Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer"

Transkript

1 Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 30. oktober 2013 Fejl! Autotekst er ikke Oversat til dansk: Af Ad Hoc Translations A/S 5. december 2013

2

3 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Indledning Indledning...3 Afsnit 2: Resumé Vores fremgangsmåde Hovedkonklusioner og -observationer fra vores analyse Forudsætninger for at forbedre forbrugernes beslutningstagning Potentielle udviklingsområder Afsnit 3: Baggrund, omfang og fremgangsmåde Baggrund Omfang og fremgangsmåde Afsnit 4: Gennemsigtighed og åbenhed generelt Formål og fordele ved åbenhed og gennemsigtighed Forudsætninger for at initiativer forbedrer forbrugernes beslutningstagning Det danske pensionsmarked generelt Afsnit 5: Oversigt over forbrugerbehovsmodellen Indledning Brug af modellen på arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner Oversigt over modellen Vigtigheden af præsentation og udformning af information Eksempel på forbrugerens rejse gennem forbrugerbehovsmodellen Beslutningsprocessens iterative karakter Afsnit 6: Evaluering af danske initiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen Vores fremgangsmåde Behov for grundlæggende finansiel forståelse og forbrugermotivation Konklusionerne fra den overordnede evaluering Evaluering op mod trinnene i forbrugerbehovsmodellen Afsnit 7: Oversigt over initiativer i Europa Vores fremgangsmåde Åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Finansiel forståelse oktober 2013

4 2 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Afsnit 8: Danske forbrugeres holdninger Indledning Fortolkning af Danmarks Statistiks resultater Afsnit 9: Pålidelighed og begrænsninger Informationens pålidelighed Begrænsninger Afsnit 10: Kontaktoplysninger Bilag A: Yderligere information om forbrugerbehovsmodellen Bilag B: Beskrivelse og evaluering af individuelle danske initiativer Bilag C: Evaluering af omkostningsinitiativets metodologi Bilag D: Initiativer i Europa Bilag E: Eksempler på initiativer vedrørende finansiel forståelse i udvalgte lande Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

5 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 3 Afsnit 1: Indledning 1.1 Indledning Forsikring & Pension 1 ( F&P ) og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået aftale om at foretage en evaluering af de åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer, som F&P har gennemført. Ministeriet har godkendt, at F&P engagerer Towers Watson til at foretage den uafhængige evaluering af disse åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i overensstemmelse med den detaljerede beskrivelse af evalueringens indhold, som er aftalt mellem ministeriet og F&P. Formålet med evalueringen var at vurdere, hvor effektive F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer er, og om de samlet set opfylder deres formål og imødekommer de danske forbrugeres behov. Som led i denne evaluering har Towers Watson udarbejdet en teoretisk model for forbrugerbehov, som bygger på litteraturen inden for fagområdet og adfærdsøkonomisk teori. I denne model ses der på, hvilke informationer der er brug for, så forbrugerne sættes i stand til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag om deres pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer. Modellen blev anvendt for at vurdere, om F&P's initiativer (kort beskrevet i Tabel 1.1 nedenfor) imødekommer forbrugernes behov. Tabel 1.1: Oversigt over evaluerede F&P-initiativer Initiativets navn PensionsInfo 2 Omkostningsinitiativet Omkostningsmåler Pensionsoverblikket Fakta om pension Pensionsmåler Beskrivelse En onlineportal, hvor forbrugerne kan få adgang til og danne sig et samlet overblik over alle deres pensioner og tilknyttede forsikringsudbetalinger fra alle deres udbydere, herunder offentlige pensioner 3. Kræver, at alle pensionsudbydere skal informere forbrugerne om de samlede årlige omkostninger (ÅOK og ÅOP) 4, som er betalt det pågældende år. Indeholder en teknisk vejledning i, hvordan omkostningerne opgøres, og kræver, at opgørelsen skal kontrolleres af en ekstern revisor. Kræver, at alle pensionsudbydere skal have en måler på deres hjemmeside, som giver forbrugerne mulighed for at indtaste egne oplysninger og beregne deres forventede årlige pensionsomkostninger for de kommende år. Kræver, at pensionsselskaberne skal vise seks nøgleinformationer om forbrugerens pension (udbetalinger, indbetalinger, forsikringspræmie, omkostninger, afkast, ordningens opsparede værdi) på en let tilgængelig måde i deres årsoversigter eller løbende i deres webbaserede oversigt. En hjemmeside, som forbrugere og andre interessenter, bl.a. journalister, kan bruge til at sammenligne elementerne i de forskellige standardpensionsprodukter, der udbydes af danske pensionsselskaber. Et webbaseret værktøj, som efter indtastning fra forbrugerne beregner deres forventede indkomst ved pensionering og sammenholder den med deres nuværende lønindkomst. Værktøjet kan også bruges til at beregne virkningerne af udskydelse af pensionstidspunktet, større indbetalinger m.v. 1 F&P's medlemmer omfatter alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der opererer på det danske marked. 2 PensionsInfo er oprettet som et samarbejde mellem F&P, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og bankerne. 3 Offentlig pension er anvendt gennem hele rapporten og skal forstås som pay-as-you-go-finansierede, lovbestemte pensioner, også kaldet søjle 1-pensioner eller statslige pensioner (bl.a. folkepension). 4 Årlige omkostninger i kroner og årlige omkostninger i procent. 30. oktober 2013

6 4 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Initiativets navn Generelle Pensionssider: Den første pensionsordning Passer din pension Udbetalinger PensionsABC Ordbog Pensionseksamen Pensionsoplysningen Beskrivelse Websider, som indeholder oplysninger om de forskellige elementer, forbrugerne bør være opmærksomme på i en pensionsordning i forhold til deres civilstand, forsørgerforpligtelsen m.v. Websider, som beskriver en gennemsnitlig forbrugers pensions- og forsikringsbehov og rådgiver om, hvad forbrugerne skal være opmærksomme på i bestemte situationer. Websider, som giver en oversigt over de forskellige udbetalingsformer, som en forbruger kan være berettiget til under omstændigheder som f.eks. pensionering, sygdom, invaliditet eller dødsfald. Et undervisningsværktøj, hvor forbrugeren vælger moduler om forskellige emner som f.eks. det danske pensionssystem, kilder til pensionsindkomst (offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner) og oplysninger om produkter, udbydere, omkostninger m.v. En online-ordbog, som giver forbrugerne mulighed for at slå pensionsbegreber op og få dem forklaret. En online-test, som forbrugerne kan bruge til at tjekke deres viden om pensionsrelaterede emner. Emnerne omfatter bl.a. ratepension, livrente, kapitalpension, efterløn og skilsmisse. En uafhængig rådgivningstjeneste, som F&P stiller til rådighed for forbrugerne. Forbrugerne kan kontakte oplysningen pr. telefon eller . Ud over at evaluere F&P's initiativer på baggrund af forbrugerbehovsmodellen søgte vi at forstå tilgangen til åbenhed og gennemsigtighed i de andre lande, som har været mest proaktive på disse områder. Tyskland, Holland, Sverige og Storbritannien blev valgt som sammenligningsgrundlag, da vi anser disse lande for også at være langt fremme inden for åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer og, i en bredere forstand, inden for forbrugerbeskyttelse. Endelig bestilte F&P en uafhængig undersøgelse hos Danmarks Statistik for at få et indblik i danske forbrugeres opfattelse af og erfaringer med pension. I tillæg til ovenstående og med udgangspunkt i aftalen mellem F&P og Erhvervs- og Vækstministeriet har F&P specifikt bedt os om at foretage en teknisk gennemgang af den metode, der ligger bag F&P's Omkostningshenstilling ( Omkostningsinitiativet ). Fokus i denne gennemgang var at sikre, at alle betydelige omkostninger er medtaget på en gennemsigtig måde. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

7 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 5 Afsnit 2: Resumé 2.1 Vores fremgangsmåde Ved evalueringen af, om F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer imødekommer danske forbrugeres behov, har vi vurderet, om initiativerne støtter forbrugerne i at træffe beslutninger på et oplyst grundlag om deres pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer i overensstemmelse med deres behov og præferencer. Langt størstedelen af den danske arbejdsstyrke er omfattet af obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger 5. Inden for disse pensionsordninger kan forbrugerne træffe beslutninger på to måder. En forbruger kan træffe individuelle beslutninger om de muligheder, der tilbydes forbrugeren inden for dennes konkrete ordning, f.eks. den ønskede forsikringsdækning. En forbruger kan også deltage i kollektiv beslutningstagning inden for forbrugerens arbejdsmarkedspensionsordning, f.eks. ved at påvirke de personer, der er ansvarlige for at fastsætte ordningens default-valg (normalt arbejdsmarkedets parter, tillidsrepræsentanter eller arbejdsgivere). Denne evaluering omfatter begge beslutningstyper. Vores fremgangsmåde og metode er beskrevet i afsnit 3. Sammenfattende er evalueringen af F&P's initiativer gennemført i tre dele: Vurdering af, om F&P's initiativer samlet set imødekommer forbrugernes behov (afsnit 6) Sammenligning af omfanget af F&P's initiativer med initiativer i udvalgte europæiske lande (afsnit 7) Vurdering af danske forbrugeres aktuelle holdninger og viden på grundlag af arbejde udført af Danmarks Statistik (Afsnit 8) De væsentligste resultater af vores evaluering i forhold til hvert af ovenstående punkter er sammenfattet i det følgende sammen med vores overordnede konklusioner. Hvor det har været muligt, har vi tilføjet supplerende observationer, som kan være en hjælp for interessenter, der er involveret i det fremadrettede arbejde med åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Udgangspunktet for vores arbejde har været vores forbrugerbehovsmodel, som fastlægger en teoretisk beslutningsproces om pensionsforhold på forbrugerområdet. For hvert trin i processen skitserer vi den tilknyttede adfærd, som forbrugerne ville udvise under ideelle forhold. Modellen skitserer derefter, hvilke informationer der er nødvendige for en sådan adfærd, og hvordan informationerne bør præsenteres for at motivere til handling. Yderligere oplysninger om forbrugerbehovsmodellen findes i Afsnit 5 og Bilag A. Endelig er vores tekniske gennemgang af metoden, som ligger til grund for F&P's Omkostningshenstilling, nærmere beskrevet i bilag C. Vores hovedkonklusioner på dette område er ligeledes anført nedenfor. 5 De tre forskellige pensionstyper er også opkaldt efter de tre søjler, hvor søjle 1 er obligatorisk, løbende finansieret, lovbestemt pension, søjle 2 er supplerende arbejdsmarkedspensioner, og søjle 3 er individuel pensionsopsparing i private pensionsordninger. Gennem hele rapporten vil vi anvende terminologien offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner (omfattende både overenskomstbaserede og firmaspecifikke pensionsaftaler) og individuelle pensioner i stedet for at henvise til hhv. søjle 1, søjle 2 og søjle oktober 2013

8 6 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 2.2 Hovedkonklusioner og -observationer fra vores analyse Oversigt F&P har været meget aktiv på området for åbenhed og gennemsigtighed med en omfattende række af initiativer. F&P's fokus på åbenhed og gennemsigtighed er tiltaget med tiden, og mange af initiativerne er blevet leveret inden for de seneste år, herunder bl.a. Fakta om pension, Pensionsoverblikket og Omkostningsinitiativet. På det danske marked kan fordelene ved åbenhed og gennemsigtighed for forbrugerne inddeles i to overordnede kategorier: Direkte fordele, fordi forbrugerne er i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag; deltage i kollektiv beslutningstagning; påvirke beslutningstagere; og generelt set opnå en højere grad af engagement og større sandsynlighed for at handle hensigtsmæssigt; Indirekte makrofordele som f.eks. forbedret konkurrence, innovation og effektivitet på markedet. F&P's initiativer bidrager positivt på begge disse områder, hvilket fremgår af den foreliggende dokumentation i dette projekt. Denne rapport fokuserer på de direkte fordele for forbrugerne. Fordelene ved åbenhed og gennemsigtighed, navnlig i forhold til det danske pensionsmarked, bliver gennemgået nærmere i afsnit 4. Sammenligning med forbrugerbehovsmodellen Overordnet set er dækningen af F&P's initiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen omfattende. Vi var i stand til at matche alle eksisterende initiativer op imod de forskellige trin i forbrugerbehovsmodellen. Dette viser, at alle initiativerne spiller en positivog understøttende rolle ved imødekommelsen af forbrugernes behov. Der er nogle særligt nyskabende eksempler på åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer: PensionsInfo 6 : En onlineportal, hvor forbrugerne kan få et overskueligt og letforståeligt samlet overblik over deres pensioner og tilknyttede forsikringsudbetalinger fra alle deres pensionsudbydere (herunder offentlige pensioner). Dette initiativ er et bevis på det samarbejde og den åbenhed, der kendetegner pensionsbranchen i Danmark. Omfanget og tilgængeligheden af information som følge af initiativet er unikt for Danmark. 6 PensionsInfo er oprettet som et samarbejde mellem F&P, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og bankerne. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

9 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 7 Omkostningsinitiativet: Dette initiativ sikrer, at alle pensionsudbydere informerer forbrugerne om de årlige omkostninger forbundet med deres pensionsordninger. Omkostningerne beregnes på et konsistent grundlag og vises som et enkelt tal. Omkostningerne præsenteres for forbrugerne gennem andre F&Pinitiativer (som omtalt i det følgende). Dette initiativ gør det muligt at foretage en entydig sammenligning af omkostninger på tværs af branchen og giver dermed øget konkurrence til fordel for alle forbrugere. Den gennemsigtighed, som skabes med tydelig information om omkostninger, vil også øge forbrugernes tillid til pensionssystemet. Fakta om pension: Et unikt værktøj, som vi ikke har set uden for Danmark. Dette værktøj giver forbrugere med en rimelig finansiel forståelse, arbejdsmarkedets parter/beslutningstagere, som træffer beslutninger om kollektive pensionsordninger, og andre interessenter (bl.a. journalister og mæglere) mulighed for at sammenligne nøgleinformationer mellem danske pensionsudbydere. Gennemsigtigheden i dette værktøj sætter forbrugerne, arbejdsmarkedets parter/beslutningstagere og andre interessenter i stand til at sammenligne og fokusere på forskelle i omkostninger, afkast, serviceniveau og produktegenskaber, som bør være med til at fremme konkurrencen og produktudviklingen på markedet til fordel for både de enkelte forbrugere og samfundet som helhed. Vores analyse viser, at der findes en række initiativer, der dækker hvert af trinnene i forbrugernes beslutningsproces, og vi konstaterede ingen væsentlige mangler, som medfører et behov for nye initiativer. Der er en række initiativer, som på omfattende vis dækker forbrugernes behov for at blive gjort opmærksomme på et behov, for at identificere deres behovs funktionelle krav og for efterfølgende at foretage en løbende evaluering af deres beslutning. Den information, som gives af de enkelte initiativer, blev generelt anset for at være hensigtsmæssig i både indhold og omfang. Den givne information var værdifuld og nyttig for forbrugerne set i lyset af målgruppen for informationen. Vores evaluering af F&P's initiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Nærmere beskrivelser af evalueringerne af de enkelte F&P-initiativer kan ses i bilag B. Sammenligning med udvalgte europæiske lande Undersøgelsen af udvalgte europæiske lande (Sverige, Holland, Storbritannien og Tyskland) viste en række forskellige tilgange til åbenhed og gennemsigtighed. F&P er involveret i og driver et bredere udvalg af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer end deres europæiske sidestykker (dvs. andre brancheorganisationer). Hvor vi observerede lignende initiativer i andre lande, var disse ofte drevet af en bredere gruppe af interessenter som f.eks. staten eller statslige institutioner. Det er tydeligt, at F&P tager et forholdsmæssigt større ansvar for åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i Danmark end de tilsvarende brancheorganisationer i de fire undersøgte lande som vist i figur oktober 2013

10 8 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Figur 2.1: Initiativtagere til åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer på de undersøgte markeder 7 Procent af initiativer der drives af ejeren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Øvrige aktører (samarbej-der mellem flere) Stat/tilsynsmyndighed Brancheforeninger for forsikring og pension 0% Danmark Tyskland Holland Sverige UK Land For en række initiativer har F&P succesfuldt gennemført velfungerende løsninger, imens andre lande stadig arbejder på at kunne levere sådanne løsninger. Et konkret eksempel herpå er PensionsInfo. Dette initiativ blev første gang lanceret i Danmark i 1999 og gennemgik et større re-design i Sverige og Holland har initiativer, der ligner PensionsInfo, og som i øjeblikket er mindre omfattende og har færre funktioner end PensionsInfo. Ligesom i Danmark gennemgår disse værktøjer en løbende udviklings- og forbedringsproces. Tyskland er i øjeblikket ved at planlægge indførelsen af et lignende initiativ. Der er to konkrete F&P-initiativer, som er unikke for Danmark: Fakta om pension og Omkostningsmåleren. Vi observerede ikke nogen andre lande, hvor der blev givet tilsvarende information på en lige så omfattende måde som disse danske initiativer. Desuden findes en henstilling om opgørelse af omkostninger (dvs. Omkostningsinitiativet) kun i Holland og Danmark. Yderligere oplysninger om sammenligningen med de fire udvalgte europæiske lande kan ses i afsnit 7, og svarene fra spørgeskemaet er vist i bilag D. Danske forbrugeres holdninger og viden Resultaterne af Danmarks Statistiks undersøgelse viser, at de danske forbrugeres viden om, engagement i og tillid til arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger er større end for offentlige pensioner. Dette er belyst i de udvalgte vigtigste resultater, som er sammenfattet i Tabel Kilde: Towers Watsons analyse af svarene i spørgeskemaerne. Figuren viser, hvor aktive forskellige interessenter er i forhold til at tage initiativ til og drive åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Den er baseret på svarene i spørgeskemaet som vist i Bilag D. Initiativer, som anses for udelukkende at fokusere på finansiel forståelse, er ikke medtaget ved udarbejdelsen af denne figur. Heller ikke omfanget, bredden og anvendelsen af initiativer er repræsenteret her. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

11 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 9 Tabel 2.1: Sammenfatning af svar vedrørende forbrugernes viden (selvvurderet og faktisk), tillid, tilfredshed med informationen og muligheder for at søge information 8 Procentdel af respondenter, der svarer, at de: Har høj selvvurderet viden om deres pensionsordning Kender den forventede månedlige udbetaling fra deres pensionsordning Har tillid til, at de får den udbetaling, de stilles i udsigt Er tilfredse med den information, de får om deres pensionsordning Finder det let at søge information om deres pensionsordning Individuel pension Pensionsordning type Arbejdsmarkedspension Folkepension ATP Efterløn Resultaterne er en kraftig indikation af, at bestræbelserne fra individuelle udbydere og F&P's initiativer har haft en positiv indvirkning på forbrugernes viden. Forbrugernes selvrapporterede viden om deres arbejdsmarkedspensionsordninger og individuelle pensionsordninger er større end for offentlige pensioner. Resultaterne viste også, at arbejdsmarkedspensionsordninger og individuelle pensionsordninger fik gode karakterer på spørgsmålene om, hvorvidt forbrugerne finder det let at finde information og er tilfredse med den fundne information. Endvidere har forbrugerne større tillid til arbejdsmarkedspensionsordninger og individuelle pensionsordninger sammenlignet med deres offentlige pensioner. Imidlertid har forbrugerne generelt set et lavt vidensniveau om alle pensionstyper. Resultaterne af Danmarks Statistiks undersøgelse indikerer, at der er en forbindelse mellem det vidensniveau, som forbrugerne føler, de har om deres pensionsordninger, og deres engagement i og tillid til pensionsordninger. Derfor vil forsøg på at påvirke forbrugernes vidensniveau, f.eks. gennem en indsats for at forbedre deres finansielle forståelse, sandsynligvis også påvirke deres engagement og tillid. På lignende vis er de forbrugere, der føler, at de har større viden om arbejdsmarkedspensioner, langt mere tilfredse med den information, de modtager om deres arbejdsmarkedspensionsordninger. Det er således sandsynligt, at den givne information har en større virkning på de forbrugere, der har en højere grad af finansiel forståelse, og øget fokus på finansiel forståelse i Danmark må derfor forventes at have en positiv effekt. Resultaterne af Danmarks Statistiks undersøgelse drøftes nærmere i afsnit 8. 8 Samtlige resultater fremgår af Danmarks Statistiks rapport (Viden om og holdninger til private og offentlige pensionsordninger, Danmarks Statistik 2013). Rapporten fra Danmarks Statistik er tilgængelig på dansk og engelsk på F&P's hjemmeside (www.fogp.dk) sammen med denne rapport. 30. oktober 2013

12 10 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Metode bag Omkostningsinitiativet Det er vores opfattelse, at F&P's Omkostningshenstilling, der ligger til grund for Omkostningsinitiativet, er omfattende og dækker alle de væsentlige omkostningselementer, vi vil forvente på baggrund af de tilgængelige data på de finansielle markeder. Under vores arbejde konstaterede vi, at bid-offer spreads 9 ikke indgår specifikt i omkostningsberegningsmetoden. Dette er ikke unikt for pensionsbranchen i Danmark, men gør sig også gældende for de omkostninger, der skal oplyses for danske investeringsforeninger 10. I begge tilfælde skyldes det manglende data fra eksterne (herunder også internationale) formueforvaltere. De manglende data om bid-offer spreads gør det vanskeligt at estimere den potentielle størrelse af disse omkostninger. De manglende data om bid-offer spreads er ikke kun et spørgsmål i Danmark, men er også et udbredt spørgsmål på andre internationale markeder. Det ville kræve yderligere oplysninger fra formueforvalterne at få adgang til bid-offer-spreads-data. Når først man havde kendskab til omkostningerne, ville de skulle anvendes konsekvent i hele den finansielle sektor for at skabe sammenlignelighed. Vi bemærker, at en løsning herpå ville berøre en række interessenter og ikke kun F&P. Henstillingen danner et velfunderet grundlag for oplysning af omkostninger, som gør det muligt for forbrugerne og andre nøgleinteressenter at sammenligne omkostningerne på tværs af branchen. Dette understøttes af en robust tilsynsproces, hvor eksterne revisorer sikrer, at selskaberne implementerer Henstillingen konsistent. Initiativet er nyskabende, og den bagvedliggende information om omkostninger er ikke sædvanligvis tilgængelig på andre markeder. I vores undersøgelse af udvalgte europæiske markeder identificerede vi kun et enkelt tilsvarende initiativ i Holland. Det er udtrykkeligt anført i Henstillingen, at look through-metoden skal anvendes ved tilknyttede juridiske enheder for at neutralisere effekten af anvendelsen af forskellige selskabsstrukturer. Henstillingen fastslår desuden, at hvis et selskab er i tvivl om, hvorvidt det skal medtage en bestemt omkostning, så skal omkostningen medtages. Vi bemærker, at F&P faciliterer en løbende proces, så man hvert år reviderer Omkostningshenstillingen med henblik på at afspejle feedback fra interessenter, få styr på eventuelle uklarheder og reagere på nye produkter og ændringer i omkostningsforholdene. Vi ser dette som en vigtig peer review-mekanisme til at håndhæve markedsdisciplinen og sikre, at Omkostningsinitiativet altid er aktuelt, og til at reagere på markedsændringer. For at facilitere dette har F&P nedsat arbejdsgrupper til at se på både administrationsomkostninger og investeringsomkostninger. 9 Bid-offer spreadet for et værdipapir er differencen mellem kursen ved et øjeblikkeligt salg (udbud) og et øjeblikkeligt køb (tilbud) af det pågældende værdipapir. Størrelsen af bid-offer spreadet for et værdipapir er en måde at måle likviditeten i markedet og størrelsen af transaktionsomkostningerne på. 10 ÅOP for investeringsforeningerne er udviklet i et samarbejde mellem InvesteringsForeningsRådet, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerrådet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansrådet og Dansk Aktionærforening. Det blev derefter inkorporeret i F&P's Omkostningsinitiativ. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

13 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 11 Resultaterne af Omkostningsinitiativet indgår i andre F&P-initiativer: Omkostningsmåler Pensionsoverblikket Fakta om pension Vores analyse viste, at disse initiativer oplyser de samlede omkostninger for forbrugerne på en overskuelig og gennemsigtig måde. Vores gennemgang af metoden bag Omkostningsinitiativet er nærmere beskrevet i bilag C. 2.3 Forudsætninger for at forbedre forbrugernes beslutningstagning Under vores arbejde indså vi, at kvaliteten af de gennemførte åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer kun udgør en del af løsningen til at opnå forbedret beslutningstagning for forbrugerne (både for individuel beslutningstagning og for påvirkning af kollektiv beslutningstagning). Der er også andre forudsætninger, bl.a.: Tiltro og tillid til pensionssystemet - Forbrugerne skal tro på, at pensionssystemet vil opfylde sine forpligtelser. Forbrugermotivation - Forbrugerne skal have en grund til at engagere sig. Manglende interesse eller motivation til at engagere sig i pensions- og forsikringsspørgsmål betyder, at forbrugerne er mindre tilbøjelige til at træffe aktive beslutninger. Vi ville forvente en større motivation til at handle, hvis det er bydende nødvendigt for forbrugeren at træffe aktive valg om sine pensionsforhold. Hvor arbejdsmarkedspensionsordninger fastsætter default-valg for forbrugerne, er der begrænsede konsekvenser af, at forbrugerne undlader at handle. Grundlæggende talforståelse og finansiel forståelse - For at kunne træffe valg på et oplyst grundlag er forbrugerne nødt til at have en grundlæggende forståelse for tal samt en vis finansiel forståelse for at være i stand til at træffe fornuftige finansielle beslutninger. En finansiel forståelse ville omfatte viden om forhold som f.eks.: budgetlægning, grundlæggende finansielle produkter, forståelse af virkningen af inflation og nutidsværdien af penge. Uden en grundlæggende talforståelse og finansiel forståelse vil den information, der gives - uanset hvordan den præsenteres - ikke gøre det muligt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Dette understreger behovet for en bred indsats for at øge den finansielle forståelse i al almindelighed. Vi mener, at i jo højere grad disse forudsætninger er opfyldt, desto mere værdifulde ville F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer være, da forbrugerne ville være mere villige til at engagere sig og bedre i stand til at forstå den information, de modtager. Vi drøfter vigtigheden af disse forudsætninger yderligere i afsnit oktober 2013

14 12 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 2.4 Potentielle udviklingsområder F&P's initiativer overvejelser til brug for det fremadrettede arbejde I det følgende drøfter vi nogle forslag, som man kunne overveje at inddrage i kommende revisioner af F&P's initiativer for yderligere at forstærke virkningen af dem. Bedre koblinger på tværs af initiativerne F&P's initiativer og værktøjer dækker hele forbrugerbehovsmodellen. På mange af trinnene i beslutningsprocessen er der flere initiativer, som bidrager med relevant information.fra et forbrugersynspunkt kunne man imidlertid gøre det nemmere at navigere og skabe bedre koblinger mellem de enkelte initiativer. Vi forstår på F&P, at deres udviklingsplaner omfatter en forbedring af koblingerne mellem initiativerne, som skal sætte forbrugerne bedre i stand til at bevæge sig igennem beslutningsprocessen. F&P kunne også overveje, om det var hensigtsmæssigt at tilskynde forbrugerne til at søge flere informationer fra pensionsudbydere eller at skabe øget kendskab til tilgængeligheden af rådgivning som supplement til koblingen til andre F&P-initiativer. Personalisering En væsentlig konklusion inden for den adfærdsøkonomiske forskning er, at forbrugerne er bedre til at forholde sig til informationer, hvis informationerne er af personlig relevans for dem selv, eller hvis de kan genkende deres egne personlige forhold. I mange tilfælde gør F&P's initiativer allerede brug af personalisering af informationer (f.eks. i PensionsInfo og Pensionsoverblikket). Brug af personalisering kunne imidlertid fremmes yderligere ved at give adgang til andre kilder til information om borgerne, der ville gøre det muligt at give oplysningerne personlig relevans (f.eks. skatte- eller helbredsoplysninger). Vi er klar over, at muligheden for, at F&P og pensionsudbydere kan personalisere informationen, kan være begrænset af databeskyttelsesreglerne og andre juridiske forhold. Øget brug af personaliseret information ville således sandsynligvis forudsætte en større inddragelse af andre interessenter ved fastlæggelsen af mulige løsninger, herunder støtte til eventuelle nødvendige lovændringer. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

15 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 13 Prompting Der er størst sandsynlighed for, at forbrugere reagerer aktivt, hvis de modtager målrettede informationer på det helt rigtige tidspunkt, f.eks. når de bliver gift eller får et barn. Det bør overvejes, hvordan man kan "prompte" forbrugerne på det rigtige tidspunkt. En sådan udvikling kunne være et yderst kraftigt incitament for forbrugerne til aktivt at tage stilling til deres pensionsordninger, når en række bestemte livsbegivenheder indtræder. Dette ville imidlertid gøre det nødvendigt at inddrage passende lovgivningsmæssige, skattemæssige og sundhedsmæssige interessenter samt pensionsbranchen. F&P og Landspatientregisteret samarbejder i øjeblikket om et system, som giver forbrugere diagnosticeret med en kritisk sygdom besked om at kontakte deres pensionsudbyder ("prompting"). Det kan være værd at undersøge og videreudvikle denne samarbejdsmodel. Potentielle udsving i resultaterne Forskning i forbruger- og adfærdsøkonomi viser, at forbrugerne almindeligvis ikke er gode til at forstå forskellige risikotyper eller til at vurdere risici statistisk. Det er imidlertid vigtigt, at forbrugerne kan forstå, hvilke risici deres pensionsvalg indebærer, således at de kan skabe realistiske forventninger til konsekvenserne af risiciene og træffe forholdsregler til at begrænse risiciene. Selvom informationerne om risiko og volatilitet kan være komplicerede og kræver en hensigtsmæssig lagdeling og præsentation, er forbrugerens forståelse heraf en væsentlig forudsætning for at skabe langvarig tillid. De pensionsprognoser, som forbrugerne modtager, kunne indeholde illustrationer til at belyse muligheden for udsving i resultaterne og dermed gøre det klarere for forbrugeren, hvilken grad af sikkerhed der er for at nå et bestemt resultat. Dette kunne kobles sammen med information om, hvordan forbrugerne kunne handle på baggrund af udsvingene for at sikre, at deres pensionsordninger bliver på rette spor. Et krav til illustrationer af muligheden for udsving i resultaterne bliver sandsynligvis indført ved lov, når Solvens II træder i kraft 11. Desuden er F&P i øjeblikket ved at udvikle en fælles branchepraksis for beregning af risiko- og afkastindikatorer for markedsrenteprodukter med henblik på at øge sammenligneligheden. Fremme kendskabet til F&P's initiativer Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse pegede på en tæt sammenhæng mellem forbrugernes interesse, engagement og selvvurderede viden om pensioner. Henholdsvis 53 % og 60 % af respondenterne syntes, det var nemt at finde information om deres arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner. Dette er et stærkt resultat, især i lyset af et tilsvarende tal på 29 % for offentlige pensioner. Resultaterne tydede på, at de nuværende F&P-initiativer spiller en stor rolle i indsatsen for at øge forbrugernes viden om og interesse for pensioner. Dette ville blive forbedret ved fortsatte bestræbelser på at fremme kendskabet til de eksisterende F&P-initiativer. Vi anbefaler derfor, at F&P (i samarbejde med andre interessenter) overvejer, hvordan de kan sikre en målrettet indsats for at fremme F&P's initiativer og dermed øge det generelle kendskab til dem og brugen deraf. 11 Når Solvens II-direktivet træder i kraft, vil det indføre et krav om, at livsforsikringsselskaber skal vise den forventede pensionsindkomst i tre forskellige afkastscenarier (artikel 185.5). 30. oktober 2013

16 14 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Mange af disse foreslåede potentielle forbedringer ville forudsætte, at en række interessenter blev inddraget, herunder staten, datatilsynsmyndighederne og andre brancheorganisationer. En koordineret indsats ville være påkrævet, hvis forbedringerne skulle gennemføres, og vi ville ikke forvente, at F&P gennemfører disse ændringer på egen hånd. Øget gennemsigtighed og åbenhed er generelt en løbende iterativ proces. Vi ville derfor forvente, at initiativerne skulle forbedres løbende som reaktion på forbrugernes feedback og ændrede markedskrav. Vi bemærker, at F&P har engageret uafhængige konsulenter til at udføre usability tests af nogle af F&P's initiativer. Vi kan forstå, at disse tests har fokuseret på forbrugernes oplevelser ved brug af Fakta om pension, PensionsInfo, Pensionsoverblikket og Pensionsmåleren. Selv om deltagerantallet i disse usability tests er forholdsvis begrænset, er resultaterne generelt set konsistente med vores konklusioner som beskrevet ovenfor. Vi kan forstå på F&P, at der er igangsat arbejde for yderligere at forbedre brugervenligheden i Fakta om pension og PensionsInfo. Vigtigheden af finansiel forståelse Som nævnt ovenfor anser vi en grundlæggende finansiel forståelse for at være en forudsætning for, at åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne kan give en forbedret beslutningstagning for forbrugerne. Uden en vis grad af finansiel forståelse bliver kvaliteten og standarden af initiativerne mindre effektive, da forbrugerne er mindre tilbøjelige til at forholde sig til informationerne eller til at forstå informationerne, selv hvis de forsøger at forholde sig til dem. Vi observerede i resultaterne af Danmarks Statistiks undersøgelse, at der er en forbindelse mellem det vidensniveau, som forbrugerne føler, de har om deres pensionsordninger, og deres engagement i og tillid til pensionsordninger. På samme måde omtalte vi tidligere, at information er langt mere effektiv for de forbrugere, der har større finansiel forståelse. Desuden observerede vi i de data, der var leveret af andre europæiske lande, at der i mange lande gøres en fælles indsats for at afhjælpe problemet med manglende finansiel forståelse. F.eks.: Tyskland, Holland og Sverige har paraplyorganisationer bestående af forskellige interessenter, bl.a. statsinstanser, tilsynsmyndigheder, forsikringsselskaber og banker. Disse lande fokuserer på en koordineret fremgangsmåde til finansiel forbrugeruddannelse. Storbritannien har indført Money Advice Service, som er et britisk lovbestemt organ med et betydeligt budget 12, og som har til opgave at forbedre menneskers forståelse af og viden om finansielle forhold og deres evne til at varetage deres egne finansielle anliggender. Disse organisationer har alle indført forskellige initiativer til at forbedre den finansielle forståelse på deres markeder, f.eks. ved at sørge for undervisningstimer i finansiel forståelse og undervisning heri for skolelærere. Den finansielle forbrugeruddannelse, som disse organisationer står for, fokuserer på en lang række finansielle emner som f.eks. budgetlægning, opsparing, pension og forskellige andre finansielle spørgsmål. 12 Budgettet for 2013/2014 er på 44 millioner til at nå målene om at få øget den finansielle forståelse og de finansielle kompetencer, og yderligere 35 millioner til at sikre en bedre kvalitet, konsistens og rådighed af rådgivning om forbrugsgæld. (Kilde: Money Advice Service Business Plan 2013/2014, s ) Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

17 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 15 På denne baggrund ville vi anbefale en øget og koordineret indsats for at forbedre den finansielle forståelse i Danmark. Dette ville kræve inddragelsen af en lang række interessenter (i lighed med andre lande) og ville omfatte staten, undervisere, brancheorganisationer og konkrete udbydere. Vores drøftelser med F&P har vist, at Penge- og Pensionspanelet i Danmark spiller en lignende rolle i forhold til ovennævnte organisationer, dog med et mere begrænset årsbudget på 2,2 millioner kroner. Tjekliste til at designe forbrugerinformation Vores arbejde med at udvikle forbrugerbehovsmodellen har bygget på en betydelig mængde litteratur om adfærdsøkonomi og best practice-vejledninger som f.eks. EIOPAs Good Practices on Information provision for Defined Contribution schemes. Forbrugerbehovsmodellen bør derfor inddrages som en standard ved udarbejdelsen / forbedringen af initiativer eller lovgivning om forbrugerinformation. Ved fastlæggelse af informationskrav bør det navnlig overvejes, om kravene betyder, at informationen bliver præsenteret på en sådan måde, at forbrugerne tilskyndes til at handle hensigtsmæssigt. Dette betyder, at man skal overveje følgende: Formål: Har informationen et adfærdsmæssigt formål? Har informationen personlig relevans? Bliver informationen sat ind i en sammenhæng? Indhold: Er informationen ajour, faktuelt præcis og tilstrækkeligt fyldestgørende til, at forbrugeren kan færdiggøre trinnet i beslutningsprocessen? Er budskabet i informationen tydeligt for brugeren? Præsentation: Er informationen præsenteret på en æstetisk måde? Er informationen velstruktureret - både med hensyn til kompleksitet og væsentlighed? Er informationen korrekt udformet med henblik på at skabe handling? 30. oktober 2013

18 16 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Afsnit 3: Baggrund, omfang og fremgangsmåde 3.1 Baggrund F&P har været meget aktiv på området for åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Dette er dokumenteret i tre centrale strategiplaner 13 : 18-punkts-planen for åbenhed og gennemsigtighed fra 2006 F&P's strategi- og handlingsplan fra 2007 F&P's Forbrugerplan fra 2010 Som led i disse planer har F&P udarbejdet og leveret nye initiativer som f.eks. Fakta om pension, Pensionsoverblikket og Omkostningsinitiativet og har også ajourført nogle af sine eksisterende initiativer, bl.a. PensionsInfo. F&P og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået aftale om at foretage en evaluering af de åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer, som F&P har gennemført. Ministeriet og F&P har i fællesskab udarbejdet og er blevet enige om en nærmere beskrivelse af evalueringens omfang. Ministeriet har godkendt, at F&P engagerer Towers Watson til at foretage den uafhængige evaluering af disse åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i overensstemmelse med denne beskrivelse. Formålet med evalueringen var at undersøge, hvor effektive F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer er, og om de samlet set opfylder deres formål og imødekommer de danske forbrugeres behov. Vores evaluering er sket på et givet tidspunkt. Gennemførelsen af initiativerne er i praksis en løbende proces, som er taget til inden for de sidste år. F&P har planer om at videreudvikle deres initiativer løbende, og vi har taget højde for nogle konkrete områder, hvor F&P indikerer, at der foreligger endeligt godkendte planer om videreudvikling af initiativerne. 3.2 Omfang og fremgangsmåde Evalueringen har udelukkende fokuseret på F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Vi har ikke vurderet andre initiativer på det danske marked end dem, der er anført af F&P. Vores arbejde tager udgangspunkt i oplysninger fra F&P (med oversættelse af offentligt tilgængelige henstillinger udført af uafhængige professionelle oversættere, hvor det har været nødvendigt). I det omfang det har været muligt, har vi reviewet rimeligheden og konsistensen af oplysningerne fra F&P på grundlag af vores viden om forsikringsbranchen og offentligt tilgængelige oplysninger. 13 Disse strategiplaner er alle offentligt tilgængelige på F&P's hjemmeside. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

19 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 17 Vi har ikke specifikt medtaget initiativer om finansiel forståelse eller forbrugerengagement i vores evaluering, selv om det er noget, vi er stødt på i vores arbejde. På samme måde evaluerer denne rapport ikke det danske pensionssystem. Den information, som forbrugerne modtager gennem F&P's initiativer, er et supplement til den information, som individuelle pensionsudbydere giver deres kunder. Vi har ikke specifikt medtaget kundeinformation fra individuelle pensionsudbydere som en del af evalueringen 14, selv om vi er klar over, at pensionsudbydere gør en stor indsats og bruger mange ressourcer på deres kommunikation med kunderne. Vores fremgangsmåde har været at foretage evalueringen i tre hoveddele: Vurdering af, om F&P's initiativer imødekommer forbrugernes behov (afsnit 5 og afsnit 6) Først definerede vi en teoretisk model for danske forbrugeres behov med hensyn til pensionsinformation. Modellen illustrerer processen og forudsætningerne for, at forbrugerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag om pensionsforhold i overensstemmelse med deres egne behov og præferencer. Ved udarbejdelsen af modellen så vi på forbrugernes behov inden for rammerne af forskellige forskningsområder, herunder modeller for forbrugernes købsbeslutninger, adfærdsøkonomi og informationsdefinitioner. Vi vurderede F&P's initiativer i forhold til modellen for at fastslå, om åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne samlet set imødekommer forbrugernes behov. Desuden blev der udført uafhængige usability tests (brugervenligheden var testet hos forbrugere af et eksternt konsulentfirma) af udvalgte initiativer, og vi har inddraget resultaterne fra disse tests i udarbejelsen af vores konklusioner. En oversættelse af resultaterne til engelsk blev udført af uafhængige professionelle oversættere. Sammenligning med udvalgte europæiske lande (afsnit 7) Som led i vores evaluering forsøgte vi at forstå tilgangen til åbenhed og gennemsigtighed i de andre lande, som har været mest proaktive på disse områder. Vi sendte spørgeskemaer til nøgleinteressenter i Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien, hvor vi bad om at modtage oplysninger om åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Oplysningerne omfattede svar om bl.a. sponsorer og igangsættere, formål, indhold og dækning. Til sammenligningen har vi gjort brug af de data, der er fremsendt af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen. De fremkomne data satte os i stand til at foretage en analyse af de overordnede forskelle mellem initiativer i andre lande og F&P's initiativer. 14 Bemærk, at dette også betyder, at vi ikke har set på pensionsinformation eller -initiativer fra andre kilder som f.eks. ATP eller på information fra staten om offentlige pensioner. 30. oktober 2013

20 18 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Vurdering af danske forbrugeres holdninger og viden (afsnit 8) F&P gav Danmarks Statistik til opgave at gennemføre en uafhængig undersøgelse for at få et indblik i danske forbrugeres erfaringer. Denne undersøgelse havde til formål at give et indblik i de danske forbrugeres synspunkter og i deres interaktion med pensioner. Dette omfattede en undersøgelse af, hvor let det er at finde information, hvor letforståelig den givne information er, og det generelle niveau for forbrugernes engagement. Undersøgelsen skulle også i bredere forstand vurdere forbrugernes viden om pensionsforhold inden for de tre forskellige pensionstyper 15 (offentlig pension, arbejdsmarkedspension og individuel pension). En oversættelse af denne undersøgelse til engelsk blev udført af uafhængige professionelle oversættere. Denne undersøgelse satte os i stand til at drage konklusioner om forbrugernes viden om pensionsforhold og sammenhængene mellem forbrugernes viden om, engagement i, tillid til og tilfredshed med den modtagne information. Samlet set har konklusionerne fra disse tre dele gjort det muligt for os at foretage denne evaluering af, i hvilket omfang F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer imødekommer danske forbrugeres behov. De har endvidere givet os mulighed for at fremlægge forslag til, hvordan man kan hjælpe med at maksimere den positive virkning af F&P-initiativerne. I tillæg til ovenstående og med udgangspunkt i en aftale mellem F&P og Erhvervs- og Vækstministeriet har F&P specifikt bedt os om at foretage en teknisk gennemgang af den metode, der ligger bag F&P's Omkostningshenstilling ( Omkostningsinitiativet ). Denne gennemgang skulle fokusere på at vurdere, om alle væsentlige omkostninger er medtaget på en gennemsigtig måde. Detaljerne i denne analyse fremgår af bilag C. Indholdet i denne rapport er med forbehold for de modtagne oplysningers pålidelighed og begrænsninger som anført i afsnit 9 i denne rapport. 15 De tre forskellige pensionstyper kaldes også de tre søjler, hvor søjle 1 er den obligatoriske, løbende finansierede, lovbestemte pension, søjle 2 er den supplerende arbejdsmarkedspension, og søjle 3 er den individuelle pensionsopsparing i private pensionsordninger. Gennem hele rapporten vil vi anvende terminologien offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner (omfattende både overenskomstbaserede og fimaspecifkke pensionsaftaler) og individuelle pensioner i stedet for at henvise til hhv. søjle 1, søjle 2 og søjle 3. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

21 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 19 Afsnit 4: Gennemsigtighed og åbenhed generelt 4.1 Formål og fordele ved åbenhed og gennemsigtighed Åbenhed og gennemsigtighed skabes ved at dele information og viden. På det danske marked kan fordelene ved åbenhed og gennemsigtighed for forbrugeren inddeles i to overordnede kategorier: Direkte fordele, fordi forbrugerne er i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag; deltage i kollektiv beslutningstagning; påvirke beslutningstagere; og generelt set opnå en højere grad af engagement og større sandsynlighed for at handle hensigtsmæssigt; Indirekte makrofordele som f.eks. forbedret konkurrence, innovation og effektivitet på markedet. Direkte fordele Hvis forbrugerne er ude af stand til at få adgang til passende viden og information, som de kan handle ud fra, vil de ikke kunne høste de ovenfor nævnte direkte fordele. Formålet med initiativerne (sammen med den information, som individuelle pensionsudbydere giver deres kunder) bør være at give forbrugerne fyldestgørende information og viden og dermed sikre, at forbrugerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Sådanne beslutninger kan derfor bruges direkte i forhold til forbrugernes egne pensionsordninger eller til at påvirke de interessenter, der er ansvarlige for deres arbejdsmarkedspensionsordning. Sådanne beslutninger baseret på et oplyst grundlag skal gøre det muligt for forbrugerne at forstå, hvilke handlinger der skal til for at nå en ønsket pensionsindkomst, og hvordan man skal forholde sig, uanset om det skal ske ved direkte handling eller ved at påvirke beslutningstagerne i arbejdsmarkedspensionsordninger. Den enkelte vil naturligvis have sine egne holdninger og præferencer med hensyn til den ønskede pensionsindkomst. Forbrugerne bør på den anden side have mulighed for at få opfyldt deres pensionsbehov på en omkostningseffektiv måde og med et passende afkast, givet forbrugerens risikopræferencer. Åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer vil spille en væsentlig rolle i forhold til at sætte forbrugerne i stand til at optimere deres egen situation. I vores evaluering bliver virkningen af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne derfor vurderet på baggrund af slutmålet om at Støtte forbrugerne i at træffe beslutninger på et oplyst grundlag om deres pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer i overensstemmelse med deres behov og præferencer. 30. oktober 2013

22 20 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Indirekte fordele Åbenhed og gennemsigtighed spiller også en bredere rolle i indsatsen for at bevare et stærkt og effektivt pensionsmarked. Forbrugerens behov for at have en indkomst ved pensionering bør imødekommes af en omkostningseffektiv pension med et passende afkast givet forbrugerens risikopræferencer. Stærk konkurrence på markedet er en forudsætning for at opnå dette. Gennemsigtighed giver interesserede parter, bl.a. arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter, medierne og pensionsudbydere, mulighed for at sammenligne og synliggøre forskelle på pris, afkast, serviceniveau og produktegenskaber. Sådanne informationer er med til at løfte standarden og øge den overordnede konkurrence på markedet. Informationerne kan bruges til at lægge pres på udbydere, der performer dårligt, om at forbedre sig, og kan desuden bruges til at fremhæve og dele eksempler på best practice på tværs af markedet. Gennemsigtighed og åbenhed fremmer derfor konkurrence og innovation på markedet til fordel for både de enkelte forbrugere og samfundet som helhed. Selv om makrofordelene ved åbenhed og gennemsigtighed kan være betragtelige, er de ikke i fokus i denne rapport. De bliver dokumenteret andre steder (f.eks. ved faldet i de gennemsnitlige omkostninger som belyst af Finanstilsynets data på deres hjemmeside og gennem F&P's Analyserapport 2012:4 16 ). Vores rapport fokuserer på de potentielle direkte fordele som beskrevet ovenfor. 4.2 Forudsætninger for at initiativer forbedrer forbrugernes beslutningstagning Gennem vores arbejde indså vi, at kvaliteten af de gennemførte åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer kun udgør en del af løsningen til at opnå forbedret beslutningstagning for forbrugerne. Der er også andre forudsætninger, bl.a.: Tiltro og tillid til pensionssystemet Forbrugerne skal tro på, at pensionssystemet opfylder sine forpligtelser. Hvis dette ikke er tilfældet, vil den rationelle forbrugeradfærd være at overveje alternative løsninger til finansiering af pension, herunder også at øge det nuværende forbrug i stedet for at spare op til fremtiden. Forbrugernes tillid til systemet vil være påvirket af en lang række forhold som f.eks. deres egne oplevelser med pensionsudbyderne, det politiske klima og fokus, mediehistorier, stabiliteten af de lovgivnings- og reguleringsmæssige rammer, forbrugerorganisationers arbejde samt åbenhedsog gennemsigtighedsinitiativer. 16 Forsikring & Pension Analyserapport 2012:4 Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold Analyserapporten er kun tilgængelig på dansk på F&P's hjemmeside (www.fogp.dk) under Statistik og analyse. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

23 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 21 Forbrugermotivation Forbrugerne skal have en grund til at engagere sig i pensioner. Manglende interesse for eller motivationtil at engagere sig i pensions- og forsikringsspørgsmål betyder, at forbrugerne er mindre tilbøjelige til at træffe aktive beslutninger. Vi ville forvente en større motivation til at handle, hvis forbrugeren er nødt til at træffe aktive valg om sine pensionsforhold. Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, er f.eks. nødt til at træffe et aktivt valg, hvis de ønsker mere end folkepension og andre offentlige pensioner, når de går på pension. I praksis kan sådanne forbrugere stadig mangle motivationen til at handle på grund af andre faktorer, der spiller ind. I Danmark er der fornuftige default-valg for forbrugere med arbejdsmarkedspensioner, og konsekvenserne ved, at sådanne forbrugere undlader at handle, er derfor begrænsede. I værste fald vil forbrugerens pensionsordning og forsikringsdækning ikke være optimeret til at matche forbrugerens individuelle behov og præferencer. Dette er i modsætning til andre lande, hvor en forbrugers manglende handling kunne medføre, at der ikke udbetales anden pensionsindkomst end den offentlige pension. Som følge af dette sikkerhedsnet kan forbrugerens motivation til at engagere sig i pensions- og forsikringsspørgsmål være knap så stærk i Danmark. Grundlæggende talforståelse og finansiel forståelse Den enkelte forbruger er nødt til at have en grundlæggende forståelse for tal (f.eks. hvad procent betyder) for at foretage valg på et oplyst grundlag. Forbrugerne er således nødt til at anvende denne grundlæggende talforståelse til at udvikle en finansiel forståelse, således at de kan træffe fornuftige finansielle beslutninger. En finansiel forståelse ville omfatte viden om forhold som f.eks.: budgetlægning, grundlæggende finansielle produkter, forståelse af virkningen af inflation og nutidsværdien af penge. En sådan viden giver forbrugerne mulighed for at få maksimalt udbytte af den information, de modtager. Uden en grundlæggende talforståelse og finansiel forståelse vil den information, der gives - uanset hvordan den præsenteres - ikke gøre det muligt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Dette understreger behovet for en bred indsats for at øge den finansielle forståelse i al almindelighed. Vi mener, at såfremt disse forudsætninger ikke var opfyldt, ville F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer være mindre effektive til at få forbrugerne til at træffe beslutninger af følgende årsager: Forbrugerne ville ikke forholde sig til den modtagne information på grund af manglende tillid til systemet eller på grund af manglende motivation. Hvis forbrugerne forsøgte at forholde sig til informationen, ville de ikke kunne forstå den på grund af manglende finansiel forståelse. Formålet med initiativerne, der er at Støtte forbrugerne i at træffe beslutninger på et oplyst grundlag om deres pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer i overensstemmelse med deres behov og præferencer, ville som følge heraf ikke blive opfyldt, men af årsager, der ikke kan tilskrives åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne. Ved vores evaluering af initiativerne går vi derfor ud fra, at forbrugerne opfylder ovennævnte forudsætninger i tilstrækkelig grad, når de gør brug af F&P's initiativer. Evalueringen omfatter f.eks. ikke virkningen af initiativerne for forbrugere med begrænset eller ingen finansiel forståelse. 30. oktober 2013

24 22 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Vi bemærker, at en påvirkning af ovennævnte forudsætninger ville kræve, at en lang række interessenter blev inddraget. Dette kunne f.eks. være lige fra regeringsinitiativer til forbedring af den grundlæggende talforståelse og finansielle forståelse i skolen til målrettede kampagner i medierne for at forbedre forbrugernes motivation. 4.3 Det danske pensionsmarked generelt Det danske pensionssystem er særdeles velrenommeret i udlandet, bl.a. i en rapport, som for nylig vurderede det til at være verdens bedste 17. Langt størstedelen af arbejdsstyrken er omfattet af obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. På den måde imødekommes deres behov for pensionsopsparing som supplement til den offentlige pension. Disse ordninger omfatter over 90 % af arbejdsstyrken og er enten firmapensionsordninger aftalt af den enkelte arbejdsgiver eller ordninger, som er baseret på overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Dette betyder, at der for mange kunder er et indbygget sikkerhedsnet. Selv hvis de ikke beskæftiger sig aktivt med pensionsopsparing og risikodækning, vil systemet opfange dem via automatisk tilmelding som led i deres ansættelsesforhold. Ved forhandlingen af de særlige vilkår og bestemmelser i en kollektiv pensionsordning for medarbejdere, sikrer arbejdsmarkedets parter eller arbejdsgiveren, at ordningen - i kraft af de trufne default-valg - dækker de typiske behov, der gælder for den pågældende medarbejdergruppe. De enkelte forbrugere kan stadig træffe valg vedrørende deres arbejdsmarkedspension. For det første kan de enkelte forbrugere sædvanligvis træffe beslutninger inden for deres egen pensionsordning, f.eks. hvilken dødsfaldsdækning de ønsker, eller om de foretrækker et gennemsnitsrenteprodukt eller et markedsrenteprodukt. De kan derfor handle og træffe valg for at optimere deres ordning, så den matcher deres individuelle præferencer. Hvad der er lige så vigtigt, er forbrugernes mulighed for at påvirke deres tillidsrepræsentanter eller arbejdsmarkedets parter til at tilpasse ordningen, så den bedre imødekommer medarbejdernes behov. Dette kan være en stærk metode til at sikre, at der træffes optimale kollektive valg for forbrugerne. Gennemsigtighed er afgørende for at muliggøre dette og for at skabe tillid hos de enkelte forbrugere om, at deres tillidsrepræsentanter eller arbejdsmarkedets parter handler i deres interesse. I Danmark er det kun en ganske lille procentdel af arbejdsstyrken, som ikke har en arbejdsmarkedspension. Disse forbrugere har et større personligt ansvar og er nødt til at engagere sig i pensionsspørgsmål, hvis de ønsker at supplere deres offentlige ydelser. De skal træffe aktive købsbeslutninger om valg af udbydere og produkter, hvad angår såvel pensionsopsparing som risikodækning. Der skal således træffes vigtige beslutninger inden for både arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, som kræver forbrugernes engagement og beslutningstagning for at opnå optimale resultater. For så vidt angår denne evaluering er den væsentligste forskel mellem arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner omfanget af forbrugernes personlige valg og de potentielle konsekvenser af, at forbrugerne undlader at engagere sig. Åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer er helt centrale for at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag inden for både arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner. 17 Melbourne Mercer Global Pension Index 5. udgave, oktober 2013 Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

25 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 23 Afsnit 5: Oversigt over forbrugerbehovsmodellen 5.1 Indledning Dette afsnit giver en oversigt over vores teoretiske forbrugerbehovsmodel. Forbrugerbehovsmodellen beskriver forbrugernes behov med hensyn til, hvilke informationer og redskaber forbrugerne har brug for til at kunne træffe beslutninger om pensionsprodukter på et oplyst grundlag. Det gælder både ved forbrugerens indtræden i pensionsordningen og løbende under deres medlemskab af ordningen. Modellen illustrerer de forskellige dimensioner i en proces bestående af fem trin, som forbrugeren skal gennemgå for at kunne træffe beslutninger om sine pensionsbehov på et oplyst grundlag. Vi drøfter modellen mere indgående i sammenhæng med en række eksempler i bilag A. Ved udarbejdelsen af denne model har vi anvendt en lang række videnskabelige kilder om forbrugeres beslutningsproces, adfærdsøkonomi og præsentation af information for forbrugerne. Vi har anført nogle mere detaljerede oplysninger om den teoretiske baggrund for vores model sammen med en bibliografi i bilag A. Desuden har vi haft møder med forskellige danske og europæiske eksperter, som har givet feedback på modellen. Vi vil gerne takke følgende eksperter for deres bidrag og konstruktive gennemgang af denne model, som har været til uvurderlig hjælp. Anders Anderson Vicedirektør, Swedish Institute for Financial Research, Swedish House of Finance. Medforfatter Anderson og Korling (2013). Nynke de Boer M.A. Finansmarkedstilsynet i Holland (AFM). Karen Kofoed Skandia, ErhvervsPhD, kundekommunikation på pensionsområdet. Louise Skjødsholm Fuldmægtig, sociolog, Penge- og Pensionspanelet. Dr. Janneke Toussaint Finansmarkedstilsynet i Holland (AFM), formand for EIOPA OPC's underudvalg om informationsformidling og hovedforfatter til EIOPA Good Practices on Information Provision for DC Schemes. Den 23. august 2013 afholdt vi desuden en workshop for danske interessenter, hvor vi drøftede et tidligere udkast til denne model og modellens anvendelse på det danske marked. Vi vil gerne takke deltagerne for deres fremmøde og bidrag: Morten Bruun Pedersen Forbrugerrådet. Annette Bjaaland Andersen Kontorchef, Kontor for Forbrugerspørgsmål og Finansielle Formidlere, Finanstilsynet. Martin Nyvang, Jesper Mølbæk og Christina Hoffgaard Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 30. oktober 2013

26 24 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Katrine Sauer Erhvervs- og Vækstministeriet. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør, Forsikring & Pension. De kommentarer og den feedback, som vi har modtaget, har vi anvendt ved udarbejdelsen af forbrugerbehovsmodellen, men vi gør opmærksom på, at modellen er udarbejdet af Towers Watson og alene afspejler Towers Watsons synspunkter. 5.2 Brug af modellen på arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner Den model, vi har udarbejdet, kan anvendes til at afdække forbrugernes behov både i forhold til arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, men i varierende grad. Som beskrevet i afsnit 4 er der stadig behov for at engagere forbrugeren i arbejdsmarkedspensioner for at skabe den ønskede forbrugeradfærd og dermed sikre, at forbrugernes individuelle præferencer bliver opfyldt. Vi bemærker imidlertid, at disse forbrugeres motivation for at blive engageret er mindre åbenlys, da deres grundlæggende pensionsbehov allerede er dækket. Engagement er også en forudsætning for, at forbrugere i arbejdsmarkedspensiondeltager i den kollektive beslutningsproces om deres pensionsordninger. Vi har illustreret de forskellige trin i modellen med to eksempler i bilag A for at gøre opmærksom på forskellene mellem arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner. Formålet med eksemplerne er at vise den ideelle forbrugeradfærd. Vi er opmærksomme på, at vi har høje forventninger til forbrugeren. Vi erkender, at en sådan ideel adfærd sandsynligvis ikke vil blive udvist af alle personer i den virkelige verden, heller ikke selvom den nødvendige information præsenteres på den ønskede måde. Vi mener imidlertid, at fokus på at præsentere den nødvendige information på den ønskede måde forbedrer mulighederne for, at den enkelte forbruger udviser en optimal adfærd, der sandsynligvis vil være i forbrugerens bedste interesse på lang sigt. Dette gælder både arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner uanset forskellene i incitamenterne for den enkelte til aktivt at engagere sig. At definere en ideel proces giver os derfor et veldefineret mål, vi kan bruge som pejlemærke til at lede forbrugerne hen imod en optimal adfærd og et optimalt resultat. 5.3 Oversigt over modellen Ved udarbejdelsen af vores forbrugerbehovsmodel anlægger vi den betragtning, at forbrugernes grundlæggende behov er at engagere sig og have de informationer og redskaber til rådighed, som sætter dem i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og i forhold til deres egne behov og præferencer. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

27 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 25 Som omtalt i afsnit 4 mener vi, at tre forudsætninger er nødt til at være opfyldt for at opnå forbrugerengagement i processen, så forbrugerne kan arbejde sig igennem modellen: Tiltro og tillid til pensionssystemet; Forbrugermotivation; og Grundlæggende talforståelse og finansiel forståelse. Derudover er vi gået ud fra, at et 'hensigtsmæssigt' produkt er tilgængeligt på markedet for den enkelte forbruger. Towers Watsons forbrugerbehovsmodel består af fire sammenhængende dimensioner. Dimension 1: Beslutningsprocessen Denne dimension forklarer de fem trin, som en forbruger er nødt til at gennemgå for at kunne træffe en beslutning på et oplyst grundlag eller engagere sig i sin egen finansielle situation. Processen er konstrueret på en sådan måde, at det enkelte trin bygger på det foregående trin, hvilket i sidste ende resulterer i en handling eller beslutning fra forbrugerens side, som sandsynligvis vil være i dennes bedste interesse. Dimension 2: Ønsket forbrugeradfærd Denne dimension indeholder en nærmere beskrivelse af den forbrugeradfærd, som ønskes på hvert trin i beslutningsprocessen. Dette er den adfærd, der skal fremmes, idet der er større sandsynlighed for, at adfærden vil være optimal for forbrugerens og samfundets interesser. Dimension 3: Information der muliggør ønsket forbrugeradfærd I denne dimension overvejes det, hvilken slags information forbrugerne har brug for på hvert trin i beslutningsprocessen for at muliggøre den rigtige forbrugeradfærd. Hvis denne information ikke er tilgængelig for forbrugeren, vil forbrugeren sandsynligvis ikke handle hensigtsmæssigt. Dimension 4: Krav til præsentation af information Den sidste dimension ser på, hvordan informationen skal præsenteres og udformes for at skabe den ønskede forbrugeradfærd på hvert trin i beslutningsprocessen. Præsentationen og udformningen af informationen har ikke noget at gøre med, hvilken type information der gives. Selv om forbrugeren modtager korrekt og relevant information, kan det alligevel medføre fejl i beslutningsprocessen, hvis informationen ikke præsenteres eller udformes på en måde, som tilskynder forbrugeren til at handle hensigtsmæssigt. 30. oktober 2013

28 26 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Modellen tager derfor to hovedelementer i betragtning ud fra et perspektiv om gennemsigtighed og informationsformidling: For det første: om forbrugeren har modtaget eller fået adgang til den nødvendige information på hvert eneste trin i beslutningsprocessen, så forbrugeren teoretisk set er i stand til at gennemføre det pågældende trin med succes. For det andet: om informationen på hvert trin i beslutningsprocessen er blevet præsenteret og udformet på en sådan måde, at det sandsynligvis vil skabe den ønskede forbrugeradfærd på det pågældende trin. Lidt forenklet sagt: Har forbrugeren fået den rigtige information til at træffe en beslutning og/eller handle, og er denne information blevet præsenteret eller udformet på en sådan måde, at forbrugeren reelt træffer en beslutning og/eller handler som følge heraf? For at optimere sandsynligheden for, at forbrugeren afslutter processen og træffer beslutninger på et oplyst grundlag, skal flere forudsætninger være opfyldt. Det er ikke alene en forudsætning, at en bestemt type information bliver givet eller er tilgængelig, men denne information skal også præsenteres på en bestemt måde på et relevant tidspunkt. En grafisk illustration af forbrugerbehovsmodellen er vist i figur 5.1. Vi drøfter de enkelte dimensioner mere indgående i sammenhæng med en række eksempler i bilag A. Mens adfærdsøkonomien specifikt anerkender, at personer ikke altid træffer beslutninger ud fra en rationel, logisk og struktureret proces, anfører vi, at hvor forbrugere modtager den rigtige information, som er præsenteret og udformet på den rigtige måde, så kan de potentielt blive 'skubbet' hen mod beslutninger og handlinger, som med større sandsynlighed vil være i deres bedste interesse. Modellen beskriver derfor, hvordan en logisk købs-/involveringsproces skal se ud. Det danner grundlag for en strukturering og vurdering af den information, der er nødvendig, og af den måde, informationen skal præsenteres og udformes på for at vejlede forbrugernei retning af en hensigtsmæssig adfærd og gode resultater. 5.4 Vigtigheden af præsentation og udformning af information Præsentationen og udformningen af den information, der gives til forbrugeren, som vist i dimension 4 i forbrugerbehovsmodellen, er af særligt afgørende betydning, da forbrugeren sandsynligvis ikke vil handle hensigtsmæssigt på basis af informationen, hvis informationen ikke er præsenteret på en passende måde. Nedenfor beskriver vi de væsentligste krav til præsentation af information. Formål Den information, der gives, skal have et tydeligt adfærdsmæssigt formål, dvs. at forbrugerne, når de læser informationen, skal vide, hvorfor de har modtaget den, og hvad de skal bruge den til. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

29 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 27 Figur 5.1 Diagram over forbrugerbehovsmodellen 30. oktober 2013

30 28 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Den information, der gives, skal have personlig relevans. Hvis forbrugerne kan genkende deres egen situation, vil informationen anses for at have personlig relevans for dem. Personlig relevant information sætter forbrugerne i stand til at forstå deres egen situation, da den bliver synliggjort for dem. Når informationen henviser til oplysninger, som forbrugerne er bekendte med, eller som har en betydning, kan informationen anses for at indgå i en kontekst. Hvis informationen er sat ind i en sammenhæng, vil forbrugerne være i stand til at sammenligne informationen (f.eks. i forhold til den historiske udvikling eller deres månedsløn), således at informationen giver mening. Indhold Det er således et grundlæggende krav, at informationens indhold er faktuelt præcist samt ajour og tilstrækkeligt, således at forbrugerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Informationen må ikke overvælde forbrugerne, men skal gøre det tydeligt, både hvor og hvordan man kan få adgang til yderligere information og vejledning. Budskabet i informationen skal være tydeligt for forbrugeren. Dette omfatter anvendelse af et enkelt sprog samt undgåelse af et flertydigt sprog eller af fagudtryk. Anvendelse af forskellige former for indhold (f.eks. tekst og grafik) er også en fordel for forbrugerne med hensyn til forståelse og engagement. Betydningen af eventuelle risici forbundet med beslutningen bør fremhæves, så forbrugerne kan forstå de potentielle konsekvenser af deres beslutninger. Dette er særligt vigtigt, da forbrugerne er mere tilbøjelige til at lade tilfældet råde i stedet for at forholde sig til risiko, for eksempel er de i stand til at forstå mulige resultater, men har svært ved at visualisere eller forholde sig til sandsynligheden for disse resultater og dermed virkningen. I sådanne tilfælde kan illustrationer af scenarier være nyttige til at vise risiko. Præsentation Informationen skal præsenteres på en sådan måde, at den fanger opmærksomheden og fremmer forståelsen. Dette omfatter en æstetisk præsentation som f.eks. det at gøre information iøjnefaldende og let at læse. Simple teknikker som f.eks. anvendelse af livlige farver og billeder eller opmærksomheds tiltrækkende overskrifter kan være med til at gøre informationen iøjnefaldende. Præsentation omfatter også en overvejelse af, hvilket medie informationen præsenteres gennem (f.eks. internettet, papirbaseret, videoer m.v.) Lagdeling af information skal anvendes, så informationen præsenteres hierarkisk efter væsentlighed og kompleksitet for at gøre det muligt for forbrugerne at styre, hvor meget information de får adgang til. Den væsentligste information skal derfor fremhæves og være letforståelig med tydelig angivelse af, hvordan forbrugeren får adgang til yderligere information. Dette gør det muligt for forbrugerne at få adgang til et informationsniveau, der passer til deres behov, personlighed og forståelse, mens de ved, at yderligere information er tilgængelig, hvis de skulle have brug for det. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

31 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 29 Informationen skal være udformet med henblik på at skabe handling. Informationen skal præsenteres på en sådan måde, at den påvirker relevant forbrugerheuristik og ensidighed 18 som f.eks. ved at sammenligne en enkeltpersons situation med lignende personers. Det har f.eks. tidligere været vist, at en effektiv måde til at få folk til at reducere deres elforbrug er ved at udsende elregninger, som viser den enkeltes forbrug sammenlignet med naboernes gennemsnitlige forbrug. 5.5 Eksempel på forbrugerens rejse gennem forbrugerbehovsmodellen I det følgende beskriver vi kort et eksempel på, hvordan en forbruger med en arbejdsmarkedspensionsordning bevæger sig gennem de forskellige trin i forbrugerbehovsmodellen. Dette eksempel er udbygget med flere detaljer i bilag A sammen med et eksempel på en forbruger med individuel pension. Baggrund Julia er gift og har to børn.julia har arbejdet som sygeplejerske på det lokale hospital i de seneste 15 år, og hun har i denne periode indbetalt til en arbejdsmarkedspensionsordning (overenskomstbaseret pensionsordning). Hun har netop skiftet job og er begyndt at arbejde på en privatklinik. Som en del af sine ansættelsesvilkår er hun blevet indmeldt i en ny arbejdsmarkedspensionsordning i et nyt pensionsselskab. Denne ordning er en firmaaftalt ordning. Trin 1: Blive opmærksom på et behov På dette trin bliver Julia opmærksom på, at hun har et finansielt behov. På dette stadie vil hendes opmærksomhed sandsynligvis være meget generelt og ikke særligt veldefineret. Julia modtager et velkomstbrev fra sit nye pensionsselskab, som gør hende bevidst om, at hun nu skal træffe nogle valg vedrørende den nye pension, f.eks. om forsikringsdækning. Eksempel på nødvendig information: Velkomstbrevet fra Julias nye pensionsudbyder får Julia til at tænke på, hvordan hendes behov kan have ændret sig på baggrund af hendes ændrede situation, og får hende til at engagere sig i systemet. Julia indser bl.a., at hun er nødt til at sikre sig, at der bliver sørget for hendes børn, hvis hun dør. Julia er blevet opmærksom på, at hun har et behov. Trin 2: Identificere funktionelle krav På dette trin begynder Julia at definere sit behovs funktionelle krav. Disse vil stadig være af mere generel karakter, men vil præciserede aspekter af behovene, der skal opfyldes. Eksempel på nødvendig information: Julia har brug for information, som vil hjælpe hende med at finde ud af, hvad hendes børns behov vil være, hvis hun dør. Dette kunne bl.a. omfatte information om, hvilken indtægt de ville have brug for til at kunne gennemføre deres uddannelse og leve deres liv, og hvordan indtægten skulle udbetales til dem. Julia tager stilling til, hvad det betyder for hendes børn at blive 'forsørget', ved at overveje parametre som f.eks., hvilket pengebeløb, de ville have brug for, hvordan det skulle udbetales, og hvor længe udbetalingerne skulle finde sted. 18 Dvs. informationen skal understøtte forbrugernes tendens til at handle på baggrund af erfaring og forventning. 30. oktober 2013

32 30 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Trin 3: Vælge hensigtsmæssig produkt-/løsningstype 19 På dette trin overvejer Julia, hvilke produkter eller løsninger der findes, som kunne opfylde hendes funktionelle krav, og tager stilling til, hvilken af løsningerne der sandsynligvis er bedst for hende. F.eks. kunne hendes løsninger være: dækning fra hendes tidligere pensionsordning, dækning fra hendes nye pensionsordning eller en separat police. Eksempel på nødvendig information: Julia har brug for letforståelig og sammenlignelig information om, hvordan hun kan sikre sine børn en indtægt. Dette vil gøre det muligt for hende at forstå, hvilken løsningstype der med størst sandsynlighed kan imødekomme hendes behov. Julia tænker på sine og mandens samlede økonomiske forpligtelser og beslutter, at en børnepension nok er den bedste løsning. Trin 4: Evaluere specifikke produkter/løsninger På dette trin overvejer Julia, hvilket specifikt produkt eller hvilken specifik løsning der er bedst for hende i forhold til hendes økonomiske situation og behov. Efter at have besluttet, at en børnepension er den bedste løsning, skal hun nu tage stilling til, hvilket produkt og hvilken udbyder hun skal vælge specifikt. Da Julia er usikker på, hvad de relative fordele og ulemper ved de forskellige specifikke løsninger er, tager hun imod et tilbud fra sin nye pensionsudbyder om at tale med en pensionsrådgiver. Eksempel på nødvendig information: Når Julia drøfter sine krav med sin pensionsrådgiver, har hun brug for, at han kommer med detaljeret information om, hvilke omkostninger og fordele der er ved at bevare en børnepension i henholdsvis den gamle og den nye pensionsordning. Hun har derfor brug for en detaljeret vurdering af den enkelte valgmuligheds egnethed, risici og omkostninger. Efter at have talt med pensionsrådgiveren beslutter Julia sig til at fortsætte reduceredemånedlige indbetalinger til sin gamle pensionsordning, da børnepension i den gamle ordning er billigere end en børnepension med samme dækning i den nye ordning. Trin 5: Evaluere beslutningen/valget Efter at have foretaget sine valg skal Julia på dette trin regelmæssigt se på udviklingen i sine akkumulerede pensionsrettigheder og eventuelle ændringer i sine forsikringsbehov som følge af sine personlige forhold. Eksempel på nødvendig information: Julia har brug for en samlet dækningsoversigt samt en oversigt over de forventede udbetalinger fra sine offentlige pensioner, sin gamle ordning og sin nye ordning. Hun har brug for at have løbende adgang hertil, så hun med jævne mellemrum kan tjekke sin pensionsstatus. F.eks. kan Julia beslutte at ændre sin forsikringsdækning, når hendes børn er blevet voksne og flyttet hjemmefra. I dette tilfælde skal hun gå tilbage til trin 1 i beslutningsprocessen for at tage stilling til, hvilke ændringer der skal ske, omend hun muligvis vil gennemføre trinnene i modellen langt hurtigere. 19 Bemærk, at når vi henviser til produkt- eller løsningstyper, refererer vi til de tilgængelige produkt-/løsningstyper. Det kan f.eks. være et specifikt produkt, en samling af flere produkter eller alternativt valgfri funktionalitet ved et eksisterende produkt. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

33 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Beslutningsprocessens iterative karakter I Figur 5.1 har vi vist processen som en lineær proces, der går fra trin 1, blive opmærksom på et behov, til trin 5, evaluere beslutningen/valget. I praksis er denne proces imidlertid i højere grad en iterativ proces for forbrugeren som vist i figur 5.2. Ændringer i forbrugerens forhold kan medføre et nyt behov eller ønske. F.eks.: når man bliver gift eller får børn, kan der være behov for at overveje nye krav til livsforsikringen; når man skifter job, kan man ændre sin pensionsordning og skal træffe nye beslutninger om sine pensionsbehov. At blive opmærksom på dette behov som det første trin i processen er afgørende. En forbruger vil sandsynligvis gennemgå denne proces mange gange, da forbrugerens behov ændrer sig gennem et livsforløb. Hvor hurtigt en forbruger bevæger sig gennem hvert trin vil imidlertid afhænge af beslutningen, dens sammenhæng og forbrugerens erfaring og viden. Når forbrugere automatisk bliver indmeldt i arbejdsmarkedspensionsordninger, hvad der typisk er tilfældet i Danmark, har beslutningstageren allerede gennemført trin 1-4 i beslutningsprocessen på forbrugernes vegne. Disse forbrugere vil typisk kun gennemføre de fem trin helt eksplicit, når de allerede er indmeldt i ordningen og har fået mulighed for at foretage ændringer, så de kan bevæge sig væk fra default-valgene i pensionsproduktet. Figur 5.2: Forbrugerbehovsmodellen vist som en iterativ proces Selv om dette er en iterativ proces, er modellen i resten af rapporten vist lineært for at lette formidlingen. 30. oktober 2013

34 32 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Afsnit 6: Evaluering af danske initiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen 6.1 Vores fremgangsmåde F&P har givet os beskrivelser af og adgang til følgende F&P-initiativer, som er vist i oversigten i nedenstående tabel. Yderligere oplysninger om de enkelte initiativer kan ses i bilag B. Bemærk, at vi i det følgende bruger "pensionsudbydere" om pensionsselskaber og pensionskasser, som er medlemmer af F&P. Tabel 6.1: Oversigt over F&P's initiativer Initiativets navn PensionsInfo 20 Omkostningsinitiativet Omkostningsmåler Pensionsoverblikket Fakta om pension Pensionsmåler Beskrivelse En onlineportal, hvor forbrugerne kan få adgang til og danne sig et samlet overblik over alle deres pensioner og tilknyttede forsikringsudbetalinger fra alle deres udbydere, herunder offentlige pensioner. Kræver, at alle pensionsudbydere skal informere forbrugerne om de samlede årlige omkostninger (ÅOK og ÅOP) 21, som er betalt det pågældende år. Indeholder en teknisk vejledning i, hvordan omkostningerne opgøres, og kræver, at opgørelsen skal reviewes af en ekstern revisor. Kræver, at alle pensionsudbydere skal have en måler på deres hjemmeside, som giver forbrugerne mulighed for at indtaste egne oplysninger og beregne deres forventede årlige pensionsomkostninger for de kommende år. Kræver, at pensionsselskaberne skal vise seks nøgleinformationer om forbrugerens pension (udbetalinger, indbetalinger, forsikringspræmie, omkostninger, afkast, ordningens opsparede værdi) på en let tilgængelig måde i deres årsoversigter eller løbende i deres webbaserede oversigt. En hjemmeside, som forbrugere og andre interessenter, bl.a. journalister, kan bruge til at sammenligne elementerne i de forskellige standardpensionsprodukter, der udbydes af danske pensionsselskaber. Et webbaseret værktøj, som efter indtastning fra forbrugerne beregner deres forventede indkomst ved pensionering og sammenholder den med deres nuværende lønindkomst. Værktøjet kan også bruges til at beregne virkningerne af udskydelse af pensionstidspunktet, større indbetalinger m.v. 20 Bemærk, at Forsikring & Pension, banker og ATP har etableret PensionsInfo i fællesskab og leverer data om forbrugernes pensionsopsparing og udbetalinger. 21 Årlige omkostninger i kroner og årlige omkostninger i procent Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

35 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 33 Initiativets navn Generelle pensionsoplysninger: Den første pensionsordning Passer din pension Udbetalinger PensionsABC Ordbog Pensionseksamen Pensionsoplysningen Beskrivelse Websider, som indeholder oplysninger om de forskellige elementer, forbrugerne bør være opmærksomme på i en pensionsordning i forhold til deres civilstand, begunstigedes status m.v. Websider, som indeholder en mere indgående beskrivelse af en gennemsnitlig forbrugers forsikringsbehov sammen med nogle råd om, hvad forbrugerne skal være opmærksomme på i bestemte situationer. Websider, som giver en oversigt over de forskellige udbetalingsformer, som forbrugerne kan være berettigede til under omstændigheder som f.eks. pensionering, sygdom, invaliditet eller dødsfald. Et undervisningsværktøj, hvor forbrugeren vælger moduler om forskellige emner som f.eks. det danske pensionssystem, kilder til pensionsindkomst (offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og private pensioner) og oplysninger om produkter, udbydere, omkostninger m.v. En online-ordbog, som giver forbrugerne mulighed for at slå pensionsbegreber op i ordbogen og få dem forklaret. En online-test, som forbrugerne kan bruge til at tjekke deres viden om pensionsrelaterede emner. Emnerne omfatter bl.a. ophørende og livsvarig livrente, kapitalpension, efterløn og skilsmisse. En uafhængig rådgivningstjeneste, som F&P stiller til rådighed for forbrugerne. Forbrugerne kan få adgang til oplysningen pr. telefon eller . Bemærk, at initiativerne er udarbejdet af F&P med henblik på et særligt formål, og før forbrugerbehovsmodellen blev udviklet. Således matcher formålet med det evaluerede initiativ måske ikke fuldstændigt formålet med et af trinnene i forbrugerbehovsmodellen. Hvert enkelt initiativ er evalueret efter, hvor meget det bidrager til forbrugerbehovsmodellen. Der er ved evalueringen taget hensyn til, hvilken information der er givet, og hvordan informationen er præsenteret. I afsnit 5 beskriver vi de fem trin i vores forbrugerbehovsmodel. Af hensyn til denne evaluering har vi identificeret primære og sekundære trin, som vi mener, de enkelte initiativer bidrager til. Primære bidrag: Et initiativs primære bidrag er de trin i beslutningsprocessen, som vi anser for at være initiativets primære fokus. Dette fastslås ved at se på, hvilken information initiativet formidler, hvilke trin initiativet passer bedst til, og som følger heraf hvilket beslutningstrin i modellen og tilhørende ønskede forbrugeradfærd der bedst understøttes og aktiveres af initiativet. Sekundære bidrag: Et initiativs sekundære bidrag er de trin i beslutningsprocessen, som initiativets information efter vores mening bidrager til, men som ikke er initiativets primære fokus. Ved vurderingen af den formidlede information har vi lagt vægt på, hvorvidt forbrugerne kan gennemføre et trin i beslutningsprocessen på grundlag af den information, de har til rådighed. Dette vurderes direkte i forhold til de informationstyper, som er beskrevet for hvert trin i forbrugerbehovsmodellen. Ved vurderingen af præsentationen af informationen har vi lagt vægt på, om informationen er præsenteret på en måde, der tilskynder eller får forbrugerne til at handle hensigtsmæssigt på det pågældende 30. oktober 2013

36 34 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer trin. Der ses i den forbindelse på de krav, der er beskrevet i forbrugerbehovsmodellens dimension 4, se nedenfor. Formål Har informationen et adfærdsmæssigt formål? Har informationen personlig relevans? Bliver informationen sat ind i en sammenhæng? Indhold Er informationen ajour, faktuelt præcis og tilstrækkeligt fyldestgørende til, at forbrugeren kan færdiggøre trinnet i beslutningsprocessen? Er budskabet i informationen tydeligt for brugeren? Præsentation Er informationen præsenteret på en æstetisk måde? Er informationen velstruktureret - både med hensyn til kompleksitet og væsentlighed? Er informationen korrekt udformet med henblik på at skabe handling? Vi har anvendt ovennævnte fremgangsmåde til at foretage en overordnet evaluering af F&P's initiativer i forhold til de krav, der er anført i forbrugerbehovsmodellen som beskrevet i afsnit 5. Denne evaluering fokuserer på initiativernes samspil og den overordnede dækning i forhold til forbrugerbehovsmodellen. Den endelige målsætning er, at forbrugerne skal være i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag om deres pensionsopsparinger og tilknyttede forsikringer i overensstemmelse med deres egne behov og præferencer. Nærmere beskrivelser af evalueringerne af de enkelte F&P-initiativer kan ses i bilag B. Vi bemærker, at F&P har engageret uafhængige konsulenter til at udføre "usability tests" af nogle af F&P's initiativer. Vi kan forstå, at disse tests har fokuseret på forbrugernes oplevelser ved brug af Fakta om pension, PensionsInfo, Pensionsoverblikket og Pensionsmåleren. Selv om deltagerantallet i disse usability tests var forholdsvis begrænset, er resultaterne generelt set konsistente med vores konklusioner som beskrevet nedenfor. Vi kan forstå på F&P, at der er igangsat arbejde for yderligere at forbedre brugervenligheden i Fakta om pension, PensionsInfo og Pensionsmåleren. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

37 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Behov for grundlæggende finansiel forståelse og forbrugermotivation Som beskrevet i forbrugerbehovsmodellen i Afsnit 5 skal en række forudsætninger være opfyldt for at sikre engagement i beslutningsprocessen. En grundlæggende finansiel forståelse er en forudsætning for, at en forbruger kan træffe beslutninger om pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer. Uden en sådan forståelse er forbrugerne utilbøjelige til at engagere sig i beslutningsprocessen eller til at flytte sig fra det ene trin til det næste i beslutningsprocessen. Ved gennemførelsen af denne evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen er vi således gået ud fra, at forbrugerne har en grundlæggende finansiel forståelse. En finansiel forståelseder er tilstrækkelig til at sætte dem i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag i overensstemmelse medderes behov og præferencer givet, at de nødvendige værktøjer og den nødvendige information er til rådighed. Desuden har vi forudsat, at forbrugerne i nogen grad er motiverede til at udvise interesse for pensionsog forsikringsspørgsmål. Selv om forbrugerne har en stor finansiel forståelse, og selv om de nødvendige værktøjer og den nødvendige information er til rådighed og præsenteres på den rigtige måde, kan det alligevel være, at forbrugerne ikke er tilbøjelige til at træffe aktive beslutninger om deres pensionsog forsikringskrav, hvis de ikke er motiverede. De kan f.eks. have den holdning, at pensioner er kedelige, eller de kan være utilbøjelige til at handle, fordi det store omfang af default-valg i danske arbejdsmarkedspensioner betyder, at det ikke medfører nogen alvorlige konsekvenser for forbrugerne, hvis de undlader at handle. Disse forudsætninger giver os mulighed for at evaluere F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i forhold til behovet for at give kunderne den rigtige information og sørge for at præsentere denne information, så forbrugerne opfordres eller tilskyndes til at handle hensigtsmæssigt, dvs. ud fra forbrugerbehovsmodellen. Vigtigheden af disse forudsætninger for at kunne evaluere virkningen af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne drøftes nærmere i denne rapports afsnit Konklusionerne fra den overordnede evaluering Figuren på næste side viser, hvad F&P's initiativer har bidraget til på de enkelte trin i den overordnede forbrugerbehovsmodel. I denne figur har vi inddelt hvert initiativ efter, om de har enten et primært eller sekundært bidrag til beslutningsprocessen. Ved evalueringen af den overordnede models dækning ville de primære initiativer have en større vægtning end de sekundære initiativer. Overordnet set er dækningen af F&P's initiativer i forhold til forbrugerbehovsmodellen omfattende. Vi har ikke identificeret væsentlige mangler, som medfører et behov for nye initiativer. Som vist i Figur 6.1 var vi desuden i stand til at matche alle eksisterende initiativer op imod et eller flere trin i forbrugerbehovsmodellen, hvilket bekræfter, at alle initiativerne spiller en positiv rolle ved imødekommelsen af et forbrugerbehov. 30. oktober 2013

38 36 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Figur 6.1 Bidrag fra F&P's initiativer til det enkelte trin i forbrugerbehovsmodellen Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

39 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 37 Der er navnlig nogle konkrete, nyskabende eksempler på åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer, som er rigtigt gode til at imødekomme forbrugernes behov. PensionsInfo 22 : En onlineportal, hvor forbrugerne kan få et overskueligt og letforståeligt samlet overblik over deres pensioner og tilknyttede forsikringsudbetalinger fra alle deres pensionsudbydere (herunder offentlige pensioner). Dette initiativ er et bevis på det samarbejde og den åbenhed, der kendetegner pensionsbranchen i Danmark. Omfanget og tilgængeligheden af initiativet er unikt for Danmark. Omkostningsinitiativet: Dette initiativ sikrer, at alle pensionsudbydere informerer forbrugerne om de årlige omkostninger i deres pensionsordninger. Omkostningerne beregnes på et konsistent grundlag og vises som et enkelt tal. Omkostningerne præsenteres for forbrugerne gennem andre F&P-initiativer (som omtalt i det følgende). Dette initiativ gør det muligt at foretage en entydig sammenligning af omkostninger på tværs af branchen og giver dermed øget konkurrence til fordel for alle forbrugere. Den gennemsigtighed, som skabes med tydelig information om omkostninger, vil også øge forbrugernes tillid til pensionssystemet. Fakta om pension: Et unikt værktøj, som vi ikke har set uden for Danmark. Dette værktøj giver forbrugere med en rimelig finansiel forståelse, arbejdsmarkedets parter/beslutningstagere, som træffer beslutninger om kollektive pensionsordninger, og andre interessenter (bl.a. journalister og mæglere) mulighed for at sammenligne nøgleinformationer mellem danske pensionsudbydere. Gennemsigtigheden i dette værktøj sætter forbrugerne, arbejdsmarkedets parter/beslutningstagere og nøgleinteressenter i stand til at sammenligne og fokusere på forskelle i omkostninger, afkast, serviceniveau og produktegenskaber, som vil være med til at øge konkurrencen og produktudviklingen på markedet til fordel for både de enkelte forbrugere og samfundet som helhed. Som det fremgår af figur 6.1, dækkes trin 1, 2 og 5 bredt, og forbrugerne får opfyldt deres behov på disse trin med en række initiativer fra F&P: Der findes en lang række uddannelsesinitiativer inden for pension og forsikring, som giver forbrugeren viden om det danske pensionssystem og de væsentligste typer af produkter, der findes. Initiativerne øger forbrugernes bevidsthed om, at det er nødvendigt at engagere sig. Der er særlige engagerende initiativer som f.eks. Pensionsmåleren, Passer din pension og Den første pensionsordning, som gør det muligt for forbrugerne at identificere de funktionelle krav til en løsning, som opfylder deres behov. Derudover er det nemt for forbrugerne at få et samlet overblik over deres personlige forhold og få bekræftet, at deres finansielle situation fortsat er hensigtsmæssig, ved at gå ind på PensionsInfo og ved at se på de årlige pensionsoversigter. 22 Bemærk, at Forsikring & Pension, banker og ATP har etableret PensionsInfo i fællesskab og leverer data om forbrugernes pensionsopsparing og udbetalinger. 30. oktober 2013

40 38 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Dækningen af trin 3 er mindre omfattende. Dette er dog ikke uventet, idet langt størstedelen af de danske forbrugere er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger. Idet der findes fornuftige default-valg, er det basale pensionsbehov opfyldt hos de forbrugere, som har en arbejdsmarkedspensionsordning. Der er derfor ikke samme behov for at give disse forbrugere information for at de kan vælge egnede produkter eller løsninger. Det er dog stadig nødvendigt at give disse forbrugere yderligere information, hvis de vælger at bevæge sig væk fra default-valgene, så man sikrer, at de får opfyldt deres personlige præferencer. På trin 4 spiller F&P en langt mindre rolle i forhold til information, idet den information, der kræves på dette trin vedrører specifikke produkter eller løsninger. Det forventes, at pensionsordningerne og pensionsudbyderne giver forbrugerne konkret information om deres egne produkter, så forbrugerne selv kan vurdere dem og vælge en specifik løsning. I henhold til lovgivningen er det er rent faktisk obligatorisk for pensionsudbyderne at give en del af disse informationer. Vi forventer derfor, at andre interessenter end F&P aktivt vil give den information, der er nødvendig for at dække dette trin, og det kan således ikke forventes, at F&P's initiativer dækker trin 4 bredt. Som beskrevet i Afsnit 3 har vi i vores evaluering udelukkende koncentreret os om F&P's åbenhedsog gennemsigtighedsinitiativer. Vi forventer ikke, at F&P står alene med ansvaret for at imødekomme alle forbrugerbehov. Hvis der var medtaget initiativer fra andre interessenter, ville dækningen af de enkelte trin i forbrugerbehovsmodellen være mere omfattende. Vi bemærker, at forbedringer i forhold til gennemsigtighed og åbenhed er en løbende iterativ proces. Vi forventer, at initiativerne forbedres løbende som reaktion på forbrugernes feedback og ændrede markedskrav. I det følgende drøfter vi nogle forslag, som man kunne overveje at inddrage i kommende revisioner for yderligere at forstærke virkningen af initiativerne i forhold til at imødekomme forbrugernes behov. F&P's initiativer dækker i det store hele forbrugernes behov godt. For at øge forbrugernes fordele ved initiativerne bør F&P overveje at skabe bedre koblinger mellem initiativerne for på den måde at hjælpe forbrugerne med at få overblik over hele pensionssystemet i forhold til deres egen situation. Det er vigtigt, når forbrugerne får information, at det er klart for dem, hvad de skal bruge informationen til, dvs. det adfærdsmæssige formål er tydeligt. I nogle tilfælde kunne det adfærdsmæssige formål tydeliggøres over for kunden. F&P kunne ved samme lejlighed overveje, hvordan man kan forbedre deres nuværende information, så det bliver tydeligere for forbrugerne, hvordan de kommer videre i beslutningsprocessen. Dette kunne være at opfordre forbrugerne til at søge rådgivning eller information hos en pensionsudbyder som et supplement til at henvise til andre af F&P's initiativer. Information i personaliseret form skaber tit større engagement, og der er større sandsynlighed for, at forbrugeren handler, for eksempel når en forbruger kan genkende personoplysninger, eller når informationen er kundetilpasset ved at segmentere ud fra alder, livsstil, osv. Det kan evt. overvejes, om det er muligt for forbrugeren at få mere personaliseret information (under hensyntagen til begrænsningerne i databeskyttelseslovgivningen). Proaktiv "prompting" af forbrugerne til at overveje, om de har et specifikt behov eller bør gøre noget konkret ved på det rigtige tidspunkt at give dem information, giver en større grad af engagement og større sandsynlighed for at forbrugernes behov opfyldes. Det bør overvejes, i hvilket omfang en sådan "prompting" er mulig (især i forhold til de begrænsninger der er i databeskyttelseslovgivningen). Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

41 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 39 "Prompting" kan for eksempel implementeres gennem et samarbejde mellem pensionssektoren og de offentlige myndigheder. De offentlige myndigheder har den relevante viden om forbrugerne, der er nødvendig for at sikre, at "prompting" rent faktisk virker. Et aktuelt eksempel er det eksisterende samarbejde mellem F&P og Landspatientregisteret vedrørende kritisk sygdom. Når forbrugerne præsenteres for informationer, er det vigtigt, at de forstår muligheden for udsving i resultaterne. De pensionsprognoser, som forbrugerne modtager, kunne indeholde illustrationer til at belyse muligheden for udsving i resultaterne og dermed gøre det klarere for forbrugeren, hvilken grad af sikkerhed der er for at nå et bestemt resultat. Dette forventes i nogen grad indført ved lov, når Solvens II træder i kraft 23. Vi bemærker, at en eventuel implementering af disse mulige forbedringer i nogle tilfælde vil engagere en lang række interessenter og kræve en koordineret fremgangsmåde. F&P (og F&P's medlemmer) forventes ikke at kunne indføre omfattende "prompting" af forbrugerne alene, da de ikke vil have adgang til de nødvendige personoplysninger. 6.4 Evaluering op mod trinnene i forbrugerbehovsmodellen Nedenfor beskrives vores evaluering af de enkelte trin i modellen nærmere. Bemærk, at vi både forventer, at der på de enkelte trin i forbrugerbehovsmodellen gives specifik information, og at informationen gør forbrugeren i stand til at gå videre til de næste trin i forbrugerbehovsmodellen. Trin 1: Blive opmærksom på et behov På dette trin forventer vi, at forbrugeren får information, som sikrer, at de bliver opmærksomme på, at de har et finansielt behov, der skal opfyldes, og som sikrer, at de bruger systemet for at imødekomme behovet. Den type information, som kan hjælpe med dette er: Information, som giver finansiel forståelse i forhold til pension og forsikring, information, som beviser systemets legitimering, og information, som "prompter" forbrugerne til at tænke over, om de har et særligt behov på et givent tidspunkt, f.eks. når de får et barn eller ved udgangen af et skatteår Bemærk, at som anført i afsnit 5 forventer vi, at F&P's forbrugerinformation har specifik fokus på pension og forsikring. Dette står over for den bredere finansielle forståelse, der, som omtalt i afsnit 4, er en forudsætning for, at gennemsigtigheds- og åbenhedsinitiativerne gør forbrugerne i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og som flere forskellige interessenter er ansvarlige for. Tabel 6.2 giver en oversigt over den type information, de enkelte initiativer bidrager med på trin Når Solvens II-direktivet træder i kraft, vil det indføre et krav om, at livsforsikringsselskaber skal vise den forventede pensionsydelse i tre forskellige afkastscenarier (artikel 185.5). 30. oktober 2013

42 40 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Tabel 6.2: Bidragydere på trin 1: Primære bidrag Informationstype Sekundære bidrag Informationstype Omkostningsmåler (makroeffekt) Fakta om pension (makroeffekt) Den første pensionsordning Passer din pension Udbetalinger PensionsABC Ordbog Pensionseksamen Bevis for systemets legitimitet Bevis for systemets legitimitet Pensions- og forsikringsforståelse Pensions- og forsikringsforståelse, "Prompting" Pensions- og forsikringsforståelse Pensions- og forsikringsforståelse Pensions- og forsikringsforståelse Pensions- og forsikringsforståelse PensionsInfo (makroeffekt) Omkostningsinitiativet (makroeffekt) Pensionsoverblikket (makroeffekt) Bevis for systemets legitimitet Bevis for systemets legitimitet Bevis for systemets legitimitet Der findes en lang række initiativer med mange informationer, som dækker forbrugernes behov på trin 1. Størstedelen af de initiativer, der bidrager til trin 1, har til formål at give forbrugerne information om en lang række emner inden for pension og forsikring. Overordnet set giver disse initiativer tydelig information, som gør, at forbrugeren får viden om det danske pensionssystem og de væsentligste typer af produkter, der findes. Lagdeling af information anvendes effektivt, så brugerne selv kan styre, hvor mange informationer de får. Der er mulighed for at skabe bedre koblinger mellem disse initiativer, så forbrugeren får mere viden om pensions- og forsikringsemner. Der er også mulighed for at tydeliggøre, hvad forbrugerne forventes at gøre med informationen. Involveringen af forbrugerne, når de skal have viden om pension og forsikring, kunne øges ved at gøre informationen mere relevant for den enkelte, f.eks. ved at målrette informationen til forbrugerne i forhold til alder, livsførelse osv. Fakta om pension, Omkostningsmåleren og Omkostningsinitiativet øger alle gennemsigtigheden på markedet ved at sikre, at forbrugerne får præcis og sammenlignelig information, der er underlagt markedets og konkurrenternes peer review. PensionsInfo og Pensionsoverblikket øger ligeledes gennemsigtigheden ved at give forbrugerne en klar forståelse af deres egne pensionsforhold. Disse initiativer dokumenterer systemets legitimitet og vil formentlig øge forbrugernes tillid til det danske pensionsmarked. Initiativerne kan ikke bære det fulde ansvar for at skulle øge forbrugernes tillid til markedet. Udefrakommende påvirkninger som f.eks. forbrugernes oplevelser med pensionsudbyderne, det politiske klima og fokus, mediehistorier, stabiliteten af de lovgivnings- og reguleringsmæssige rammer og forbrugerorganisationer vil også have stor indflydelse på forbrugertilliden. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

43 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 41 Der er begrænset information på brancheniveau, som "prompter" forbrugerne til at finde ud af, hvilke pensionsbehov de måtte have. F&P har oplyst, at pensionsudbyderne typisk refererer til bestemte "trigger points" i deres løbende information til forbrugerne (f.eks. ved at have afsnit i informationen med overskriften "hvis du bliver gift", "hvis du får børn" osv.) for at gøre forbrugerne opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at se på, om deres pensionsordning passer. Der er dog mulighed for at gøre "prompting" fra udbyderne mere effektiv ved at udvide de eksisterende initiativer yderligere eller ved at introducere nye initiativer eller tiltag, som tager hånd om dette. Det forudsætter enten, at pensionsudbyderne kan få adgang til information om, hvornår "prompting" er relevant, eller at de relevante myndigheder, som har adgang til informationen, bliver ansvarlige for "prompting". Alternativt kan der etableres et samarbejde mellem myndighederne og pensionsbranchen svarende til det eksisterende samarbejde mellem F&P og Landspatientregisteret vedrørende kritisk sygdom. Trin 2: Identificere funktionelle krav Formålet med dette trin er, at forbrugerne skal definere, hvilke krav de stiller til den løsning, der skal opfylde det behov, de har erkendt på trin 1. Den type information, som kan hjælpe med dette er: Information, som giver dem et overblik over deres personlige forhold, og information, som hjælper dem med at forstå de potentielle krav til en løsning, der skal opfylde deres behov. Tabel 6.3 giver en oversigt over den type information, de enkelte initiativer bidrager med på trin 2. Tabel 6.3: Bidragydere på trin 2: Primære bidrag Informationstype Sekundære bidrag Informationstype PensionsInfo Pensionsmåler Den første pensionsordning Passer din pension Oversigt over personlige forhold Potentielle løsningskrav Potentielle løsningskrav Potentielle løsningskrav Pensionsoverblikket Pensionsoplysningen Oversigt over personlige forhold Potentielle løsningskrav Der findes en række initiativer, som indeholder mange informationer, som bredt dækker forbrugernes behov for at kunne anerkende og definere deres behov på trin 2. Initiativerne, som primært bidrager til trin 2, sætter i det store hele forbrugerne i stand til at forstå de potentielle krav til en løsning, for at den kan opfylde det eller de behov, forbrugeren har identificeret. Forbrugerne kan også gå ind på Pensionsoplysningen og stille specifikke spørgsmål om løsningskrav. 30. oktober 2013

44 42 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Passer din pension og Den første pensionsordning giver information, som skal hjælpe forbrugerne med at identificere deres krav til egnede produkter eller løsninger. Lagdeling anvendes effektivt ved præsentation af informationen. Der er også en vis grad af personalisering af information, idet forbrugerne overordnet kan vælge deres personlige situation, og idet det forklares, hvad de generiske funktionelle krav kan være i forskellige situationer, f.eks. i forhold til civilstand. Pensionsmåleren er et nyttigt og engagerende interaktivt værktøj, som gør forbrugerne i stand til at overveje deres krav til indkomst ved pensionering sammenlignet med deres nuværende indkomst. Selv om værktøjet er nyttigt i sin nuværende form, kan det overvejes, om man kan øge værktøjets brugervenlighed og personlige relevans yderligere ved at koble information fra PensionsInfo direkte sammen med Pensionsmåleren. Vi bemærker, at dette dog vil kræve, at der hentes personoplysninger fra et sikkert miljø (PensionsInfo) ind i et ikke-sikkert miljø (Pensionsmåleren), hvilket i praksis kan være svært. Det er nemt for forbrugerne at få et overblik over deres personlige forhold ved at gå ind på PensionsInfo og via deres årlige pensionsoversigter, de modtager (eller har adgang til). Præsentationen af disse initiativer drøftes nærmere under trin 5 nedenfor. I øjeblikket er der relativ begrænset information om, hvordan forbrugerne kan fortsætte til trin 3 for at vælge egnede produkter eller løsninger. Dette kan forbedres, for eksempel ved at give information om, hvem forbrugeren skal kontakte for at få yderligere information. Som omtalt i afsnit 4 har arbejdsmarkedets parter eller arbejdsgiveren taget stilling til de funktionelle krav på trin 2 i arbejdsmarkedspensioner ved udformningen af de generiske default-løsninger. Men som det også understreges i afsnit 4, er der stadig behov for, at medlemmerne af ordningerne aktivt tager del i processen for at optimere pensionsordningens dækning i overensstemmelse med deres individuelle behov og præferencer og for at tage del i den kollektive beslutningsproces vedrørende deres ordning. Trin 3: Vælge hensigtsmæssig produkt-/løsningstype 24 Når forbrugerne har identificeret kravene til produktet eller løsningen, skal de identificere de forskellige typer produkter, som kan imødekomme deres behov. Forbrugeren skal altså vælge de overordnede karakteristika ved produkt- eller ordningstypen, før de tager stilling til de nærmere detaljer. Den type information, som kan hjælpe med dette, er: Overordnet information om de forskellige typer produkter/løsninger, der kan opfylde de forskellige former for behov, information, som gør det muligt for forbrugeren at sammenligne potentielle produkter/ løsninger, og information som gør forbrugeren i stand til at forstå de potentielle udsving i resultaterne af forskellige potentielle produkter/løsninger. 24 Bemærk, at når vi henviser til produkt- eller løsningstyper, refererer vi til de tilgængelige produkt-/løsningstyper. Det kan f.eks. være et specifikt produkt, en samling af flere produkter eller alternativt valgfri funktionalitet ved et eksisterende produkt. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

45 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 43 Kravene til denne type informationer skal tage højde for det forhold, at størstedelen af de danske forbrugere er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger. Fordi der findes default-løsninger, er det basale pensionsbehov opfyldt hos de forbrugere, som har en arbejdsmarkedspensionsordning. Der er derfor ikke samme behov for at give disse forbrugere information, for at de kan vælge en egnet løsning. Det er dog stadig nødvendigt at give disse forbrugere yderligere information, hvis de vælger at bevæge sig væk fra default-løsningen for at få opfyldt deres personlige præferencer, og så pensionsordningen optimeres. Tabel 6.4 giver en oversigt over den type information, de enkelte initiativer bidrager med på trin 3. Tabel 6.4: Bidragydere på trin 3: Primære bidrag Informationstype Sekundære bidrag Informationstype Pensionsoplysningen Information om forskellige produkttyper, sammenligning af produkttyper Omkostningsmåler Fakta om pension Den første pensionsordning Passer din pension Sammenligning af produkttyper Sammenligning af produkttyper Information om forskellige produkttyper Information om forskellige produkttyper Pensionsoplysningen bidrager primært til trin 3. Dette initiativ kan potentielt bruges for alle fire informationskategorier på dette trin afhængig af, hvilket spørgsmål forbrugeren stiller, og hvad eksperten svarer. Ved yderligere at promovere Pensionsoplysningen kan man øge antallet af forbrugere, der bruger tjenesten, og dermed initiativets effektivitet. Omkostningsmåleren og Fakta om pension gør forbrugerne i stand til at foretage sammenligninger af produkttyper, f.eks. mellem en udbyders gennemsnitsrentepension og markedsrentepension. Der er meget lidt information i disse initiativer som gør forbrugerne i stand til at forstå de potentielle udsving i resultater på grund af de forskellige produkttyper. Når forbrugerne søger yderligere information for at kunne træffe beslutning om at bevæge sig væk fra default-valgene under en arbejdsmarkedspensionsordning, vil udbyderen af arbejdsmarkedspensionsordningen formentlig være den bedste og væsentligste kilde til yderligere information. F&P kan dog spille en rolle i forhold til information, f.eks. i forhold til hvor man henvender sig for at få ekspertrådgivning. 30. oktober 2013

46 44 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Trin 4: Evaluere specifikke produkter/løsninger På dette trin skal forbrugerne vælge det mest hensigtsmæssige produkt eller den mest hensigtsmæssige løsning, f.eks. vælge et specifikt produkt hos en specifik udbyder eller vælge de nøjagtige ændringer, der er nødvendige at foretage til de default-løsninger, der tilbydes i forbrugerens arbejdsmarkedspensionsordning. Den type information, som kan hjælpe med dette, er: Detaljeret information om de forskellige specifikke produkter/løsninger. information, som gør det muligt for forbrugeren at sammenligne specifikke produkter/ løsninger, og information som gør forbrugeren i stand til at forstå de potentielle udsving i resultaterne på grund af forskellige specifikke produkter/løsninger. Tabel 6.5 giver en oversigt over den type information, de enkelte initiativer bidrager med på trin 4. Tabel 6.5: Bidragydere på trin 4 Primære bidrag Informationstype Sekundære bidrag Informationstype Omkostningsmåler Sammenligning af specifikke produkter/løsninger Fakta om pension Sammenligning af specifikke produkter/løsninger Initiativerne Omkostningsmåler og Fakta om pension indeholder kun lidt information, som kan gøre forbrugerne i stand til at finde detaljeret information om de forskellige typer specifikke produkter eller løsninger, der er en mulighed for dem. Men da forbrugeren på dette trin overvejer specifikke produkter eller løsninger, er F&P ikke den rigtige til at give disse informationer. Detaljeret information om produkter leveres af pensionsordningerne eller pensionsudbyderne selv. De former for beslutninger, som danske forbrugere med en arbejdsmarkedspensionsordning skal træffe, handler primært om at sikre, at deres pensionsudbetalinger og forsikringsdækninger opfylder deres individuelle behov og præferencer. Det vil være svært for F&P at levere de informationer under andet og tredje punkt ovenfor, der er nødvendige på dette trin, dvs. information, som gør forbrugerne i stand til at sammenligne specifikke produkter eller løsninger og information om potentielle udsving i specifikke produkter eller løsninger i arbejdsmarkedspensionsordningerne. Forbrugerne kan bruge Omkostningsmåleren til at foretage detaljerede sammenligninger af de omkostninger, der er forbundet med forskellige produkttyper og udbydere. F.eks. kan en forbruger med en arbejdsmarkedspension benytte Omkostningsmåleren til at sammenligne omkostningsforskelle i standardprodukter fra forskellige pensionsselskaber. Fakta om pension giver ligeledes forbrugerne en detaljeret sammenligning af central information og standardprodukter fra forskellige pensionsudbydere. De ting, de kan sammenligne, er forsikringsdækning, investeringsmuligheder, service og rådgivning, afkast og omkostninger. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

47 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 45 Som tidligere omtalt er det ikke sikkert, at forbrugere med en arbejdsmarkedspensionsordning kan bruge den information, de får til at træffe direkte valg vedrørende deres egne ordninger. Den information, forbrugerne får ved at bruge Omkostningsmåleren og Fakta om pension, har dog også fordele for medlemmerne af arbejdsmarkedspensionsordninger. De kan bruge informationerne til at påvirke deres tillidsrepræsentanter eller arbejdsmarkedets parter til at justere ordningen, så den bedre imødekommer deres behov. Det at andre interessenter kan sammenligne information om forskellige pensionsudbydere og standardprodukter vil formentligt desuden medføre øget konkurrence på markedet. Især arbejdsmarkedets parter og arbejdsgiverne kan bruge Fakta om pension til at sammenligne og dermed stimulere konkurrencen på markedet (som tidligere beskrevet under bidrag til trin 1). Idet pensionsudbydere er den naturlige kilde til information om specifikke produkter eller løsninger, vil en eventuel koordineret indsats fra F&P's side om at forbedre informationen på dette trin skulle målrettes udbyderne. En mulig løsning kunne være at forsøge at standardisere den information, forbrugerne får fra udbyderne, f.eks. ligesom de "key facts"-oversigter 25, forbrugerne i Storbritannien får. Det er dog ikke sikkert at en standardisering er hensigtsmæssig for alle former for information, der efterspørges, og det gør det også svært at målrette informationen mod bestemte forbrugere eller grupper. Alternativt kan der gøres mere opmærksom på adgangen til information og rådgivning, der sætter forbrugerne i stand til at vælge egnede produkter/løsninger. Trin 5: Evaluere beslutningen/valget Når forbrugerne har valgt et produkt/en løsning, skal de holde øje med deres situation, så de sikrer, at deres beslutning stadig er hensigtsmæssig for dem. Den type information, som kan hjælpe med dette er: Information, som giver dem en detaljeret oversigt over deres personlige forhold, og information, som fortæller, hvis deres forventede resultat har ændret sig. Tabel 6.6 giver en oversigt over den type information, de enkelte initiativer bidrager med på trin 5. Tabel 6.6: Bidragydere på trin 5: Primære bidrag Informationstype Sekundære bidrag Informationstype PensionsInfo Omkostningsinitiativet Pensionsoverblikket Fakta om pension Detaljeret oversigt over personlige forhold Detaljeret oversigt over personlige forhold Detaljeret oversigt over personlige forhold Identifikation af et behov for at gå tilbage til trin 1 Omkostningsmåler Pensionsmåler Passer din pension Detaljeret oversigt over personlige forhold Detaljeret oversigt over personlige forhold Identifikation af et behov for at gå tilbage til trin 1 25 Key Facts-oversigter som defineret i Financial Conduct Authority s Conduct of Business Rules. 30. oktober 2013

48 46 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Dækningen på trin 5 er omfattende, og forbrugerbehovene på dette trin opfyldes på fin vis af en række initiativer. Forbrugerne har adgang til detaljeret information, så de kan få en oversigt over deres personlige forhold. Forbrugerne modtager årsoversigter (herunder Pensionsoverblikket) fra deres pensionsselskaber og kan desuden altid gå ind på PensionsInfo for at få en udtømmende oversigt over deres forventede samlede pensionsudbetalinger og tilhørende risikodækning. Som anført ovenfor er dette et nyskabende initiativ, der formidler mere udtømmende information og har bedre tilgængelighed, end vi har set andre steder. Desuden kan forbrugerne ved hjælp af Omkostningsmåleren følge deres fremtidige pensionsomkostninger, hvilket formidler information om deres personlige forhold. Pensionsmåleren giver forbrugerne mulighed for at vurdere, om deres nuværende pensionsordning og planlagte fremtidige indbetalinger fortsat er tilstrækkelige til at opfylde deres ønske til pensionsudbetaling. Fakta om pension sætter personer med en arbejdsmarkedspension i stand til at vurdere, hvorvidt deres pensionsselskab klarer sig bedre eller dårligere end andre selskaber. Selvom forbrugere med individuelle pensionsordninger måske ikke kan købe de standardprodukter, der fremgår af Fakta om pension, kan de på lignende vis gøre brug af den modtagne information til at få en ide om forskellige pensionsudbyderes effektivitet og afkast. Denne information vil sandsynligvis føre dem tilbage til trin 1, hvor de måske beslutter, at deres behov har ændret sig i lyset af afkastet på deres ordning, eller personer med en arbejdsmarkedspension kan alternativt søge at påvirke arbejdsgiveren/arbejdsmarkedets parter, hvis en ordning har givet et dårligt afkast. En typisk udfordring er at hjælpe forbrugerne med at fastslå, hvorvidt deres forventede resultat har ændret sig, eller hvordan det sandsynligvis vil ændre sig som følge af bestemte begivenheder. F.eks. vil forbrugerne ved hjælp af et eksempel på, hvad der kan ske i "gode, dårlige og sandsynlige" scenarier, få en bedre forståelse af potentielle udsving i prognosen for deres pensionsudbetaling. Ved at sætte resultaterne ind i en sammenhæng, således at forbrugerne bedre kan fastslå, om deres opsparing udvikler sig i den rigtige retning, kan man fremkalde handling. Den sammenhæng, hvori informationen til forbrugerne er indsat, kan forbedres yderligere ved at medtage en sammenligning af den prognosticerede pensionsindkomst og forbrugernes nuværende løn samt ved sammenligning af den prognosticerede pensionsindkomst med sammenlignelige gruppers prognosticerede pensionsindkomst. Dette kan f.eks. ske via en tættere kobling mellem PensionsInfo og Pensionsmåleren. Man kunne medtage en liste med spørgsmål eller et særligt link til Passer din pension i Pensionsoverblikket, således at forbrugerne "promptes" til at overveje, om deres behov har ændret sig. Man kunne ligeledes have interaktive links fra PensionsInfo til de initiativer, der formidler viden om pension og forsikring til forbrugerne. Begge muligheder vil føre til en tættere kobling tilbage til trin 1 i processen. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

49 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 47 Afsnit 7: Oversigt over initiativer i Europa 7.1 Vores fremgangsmåde Som led i vores evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer ønskede vi at foretage en sammenligning af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne i Danmark med initiativerne i de lande, som har været mest proaktive på disse områder. Tyskland, Holland, Sverige og Storbritannien blev valgt som sammenligningsgrundlag, da vi anser disse lande for også at være langt fremme inden for åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer og i en bredere forstand inden for forbrugerbeskyttelse. Vi sendte spørgeskemaer til nøgleinteressenter i de udvalgte lande, hvor vi bad om at modtage oplysninger om åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Spørgeskemaet omfattede områder som f.eks. sponsorer og drivkræfter bag initiativerne samt initiativernes formål, indhold og dækningsomfang. F&P besvarede det samme spørgeskema for Danmark med hensyn til egne initiativer. Svarene på spørgeskemaet fra de enkelte deltagere fremgår af Bilag D. Vi vil gerne takke nedenstående personer for deres bidrag og besvarelser af spørgeskemaet: Tyskland: Michaela Willert Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV Holland: Olaf Simonse Wijzer in Geldzaken og Mieka van Westing Verbond van Verzekeraars, VVV Sverige: Marie Hosinsky Svensk Försäkring Storbritannien: John Yeo, Rob Yuille og Elizabeth Hoskins Association of British Insurers, ABI, og Cathy Twamley Department of Work and Pensions, DWP Dataene fra spørgeskemaet blev analyseret og samlet, så de gav en oversigt over initiativerne og udviklingen i de enkelte lande. Dette satte os i stand til at foretage en analyse af de overordnede forskelle mellem initiativerne i andre lande og F&P's initiativer. Analysen gjorde det ligeledes muligt at se på de forskellige interessenters involvering i åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativerne i de forskellige lande. Finansiel forståelse er en vigtig forudsætning for forbrugernes engagement, som det er beskrevet i Afsnit 4. Vi bad derfor respondenterne om også at beskrive nøgleinitiativer vedrørende finansiel forståelse i deres eget land. 7.2 Åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Undersøgelsesresultater Nedenstående resultater bygger på svarene på vores spørgeskema. Resultaterne giver ikke nødvendigvis en udtømmende redegørelse for samtlige initiativer på markedet, men de kan fortsat anvendes til at foretage overordnede observationer. 30. oktober 2013

50 48 Evaluering af F&P's åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Resultaterne viste en række fremgangsmåder til at skabe åbenhed og gennemsigtighed i Europa. Vores analyse af resultaterne fra andre lande påviste ikke noget behov for yderligere åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i Danmark. F&P er involveret i og driver et bredere udvalg af åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer end deres europæiske modparter (dvs. andre brancheorganisationer). Hvor vi observerede lignende initiativer i andre lande, var disse ofte drevet af en bredere gruppe af interessenter som f.eks. staten eller statslige institutioner, som det fremgår af figur 7.1 nedenfor. Det er tydeligt, at F&P tager et forholdsmæssigt større ansvar for åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer i Danmark end de tilsvarende brancheorganisationer i andre lande. Figur 7.1: Initiativtagere til åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer på de undersøgte markeder 26 Procent af initiativer der drives af ejeren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Øvrige aktører (samarbej-der mellem flere) Stat/tilsynsmyndighed Brancheforeninger for forsikring og pension 0% Danmark Tyskland Holland Sverige UK Land Der synes at være en rimelig grad af konsistens i fremgangsmåden i de enkelte lande med hensyn til typen af den information, som initiativerne formidler. Nogle af F&P's initiativer f.eks. Udbetalinger og Den første pensionsordning ligger tæt op ad initiativerne i Tyskland, Holland og Storbritannien med hensyn til information. 26 Kilde: Towers Watsons analyse af svarene i spørgeskemaet. Figuren viser, hvor aktive forskellige interessenter er i forhold til at tage initiativ til og drive åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Den er baseret på svarene i spørgeskemaet som vist i Bilag D. Initiativer, som anses for udelukkende at fokusere på finansiel forståelse, er ikke medtaget ved udarbejdelsen af denne figur. Heller ikke omfanget, bredden og anvendelsen af initiativer er repræsenteret her. Towers Watson Alle rettigheder forbeholdes.

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:6. Forbrugernes finansielle forståelse og gennemsigtigheden

RESUME RAPPORT 2008:6. Forbrugernes finansielle forståelse og gennemsigtigheden SIDE 1 Forbrugernes finansielle forståelse og gennemsigtigheden på det danske pensionsmarked For de fleste forbrugere udgør pensionen den største del af deres livs samlede opsparing. Alligevel viser forskellige

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forbrugerplan 2010 Overblik klarhed - viden

Forbrugerplan 2010 Overblik klarhed - viden Forbrugerplan 2010 Overblik klarhed - viden Forsikring & Pensions årsmøde 6. maj 2010 Vores præsentation: Status: Hvor er vi? Udfordringerne: Hvad er vi oppe imod? Planen: Hvad arbejder vi for? Side 2

Læs mere

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED ÅRSMØDE 2006 PÅ NETTET Initiativerne på nettet er en hjælp til forbrugerne, så de kan få et overblik og træffe de rigtige valg, når det handler om forsikring og pension. ÅBENHED

Læs mere

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-063-4

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner 07.03.2012 har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015 Digitaliseret pensionsrådgivning Danmarks tredjestørste pensionsselskab 300.000 kunder AMP- og firmaordninger 257 mia. kr. i aktiver 7,8 mia. kr. i årlige indbetalinger 7,2

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Valgmuligheder i pensionssystemet

Valgmuligheder i pensionssystemet Valgmuligheder i pensionssystemet Kundebehov og valgfrihed på pensionsområdet, Penge- og Pensionspanelets konference 30. oktober 2012. Adm. Direktør Per Bremer Rasmussen Forsikring & Pension Agenda 1.

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor FINANSKONFERENCEN 6. APRIL 2017 Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor Væsentlige drivkræfter, der påvirker branchen SAMPENSION Makroøkonomi Regulering Demografi Digitalisering

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI ERC-TILSKUDSAFTALE BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE METODOLOGIEN FOR EN ERC-TILSKUDSAFTALE FINANSIERET

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension NFT 3/1996 Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension af konsulent, cand. jur. Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Hans Jørgen Steffensen De seneste

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Pensionsopsparingen. Pensionsopsparing leverer vi varen? Nej. og Ja. DDF Tivoli Congress Center Torsdag den 24. januar 2013

Pensionsopsparingen. Pensionsopsparing leverer vi varen? Nej. og Ja. DDF Tivoli Congress Center Torsdag den 24. januar 2013 1 Pensionsopsparing leverer vi varen? Nej og Ja DDF Tivoli Congress Center Torsdag den 24. januar 2013 Anders Grosen Aarhus Universitet 2 Et robust dansk pensionssystem? Ja - Overordnet et robust dansk

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere