Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag SSÆ - Økonomi på det specialiserede socialområde SSÆ - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2010 med høringssvar SSÆ - Finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune SSÆ - Eventuelt...14

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Henning Nielsen (V) deltog ikke under dette punkt.

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 9. juni 2011 var der 27 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 263 dage, svarende til lidt over 8 ½ måned. 7 borgere, der står på ventelisten, har sagt nej til en tilbudt plejebolig. Der var en borger, der opfylder plejeboliggarantien. Denne borger havde ventet i 20 dage. Den 12. juli 2011 var der 27 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 289 dage, svarende til lidt over 9 ½ måned. 7 borgere, der står på ventelisten, har sagt nej til en tilbudt plejebolig. Der var en borger, der opfylder plejeboliggarantien. Denne borger har ventet i 56 dage (borgeren er efter den 12. juli blevet tilbudt en bolig og har sagt nej tak). B. Visiterede timer juni Kan ses på Portalen C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen D. Referat fra Ældrerådet den 9. juni Ligger på Portalen E. Referat fra Handicaprådet den 14. juni Ligger på Portalen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juli 2011.pdf 2. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - juli 2011.pdf 3. Presseklip.PDF 4. Visiterede timer maj 2011.xls 5. Regnskab Ældreområdet juni 2011.xls 6. Regnskab Ældreområdet juli 2011.xls Beslutning den : Taget til efterretning med følgende tilføjelser: A: Fokus på akut ventende i forhold til plejeboliggarantien. Fjerne opgørelsen over gennemsnitsventetid. Opgørelse på hvor mange der venter til de enkelte plejecentre. Særskilt opfølgning på indflytning Bøgebakken 2.

5 Side 3 B, C, D: Ønsker generelt bilag linket til dagsordenen.

6 Side 4 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag Sagsnr.: 07/319

7 Side 5 4. SSÆ - Økonomi på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 11/14027 Resumé: Sagen omhandler en redegørelse for administrationens forventninger til økonomien på det specialiserede socialområde for voksne. Mere konkret er det en budgetopfølgning på bevilling Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Sagsfremstilling: I 2010 havde området en budgetoverskridelse på ca. 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige vedtaget budget. Der blev i den forbindelse udarbejdet en handleplan til at nedbringe overskridelsen i årene fremover. Handleplanen blev vedtaget i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 29. november Der har i det første halvår af 2011 været en gennemgang af de relevante sager, hvor Lejre Kommune overtog handleforpligtigelsen og været en gennemgang af servicebeskrivelserne på området. Dette, sammen med en øget fokus på økonomien, har betydet, at den forventede budgetoverskridelse er nedbragt med ca. 3. mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af det første halvår af 2011, at budgetoverskridelsen i 2011 vil være på ca. 6 mio. kr. på bevilling Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Dette kan ses af nedenstående figur: Som det ses af ovenstående figur forventer administrationen en budgetoverskridelse på ca. 6. mio. kr. I nedenstående figur og tabel kan man se hvordan budgetoverskridelsen fordeler sig på de enkelte paragraffer i Serviceloven.

8 Side 6 Udgifter på på paragraffer Budget Forventet udgifter STU Andet Refusion ( ) ( ) I alt Overskud ( ) Det forventes, at Lejre Kommune får en bruttoudgift på ca. 25 mio. kr. på de ti dyreste borgere. Der vil på disse borgere være en netto udgift på ca. 17,5 mio. kr. når statsrefusionen er indregnet. Administrationens vurdering: Administrationen vurdere, at der fortsat skal arbejdes med specielt de dyre sager for at få udgifterne ned samt at der i forbindelse med Forventet Regnskab 3 skal tages beslutning om, hvordan budgetoverskridelsen kan finansieres. Det er endvidere administrationens vurdering, at noget af finansieringen af budgetoverskridelsen kan ske inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre egen bevilling. Økonomi og finansiering: Der forventes en overskridelse på 6 mio. kr. på bevilling Beslutningskompetence:

9 Side 7 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der i forbindelse med Forventet Regnskab 3 tages stilling til finansiering af budgetoverskridelsen 2. at administrationen udarbejder en opfølgning på økonomien på området som forelægges den 10. oktober Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

10 Side 8 5. SSÆ - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2010 med høringssvar Sagsnr.: 11/3763 Resumé: Årsrapporten fra Sundhedsstyrelsen sammenfatter resultaterne af tilsyn i 2010 på Lejre Kommunes ældre- og plejecentre. I 2010 gennemførte Sundhedsstyrelsen 3 uanmeldte tilsyn på Lejre Kommunens plejeog ældrecentre. Sammenlignet med året før er der sket fremskridt på flere af plejecentrene, hvilket bevirker, at der er et plejecenter der udmærkede sig med så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyn i Sagsfremstilling: Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i pleje og ældrecentre. Sundhedsloven 219 samt vejledninger og bekendtgørelser vedrørende medicinadministration, journalføring, identifikation, patientrettigheder samt instrukser og delegation, ligger til grund for tilsynet. Generelt bliver tilsynene indledt med en samtale med lederen på de respektive pleje- og ældrecentre, om de sundhedsfaglige forhold og opfølgning af sidste års tilsyn. Ældre og plejecentrene besigtiges og herunder taler Sundhedsstyrelsens medarbejdere med beboere, ansatte og eventuelt pårørende. Der foretages stikprøver, først og fremmest hos beboere med komplekse plejebehov. Ved Lejre Kommunes tre ældre og plejecentre blev der foretaget i alt 9 stikprøver hos beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Det fremgår af rapporten at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrene generelt har været tilfredsstillende, men der er fundet større eller mindre fejl og mangler de fleste steder. Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på flere af ældre- og plejecentrene. Der er således et ud af de tre centre der ikke skal have tilsyn i Der blev givet anbefalinger indenfor følgende områder: sygeplejefaglige optegnelser, anbefalinger givet til tre plejecentre medicinhåndtering, anbefalinger givet til et plejecenter patientrettigheder, anbefalinger givet til to plejecentre. I relation til sundhedsadministrative forhold lever alle plejecentre op til reglerne om at der skal være udarbejdet instrukser. Det drejer sig blandt andet om sundhedsfaglige instrukser vedrørende personalets ansvar og kompetence, opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling, forholdsregler for smitsomme sygdomme og generelt for hygiejne samt medicinhåndtering. De tre pleje og ældrecentre har modtaget rapport over tilsyn i 2010 og inkluderet anbefalingerne i organiseringen af plejen. Udtalelser: Årsrapporten har været i høring i Ældrerådet, som udtaler følgende: Ældrerådet har tidligere forholdt sig til embedslægens rapporter vedr. tilsynene på de enkelte plejecentrer og konstateret, at forholdene på de tre plejecentre i Lejre Kommune er absolut tilfredsstillende.

11 Side 9 På baggrund af ovennævnte tager Ældrerådet embedslægeinstitutionens årsrapport til efterretning. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at årsrapporten giver et samlet og korrekt billede af tilsynene på kommunens ældre- og plejecentre. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Ældrerådets høringssvar tages til efterretning 2. at Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2010 for tilsyn på pleje- og ældrecentre i Lejre Kommune tages til efterretning. Bilag: 1. Høringssvar fra Ældrerådet - Embedslægens årsrapport vedr doc 2. Årsrapport Tilsyn fra Embedslægerne - Lejre Kommune.pdf Beslutning den : Indstillingerne godkendt. Der blev orienteret om, at i forhold til patientrettigheder drejer det sig om informeret samtykke, som ikke har kunne indhentes grundet borgerens habitus.

12 Side SSÆ - Finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet Sagsnr.: 11/6148 Resumé: Ældreområdets 54 biler står for udskiftning i april/maj På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 6. juni 2011 blev der anmodet om, at der blev præsenteret to finansieringsmodeller til at underbygge beslutningsgrundlaget for leasing eller køb af biler. Der er præsenteret et estimeret beløb for aflevering af de nuværende leasede biler. Sagsfremstilling: Ældreområdets 54 leasede biler står for udskiftning i foråret 2012, prisen for at aflevere disse biler er anslået til kr. Grundlag for beregning af leasing eller køb bygger på følgende kendte forudsætninger: biltyper udgifter til benzin og EL skatter og afgifter og andre kendte udgifter som forsikringer, internservice aftale. Der tages forbehold for ukendte faktorer, såsom stigende benzinpriser, EL-udgifter, skader. Skemaet indeholder de samlede udgifter for detaljer. Se venligst vedlagte bilag. Køb Leasing Bilmærke og type Hyundai i10 Peugeot Hyundai i10 Peugeot Ion (EL) Ion (EL) Købspris kr kr. Leasing/finansieringsomkostning p.a kr kr kr kr. Afskrivning kr kr. 0 kr. 0 kr. Samlet per år per bil kr kr kr kr. Konklusion: Baseret på de valgte forudsætninger udgør den årlige merudgift ved køb af Hyundai i10 ca kr. per bil og for Peugeot Ion er der merudgift ved køb er ca kr. Administrationens vurdering: Baseret på beregningerne og sammenligning af finansieringsmodeller for den forestående udskiftning af biler i hjemmeplejen, vurderer administrationen, at det er mest fordelagtigt at lease biler frem for at købe. Økonomi og finansiering: Forudsætning for udskiftning af biler er ophør og tilbagelevering af de nuværende 54 leasede biler, og ifølge leasingkontrakten skal der udbedres skader for i alt ca kr. Der er øremærket midler fra mindreforbrug i 2009 til denne udskiftning. Både leasing og køb forudsætter finansiering.

13 Side 11 Den årlige udgift til leasing kan indeholdes i budget 2012, såfremt forudsætningerne i budgettet ikke ændres. Udgiften til køb af biler er ikke umiddelbart indeholdt i budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der reserveres kr. til aflevering af de nuværende biler af overført mindreforbrug fra at der arbejdes videre med en leasingfinansiering af biler til sundhedspersonalet. Bilag: 1. Beregning af leasing kontra køb af biler Beslutning den : Indstillingerne anbefales.

14 Side SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10986 Resumé: Velkomstudvalget, et ad hoc udvalg bestående af politikere og interessenter, har udarbejdet et forslag til en Velkomstpolitik. En politik der skal sikre en ordentlig velkomst til udenlandske borgere i Lejre Kommune. Velkomstudvalget har endvidere udarbejdet et forslag til en implementeringsplan, som er et forslag til, hvordan selve politikken efterleves og forankres i Lejre Kommune. Politikken og implementeringsplanen forelægges til politisk drøftelse og kommentering i de politiske fagudvalg inden udsendelse til en bred høringsdebat hos interessenter. Sagsfremstilling: Den 30. august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune procesplanen for udarbejdelse af en integrationspolitik benævnt Velkomstpolitik, herunder oprettelse af et politisk ad hoc udvalg efter Styrelseslovens 17 stk. 4. Det politiske ad hoc udvalg benævnt Velkomstudvalget skulle forestå udarbejdelsen af en Velkomstpolitik samt en implementeringsplan. Den 25. oktober 2010 udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne til Velkomstudvalget samt godkender kommissorier for henholdsvis udvalget og en styregruppe, der etableres for at understøtte processen med udarbejdelse af en Velkomstpolitik og en implementeringsplan. Velkomstudvalget skulle bestå af en politisk repræsentant fra alle fagudvalg, herunder også fra Økonomiudvalget samt af 3 ikke politiske interessenter. Velkomstpolitikken skulle således udarbejdes i et bredt samarbejde med en række relevante interessenter, herunder repræsentanter fra: Beskæftigelsesrådet, administrative repræsentanter fra alle direktørområder, repræsentanter fra Lejre Kommunes virksomheder (børnehaver, skoler, sundhedsplejen mv.), repræsentanter fra kulturforeninger/bestyrelser, repræsentanter fra de frivillige foreninger og interesseorganisationer, repræsentanter fra målgruppen. Disse repræsentanter har enten været repræsenteret i Velkomstudvalget, i styregruppen eller inddraget i en direkte dialog på møde i december 2010, og har således i større eller mindre grad været direkte involveret i hele processen omkring udarbejdelse af en Velkomstpolitik. Velkomstudvalget har besluttet, at alle de politiske fagudvalg skal have mulighed for at drøfte det udarbejdede forslag til en Velkomstpolitik og implementeringsplan inden forslagene sendes ud til høring blandt alle interessenter i Lejre Kommune. Velkomstpolitikken er bygget op omkrig en vision, nogle værdier og målsætninger, hvilket omhandler det Lejre Kommune vil med en politik på dette område. Dernæst følger en oplistning af det Lejre Kommune vil gøre for de nye udenlandske borgere - dog stadig på et overordnet niveau, så det beskriver en række målsætninger for Lejre Kommunes forskellige virksomhedsområder og for hvordan Lejre Kommune ønsker at frivillige, erhvervslivet og kultur- og fritidsområdet kan være med til at støtte op om arbejdet med at byde nye udenlandske borgere velkommen. Endelig indeholder politikken et evalueringspunkt, der skal sikre at der aktivt arbejdes med Velkomstpolitikken og at Lejre Kommune vil blive målt på effekten af indsatsen. Implementeringsplanen skal ses i direkte sammenhæng med politikken, da det er planen, der skal sikre, at politikken omsættes fra ord til handling. Særligt for implementeringsplanen skal nævnes den foreslåede samarbejdsorganisation, - en tværgående og tværfaglig enhed, der skal sikre forankringen af politikken i hele Lejre

15 Side 13 Kommune og være med til at sikre fremdrift og iværksættelse af nye initiativer på området. Samarbejdsorganisationen sammensættes med repræsentation fra relevante administrative enheder (Borgerservice, Social/familie, Jobcenter, Ejendomsdrift og Servicecenter), relevante kommunale virksomheder (Skole, UU, Ungdomsskolen, SFO, BH) og to repræsentanter fra de frivillige foreninger. Formanden for den tværgående samarbejdsorganisation er chefen for Center for Social & Familie. Den tværgående samarbejdsorganisation referere til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Samarbejdsorganisationen mødes som minimum to gange årligt. Kommissorium for samarbejdsorganisationen skal udarbejdes. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Velkomstpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem politikerne i Lejre Kommune, Lejre Kommunes virksomhedsområder og en bred gruppe af interessenter. Endvidere er det administrationens vurdering, at den foreslåede samarbejdsorganisation, der skal være med til at sikre at politikken efterleves i praksis, er med til at understøtte at velkomst og integration er en tværgående opgave, der skal samarbejdes omkring. At etableringen af en samarbejdsorganisation vil være med til at sende et klart signal om, at man i Lejre Kommune ved en fælles indsats på tværs af fagligheder, virksomheder og institutioner, kan komme længere og opnå bedre resultater, end hvis alle arbejder hver for sig. Økonomi og finansiering: Som udgangspunkt afholdes udgifter forbundet med velkomsten og integrationen af udenlandske borgere inden for de eksisterende budgetter. Såfremt der iværksættes særlige tiltag eller ønskes igangsat konkrete projekter, ansøges der om midler hertil, enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, eller ved at ansøge om eksterne puljemidler. Beslutningskompetence: Velkomstpolitikken sendes til høring via fagudvalgene. Velkomstpolitikken med høringssvar vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter forslaget til en Velkomstpolitik og implementeringsplanen 2. at udvalgene sender sagen til høring hos interessentgruppen. Bilag: 1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik 2. Implementeringsplan Velkomstpolitik Beslutning den : Indstillingerne godkendt.

16 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Der ønskes en sag, der belyser mulighederne for at have husdyrhold i kommunens plejecentre. Status vedr. Birkely: Der sendes en sag til kommunalbestyrelsen fra boligselskabets bestyrelse, der anmoder om, at boligernes anvendelse ændres for at kunne komme videre i processen.

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere