hjælpemiddelområdet BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjælpemiddelområdet BILAG"

Transkript

1 Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet BILAG December Juni

2 Effektanalyse af Hjælpemiddelområdet BILAG December 2011 år

3 UDBUDSRÅDET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: On-line ISBN Layout og grafisk produktion: GP-Tryk A/S Billedmateriale: istockphoto Forfatter: Rambøll Management Consulting 2

4 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Indhold Bilag 1 Metodisk tilgang Operationalisering af effekt Valg af kommuner og kontakt til kommuner 1.3 Dataindsamling Bearbejdning af data og rapportering Analyse af kommunale nøgletal Analyse af markedsudviklingen Analyse af forklaringsfaktorer 30 Bilag 2 Leverandørbeskrivelser Zealand care a/s Falck hjælpemidler a/s Interesse fra logistikvirksomheder 35 Bilag 3 Casebeskrivelser Case: Horsens kommuner Case: Holstebro Kommune Case: Lemvig og Struer kommuner Case: Halsnæs kommune Case: Greve Kommune Case: Faxe Kommune Case: Slagelse Kommune Case: Gribskov Kommune Case: Haderslev Kommune Case: Nordfyns kommune 150 Bilag 4 Fremskrivningsfaktorer 160 3

5 UDBUDSRÅDET Bilag 1 Metodisk tilgang Grundlæggende er der tale om et traditionelt før - og efter -studie, hvor situationen forud for konkurrenceudsættelsen sammenlignes med situationen efterfølgende, hvorefter det vurderes, hvorvidt eventuelle effekter (forskelle) kan tilskrives konkurrenceudsættelsen eller andre forhold. Effektanalysen indebærer som nævnt i hovedrapporten en række metodiske valg og forudsætninger. Det er ud fra et formidlingsmæssigt hensyn valgt at beskrive disse metodiske valg og forudsætninger med afsæt i det kronologiske forløb for gennemførelse af effektanalysen. 1. Operationalisering af effekt 2. Valg af kommuner og kontakt til kommuner 3. Dataindsamling 4. Bearbejdning af data og rapportering 5. Analyse af kommunale nøgletal 6. Analyse af markedsudvikling 7. Analyse af forklaringsfaktorer. 1.1 OPERATIONALISERING AF EFFEKT Typer af effekt Udbudsrådet har i sit udbudsmateriale lagt op til, at effektanalysen bør skelne mellem og medtage forskellige former for effekt. Denne vurdering er også udgangspunktet for effektanalysen; en isoleret vurdering af økonomiske effekter vil kun vise en del af det samlede billede. 4

6 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Det er vurderingen, at effekterne kan være både af kvalitativ og kvantitativ art, og i øvrigt være en direkte eller indirekte effekt af konkurrenceudsættelsen, som illustreret i figuren 1. Figur 0.1: Forskellige typer af effekter Som figuren illustrerer, giver det anledning til at skelne mellem fire forskellige typer af effekter: Direkte, kvantitative effekter, typisk de rent økonomiske effekter Direkte, kvalitative efekter, typisk relateret til selve ydelsen Indirekte kvantitative effekter, typisk relateret til organisation og tilfredshed Indirekte, kvalitative effekter, typisk relateret til udvikling og samarbejde. 1 Den formulerede effekt bygger videre på og supplerer de opstillede effektindikatorer, der er udviklet af AKF i Notat om metoder og indikatorer ved effektanalyser af kommunens konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, Dette metodenotat har været en del af udbudsmaterialet, forstået sådan, at den anlagte tilgang har skullet basere sig på og konkretisere tilgang med afsæt i den viden og de muligheder, der foreligger på netop hjælpemiddelområdet. 5

7 UDBUDSRÅDET Valg af effekter og indikatorer I figuren ovenfor er indsat en række eksempler på potentielle effekter. Det er med afsæt i ovenstående, og på baggrund af erfaringer med effektanalyser generelt samt det mere specifikke kendskab til hjælpemiddelområdet besluttet at fokusere på en række konkrete indikatorer i effektanalysen. Det er klart, at der principielt kunne være valgt at inddrage en række øvrige effekter. Der er i afsnit nedenfor samlet op på nogle af de områder, som er overvejet i forbindelse med analysens design og kortfattet argumenteret for, hvorfor hvert enkelt punkt er fravalgt. De valgte effekter og indikatorer fremgår af skemaet nedenfor. Skemaet viser først den effekt, som ønskes analyseret, fx den økonomiske effekt. I næste søjle vises de indikatorer, som er udvalgt for hver effekt, i alt 8 indikatorer for de fire effekter. Endelig er indsat det konkrete bud på en operationalisering af indikatorerne. Som det fremgår, er der visse steder formuleret et såkaldt alternativ. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt kan være problemer med at skaffe de nødvendige data. Fx kan der være kommuner, som ikke har foretaget en kontrolberegning eller det kan være, der ikke foreligger data om brugertilfredshed. Tabel 0.1: Effekter og indikatorer analytisk design Operationalisering Effekt Indikator Bruttobesparelse Økonomi Nettobesparelse Difference mellem årlig omkostning for opgaveløsningen før udbuddet (kontrolbud) og den årlige pris for vindende tilbud (omkostning efter). Alternativ: Hvis der ikke foreligger kontrolbud eller anden opgørelse, beregnes totalomkostninger med udgangspunkt i principperne for omkostningskalkulationer i forhold til vejledning til budget- og regnskabssystemets kapitel 9 2 Årlig bruttobesparelse fratrukket den gennemsnitlige årlige værdi af udbudsomkostninger og følgeomkostninger Udbudsomkostninger: Omkostninger til ekstern rådgiver og værdien af internt timeforbrug til gennemførelse af udbuddet. Følgeomkostninger: Nye omkostninger til tilsyn, administration, 2 Vedrørende beregning af følgeomkostninger og indirekte omkostninger henvises til vejledning om omkostningskalkulationer, kapitel 9 i Budget og Regnskabssystem for kommuner, hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 6

8 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Medarbejderforhold Organisation Medarbejdertifredshed afregning, opfølgning i forhold til leverandør, samt evt. øvrige omkostninger, der ikke umiddelbart falder bort pga. fx opsigelsesvarsler (i henhold til budget- og regnskabssystemets kapitel 9.6). Alternativ: Hvis der ikke foreligger dokumentation for udbudsog følgeomkostninger, etableres et estimat på baggrund af kommunens vurdering af medgået tid samt generelle erfaringer med niveauet herfor. Udvikling fra før til efter udbud i forhold til: Normering og antal ansatte Medarbejdernes uddannelsesniveau Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år Antal tilkomne og afgåede medarbejdere. Sammenligning af medarbejdertilfredshed før og efter udbud i forhold til: Indflydelse på eget arbejde Ledelsesform: kontakt, beslutningshastighed Lønvilkår Motivation Tryghed Arbejdstempo 7

9 UDBUDSRÅDET Ydelse Afgrænsning af kvalitet og serviceniveau Brugertilfredshed Innovation Udvikling og samarbejde Videnoverførsel Vurdering af, om der er sket systematiske ændringer i udbudte opgaver og serviceniveau i forhold til tidligere. Det kan fx, men ikke begrænset til omfatte: - Den samlede opgaves omfang - Acceptable ventetider - Det udleverede hjælpemiddels kvalitet - Reparation og vedligehold - Information og rådgivning - Tilgængelighed - Forsyningssikkerhed Ved systematiske ændringer foretages en kvalificering af den økonomiske nettogevinst. Vurdering af, om der mere overordnet er sket en præcisering af og opnået større klarhed om serviceniveauet. Sammenligning af brugertilfredshed før og efter udbud i forhold til - Ventetid - Visitation - Det udleverede hjælpemiddels kvalitet - Information og rådgivning Sammenligning af antal klagesager. Har udbuddet bidraget til forbedrede processer eller produkter i forhold til bedre styring, effektive arbejdsgange, hurtigere leverancer eller nye produkter. 3 Vurdering af, om udbuddet har bidraget til øget videnoverførsel ved læring til andre områder eller styrket samarbejde mellem kommune og leverandør 3 Innovation er således defineret mere som en inkrementelt baseret udvikling end til nødvendigvis at omfatte radikale fornyelser. 8

10 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Det konkrete, operationelle design af analysen For at skabe størst mulig gennemsigtighed om den anvendte metode og de konkrete metodiske valg, er der desuden i forlængelse af indikatorskemaet ovenfor indsat en mere uddybende operationalisering af effektanalysedesignet, som både indeholder de konkret anvendte datakilder; beskriver de udfordringer, der forud for iværksættelse af analysen forventedes mødt undervejs; samt den konkrete håndtering af disse. I praksis har det således ikke overraskende vist sig, at nogle data foreligger i én case, mens de ikke nødvendigvis foreligger helt så tydeligt i andre. Der er derfor i casebeskrivelserne kortfattet gjort rede for samtlige variationer i forhold til de ovenstående 8 indikatorer. Det er vurderingen, at det har været muligt at foretage rimelige afgrænsninger, som sikrer et metodisk forsvarligt resultat i alle cases. I relation til særligt de økonomiske effekter skal det bemærkes, at effektanalysen ikke er baseret på bilagskontrol i forbindelse med de oplysninger, som kommunerne har afgivet. Der er som det fremgår af cases foretaget en række konkrete afvejninger og vurderinger, når talmaterialet ikke i udgangspunktet har levet op til de stillede metodiske krav. Der er her fulgt de metodiske retningslinjer, som er beskrevet nedenfor, og der er i hver enkelt case foretaget et grundigt realitetstjek, herunder spurgt ind til og om nødvendigt udfordret grundlaget for kommunernes vurderinger. Men oplysningerne er i sidste instans baseret på, hvad kommunerne har været i stand til at fremskaffe. 4 Tabel 0.2: Effekter og indikatorer analytisk design Kate gori Indikator Operationalisering Datakilde Udfordring /opmærksomhedspunkt Øko nomi Brut tobe- spa- Difference mellem årlig omkostning for opgave- Kontrolbud 6 Der foreligger ikke nødvendigvis opgørelse af udgifter før, herunder kontrolbud, men der vil foreligge et budget for hjælpemiddelcente- 4 Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i flere interview med kommunerne er blevet peget på, at området fylder relativt lidt i den samlede økonomi, den relevante direktør administrerer, hvilket gør, at man i nogle tilfælde i selve udbudssituationen har taget lettere på at få helt korrekte beregninger, eksempelvis i forhold til følgeudgifter, end hvis der var tale om udbud i en anden skala, fx 10 gange større omsætning. 9

11 UDBUDSRÅDET relse løsningen før udbuddet (kontrolbud) og den årlige pris for vindende tilbud (omkostning efter) Alternativ Hvis der ikke foreligger kontrolbud eller anden opgørelse, beregnes totalomkostninger med udgangspunkt i principperne for omkostningskalkulationer iht. vejledning til budgetog regnskabssystemets kapitel 9 5 samt Udbudspris Kommunale regnskabst al for: Direkte og Indirekte omkostninger Afskrivning og forrentning ret samlet (eller anden organisatorisk betegnelse), som kan bruges som afsæt for afgrænsning. Specifikt for indirekte omkostninger er disse ikke altid opgjort, hvorfor det kan blive nødvendigt at foretage fornyet opgørelse sammen med kommunen. Oplysningerne er konkret leveret af kommunen med afsæt i den enkelte kommunes måde at opgøre oplysningerne på. De konkrete data fremgår af hver enkelt case. Metodisk er der kontrolleret for manglende omkostninger med afsæt i en fælles systematik baseret på den nævnte vejledning til budget- og regnskabssystemet. Der er herunder korrigeret i forhold til indirekte omkostninger. Se nedenfor, afsnit for en liste med de typiske omkostninger (listen fungerer som en rettesnor i forbindelse med den konkrete dataindsamling). Der er korrigeret for overheadomkostninger i de tilfælde, hvor konkurrenceudsættelsen indebærer udlicitering (førstegangsudbud) pga. forskel mellem udgiftsprincip og omkostningsprincip. Der er taget afsæt i kommunernes egne vurderinger heraf, realitetsvurderet i forhold til omfanget af administrative omkostninger med- 5 Vedrørende beregning af følgeomkostninger og indirekte omkostninger henvises til vejledning om omkostningskalkulationer, kapitel 9 i Budget og Regnskabssystem for kommuner, hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 6 Der kan være tale om kontrolbud (= at kommunens egen udfører byder på opgaven) eller kontrolberegning, som er en teknisk beregning af omkostninger på det givne udbudsgrundlag. 10

12 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET regnet i selve budgettet. Der er desuden korrigeret for den generelle inflation i hver enkelt case med afsæt i den konkrete inflation mellem før- og eftersituationen. Der er taget afsæt i pris 7, nettoprisindeks efter varegruppe, hvor varegruppe 13.2 tjenester i alt er valgt. Det giver følgende indeksering med afsæt i 2006: 2006: : 102,7 2008: 105,7 2009: : 114,2 2011: 117,6 Det et videre tilstræbt at korrigere for eventuelle ændringer i omfanget af den udbudte opgave (hvis opgaven er blevet fx 10 pct. større fra år 0 til år 1, bør en given sammenligning på økonomisiden tage højde for dette). Problemstillingen har i praksis vist sig mindre i relation til drift af depoterne, men har givet anledning til forskellige korrektioner i nogle cases, hvor også indkøb af hjælpemidler indgår i den analyserede økonomi. Alle korrektioner fremgår casespecifikt. Endelig skal det bemærkes, at der har været en særlig problemstilling i relation til de udbud, som går tilbage før kommunalreformen. Eftersituationen (Slagelse Kommune, som eksempel) kan således skulle sammenlignes med et 11

13 UDBUDSRÅDET udgangspunkt, hvor der tidligere var tre eller fire mindre kommuner, heraf nogle med konkurrenceudsat drift og andre med kommunal drift. Der er i disse cases gjort eksplicit opmærksom på de konkret affødte udfordringer og håndteringen heraf. Det er vurderingen, at der ikke heri ligger en systematisk påvirkning af analysens resultater. Afslutningsvis skal i forhold til afskrivning og forrentning konstateres, at der ikke er mulighed for en systematisk opsamling på dette. Der er i stedet spurgt systematisk ind til husleje for at få afdækket bygningsrelaterede udgifter, samt til tilstedeværelsen af enkeltstående, større udgiftsposter i de enkelte regnskabsår, som i givet fald kunne berettige en forholdsmæssig korrektion. Nettobesparelse Årlig bruttobesparelse fratrukket den gennemsnitlige årlige værdi af udbudsomkostninger og følgeomkostninger Udbudsomkostninger: Opgjort som omkostninger til ekstern rådgiver Dokumentation for Udbud somkostninger Følgeomkostninger Det er en udfordring, at kommunerne ikke altid opgør følgeomkostninger og udbudsomkostninger. Det har derfor i enkelte cases været nødvendigt at estimere disse. Konkret er der i alle casekommuner efterspurgt dokumentation samt i øvrigt afdækket de faktiske omstændigheder omkring udbuddet. Var der eksempelvis tale om, at depotet stod tomt i en periode efterfølgende (følgeomkostning)? Blev der anvendt ekstern bistand? Hvem brugte tid på at lave materialet internt? I relation til tidsforbrug er kom- 12

14 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET og værdien af internt timeforbrug til gennemførelse af udbuddet. Følgeomkostninger: Opgjort som nye omkostninger til tilsyn, administration, afregning, opfølgning i forhold til leverandør, samt evt. øvrige omkostninger, der ikke umiddelbart falder bort pga. fx opsigelsesvarsler (i henhold til budget- og regnskabssystemets kapitel 9.6) Alternativ Hvis der ikke foreligger dokumentation for udbudsog følgeomkostninger etableres et Interview med kommunal ledelse og samlet realitetstje k i forhold til generelle erfaringer på området munerne så vidt muligt blevet bedt om at udarbejde et skøn over tidsforbruget fordelt pr. medarbejderkategori (se nedenfor). Der er herefter taget afsæt i timesatser efter samme principper som i forbindelse med AMVABmålinger (aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder), hvor der ikke blot tages højde for medarbejdernes faktiske løn, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A- skattepligtige personalegoder, men også for den præsterede arbejdstid. Med præsteret arbejdstid menes den tid, lønmodtageren rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er dermed trukket fra. Det er klart, at en sådan timesats er højere end den timesats, der opnås ved at dele en års- eller månedsløn med det normerede antal timer. Det er vurderingen, at der hermed etableres det mest fair sammenligningsgrundlag i de cases, hvor der sammenlignes kommunal og privat drift før og efter. Konkret er der taget afsæt i satserne for ILON8 for det konkrete år, hvor opgaverne er udført for fire medarbejderkategorier: HK er Samfundsvidenskabelig kandidat Servicearbejde 13

15 UDBUDSRÅDET estimat på baggrund af kommunens vurdering af medgået tid samt generelle erfaringer med niveauet herfor. Overordnet offentlig ledelse. I de fleste cases har det været muligt at nå frem til en vurdering ud fra ovenstående principper, i andre cases er det konstateret, at der ikke var en sådan mulighed. Der er i sidstnævnte situation indregnet et gennemsnit af henholdsvis følge- og udbudsomkostninger fra de øvrige cases, hvor der vel at mærke for udbudsomkostningernes vedkommende er taget højde for, om der er tale om et første- eller andengenerationsudbud. Dette ud fra en hypotese om, at der er en vis læring forbundet med udbuddene, hvorved det næste udbud alt andet lige må forventes at blive mindre ressourcekrævende. For så vidt angår følgeomkostningerne er der korrigeret for kommunespecifikke forhold. Har en kommune i forbindelse med det faktiske forløb kunnet afvise, at der efterfølgende var et problem med anvendelsen af depotet, er der beregnet et gennemsnit, som ikke indregner denne type følgeomkostninger. De faktiske værdier er indsat i de relevante cases og udgør følgende: Udbudsomkostninger (2011- priser), 1. gangsudbud: Udbudsomkostninger (2011- priser), 2. gangsudbud: Følgeomkostninger (2011-priser), 14

16 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET 1. gangsudbud: Følgeomkostninger (2011-priser), 2. gangsudbud: Følgeomkostninger er angivet eksklusive evt. omkostninger til tomt depot. Tallet for de to generationer er identiske, da datamaterialet for 2. generationsudbud ikke muliggør en beregning. De beregnede værdier er endelig realitetsvurderet i forhold til generelle erfaringer med gennemførelse af udbud. Det skal bemærkes, at såfremt førog eftersammenligningen vedrører et andengenerationsudbud, er udbuds- og følgeomkostninger ved første udbud lagt oveni i omkostningen forud for andet udbud, og tilsvarende tillagt udbuds- og følgeomkostninger for det nye udbud til omkostning efter det andet udbud. Organisation Med arbej derforhold Udvikling fra før til efter udbud i forhold til Normering og antal ansatte Medarbejdernes ud- dannelses- Skriftlig dokumentation for disse forhold. Kvalitativ vurde- Normering, antal ansatte, sygefraværsdata foreligger hos leverandører og kommuner og giver en indikation af, om en eventuel udvikling i udgiftsniveauet skyldes ændringer på personalesiden, hvilket kan bidrage til forklaring af effekter. Det bør samtidig understreges, at en given samvarians over tid ikke isoleret set dokumenterer, at effekten (positiv eller negativ) i re- 7 Det vil være nødvendigt at koble medarbejdernes vurdering af medarbejderforhold sammen med medarbejdertilfredshed, se nedenfor. 15

17 UDBUDSRÅDET niveau Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år Antal tilkomne og afgåede medarbejdere ring via interview med ledelse medarbejdere7 og faglig organisation lation til den konkurrenceudsatte opgave er relateret til leverandørens tilgang direkte. Der er derfor søgt kvalitative, supplerende forklaringer i forbindelse med interview. 16

18 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Medarbejdertil freds hed Sammenligning af medarbejdertilfredshed før og efter udbud i forhold til: Indflydelse på eget arbejde Ledelsesform: kontakt, beslutningshast ighed Lønvilkår Motivation Tryghed Arbejdstempo Kvalitativ vurdering gennem fokusgruppeinterview med medarbejdere interview med faglig organisation Dokumentation via: Eksisterende trivselsundersøgelse Mini-survey blandt medarbejdere Det kan ikke forventes, at trivselsundersøgelser gennemført af kommune (før) og leverandør (efter) er direkte sammenlignelige. Det var med dette afsæt intentionen forud for undersøgelsen at belyse spørgsmålet om udviklingen i medarbejdertilfredshed via interview og mini-survey, jf. datakildeangivelsen. Konkret ved et kort spørgeskema, som samler op på de angivne temaer (svarende til tidligere undersøgelser af påvirkning af medarbejdertilfredshed), og hvor de virksomhedsoverdragne medarbejdere kunne vurdere ændringer siden overdragelsen (højere, uændret, lavere) I praksis har det vist sig, at antallet af tilbageværende virksomhedsoverdragne medarbejdere er meget begrænset (18 i alt, heraf er 9 fortsat ansat). Pga. det begrænsede antal har det været muligt at tale med alle disse medarbejdere, hvorfor spørgeskemaundersøgelsen er undladt. Undersøgelsen omfatter på den baggrund alle tilbageværende medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget, men ikke den gruppe, som efterfølgende har forladt virksomhederne. Det er ikke vurderingen, at det rent praktisk vil være muligt at finde de resterende 9 medarbejdere, herunder rent metodisk at isolere deres oplevelse af overgangen til en privat leverandør, som de enten har valgt at forlade selv eller evt. er blevet afskediget fra. Det er desuden valgt at supplere interviewene ved at invitere et mindre antal ikkevirksomhedsoverdragne medarbejdere med i interviewet for at muliggøre en refleksion i gruppen over, om der er forskelle i tilfredsheden og opfattelsen af de undersøgte forhold på tværs af overdragne henholdsvis ikke-overdragne medarbejdere. 17

19 UDBUDSRÅDET Ydelse Afgræns ning af kvalitet og serviceniveau Vurdering af, om der er sket systematiske ændringer i udbudte opgaver og serviceniveau i forhold til tidligere. Det kan fx, men ikke begrænset til omfatte: Den samlede opgaves omfang Acceptable ventetider Det udleverede hjæpemiddels kvalitet Reparation og vedligehold Information og rådgivning Tilgængelighed Forsyningssikkerhed Dokumentation via: Kravspecifikation Kontrakt Samarbejdsaftale Aktivitetsopgørelse Ved genudbud: Udbudsmateriale fra første udbud Kvalitativ vurdering ved interview Leverandør Kommunal ledelse En udbudsproces kan medføre bedre beskrivelse af forventninger til kvaliteten og serviceniveauet. Præcisering af kvalitet og serviceniveau i forbindelse med udbud eller i kontraktperiode vil kunne afdækkes via sammenligning af udbudsmaterialet, kravspecifikation mv. med tidligere kvalitetsstandarder. Erfaringsmæssigt vil kommunerne have gjort sig konkrete overvejelser om eventuelle ændringer. Sådanne forhold kan desuden potentielt tænkes at indgå som forklaringsfaktorer i forhold til givne effekter gennem øget klarhed. En egentlig ændring af den udbudte opgave (udvidelse med flere opgaver, fx udbringning, eller forøgelse af serviceniveau, fx hurtigere eller mere frekvent levering) er et andet aspekt af samme. Der er her kontrolleret for sådanne ændringer i hver enkelt case. Er der eksempelvis kommet nye opgaver med, er budgettet i førsituationen korrigeret svarende til den tidligere omkostning til varetagelse af disse opgaver uden for depotet. Det er tilsvarende tilstræbt at anskueliggøre værdien af serviceforøgelser, som det dog bevidst ikke er valgt at indregne i forbindelse med den økonomiske effekt, da dette principielt kan behandles både som en økonomisk effekt og som en ydelseseffekt men ikke bør indgå to gange og dermed tælle dobbelt. Ved systematiske ændringer foretages en kvalificering af den økonomiske nettogevinst. Vurdering af, om der mere overordnet er sket en præcisering af og opnået større klarhed om serviceniveauet. 18

20 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Brugertil freds hed Sammenligning af brugertilfredshed før og efter udbud i forhold til Ventetid Visitation Det udleverede hjælpemiddels kvalitet Information og rådgivning Sammenligning af antal klagesager Kvalitativ vurdering gennem interview med Lokale ældreråd Kommunal ledelse Brugerorganisation Dokumentation via Brugertilfredshedsundersøgelser Udvikling i antal klagesager Det var forud for analysen oplagt risiko, at der kunne være kommuner, der ikke gennemfører brugerundersøgelser, hvorfor det var planlagt i givet fald at supplere med kvalitative data via interview. I praksis har det vist sig, at der ikke i nogen af de besøgte kommuner har været gennemført systematiske brugerundersøgelser. Der foreligger således ikke sådanne data. Vurderingen af denne effekt har derfor måttet baseres på den rent kvalitative vurdering. Der kunne principielt have været gennemført brugerundersøgelser i de 10 casekommuner. Der er tale om både et økonomisk og et fagligt fravalg. Det er for det første tilbagemeldingen fra kommunerne og brugerorganisationerne, at tilfredsheden primært er relateret til tildelingen af hjælpemidlerne (bevilling), sekundært til kvaliteten af disse og kun dernæst og i begrænset omfang til løsning af depotopgaven. En brugerundersøgelse vil derfor risikere at måle noget andet end det ønskede. Dertil kommer, at det både fagligt og økonomisk vil være vanskeligt at skabe adgang til et tilstrækkeligt antal brugere, som kan belyse både før- og eftersituationen, givet brugergruppens demografiske sammensætning og det forhold, at nogle cases ligger flere år tilbage i tiden. 19

21 UDBUDSRÅDET Udvikling og samarbejde Innovation Har udbuddet bidraget til forbedrede processer eller produkter i forhold til bedre styring, effektive arbejdsgange, hurtigere leverancer eller nye produkter. 8 Kvalitativ vurdering gennem interview med Leverandør Kommunal ledelse En sådan tilgang bygger i sagens natur på subjektive vurderinger, der kan være vanskelige at efterprøve i praksis. Metodisk er der derfor lagt vægt på at sammenholde kommunernes vurdering med leverandørernes udsagn. Som effekter vil der være tale om eksempler, ikke en systematisk dokumentation af forskelle i opgaveløsningen. Metodisk set vil sådanne forskelle desuden kunne indgå som bagvedliggende forklaringsfaktor, jf. behovet for at forklare identificerede effekter, fx at ny teknologi påvirker de økonomiske vilkår. Videnoverførsel Vurdering af, om udbuddet har bidraget til øget videnoverførsel ved læring til andre områder eller styrket samarbejde mellem kommune og leverandør Kvalitativ vurdering gennem interview med Leverandør Kommunal ledelse Som ovenfor under innovation det er muligt at indhente konkrete bud på, hvad der fremmer vidensdeling, men der er tale om aktørernes vurderinger. Vil tilsvarende kunne indgå som bagvedliggende forklaringsfaktor, jf. behovet for at forklare identificerede effekter. 8 Innovation er således defineret mere som en inkrementelt baseret udvikling end til nødvendigvis at omfatte radikale fornyelser. 20

22 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Datakilder til beregning af totalomkostning Det er erfaringsmæssigt sådan, at kommunernes tilgang til kalkulation af totalomkostninger varierer. Samt at der alt efter den lokale kommunale kontering vil være forskel på, hvad der i de enkelte cases reelt er direkte og indirekte omkostninger. Den analytiske hovedudfordring består i at sikre, at beregningerne tager alt med og gør det korrekt. Det vil sige, at det er ikke afgørende, om husleje i én case indgår i de direkte omkostninger og i den anden som indirekte omkostninger, hvis dette er konkret begrundet. Men der skal være taget kvalificeret stilling til og indregnet en omkostning til husleje. 9 Som en bruttoliste ligger følgende parametre til grund for beregningen af de totale omkostninger til drift af hjælpemiddelområdet. 1. Direkte omkostninger Løn Materialer Specielt anskaffet udstyr Befordring Tjenesteydelser Reparations- og vedligeholdelsesudgifter Husleje Forbrugsafgifter Forsikringer Uddannelsesomkostninger. 2. Indirekte omkostninger Andele af fællesomkostninger fra den centrale administration (løn og personale, bogholderi mv.) Andel af udgifter til centralt it Andel af udgifter til telefonomstilling Andel af udgifter til forsikringer Andel af udgifter til ledelse socialforvaltning. Listen er anvendt som en bruttoliste, der sikrer, at der er taget højde for nævnte poster. 9 Der kan i øvrigt principielt vise sig at være flere forskellige, alle lovlige tilgange til brug af fordelingsnøgler, foretagelse af skøn osv. Analysen er baseret på de kommunalt opgjorte fordelingsnøgler og skøn, forudsat at disse ikke decideret har vist sig at være fejlbehæftede eller ulovlige, men ikke tilstræbe en ensartethed på tværs, som i givet fald ville tilsidesætte netop det (lovlige) kommunale skøn. 21

23 UDBUDSRÅDET Oversigt over udeladte effektdimensioner samt begrundelser Tabel 0.3: Udeladte effektdimensioner Effekt Indikator Begrundelse for at udelade Økonomi Ydelse Udvikling og samarbejde Ventetider Udvikling i indkøbspriser Vedligeholdelsesudgifter Udvikling på reparationskonto. Ydelses- og funktionsbeskrivelse Forsyningssikkerhed Innovation ex. styring, arbejdsgange, metode etc. Variation i udbuddet ex. ved flere ydelser, forskellige tilbud eller ydelser Mangfoldighed ex. forskellige leverandører Integreret afgrænsning af kvalitet og serviceniveau samt i brugertilfredshed er der formelt besluttet at stille andre krav, og oplever brugerne en ændring her? Udgår, da det umiddelbart ikke er muligt at tilvejebringe et retvisende datagrundlag for udviklingen Indgår i en anden form ved afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Indgår i en anden form ved afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Indgår i en anden form ved afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Erfaringsmæssigt fører udbudsprocessen typisk til en præcisering af forventninger til kvaliteten og det kommunale serviceniveau. Derfor vil det være relevant at afdække, om det også er tilfældet ved udbud af hjælpemiddelfunktionen. Er integreret i kvalitet og serviceniveau Indgår stadigvæk, men er blevet præciseret. Det er relevant at medtage, fordi der typisk er sideeffekter for kommunerne ved udbud, som ikke umiddelbart var forventeligt fra starten. Grundlaget for vurderingen har en mere subjektiv karakter, men det giver en central indikation af andre effekter. Udgår, men er delvis integreret i indikatoren for afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Det er allerede afklaret, at der eksisterer et begrænset antal nationale leverandører 22

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012 Bilag analyse AF Effekter af KONKURRENCE om KOMMUNAL RENGØRING 2012 BILAGSRAPPORT TIL ANALYSE AF EFFEKTERNE AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING AF RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING BILAG 1 METODE S. 2 BILAG

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer for depotdrift samt lokalitet

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere