Budgetopfølgning pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 31.5.2010"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag 2: Anlægsoversigt...15 Bilag 3: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...16 Bilag 4: Specifikation af budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...21 Side 2

3 Sammenfatning Forventet årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet merforbrug på den ordinære drift på netto 46,054 mio. kr., svarende til 1,7 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug ved budgetopfølgningen pr netto 40,8 mio. kr., svarende til 1,5 pct. Det forventede merforbrug vedrører primært overførselsudgifter inden for social- og arbejdsmarkedsområdet, merudgifter til førtidspensioner under Borgerservice, merudgifter inden for det specialiserede socialområde samt merudgifter inden for pleje og omsorg. På anlægssiden forventes en mindreudgift på 25,126 mio. kr. (inkl. jordpulje), mens finansieringssiden viser en merindtægt på netto 4,289 mio. kr. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr kr. Korr. Forventet Forventet Afvigelse budget årsforbrug afvigelse i pct. Pleje og omsorg ,7 % Social og arbejdsmarked ,7 % Børn Dagtilbud ,6 % Børn Undervisning ,6 % Børn Rådgivning (BUR) ,3 % Plan og Kultur ,2 % Teknik ,9 % Borgerservice ,7 % Sundhed og handicap ,2 % Direktion og stabe ,2 % Driftsudgifter i alt ,7 % Anlæg (inkl. jordpulje) ,1 % Renter, finansiering og balanceforskydninger ,2% Total I det følgende beskrives de væsentligste årsager til det forventede merforbrug. For yderligere oplysninger henvises til de enkelte delafsnit senere i rapporten. Pleje og omsorg forventer et samlet merforbrug på 5,109 mio. kr., hvilket er 1,666 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr Fagsekretariatet Pleje og omsorg forventer et merforbrug på 3,131 mio. kr. Merforbruget er bl.a. begrundet i øget betaling af husleje for tomme ældreboliger, øgede udgifter til 2 borgere med ophold på plejecenter i andre kommuner, øget betaling til private leverandører af praktisk hjælp samt underskud overført fra De ekstra udgifter til private leverandører finansieres af en tilsvarende reduktion af hjemmeplejeområdernes budgetter. Side 3

4 Hjemmeplejen og plejecenter område øst forventer at overholde budgetterne for Plejecenter område vest forventer omvendt et merforbrug på 2,686 mio. kr. På social- og arbejdsmarkedsområdet (inkl. Jobcenter) forventes et merforbrug på netto 14,242 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,7 pct. Heraf vedrører 11,316 mio. kr. overførselsudgifter. Til sammenligning udgjorde den forventede afvigelse 26,770 mio. kr. pr Årsagen til det samlede merforbrug skyldes bl.a. en merudgift på 4,980 mio. kr. til 74 ekstra sygedagpengemodtagere og en merudgift på 12,914 mio. kr. til 205 flere personer på passiv og aktiv kontanthjælp. Til gengæld forventes et mindre fald i udgifterne til revalidering. Når det samlede merforbrug forventes mindre end ved budgetopfølgningen pr skyldes det, at regeringen i maj 2010 har nedjusteret sit skøn for ledigheden. Det skal endelig bemærkes, at merudgifterne til de forsikrede ledige ikke vil slå fuldt igennem i 2010, eftersom dele af udgifterne for 4. kvartal først forventes betalt i For dagtilbud børn forventes et mindreforbrug på 1,170 mio. kr., svarende til -0,6 pct. af det samlede driftsbudget. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 2,371 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr Fagsekretariatet Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 4,784 mio. kr. Derved mere end opvejer fagsekretariatets mindreforbrug daginstitutionernes og dagplejedistrikternes merforbrug. Årsagen er bl.a. en forventet merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger samt en forventet mindreudgift til børn i specialbørnehaver. Budgetoverholdelsen på dagplejeområdet vil bl.a. afhænge af antal udbetalte dispositionsvederlag, som er en udløber af den seneste overenskomstfornyelse (O.08). Der er aktuelt iværksat en undersøgelse af området. Fælles for de tre dagplejedistrikter er, at de har et forventet årsforbrug der holder sig inden for grænsen på +4 pct. For nogle daginstitutioner gælder det, at der ikke er foretaget regulering for børnetal for 2. kvartal. Tilsvarende er der ikke foretaget regulering for støttepædagogtimer. Det betyder, at nogle institutioner har et tilgodehavende og dermed en reel forbrugsprocent der er mindre end angivet. På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,124 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 1,397 mio. kr. pr Den samlede afvigelse vedrører skoler og SFO. Fagsekretariatet og Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. På Børne-/ungeområdet forventes et samlet merforbrug på 3,793 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug pr ,701 mio. kr. eller 1,6 pct. Af det samlede merforbrug vedrører 3,011 mio. kr. overførselsudgifter. Nærmere bestemt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge. Det aktuelle udgiftspres på området for handicappede børn og unge påvirker dermed området for sårbare børn og unge, idet den samlede ramme skal overholdes. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et mindreforbrug på kr. Side 4

5 På området Sundhed og handicap forventes en merudgift på 14,488 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 3,4 pct. pr Hovedparten af det forventede merforbrug vedrører fagsekretariatet Sundhed og handicap, der forventer en afvigelse på netto 12,2 mio. kr. Bl.a. som følge af tilgang af egne borgere i kommunens døgninstitutioner, tilgang fra BUR samt takstforhøjelser på Strandvænget. Omvendt forventes en mindre udgift på sundhedsområdet. Tandplejen forventer en merudgift på netto kr., svarende til 1,7 pct. Sygepleje og rehabilitering forventer en budgetoverskridelse på 1,036 mio. kr., svarende til 2,9 pct. Lunden og Palleshave forventer begge en budgetoverskridelse på over 4 pct. De resterende 11 aftaleholdere forventer at overholde deres budgetter. Plan og kultur forventer et mindreforbrug på 2,650 mio. kr., svarende til -2,2 pct. Fagsekretariatet Plan og Kultur forventer at overføre 2,9 mio. kr. til Beløbet stammer primært fra opsparede midler i den eksterne udviklingspulje samt hovedkonto 3, hvor især breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsler af midler. Projektet kører over to år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler. Plan og Kultur søger herudover om en negativ tillægsbevilling på 1,110 mio. kr. til delvis dækning af merforbrug til vintertjenesten under Fagsekretariatet Teknik. Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr. i forbindelse med genåbning af Budget Det svarer til et forventet merforbrug på 3,6 pct. Overskridelsen forventes hentet i På området Teknik forventes et merforbrug på driften på kr., svarende til en forventet overskridelse på 0,9 pct. Fagsekretariatet Teknik forventer en overskridelse på 8,508 mio. kr. til vintertjenesten. Der er anvist kompenserende besparelser for 4,5 mio. kr., heraf 2,110 mio. kr. inden for Park og vej samt Plan og kultur. Det tilbageværende underskud på 4,008 mio. kr. forventes overført til 2011 og søges dækket ind over en 4-årig periode via omprioriteringer, driftsoptimeringer mv. På øvrige områder under fagsekretariatet Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 2,478 mio. kr. Beløbet vedrører beredskabsområdet, miljøområdet og vejområdet. Park og vej bidrager som nævnt ovenfor til finansiering af merforbrug til vintertjenesten. Derudover forventer Park og vej at komme ud af 2010 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. under forudsætning af, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. vedr. manglende driftsbesparelse på materialegårde begrundet i manglende salg. Faaborg Havn forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr., mens der fortsat er usikkerhed omkring Intern Service. Der forventes en endelig afklaring omkring Intern Service ved budgetopfølgningen pr Borgerservice forventer et samlet merforbrug på 15,672 mio. kr., svarende til en forventet budgetoverskridelse på 5,7 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 6,0 mio. kr. pr Det forventede merforbrug vedrører merudgifter til førtidspensioner, som er omfattet af statens budgetgaranti (for kommunerne under ét). Side 5

6 For Direktion og stabe forventes et samlet mindreforbrug på 7,426 mio. kr., svarende til 4,2 pct. af budgettet. Til sammenligning var forventningen pr et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. eller 10,4 pct. Udviklingen skyldes bl.a., at direktionen har vedtaget ændrede kriterier for anvendelsen af direktionens udviklingspulje, som fremadrettet skal understøtte strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Derudover udgør det forventede mindreforbrug vedr. forsikringer 4,4 mio. kr. mod tidligere 5 mio. kr. Anlæg Der forventes anvendt 200,458 mio. kr. på anlæg ud af et samlet budget på 225,584 mio. kr. (inkl. jordforsyning). Det svarer til et mindreforbrug på 25,126 mio. kr. og en forbrugsprocent på 88,9 pct. Af det samlede mindreforbrug udgør jordpuljen 2,462 mio. kr. Der søges om en udvidelse af det samlede anlægsbudget med netto 1,087 mio. kr. Blandt de væsentligste ansøgninger er: Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler vedr. forundersøgelse af nyt plejecenter Humlehaven: -1,100 mio. kr. Køb af ejendommen Svendborgvej 4 i Ringe: 1,609 mio. kr. Oprensning af forurening fra villaolietank: 1,040 mio. kr. Erstatningssag vedr. salg af ejendom: 1,002 mio. kr. Mindreforbrug til teknologisikring: -1,500 mio. kr. Det ikke forbrugte beløb på 1,1 mio. kr. vedr. Humlehaven søges overført til Der søges endvidere om budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg på i alt kr. Eksempelvis søger Børnehuset Regnbuen om overførsel af kr. fra driften til etablering af legeplads. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet merindtægt på kr. i Merindtægten skyldes primært, at renten på de variabelt forrentede lån er faldet i Inden for finansiering forventes en merindtægt på 1,450 mio. kr. i Merindtægten vedrører primært ikke hjemtaget momsrefusion i de gamle kommuner for ca kr. og særlige regler for årene 2007 og 2008, hvor der har været mulighed for at hjemtage delvis moms af brændstofudgifter til færgedrift, samt underentreprenør til buskørsel og taxakørsel til individuel handicapkørsel under Fyn Bus. Derudover er der tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer tilbage til Balanceforskydninger påvirker resultatet i 2010 positivt med 1,950 mio. kr., primært som følge af en budgetneutral tillægsbevilling på 1,500 mio. kr. fra skadefonden til Fællessekretariatet. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune fået frigivet ca kr. mere af de deponerede midler som en følge af kursudviklingen i Aftaleholdernes forventede forbrug Pr forventer 62 aftaleholdere at overholde budgettet, 22 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 12 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Der er som udgangspunkt tale om en negativ udvikling i Side 6

7 forhold til årets 1. kvartal, hvor stadig flere aftaleholdere har problemer med at overholde budgettet. Oversigt: Aftaleholdernes forventninger til Budget 2010 de seneste 2 kvartaler Budgetoverholdelse Overskridelse på max. 4 % Overskridelse på + 4 % Pr Pr I alt Der er iværksat et arbejde omkring udarbejdelse af handleplaner for de aftaleholdere, der forventer en budgetoverskridelse på 4 pct. eller mere. Se særskilt afsnit herunder. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Pr var der 6 aftaleholdere som forventede at overskride budgettet med mere end 4 pct. Pr er antallet oppe på 12. Der skal imidlertid kun udarbejdes handleplaner for 5 aftaleholdere, såfremt økonomichefens indstilling til tillægsbevillinger følges, jf. nedenstående oversigt. Side 7

8 Aftaleholder Handleplan Status Fagsekr. Dagtilbud Opgørelsen pr viser nu et forventet mindreforbrug. Fra 4,9% til -53,4% Ophørt Vester Aaby Daginstitution Der arbejdes med handleplan for Vester Aaby bh. Forbrugsprocenten er misvisende. Årsagen er, at budgettet for årets sidste 5 mdr. er overført til SFO i Vester Aaby. Alt i alt følges handleplanen og den samlede forbrugsprocent forventes at holde sig inden for + 4 pct. ved årsskiftet. Fra 5,3% til 121,5% Aktiv Tre Ege skolen Tre Ege skolen havde søgt Børne- og undervisningsudvalget om dispensation til at undervise på minimumstimetal pr. 1/ Ved genåbning af Budget 2010 blev det besluttet, at alle skoler skal reduceres til minimumstimetal. Der arbejdes derfor på en ny handleplan. Fra 6,4% til 6,9% Aktiv Fagsekr. Sundhed og handicap Tidligere plan under revision. I det omfang der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr., jf. Økonomichefens indstilling, vil det forventede merforbrug alene udgøre 3,1 pct. Fra 5,9% til 5,3% Aktiv Palleshave Der er tidligere udarbejdet handleplan. Der er iværksat yderligere betaling for særforanstaltninger som vil have en positiv indvirkning på årsresultatet. Fra 9,7% til 4,2% Aktiv Fagsekr. Pleje og omsorg Der udarbejdes snarligt en handleplan for hvordan fagsekretariatet kan afvikle underskuddet. Der er dog allerede iværksat tiltag i form af reduktioner i administrationen til delvis afvikling af underskuddet Fra 2,4% til 8,0% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Broholm børnehave Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 0,0% til 8,9% Ingen Kaptajngården Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 1,0% til 4,4% Ingen Fagsekr. Teknik Ingen. Efter budgetneutrale budgetomplaceringer forventes en afvigelse på 1,8 pct. Fra 3,6% til 4,4% Ingen Lunden Der er igangsat en kulegravning af området, ligesom der vil blive udarbejdet handleplan for Lunden. Fra 0,0% til 5,0% Aktiv Fagsekr. Social og arbejdsmarked Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 0,0% til 6,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Socialcenter og ydelseskontor Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 8,3% til 4,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Borgerservice Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 2,2% til 5,7% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling I alt 6 12 Side 8

9 Fagudvalgene vil blive orienteret nærmere om de enkelte handleplaner i forbindelse med den generelle orientering om budgetopfølgningen pr Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af det forventede merforbrug på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug Af det samlede forventede merforbrug på 46,054 mio. kr. belastes servicedriftsrammen med 16,627 mio. kr. Den endelige overskridelse af servicedriftsrammen i 2010 forventes herefter at blive 14,1 mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr A. Servicedriftsramme 2.087,2 Korr. Budget pr ,0 Forventet merforbrug pr ,6 Omplacering ml. drift, anlæg og finansiering -2,3 Forventet nettooverførsel fra 2010 til 2011*) -50,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.101,3 C. Forventet overskridelse (B-A) 14,1 *) Til sammenligning blev der netto overført uforbrugte serviceudgifter på i alt 57,5 mio. kr. fra 2009 til Overførselsudgifterne forventes at stige med 29,427 mio. kr. i forhold til de korrigerede budgetter. Til sammenligning er budgetterne på overførselsindkomstområdet frem til budgetopføgningen reduceret med 2,726 mio. kr. Det betyder, at Faaborg- Midtfyn Kommune forventer en samlet stigning i overførselsudgifterne på netto 26,701 mio. kr. Der er i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale ml. regeringen og KL udmeldt en midtvejsregulering for 2010 på 1,5 mia. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 0,9376 pct., svarende til 14,064 mio. kr. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til 96,8 mio. kr. pr mod 105,0 mio. kr. året før. I december 2009 var den gennemsnitlige kassebeholdning nede på 80,0 mio. kr. Der er dermed sket en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning inden for det seneste halve år. Side 9

10 Den forventede kassebeholdning ultimo 2010 skønnes til -14 mio. kr., svarende til beholdningen ultimo Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning for 2010 om en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 75,0 mio. kr. Ansøgning om tillægsbevillinger Herunder vises de godkendte tillægsbevillinger frem til budgetopfølgningen pr (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) samt de konkrete tillægsbevillingsansøgninger pr Der er i de ansøgte tillægsbevillinger pr korrigeret for budgetneutrale omplaceringer på tværs af områder og mellem drift, anlæg og finansiering. Dermed fås det mest reelle billede af den faktiske udvikling. Oversigt over tillægsbevillinger indtil dato (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) og ansøgninger pr (fratrukket budgetneutrale ompl.) Budgetopfølgning 2009 Pr Pr Samlet Pleje og omsorg Social og arb.mrk Børn - Dagtilbud Børn Undervisning Børn Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og handicap Direktion og stabe Driftsudgifter i alt Anlæg Finansiering Total Der søges alt i alt om en samlet tillægsbevilling på 21,823 mio. kr. Der skal anvises kompenserende besparelser for et tilsvarende beløb. Der vedhæftes en specifikation over henholdsvis ikke budgetneutrale og budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingsansøgninger for 2011, 2012 og 2013 behandles i forbindelse med basisbudgettet for 2011, hvorfor der bør ses bort herfor i de to specifikationer. Forslag til finansiering Ud af en samlet tillægsbevillingsansøgning på 21,823 mio. kr. i 2010 indstiller Økonomichefen, at der godkendes tillægsbevillinger for i alt 14,020 mio. kr. Jf. oversigt over ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingerne finansieres af den udmeldte midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter i Side 10

11 Blandt de tillægsbevillinger som ikke (eller kun delvist) indstilles godkendt hører følgende: Tillægsbevillingsansøgning under social- og arbejdsmarkedsområdet på 1,053 mio. kr., som ikke henhører under kategorien overførsler. Beløbet finansieres inden for områdets samlede ramme. Manglende driftsbesparelse på kr. i 2010 vedr. materialegårde finansieres af Park- og Vej s overskud fra Tillægsbevilling til førtidspensioner på netto 15,1 mio. kr. reduceres med 3,3 mio. kr. Det er her forudsat, at der ikke sker yderligere nettotilgang af kendelser resten af året. Indstillingen skal samtidig ses i forhold til det udmeldte niveau for midtvejsreguleringen. Tillægsbevilling til kontanthjælp og aktivering på 12,845 mio. kr. reduceres med 2,75 mio. kr. Det skønnede merforbrug er i sagens natur forbundet med nogen usikkerhed. Som nævnt ovenfor forventer regeringen en mindre stigning på overførselsindkomstområdet. Der er ikke søgt om en tillægsbevilling inden for området Sundhed og handicap. Det indstilles imidlertid, at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Fagsekretariatet Sundhed og handicap. Fagsekretariatet har på linie med landets øvrige kommuner haft væsentlige merudgifter inden for området. Samtidig har fagsekretariatet ikke mulighed for at finansiere det forventede merforbrug inden for en overskuelig fremtid. Den ekstra tillægsbevilling foreslås finansieret af den afsatte buffer på 10 mio. kr., som blev anvist i forbindelse med vedtagelsen af den fireårige strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Fordeling af de resterende 5 mio. kr. fra den anviste buffer foreslås taget op i forbindelse med budgetopfølgningen pr Der gøres opmærksom på, at anlægsbudgettet vedr. forundersøgelse af ny humlehave på 1,1 mio. kr. indgår i den samlede finansiering af de indstillede tillægsbevillinger. Spørgsmålet om forundersøgelse af Humlehaven vil derfor indgå i Kommunalbestyrelsens samlede prioritering af anlægsbudgettet for 2011 og overslagsår. Generelt opfordres aftaleholderne til at være tilbageholdende set i forhold til de forestående økonomiske udfordringer. Desuden vil udviklingen inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt det specialiserede socialområde blive fulgt tæt frem til den næstkommende budgetopfølgning pr Side 11

12 Drift 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg ,0 458 Hjemmepleje område vest ,4-238 Hjemmepleje område øst ,4-220 Kostforplejning ,0 Plejecenter område vest ,8 Plejecenter område øst ,3-250 Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Aktiverings- og revacenter ,8-820 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked ,9 881 Jobcenter , Socialcenter og ydelseskontor , Total Social og arbejdsmarked , Børn dagtilbud 1000 Fryd ,0 Broholm Børnehave ,9 Bøgehaven ,2 BørneBakkeHuset ,9 Børnecentret Vesterparken ,0 Børnehaven Eventyrhuset ,5 12 Børnehuset Regnbuen, Årslev ,0-300 Carl Nielsen Børnehaven ,0 Dagplejevirksomhed Midt ,2 66 Dagplejevirksomhed Nord ,9 27 Dagplejevirksomhed Syd ,7 53 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud , Faaborg Børnehave ,0 Guldhøj Børnehave ,0 Hestehaven ,0 Hættegården ,2 Kahytten ,0 Kaptajngården ,4 Kærnehuset Horne ,0 Lundsbjerg Børnehaven ,0 Myretuen Broby ,0 Naturbørnehaven ,0 Nr. Lyndelse Børnehave ,6 Nøddehøj ,0 Oasen Børnehuset ,0 Ringgårdens Børnehave ,0 Skovtrolden ,8 Snurretoppen ,0 Stentevang Børnehave ,0 Tinghøj Børnehave ,3 Toftegårdens Børnehave ,6 Trollegården ,0 Vester Mølle Børnehave ,0 Vester Aaby Daginstitution ,5 Årslev Børnehave ,6 Total Børn dagtilbud , juni 2010 Side 12

13 05 Undervisning Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Brahetrolleborg Skole ,0 Broskolen ,0 Carl Nielsen Skolen ,0 Espe Skole ,9 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,7 Heden-Vantinge Skole ,0 Horne Skole ,2 Nordagerskolen ,4 Nordskolerne ,0 Svanninge Skole ,0 Sydskolerne ,3 Søllinge Skole ,4 Tingagerskolen ,8 Toftegårdsskolen ,5 Tre Ege Skolen ,9 Ungdomsskolen ,0 Vester Aaby Skole ,1 Aastrup Skole ,0 Total Undervisning ,6 06 Børn og Unge Rådgivning Tillægs Bevillinger Center for ophold, botilbud, familiepleje ,5-448 Fagsekretariat BUR ,5 Total Børn og Unge Rådgivning , Plan og Kultur Bibliotek ,0 Fagsekretariat Plan og Kultur ,0-956 Musikskole ,6 Total Plan og Kultur , Teknik Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,9 Intern service ,4 Park og vej ,6-800 Total Teknik , Borgerservice Borgerservice , Total Borgerservice , Sundhed og Handicap Bofamiko ,0 Botilbud Toften ,0-36 Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,3 221 Job og Aktiv ,0 100 Lindehuset ,0 Lunden ,0-36 Montagen ,0 80 Palleshave ,2 Pegasus ,0-43 Socialpsykiatrien Nord ,0 Socialpsykiatrien Syd ,4 40 Solskrænten ,0-326 Sundhedspleje ,0 Sygepleje og rehabilitering ,9 Tandpleje ,7 120 Træning og rehabilitering ,6 Total Sundhed og Handicap , juni 2010 Side 13

14 13-19 Direktion og Stabe Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Direktion ,6-800 EPO ,0 205 Fællessekretariatet , HR-stab ,7 200 IT-stab ,0 Økonomistaben , Total Direktion og Stabe ,2-123 Total Drift , juni 2010 Side 14

15 Anlæg 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg , Kostforplejning ,0 Total Pleje og omsorg , Børn dagtilbud BørneBakkeHuset ,2 Børnecentret Vesterparken ,0 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud ,0 Total Børn dagtilbud ,3 05 Undervisning Brahetrolleborg Skole ,0 Broskolen ,0 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,0 Nordskolerne ,1 Svanninge Skole ,0 Tingagerskolen ,7 Tre Ege Skolen ,0 Ungdomsskolen ,0 Total Undervisning ,2 06 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR ,0 Total Børn og Unge Rådgivning ,0 08 Plan og Kultur Bibliotek ,0 Fagsekretariat Plan og Kultur ,9 244 Total Plan og Kultur 09 Teknik ,6 244 Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,0 Park og vej ,8 0 Total Teknik , Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,0 Tandpleje ,3 Træning og rehabilitering ,7 Total Sundhed og Handicap , Direktion og Stabe Fællessekretariatet , IT-stab , Økonomistaben ,0 Total Direktion og Stabe ,8-498 Total Anlæg , juni 2010 Side 15

16 Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgetneutrale - alle beløb i 1000 kr. - Anlæg Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Overførsel af ikke forbrug anlægsmidler vedr. forundersøgelse nyt plejecenter Humlehaven Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Fagsekretariat Pleje og Omsorg ansøgning om bevilling til dækning af merudgift til brandsikring plejecentre Teknik I alt for Pleje og omsorg Fagsekretariat Teknik Køb af ejendommen Svendborgvej 4, Ringe jf. Kommunalbestyrelses møde den 15/ Ejendommen er først erhvervet i Fagsekretariat Teknik Oprensning af forurening fra villaolietank jf. Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni I alt for Teknik Direktion og Stabe Fællessekretariatet IT-stab Erstatningssag P , KB 13.april Besluttet at tages med ved budgetopfølgningen pr Teknologisikring. Udgifter på 1,5 mio. kr. kan udskydes til næste år og indeholdes i det der afsatte budget I alt for Direktion og Stabe Total Anlæg juni 2010 Tillægsbevillinger - Anlæg, Side 16

17 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Social og arbejdsmarked Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Aktiverings- og revacenter På grund af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere forventes en merrefusion på ormådet. Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Udgifter til lægeerklæringer er stigende pga. mulighedserklæringer samt indhentning af erklæringer ved opstart af sag jf. anbefaling fra revisionen Jobcenter Udgifter til aktivering af personer på ledighedsydelse og fleksjob (2,150 mio. kr.), reduktion af budget til skånejob (0,350 mio. kr.) Jobcenter Der reguleres til det kendte antal personer, der modtages tilskud til. Ordningen er under udfasning. Jobcenter Seniorjob ordningen er endnu ikke i brug. Det afsatte budget for 2010 nulstilles, mens budgettet for bliver stående uændret Socialcenter og ydelseskontor Regulering vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Regresindtægter. Jf. aftalen er der indgået aftale med revisionen, hvorved indtægterne forventes at stige. Socialcenter og ydelseskontor Udgifter til revsionen for opgaven vedr regresindtægter Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. godtgørelse Socialcenter og ydelseskontor Regulering vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Regulering af tilbagebetalinger juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 17

18 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Socialcenter og ydelseskontor Sygedagpenge. De 536 i 2010 er merudgifter der efterflg. flyttes til kontrolgruppen - se længere nede! Socialcenter og ydelseskontor Reduceres pga. lavere forbrug. Ikke nødvendigvis varig I alt for Social og arbejdsmarked Børn dagtilbud Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Mindreforbrug vedr. børn i specialbørnehaver uden for kommunen Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Mellemkommunale afregninger for pasning af børn over kommunegrænser I alt for Børn dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje Tilbageførsel af overført overskud fra I alt for Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur I aftale om genåbning af budget 2010 har man vedtaget at erstatte besparelsen (boldbaner) med reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Dette er iflg I alt for Plan og Kultur Teknik Park og vej Der er i Budget 2010 indarbejdet en driftsbesparelse på kr. vedr. salg af materialegårde. Der er indtil videre kun solgt én materialegård, med en Borgerservice I alt for Teknik Borgerservice Mindreudgift vedrørende førtidspensioner (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003), da afgang er større end tidligere anslået juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 18

19 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Borgerservice Merudgifter vedrørende førtidspensioner på grund af flere tilkendelser end budgetteret. I alt for Borgerservice Sundhed og Handicap Tandpleje Der søges om en tillægsbevilling på kr. - der henvises til tidligere bemærkning herom i forbindelse med overførsel af underskud fra 2009 til I alt for Sundhed og Handicap Direktion og Stabe Direktion Der flyttes 0,8 mio.kr., til kassebeholdningen i forbindelse med ophørt Epo-chef stilling EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) 3 3 EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) Økonomistaben Økonomistaben Tjenestemandspensioner reduceres med 0,867 mio. kr. svarende til overført overskud fra 2009 på 0,556 mio. kr. samt engangsregulering af inddækning på Pulje vedr. øvrige udgifter reduceres med 0,224 mio. kr., hvorefter puljen går i I alt for Direktion og Stabe Total Drift juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 19

20 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Finansiering Balanceforskydninger Større udlodning af deponerede midler som følge af gunstig kursudvikling i 2009 Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Renter Renter af likvide aktiver Renter Renter af værdipapirer Renter Renter af tilbagebetalt ejendomsskat som følge af vurderingsændringer tilbage til Renter Ændring i renteudgifter på variabelt forrentede lån (Jordpuljen) Renter Ændringer i renteudgifter på variabelt forrentede lån (kommunens andel) Skatter og tilskud Hjemtaget moms i de gamle kommuner og særregler for færgedrift, kollektiv trafik og taxakørsel i 2007 og Skatter og tilskud Merindtægt på grundskyld og tilbagebetalinger som følge af vurderingsændringer tilbage til Skatter og tilskud Tilbagebetalt dækningsafgift af off. ejendomme som følge af vurderingsændringer tilbage til I alt for Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg juni 2010 Tillægsbevillinger - Finansforskydninger, Side 20

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere