Budgetopfølgning pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 31.5.2010"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag 2: Anlægsoversigt...15 Bilag 3: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...16 Bilag 4: Specifikation af budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...21 Side 2

3 Sammenfatning Forventet årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet merforbrug på den ordinære drift på netto 46,054 mio. kr., svarende til 1,7 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug ved budgetopfølgningen pr netto 40,8 mio. kr., svarende til 1,5 pct. Det forventede merforbrug vedrører primært overførselsudgifter inden for social- og arbejdsmarkedsområdet, merudgifter til førtidspensioner under Borgerservice, merudgifter inden for det specialiserede socialområde samt merudgifter inden for pleje og omsorg. På anlægssiden forventes en mindreudgift på 25,126 mio. kr. (inkl. jordpulje), mens finansieringssiden viser en merindtægt på netto 4,289 mio. kr. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr kr. Korr. Forventet Forventet Afvigelse budget årsforbrug afvigelse i pct. Pleje og omsorg ,7 % Social og arbejdsmarked ,7 % Børn Dagtilbud ,6 % Børn Undervisning ,6 % Børn Rådgivning (BUR) ,3 % Plan og Kultur ,2 % Teknik ,9 % Borgerservice ,7 % Sundhed og handicap ,2 % Direktion og stabe ,2 % Driftsudgifter i alt ,7 % Anlæg (inkl. jordpulje) ,1 % Renter, finansiering og balanceforskydninger ,2% Total I det følgende beskrives de væsentligste årsager til det forventede merforbrug. For yderligere oplysninger henvises til de enkelte delafsnit senere i rapporten. Pleje og omsorg forventer et samlet merforbrug på 5,109 mio. kr., hvilket er 1,666 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr Fagsekretariatet Pleje og omsorg forventer et merforbrug på 3,131 mio. kr. Merforbruget er bl.a. begrundet i øget betaling af husleje for tomme ældreboliger, øgede udgifter til 2 borgere med ophold på plejecenter i andre kommuner, øget betaling til private leverandører af praktisk hjælp samt underskud overført fra De ekstra udgifter til private leverandører finansieres af en tilsvarende reduktion af hjemmeplejeområdernes budgetter. Side 3

4 Hjemmeplejen og plejecenter område øst forventer at overholde budgetterne for Plejecenter område vest forventer omvendt et merforbrug på 2,686 mio. kr. På social- og arbejdsmarkedsområdet (inkl. Jobcenter) forventes et merforbrug på netto 14,242 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,7 pct. Heraf vedrører 11,316 mio. kr. overførselsudgifter. Til sammenligning udgjorde den forventede afvigelse 26,770 mio. kr. pr Årsagen til det samlede merforbrug skyldes bl.a. en merudgift på 4,980 mio. kr. til 74 ekstra sygedagpengemodtagere og en merudgift på 12,914 mio. kr. til 205 flere personer på passiv og aktiv kontanthjælp. Til gengæld forventes et mindre fald i udgifterne til revalidering. Når det samlede merforbrug forventes mindre end ved budgetopfølgningen pr skyldes det, at regeringen i maj 2010 har nedjusteret sit skøn for ledigheden. Det skal endelig bemærkes, at merudgifterne til de forsikrede ledige ikke vil slå fuldt igennem i 2010, eftersom dele af udgifterne for 4. kvartal først forventes betalt i For dagtilbud børn forventes et mindreforbrug på 1,170 mio. kr., svarende til -0,6 pct. af det samlede driftsbudget. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 2,371 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr Fagsekretariatet Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 4,784 mio. kr. Derved mere end opvejer fagsekretariatets mindreforbrug daginstitutionernes og dagplejedistrikternes merforbrug. Årsagen er bl.a. en forventet merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger samt en forventet mindreudgift til børn i specialbørnehaver. Budgetoverholdelsen på dagplejeområdet vil bl.a. afhænge af antal udbetalte dispositionsvederlag, som er en udløber af den seneste overenskomstfornyelse (O.08). Der er aktuelt iværksat en undersøgelse af området. Fælles for de tre dagplejedistrikter er, at de har et forventet årsforbrug der holder sig inden for grænsen på +4 pct. For nogle daginstitutioner gælder det, at der ikke er foretaget regulering for børnetal for 2. kvartal. Tilsvarende er der ikke foretaget regulering for støttepædagogtimer. Det betyder, at nogle institutioner har et tilgodehavende og dermed en reel forbrugsprocent der er mindre end angivet. På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,124 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 1,397 mio. kr. pr Den samlede afvigelse vedrører skoler og SFO. Fagsekretariatet og Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. På Børne-/ungeområdet forventes et samlet merforbrug på 3,793 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug pr ,701 mio. kr. eller 1,6 pct. Af det samlede merforbrug vedrører 3,011 mio. kr. overførselsudgifter. Nærmere bestemt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge. Det aktuelle udgiftspres på området for handicappede børn og unge påvirker dermed området for sårbare børn og unge, idet den samlede ramme skal overholdes. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et mindreforbrug på kr. Side 4

5 På området Sundhed og handicap forventes en merudgift på 14,488 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 3,4 pct. pr Hovedparten af det forventede merforbrug vedrører fagsekretariatet Sundhed og handicap, der forventer en afvigelse på netto 12,2 mio. kr. Bl.a. som følge af tilgang af egne borgere i kommunens døgninstitutioner, tilgang fra BUR samt takstforhøjelser på Strandvænget. Omvendt forventes en mindre udgift på sundhedsområdet. Tandplejen forventer en merudgift på netto kr., svarende til 1,7 pct. Sygepleje og rehabilitering forventer en budgetoverskridelse på 1,036 mio. kr., svarende til 2,9 pct. Lunden og Palleshave forventer begge en budgetoverskridelse på over 4 pct. De resterende 11 aftaleholdere forventer at overholde deres budgetter. Plan og kultur forventer et mindreforbrug på 2,650 mio. kr., svarende til -2,2 pct. Fagsekretariatet Plan og Kultur forventer at overføre 2,9 mio. kr. til Beløbet stammer primært fra opsparede midler i den eksterne udviklingspulje samt hovedkonto 3, hvor især breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsler af midler. Projektet kører over to år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler. Plan og Kultur søger herudover om en negativ tillægsbevilling på 1,110 mio. kr. til delvis dækning af merforbrug til vintertjenesten under Fagsekretariatet Teknik. Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr. i forbindelse med genåbning af Budget Det svarer til et forventet merforbrug på 3,6 pct. Overskridelsen forventes hentet i På området Teknik forventes et merforbrug på driften på kr., svarende til en forventet overskridelse på 0,9 pct. Fagsekretariatet Teknik forventer en overskridelse på 8,508 mio. kr. til vintertjenesten. Der er anvist kompenserende besparelser for 4,5 mio. kr., heraf 2,110 mio. kr. inden for Park og vej samt Plan og kultur. Det tilbageværende underskud på 4,008 mio. kr. forventes overført til 2011 og søges dækket ind over en 4-årig periode via omprioriteringer, driftsoptimeringer mv. På øvrige områder under fagsekretariatet Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 2,478 mio. kr. Beløbet vedrører beredskabsområdet, miljøområdet og vejområdet. Park og vej bidrager som nævnt ovenfor til finansiering af merforbrug til vintertjenesten. Derudover forventer Park og vej at komme ud af 2010 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. under forudsætning af, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. vedr. manglende driftsbesparelse på materialegårde begrundet i manglende salg. Faaborg Havn forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr., mens der fortsat er usikkerhed omkring Intern Service. Der forventes en endelig afklaring omkring Intern Service ved budgetopfølgningen pr Borgerservice forventer et samlet merforbrug på 15,672 mio. kr., svarende til en forventet budgetoverskridelse på 5,7 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 6,0 mio. kr. pr Det forventede merforbrug vedrører merudgifter til førtidspensioner, som er omfattet af statens budgetgaranti (for kommunerne under ét). Side 5

6 For Direktion og stabe forventes et samlet mindreforbrug på 7,426 mio. kr., svarende til 4,2 pct. af budgettet. Til sammenligning var forventningen pr et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. eller 10,4 pct. Udviklingen skyldes bl.a., at direktionen har vedtaget ændrede kriterier for anvendelsen af direktionens udviklingspulje, som fremadrettet skal understøtte strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Derudover udgør det forventede mindreforbrug vedr. forsikringer 4,4 mio. kr. mod tidligere 5 mio. kr. Anlæg Der forventes anvendt 200,458 mio. kr. på anlæg ud af et samlet budget på 225,584 mio. kr. (inkl. jordforsyning). Det svarer til et mindreforbrug på 25,126 mio. kr. og en forbrugsprocent på 88,9 pct. Af det samlede mindreforbrug udgør jordpuljen 2,462 mio. kr. Der søges om en udvidelse af det samlede anlægsbudget med netto 1,087 mio. kr. Blandt de væsentligste ansøgninger er: Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler vedr. forundersøgelse af nyt plejecenter Humlehaven: -1,100 mio. kr. Køb af ejendommen Svendborgvej 4 i Ringe: 1,609 mio. kr. Oprensning af forurening fra villaolietank: 1,040 mio. kr. Erstatningssag vedr. salg af ejendom: 1,002 mio. kr. Mindreforbrug til teknologisikring: -1,500 mio. kr. Det ikke forbrugte beløb på 1,1 mio. kr. vedr. Humlehaven søges overført til Der søges endvidere om budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg på i alt kr. Eksempelvis søger Børnehuset Regnbuen om overførsel af kr. fra driften til etablering af legeplads. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet merindtægt på kr. i Merindtægten skyldes primært, at renten på de variabelt forrentede lån er faldet i Inden for finansiering forventes en merindtægt på 1,450 mio. kr. i Merindtægten vedrører primært ikke hjemtaget momsrefusion i de gamle kommuner for ca kr. og særlige regler for årene 2007 og 2008, hvor der har været mulighed for at hjemtage delvis moms af brændstofudgifter til færgedrift, samt underentreprenør til buskørsel og taxakørsel til individuel handicapkørsel under Fyn Bus. Derudover er der tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer tilbage til Balanceforskydninger påvirker resultatet i 2010 positivt med 1,950 mio. kr., primært som følge af en budgetneutral tillægsbevilling på 1,500 mio. kr. fra skadefonden til Fællessekretariatet. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune fået frigivet ca kr. mere af de deponerede midler som en følge af kursudviklingen i Aftaleholdernes forventede forbrug Pr forventer 62 aftaleholdere at overholde budgettet, 22 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 12 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Der er som udgangspunkt tale om en negativ udvikling i Side 6

7 forhold til årets 1. kvartal, hvor stadig flere aftaleholdere har problemer med at overholde budgettet. Oversigt: Aftaleholdernes forventninger til Budget 2010 de seneste 2 kvartaler Budgetoverholdelse Overskridelse på max. 4 % Overskridelse på + 4 % Pr Pr I alt Der er iværksat et arbejde omkring udarbejdelse af handleplaner for de aftaleholdere, der forventer en budgetoverskridelse på 4 pct. eller mere. Se særskilt afsnit herunder. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Pr var der 6 aftaleholdere som forventede at overskride budgettet med mere end 4 pct. Pr er antallet oppe på 12. Der skal imidlertid kun udarbejdes handleplaner for 5 aftaleholdere, såfremt økonomichefens indstilling til tillægsbevillinger følges, jf. nedenstående oversigt. Side 7

8 Aftaleholder Handleplan Status Fagsekr. Dagtilbud Opgørelsen pr viser nu et forventet mindreforbrug. Fra 4,9% til -53,4% Ophørt Vester Aaby Daginstitution Der arbejdes med handleplan for Vester Aaby bh. Forbrugsprocenten er misvisende. Årsagen er, at budgettet for årets sidste 5 mdr. er overført til SFO i Vester Aaby. Alt i alt følges handleplanen og den samlede forbrugsprocent forventes at holde sig inden for + 4 pct. ved årsskiftet. Fra 5,3% til 121,5% Aktiv Tre Ege skolen Tre Ege skolen havde søgt Børne- og undervisningsudvalget om dispensation til at undervise på minimumstimetal pr. 1/ Ved genåbning af Budget 2010 blev det besluttet, at alle skoler skal reduceres til minimumstimetal. Der arbejdes derfor på en ny handleplan. Fra 6,4% til 6,9% Aktiv Fagsekr. Sundhed og handicap Tidligere plan under revision. I det omfang der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr., jf. Økonomichefens indstilling, vil det forventede merforbrug alene udgøre 3,1 pct. Fra 5,9% til 5,3% Aktiv Palleshave Der er tidligere udarbejdet handleplan. Der er iværksat yderligere betaling for særforanstaltninger som vil have en positiv indvirkning på årsresultatet. Fra 9,7% til 4,2% Aktiv Fagsekr. Pleje og omsorg Der udarbejdes snarligt en handleplan for hvordan fagsekretariatet kan afvikle underskuddet. Der er dog allerede iværksat tiltag i form af reduktioner i administrationen til delvis afvikling af underskuddet Fra 2,4% til 8,0% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Broholm børnehave Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 0,0% til 8,9% Ingen Kaptajngården Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 1,0% til 4,4% Ingen Fagsekr. Teknik Ingen. Efter budgetneutrale budgetomplaceringer forventes en afvigelse på 1,8 pct. Fra 3,6% til 4,4% Ingen Lunden Der er igangsat en kulegravning af området, ligesom der vil blive udarbejdet handleplan for Lunden. Fra 0,0% til 5,0% Aktiv Fagsekr. Social og arbejdsmarked Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 0,0% til 6,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Socialcenter og ydelseskontor Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 8,3% til 4,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Borgerservice Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 2,2% til 5,7% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling I alt 6 12 Side 8

9 Fagudvalgene vil blive orienteret nærmere om de enkelte handleplaner i forbindelse med den generelle orientering om budgetopfølgningen pr Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af det forventede merforbrug på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug Af det samlede forventede merforbrug på 46,054 mio. kr. belastes servicedriftsrammen med 16,627 mio. kr. Den endelige overskridelse af servicedriftsrammen i 2010 forventes herefter at blive 14,1 mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr A. Servicedriftsramme 2.087,2 Korr. Budget pr ,0 Forventet merforbrug pr ,6 Omplacering ml. drift, anlæg og finansiering -2,3 Forventet nettooverførsel fra 2010 til 2011*) -50,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.101,3 C. Forventet overskridelse (B-A) 14,1 *) Til sammenligning blev der netto overført uforbrugte serviceudgifter på i alt 57,5 mio. kr. fra 2009 til Overførselsudgifterne forventes at stige med 29,427 mio. kr. i forhold til de korrigerede budgetter. Til sammenligning er budgetterne på overførselsindkomstområdet frem til budgetopføgningen reduceret med 2,726 mio. kr. Det betyder, at Faaborg- Midtfyn Kommune forventer en samlet stigning i overførselsudgifterne på netto 26,701 mio. kr. Der er i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale ml. regeringen og KL udmeldt en midtvejsregulering for 2010 på 1,5 mia. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 0,9376 pct., svarende til 14,064 mio. kr. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til 96,8 mio. kr. pr mod 105,0 mio. kr. året før. I december 2009 var den gennemsnitlige kassebeholdning nede på 80,0 mio. kr. Der er dermed sket en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning inden for det seneste halve år. Side 9

10 Den forventede kassebeholdning ultimo 2010 skønnes til -14 mio. kr., svarende til beholdningen ultimo Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning for 2010 om en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 75,0 mio. kr. Ansøgning om tillægsbevillinger Herunder vises de godkendte tillægsbevillinger frem til budgetopfølgningen pr (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) samt de konkrete tillægsbevillingsansøgninger pr Der er i de ansøgte tillægsbevillinger pr korrigeret for budgetneutrale omplaceringer på tværs af områder og mellem drift, anlæg og finansiering. Dermed fås det mest reelle billede af den faktiske udvikling. Oversigt over tillægsbevillinger indtil dato (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) og ansøgninger pr (fratrukket budgetneutrale ompl.) Budgetopfølgning 2009 Pr Pr Samlet Pleje og omsorg Social og arb.mrk Børn - Dagtilbud Børn Undervisning Børn Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og handicap Direktion og stabe Driftsudgifter i alt Anlæg Finansiering Total Der søges alt i alt om en samlet tillægsbevilling på 21,823 mio. kr. Der skal anvises kompenserende besparelser for et tilsvarende beløb. Der vedhæftes en specifikation over henholdsvis ikke budgetneutrale og budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingsansøgninger for 2011, 2012 og 2013 behandles i forbindelse med basisbudgettet for 2011, hvorfor der bør ses bort herfor i de to specifikationer. Forslag til finansiering Ud af en samlet tillægsbevillingsansøgning på 21,823 mio. kr. i 2010 indstiller Økonomichefen, at der godkendes tillægsbevillinger for i alt 14,020 mio. kr. Jf. oversigt over ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingerne finansieres af den udmeldte midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter i Side 10

11 Blandt de tillægsbevillinger som ikke (eller kun delvist) indstilles godkendt hører følgende: Tillægsbevillingsansøgning under social- og arbejdsmarkedsområdet på 1,053 mio. kr., som ikke henhører under kategorien overførsler. Beløbet finansieres inden for områdets samlede ramme. Manglende driftsbesparelse på kr. i 2010 vedr. materialegårde finansieres af Park- og Vej s overskud fra Tillægsbevilling til førtidspensioner på netto 15,1 mio. kr. reduceres med 3,3 mio. kr. Det er her forudsat, at der ikke sker yderligere nettotilgang af kendelser resten af året. Indstillingen skal samtidig ses i forhold til det udmeldte niveau for midtvejsreguleringen. Tillægsbevilling til kontanthjælp og aktivering på 12,845 mio. kr. reduceres med 2,75 mio. kr. Det skønnede merforbrug er i sagens natur forbundet med nogen usikkerhed. Som nævnt ovenfor forventer regeringen en mindre stigning på overførselsindkomstområdet. Der er ikke søgt om en tillægsbevilling inden for området Sundhed og handicap. Det indstilles imidlertid, at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Fagsekretariatet Sundhed og handicap. Fagsekretariatet har på linie med landets øvrige kommuner haft væsentlige merudgifter inden for området. Samtidig har fagsekretariatet ikke mulighed for at finansiere det forventede merforbrug inden for en overskuelig fremtid. Den ekstra tillægsbevilling foreslås finansieret af den afsatte buffer på 10 mio. kr., som blev anvist i forbindelse med vedtagelsen af den fireårige strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Fordeling af de resterende 5 mio. kr. fra den anviste buffer foreslås taget op i forbindelse med budgetopfølgningen pr Der gøres opmærksom på, at anlægsbudgettet vedr. forundersøgelse af ny humlehave på 1,1 mio. kr. indgår i den samlede finansiering af de indstillede tillægsbevillinger. Spørgsmålet om forundersøgelse af Humlehaven vil derfor indgå i Kommunalbestyrelsens samlede prioritering af anlægsbudgettet for 2011 og overslagsår. Generelt opfordres aftaleholderne til at være tilbageholdende set i forhold til de forestående økonomiske udfordringer. Desuden vil udviklingen inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt det specialiserede socialområde blive fulgt tæt frem til den næstkommende budgetopfølgning pr Side 11

12 Drift 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg ,0 458 Hjemmepleje område vest ,4-238 Hjemmepleje område øst ,4-220 Kostforplejning ,0 Plejecenter område vest ,8 Plejecenter område øst ,3-250 Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Aktiverings- og revacenter ,8-820 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked ,9 881 Jobcenter , Socialcenter og ydelseskontor , Total Social og arbejdsmarked , Børn dagtilbud 1000 Fryd ,0 Broholm Børnehave ,9 Bøgehaven ,2 BørneBakkeHuset ,9 Børnecentret Vesterparken ,0 Børnehaven Eventyrhuset ,5 12 Børnehuset Regnbuen, Årslev ,0-300 Carl Nielsen Børnehaven ,0 Dagplejevirksomhed Midt ,2 66 Dagplejevirksomhed Nord ,9 27 Dagplejevirksomhed Syd ,7 53 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud , Faaborg Børnehave ,0 Guldhøj Børnehave ,0 Hestehaven ,0 Hættegården ,2 Kahytten ,0 Kaptajngården ,4 Kærnehuset Horne ,0 Lundsbjerg Børnehaven ,0 Myretuen Broby ,0 Naturbørnehaven ,0 Nr. Lyndelse Børnehave ,6 Nøddehøj ,0 Oasen Børnehuset ,0 Ringgårdens Børnehave ,0 Skovtrolden ,8 Snurretoppen ,0 Stentevang Børnehave ,0 Tinghøj Børnehave ,3 Toftegårdens Børnehave ,6 Trollegården ,0 Vester Mølle Børnehave ,0 Vester Aaby Daginstitution ,5 Årslev Børnehave ,6 Total Børn dagtilbud , juni 2010 Side 12

13 05 Undervisning Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Brahetrolleborg Skole ,0 Broskolen ,0 Carl Nielsen Skolen ,0 Espe Skole ,9 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,7 Heden-Vantinge Skole ,0 Horne Skole ,2 Nordagerskolen ,4 Nordskolerne ,0 Svanninge Skole ,0 Sydskolerne ,3 Søllinge Skole ,4 Tingagerskolen ,8 Toftegårdsskolen ,5 Tre Ege Skolen ,9 Ungdomsskolen ,0 Vester Aaby Skole ,1 Aastrup Skole ,0 Total Undervisning ,6 06 Børn og Unge Rådgivning Tillægs Bevillinger Center for ophold, botilbud, familiepleje ,5-448 Fagsekretariat BUR ,5 Total Børn og Unge Rådgivning , Plan og Kultur Bibliotek ,0 Fagsekretariat Plan og Kultur ,0-956 Musikskole ,6 Total Plan og Kultur , Teknik Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,9 Intern service ,4 Park og vej ,6-800 Total Teknik , Borgerservice Borgerservice , Total Borgerservice , Sundhed og Handicap Bofamiko ,0 Botilbud Toften ,0-36 Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,3 221 Job og Aktiv ,0 100 Lindehuset ,0 Lunden ,0-36 Montagen ,0 80 Palleshave ,2 Pegasus ,0-43 Socialpsykiatrien Nord ,0 Socialpsykiatrien Syd ,4 40 Solskrænten ,0-326 Sundhedspleje ,0 Sygepleje og rehabilitering ,9 Tandpleje ,7 120 Træning og rehabilitering ,6 Total Sundhed og Handicap , juni 2010 Side 13

14 13-19 Direktion og Stabe Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Direktion ,6-800 EPO ,0 205 Fællessekretariatet , HR-stab ,7 200 IT-stab ,0 Økonomistaben , Total Direktion og Stabe ,2-123 Total Drift , juni 2010 Side 14

15 Anlæg 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg , Kostforplejning ,0 Total Pleje og omsorg , Børn dagtilbud BørneBakkeHuset ,2 Børnecentret Vesterparken ,0 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud ,0 Total Børn dagtilbud ,3 05 Undervisning Brahetrolleborg Skole ,0 Broskolen ,0 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,0 Nordskolerne ,1 Svanninge Skole ,0 Tingagerskolen ,7 Tre Ege Skolen ,0 Ungdomsskolen ,0 Total Undervisning ,2 06 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR ,0 Total Børn og Unge Rådgivning ,0 08 Plan og Kultur Bibliotek ,0 Fagsekretariat Plan og Kultur ,9 244 Total Plan og Kultur 09 Teknik ,6 244 Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,0 Park og vej ,8 0 Total Teknik , Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,0 Tandpleje ,3 Træning og rehabilitering ,7 Total Sundhed og Handicap , Direktion og Stabe Fællessekretariatet , IT-stab , Økonomistaben ,0 Total Direktion og Stabe ,8-498 Total Anlæg , juni 2010 Side 15

16 Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgetneutrale - alle beløb i 1000 kr. - Anlæg Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Overførsel af ikke forbrug anlægsmidler vedr. forundersøgelse nyt plejecenter Humlehaven Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Fagsekretariat Pleje og Omsorg ansøgning om bevilling til dækning af merudgift til brandsikring plejecentre Teknik I alt for Pleje og omsorg Fagsekretariat Teknik Køb af ejendommen Svendborgvej 4, Ringe jf. Kommunalbestyrelses møde den 15/ Ejendommen er først erhvervet i Fagsekretariat Teknik Oprensning af forurening fra villaolietank jf. Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni I alt for Teknik Direktion og Stabe Fællessekretariatet IT-stab Erstatningssag P , KB 13.april Besluttet at tages med ved budgetopfølgningen pr Teknologisikring. Udgifter på 1,5 mio. kr. kan udskydes til næste år og indeholdes i det der afsatte budget I alt for Direktion og Stabe Total Anlæg juni 2010 Tillægsbevillinger - Anlæg, Side 16

17 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Social og arbejdsmarked Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Aktiverings- og revacenter På grund af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere forventes en merrefusion på ormådet. Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Udgifter til lægeerklæringer er stigende pga. mulighedserklæringer samt indhentning af erklæringer ved opstart af sag jf. anbefaling fra revisionen Jobcenter Udgifter til aktivering af personer på ledighedsydelse og fleksjob (2,150 mio. kr.), reduktion af budget til skånejob (0,350 mio. kr.) Jobcenter Der reguleres til det kendte antal personer, der modtages tilskud til. Ordningen er under udfasning. Jobcenter Seniorjob ordningen er endnu ikke i brug. Det afsatte budget for 2010 nulstilles, mens budgettet for bliver stående uændret Socialcenter og ydelseskontor Regulering vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Regresindtægter. Jf. aftalen er der indgået aftale med revisionen, hvorved indtægterne forventes at stige. Socialcenter og ydelseskontor Udgifter til revsionen for opgaven vedr regresindtægter Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Reg. vedr. godtgørelse Socialcenter og ydelseskontor Regulering vedr. ydelserne Socialcenter og ydelseskontor Regulering af tilbagebetalinger juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 17

18 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Socialcenter og ydelseskontor Sygedagpenge. De 536 i 2010 er merudgifter der efterflg. flyttes til kontrolgruppen - se længere nede! Socialcenter og ydelseskontor Reduceres pga. lavere forbrug. Ikke nødvendigvis varig I alt for Social og arbejdsmarked Børn dagtilbud Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Mindreforbrug vedr. børn i specialbørnehaver uden for kommunen Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Mellemkommunale afregninger for pasning af børn over kommunegrænser I alt for Børn dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje Tilbageførsel af overført overskud fra I alt for Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur I aftale om genåbning af budget 2010 har man vedtaget at erstatte besparelsen (boldbaner) med reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Dette er iflg I alt for Plan og Kultur Teknik Park og vej Der er i Budget 2010 indarbejdet en driftsbesparelse på kr. vedr. salg af materialegårde. Der er indtil videre kun solgt én materialegård, med en Borgerservice I alt for Teknik Borgerservice Mindreudgift vedrørende førtidspensioner (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003), da afgang er større end tidligere anslået juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 18

19 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Borgerservice Merudgifter vedrørende førtidspensioner på grund af flere tilkendelser end budgetteret. I alt for Borgerservice Sundhed og Handicap Tandpleje Der søges om en tillægsbevilling på kr. - der henvises til tidligere bemærkning herom i forbindelse med overførsel af underskud fra 2009 til I alt for Sundhed og Handicap Direktion og Stabe Direktion Der flyttes 0,8 mio.kr., til kassebeholdningen i forbindelse med ophørt Epo-chef stilling EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) 3 3 EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) EPO Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr ) Økonomistaben Økonomistaben Tjenestemandspensioner reduceres med 0,867 mio. kr. svarende til overført overskud fra 2009 på 0,556 mio. kr. samt engangsregulering af inddækning på Pulje vedr. øvrige udgifter reduceres med 0,224 mio. kr., hvorefter puljen går i I alt for Direktion og Stabe Total Drift juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 19

20 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Finansiering Balanceforskydninger Større udlodning af deponerede midler som følge af gunstig kursudvikling i 2009 Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Renter Renter af likvide aktiver Renter Renter af værdipapirer Renter Renter af tilbagebetalt ejendomsskat som følge af vurderingsændringer tilbage til Renter Ændring i renteudgifter på variabelt forrentede lån (Jordpuljen) Renter Ændringer i renteudgifter på variabelt forrentede lån (kommunens andel) Skatter og tilskud Hjemtaget moms i de gamle kommuner og særregler for færgedrift, kollektiv trafik og taxakørsel i 2007 og Skatter og tilskud Merindtægt på grundskyld og tilbagebetalinger som følge af vurderingsændringer tilbage til Skatter og tilskud Tilbagebetalt dækningsafgift af off. ejendomme som følge af vurderingsændringer tilbage til I alt for Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg juni 2010 Tillægsbevillinger - Finansforskydninger, Side 20

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 15-06-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 31.8.2009 Udarbejdet af: Lars Dall-Hansen Dato: 21-09-2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-9-09 Version nr.: 5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 01 Pleje og omsorg...12 03 Social og arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 opfølgning Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Dato: 22-3- Sagsid.: 00.30.14-Ø09-1-12 Version nr.: 2 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af budgete, drift

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531546 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning. pr Del 1

Budgetopfølgning. pr Del 1 Budgetopfølgning pr. 30.9.2017 Del 1 Sammenfatning Resultatet af budgetopfølgningen i hovedtræk Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.9.2017 viser et forventet mindreforbrug på 185,6 mio. kr. for hele

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531501 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: Del 2 Budgetopfølgningen pr. 30.9.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 31-10-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-11 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere