Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a."

Transkript

1 Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december 2014

2 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Projektansvarlig Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. Frederikslundsvej Ryomgaard Kontaktpersoner: Formand Carsten Bryrup Telefon: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Telefon: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Telefon: Mobil: Mail: Side 1 af 9

3 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Baggrund Formål Sammenfatning Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning / fritagelse Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Berørte parter Tidsplan Energibehov Brugerøkonomi Konklusion...9 Bilag 1. Kortbilag med angivelse af NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune 2. Liste med ejendomsnummer, ejerlavsnavn, lands, matr., ejers navn, ejendommens adresse, postby og anvendelse. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune, 26. november Side 2 af 9

4 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a., (i nærværende projektforslag forkortet NOFF), har udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse vedr.: Pålægning af forblivelsespligt for eksisterende kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune. Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt for alle potentielle kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune. Pålægning af tilslutnings- og forblivelsespligt for fremtidige potentielle kunder i NOFF s forsyningsområde beliggende i Syddjurs Kommune Projektet fremsendes til kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter 12 i Lov om varmeforsyning LBK 1184 af 14. december 2011, vedrørende beslutning om tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg samt efter 2 i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 690 af 21. juni 2011 (tilslutningsbekendtgørelsen). Kort med angivelse af forsyningsområde er vedlagt som bilag 1 Liste med ejendomsnummer, ejerlavsnavn, lands, matr., ejers navn, ejendommens adresse, postby og anvendelse, er vedlagt som bilag 2. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune 26. november Baggrund NOFF modtog den 27. maj 2013 varsel om prisstigning fra deres varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en ikke budgetteret faktura på ca. 7.mill. kr. til dækning af det samlede underskud, der er oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. Baggrunden for de varslede stigninger er et krav fra Energitilsynet om, at Nimtofte Varmeværk I/S skal opfylde varmeforsyningslovens princip om hvile-i-sig-selv. NOFF har ikke midler til at betale et sådant krav sammen med NOFF s øvrige gæld. Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og bankerne er ikke interesseret i at NOFF går konkurs. Ud fra ovenstående er det efterfølgende blevet vedtaget at udføre en rekonstruktion af NOFF, som blev igangsat den 28. juni NOFF s rekonstruktion blev afsluttet den 18. juni 2014 efter en frivillig aftale mellem de involverede parter. I forbindelse med rekonstruktionen, skal der stilles en kommunegaranti fra Syddjurs Kommune på et nyt banklån. For at stille denne kommunegaranti har Syddjurs Kommune forlangt, at der bliver udarbejdet et projektforslag for forblivelsespligt for nuværende kunder samt tilslutningsog forblivelsespligt for alle potentielle forbrugere i NOFF s forsyningsområde i Syddjurs Kommune. Side 3 af 9

5 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Formål NOFF har ladet udarbejde nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for kommunalbestyrelsens godkendelse af forblivelsespligt for nuværende kunder samt tilslutnings- og forblivelsespligt over en 9 årig periode for potentielle forbrugere i forsyningsområdet, såfremt byrådet ikke kan give dispensation om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg jf. 17 i Bekendtgørelse 690 af 21. juni Projektet fremsendes til kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter Bekendtgørelse 690 af juni 2011 lov om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. I grundlaget for godkendelsen skal samtidig henvises til, at idet NOFF er blevet rekonstrueret, vil det sikre en god udnyttelse af den eksisterende varmeproduktion på halm samt et energieffektivt ledningsnet. 1.4 Sammenfatning NOFF ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag for forblivelsespligt for eksisterende kunder samt tilslutnings- og forblivelsespligt for alle potentielle forbrugere og fremtidig bebyggelse, beliggende i varmeværkets forsyningsområde i Syddjurs Kommune. (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011 lov om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Med henvisning til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 690 af 21. juni 2011, ansøger NOFF endvidere om, at kommunalbestyrelsen samtidig med godkendelse af projektet beslutter, at fremtidig nybebyggelse kræves tilsluttet på tidspunktet for ibrugtagningen jfr. bekendtgørelsens Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: Revideret projektforslag udarbejdes i november/december Projekt sendes til godkendelse i Syddjurs Kommune december Projekt behandles af kommunalbestyrelsen og under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse udsendes projektet til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 4. På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler kommunalbestyrelsen på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse, hvorefter der er en klagefrist på 4 uger jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 5. Tilslutnings- og forblivelsespligten tinglyses af Syddjurs Kommune på de berørte ejendomme jvf. Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, 21 stk. 2. Side 4 af 9

6 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter forblivelsespligt for eksisterende fjernvarmetilsluttede boliger i Nimtofte og Lübker Golf område, tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende potentielle kunder samt fremtidig bebyggelse, der ikke er omfattet reglerne for fritagelse i henhold til Bekendtgørelse 690 af 21. juni 2011, Forhold til anden lovgivning Ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. I henhold til energiaftalen 2020 skal varmeforbruget gradvis omstilles til vedvarende energi. Aftalen understøtter udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger ved: At der fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger At det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Selvom boligejere ikke ønsker at aftage fjernvarme, skal der betales de faste afgifter og abonnementer, som NOFF har anmeldt til Energitilsynet. Pligten til at betale disse afgifter og abonnementer indtræder samtidig med, at ejendommen tilsluttes eller kunne have været tilsluttet fjernvarmenettet. Boligejere skal kun betale forbrugsafhængige ydelser i det omfang, ejendommen forsynes med fjernvarme. Syddjurs Kommune foranlediger at beslutningen om tilslutnings- og forblivelsespligt tinglyses på ejendommen. Et tilslutningspålæg forpligter forsyningsselskabet til at anlægge de tekniske anlæg og stikledninger, der er nødvendige for at kunne forsyne de tilslutningspligtige ejendomme, der ønsker fjernvarmeforsyning. 2.3 Berørte parter Samlet liste med ejendomsnummer, ejendommens adresse, matr. ejerlav, ejers navn, ejers adresse, anvendelse, varmeinstallation og opvarmningsmiddel, er vedlagt som bilag 2. Listen er udarbejdet af Syddjurs Kommune, 26. november Den nuværende opvarmningsform er i henhold til ovennævnte liste opgjort til: Nuværende opvarmningsform i henhold til BBR Fjernvarme i.ht. NOFF Flydende brændsel olie, petroleum, flaskegas m.m. Fast brændsel kul,koks, brænde m.m. Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel, halm Elovne, elpanel Varmepumper Side 5 af 9

7 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2) Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, 6) Eksisterende lavenergihuse, hvorved forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit til Bygningsreglement for småhuse Ovenstående skal være opfyldt på tidspunktet for vedtagelse. Efterfølgende dispensation kan kun gives i henhold til 17 i tilslutningsbekendtgørelsen, BEK 690 af 21. juni Tidsplan I henhold til tilslutningsbekendtgørelsen, BEK 690 af 21. juni 2014, kan eksisterende bebyggelse kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år. NOFF har udarbejdet et kampagnetilbud hvor potentielle forbrugere som konverterer til fjernvarme, opnår / har disse fordele: år ikke betales fast bidrag. år betales halvt fast bidrag. år 2019 betales fuldt bidrag. Tariffer kan ses i afsnit 2.6 Brugerøkonomi. Ud fra dette, forventes det at 50 % af de potentielle forbrugere vil blive tilsluttet de første to år, 25 % år 3-4 og de resterende forbrugere over de resterende 5 år med en faldende kurve mod år 9. Vurderet tidsplan for tilslutning i % Side 6 af 9

8 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december Energibehov Området er bestående af såvel ældre bebyggelse samt bebyggelse opført iht. BR 08 og 10, ligesom det kan forventes, at der vil blive opført bygninger iht kravene. Forudsætningerne i nærværende projektforslag et i henhold til Dansk Fjernvarmes standardhus, normalhus. Forudsætninger Eksisterende bygningers energibehov Størrelse gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug Gennemsnit (MWh) El-varmepumpe, væske/vand (kwh) - SPF værdi 3,0 Årligt forbrug (liter fyringsolie) Standardhus Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter i forbindelse med konvertering / tilslutning til NOFF. NOFF har udarbejdet et kampagnetilbud for tilslutning til fjernvarme. Kampagnen gælder for årene Alle nye forbrugere, der konverterer til fjernvarme opnår fordelene. Der betales ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning i kampagneperioden. Ingen fast afgift i årene 2015 og % rabat på fast afgift i årene 2017 og 2018 NOFF leverer standard fjernvarmeunit Investering Udskiftning af olietank, kedel og brænder Pris anslået af VVS-installatør Investering af varmepumpe væske/vand (inkl. VVB til jordvarme tabel 5.22 pkt. E) Pris i henhold til teknologikataloget Ændring af husinstallation til vandbåret anlæg med radiator Pris anslået af VVS-installatør Tilslutningsbidrag 0 0 Husinstallation ved skift til fjernvarme inkl. montage (udf. af VVS-installatør) Pris anslået af VVS-installatør Investering i alt kr Oliefyr fornyes Investering varmepumpe Vædske / vand Olie til fjernvarme El til fjernvarme Enhedspriser i henhold til NOFF's budgetudkast 2015 ekskl. moms Varmesalg /MWh 500,00 625,00 Målerafgift /årligt 2.150, ,50 Fast afgift Takstområde I (0-140 m²) kr. 60/m² /årligt 7.800, ,00 Fast afgift Takstområde II (0-140 m²) kr. 54/m² /årligt 7.020, ,00 Takstområder: Takstområde I: Nimtofte by samt alle nye lokalplansområder Takstområde II: Lübker Golf Resort Takstområde III: Ramten by (beliggende i Norddjurs Kommune og indgår ikke i nær værende projektforslag). Side 7 af 9

9 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Årlige udgifter ved fjernvarme (Kampagne ) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 0,00 0,00 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,17 Årlige udgifter ved fjernvarme (Kampagne ) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 4.875, ,50 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,67 Årlige udgifter ved fjernvarme (Efter afslutning af kampagne) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af husinstallation ved 30 års levetid (uden rentetilskrivning) /30) 666,67 666, KWh fjernvarme , ,00 Fast afgift 9.750, ,00 Målerafgift 2.687, ,50 I alt kr , ,17 Enhedspriser fyringsolie ekskl. moms Oliepris fra Statoil prisudvikling dec nov ,22 11,53 Årlige udgifter ved oliefyr Takstområde I Takstområde II Afskrivning af oliefyr ved 20 års levetid (uden rentetilskrivning /20) 2.600, , l olie , ,92 Service, el, skorstensfejer m.m , ,00 I alt kr , ,92 Enhedspriser for el til opvarmning NRGI elsalg - kr./kwh inkl. abonnement og fradrag for opvarmning kr./år Priserne er i hht. - Leveringsstart 1. januar 2015 (Standard fast pris) ekskl. moms 1,46 1,83 Årlige udgifter ved elopvarmning (Elpaneler o.l.) KWh , ,00 I alt kr , ,00 Takstområde I Takstområde II Årlige udgifter ved varmepumpe (væske/vand - jordvarme) Takstområde I Takstområde II Afskrivning af varmepumpe (uden rentetilskrivning /20) 7.519, , kwh el á 1,83 kr./kwh , ,00 Reinvestering efter 15 år (50%) (Uden rentetilskrivening /20) 3.759, ,68 Service i henhold til Teknologikataloget 1.860, ,00 I alt kr , ,03 Side 8 af 9

10 Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. 28. oktober 2014 Projektforslag tilslutnings- for forblivelsespligt Rev. 11. december 2014 Ud fra ovennævnte priser og tariffer vil besparelsen blive som vist på nedenstående skemaer. Besparelsen er afhængig at tidspunktet for konverteringen, samt i hvilket område ejendommen er beliggende. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser alt efter reelle størrelser, brugsmønster, komfortkrav m.v. Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til olie , , , ,25 Efter afslutning af kampagne 5.147, ,75 Takstområde I Takstområde II Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til vamepumpe , , , ,36 Efter afslutning af kampagne -265,14 709,86 Takstområde I Takstområde II Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme i forhold til elopvarmning , , , ,33 Efter afslutning af kampagne 8.495, ,83 Takstområde I Takstområde II Ud fra de givne forudsætninger er brugerudgifterne på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for oliefyr, elopvarmning eller etablering af varmepumpe med jordvarme. For takstområde I er der en besparelse på 265 kr. årligt til fordel for varmepumpe, men hvis forbrugeren vælger dette frem for konvertering i , udlignes denne fordel først efter ca. 57 år i forhold til besparelsen på 9.484, 86 kr. 3 Konklusion Projektets vedtagelse vil sikre NOFF s eksistensgrundlag, og sikre alle NOFF s forbrugerne bæredygtig og konkurrencedygtig fjernvarme i en lang årrække fremover. Projektet sikrer endvidere en fortsat god udnyttelse af den eksisterende og fremtidige varmeproduktion på halm samt et energieffektivt ledningsnet. Projektet vil ligestille alle forbrugere som er tilknyttet NOFF. CO 2 udslippet i området vil løbende formindskes i takt med at olieforbrugere og forbrugere med elopvarmning konverterer til fjernvarme over den 9-årige periode. Side 9 af 9

11 d Mo en mt a R Halmværk Syddjurs Webkort Målforhold Dato 1: / Signaturforklaring KMS, Syddjurs Kommune Bilag 1 Revideret 28. okt. 2014

12 Stationsvej 2 (8581) 2z Nimtofte By, Nimtofte Michael Dürr Pedersen Margrethelundvej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 54 B 2æ Nimtofte By, Nimtofte Lars Søholm Knudsen Lundagervej Langå Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ingen varmeinstallationer Stationsvej 4 (8581) 2ø Nimtofte By, Nimtofte Jesper Elkjær Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 54 A (8581) 2aa Nimtofte By, Nimtofte Lars Søholm Knudsen Lundagervej Langå Beboelsesejendom Stationsvej 52 (8581) 2ab Nimtofte By, Nimtofte Jonas Sandal Wyrtz Østerlund Herning Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm Stationsvej 24 A (8581) 2ac Nimtofte By, Nimtofte Anna Skjøtt Stationsvej 24 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 8 (8581) 2ad Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 1 (8581) 2ae Nimtofte By, Nimtofte Stelan Thevabalan Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 4 (8581) 3b Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET LASSEN & HENRIKSEN. NI Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 3 (8581) 3c Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Torvet 2 (8581) 3d Nimtofte By, Nimtofte Margit Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Ryomgårdvej 3 3e Nimtofte By, Nimtofte Gunner Svane Hougaard Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 5 3f Nimtofte By, Nimtofte Allan Kim Eriksen Lyngfeldvænget Galten Beboelsesejendom Ryomgårdvej 7 3g Nimtofte By, Nimtofte Steen Fredborg Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 9 (8581) 3h Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Ramtenvej 1 3i Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 3 3k Nimtofte By, Nimtofte Jonna Graton Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Torvet 8 (8581) 3l Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Anden opvarmning end Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr el, gas, flydende/fast brændsel og halm Ryomgårdvej 5 3m Nimtofte By, Nimtofte Allan Kim Eriksen Lyngfeldvænget Galten Beboelsesejendom Torvet 10 (8581) 3n Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom LASSEN & HENRIKSEN. NI Torvet 12 (8581) 3o Nimtofte By, Nimtofte Arne Sørensen Torvet Nimtofte Ren forretning Ryomgårdvej 5 C 3t Nimtofte By, Nimtofte John Kasandra Torvet Nimtofte Torvet 4 (8581) 3u Nimtofte By, Nimtofte BYGGEFIRMAET LASSEN & HENRIKSEN. NI Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 13 B Børnehave 3x Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs Kommune Børnehaven Solbærkrogen Ramtenvej 13 B 8581 Nimtofte Privat institutions- og serviceejendom. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 16 3z Nimtofte By, Nimtofte Susanne Cathrine Ihler Skytte Skovtoften Ryomgård Beboelsesejendom Ramtenvej 18 3æ Nimtofte By, Nimtofte Karin Lydia Kjeldsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 2 (8581) 3ø Nimtofte By, Nimtofte Margit Kasandra Torvet Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Torvet 11 (8581) 3ac Nimtofte By, Nimtofte Ole Hølmer-Hansen Sundbyvej Kolind Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 20 3ad Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE KIRKEKASSE V/LENA ANDERSEN Baunevej Nimtofte Undtaget fra vurdering. Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 13 A 3ag Nimtofte By, Nimtofte Leif Andersen Ramtenvej 13 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 15 3ai Nimtofte By, Nimtofte Kent Brøgger Rasmussen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Svenstrupvej 8 4a Svenstrup By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 6 4c Svenstrup By, Nimtofte Peter Benjamin Christensen Hæstvej Trige Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 29 6 Svenstrup By, Nimtofte John Skriver Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 25 3bp Nimtofte By, Nimtofte Mette Bachmann Laursen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 26 3br Nimtofte By, Nimtofte Erling Flor Christensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 28 3bs Nimtofte By, Nimtofte Lilly Jørgine Pedersen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 30 3bt Nimtofte By, Nimtofte Jack Lenschau Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 32 3bu Nimtofte By, Nimtofte Edita Bahtiri Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 34 3bv Nimtofte By, Nimtofte Bent Møller Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 38 3bx Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 36 3by Nimtofte By, Nimtofte Ole Lassen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 1 af 16 Bilag 2

13 Ramtenvej 44 3bz Nimtofte By, Nimtofte Lars Steffensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 42 3bæ Nimtofte By, Nimtofte Marianne Skov Nielsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Ramtenvej 40 3bø Nimtofte By, Nimtofte Ivan Thomsen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 6 A (8581) 4a Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Privat institutions- og Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr serviceejendom Torvet 5 (8581) 4b Nimtofte By, Nimtofte Boet efter Kaj Aage Rasmussen v/lars Ahlmanns Alle 4, Hellerup Lucht Rasmussen Tøstrupvej 1 4e Nimtofte By, Nimtofte Michael Rønde Gerlach Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Tøstrupvej 3 4f Nimtofte By, Nimtofte Claus Elkjær Skovgård Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Tøstrupvej 5 4g Nimtofte By, Nimtofte Bent Frederiksen Færgevej Havndal Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 7 4h Nimtofte By, Nimtofte BE HOLDING NIMTOFTE ApS Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tøstrupvej 9 4i Nimtofte By, Nimtofte Anders Bager Tøstrupvej Nimtofte Ren forretning. Ingen varmeinstallationer Stationsvej 29 (8581) 4k Nimtofte By, Nimtofte Lars Bøtcher Bonde Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 1 (8581) 4m Nimtofte By, Nimtofte HETON II ApS Lejkon Jernbanegade Roskilde Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Administration ApS Stationsvej 37 (8581) 4n Nimtofte By, Nimtofte André Koch Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 39 (8581) 4o Nimtofte By, Nimtofte Hans Jørn Severinsen Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 41 (8581) 4p Nimtofte By, Nimtofte John Boiesen Petersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 31 (8581) 4s Nimtofte By, Nimtofte Christa Lilian Holch Pedersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 33 (8581) 4t Nimtofte By, Nimtofte Torben Lillie Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 35 (8581) 4u Nimtofte By, Nimtofte Gert Andersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 5 (8581) 4v Nimtofte By, Nimtofte Jens Peter Brøste Rasmussen Jensen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 3 (8581) 4x Nimtofte By, Nimtofte Morten Lundgaard Lærkevej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 25 (8581) 4æ Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Stationsvej 25 (8581) 4ø Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Ramtenvej 4 4ac Nimtofte By, Nimtofte MCA BOLIG ApS Ebeltoftvej 3 B 8960 Randers SØ Beboelsesejendom Nyvej 1 (8581) 4ae Nimtofte By, Nimtofte HETON II ApS Lejkon Administration ApS Jernbanegade Roskilde Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 45 (8581) 4ag Nimtofte By, Nimtofte Carlos Florez Barrio Tingager Randers NØ Beboelsesejendom Birkevej 6 (8581) 4al Nimtofte By, Nimtofte Susanne Persen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Randersvej 9 (8581) 4ao Nimtofte By, Nimtofte TOTALKREDIT A/S Kalvebod Brygge København V Beboelsesejendom Randersvej 11 (8581) 4ap Nimtofte By, Nimtofte Poul Erik Madsen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Randersvej 13 (8581) 4aq Nimtofte By, Nimtofte Inger Pedersen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 3 (8581) 4as Nimtofte By, Nimtofte Jan Simonsen Nyvej Nimtofte Erhvervsejendom af speciel karakter Ingen varmeinstallationer Ramtenvej 6 4av Nimtofte By, Nimtofte Dimitri Arthur Bjørn Boonstra Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 60 (8581) 4ax Nimtofte By, Nimtofte Erik Bach Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Tøstrupvej 11 4az Nimtofte By, Nimtofte Bjarne Grønholt Eriksen Eskebakken Nimtofte Ren forretning. Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 40 4aæ Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Nørregaard Rasmussen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 8 4aø Nimtofte By, Nimtofte Boet efter Ingrid Rasmussen Brincks v/advokat Rådhustorvet Randers C Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Dorthe Østerby Ramtenvej 10 4ba Nimtofte By, Nimtofte Svend Åge Andersen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 12 4bb Nimtofte By, Nimtofte Palle Hagbart Buus Jensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 14 D Skole 4bc Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.) Randersvej 5 (8581) 4bf Nimtofte By, Nimtofte Helge Graverholt Sørensen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Birkevej 2 (8581) 4bg Nimtofte By, Nimtofte Jytte Baastrup Johannesen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Birkevej 4 (8581) 4bh Nimtofte By, Nimtofte Pernille Liliestrøm Astrup Bredgade 9 B,kl 8560 Kolind Beboelsesejendom Tøstrupvej 42 4bi Nimtofte By, Nimtofte Erik Bent Havmose Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Birkevej 8 (8581) 4bl Nimtofte By, Nimtofte Kate Nøraa Petersen Birkevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 2 af 16 Bilag 2

14 Torvet 6 D (8581) 4bm Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Torvet 6 E (8581) 4bn Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 6 F (8581) 4bo Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 23 1b Svenstrup By, Nimtofte Jens Kruse Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 56 (8581) 3ak Nimtofte By, Nimtofte Claus Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 7 3am Nimtofte By, Nimtofte Erland Laursen Møllevej 6 A 8581 Nimtofte Ren forretning. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 2 3an Nimtofte By, Nimtofte Rikke Hoffgaard Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 4 3ap Nimtofte By, Nimtofte Karen Kirstine S Gregersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 6 3aq Nimtofte By, Nimtofte Mikael Lassen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 8 3ar Nimtofte By, Nimtofte Kurt Vilmer Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 10 3as Nimtofte By, Nimtofte Ninna Brøste Rasmussen Jensen Mogenstrupvej Ørum Djurs Beboelsesejendom Baunevej 12 3at Nimtofte By, Nimtofte Erik Nielsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 14 3au Nimtofte By, Nimtofte Hanne Jepsen Larsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 16 3av Nimtofte By, Nimtofte Matt Hallager Okkerholm-Madsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 18 3ax Nimtofte By, Nimtofte Annette Vedam Sørensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Baunevej 20 3ay Nimtofte By, Nimtofte Else Marie Skjødt Poulsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 16 (8581) 16c Nimtofte By, Nimtofte Ulla Pallisgaard Nielsen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 22 (8581) 16e Nimtofte By, Nimtofte Mogens Frantz Pedersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 20 (8581) 16h Nimtofte By, Nimtofte Dan Andersen Søndergade Ebeltoft Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 18 (8581) 16i Nimtofte By, Nimtofte Dorte Preetzmann Petersen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 9 17d Nimtofte By, Nimtofte Tina Pedersen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 11 17e Nimtofte By, Nimtofte Christa Johanne Kraunsøe Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 21 19b Nimtofte By, Nimtofte Peter Hansen Ryomgaardvej Nimtofte Ryomgårdvej 19 C 19c Nimtofte By, Nimtofte Peter Bakman Holme Ryomgaardvej 19 C 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 14 (8581) 20a Nimtofte By, Nimtofte RISBJERG EJENDOMME ApS Eksportvej Them Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 22 3az Nimtofte By, Nimtofte Jenny Lind Laursen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 24 3aæ Nimtofte By, Nimtofte Gitte A Bendixen Lykkeris Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 26 3aø Nimtofte By, Nimtofte Brian Myrup Brix Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ramtenvej 9 3ba Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ramtenvej 11 3bb Nimtofte By, Nimtofte René Graverholt Sørensen Ramtenvej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 1 3bc Nimtofte By, Nimtofte Kirsten Nete Christensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 3 3bd Nimtofte By, Nimtofte Svend Johan Pedersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 5 3be Nimtofte By, Nimtofte Barbel Gertrud Lenschau Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 7 3bf Nimtofte By, Nimtofte Ella Kirstine Eriksen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 9 3bg Nimtofte By, Nimtofte Mona Kjær Hansen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Baunevej 11 3bh Nimtofte By, Nimtofte Boris Klejs Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Baunevej 13 3bi Nimtofte By, Nimtofte Ove Villadsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 15 3bk Nimtofte By, Nimtofte Kurt Sjørup Simonsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 17 3bl Nimtofte By, Nimtofte Brian Bendtsen Ibsen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 12 (8581) 20b Nimtofte By, Nimtofte Preben Kristian Sørensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 10 (8581) 20c Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Svendsen Meldgaard Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 10 (8581) 20d Nimtofte By, Nimtofte Jørgen Svendsen Meldgaard Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 7 (8581) 21a Nimtofte By, Nimtofte Kenneth Strunge Nielsen Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 8 (8581) 21b Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej Nimtofte By, Nimtofte Kurt Nielsen Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 3 (8581) 23 Nimtofte By, Nimtofte Ole Hølmer-Hansen Sundbyvej Kolind Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 2 (8581) 24a Nimtofte By, Nimtofte Michael Dürr Pedersen Margrethelundvej Ryomgård Beboelsesejendom Stationsvej 4 (8581) 24b Nimtofte By, Nimtofte Jesper Elkjær Christensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Nyvej 4 (8581) 25b Nimtofte By, Nimtofte Søren Christian Bach Sørensen Nyvej Nimtofte Nyvej 18 (8581) 25c Nimtofte By, Nimtofte Jens Kristian Svane Rasmussen Nyvej Nimtofte Baunevej 19 3bm Nimtofte By, Nimtofte Lena Andersen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 3 af 16 Bilag 2

15 Baunevej 21 3bn Nimtofte By, Nimtofte Poul Trier Jensen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Baunevej 23 3bo Nimtofte By, Nimtofte Hans Egon Hansen Baunevej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Nyvej 16 (8581) 25d Nimtofte By, Nimtofte Kurt Chr H Frederiksen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Nyvej 14 (8581) 25e Nimtofte By, Nimtofte Margit Danielsen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Nyvej 12 (8581) 25f Nimtofte By, Nimtofte Rita Holst Jensen Georgsmindevej Allingåbro Nyvej 8 (8581) 25h Nimtofte By, Nimtofte Søren Henrik Køpke Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Nyvej 6 (8581) 25i Nimtofte By, Nimtofte Jan Simonsen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Nyvej 3 (8581) 25k Nimtofte By, Nimtofte Morten Lundgaard Lærkevej Ryomgård Beboelsesejendom Nyvej 2 (8581) 25l Nimtofte By, Nimtofte Benny Jespersen Nyvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Randersvej 1 (8581) 25o Nimtofte By, Nimtofte Michael Eriksen Byrgesen Nielsen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Nyvej 20 25p Nimtofte By, Nimtofte Vera Rasmussen Nyvej Nimtofte Vinkelvej 2A - Kirken -Kapellet 27 Nimtofte By, Nimtofte Nimtofte Kirke Ryomgårdvej 8581 Nimtofte Undtaget fra vurdering Tøstrupvej 2 A 5bs Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 4 6b Nimtofte By, Nimtofte Hanne Ellingham Krogh Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 6 6c Nimtofte By, Nimtofte Johnni Kjær Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 2 6d Nimtofte By, Nimtofte Karen Kirstine Broch Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Vinkelvej 1 (8581) 6e Nimtofte By, Nimtofte Ulla Irene Antonsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Vinkelvej 3 A (8581) 6m Nimtofte By, Nimtofte Michelle Elgaard Andersen Vinkelvej 3 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Møllevej 5 (8581) 6n Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Torvet 6 A (8581) 4bp Nimtofte By, Nimtofte P. F. INVEST ApS Kanehaven Risskov Privat institutions- og Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr serviceejendom Møllevej 1 (8581) 5c Nimtofte By, Nimtofte Erik Larsen Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 6 5g Nimtofte By, Nimtofte Knud Erling Pedersen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Tøstrupvej 4 5h Nimtofte By, Nimtofte Allan Daugaard Tøstrupvej 4,st 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Tøstrupvej 8 5k Nimtofte By, Nimtofte Ellen Jensen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Møllevej 5 (8581) 5l Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Møllevej 5 (8581) 5m Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Eskebakken 1 5n Nimtofte By, Nimtofte TDC A/S Teglholmsgade København SV Erhvervsejendom af speciel karakter Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 3 5o Nimtofte By, Nimtofte Rudi Bredahl Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 5 5p Nimtofte By, Nimtofte Kennet Steffensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 7 5q Nimtofte By, Nimtofte Flemming Kjær Pedersen Spurvevej Rønde Møllevej 5 (8581) 5s Nimtofte By, Nimtofte Søren Peter Gerstrøm Vestergade Ryomgård Fabrik og lager. Ingen varmeinstallationer Stationsvej 25 (8581) 6r Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Fabrik og lager Møllevej 4 (8581) 6t Nimtofte By, Nimtofte Verner-Martin Stein Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Vinkelvej (8581) 6u Nimtofte By, Nimtofte B45 Engdalen Grenaa Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 17 (8581) 6v Nimtofte By, Nimtofte Tina Kochen Bryrup Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 27 (8581) 6x Nimtofte By, Nimtofte Rene Danielsen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Møllevej 6 A (8581) 6y Nimtofte By, Nimtofte Erland Laursen Møllevej 6 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Ryomgårdvej 19 A 6z Nimtofte By, Nimtofte Thomas Krogsholm Ryomgaardvej 19 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Ryomgårdvej 19 B 6æ Nimtofte By, Nimtofte Hans Erik Bengt Jensen Decembervej Hjørring Stationsvej 19 (8581) 6ø Nimtofte By, Nimtofte Kim Andre Bech Nielsen Stationsvej 19, Nimtofte Beboelsesejendom Stationsvej 21 (8581) 6aa Nimtofte By, Nimtofte Kate Jensen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 13 (8581) 6ab Nimtofte By, Nimtofte Lilian Lassen Stationsvej Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 9 (8581) 6ac Nimtofte By, Nimtofte Kim Nielsen Stationsvej Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken Udstykningsejd 5t Nimtofte By, Nimtofte Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde Eskebakken 9 5u Nimtofte By, Nimtofte Erling Schøler Hvedevangen Rønde Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 4 af 16 Bilag 2

16 Eskebakken 11 5v Nimtofte By, Nimtofte Martin Møller-Laursen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 13 5x Nimtofte By, Nimtofte Allan Ravn Christiansen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 15 5y Nimtofte By, Nimtofte Elin Braun Skovhøj Hasselager Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 17 5z Nimtofte By, Nimtofte Jens Jacob Elgaard H Sørensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 19 5æ Nimtofte By, Nimtofte Bjarne Grønholt Eriksen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 21 5ø Nimtofte By, Nimtofte Jes Svane Rasmussen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 23 5aa Nimtofte By, Nimtofte Lars Møller Klemmensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 25 5ab Nimtofte By, Nimtofte Lis Merete Bach Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 27 5ac Nimtofte By, Nimtofte Brian Eriksen Byrgesen Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Stationsvej 23 (8581) 6ad Nimtofte By, Nimtofte Henrik Andersen Præstbrovej Galten Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Vinkelvej 11 A st. 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 B st. 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 B 01 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 A 01 6ae Nimtofte By, Nimtofte Søren Niels Knudsen Jensen Skovvej Ryomgård Ejerlejlighed, beboelse Vinkelvej 11 (8581) 6ae Nimtofte By, Nimtofte North Invest APS under konkurs v/lindhardt Steffensen Moderejendom for 8500 Grenå Advokater ejerlejligheder Vinkelvej 5 (8581) 6ag Nimtofte By, Nimtofte Anders Pedersen Kærbyvej 14 A 8560 Kolind Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Vinkelvej 7 (8581) 6ah Nimtofte By, Nimtofte Kurt Flemming Nielsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Vinkelvej 9 B (8581) 6ai Nimtofte By, Nimtofte Gudmund Lillie Friedrichsen Vinkelvej 9 A 8581 Nimtofte Andre vurderinger. Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende) Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Vinkelvej 9 A (8581) 6ak Nimtofte By, Nimtofte Inger Kristine Rasmussen Vinkelvej 9 A 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Møllevej 2 (8581) 6al Nimtofte By, Nimtofte Verner-Martin Stein Møllevej Nimtofte Møllevej 8 (8581) 6am Nimtofte By, Nimtofte Kaj Nielsen Møllevej Nimtofte Beboelsesejendom Vinkelvej 3 B Udlejningsejendom 6an Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 11 (8581) 6ap Nimtofte By, Nimtofte Michael Hallager Okkerholm-Madsen Vinkelvej Nimtofte Andre vurderinger. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Møllevej 6 B (8581) 6as Nimtofte By, Nimtofte Ida Sand Sørensen Møllevej 6 B 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 29 5ad Nimtofte By, Nimtofte Olaf Preben Kahr Elholtvej Ryomgård Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 31 5ae Nimtofte By, Nimtofte Thomas Ejlersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 33 5af Nimtofte By, Nimtofte Knud Erik Hansen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 35 5ag Nimtofte By, Nimtofte Alex Kjær Poulsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 37 5ah Nimtofte By, Nimtofte Per Sams Simonsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Eskebakken 39 5ai Nimtofte By, Nimtofte Steen Skov Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 41 5ak Nimtofte By, Nimtofte Jens Peter Simonsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 43 5al Nimtofte By, Nimtofte Knud I Hejborg Kristensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 45 5am Nimtofte By, Nimtofte Finn Møller Klemmensen Frederikslundvej Ryomgård Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Eskebakken 47 5an Nimtofte By, Nimtofte Flemming Klaus Pedersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 49 5ao Nimtofte By, Nimtofte Bent Rasmus Nielsen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 51 5ap Nimtofte By, Nimtofte Karl Vilhelm Pedersen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Eskebakken 53 5aq Nimtofte By, Nimtofte Brian Steffensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Eskebakken 55 5ar Nimtofte By, Nimtofte Pia Hansen Unit 202, Block 23, side Garden, Lane 388, Shanghai, , Yanlord River- Furong P R China Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Vinkelvej 3 G - 3 N (8581) 6at Nimtofte By, Nimtofte djursbo Rosenvang Hornslet Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Torvet 8 (8581) 12a Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Torvet 8 (8581) 12c Nimtofte By, Nimtofte NIMTOFTE BRUGSFORENING Torvet Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ryomgårdvej 15 13d Nimtofte By, Nimtofte Jette Salling Bang Ryomgaardvej Nimtofte Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 13 B 13e Nimtofte By, Nimtofte Arne Johannes Thorsen Sørensen Ryomgaardvej 13 B 8581 Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ryomgårdvej 13 A 13f Nimtofte By, Nimtofte Kaj Rasmussen Bang Ryomgaardvej Nimtofte Vinkelvej 16 (8581) 14a Nimtofte By, Nimtofte Mie Olsen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 7 (8581) 14c Nimtofte By, Nimtofte Poul Henning Sørensen Skovbrynet Grenaa Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 5 af 16 Bilag 2

17 Stationsvej 5 (8581) 14d Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Vinkelvej 18 (8581) 14g Nimtofte By, Nimtofte Brian Hertz Andersen Vinkelvej Nimtofte Beboelsesejendom Eskebakken 57 5as Nimtofte By, Nimtofte Lilli Kvist Sørensen Eskebakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken at Nimtofte By, Nimtofte RANDERSEGNENS BOLIGFORENING Advokat Poul Resen Steenstrup Skt.Clemens Stræde Aarhus C Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 36 5au Nimtofte By, Nimtofte Tove Millgaard Busk Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Sønderskovbakken 34 5av Nimtofte By, Nimtofte Kjeld Boiesen Petersen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 28 5ax Nimtofte By, Nimtofte Holger Mygind Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 26 5ay Nimtofte By, Nimtofte Kim Damgaard Bach Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 24 5az Nimtofte By, Nimtofte Svend Nielsen Hornsleths Allé Grenaa Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 38 5aæ Nimtofte By, Nimtofte Mogens Johan Kristensen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Sønderskovbakken 32 5aø Nimtofte By, Nimtofte Karl Georg Thomsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 30 5ba Nimtofte By, Nimtofte Henning Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 22 5bb Nimtofte By, Nimtofte Arne Bjerregaard Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 40 5bc Nimtofte By, Nimtofte Jan Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Anden opvarmning end el, gas, flydende/fast brændsel og halm Sønderskovbakken 44 5bd Nimtofte By, Nimtofte Casper Krogh 24b Saltoum Road England Stationsvej 6 (8581) 15b Nimtofte By, Nimtofte Kristian Juul Thorsen Svenstrupvej Nimtofte Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 8 (8581) 15c Nimtofte By, Nimtofte Tom Hammer Jepsen Kastanievej Ryomgård Beboelsesejendom Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Sønderskovbakken 46 5be Nimtofte By, Nimtofte Henrik Busk Jensen Tøstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 52 5bf Nimtofte By, Nimtofte Stefan Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 54 5bg Nimtofte By, Nimtofte Kamma Annalise Nielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 62 5bh Nimtofte By, Nimtofte Carsten Jespersen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Sønderskovbakken 42 5bi Nimtofte By, Nimtofte Pia Danielsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Sønderskovbakken 48 5bk Nimtofte By, Nimtofte Hans Aage Rasmussen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 50 5bl Nimtofte By, Nimtofte Niels Erik Nielsen Trekanten 5, Grenaa Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 56 5bm Nimtofte By, Nimtofte Eivind Malle Sørensen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Sønderskovbakken 58 5bn Nimtofte By, Nimtofte Marius John Ingemann Veje Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Elovne, elpaneler Elektricitet Sønderskovbakken 60 5bo Nimtofte By, Nimtofte Steffen Juul Thorsen Sønderskovbakken Nimtofte Beboelsesejendom Varmepumpe Elektricitet Hovedvejen 83 1d Ramten Mølle, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Hovedvejen 83 1b Ramten Mølle, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Lübker Allé 10 1fy Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 4 1fx Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 90 1gf Mogenstrup By, Nimtofte Henning Jakob Jensen Glentevej Risskov Lübker Allé 112 1gg Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 134 1gh Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 142 1gi Mogenstrup By, Nimtofte Bent Skovsen Fynslundvej Jordrup Lübker Allé 136 1gk Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Lübker Allé 144 1gl Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Trent Jones Allé 5 B 6t Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Trent Jones Allé 15 6r Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 6 af 16 Bilag 2

18 Trent Jones Allé 19 6s Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Trent Jones Allé 1 A 1l Ramten Mølle, Nimtofte Jens Morten Brøgger c/o Brøgger Markskellet Malling Sommerhus Trent Jones Allé 1 B 1m Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Sommerhus Trent Jones Allé 1 C 1n Ramten Mølle, Nimtofte Niels Peder Opstrup Trent Jones Allé 1 C 8581 Nimtofte Sommerhus Trent Jones Allé 1 D 1o Ramten Mølle, Nimtofte Boet efter Carsten Overgaard v/karen Kiilerich Overgaard Rågevænget Højbjerg Sommerhus Trent Jones Allé 1 E 1p Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Trent Jones Allé 1 F 1q Ramten Mølle, Nimtofte Jørgen Peter Bærentsen Søvej Holte Lübker Allé 117 1fq Mogenstrup By, Nimtofte Tommy Knudsen Virupvej Hjortshøj Sommerhus Lübker Allé 111 1fr Mogenstrup By, Nimtofte Thomas Nørgaard Kylling Skæring Havvej Egå Sommerhus Lübker Allé 109 1fs Mogenstrup By, Nimtofte MURERMESTER KJELD AASKOV ApS Toften Skærbæk Lübker Allé 107 1ft Mogenstrup By, Nimtofte JAKOB AASKOV ApS Teglvænget Kolding Lübker Allé 105 1fu Mogenstrup By, Nimtofte MURERMESTER KJELD AASKOV ApS Toften Skærbæk Lübker Allé 59 1fv Mogenstrup By, Nimtofte Johnny Pedersen Jagtvej Solrød Strand Trent Jones Allé 5 A 6q Battrupholt, Nimtofte STOREGADE 36. GRENAA ApS Ålsrodevej Grenaa Sommerhus Trent Jones Allé 21 6p Battrupholt, Nimtofte JUNGE BYG ApS Industrikrogen Grindsted Sommerhus Lübker Allé 156 1gr Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 158 1gq Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 152 1gp Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 150 1go Mogenstrup By, Nimtofte Anne-Dorte Heinsvig Puggaard Strandmarksvej Risskov Lübker Allé 148 1gn Mogenstrup By, Nimtofte HPUG HOLDING ApS Henrik Puggaard Vester Alle Aarhus C Lübker Allé 138 1gm Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 48 B 1gz Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Sommerhus Lübker Allé 50 A 1ga Mogenstrup By, Nimtofte Jesper Frederiksen evej 8 B 2840 Holte Sommerhus Lübker Allé 50 B 1gæ Mogenstrup By, Nimtofte Thorkild Steen Andersen Dæmringsvej Hellerup Sommerhus Lübker Allé 80 1gb Mogenstrup By, Nimtofte Boet efter Lars Peter Krøyer v/adv. Mette Haase Lindhardt Østerbrogade Grena Sommerhus Lübker Allé 82 1gc Mogenstrup By, Nimtofte Kim Jürgensen Solsikkevej Grenaa Sommerhus Lübker Allé 86 1gd Mogenstrup By, Nimtofte Jens Ole Sørensen Skåde Søpark Højbjerg Lübker Allé 88 1ge Mogenstrup By, Nimtofte Olav Kjærulff Kierkegaard Sjørslev Jadevej Skødstrup Lübker Allé 154 1gs Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 166 1gt Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Varmepumpe Elektricitet Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 7 af 16 Bilag 2

19 Lübker Allé 168 1gu Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 178 1gv Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 192 1gx Mogenstrup By, Nimtofte Anders Agerholm Olesen Lillegade 19, Grenaa Sommerhus Lübker Allé 198 1gy Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 48 A 1fø Mogenstrup By, Nimtofte PW ENTREPRISE ApS PW Entreprise ApS Furesøvej 125 A 2830 Virum Sommerhus Lübker Allé 40 1fæ Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 20 1fz Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Svenstrupvej 1 3b Svenstrup By, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Svenstrupvej 1 3a Svenstrup By, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Svenstrupvej 1 2c Battrupholt, Nimtofte Flemming Lassen Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Stationsvej 24 B (8581) 2a Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 24 B (8581) 2ag Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 24 B (8581) 2ah Nimtofte By, Nimtofte Jens Christian Albert Trier Jensen Stationsvej 24 B 8581 Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Hovedvejen 84 1g Ramten Mølle, Nimtofte Laurits Hougaard Hovedvejen Ørum Djurs Opkrævningsejendom (Areal vurderet i anden kommune) Svenstrupvej 2-4 1a Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 2-4 1e Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Svenstrupvej 2-4 2e Svenstrup By, Nimtofte Præsteembedet I Nimtofte Svenstrupvej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Stationsvej 64 (8581) 4d Nimtofte By, Nimtofte Knud Simonsen Solbakken Rønde Andre vurderinger. Elovne, elpaneler Elektricitet Stationsvej 64 (8581) 3r Nimtofte By, Nimtofte Knud Simonsen Solbakken Rønde Andre vurderinger. Elovne, elpaneler Elektricitet Randersvej 13 A (8581) 4r Nimtofte By, Nimtofte Niels Verner Calmer Braad Bøgelundsvej Randers SV Særskilt vurderet skov og plantage Randersvej 13 A (8581) 4c Nimtofte By, Nimtofte Niels Verner Calmer Braad Bøgelundsvej Randers SV Særskilt vurderet skov og plantage Møllevej 7 (8581) 6a Nimtofte By, Nimtofte Viggo Kahr Møllevej Nimtofte Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Randersvej 7 (8581) 4an Nimtofte By, Nimtofte Bo Graverholt Sørensen Randersvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Lübker Allé 119 1p Mogenstrup By, Nimtofte Jens Thomsen Hovedvejen Grenaa Lübker Allé 115 1q Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Petersen Reberbanen Ebeltoft Lübker Allé 2 1r Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF RESORT A/S Trent Jones Allé Nimtofte Lübker Allé 6 1s Mogenstrup By, Nimtofte Ole Sodtmann Bundgaard Bellisvænget Esbjerg V Sommerhus Lübker Allé 8 1t Mogenstrup By, Nimtofte Anders Hviid Bach Rolighedsvej Auning Lübker Allé 12 1u Mogenstrup By, Nimtofte Johan Eg Nørgaard Sølystgade 55, Aarhus C Kolstrupvej 2 6a Battrupholt, Nimtofte Birgitte Sommer Kolstrupvej Nimtofte Beboelsesejendom Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) Ramtenvej 51 F 1b Nimtofte By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1c Nimtofte By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1fl Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Lübker Allé 18 1v Mogenstrup By, Nimtofte P. TANG INVEST ApS Langebakke Ry Lübker Allé 16 1x Mogenstrup By, Nimtofte Henrik Johannes Hasselgaard Edithsvej Hjørring Lübker Allé 28 1y Mogenstrup By, Nimtofte Peer Christian Bærentsen Sejrs Alle Risskov Sommerhus. Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 8 af 16 Bilag 2

20 Lübker Allé 32 1z Mogenstrup By, Nimtofte Peter Heilskov Schweitz Olaf Poulsens Vej Charlottenlund Lübker Allé 36 1æ Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Nitschke Rosenbakken Grenaa Lübker Allé 38 1ø Mogenstrup By, Nimtofte I-CONSULT HOLDING ApS Blomstervangen Egå Lübker Allé 54 1aa Mogenstrup By, Nimtofte Jesper Bech Jensen Strandskadevej Egå Sommerhus Lübker Allé 58 1ab Mogenstrup By, Nimtofte Helle Lorenzen Leddet Horsens Lübker Allé 62 1ac Mogenstrup By, Nimtofte Ken Kolbe Nielsen Leddet Horsens Lübker Allé 72 1ad Mogenstrup By, Nimtofte Mogens Nitschke Rosenbakken Grenaa Lübker Allé 74 1ae Mogenstrup By, Nimtofte Erik Kofoed Larsen Gjerrild Bygade Grenaa Lübker Allé 76 1af Mogenstrup By, Nimtofte Richard Uffe Martens Kanehaven Risskov Sommerhus Lübker Allé 98 1ag Mogenstrup By, Nimtofte Morten Rankenberg Krabbesholms Alle Viby J Lübker Allé 100 1ah Mogenstrup By, Nimtofte Hans-Erik Møller-Hansen Mariane Thomsens G. 39,2., Aarhus C Sommerhus Ramtenvej 51 F 1g Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Ramtenvej 51 F 1fk Mogenstrup By, Nimtofte LÜBKER GOLF A/S Trent Jones Allé Nimtofte Særskilt vurderet skov og plantage Trent Jones Allé 9 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 33 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 35 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 37 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 17 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 41 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 43 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 49 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 25 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 27 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 53 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 31 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 47 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 23 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 99 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 169 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 159 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 167 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 157 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 165 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 155 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 163 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 101 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 153 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 91 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 63 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 65 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 67 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 97 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 75 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜl Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 171 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 77 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 81 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 173 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 83 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 85 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 55 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 87 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 71 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 57 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 89 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 113 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 139 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 147 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering Trent Jones Allé 137 1e Mogenstrup By, Nimtofte REKBÜL Aps. u/konkurs v/adv. Kromann Reumert sekretær Tine Vonsild 8000 Aarhus C Undtaget fra vurdering. Tilpasset 27. november 2014 af DFP A.m.b.a. 9 af 16 Bilag 2

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Palle Buus Jensen, Lilli Kvist Sørensen,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Syddjurs Kommunes afgørelse af 20. november 2015 ophæves og hjemvises.

Energiklagenævnets afgørelse Syddjurs Kommunes afgørelse af 20. november 2015 ophæves og hjemvises. Til: [XXX] Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Syddjurs Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til jdw@sagfoerne.com, cmb@sagfoerne.com og kontakt@sagfoerne.com og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Redegørelse for projektet... 4 Ansvarlig... 4 Forhold til varmeplanlægningen...

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

RESULTATLISTE Røndestævnet 2015

RESULTATLISTE Røndestævnet 2015 01-02-2015 20:16:54 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Røndestævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 96824 Nathali Holmes Jensen 09-101 Randers Skyttekreds 200/09 200/13 400/22 2 114387 Julie H Christiansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Vindmølleprojekt Volder Mark. Lemvig Kommune

Vindmølleprojekt Volder Mark. Lemvig Kommune projekt Volder Mark i Lemvig Kommune Lokalplan nr. 165 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, Jr.nr. 77-11-1

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a.

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispension fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Bornholms Regionskommune

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere