Budgetopfølgning pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 31.5.2010"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag 2: Anlægsoversigt...15 Bilag 3: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...16 Bilag 4: Specifikation af budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...21 Side 2

3 Sammenfatning Forventet årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet merforbrug på den ordinære drift på netto 46,054 mio. kr., svarende til 1,7 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug ved budgetopfølgningen pr netto 40,8 mio. kr., svarende til 1,5 pct. Det forventede merforbrug vedrører primært overførselsudgifter inden for social- og arbejdsmarkedsområdet, merudgifter til førtidspensioner under Borgerservice, merudgifter inden for det specialiserede socialområde samt merudgifter inden for pleje og omsorg. På anlægssiden forventes en mindreudgift på 25,126 mio. kr. (inkl. jordpulje), mens finansieringssiden viser en merindtægt på netto 4,289 mio. kr. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr kr. Korr. Forventet Forventet Afvigelse budget årsforbrug afvigelse i pct. Pleje og omsorg ,7 % Social og arbejdsmarked ,7 % Børn Dagtilbud ,6 % Børn Undervisning ,6 % Børn Rådgivning (BUR) ,3 % Plan og Kultur ,2 % Teknik ,9 % Borgerservice ,7 % Sundhed og handicap ,2 % Direktion og stabe ,2 % Driftsudgifter i alt ,7 % Anlæg (inkl. jordpulje) ,1 % Renter, finansiering og balanceforskydninger ,2% Total I det følgende beskrives de væsentligste årsager til det forventede merforbrug. For yderligere oplysninger henvises til de enkelte delafsnit senere i rapporten. Pleje og omsorg forventer et samlet merforbrug på 5,109 mio. kr., hvilket er 1,666 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr Fagsekretariatet Pleje og omsorg forventer et merforbrug på 3,131 mio. kr. Merforbruget er bl.a. begrundet i øget betaling af husleje for tomme ældreboliger, øgede udgifter til 2 borgere med ophold på plejecenter i andre kommuner, øget betaling til private leverandører af praktisk hjælp samt underskud overført fra De ekstra udgifter til private leverandører finansieres af en tilsvarende reduktion af hjemmeplejeområdernes budgetter. Side 3

4 Hjemmeplejen og plejecenter område øst forventer at overholde budgetterne for Plejecenter område vest forventer omvendt et merforbrug på 2,686 mio. kr. På social- og arbejdsmarkedsområdet (inkl. Jobcenter) forventes et merforbrug på netto 14,242 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,7 pct. Heraf vedrører 11,316 mio. kr. overførselsudgifter. Til sammenligning udgjorde den forventede afvigelse 26,770 mio. kr. pr Årsagen til det samlede merforbrug skyldes bl.a. en merudgift på 4,980 mio. kr. til 74 ekstra sygedagpengemodtagere og en merudgift på 12,914 mio. kr. til 205 flere personer på passiv og aktiv kontanthjælp. Til gengæld forventes et mindre fald i udgifterne til revalidering. Når det samlede merforbrug forventes mindre end ved budgetopfølgningen pr skyldes det, at regeringen i maj 2010 har nedjusteret sit skøn for ledigheden. Det skal endelig bemærkes, at merudgifterne til de forsikrede ledige ikke vil slå fuldt igennem i 2010, eftersom dele af udgifterne for 4. kvartal først forventes betalt i For dagtilbud børn forventes et mindreforbrug på 1,170 mio. kr., svarende til -0,6 pct. af det samlede driftsbudget. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 2,371 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr Fagsekretariatet Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 4,784 mio. kr. Derved mere end opvejer fagsekretariatets mindreforbrug daginstitutionernes og dagplejedistrikternes merforbrug. Årsagen er bl.a. en forventet merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger samt en forventet mindreudgift til børn i specialbørnehaver. Budgetoverholdelsen på dagplejeområdet vil bl.a. afhænge af antal udbetalte dispositionsvederlag, som er en udløber af den seneste overenskomstfornyelse (O.08). Der er aktuelt iværksat en undersøgelse af området. Fælles for de tre dagplejedistrikter er, at de har et forventet årsforbrug der holder sig inden for grænsen på +4 pct. For nogle daginstitutioner gælder det, at der ikke er foretaget regulering for børnetal for 2. kvartal. Tilsvarende er der ikke foretaget regulering for støttepædagogtimer. Det betyder, at nogle institutioner har et tilgodehavende og dermed en reel forbrugsprocent der er mindre end angivet. På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,124 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 1,397 mio. kr. pr Den samlede afvigelse vedrører skoler og SFO. Fagsekretariatet og Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. På Børne-/ungeområdet forventes et samlet merforbrug på 3,793 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug pr ,701 mio. kr. eller 1,6 pct. Af det samlede merforbrug vedrører 3,011 mio. kr. overførselsudgifter. Nærmere bestemt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge. Det aktuelle udgiftspres på området for handicappede børn og unge påvirker dermed området for sårbare børn og unge, idet den samlede ramme skal overholdes. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et mindreforbrug på kr. Side 4

5 På området Sundhed og handicap forventes en merudgift på 14,488 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 3,4 pct. pr Hovedparten af det forventede merforbrug vedrører fagsekretariatet Sundhed og handicap, der forventer en afvigelse på netto 12,2 mio. kr. Bl.a. som følge af tilgang af egne borgere i kommunens døgninstitutioner, tilgang fra BUR samt takstforhøjelser på Strandvænget. Omvendt forventes en mindre udgift på sundhedsområdet. Tandplejen forventer en merudgift på netto kr., svarende til 1,7 pct. Sygepleje og rehabilitering forventer en budgetoverskridelse på 1,036 mio. kr., svarende til 2,9 pct. Lunden og Palleshave forventer begge en budgetoverskridelse på over 4 pct. De resterende 11 aftaleholdere forventer at overholde deres budgetter. Plan og kultur forventer et mindreforbrug på 2,650 mio. kr., svarende til -2,2 pct. Fagsekretariatet Plan og Kultur forventer at overføre 2,9 mio. kr. til Beløbet stammer primært fra opsparede midler i den eksterne udviklingspulje samt hovedkonto 3, hvor især breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsler af midler. Projektet kører over to år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler. Plan og Kultur søger herudover om en negativ tillægsbevilling på 1,110 mio. kr. til delvis dækning af merforbrug til vintertjenesten under Fagsekretariatet Teknik. Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr. i forbindelse med genåbning af Budget Det svarer til et forventet merforbrug på 3,6 pct. Overskridelsen forventes hentet i På området Teknik forventes et merforbrug på driften på kr., svarende til en forventet overskridelse på 0,9 pct. Fagsekretariatet Teknik forventer en overskridelse på 8,508 mio. kr. til vintertjenesten. Der er anvist kompenserende besparelser for 4,5 mio. kr., heraf 2,110 mio. kr. inden for Park og vej samt Plan og kultur. Det tilbageværende underskud på 4,008 mio. kr. forventes overført til 2011 og søges dækket ind over en 4-årig periode via omprioriteringer, driftsoptimeringer mv. På øvrige områder under fagsekretariatet Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 2,478 mio. kr. Beløbet vedrører beredskabsområdet, miljøområdet og vejområdet. Park og vej bidrager som nævnt ovenfor til finansiering af merforbrug til vintertjenesten. Derudover forventer Park og vej at komme ud af 2010 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. under forudsætning af, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. vedr. manglende driftsbesparelse på materialegårde begrundet i manglende salg. Faaborg Havn forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr., mens der fortsat er usikkerhed omkring Intern Service. Der forventes en endelig afklaring omkring Intern Service ved budgetopfølgningen pr Borgerservice forventer et samlet merforbrug på 15,672 mio. kr., svarende til en forventet budgetoverskridelse på 5,7 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 6,0 mio. kr. pr Det forventede merforbrug vedrører merudgifter til førtidspensioner, som er omfattet af statens budgetgaranti (for kommunerne under ét). Side 5

6 For Direktion og stabe forventes et samlet mindreforbrug på 7,426 mio. kr., svarende til 4,2 pct. af budgettet. Til sammenligning var forventningen pr et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. eller 10,4 pct. Udviklingen skyldes bl.a., at direktionen har vedtaget ændrede kriterier for anvendelsen af direktionens udviklingspulje, som fremadrettet skal understøtte strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Derudover udgør det forventede mindreforbrug vedr. forsikringer 4,4 mio. kr. mod tidligere 5 mio. kr. Anlæg Der forventes anvendt 200,458 mio. kr. på anlæg ud af et samlet budget på 225,584 mio. kr. (inkl. jordforsyning). Det svarer til et mindreforbrug på 25,126 mio. kr. og en forbrugsprocent på 88,9 pct. Af det samlede mindreforbrug udgør jordpuljen 2,462 mio. kr. Der søges om en udvidelse af det samlede anlægsbudget med netto 1,087 mio. kr. Blandt de væsentligste ansøgninger er: Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler vedr. forundersøgelse af nyt plejecenter Humlehaven: -1,100 mio. kr. Køb af ejendommen Svendborgvej 4 i Ringe: 1,609 mio. kr. Oprensning af forurening fra villaolietank: 1,040 mio. kr. Erstatningssag vedr. salg af ejendom: 1,002 mio. kr. Mindreforbrug til teknologisikring: -1,500 mio. kr. Det ikke forbrugte beløb på 1,1 mio. kr. vedr. Humlehaven søges overført til Der søges endvidere om budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg på i alt kr. Eksempelvis søger Børnehuset Regnbuen om overførsel af kr. fra driften til etablering af legeplads. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet merindtægt på kr. i Merindtægten skyldes primært, at renten på de variabelt forrentede lån er faldet i Inden for finansiering forventes en merindtægt på 1,450 mio. kr. i Merindtægten vedrører primært ikke hjemtaget momsrefusion i de gamle kommuner for ca kr. og særlige regler for årene 2007 og 2008, hvor der har været mulighed for at hjemtage delvis moms af brændstofudgifter til færgedrift, samt underentreprenør til buskørsel og taxakørsel til individuel handicapkørsel under Fyn Bus. Derudover er der tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer tilbage til Balanceforskydninger påvirker resultatet i 2010 positivt med 1,950 mio. kr., primært som følge af en budgetneutral tillægsbevilling på 1,500 mio. kr. fra skadefonden til Fællessekretariatet. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune fået frigivet ca kr. mere af de deponerede midler som en følge af kursudviklingen i Aftaleholdernes forventede forbrug Pr forventer 62 aftaleholdere at overholde budgettet, 22 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 12 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Der er som udgangspunkt tale om en negativ udvikling i Side 6

7 forhold til årets 1. kvartal, hvor stadig flere aftaleholdere har problemer med at overholde budgettet. Oversigt: Aftaleholdernes forventninger til Budget 2010 de seneste 2 kvartaler Budgetoverholdelse Overskridelse på max. 4 % Overskridelse på + 4 % Pr Pr I alt Der er iværksat et arbejde omkring udarbejdelse af handleplaner for de aftaleholdere, der forventer en budgetoverskridelse på 4 pct. eller mere. Se særskilt afsnit herunder. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Pr var der 6 aftaleholdere som forventede at overskride budgettet med mere end 4 pct. Pr er antallet oppe på 12. Der skal imidlertid kun udarbejdes handleplaner for 5 aftaleholdere, såfremt økonomichefens indstilling til tillægsbevillinger følges, jf. nedenstående oversigt. Side 7

8 Aftaleholder Handleplan Status Fagsekr. Dagtilbud Opgørelsen pr viser nu et forventet mindreforbrug. Fra 4,9% til -53,4% Ophørt Vester Aaby Daginstitution Der arbejdes med handleplan for Vester Aaby bh. Forbrugsprocenten er misvisende. Årsagen er, at budgettet for årets sidste 5 mdr. er overført til SFO i Vester Aaby. Alt i alt følges handleplanen og den samlede forbrugsprocent forventes at holde sig inden for + 4 pct. ved årsskiftet. Fra 5,3% til 121,5% Aktiv Tre Ege skolen Tre Ege skolen havde søgt Børne- og undervisningsudvalget om dispensation til at undervise på minimumstimetal pr. 1/ Ved genåbning af Budget 2010 blev det besluttet, at alle skoler skal reduceres til minimumstimetal. Der arbejdes derfor på en ny handleplan. Fra 6,4% til 6,9% Aktiv Fagsekr. Sundhed og handicap Tidligere plan under revision. I det omfang der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr., jf. Økonomichefens indstilling, vil det forventede merforbrug alene udgøre 3,1 pct. Fra 5,9% til 5,3% Aktiv Palleshave Der er tidligere udarbejdet handleplan. Der er iværksat yderligere betaling for særforanstaltninger som vil have en positiv indvirkning på årsresultatet. Fra 9,7% til 4,2% Aktiv Fagsekr. Pleje og omsorg Der udarbejdes snarligt en handleplan for hvordan fagsekretariatet kan afvikle underskuddet. Der er dog allerede iværksat tiltag i form af reduktioner i administrationen til delvis afvikling af underskuddet Fra 2,4% til 8,0% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Broholm børnehave Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 0,0% til 8,9% Ingen Kaptajngården Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 1,0% til 4,4% Ingen Fagsekr. Teknik Ingen. Efter budgetneutrale budgetomplaceringer forventes en afvigelse på 1,8 pct. Fra 3,6% til 4,4% Ingen Lunden Der er igangsat en kulegravning af området, ligesom der vil blive udarbejdet handleplan for Lunden. Fra 0,0% til 5,0% Aktiv Fagsekr. Social og arbejdsmarked Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 0,0% til 6,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Socialcenter og ydelseskontor Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 8,3% til 4,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Borgerservice Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 2,2% til 5,7% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling I alt 6 12 Side 8

9 Fagudvalgene vil blive orienteret nærmere om de enkelte handleplaner i forbindelse med den generelle orientering om budgetopfølgningen pr Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af det forventede merforbrug på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug Af det samlede forventede merforbrug på 46,054 mio. kr. belastes servicedriftsrammen med 16,627 mio. kr. Den endelige overskridelse af servicedriftsrammen i 2010 forventes herefter at blive 14,1 mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr A. Servicedriftsramme 2.087,2 Korr. Budget pr ,0 Forventet merforbrug pr ,6 Omplacering ml. drift, anlæg og finansiering -2,3 Forventet nettooverførsel fra 2010 til 2011*) -50,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.101,3 C. Forventet overskridelse (B-A) 14,1 *) Til sammenligning blev der netto overført uforbrugte serviceudgifter på i alt 57,5 mio. kr. fra 2009 til Overførselsudgifterne forventes at stige med 29,427 mio. kr. i forhold til de korrigerede budgetter. Til sammenligning er budgetterne på overførselsindkomstområdet frem til budgetopføgningen reduceret med 2,726 mio. kr. Det betyder, at Faaborg- Midtfyn Kommune forventer en samlet stigning i overførselsudgifterne på netto 26,701 mio. kr. Der er i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale ml. regeringen og KL udmeldt en midtvejsregulering for 2010 på 1,5 mia. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 0,9376 pct., svarende til 14,064 mio. kr. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til 96,8 mio. kr. pr mod 105,0 mio. kr. året før. I december 2009 var den gennemsnitlige kassebeholdning nede på 80,0 mio. kr. Der er dermed sket en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning inden for det seneste halve år. Side 9

10 Den forventede kassebeholdning ultimo 2010 skønnes til -14 mio. kr., svarende til beholdningen ultimo Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning for 2010 om en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 75,0 mio. kr. Ansøgning om tillægsbevillinger Herunder vises de godkendte tillægsbevillinger frem til budgetopfølgningen pr (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) samt de konkrete tillægsbevillingsansøgninger pr Der er i de ansøgte tillægsbevillinger pr korrigeret for budgetneutrale omplaceringer på tværs af områder og mellem drift, anlæg og finansiering. Dermed fås det mest reelle billede af den faktiske udvikling. Oversigt over tillægsbevillinger indtil dato (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) og ansøgninger pr (fratrukket budgetneutrale ompl.) Budgetopfølgning 2009 Pr Pr Samlet Pleje og omsorg Social og arb.mrk Børn - Dagtilbud Børn Undervisning Børn Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og handicap Direktion og stabe Driftsudgifter i alt Anlæg Finansiering Total Der søges alt i alt om en samlet tillægsbevilling på 21,823 mio. kr. Der skal anvises kompenserende besparelser for et tilsvarende beløb. Der vedhæftes en specifikation over henholdsvis ikke budgetneutrale og budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingsansøgninger for 2011, 2012 og 2013 behandles i forbindelse med basisbudgettet for 2011, hvorfor der bør ses bort herfor i de to specifikationer. Forslag til finansiering Ud af en samlet tillægsbevillingsansøgning på 21,823 mio. kr. i 2010 indstiller Økonomichefen, at der godkendes tillægsbevillinger for i alt 14,020 mio. kr. Jf. oversigt over ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingerne finansieres af den udmeldte midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter i Side 10

11 Blandt de tillægsbevillinger som ikke (eller kun delvist) indstilles godkendt hører følgende: Tillægsbevillingsansøgning under social- og arbejdsmarkedsområdet på 1,053 mio. kr., som ikke henhører under kategorien overførsler. Beløbet finansieres inden for områdets samlede ramme. Manglende driftsbesparelse på kr. i 2010 vedr. materialegårde finansieres af Park- og Vej s overskud fra Tillægsbevilling til førtidspensioner på netto 15,1 mio. kr. reduceres med 3,3 mio. kr. Det er her forudsat, at der ikke sker yderligere nettotilgang af kendelser resten af året. Indstillingen skal samtidig ses i forhold til det udmeldte niveau for midtvejsreguleringen. Tillægsbevilling til kontanthjælp og aktivering på 12,845 mio. kr. reduceres med 2,75 mio. kr. Det skønnede merforbrug er i sagens natur forbundet med nogen usikkerhed. Som nævnt ovenfor forventer regeringen en mindre stigning på overførselsindkomstområdet. Der er ikke søgt om en tillægsbevilling inden for området Sundhed og handicap. Det indstilles imidlertid, at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Fagsekretariatet Sundhed og handicap. Fagsekretariatet har på linie med landets øvrige kommuner haft væsentlige merudgifter inden for området. Samtidig har fagsekretariatet ikke mulighed for at finansiere det forventede merforbrug inden for en overskuelig fremtid. Den ekstra tillægsbevilling foreslås finansieret af den afsatte buffer på 10 mio. kr., som blev anvist i forbindelse med vedtagelsen af den fireårige strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Fordeling af de resterende 5 mio. kr. fra den anviste buffer foreslås taget op i forbindelse med budgetopfølgningen pr Der gøres opmærksom på, at anlægsbudgettet vedr. forundersøgelse af ny humlehave på 1,1 mio. kr. indgår i den samlede finansiering af de indstillede tillægsbevillinger. Spørgsmålet om forundersøgelse af Humlehaven vil derfor indgå i Kommunalbestyrelsens samlede prioritering af anlægsbudgettet for 2011 og overslagsår. Generelt opfordres aftaleholderne til at være tilbageholdende set i forhold til de forestående økonomiske udfordringer. Desuden vil udviklingen inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt det specialiserede socialområde blive fulgt tæt frem til den næstkommende budgetopfølgning pr Side 11

12 Drift 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg ,0 458 Hjemmepleje område vest ,4-238 Hjemmepleje område øst ,4-220 Kostforplejning ,0 Plejecenter område vest ,8 Plejecenter område øst ,3-250 Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Aktiverings- og revacenter ,8-820 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked ,9 881 Jobcenter , Socialcenter og ydelseskontor , Total Social og arbejdsmarked , Børn dagtilbud 1000 Fryd ,0 Broholm Børnehave ,9 Bøgehaven ,2 BørneBakkeHuset ,9 Børnecentret Vesterparken ,0 Børnehaven Eventyrhuset ,5 12 Børnehuset Regnbuen, Årslev ,0-300 Carl Nielsen Børnehaven ,0 Dagplejevirksomhed Midt ,2 66 Dagplejevirksomhed Nord ,9 27 Dagplejevirksomhed Syd ,7 53 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud , Faaborg Børnehave ,0 Guldhøj Børnehave ,0 Hestehaven ,0 Hættegården ,2 Kahytten ,0 Kaptajngården ,4 Kærnehuset Horne ,0 Lundsbjerg Børnehaven ,0 Myretuen Broby ,0 Naturbørnehaven ,0 Nr. Lyndelse Børnehave ,6 Nøddehøj ,0 Oasen Børnehuset ,0 Ringgårdens Børnehave ,0 Skovtrolden ,8 Snurretoppen ,0 Stentevang Børnehave ,0 Tinghøj Børnehave ,3 Toftegårdens Børnehave ,6 Trollegården ,0 Vester Mølle Børnehave ,0 Vester Aaby Daginstitution ,5 Årslev Børnehave ,6 Total Børn dagtilbud , juni 2010 Side 12

13 05 Undervisning Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Brahetrolleborg Skole ,0 Broskolen ,0 Carl Nielsen Skolen ,0 Espe Skole ,9 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,7 Heden-Vantinge Skole ,0 Horne Skole ,2 Nordagerskolen ,4 Nordskolerne ,0 Svanninge Skole ,0 Sydskolerne ,3 Søllinge Skole ,4 Tingagerskolen ,8 Toftegårdsskolen ,5 Tre Ege Skolen ,9 Ungdomsskolen ,0 Vester Aaby Skole ,1 Aastrup Skole ,0 Total Undervisning ,6 06 Børn og Unge Rådgivning Tillægs Bevillinger Center for ophold, botilbud, familiepleje ,5-448 Fagsekretariat BUR ,5 Total Børn og Unge Rådgivning , Plan og Kultur Bibliotek ,0 Fagsekretariat Plan og Kultur ,0-956 Musikskole ,6 Total Plan og Kultur , Teknik Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,9 Intern service ,4 Park og vej ,6-800 Total Teknik , Borgerservice Borgerservice , Total Borgerservice , Sundhed og Handicap Bofamiko ,0 Botilbud Toften ,0-36 Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,3 221 Job og Aktiv ,0 100 Lindehuset ,0 Lunden ,0-36 Montagen ,0 80 Palleshave ,2 Pegasus ,0-43 Socialpsykiatrien Nord ,0 Socialpsykiatrien Syd ,4 40 Solskrænten ,0-326 Sundhedspleje ,0 Sygepleje og rehabilitering ,9 Tandpleje ,7 120 Træning og rehabilitering ,6 Total Sundhed og Handicap , juni 2010 Side 13

14 13-19 Direktion og Stabe Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Direktion ,6-800 EPO ,0 205 Fællessekretariatet , HR-stab ,7 200 IT-stab ,0 Økonomistaben , Total Direktion og Stabe ,2-123 Total Drift , juni 2010 Side 14

15 Anlæg 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg , Kostforplejning ,0 Total Pleje og omsorg , Børn dagtilbud BørneBakkeHuset ,2 Børnecentret Vesterparken ,0 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud ,0 Total Børn dagtilbud ,3 05 Undervisning Brahetrolleborg Skole ,0 Broskolen ,0 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,0 Nordskolerne ,1 Svanninge Skole ,0 Tingagerskolen ,7 Tre Ege Skolen ,0 Ungdomsskolen ,0 Total Undervisning ,2 06 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR ,0 Total Børn og Unge Rådgivning ,0 08 Plan og Kultur Bibliotek ,0 Fagsekretariat Plan og Kultur ,9 244 Total Plan og Kultur 09 Teknik ,6 244 Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,0 Park og vej ,8 0 Total Teknik , Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,0 Tandpleje ,3 Træning og rehabilitering ,7 Total Sundhed og Handicap , Direktion og Stabe Fællessekretariatet , IT-stab , Økonomistaben ,0 Total Direktion og Stabe ,8-498 Total Anlæg , juni 2010 Side 15

16 Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgetneutrale - alle beløb i 1000 kr. - Anlæg Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Overførsel af ikke forbrug anlægsmidler vedr. forundersøgelse nyt plejecenter Humlehaven Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Fagsekretariat Pleje og Omsorg ansøgning om bevilling til dækning af merudgift til brandsikring plejecentre Teknik I alt for Pleje og omsorg Fagsekretariat Teknik Køb af ejendommen Svendborgvej 4, Ringe jf. Kommunalbestyrelses møde den 15/ Ejendommen er først erhvervet i Fagsekretariat Teknik Oprensning af forurening fra villaolietank jf. Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni I alt for Teknik Direktion og Stabe Fællessekretariatet IT-stab Erstatningssag P , KB 13.april Besluttet at tages med ved budgetopfølgningen pr Teknologisikring. Udgifter på 1,5 mio. kr. kan udskydes til næste år og indeholdes i det der afsatte budget I alt for Direktion og Stabe Total Anlæg juni 2010 Tillægsbevillinger - Anlæg, Side 16

17 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Social og arbejdsmarked Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Aktiverings- og revacenter På grund af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere forventes en merrefusion på ormådet. Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Udgifter til lægeerklæringer er stigende pga. mulighedserklæringer samt indhentning af erklæringer ved opstart af sag jf. anbefaling fra revisionen Jobcenter Udgifter til aktivering af personer på ledighedsydelse og fleksjob (2,150 mio. kr.), reduktion af budget til skånejob (0,350 mio. kr.) Jobcenter Der reguleres til det kendte antal personer, der modtages tilskud til. Ordningen er under udfasning. Jobcenter Seniorjob ordningen er endnu ikke i brug. Det afsatte budget for 2010 nulstilles, mens budgettet for bliver stående uændret Socialcenter og ydelseskontor Regulering vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Regresindtægter. Jf. aftalen er der indgået aftale med revisionen, hvorved indtægterne forventes at stige. Socialcenter og ydelseskontor Udgifter til revsionen for opgaven vedr regresindtægter Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. godtgørelse Socialcenter og ydelseskontor Regulering vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Regulering af tilbagebetalinger juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 17

18 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Socialcenter og ydelseskontor Sygedagpenge. De 536 i 2010 er merudgifter der efterflg. flyttes til kontrolgruppen - se længere nede! Socialcenter og ydelseskontor Reduceres pga. lavere forbrug. Ikke nødvendigvis varig I alt for Social og arbejdsmarked Børn dagtilbud Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Mindreforbrug vedr. børn i specialbørnehaver uden for kommunen Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Mellemkommunale afregninger for pasning af børn over kommunegrænser I alt for Børn dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje Tilbageførsel af overført overskud fra I alt for Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur I aftale om genåbning af budget 2010 har man vedtaget at erstatte besparelsen (boldbaner) med reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Dette er iflg I alt for Plan og Kultur Teknik Park og vej Der er i Budget 2010 indarbejdet en driftsbesparelse på kr. vedr. salg af materialegårde. Der er indtil videre kun solgt én materialegård, med en Borgerservice I alt for Teknik Borgerservice Mindreudgift vedrørende førtidspensioner (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003), da afgang er større end tidligere anslået juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 18

19 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Borgerservice Merudgifter vedrørende førtidspensioner på grund af flere tilkendelser end budgetteret. I alt for Borgerservice Sundhed og Handicap Tandpleje Der søges om en tillægsbevilling på kr. - der henvises til tidligere bemærkning herom i forbindelse med overførsel af underskud fra 2009 til I alt for Sundhed og Handicap Direktion og Stabe Direktion Der flyttes 0,8 mio.kr., til kassebeholdningen i forbindelse med ophørt Epo-chef stilling EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) 3 3 EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) Økonomistaben Økonomistaben Tjenestemandspensioner reduceres med 0,867 mio. kr. svarende til overført overskud fra 2009 på 0,556 mio. kr. samt engangsregulering af inddækning på Pulje vedr. øvrige udgifter reduceres med 0,224 mio. kr., hvorefter puljen går i I alt for Direktion og Stabe Total Drift juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 19

20 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Finansiering Balanceforskydninger Større udlodning af deponerede midler som følge af gunstig kursudvikling i 2009 Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Renter Renter af likvide aktiver Renter Renter af værdipapirer Renter Renter af tilbagebetalt ejendomsskat som følge af vurderingsændringer tilbage til Renter Ændring i renteudgifter på variabelt forrentede lån (Jordpuljen) Renter Ændringer i renteudgifter på variabelt forrentede lån (kommunens andel) Skatter og tilskud Hjemtaget moms i de gamle kommuner og særregler for færgedrift, kollektiv trafik og taxakørsel i 2007 og Skatter og tilskud Merindtægt på grundskyld og tilbagebetalinger som følge af vurderingsændringer tilbage til Skatter og tilskud Tilbagebetalt dækningsafgift af off. ejendomme som følge af vurderingsændringer tilbage til I alt for Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg juni 2010 Tillægsbevillinger - Finansforskydninger, Side 20

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere