom Tøstrupvej 42 4bi Nimtofte By, Nimtofte Erik Bent Havmose Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Birkevej 8 (8581) 4bl Nimtofte By, Nimtofte Kate Nøraa Petersen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 2 af 16 Bilag 2

14 Torvet 6 D (8581) 4bm Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Torvet 6 E (8581) 4bn Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 6 F (8581) 4bo Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 23 1b Svenstrup By, Nimtofte Jens Kruse Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 56 (8581) 3ak Nimtofte By, Nimtofte Claus Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 7 3am Nimtofte By, Nimtofte Erland Laursen Møllevej 6 A 8581 Nimtofte Ren forretning. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 2 3an Nimtofte By, Nimtofte Rikke Hoffgaard Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 4 3ap Nimtofte By, Nimtofte Karen Kirstine S Gregersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 6 3aq Nimtofte By, Nimtofte Mikael Lassen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 8 3ar Nimtofte By, Nimtofte Kurt Vilmer Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 10 3as Nimtofte By, Nimtofte Ninna Brøste Rasmussen Jensen Mogenstrupvej Ørum Djurs Beboelsesejendom Baunevej 12 3at Nimtofte By, Nimtofte Erik Nielsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 14 3au Nimtofte By, Nimtofte Hanne Jepsen Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 16 3av Nimtofte By, Nimtofte Matt Hallager Okkerholm-Madsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 18 3ax Nimtofte By, Nimtofte Annette Vedam Sørensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Baunevej 20 3ay Nimtofte By, Nimtofte Else Marie Skjødt Poulsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 16 (8581) 16c Nimtofte By, Nimtofte Ulla Pallisgaard Nielsen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 22 (8581) 16e Nimtofte By, Nimtofte Mogens Frantz Pedersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 20 (8581) 16h Nimtofte By, Nimtofte Dan Andersen Søndergade Ebeltoft Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 18 (8581) 16i Nimtofte By, Nimtofte Dorte Preetzmann Petersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 9 17d Nimtofte By, Nimtofte Tina Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 11 17e Nimtofte By, Nimtofte Christa Johanne Kraunsøe Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 21 19b Nimtofte By, Nimtofte Peter Hansen Ryomgaardvej Nimtofte Ryomgårdvej 19 C 19c Nimtofte By, Nimtofte Peter Bakman Holme Ryomgaardvej 19 C 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 14 (8581) 20a Nimtofte By, Nimtofte RISBJERG EJENDOMME ApS Eksportvej Them Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 22 3az Nimtofte By, Nimtofte Jenny Lind Laursen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 24 3aæ Nimtofte By, Nimtofte Gitte A Bendixen Lykkeris Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 26 3aø Nimtofte By, Nimtofte Brian Myrup Brix Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 9 3ba Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 11 3bb Nimtofte By, Nimtofte René Graverholt Sørensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 1 3bc Nimtofte By, Nimtofte Kirsten Nete Christensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 3 3bd Nimtofte By, Nimtofte Svend Johan Pedersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 5 3be Nimtofte By, Nimtofte Barbel Gertrud Lenschau Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 7 3bf Nimtofte By, Nimtofte Ella Kirstine Eriksen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 9 3bg Nimtofte By, Nimtofte Mona Kjær Hansen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 11 3bh Nimtofte By, Nimtofte Boris Klejs Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 13 3bi Nimtofte By, Nimtofte Ove Villadsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 15 3bk Nimtofte By, Nimtofte Kurt Sjørup Simonsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 17 3bl Nimtofte By, Nimtofte Brian Bendtsen Ibsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 12 (8581) 20b Nimtofte By, Nimtofte Preben Kristian Sørensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 10 (8581) 20c Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Svendsen Meldgaard Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 10 (8581) 20d Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Svendsen Meldgaard Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 7 (8581) 21a Nimtofte By, Nimtofte Kenneth Strunge Nielsen Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 8 (8581) 21b Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej Nimtofte By, Nimtofte Kurt Nielsen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 3 (8581) 23 Nimtofte By, Nimtofte Ole Hølmer-Hansen Sundbyvej Kolind Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 2 (8581) 24a Nimtofte By, Nimtofte Michael Dürr Pedersen Margrethelundvej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 4 (8581) 24b Nimtofte By, Nimtofte Jesper Elkjær Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Nyvej 4 (8581) 25b Nimtofte By, Nimtofte Søren Christian Bach Sørensen Nyvej Nimtofte Nyvej 18 (8581) 25c Nimtofte By, Nimtofte Jens Kristian Svane Rasmussen Nyvej Nimtofte Baunevej 19 3bm Nimtofte By, Nimtofte Lena Andersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 3 af 16 Bilag 2

15 Baunevej 21 3bn Nimtofte By, Nimtofte Poul Trier Jensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 23 3bo Nimtofte By, Nimtofte Hans Egon Hansen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Nyvej 16 (8581) 25d Nimtofte By, Nimtofte Kurt Chr H Frederiksen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Nyvej 14 (8581) 25e Nimtofte By, Nimtofte Margit Danielsen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 12 (8581) 25f Nimtofte By, Nimtofte Rita Holst Jensen Georgsmindevej Allingåbro Nyvej 8 (8581) 25h Nimtofte By, Nimtofte Søren Henrik Køpke Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Nyvej 6 (8581) 25i Nimtofte By, Nimtofte Jan Simonsen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Nyvej 3 (8581) 25k Nimtofte By, Nimtofte Morten Lundgaard Lærkevej Ryomgård Beboelsesejendom Nyvej 2 (8581) 25l Nimtofte By, Nimtofte Benny Jespersen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Randersvej 1 (8581) 25o Nimtofte By, Nimtofte Michael Eriksen Byrgesen Nielsen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Nyvej 20 25p Nimtofte By, Nimtofte Vera Rasmussen Nyvej Nimtofte Vinkelvej 2A - Kirken -Kapellet 27 Nimtofte By, Nimtofte Nimtofte Kirke Ryomgårdvej 8581 Nimtofte Undtaget fra vurdering Tøstrupvej 2 A 5bs Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 4 6b Nimtofte By, Nimtofte Hanne Ellingham Krogh Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 6 6c Nimtofte By, Nimtofte Johnni Kjær Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 2 6d Nimtofte By, Nimtofte Karen Kirstine Broch Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Vinkelvej 1 (8581) 6e Nimtofte By, Nimtofte Ulla Irene Antonsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Vinkelvej 3 A (8581) 6m Nimtofte By, Nimtofte Michelle Elgaard Andersen Vinkelvej 3 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Møllevej 5 (8581) 6n Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Torvet 6 A (8581) 4bp Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Privat institutions- og Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr serviceejendom Møllevej 1 (8581) 5c Nimtofte By, Nimtofte Erik Larsen Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 6 5g Nimtofte By, Nimtofte Knud Erling Pedersen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 4 5h Nimtofte By, Nimtofte Allan Daugaard Tøstrupvej 4,st 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Tøstrupvej 8 5k Nimtofte By, Nimtofte Ellen Jensen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Møllevej 5 (8581) 5l Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Møllevej 5 (8581) 5m Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Eskebakken 1 5n Nimtofte By, Nimtofte TDC A/S Teglholmsgade København SV Erhvervsejendom af speciel karakter Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 3 5o Nimtofte By, Nimtofte Rudi Bredahl Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 5 5p Nimtofte By, Nimtofte Kennet Steffensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 7 5q Nimtofte By, Nimtofte Flemming Kjær Pedersen Spurvevej Rønde Møllevej 5 (8581) 5s Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Stationsvej 25 (8581) 6r Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Møllevej 4 (8581) 6t Nimtofte By, Nimtofte Verner-Martin Stein Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Vinkelvej (8581) 6u Nimtofte By, Nimtofte B45 Engdalen Grenaa Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 17 (8581) 6v Nimtofte By, Nimtofte Tina Kochen Bryrup Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 27 (8581) 6x Nimtofte By, Nimtofte Rene Danielsen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Møllevej 6 A (8581) 6y Nimtofte By, Nimtofte Erland Laursen Møllevej 6 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 19 A 6z Nimtofte By, Nimtofte Thomas Krogsholm Ryomgaardvej 19 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 19 B 6æ Nimtofte By, Nimtofte Hans Erik Bengt Jensen Decembervej Hjørring Stationsvej 19 (8581) 6ø Nimtofte By, Nimtofte Kim Andre Bech Nielsen Stationsvej 19, Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 21 (8581) 6aa Nimtofte By, Nimtofte Kate Jensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 13 (8581) 6ab Nimtofte By, Nimtofte Lilian Lassen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 9 (8581) 6ac Nimtofte By, Nimtofte Kim Nielsen Stationsvej Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken Udstykningsejd 5t Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde Eskebakken 9 5u Nimtofte By, Nimtofte Erling Schøler Hvedevangen Rønde Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 4 af 16 Bilag 2

16 Eskebakken 11 5v Nimtofte By, Nimtofte Martin Møller-Laursen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 13 5x Nimtofte By, Nimtofte Allan Ravn Christiansen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 15 5y Nimtofte By, Nimtofte Elin Braun Skovhøj Hasselager Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 17 5z Nimtofte By, Nimtofte Jens Jacob Elgaard H Sørensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 19 5æ Nimtofte By, Nimtofte Bjarne Grønholt Eriksen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 21 5ø Nimtofte By, Nimtofte Jes Svane Rasmussen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 23 5aa Nimtofte By, Nimtofte Lars Møller Klemmensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 25 5ab Nimtofte By, Nimtofte Lis Merete Bach Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 27 5ac Nimtofte By, Nimtofte Brian Eriksen Byrgesen Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Stationsvej 23 (8581) 6ad Nimtofte By, Nimtofte Henrik Andersen Præstbrovej Galten Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Vinkelvej 11 A st. 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 B st. 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 B 01 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 A 01 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 (8581) 6ae Nimtofte By, Nimtofte North Invest APS under konkurs v/lindhardt Steffensen Moderejendom for 8500 Grenå Advokater ejerlejligheder Vinkelvej 5 (8581) 6ag Nimtofte By, Nimtofte Anders Pedersen Kærbyvej 14 A 8560 Kolind Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Vinkelvej 7 (8581) 6ah Nimtofte By, Nimtofte Kurt Flemming Nielsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Vinkelvej 9 B (8581) 6ai Nimtofte By, Nimtofte Gudmund Lillie Friedrichsen Vinkelvej 9 A 8581 Nimtofte Andre vurderinger. Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende) Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Vinkelvej 9 A (8581) 6ak Nimtofte By, Nimtofte Inger Kristine Rasmussen Vinkelvej 9 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Møllevej 2 (8581) 6al Nimtofte By, Nimtofte Verner-Martin Stein Møllevej Nimtofte Møllevej 8 (8581) 6am Nimtofte By, Nimtofte Kaj Nielsen Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Vinkelvej 3 B Udlejningsejendom 6an Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 11 (8581) 6ap Nimtofte By, Nimtofte Michael Hallager Okkerholm-Madsen Vinkelvej Nimtofte Andre vurderinger. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Møllevej 6 B (8581) 6as Nimtofte By, Nimtofte Ida Sand Sørensen Møllevej 6 B 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 29 5ad Nimtofte By, Nimtofte Olaf Preben Kahr Elholtvej Ryomgård Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 31 5ae Nimtofte By, Nimtofte Thomas Ejlersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 33 5af Nimtofte By, Nimtofte Knud Erik Hansen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 35 5ag Nimtofte By, Nimtofte Alex Kjær Poulsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 37 5ah Nimtofte By, Nimtofte Per Sams Simonsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 39 5ai Nimtofte By, Nimtofte Steen Skov Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 41 5ak Nimtofte By, Nimtofte Jens Peter Simonsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 43 5al Nimtofte By, Nimtofte Knud I Hejborg Kristensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 45 5am Nimtofte By, Nimtofte Finn Møller Klemmensen Frederikslundvej Ryomgård Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 47 5an Nimtofte By, Nimtofte Flemming Klaus Pedersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 49 5ao Nimtofte By, Nimtofte Bent Rasmus Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 51 5ap Nimtofte By, Nimtofte Karl Vilhelm Pedersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 53 5aq Nimtofte By, Nimtofte Brian Steffensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 55 5ar Nimtofte By, Nimtofte Pia Hansen Unit 202, Block 23, side Garden, Lane 388, Shanghai, , Yanlord River- Furong P R China Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Vinkelvej 3 G - 3 N (8581) 6at Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 8 (8581) 12a Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 8 (8581) 12c Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 15 13d Nimtofte By, Nimtofte Jette Salling Bang Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 13 B 13e Nimtofte By, Nimtofte Arne Johannes Thorsen Sørensen Ryomgaardvej 13 B 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 13 A 13f Nimtofte By, Nimtofte Kaj Rasmussen Bang Ryomgaardvej Nimtofte Vinkelvej 16 (8581) 14a Nimtofte By, Nimtofte Mie Olsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 7 (8581) 14c Nimtofte By, Nimtofte Poul Henning Sørensen Skovbrynet Grenaa Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 5 af 16 Bilag 2

17 Stationsvej 5 (8581) 14d Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Vinkelvej 18 (8581) 14g Nimtofte By, Nimtofte Brian Hertz Andersen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 57 5as Nimtofte By, Nimtofte Lilli Kvist Sørensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken at Nimtofte By, Nimtofte RANDERSEGNENS BOLIGFORENING Advokat Poul Resen Steenstrup Skt.Clemens Stræde Aarhus C Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 36 5au Nimtofte By, Nimtofte Tove Millgaard Busk Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Sønderskovbakken 34 5av Nimtofte By, Nimtofte Kjeld Boiesen Petersen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 28 5ax Nimtofte By, Nimtofte Holger Mygind Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 26 5ay Nimtofte By, Nimtofte Kim Damgaard Bach Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 24 5az Nimtofte By, Nimtofte Svend Nielsen Hornsleths Allé Grenaa Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 38 5aæ Nimtofte By, Nimtofte Mogens Johan Kristensen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Sønderskovbakken 32 5aø Nimtofte By, Nimtofte Karl Georg Thomsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 30 5ba Nimtofte By, Nimtofte Henning Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 22 5bb Nimtofte By, Nimtofte Arne Bjerregaard Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 40 5bc Nimtofte By, Nimtofte Jan Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm Sønderskovbakken 44 5bd Nimtofte By, Nimtofte Casper Krogh 24b Saltoum Road England Stationsvej 6 (8581) 15b Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 8 (8581) 15c Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Sønderskovbakken 46 5be Nimtofte By, Nimtofte Henrik Busk Jensen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 52 5bf Nimtofte By, Nimtofte Stefan Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 54 5bg Nimtofte By, Nimtofte Kamma Annalise Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 62 5bh Nimtofte By, Nimtofte Carsten Jespersen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 42 5bi Nimtofte By, Nimtofte Pia Danielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 48 5bk Nimtofte By, Nimtofte Hans Aage Rasmussen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 50 5bl Nimtofte By, Nimtofte Niels Erik Nielsen Trekanten 5, Grenaa Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 56 5bm Nimtofte By, Nimtofte Eivind Malle Sørensen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Sønderskovbakken 58 5bn Nimtofte By, Nimtofte Marius John Ingemann Veje Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 60 5bo Nimtofte By, Nimtofte Steffen Juul Thorsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Hovedvejen 83 1d Ramten Mølle, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Hovedvejen 83 1b Ramten Mølle, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Lübker Allé 10 1fy Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 4 1fx Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 90 1gf Mogenstrup By, Nimtofte Henning Jakob Jensen Glentevej Risskov Lübker Allé 112 1gg Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 134 1gh Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 142 1gi Mogenstrup By, Nimtofte Bent Skovsen Fynslundvej Jordrup Lübker Allé 136 1gk Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 144 1gl Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Trent Jones Allé 5 B 6t Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Trent Jones Allé 15 6r Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 6 af 16 Bilag 2

18 Trent Jones Allé 19 6s Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Trent Jones Allé 1 A 1l Ramten Mølle, Nimtofte Jens Morten Brøgger c/o Brøgger Markskellet Malling Sommerhus Trent Jones Allé 1 B 1m Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Sommerhus Trent Jones Allé 1 C 1n Ramten Mølle, Nimtofte Niels Peder Opstrup Trent Jones Allé 1 C 8581 Nimtofte Sommerhus Trent Jones Allé 1 D 1o Ramten Mølle, Nimtofte Boet efter Carsten Overgaard v/karen Kiilerich Overgaard Rågevænget Højbjerg Sommerhus Trent Jones Allé 1 E 1p Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Trent Jones Allé 1 F 1q Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Lübker Allé 117 1fq Mogenstrup By, Nimtofte Tommy Knudsen Virupvej Hjortshøj Sommerhus Lübker Allé 111 1fr Mogenstrup By, Nimtofte Thomas Nørgaard Kylling Skæring Havvej Egå Sommerhus Lübker Allé 109 1fs Mogenstrup By, Nimtofte MURERMESTER KJELD AASKOV ApS Toften Skærbæk Lübker Allé 107 1ft Mogenstrup By, Nimtofte JAKOB AASKOV ApS Teglvænget Kolding Lübker Allé 105 1fu Mogenstrup By, Nimtofte MURERMESTER KJELD AASKOV ApS Toften Skærbæk Lübker Allé 59 1fv Mogenstrup By, Nimtofte Johnny Pedersen Jagtvej Solrød Strand Trent Jones Allé 5 A 6q Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Sommerhus Trent Jones Allé 21 6p Battrupholt, Nimtofte JUNGE BYG ApS Industrikrogen Grindsted Sommerhus Lübker Allé 156 1gr Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 158 1gq Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 152 1gp Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 150 1go Mogenstrup By, Nimtofte Anne-Dorte Heinsvig Puggaard Strandmarksvej Risskov Lübker Allé 148 1gn Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 138 1gm Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 48 B 1gz Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Sommerhus Lübker Allé 50 A 1ga Mogenstrup By, Nimtofte Jesper Frederiksen evej 8 B 2840 Holte Sommerhus Lübker Allé 50 B 1gæ Mogenstrup By, Nimtofte Thorkild Steen Andersen Dæmringsvej Hellerup Sommerhus Lübker Allé 80 1gb Mogenstrup By, Nimtofte Boet efter Lars Peter Krøyer v/adv. Mette Haase Lindhardt Østerbrogade Grena Sommerhus Lübker Allé 82 1gc Mogenstrup By, Nimtofte Kim Jürgensen Solsikkevej Grenaa Sommerhus Lübker Allé 86 1gd Mogenstrup By, Nimtofte Jens Ole Sørensen Skåde Søpark Højbjerg Lübker Allé 88 1ge Mogenstrup By, Nimtofte Olav Kjærulff Kierkegaard Sjørslev Jadevej Skødstrup Lübker Allé 154 1gs Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 166 1gt Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 7 af 16 Bilag 2

19 Lübker Allé 168 1gu Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 178 1gv Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 192 1gx Mogenstrup By, Nimtofte Anders Agerholm Olesen Lillegade 19, Grenaa Sommerhus Lübker Allé 198 1gy Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 48 A 1fø Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Sommerhus Lübker Allé 40 1fæ Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 20 1fz Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Svenstrupvej 1 3b Svenstrup By, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Svenstrupvej 1 3a Svenstrup By, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Svenstrupvej 1 2c Battrupholt, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 24 B (8581) 2a Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 24 B (8581) 2ag Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 24 B (8581) 2ah Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Hovedvejen 84 1g Ramten Mølle, Nimtofte Laurits Hougaard Hovedvejen Ørum Djurs Opkrævningsejendom (Areal vurderet i anden kommune) Svenstrupvej 2-4 1a Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 2-4 1e Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 2-4 2e Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 64 (8581) 4d Nimtofte By, Nimtofte Knud Simonsen Solbakken Rønde Andre vurderinger. Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 64 (8581) 3r Nimtofte By, Nimtofte Knud Simonsen Solbakken Rønde Andre vurderinger. Elovne, elpaneler Elektricitet Randersvej 13 A (8581) 4r Nimtofte By, Nimtofte Niels Verner Calmer Braad Bøgelundsvej Randers SV Særskilt vurderet skov og plantage Randersvej 13 A (8581) 4c Nimtofte By, Nimtofte Niels Verner Calmer Braad Bøgelundsvej Randers SV Særskilt vurderet skov og plantage Møllevej 7 (8581) 6a Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Randersvej 7 (8581) 4an Nimtofte By, Nimtofte Bo Graverholt Sørensen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Lübker Allé 119 1p Mogenstrup By, Nimtofte Jens Thomsen Hovedvejen Grenaa Lübker Allé 115 1q Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Petersen Reberbanen Ebeltoft Lübker Allé 2 1r Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 6 1s Mogenstrup By, Nimtofte Ole Sodtmann Bundgaard Bellisvænget Esbjerg V Sommerhus Lübker Allé 8 1t Mogenstrup By, Nimtofte Anders Hviid Bach Rolighedsvej Auning Lübker Allé 12 1u Mogenstrup By, Nimtofte Johan Eg Nørgaard Sølystgade 55, Aarhus C Kolstrupvej 2 6a Battrupholt, Nimtofte Birgitte Sommer Kolstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 51 F 1b Nimtofte By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1c Nimtofte By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1fl Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Lübker Allé 18 1v Mogenstrup By, Nimtofte P. TANG INVEST ApS Langebakke Ry Lübker Allé 16 1x Mogenstrup By, Nimtofte Henrik Johannes Hasselgaard Edithsvej Hjørring Lübker Allé 28 1y Mogenstrup By, Nimtofte Peer Christian Bærentsen Sejrs Alle Risskov Sommerhus. Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 8 af 16 Bilag 2

20 Lübker Allé 32 1z Mogenstrup By, Nimtofte Peter Heilskov Schweitz Olaf Poulsens Vej Charlottenlund Lübker Allé 36 1æ Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Nitschke Rosenbakken Grenaa Lübker Allé 38 1ø Mogenstrup By, Nimtofte I-CONSULT HOLDING ApS Blomstervangen Egå Lübker Allé 54 1aa Mogenstrup By, Nimtofte Jesper Bech Jensen Strandskadevej Egå Sommerhus Lübker Allé 58 1ab Mogenstrup By, Nimtofte Helle Lorenzen Leddet Horsens Lübker Allé 62 1ac Mogenstrup By, Nimtofte Ken Kolbe Nielsen Leddet Horsens Lübker Allé 72 1ad Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Nitschke Rosenbakken Grenaa Lübker Allé 74 1ae Mogenstrup By, Nimtofte Erik Kofoed Larsen Gjerrild Bygade Grenaa Lübker Allé 76 1af Mogenstrup By, Nimtofte Richard Uffe Martens Kanehaven Risskov Sommerhus Lübker Allé 98 1ag Mogenstrup By, Nimtofte Morten Rankenberg Krabbesholms Alle Viby J Lübker Allé 100 1ah Mogenstrup By, Nimtofte Hans-Erik Møller-Hansen Mariane Thomsens G. 39,2., Aarhus C Sommerhus Ramtenvej 51 F 1g Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1fk Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Trent Jones Allé 9 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 33 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 35 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 37 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 17 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 41 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 43 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 49 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 25 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 27 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 53 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 31 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 47 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 23 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 99 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 169 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 159 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 167 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 157 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 165 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 155 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 163 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 101 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 153 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 91 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 63 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 65 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 67 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 97 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 75 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜl Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 171 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 77 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 81 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 173 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 83 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 85 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 55 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 87 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 71 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 57 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 89 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 113 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 139 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 147 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 137 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering. Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 9 af 16 Bilag 2

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Høringssvar - oversigt med bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens bemærkninger hertil

Høringssvar - oversigt med bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens bemærkninger hertil Notat Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 30. maj 2011, rev. 15. maj 2012 Dokumentnr.: 10/006597-130 Afsender: Majken Hentze Vedrørende: Høringssvar - oversigt med bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Til stede: Jane Kløve Boje, Claus Mølgaard, Bo Johannesen, Torben Bøgh Nielsen, Tove Jensen, Per Hougaard (DFP), Birthe Boisen (DFF),

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere