hjælpemiddelområdet BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjælpemiddelområdet BILAG"

Transkript

1 Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet BILAG December Juni

2 Effektanalyse af Hjælpemiddelområdet BILAG December 2011 år

3 UDBUDSRÅDET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: On-line ISBN Layout og grafisk produktion: GP-Tryk A/S Billedmateriale: istockphoto Forfatter: Rambøll Management Consulting 2

4 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Indhold Bilag 1 Metodisk tilgang Operationalisering af effekt Valg af kommuner og kontakt til kommuner 1.3 Dataindsamling Bearbejdning af data og rapportering Analyse af kommunale nøgletal Analyse af markedsudviklingen Analyse af forklaringsfaktorer 30 Bilag 2 Leverandørbeskrivelser Zealand care a/s Falck hjælpemidler a/s Interesse fra logistikvirksomheder 35 Bilag 3 Casebeskrivelser Case: Horsens kommuner Case: Holstebro Kommune Case: Lemvig og Struer kommuner Case: Halsnæs kommune Case: Greve Kommune Case: Faxe Kommune Case: Slagelse Kommune Case: Gribskov Kommune Case: Haderslev Kommune Case: Nordfyns kommune 150 Bilag 4 Fremskrivningsfaktorer 160 3

5 UDBUDSRÅDET Bilag 1 Metodisk tilgang Grundlæggende er der tale om et traditionelt før - og efter -studie, hvor situationen forud for konkurrenceudsættelsen sammenlignes med situationen efterfølgende, hvorefter det vurderes, hvorvidt eventuelle effekter (forskelle) kan tilskrives konkurrenceudsættelsen eller andre forhold. Effektanalysen indebærer som nævnt i hovedrapporten en række metodiske valg og forudsætninger. Det er ud fra et formidlingsmæssigt hensyn valgt at beskrive disse metodiske valg og forudsætninger med afsæt i det kronologiske forløb for gennemførelse af effektanalysen. 1. Operationalisering af effekt 2. Valg af kommuner og kontakt til kommuner 3. Dataindsamling 4. Bearbejdning af data og rapportering 5. Analyse af kommunale nøgletal 6. Analyse af markedsudvikling 7. Analyse af forklaringsfaktorer. 1.1 OPERATIONALISERING AF EFFEKT Typer af effekt Udbudsrådet har i sit udbudsmateriale lagt op til, at effektanalysen bør skelne mellem og medtage forskellige former for effekt. Denne vurdering er også udgangspunktet for effektanalysen; en isoleret vurdering af økonomiske effekter vil kun vise en del af det samlede billede. 4

6 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Det er vurderingen, at effekterne kan være både af kvalitativ og kvantitativ art, og i øvrigt være en direkte eller indirekte effekt af konkurrenceudsættelsen, som illustreret i figuren 1. Figur 0.1: Forskellige typer af effekter Som figuren illustrerer, giver det anledning til at skelne mellem fire forskellige typer af effekter: Direkte, kvantitative effekter, typisk de rent økonomiske effekter Direkte, kvalitative efekter, typisk relateret til selve ydelsen Indirekte kvantitative effekter, typisk relateret til organisation og tilfredshed Indirekte, kvalitative effekter, typisk relateret til udvikling og samarbejde. 1 Den formulerede effekt bygger videre på og supplerer de opstillede effektindikatorer, der er udviklet af AKF i Notat om metoder og indikatorer ved effektanalyser af kommunens konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, Dette metodenotat har været en del af udbudsmaterialet, forstået sådan, at den anlagte tilgang har skullet basere sig på og konkretisere tilgang med afsæt i den viden og de muligheder, der foreligger på netop hjælpemiddelområdet. 5

7 UDBUDSRÅDET Valg af effekter og indikatorer I figuren ovenfor er indsat en række eksempler på potentielle effekter. Det er med afsæt i ovenstående, og på baggrund af erfaringer med effektanalyser generelt samt det mere specifikke kendskab til hjælpemiddelområdet besluttet at fokusere på en række konkrete indikatorer i effektanalysen. Det er klart, at der principielt kunne være valgt at inddrage en række øvrige effekter. Der er i afsnit nedenfor samlet op på nogle af de områder, som er overvejet i forbindelse med analysens design og kortfattet argumenteret for, hvorfor hvert enkelt punkt er fravalgt. De valgte effekter og indikatorer fremgår af skemaet nedenfor. Skemaet viser først den effekt, som ønskes analyseret, fx den økonomiske effekt. I næste søjle vises de indikatorer, som er udvalgt for hver effekt, i alt 8 indikatorer for de fire effekter. Endelig er indsat det konkrete bud på en operationalisering af indikatorerne. Som det fremgår, er der visse steder formuleret et såkaldt alternativ. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt kan være problemer med at skaffe de nødvendige data. Fx kan der være kommuner, som ikke har foretaget en kontrolberegning eller det kan være, der ikke foreligger data om brugertilfredshed. Tabel 0.1: Effekter og indikatorer analytisk design Operationalisering Effekt Indikator Bruttobesparelse Økonomi Nettobesparelse Difference mellem årlig omkostning for opgaveløsningen før udbuddet (kontrolbud) og den årlige pris for vindende tilbud (omkostning efter). Alternativ: Hvis der ikke foreligger kontrolbud eller anden opgørelse, beregnes totalomkostninger med udgangspunkt i principperne for omkostningskalkulationer i forhold til vejledning til budget- og regnskabssystemets kapitel 9 2 Årlig bruttobesparelse fratrukket den gennemsnitlige årlige værdi af udbudsomkostninger og følgeomkostninger Udbudsomkostninger: Omkostninger til ekstern rådgiver og værdien af internt timeforbrug til gennemførelse af udbuddet. Følgeomkostninger: Nye omkostninger til tilsyn, administration, 2 Vedrørende beregning af følgeomkostninger og indirekte omkostninger henvises til vejledning om omkostningskalkulationer, kapitel 9 i Budget og Regnskabssystem for kommuner, hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 6

8 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Medarbejderforhold Organisation Medarbejdertifredshed afregning, opfølgning i forhold til leverandør, samt evt. øvrige omkostninger, der ikke umiddelbart falder bort pga. fx opsigelsesvarsler (i henhold til budget- og regnskabssystemets kapitel 9.6). Alternativ: Hvis der ikke foreligger dokumentation for udbudsog følgeomkostninger, etableres et estimat på baggrund af kommunens vurdering af medgået tid samt generelle erfaringer med niveauet herfor. Udvikling fra før til efter udbud i forhold til: Normering og antal ansatte Medarbejdernes uddannelsesniveau Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år Antal tilkomne og afgåede medarbejdere. Sammenligning af medarbejdertilfredshed før og efter udbud i forhold til: Indflydelse på eget arbejde Ledelsesform: kontakt, beslutningshastighed Lønvilkår Motivation Tryghed Arbejdstempo 7

9 UDBUDSRÅDET Ydelse Afgrænsning af kvalitet og serviceniveau Brugertilfredshed Innovation Udvikling og samarbejde Videnoverførsel Vurdering af, om der er sket systematiske ændringer i udbudte opgaver og serviceniveau i forhold til tidligere. Det kan fx, men ikke begrænset til omfatte: - Den samlede opgaves omfang - Acceptable ventetider - Det udleverede hjælpemiddels kvalitet - Reparation og vedligehold - Information og rådgivning - Tilgængelighed - Forsyningssikkerhed Ved systematiske ændringer foretages en kvalificering af den økonomiske nettogevinst. Vurdering af, om der mere overordnet er sket en præcisering af og opnået større klarhed om serviceniveauet. Sammenligning af brugertilfredshed før og efter udbud i forhold til - Ventetid - Visitation - Det udleverede hjælpemiddels kvalitet - Information og rådgivning Sammenligning af antal klagesager. Har udbuddet bidraget til forbedrede processer eller produkter i forhold til bedre styring, effektive arbejdsgange, hurtigere leverancer eller nye produkter. 3 Vurdering af, om udbuddet har bidraget til øget videnoverførsel ved læring til andre områder eller styrket samarbejde mellem kommune og leverandør 3 Innovation er således defineret mere som en inkrementelt baseret udvikling end til nødvendigvis at omfatte radikale fornyelser. 8

10 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Det konkrete, operationelle design af analysen For at skabe størst mulig gennemsigtighed om den anvendte metode og de konkrete metodiske valg, er der desuden i forlængelse af indikatorskemaet ovenfor indsat en mere uddybende operationalisering af effektanalysedesignet, som både indeholder de konkret anvendte datakilder; beskriver de udfordringer, der forud for iværksættelse af analysen forventedes mødt undervejs; samt den konkrete håndtering af disse. I praksis har det således ikke overraskende vist sig, at nogle data foreligger i én case, mens de ikke nødvendigvis foreligger helt så tydeligt i andre. Der er derfor i casebeskrivelserne kortfattet gjort rede for samtlige variationer i forhold til de ovenstående 8 indikatorer. Det er vurderingen, at det har været muligt at foretage rimelige afgrænsninger, som sikrer et metodisk forsvarligt resultat i alle cases. I relation til særligt de økonomiske effekter skal det bemærkes, at effektanalysen ikke er baseret på bilagskontrol i forbindelse med de oplysninger, som kommunerne har afgivet. Der er som det fremgår af cases foretaget en række konkrete afvejninger og vurderinger, når talmaterialet ikke i udgangspunktet har levet op til de stillede metodiske krav. Der er her fulgt de metodiske retningslinjer, som er beskrevet nedenfor, og der er i hver enkelt case foretaget et grundigt realitetstjek, herunder spurgt ind til og om nødvendigt udfordret grundlaget for kommunernes vurderinger. Men oplysningerne er i sidste instans baseret på, hvad kommunerne har været i stand til at fremskaffe. 4 Tabel 0.2: Effekter og indikatorer analytisk design Kate gori Indikator Operationalisering Datakilde Udfordring /opmærksomhedspunkt Øko nomi Brut tobe- spa- Difference mellem årlig omkostning for opgave- Kontrolbud 6 Der foreligger ikke nødvendigvis opgørelse af udgifter før, herunder kontrolbud, men der vil foreligge et budget for hjælpemiddelcente- 4 Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i flere interview med kommunerne er blevet peget på, at området fylder relativt lidt i den samlede økonomi, den relevante direktør administrerer, hvilket gør, at man i nogle tilfælde i selve udbudssituationen har taget lettere på at få helt korrekte beregninger, eksempelvis i forhold til følgeudgifter, end hvis der var tale om udbud i en anden skala, fx 10 gange større omsætning. 9

11 UDBUDSRÅDET relse løsningen før udbuddet (kontrolbud) og den årlige pris for vindende tilbud (omkostning efter) Alternativ Hvis der ikke foreligger kontrolbud eller anden opgørelse, beregnes totalomkostninger med udgangspunkt i principperne for omkostningskalkulationer iht. vejledning til budgetog regnskabssystemets kapitel 9 5 samt Udbudspris Kommunale regnskabst al for: Direkte og Indirekte omkostninger Afskrivning og forrentning ret samlet (eller anden organisatorisk betegnelse), som kan bruges som afsæt for afgrænsning. Specifikt for indirekte omkostninger er disse ikke altid opgjort, hvorfor det kan blive nødvendigt at foretage fornyet opgørelse sammen med kommunen. Oplysningerne er konkret leveret af kommunen med afsæt i den enkelte kommunes måde at opgøre oplysningerne på. De konkrete data fremgår af hver enkelt case. Metodisk er der kontrolleret for manglende omkostninger med afsæt i en fælles systematik baseret på den nævnte vejledning til budget- og regnskabssystemet. Der er herunder korrigeret i forhold til indirekte omkostninger. Se nedenfor, afsnit for en liste med de typiske omkostninger (listen fungerer som en rettesnor i forbindelse med den konkrete dataindsamling). Der er korrigeret for overheadomkostninger i de tilfælde, hvor konkurrenceudsættelsen indebærer udlicitering (førstegangsudbud) pga. forskel mellem udgiftsprincip og omkostningsprincip. Der er taget afsæt i kommunernes egne vurderinger heraf, realitetsvurderet i forhold til omfanget af administrative omkostninger med- 5 Vedrørende beregning af følgeomkostninger og indirekte omkostninger henvises til vejledning om omkostningskalkulationer, kapitel 9 i Budget og Regnskabssystem for kommuner, hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 6 Der kan være tale om kontrolbud (= at kommunens egen udfører byder på opgaven) eller kontrolberegning, som er en teknisk beregning af omkostninger på det givne udbudsgrundlag. 10

12 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET regnet i selve budgettet. Der er desuden korrigeret for den generelle inflation i hver enkelt case med afsæt i den konkrete inflation mellem før- og eftersituationen. Der er taget afsæt i pris 7, nettoprisindeks efter varegruppe, hvor varegruppe 13.2 tjenester i alt er valgt. Det giver følgende indeksering med afsæt i 2006: 2006: : 102,7 2008: 105,7 2009: : 114,2 2011: 117,6 Det et videre tilstræbt at korrigere for eventuelle ændringer i omfanget af den udbudte opgave (hvis opgaven er blevet fx 10 pct. større fra år 0 til år 1, bør en given sammenligning på økonomisiden tage højde for dette). Problemstillingen har i praksis vist sig mindre i relation til drift af depoterne, men har givet anledning til forskellige korrektioner i nogle cases, hvor også indkøb af hjælpemidler indgår i den analyserede økonomi. Alle korrektioner fremgår casespecifikt. Endelig skal det bemærkes, at der har været en særlig problemstilling i relation til de udbud, som går tilbage før kommunalreformen. Eftersituationen (Slagelse Kommune, som eksempel) kan således skulle sammenlignes med et 11

13 UDBUDSRÅDET udgangspunkt, hvor der tidligere var tre eller fire mindre kommuner, heraf nogle med konkurrenceudsat drift og andre med kommunal drift. Der er i disse cases gjort eksplicit opmærksom på de konkret affødte udfordringer og håndteringen heraf. Det er vurderingen, at der ikke heri ligger en systematisk påvirkning af analysens resultater. Afslutningsvis skal i forhold til afskrivning og forrentning konstateres, at der ikke er mulighed for en systematisk opsamling på dette. Der er i stedet spurgt systematisk ind til husleje for at få afdækket bygningsrelaterede udgifter, samt til tilstedeværelsen af enkeltstående, større udgiftsposter i de enkelte regnskabsår, som i givet fald kunne berettige en forholdsmæssig korrektion. Nettobesparelse Årlig bruttobesparelse fratrukket den gennemsnitlige årlige værdi af udbudsomkostninger og følgeomkostninger Udbudsomkostninger: Opgjort som omkostninger til ekstern rådgiver Dokumentation for Udbud somkostninger Følgeomkostninger Det er en udfordring, at kommunerne ikke altid opgør følgeomkostninger og udbudsomkostninger. Det har derfor i enkelte cases været nødvendigt at estimere disse. Konkret er der i alle casekommuner efterspurgt dokumentation samt i øvrigt afdækket de faktiske omstændigheder omkring udbuddet. Var der eksempelvis tale om, at depotet stod tomt i en periode efterfølgende (følgeomkostning)? Blev der anvendt ekstern bistand? Hvem brugte tid på at lave materialet internt? I relation til tidsforbrug er kom- 12

14 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET og værdien af internt timeforbrug til gennemførelse af udbuddet. Følgeomkostninger: Opgjort som nye omkostninger til tilsyn, administration, afregning, opfølgning i forhold til leverandør, samt evt. øvrige omkostninger, der ikke umiddelbart falder bort pga. fx opsigelsesvarsler (i henhold til budget- og regnskabssystemets kapitel 9.6) Alternativ Hvis der ikke foreligger dokumentation for udbudsog følgeomkostninger etableres et Interview med kommunal ledelse og samlet realitetstje k i forhold til generelle erfaringer på området munerne så vidt muligt blevet bedt om at udarbejde et skøn over tidsforbruget fordelt pr. medarbejderkategori (se nedenfor). Der er herefter taget afsæt i timesatser efter samme principper som i forbindelse med AMVABmålinger (aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder), hvor der ikke blot tages højde for medarbejdernes faktiske løn, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A- skattepligtige personalegoder, men også for den præsterede arbejdstid. Med præsteret arbejdstid menes den tid, lønmodtageren rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er dermed trukket fra. Det er klart, at en sådan timesats er højere end den timesats, der opnås ved at dele en års- eller månedsløn med det normerede antal timer. Det er vurderingen, at der hermed etableres det mest fair sammenligningsgrundlag i de cases, hvor der sammenlignes kommunal og privat drift før og efter. Konkret er der taget afsæt i satserne for ILON8 for det konkrete år, hvor opgaverne er udført for fire medarbejderkategorier: HK er Samfundsvidenskabelig kandidat Servicearbejde 13

15 UDBUDSRÅDET estimat på baggrund af kommunens vurdering af medgået tid samt generelle erfaringer med niveauet herfor. Overordnet offentlig ledelse. I de fleste cases har det været muligt at nå frem til en vurdering ud fra ovenstående principper, i andre cases er det konstateret, at der ikke var en sådan mulighed. Der er i sidstnævnte situation indregnet et gennemsnit af henholdsvis følge- og udbudsomkostninger fra de øvrige cases, hvor der vel at mærke for udbudsomkostningernes vedkommende er taget højde for, om der er tale om et første- eller andengenerationsudbud. Dette ud fra en hypotese om, at der er en vis læring forbundet med udbuddene, hvorved det næste udbud alt andet lige må forventes at blive mindre ressourcekrævende. For så vidt angår følgeomkostningerne er der korrigeret for kommunespecifikke forhold. Har en kommune i forbindelse med det faktiske forløb kunnet afvise, at der efterfølgende var et problem med anvendelsen af depotet, er der beregnet et gennemsnit, som ikke indregner denne type følgeomkostninger. De faktiske værdier er indsat i de relevante cases og udgør følgende: Udbudsomkostninger (2011- priser), 1. gangsudbud: Udbudsomkostninger (2011- priser), 2. gangsudbud: Følgeomkostninger (2011-priser), 14

16 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET 1. gangsudbud: Følgeomkostninger (2011-priser), 2. gangsudbud: Følgeomkostninger er angivet eksklusive evt. omkostninger til tomt depot. Tallet for de to generationer er identiske, da datamaterialet for 2. generationsudbud ikke muliggør en beregning. De beregnede værdier er endelig realitetsvurderet i forhold til generelle erfaringer med gennemførelse af udbud. Det skal bemærkes, at såfremt førog eftersammenligningen vedrører et andengenerationsudbud, er udbuds- og følgeomkostninger ved første udbud lagt oveni i omkostningen forud for andet udbud, og tilsvarende tillagt udbuds- og følgeomkostninger for det nye udbud til omkostning efter det andet udbud. Organisation Med arbej derforhold Udvikling fra før til efter udbud i forhold til Normering og antal ansatte Medarbejdernes ud- dannelses- Skriftlig dokumentation for disse forhold. Kvalitativ vurde- Normering, antal ansatte, sygefraværsdata foreligger hos leverandører og kommuner og giver en indikation af, om en eventuel udvikling i udgiftsniveauet skyldes ændringer på personalesiden, hvilket kan bidrage til forklaring af effekter. Det bør samtidig understreges, at en given samvarians over tid ikke isoleret set dokumenterer, at effekten (positiv eller negativ) i re- 7 Det vil være nødvendigt at koble medarbejdernes vurdering af medarbejderforhold sammen med medarbejdertilfredshed, se nedenfor. 15

17 UDBUDSRÅDET niveau Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder pr. år Antal tilkomne og afgåede medarbejdere ring via interview med ledelse medarbejdere7 og faglig organisation lation til den konkurrenceudsatte opgave er relateret til leverandørens tilgang direkte. Der er derfor søgt kvalitative, supplerende forklaringer i forbindelse med interview. 16

18 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Medarbejdertil freds hed Sammenligning af medarbejdertilfredshed før og efter udbud i forhold til: Indflydelse på eget arbejde Ledelsesform: kontakt, beslutningshast ighed Lønvilkår Motivation Tryghed Arbejdstempo Kvalitativ vurdering gennem fokusgruppeinterview med medarbejdere interview med faglig organisation Dokumentation via: Eksisterende trivselsundersøgelse Mini-survey blandt medarbejdere Det kan ikke forventes, at trivselsundersøgelser gennemført af kommune (før) og leverandør (efter) er direkte sammenlignelige. Det var med dette afsæt intentionen forud for undersøgelsen at belyse spørgsmålet om udviklingen i medarbejdertilfredshed via interview og mini-survey, jf. datakildeangivelsen. Konkret ved et kort spørgeskema, som samler op på de angivne temaer (svarende til tidligere undersøgelser af påvirkning af medarbejdertilfredshed), og hvor de virksomhedsoverdragne medarbejdere kunne vurdere ændringer siden overdragelsen (højere, uændret, lavere) I praksis har det vist sig, at antallet af tilbageværende virksomhedsoverdragne medarbejdere er meget begrænset (18 i alt, heraf er 9 fortsat ansat). Pga. det begrænsede antal har det været muligt at tale med alle disse medarbejdere, hvorfor spørgeskemaundersøgelsen er undladt. Undersøgelsen omfatter på den baggrund alle tilbageværende medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget, men ikke den gruppe, som efterfølgende har forladt virksomhederne. Det er ikke vurderingen, at det rent praktisk vil være muligt at finde de resterende 9 medarbejdere, herunder rent metodisk at isolere deres oplevelse af overgangen til en privat leverandør, som de enten har valgt at forlade selv eller evt. er blevet afskediget fra. Det er desuden valgt at supplere interviewene ved at invitere et mindre antal ikkevirksomhedsoverdragne medarbejdere med i interviewet for at muliggøre en refleksion i gruppen over, om der er forskelle i tilfredsheden og opfattelsen af de undersøgte forhold på tværs af overdragne henholdsvis ikke-overdragne medarbejdere. 17

19 UDBUDSRÅDET Ydelse Afgræns ning af kvalitet og serviceniveau Vurdering af, om der er sket systematiske ændringer i udbudte opgaver og serviceniveau i forhold til tidligere. Det kan fx, men ikke begrænset til omfatte: Den samlede opgaves omfang Acceptable ventetider Det udleverede hjæpemiddels kvalitet Reparation og vedligehold Information og rådgivning Tilgængelighed Forsyningssikkerhed Dokumentation via: Kravspecifikation Kontrakt Samarbejdsaftale Aktivitetsopgørelse Ved genudbud: Udbudsmateriale fra første udbud Kvalitativ vurdering ved interview Leverandør Kommunal ledelse En udbudsproces kan medføre bedre beskrivelse af forventninger til kvaliteten og serviceniveauet. Præcisering af kvalitet og serviceniveau i forbindelse med udbud eller i kontraktperiode vil kunne afdækkes via sammenligning af udbudsmaterialet, kravspecifikation mv. med tidligere kvalitetsstandarder. Erfaringsmæssigt vil kommunerne have gjort sig konkrete overvejelser om eventuelle ændringer. Sådanne forhold kan desuden potentielt tænkes at indgå som forklaringsfaktorer i forhold til givne effekter gennem øget klarhed. En egentlig ændring af den udbudte opgave (udvidelse med flere opgaver, fx udbringning, eller forøgelse af serviceniveau, fx hurtigere eller mere frekvent levering) er et andet aspekt af samme. Der er her kontrolleret for sådanne ændringer i hver enkelt case. Er der eksempelvis kommet nye opgaver med, er budgettet i førsituationen korrigeret svarende til den tidligere omkostning til varetagelse af disse opgaver uden for depotet. Det er tilsvarende tilstræbt at anskueliggøre værdien af serviceforøgelser, som det dog bevidst ikke er valgt at indregne i forbindelse med den økonomiske effekt, da dette principielt kan behandles både som en økonomisk effekt og som en ydelseseffekt men ikke bør indgå to gange og dermed tælle dobbelt. Ved systematiske ændringer foretages en kvalificering af den økonomiske nettogevinst. Vurdering af, om der mere overordnet er sket en præcisering af og opnået større klarhed om serviceniveauet. 18

20 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Brugertil freds hed Sammenligning af brugertilfredshed før og efter udbud i forhold til Ventetid Visitation Det udleverede hjælpemiddels kvalitet Information og rådgivning Sammenligning af antal klagesager Kvalitativ vurdering gennem interview med Lokale ældreråd Kommunal ledelse Brugerorganisation Dokumentation via Brugertilfredshedsundersøgelser Udvikling i antal klagesager Det var forud for analysen oplagt risiko, at der kunne være kommuner, der ikke gennemfører brugerundersøgelser, hvorfor det var planlagt i givet fald at supplere med kvalitative data via interview. I praksis har det vist sig, at der ikke i nogen af de besøgte kommuner har været gennemført systematiske brugerundersøgelser. Der foreligger således ikke sådanne data. Vurderingen af denne effekt har derfor måttet baseres på den rent kvalitative vurdering. Der kunne principielt have været gennemført brugerundersøgelser i de 10 casekommuner. Der er tale om både et økonomisk og et fagligt fravalg. Det er for det første tilbagemeldingen fra kommunerne og brugerorganisationerne, at tilfredsheden primært er relateret til tildelingen af hjælpemidlerne (bevilling), sekundært til kvaliteten af disse og kun dernæst og i begrænset omfang til løsning af depotopgaven. En brugerundersøgelse vil derfor risikere at måle noget andet end det ønskede. Dertil kommer, at det både fagligt og økonomisk vil være vanskeligt at skabe adgang til et tilstrækkeligt antal brugere, som kan belyse både før- og eftersituationen, givet brugergruppens demografiske sammensætning og det forhold, at nogle cases ligger flere år tilbage i tiden. 19

21 UDBUDSRÅDET Udvikling og samarbejde Innovation Har udbuddet bidraget til forbedrede processer eller produkter i forhold til bedre styring, effektive arbejdsgange, hurtigere leverancer eller nye produkter. 8 Kvalitativ vurdering gennem interview med Leverandør Kommunal ledelse En sådan tilgang bygger i sagens natur på subjektive vurderinger, der kan være vanskelige at efterprøve i praksis. Metodisk er der derfor lagt vægt på at sammenholde kommunernes vurdering med leverandørernes udsagn. Som effekter vil der være tale om eksempler, ikke en systematisk dokumentation af forskelle i opgaveløsningen. Metodisk set vil sådanne forskelle desuden kunne indgå som bagvedliggende forklaringsfaktor, jf. behovet for at forklare identificerede effekter, fx at ny teknologi påvirker de økonomiske vilkår. Videnoverførsel Vurdering af, om udbuddet har bidraget til øget videnoverførsel ved læring til andre områder eller styrket samarbejde mellem kommune og leverandør Kvalitativ vurdering gennem interview med Leverandør Kommunal ledelse Som ovenfor under innovation det er muligt at indhente konkrete bud på, hvad der fremmer vidensdeling, men der er tale om aktørernes vurderinger. Vil tilsvarende kunne indgå som bagvedliggende forklaringsfaktor, jf. behovet for at forklare identificerede effekter. 8 Innovation er således defineret mere som en inkrementelt baseret udvikling end til nødvendigvis at omfatte radikale fornyelser. 20

22 EFFEKTANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Datakilder til beregning af totalomkostning Det er erfaringsmæssigt sådan, at kommunernes tilgang til kalkulation af totalomkostninger varierer. Samt at der alt efter den lokale kommunale kontering vil være forskel på, hvad der i de enkelte cases reelt er direkte og indirekte omkostninger. Den analytiske hovedudfordring består i at sikre, at beregningerne tager alt med og gør det korrekt. Det vil sige, at det er ikke afgørende, om husleje i én case indgår i de direkte omkostninger og i den anden som indirekte omkostninger, hvis dette er konkret begrundet. Men der skal være taget kvalificeret stilling til og indregnet en omkostning til husleje. 9 Som en bruttoliste ligger følgende parametre til grund for beregningen af de totale omkostninger til drift af hjælpemiddelområdet. 1. Direkte omkostninger Løn Materialer Specielt anskaffet udstyr Befordring Tjenesteydelser Reparations- og vedligeholdelsesudgifter Husleje Forbrugsafgifter Forsikringer Uddannelsesomkostninger. 2. Indirekte omkostninger Andele af fællesomkostninger fra den centrale administration (løn og personale, bogholderi mv.) Andel af udgifter til centralt it Andel af udgifter til telefonomstilling Andel af udgifter til forsikringer Andel af udgifter til ledelse socialforvaltning. Listen er anvendt som en bruttoliste, der sikrer, at der er taget højde for nævnte poster. 9 Der kan i øvrigt principielt vise sig at være flere forskellige, alle lovlige tilgange til brug af fordelingsnøgler, foretagelse af skøn osv. Analysen er baseret på de kommunalt opgjorte fordelingsnøgler og skøn, forudsat at disse ikke decideret har vist sig at være fejlbehæftede eller ulovlige, men ikke tilstræbe en ensartethed på tværs, som i givet fald ville tilsidesætte netop det (lovlige) kommunale skøn. 21

23 UDBUDSRÅDET Oversigt over udeladte effektdimensioner samt begrundelser Tabel 0.3: Udeladte effektdimensioner Effekt Indikator Begrundelse for at udelade Økonomi Ydelse Udvikling og samarbejde Ventetider Udvikling i indkøbspriser Vedligeholdelsesudgifter Udvikling på reparationskonto. Ydelses- og funktionsbeskrivelse Forsyningssikkerhed Innovation ex. styring, arbejdsgange, metode etc. Variation i udbuddet ex. ved flere ydelser, forskellige tilbud eller ydelser Mangfoldighed ex. forskellige leverandører Integreret afgrænsning af kvalitet og serviceniveau samt i brugertilfredshed er der formelt besluttet at stille andre krav, og oplever brugerne en ændring her? Udgår, da det umiddelbart ikke er muligt at tilvejebringe et retvisende datagrundlag for udviklingen Indgår i en anden form ved afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Indgår i en anden form ved afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Indgår i en anden form ved afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Erfaringsmæssigt fører udbudsprocessen typisk til en præcisering af forventninger til kvaliteten og det kommunale serviceniveau. Derfor vil det være relevant at afdække, om det også er tilfældet ved udbud af hjælpemiddelfunktionen. Er integreret i kvalitet og serviceniveau Indgår stadigvæk, men er blevet præciseret. Det er relevant at medtage, fordi der typisk er sideeffekter for kommunerne ved udbud, som ikke umiddelbart var forventeligt fra starten. Grundlaget for vurderingen har en mere subjektiv karakter, men det giver en central indikation af andre effekter. Udgår, men er delvis integreret i indikatoren for afgrænsning af kvalitet og serviceniveau. Det er allerede afklaret, at der eksisterer et begrænset antal nationale leverandører 22

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012 Bilag analyse AF Effekter af KONKURRENCE om KOMMUNAL RENGØRING 2012 BILAGSRAPPORT TIL ANALYSE AF EFFEKTERNE AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING AF RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING BILAG 1 METODE S. 2 BILAG

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012 Bilag analyse AF Effekter af KONKURRENCE om KOMMUNAL RENGØRING 2012 BILAGSRAPPORT TIL ANALYSE AF EFFEKTERNE AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING AF RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING BILAG 1 METODE S. 2 BILAG

Læs mere

Gr Eff ænser for dialog ektanalyse af hjælpemiddelområdet D Juni 2010 ecember 2011

Gr Eff ænser for dialog ektanalyse af hjælpemiddelområdet D Juni 2010 ecember 2011 Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet December Juni 2010 2011 Effektanalyse af hjælpemiddelområdet December 2011 år UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Analyse. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Analyse. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Analyse Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Titel: Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-517-8 Rådet for

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter?

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? NOTAT Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? Er der forskel på kommunernes driftsudgifter til et kommunalt og et udliciteret plejecenter? Er der for kommunerne en økonomisk gevinst ved at lade

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Metode til beregning af karakterer for service og kvalitet på sygehuse. Notat af 26. september 2006

Metode til beregning af karakterer for service og kvalitet på sygehuse. Notat af 26. september 2006 Metode til beregning af karakterer for service og kvalitet på sygehuse. Notat af 26. september 2006 I Regeringens debatoplæg Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen fra 2003 redegøres for brug af et overordnet

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/11 2009 /NHB OPGAVEN... 3 LEVERANDØRSITUATIONEN... 3 CENTRALE UDBUDSTEMAER... 4 LEJE/EJE-MODELLEN?... 4 LOVGIVNINGEN... 6 UDBUDSGRUNDLAG...

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Konkurrence på daginstitutionsområdet. - konklusioner og anbefalinger

Konkurrence på daginstitutionsområdet. - konklusioner og anbefalinger Konkurrence på daginstitutionsområdet - konklusioner og anbefalinger Maj 2011 Konkurrence på daginstitutionsområdet - konklusioner og anbefalinger Maj 2011 1 UDBUDSRÅDET Oplag 300 stk. Udbudsrådet Nyropsgade

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange Innovation i udbud - Mulighederne er mange Anne Ley og Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konference om Innovation i udbud, Odense den 1. december 2016 Fokuspunkter 1. Hvad forstås

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere