HD HOVEDOPGAVE. Værdiansættelse og analyse af den interne integrationsproces i Alm. Brand. Institut for finansiering HD Finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD HOVEDOPGAVE. Værdiansættelse og analyse af den interne integrationsproces i Alm. Brand. Institut for finansiering HD Finansiering"

Transkript

1 Institut for finansiering HD Finansiering Forfattere: Rune Pallesen Peter Baltzer Vejleder: Palle Nierhoff HD HOVEDOPGAVE Værdiansættelse og analyse af den interne integrationsproces i Alm. Brand Handelshøjskolen i Århus Maj 2004

2

3 1. Problemformulering Indledning Problemdefinering Metodevalg Afgrænsning 8 2. Beskrivelse/vurdering af Alm. Brand A/S Præsentation af Alm. Brand Strategi og mål Alm. Brand Forsikring Mål Privat Erhverv Landbrug Kjøbenhavnske Re Risici i Kjøbenhavnske Re Alm. Brand Bank Detailbanken Alm. Brand Invest Engrosbanken Alm. Brand Pantebreve A/S og Alm. Brand Formue A/S Alm. Brand Bilkredit A/S og Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Liv&Pension Generelt om pensionssektoren Bankordninger Unit-Link ordninger garantiordninger i forsikring Nøgletal Investeringsresultat på Liv&Pension Shareholder Value Sammenfatning på beskrivelse/vurdering af Alm. Brand A/S Omverdensanalyse på samfundsniveau National og international økonomi Påvirkning af pensionssektoren Teknologi Det politiske system Pinsepakke Miljø Demografi og geografi Sociale/kulturelle Analyse på Brancheniveau Adgangsbarrierer Kundernes styrkeposition på skadesforsikring og bank Kundernes styrkeposition på Liv&Pension Substituerende produkter på forsikring og bank Substituerende produkter på Liv&Pension Leverandørernes styrkeposition Konkurrenceintensiteten på Skadesforsikring og Bank Konkurrenceintensiteten på Liv& Pension Danica Pension PFA Pension Pensionsmarkedet generelt Konklusion på omverdens- og brancheanalyse 54 1

4 4. Integrationsproces Hvad er årsagen til at lave intern integration? Dobbeltkunde Kan effekten af dobbeltkundekonceptet måles? Genkøb Anbefale Alm. Brand Tilfredshed Hvad og i hvilket omfang skal man integrere? Hvordan håndteres integrationsprocessen? Integration Assimilering Medarbejderreaktion på processen Hvornår er integrationsprocessen færdig? Har integrationen påvirket kundeloyaliteten og antallet af helkunder? Sammenfatning på integrationsprocessen Strategisk regnskabsanalyse Rentabilitet Gearing fra driftsgæld Forsikringstekniske nøgletal Omkostningsprocent Ertatningsprocent f.e.r Combined Ration Styrkeprofil/SWOT-analyse Kommentarer til styrkeprofilen Styrkeprofilens positive faktorer Styrkeprofilens negative faktorer Værdiansættelse og følsomhedsanalyse Budgetperiode Frit cash flow i budgetperioden Frit cash flow i Terminalperioden WACC Kapitalstruktur Ejernes afkastkrav Risikofri rente Markedsrisikopræmie Beta Kapitalomkostninger for gæld Estimation af WACC Valg af valuedrivers Vækst i præmieindtægter Ændring i erstatningsprocent Ændring i omkostningsprocent Aktivernes omsætningshastighed Ændring i investeringsafkast Værdi af Alm. Brand Følsomhedsanalyse Konklusion 99 2

5 1. Problemformulering Denne opgave er skrevet af HD (F) studerende Rune Pallesen og Peter Baltzer fra Handelshøjskolen i Århus. Opgaven er skrevet for den finansielle koncern Alm. Brand A/S. Der skal lyde en tak til medarbejderne i Alm. Brand, der har været behjælpelige med interne oplysninger og kommentarer. Opgavens beregninger og finansielle data er vedlagt på CD-ROM bagerst i opgaven. 1.1 Indledning Gennem tiderne har forskellige interessegrupper været optaget af virksomhedsanalyse med det formål at få dybere og bedre indsigt i det udvalgte selskab. Interessegrupperne er mangfoldige, potentielle investorer, analytikere, aktionærer eller ledelsen i selskabet. Men hvordan skal man værdiansætte virksomhederne? Dette emne er der skrevet meget litteratur om gennem tiderne. Selvom der er findes uendelig meget litteratur om emnet ses det ofte, at analytikere i de forskellige banker og analyseinstitutter er dybt uenige om en given aktie, til trods for at de benytter samme værdiansættelsesmodel. Dette skyldes selvfølgelig, at modellerne ikke er bedre end det input, man benytter. De senere år er bank- og forsikringsbranchen begyndt at fokusere på medarbejdertilfredshed, shareholder value og i særdeleshed kundeloyalitet. Kundeloyaliteten er vigtig set fra flere forskellige synsvinkler. Det er dyrere, at få nye kunder end at holde på de eksisterende. Der går noget tid, inden forsikringsselskabet eller pengeinstituttet begynder at tjene penge på nye kunder. Stigende shareholder value og større indtjening. Ved lav kundeomsætning kender kunden sin assurandør eller bankmand bedre. I denne opgave vil forsikringsselskabet Alm. Brand blive analyseret. Valget faldt på Alm. Brand, da selskabet skiller sig væsentligt ud fra de øvrige i branchen ved at kunne tilbyde kunderne en fuldt finansiel rådgivning indenfor Forsikring, Bank og Liv&Pension. Alm. Brand er et gammelt velkon- 3

6 solideret forsikringsselskab, der trods fejlslagne strategiske dispositioner, har driftige fremtidsvisioner med fokus på ovennævnte områder. 1.2 Problemdefinering Formålet med nærværende afhandling er at analysere værdien af Alm. Brand koncernen set fra en ekstern investors synsvinkel. Derudover vil der ske en perspektivering af den interne integrationsproces, som virksomheden har gennemgået de seneste tre år. I afsnit 4 under integrationsprocessen vil vi desuden analysere, hvorvidt denne mellem koncernens tre kerneforretningsområder kan betragtes som succesfuld. Den værdi, som fremkommer i vores analyse, vil blive sammenlignet med den aktuelle markedsværdi, som Alm. Brand aktien handles til. Dermed bliver vi i stand til at vurdere, om aktien er overeller undervurderet. Selve værdiansættelsen foretages ud fra værdiansættelsesmodellen beskrevet i metodevalget. Vi ønsker desuden at analysere, om fusionen af koncernens tre kerneforretningsområder har bidraget i positiv eller negativ retning til øget kundeloyalitet og den samlede værdiansættelse af virksomheden. Værdiansættelsen af Alm. Brand Koncernen sker med udgangspunkt i virksomhedens tre kerneforretningsområder: Forsikring, Bank samt Liv&Pension. I forbindelse med værdiansættelsen af Alm. Brand Koncernen udarbejdes en fundamentalanalyse. Denne tager udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse, som omfatter en analyse af virksomhedens eksterne strategifaktorer samt en analyse af de interne strategifaktorer. Den eksterne del indeholder en omverdensanalyse, en ekstern brancheanalyse samt en regnskabsanalyse. Den interne del omfatter en analyse af virksomhedens ressourcer og kompetencer. Formålet med analysen er at vurdere om Alm. Brand har mulighed for at opfylde de vækstmæssige og strategiske målsætninger. Resultaterne fra fundamentalanalysen danner grundlag for identifikation og udvælgelsen af relevante interne og eksterne vækstskabende faktorer i virksomheden (værdidrivers). Disse udgør selve grundlaget for beregningen af nutidsværdien af egenkapitalens værdi. I forbindelse med værdiansættelsen af Alm. Brand ønskes følgende spørgsmål besvaret: 4

7 Hvad er den teoretiske værdi af Alm. Brand Koncernen? Er aktien korrekt prisfastsat sammenlignet med markedsprisen? Er den teoretiske værdi uændret som følge af fusionen? Hvorledes har kundetilfredshed og kundeloyaliteten udviklet sig over de seneste to år? 1.3 Metodevalg Den frie cash flow model (DCF-modellen) Til værdiansættelse af Alm Brand anvender vi den frie cash flow-model. Denne er en indirekte værdiansættelsesmodel, som estimerer en virksomheds værdi ved at tilbagediskontere de fremtidige cash flow i en given budgetperiode med tillæg af en terminalværdi, som vedrører værdien af de cash flows, som indgår i virksomhedens restlevetid. Valget af budgetperioden afhænger af, hvor længe virksomheden har eksisteret. Vi har valgt at anvende en budgetperiode på 5 år for Alm. Brand, idet der er tale om en etableret markedsaktør 1. Det er en væsentlig forudsætning for DCF-modellen, at kapitalomkostningerne er konstante. Dette kan være problematisk for en virksomhed, som bevæger sig ind i nye brancher, idet man i disse tilfælde kan argumentere for, at kapitalomkostningerne (WACC) bør sættes højere. Vi har valgt at benytte en fælles gennemsnitlig WACC for Alm. Brand, idet denne ellers ville være forskellig for selskabets forskellige forretningsområder. DCF-modellen kan beskrives på følgende måde 2 : Formel 1.1 DCF-model: V 0 E = ΣT, t=1 (FCF t / (1+k wacc ) t + (TV T / (1+k wacc ) T - V 0 NG R Værdien af de frie cash flows skal gå til aflønning af kapitalindskydere i virksomheden, hvilket vil sige aktionærer og kreditorer. Derfor skal markedsværdien af den rentebærende gæld fratrækkes værdien af de frie cash flows, som det også fremgår af formlen. Valget af DCF-modellen skal ses i lyset af dens forholdsvis store udbredelse i forbindelse med værdiansættelse. Således anvendes modellen i stor udstrækning af analytikere og investorer. 1 Elling, J.O., og Sørensen, Ole. (2003) Regnskabsanalyse og værdiansættelse. S. 186 Gads forlag 2 Elling, J.O., og Sørensen, Ole. (2003) Regnskabsanalyse og værdiansættelse. S. 186 Gads forlag 5

8 Modellen kan anvendes uanset hvilken regnskabsmetode virksomhederne anvender, da den kun tager hensyn til likviditets- og risikomæssige forhold. Da modellen ligeledes baserer sig på de fremtidige cash-flows, stemmer den overens med shareholder value filosofien. 3 En væsentlig del af denne går ud på at skabe frie cash flows og maksimere værdien af virksomheden for aktionærerne. 4 Modellens stærke sider: Stor udbredelse i praksis i den finansielle sektor blandt analytikere og investorer. Modellen tager udgangspunkt i indtjeningen og ikke i overskuddet, så den bliver ikke påvirket af de valgte regnskabsprincipper. Tager højde for investors risikoaversion og nye investeringer. Stor detaljeringsgrad i forbindelse med budgetteringen. Modellen passer godt ind i shareholder value filosofien. Ved diskonteringen tager modellen højde for tidsværdien af penge og investors afkastkrav. Modellens svage sider: De mange faktorer, som indgår i estimeringen af de fremtidige cash-flows, kan skabe usikkerhed om sandheden af den fremkomne værdi. Da det er muligt, at manipulere med tallene er det væsentligt at den analytiker, som foretager beregningen, anvender nogle kvalificerede vækstrater i terminalberegningen. 5 Endvidere må det betragtes som en svaghed, at en stor del af den estimerede værdi (ca.70%) stammer fra terminalværdien. 6 Terminalværdien er forbundet med stor usikkerhed, da den baseres på meget grove antagelser langt ud i fremtiden. Den store detaljeringsgrad kan give en falsk tryghedsfornemmelse af meget præcise og gyldige beregninger. Til trods for modellens svagheder, vurderer vi, at modellen er den mest rigtige model at benytte til værdiansættelse af Alm. Brand. 3 Elling J.O, Sørensen O., Krogholt Hansen, C. (2001) Strategisk regnskabs analyse, s. 208 Forlaget Thomson 4 Lægaard J. og Vest M.. (2003). Strategi i vindervirksomheder s JP Bøger 5 Elling J.O, Sørensen O., Krogholt Hansen, C. (2001) Strategisk regnskabs analyse, s. 192 Forlaget Thomson 6 Elling J.O, Sørensen O., Krogholt Hansen, C. (2001) Strategisk regnskabs analyse, s. 192 Forlaget Thomson 6

9 Fundamentalanalyse Analyse af eksterne strategifaktorer Det primære omdrejningspunkt i vores analyse er samlet om fundamentalanalysen af Alm. Brand koncernens eksterne og interne strategiske faktorer. Omverdensanalyse på samfundsniveau Denne omfatter en analyse af følgende faktorer i den branche Alm. Brand befinder sig i: National & international økonomi, teknologi, det politiske system, miljø, demografi og sociale/kulturelle. Omverdensanalyse på brancheniveau Som en del af den strategiske analyse ønsker vi at undersøge Alm. Brands markedsposition. Formålet med denne analyse er at undersøge konkurrencesituationen på markederne, og dermed vurdere indtjeningspotentialet for Alm. Brand. Til brug for denne analyse anvender vi Porters five forces. 7 Modellen tager udgangspunkt i 5 drivkræfter, som er afgørende for konkurrencesituationen i en branche, og dermed hvilket indtjeningspotentiale som virksomheden kan forvente. Analyse af interne strategifaktorer Til analyse af de interne strategifaktorer ønsker vi at analysere virksomhedens ressource- og kompetencebase. Til brug herfor benyttes Porters five forces. Modellen er en ressourcebaseret analyse over 9 aktiviteter i en virksomhed. Modellen anvendes til at vurdere virksomhedens konkurrenceevne. Formålet med denne analyse er at vurdere om Alm. Brand er i besiddelse af den nødvendige materielle, immaterielle og humane ressourcebase til at opnå de nødvendige kompetencer. Disse er vigtige i bestræbelserne på at opfylde de strategiske målsætninger. Som et resultat af analysen af de eksterne og interne strategifaktorer udarbejdes en SWOT-analyse. Formålet med denne er, at lave en samlet styrkeprofil af Alm. Brand, som viser virksomhedens strategiske position. 7 J O, Elling og Ole, Sørensen. (2003): Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 48. Gads Forlag 9 7

10 Analyse af integrationsprocessen Vi anvender den gængse teori til analyse af integrationsprocessen i Alm. Brand mellem kerneforretningsområderne Forsikring, Bank samt Liv&Pension. Til at analysere hvilken integrationsform som er blevet anvendt, og i hvilket omfang integrationen er sket, anvender vi en belysning af Shrivastavas tre integrationsformer: Procedual, Physical, Managerial & Sociocultural. Desuden sammenholdes de tre integrationsformer med integrationstemaerne koordination, kontrol og konfliktløsning. Dermed har vi mulighed for, at undersøge omfanget af integration Forsikring og Bank imellem. Til analyse af post integrationsprocessen i Alm. Brand, anvender vi Nahavandi & Malekzadeh s tilpasningsprocesser. Formålet hermed er at belyse om den valgte tilpasningsproces på sigt understøtter Alm. Brands strategiske målsætninger. Til analyse af medarbejdertilfredsheden anvendes tilgængelige data fra de seneste to års gennemførte medarbejdertilfredshedsanalyser. En medarbejdertilfredshedsanalyse giver svar på mange ting. Formålet med inddragelsen af disse er primært at måle, hvorvidt arbejdsgange og processer er blevet forbedret gennem sammenlægningen. Derudover vil vi inddrage de seneste tre års gennemførte kundeloyalitetsundersøgelser. Vores teori er, at kundeloyalitet er et ekstremt vigtigt parameter i den finansielle sektor, idet loyale kunder skaber et langvarigt og betydeligt indtjeningsforhold. Desuden er kundeloyaliteten en væsentlig del af Alm. Brands Dobbelt kundekoncept. Herudover gennemføres en række interviews med nøglepersoner i virksomheden. 1.4 Afgrænsning For nærværende opgave er der opstillet en række forudsætninger og afgrænsninger, som man bør være opmærksom på. For det første forudsættes det, at læseren har indgående kendskab til teorien omkring værdiansættelse af aktier. Det forudsættes endvidere, at læseren kender de generelle finansielle teorier. Der vil i opgaven ikke blive argumenteret for, at de finansielle markeder er efficiente og prisfastsættelsen sker til markedskurs. Til værdiansættelsen af både industrivirksomheder og finansielle virksomheder kan flere forskellige modeller benyttes. Disse modellers teoretiske styrker og svagheder, samt praktisk anvendelighed 8

11 analyseres ikke. I stedet vurderes det, at DCF-modellen trods en række ulemper, er den model, der kommer tættest på den traditionelle investeringsteori mht. tilbagediskontering af betalingsstrømme. I forbindelse med værdiansættelsen af Alm. Brand regnes der med 30% i indkomstskat af de årlige overskud. Denne skattesats forudsættes at være uændret i budgetperioden. Solvensreglerne gældende for finansielle virksomheder gennemgås kun ganske kort. Herunder de ændrede kapitalkrav i forbindelse med Basel II-reguleringen. En dybdegående gennemgang vil for en opgave af denne størrelse være for omfattende. De såkaldte trafiklys reguleringer fremstillet ved lov i starten af 2000 gældende for Pensionskasser og Livselskaber berøres kun meget kort, da de ikke vurderes at have betydning for integrationsprocessen og værdiansættelsen af Alm. Brandaktien. I afsnit tre omhandlende Porters five forces behandles kun de dele af modellen, der har betydning for analysen. Resten af modellen gennemgås ikke. I forbindelse med værdiansættelsen af Alm. Brand har vi reformuleret tilgængeligt regnskabsmateriale fra årene Reformuleringerne er inspireret af J.O. Elling og Ole Sørensens bog Regnskabsanalyse og Værdiansættelse. Endvidere er der hentet inspiration fra Tom Copeland Valuation: Measuring and Managing the value of companies. 9

12 2. Beskrivelse/vurdering af Alm. Brand A/S Dette afsnit har til formål at præsentere koncernen Alm. Brand A/S. Afsnittet belyser koncernens forretningsområder og idégrundlag. Første del af afsnittet beskriver og analyserer koncernens tre forretningsområder, herefter vil Alm. Brands strategi blive beskrevet og vurderet med det formål, at undersøge om selskabet følger en fornuftig strategi, sammenholdt med den økonomiske og organisatoriske situation. Historikken har haft stor indflydelse på koncernens nuværende udseende. Derfor sammenholdes udviklingen i aktiekursen med historiske betydningsfulde begivenheder. Sidst i afsnittet berøres shareholder value tankegangen. Der ses på, om Alm. Brands strategiske tiltag har skabt ekstra værdi til aktionærerne. Virksomhedsbeskrivelsen danner sammen med integrationsanalysen i afsnit 4 og den strategiske regnskabsanalyse i afsnit 5 baggrund for den interne del (SW) af SWOT-analysen. Den eksterne del af SWOT-analysen (OT) analyseres i afsnit tre, som er den strategiske brancheanalyse. 2.1 Præsentation af Alm. Brand Alm. Brand blev grundlagt i 1792 efter Københavns store brand. Selskabets oprindelige formål var udelukkende at tegne brandforsikringer for ejendomme. Selskabet er i dag en større finansiel koncern. Den samlede koncernomsætning er ca. 6 mia. kr. Der er ca medarbejdere i Alm. Brand, der udover hovedkontoret i København, har 4 regioner med forsikring/bank-butikker i hver af de større danske byer. Figur 2.1 Ejerforhold i Alm. Brand A/S 9 Figur 2.1 Ejerforhold Øvrige 25% Købstædernes forsikring 5% Alm brand af % ATP 10% Alm brand af 1792 ATP Købstædernes forsikring Øvrige 10

13 Som det ses af figur 2.1, ejer Alm. Brand af 1792 fmba 60% af aktierne i Alm. Brand A/S. Alm. Brand af 1792 fmba er en forening med begrænset ansvar. Alle skadesforsikringskunder i Alm. Brand bliver automatisk medlem af denne forening. Derudover er de største aktionærer ATP og Købstædernes almindelige Brandforsikring, der begge ejer mere end 5%. Alm. Brand samlede i 2002 alle sine forretningsaktiviteter i Alm. Brand A/S. Tidligere har manglende indflydelse samt komplicerede og indviklede ejerforhold holdt industrielle investorer væk Strategi og mål 10 Det er Alm. Brands vision, at være den bedste danske samarbejdspartner i forbindelse med finansielle løsninger til danskere, der er karakteriseret ved Alm. Sund fornuft. Det er Alm. Brands mission, at give koncernens kunder maksimal finansiel sikkerhed og frihed ved at levere finansielle løsninger af høj kvalitet. Alm. Brand vil endvidere være en attraktiv arbejdsplads, der har markedets bedste og mest kvalificerede medarbejdere. Figur 2.2 Organisationsdiagram for Alm. Brand A/S. ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING A/S ALM. BRAND LIV & PENSION ALM. BRAND BANK KJØBENHAVNSKE RE Alm Brand Personskade Provinsforsikring Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Formue A/S Alm. Brand Pantebreve A/S Alm. Brand Bilkredit A/S EngrosBank DetailBank Alm. Brands nuværende organisation har de senere år været præget af nogle meget voldsomme eksterne begivenheder, som selskabet ikke har haft indflydelse på. Senere i dette afsnit under Kjøbenhavnske Re bliver disse begivenheder berørt

14 Væksten i selskabet har hidtil været præget af en ekstern vækststrategi. Dette medførte store strategiske opkøb. Nedenfor er de væsentligste skitseret: 1984: Køb af pensionsselskabet Nordlyset, som danner grundlag for datterselskabet Alm. Brand Liv&Pension. 1988: Køb af SLJ-Bank, som oprindelig hed Bonusbanken. Opkøbet sker med henblik på at starte Alm. Brand Bank. 1989: Kjøbenhavnske Re købes. 1999: Opkøb af aktiemajoriteten i finansieringsselskabet Gefion A/S Forsikringsselskabet Provinzial Danmark erhverves. Som det fremgår af organisationsplanen figur 2.2, består Alm. Brand af tre forretningsområder. Skadesforsikring, Bank og Liv&Pension. Kjøbenhavnske Re er stadig en del af organisationen, men selskabet er i skrivende stund under afvikling. 2.2 Alm. Brand Forsikring Aktiviteterne inden for skadesforsikring omfatter tre områder. Privat, Erhverv og Landbrug. I det efterfølgende afsnit vil hvert område blive præsenteret kort. Skadesforsikring Aktiviteterne indenfor skadesforsikring er fordelt på tre selskaber, Alm. Brand Forsikring A/S og de to datterselskaber Alm. Brand Provinsforsikring og Alm. Brand Skade A/S. Sammen dækker de tre selskaber kundesegmenter indenfor Privat, Erhverv og Landbrug. Alm. Brand er det fjerde største skadesforsikringsselskab i Danmark med en skønnet markedsandel på 12%. Markedspositionen, der har været på samme niveau de seneste par år, er nået via organisk vækst og strategiske opkøb. Købet af Provinsforsikring i 1999 skete således som en del af en integrativ vækststrategi indenfor selskabets normale forretningsområde. Man benyttede sig af en horisontal integration. 12

15 2.2.1 Mål Som nævnt er Alm. Brands markedsandel på ca. 12%. Det er målet fortsat at være blandt landets største skadesforsikringsselskaber. Forretningen af egenkapitalen skal i fremtiden ligge 5%-point over pengemarkedsrenten. Skadesaktiviteterne i Alm. Brand har historisk set ikke levet op til dette mål. Som det ses af nedenstående kurve, ligger forrentningen af egenkapitalen et pænt stykke under målet. Fra 2004, hvor gennemførte besparelser, præmieforhøjelser på erhvervsområdet og organisationsændringer er gennemført, forventes indtjeningsmålet at være opfyldt. Figur 2.3 Egenkapitalens forrentning sammenholdt med PM +5% E g e n k a p ita le n s fo rre n tn in g s a m m e n h o ld t m e d p e n g e m a rk e d s re n te n Forrentning i % 2 0 % 1 0 % 0 % -1 0 % % Å r E g e n k a p ita lfo rre n tn in g e fte r s k a t P M + 5 % fo rs k e l Alm. Brand ønsker at være et troværdigt og reelt forsikringsselskab, der yder god rådgivning og leverer hurtig og reel behandling i skadessituationer. Dette skal resultere i tilfredse og loyale kunder, der har et langvarigt kundeforhold til koncernen Privat På privatforsikringsområdet henvender Alm. Brand sig primært til den almindelige dansker med en sund og fornuftig økonomi. Selskabet ønsker at levere konkurrencedygtige priser, der giver kunden fuld dækning og en skadesbehandling baseret på tillid og sund fornuft. Alm. Brand ønsker ikke at konkurrere på prisen på den enkelte forsikring. I stedet ønsker selskabet gennem en samlet løsning på alle kundens forsikringer at være konkurrencedygtige på prisen. 13

16 På privatforsikringsområdet har Alm. Brand de seneste år haft en markedsandel på 12%. Dette er til trods for, at der er meget hård priskonkurrence. Som et af de få forsikringsselskaber hævede Alm. Brand ikke præmierne på privatforsikringer i Alm. Brands vigtigste distributionskanal til det private segment er egne assurandører og filialerne rundt om i landet. Udover egne salgskanaler har Alm. Brand indgået strategiske samarbejdsaftaler med ejendomsmæglerkæden EDC og Ledernes Hovedorganisation Erhverv Alm. Brands kundeportefølje inden for erhvervssegmentet er meget bred. Den omfatter både små og mellemstore erhverv, samt industrivirksomheder. Langt den største del af porteføljen er placeret på de små og mellemstore virksomheder. Samlet har Alm. Brand en markedsandel på erhvervsområdet på ca. 10%, dog er industrisegmentet noget lavere end de 10%. Erhvervsforsikring omfatter forskellige elementer. Der kan være bygningsforsikring, løsøre, forsikring af drift, samt pensions- eller gruppelivsforsikringer til virksomhedens medarbejdere. Erhvervsassurandørerne er den vigtigste salgskanal, ligesom det også er dem, der har den daglige kontakt til kunderne. Udover assurandørerne tegnes der også forsikringer gennem mæglere samt gennem kollektive aftaler og organisationer. Konkurrencesituationen indenfor erhvervsforsikring er meget hård, hvor prisen ofte er det primære konkurrenceparameter. Alm. Brand forsøger at differentiere sig fra prisen ved at levere en høj service og have tæt kontakt til kunden. På den måde kan levetiden forlænges på de attraktive kundeforhold og prisen får en knap så afgørende betydning. Specielt på de større erhvervskunder er priserne presset meget langt ned. Det har medført, at indtjeningen på erhvervsområdet ikke er tilfredsstillende. Selvom prisen er et vigtigt konkurrenceparameter har Alm. Brand i 2002 og 2003 gennemført en række præmiestigninger på urentable segmenter vurderet ud fra risikoprofil og skadesforløb. Samlet skulle det medføre, at indtjeningen stiger de kommende år, og at erhvervsområdet fremover bliver rentabelt. 14

17 2.2.4 Landbrug Alm. Brand har historisk set altid været tæt knyttet til dette segment. Målgruppen spænder lige fra de små fritidslandbrug til godser samt store landbrug med både animalsk produktion og planteavl. Branchen har de senere år gennemgået markante strukturændringer. Dette har resulteret i færre landbrug, men til gengæld bliver de enkelte landbrug større og større. Herhjemme er Alm. Brand den næststørste aktør og har en skønnet markedsandel på 30%. Alm. Brand gør meget ud af at opbygge tætte relationer til den enkelte landmand og til branchens interesseorganisationer. De tætte relationer har betydet en stor kundetilfredshed og loyalitet og dermed en lav omsætningshastighed i forsikringsporteføljen. Den store kundeloyalitet og den tætte kontakt til landbruget medførte, at Alm. Brand i 2001 etablerede en landbrugsafdeling i banken, således Alm. Brand kan tilbyde landbrugskunderne lån og kassekreditter og dermed en samlet finansiel løsning. Landbrugsbranchen har de senere år haft meget høje skadesprocenter primært pga. en uheldig udvikling i vejrliget. Specielt orkanen i 1999 medførte store skadesudgifter. 2.3 Kjøbenhavnske Re Baggrunden for købet af Reassuranceselskabet i 1989, skal ses i lyset af den daværende ledelses ekspansive vækststrategi. Større opkøb heriblandt Kjøbenhavnske Re - gav målt på omsætning Alm. Brand store årlige vækstrater. Med købet af Københavnske Re appellerede Alm. Brand til en anden målgruppe end de eksisterende kunder. Alm. Brand søgte en koncentrisk diversifikationsstrategi. 11 Ideen var at udnytte sin know-how og de teknologiske synergier fra driften af forsikringsselskabet over til genforsikring. Forretningsprincippet bag reassurance eller genforsikring er at sikre andre. Reassuranceselskabet enten køber eller sælger andele af risici til andre genforsikringsselskaber. Det er ofte meget store aftaler der indgås, eksempelvis når en jumbojet skal forsikres. Ingen selskaber ønsker risikoen ale- 11 Kotler, P. Marketing Management 9 th Edition (1997) p. 79 Prentice Hall International Inc. 15

18 ne. Derfor sælges risikoen videre i små portioner. Genforsikringsbranchen er en meget volatil branche, hvor der er meget store udsving i resultatet fra år til år. Den store volatilitet kræver meget store reserver til udbetaling, når skaderne sker. Nedenfor vises udviklingen i resultatet og egenkapitalen for Kjøbenhavnske Re i årerne fra 1997 til Grafen viser tydeligt de store udsving i resultatet. Tabet i 2001 på næsten 1,5 mia. kr. drænede den samlede koncerns reserver med 50%. Samlet set har det været en dyr fornøjelse for Alm. Brand at forsøge at drive et Reassuranceselskab. Det samlede tab i selskabet er ca. 1,3 mia. kr. Figur 2.4 Udvikling i resultat og egenkapital for Kjøbenhavnske Re Figur 2.4 Udvikling i Resultat og Egenkapital for Kjøbenhavnske Re kr Tid Årets resultat Egenkapital Københavnske Re har i årerne fra 1998 til 2001 været præget af meget høje erstatningsudbetalinger. Et jordskælv i El Salvador og Peru, forliset af verdens største boreplatform Petra Bras, en eksplosion på et kraftværk i USA og oversvømmelse i Texas medførte kæmpe skadesudbetalinger. Det meget dårlige resultat i 2001 skyldes udover ovennævnte tragiske katastrofer også interne politiske beslutninger i Kjøbenhavnske Re. Selskabet valgte at tegne større andele af de enkelte kontrakter end hidtil. Endvidere blev forretningsomfanget øget som følge af positive forventninger til markedet. Det øgede forretningsomfang medførte en stigning i præmieindtægterne, således steg præmieindtægterne fra 2.8 mia. kr. i 2000 til 3.1 mia. kr. i en stigning på over 10%. Samtidig gav det en væsentlig højere eksponering og dermed en højere risiko end på noget tidligere tidspunkt i selskabets historie. En meget uheldig beslutning begivenhederne taget i betragtning. 16

19 Oveni de allerede nævnte begivenheder, kom terrorangrebet på USA den 11. september Dette ændrede totalt verdensbilledet. Det var ikke kun den politiske dagsorden, der blev ændret. Mange industrielle brancher blev hårdt ramt. Genforsikringsbranchen var udover flybranchen, en af de brancher, der blev hårdest ramt. Det var en skadesbegivenhed ingen havde fantasi til at forestille sig. Den oversteg fantasier og sprængte alle rammer for worst case scenarier i forsikringsbranchen. Forsikringsbranchen havde indtil da anvendt forskellige skrækscenarier. Den værst tænkelige skade branchen troede kunne ske, var en kollision mellem to passagerfly over en amerikansk storby. Her små tre år efter er genforsikringsselskaberne verden over ved at få et overblik over tabene. Reassuranceselskaberne har ikke tidligere været udsat for noget, der bare minder om terrorangrebet på USA. Der er stadig stor usikkerhed omkring det totale økonomiske skadesomfang i forbindelse med katastrofen. De seneste skøn ligger på mellem 30 og 75 mia. $. Af uafklarede spørgsmål kan nævnes: Ansvarsforholdene er stadig uafklarede og kan tage meget lang tid af få afklaret pga. det amerikanske retssystem. Branchen forventer at få afsluttet enkelte sager i løbet af Hvorvidt der er tale om en eller flere skadesbegivenheder, samt hvilke forsikringspolicer, der skal dække tabet på tårnene og de resterende skader i området. Oprydningen er stadig i gang, og der går noget tid, før det bliver besluttet, om bygningerne skal genopføres. Alm. Brand anslog i det seneste offentliggjorte årsregnskab tabet i forbindelse med World Trade Center til ca mio. kr. Sammenlignes dette beløb med Alm. Brands reserver i 2002 på 2.6 mia. kr., var tabet truende for hele koncernens eksistens. Til sammenligning har de største aktører på verdensmarkedet kapitalreserver for gange dette beløb. Set i lyset af ovenstående begivenheder, den kapitale situation og de relativt små synergier, der er fra den øvrige del af koncernens aktiviteter til reassurance, besluttede ledelsen i Alm. Brand at afvikle Kjøbenhavnske Re. I stedet ville selskabet koncentrere sig om sin core-business inden for bank og forsikring. 17

20 World Trade Center-katastrofen bevirkede, at markedet for reassurance blev meget presset og priserne steg kraftigt. I første omgang håbede Alm. Brand A/S at kunne sælge aktiviteterne i Kjøbenhavnske Re videre. Da dette ikke var muligt, blev organisationen reduceret til alene at håndtere og afvikle den eksisterende portefølje. Kjøbenhavnske Re har været under afvikling i to år og har stoppet for indtegning af nye forretninger. I skrivende stund (forår 2004 red.) er der stadig ca. 25 medarbejdere. Afviklingen forløber planmæssigt og Alm. Brand forventer maksimalt at tabe den sidste egenkapital på godt 100 mio. kr. i selskabet. Det er svært at sige, hvornår selskabet er helt afviklet. Den forholdsvis lange afviklingsperiode skyldes de meget komplicerede reassurancekontrakter, samt de igangværende retssager omkring de eksisterende skadesbegivenheder. Meget komplicerede retssager og muligheden for appel gør, at den endelige afgørelse ligger noget ude i fremtiden Risici i Kjøbenhavnske Re Der er stadig risiko for, at Kjøbenhavnske Re kan blive ramt af nye skadesbegivenheder i årene fremover. Denne risiko er dog i 2002 og 2003 blevet reduceret betydeligt. Den systematiske risiko i selskabet gør dog stadig, at der er stor usikkerhed om de allerede indtrufne skadesbegivenheder og dermed også resultatet af de kontrakter i den eksisterende portefølje. I slutningen af 80 erne tegnede Kjøbenhavnske Re amerikanske ansvarsforsikringer, som er stadig gældende. Dette betyder, at selskabet er eksponeret over for bl.a. asbest-, arbejds- og forureningsskader. Specielt asbestskader har været stigende de seneste år. Udviklingen og omfanget af skaderne på området følges nøje af selskabet, men grundet det amerikanske retssystem kan der gå mange år før nogen endelig afklaring foreligger. I forbindelse med World Trade Center er Kjøbenhavnske Re stadig eksponeret over for to kontrakter gennem datterselskabet i London. Der er stadig en usikkerhed om størrelsesordenen af tabene, men ifølge årsregnskabet fra 2002 skulle det meste være dækket ind under de tidligere hensættelser. De to kontrakter er: 18

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Fremtidens finansielle serviceydelser

Fremtidens finansielle serviceydelser NFT 2/1999 Fremtidens finansielle serviceydelser af Ansvarhavende aktuar., Direktør, Skandia, Søren Schock Petersen og Marketingchef, SkandiaLink, Trine-Maria Kristensen Søren Schock Petersen Det er i

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere