Copenhag. Cand.merc.(jur.) studiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhag. Cand.merc.(jur.) studiet"

Transkript

1 Af Zohal Nayebkhil Økonomiskvejleder: Lasse Henningsen Juridiskvejleder: : Peter Møgelvang Hansen Kandidatafhandling Copenhag gen Business School Cand.merc.(jur.) studiet September 2012 Erstatning for skybrud skader og efficient ressourceallokering i et forsikringsmæssigtt

2 Titelblad Kandidatafhandling Zohal Nayebkhil Dansk titel: Erstatning for skybrud skader og efficient ressourceallokering i et forsikringsmæssigt English Title: Compensation for Cloudburst Damages and Efficient Resource Allocation in an Insurance Perspective Emne: Skybrud Tema: Erstatnings og forsikringsret & Retsøkonomi Antal anslag: Det erhvervsjuridisk & erhvervsøkonomiske studium på CBS 03. september 2012 Dato Zohal Nayebkhil

3 Indholdsfortegnelse Exclusive summary... 3 Del 1: Afhandlingens fundament Indledning Case beskrivelse Begrundelse af valg af emne Klimaændringer Synsvinkel Problemformulering Afhandlingens struktur Del 2: Juridisk analyse Del 3: Økonomisk analyse Del 4: Konklusion Afgrænsning Juridiske metode Retskildelæren Retsdogmatisk analyse Økonomisk metode og teori Økonomisk metode Økonomisk teori Del 2: Juridisk analyse Den juridiske problemstilling De kommunale forsyningsselskaber Ansvarsfordeling mellem kommunerne og de kommunale spildevandsforsyningsselskaber De forskellige oversvømmelsesskader Dækningsområdet hos TopDanmark Hvad er et skybrud? Retsdogmatiske analyse Regulering Retsgrundlaget for et erstatningsansvar Retspraksis Erstatningsansvaret mellem TopDanmarks kunder og kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber Side 1 af 93

4 Brud på forsynings eller kloakledninger pga. materielsvigt Analyse af Gammel Kongevej dommen, U H Analyse af Aulum dommen U H Tilstoppede forsyningsledninger Analyse af Trærødder dommen, U V Analyse af Aalborg dommen, U V Utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud Analyse af Greve dommen, U H Oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet Sammenfatning af den retsdogmatiske analyse Oversvømmelsesdirektivet og task force for klimatilpasning Juridisk delkonklusion Del 3: Økonomisk analyse Den Økonomiske problemstilling Samfundsøkonomiske konsekvenser af et regreskrav for utilstrækkelige kloakledninger Transaktionsomkostninger Ressourceallokeringsomkostninger Samfundsøkonomisk efficiens Retsøkonomisk betydning af et regreskrav Analyse af Coase teoremet Den efficiente ressourceallokering Det efficiente ansvarsgrundlag for tilstoppede forsyningsledninger Analyse af Kaldor Hicks kriteriet Erstatningsrettens formål Shavells teori Basale forudsætninger for analysen Analysemodellen Culpareglen kontra objektivt ansvar Økonomisk delkonklusion Del 4: Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag Side 2 af 93

5 Exclusive summary This Master Thesis has revolved around the legal challenges and the economic consequences for society that the insurance company TopDanmark experienced as a result of flood or cloudburst in Danish called 'skybrud' that happened in July This issue has been dealt with in two different parts consisting of a section about the economic and legal challenges respectively. The legal issue about whether the insurance company TopDanmark has the right to make a claim against the municipalities and the municipal supply companies has been dealt with in four types of flood damages. The analysis assumes that the insurance company TopDanmark has compensated the people insured and it now has to be decided, whether there can be made a claim against the municipalities and the municipal supply companies. The four types of flood damages I have worked with is; damages on supply or sewer pipes as a result of material failure, clogged supply pipes, inadequate sewer pipes as a result of cloud burst, as well as flooding from streams, seas or the ocean. The analysis has shown that the insurance company TopDanmark in some cases has a larger opportunity to make a claim than in other cases. For some types of flooding damages the legal basis are fault whereas it is an objective responsibility in other types. In the fault assessment the key criteria is about whether there exists causation between the liable behaviour and flooding that happened. This includes whether the flooding would not have happened if the specific municipal supply company had constructed the sewer pipes with a greater sizing degree or sizing opportunity. If there is damage on the sewer wires or on a supply wire due to failure of the material and if this results in flood damages, the specific municipal supply company is liable on an objective basis. The main view is that the burden of proof is about whether the flooding is due to materiel failure on sewer or supply wires. In the legal analysis there is mainly applied law since the rules in tort to a great extent are derived of case law. The result of the legal analysis has given rise to a consideration about which socio economic consequences the law causes. The economic problem has been divided into two problem formulations. First, I have examined whether municipal supply companies liability for damages Side 3 af 93

6 occurs as a result of inadequate sewer wires and whether this is efficient for the economy. This problem formulation has been dealt with by the making of a graphical model. The model illustrates the efficient resource allocation in the economy by comparing transaction costs (that has happened as a result of flood damage) to resource allocation costs in order to prevent these floods for occurring. In light of the increase in climate change it can be expected that there will be more cloud bursts in the future, which may result in flood damages and cause great loss of resources as well as substantial transaction costs for society. An analysis of the graphical model has shown that society's 'efficient' resource allocation can be achieved when transaction costs equal the resource allocation costs. In the time before climate change it has not been necessary to build better and more efficient sewer systems. Since it is expected that cloud bursts will occur more frequently as a consequence of climate change it can be predicted that the transaction costs caused by flood damages will exceed the resource allocation costs, herein including investing costs in order to build up a better and more efficient sewer systems. This is due, to the fact, that the municipal supply companies ought to be imposed the risk of non sized sewer systems as it will create an incentive for investing in better and more efficient sewer systems. The other legal economic problem formulation is about whether there should be applied a Kaldor Hicks optimal consideration instead of the fault rule in the case of floods that is caused by clogging of the supply wires. This has been examined by the creating an analysis model. The model shows which liability basis (fault or objective liability) that is adding value to the economy. Furthermore the analysis emphasizes that the municipal supply companies' level of vigilance has a crucial importance in the clogging of supply wires. In order to provide the municipal supply companies with a significant level of vigilance and do maintenance and regular controls of the supply wires, the liability for clogging of the supply wires ought to be fault. This will eventually promote Kaldor Hicks optimal condition. Side 4 af 93

7 Del 1: Afhandlingens fundament 1.1 Indledning Skybruddet, der opstod den 2. juli 2011 over dele af Sjælland, har forårsaget store tab for samfundet. Tabet har været størst hos københavnerne og ikke mindst har begivenheden kostet forsikringsselskaberne store beløb. Sådanne begivenheder vil befolkning sikre sig imod. For at undgå store tab, vil de fleste på forhånd overdrage risikomængden til forsikringsselskaberne mod betaling af en løbende forsikringspræmie. Grundet den aktuelle klimaændring må forsikringsselskaberne være forberedt på endnu flere omkostningskrævende skybrud i nær fremtid. Dette giver anledning til, at forsikringsselskaberne må tænke strategisk og på forhånd bearbejde de juridiske udfordringer, som et skybrud kan give anledning til. Endvidere er det i et samfundsmæssigt oplagt at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser, som er forbundet med oversvømmelsesskader, i betragtning af den aktuelle klimaændring. Med udgangspunkt i udvalgte oversvømmelsesskader vil jeg bearbejde de juridiske udfordringer som forsikringsselskabet TopDanmark kan møde i forbindelse med der opstår et skybrud. Jeg vil herunder undersøge TopDanmarks regresmuligheder overfor kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Yderligere vil jeg belyse de retsøkonomiske konsekvenser som samfundet vil være præget af i forbindelse med at der opstår oversvømmelser. Desuden er det oplagt at undersøge, hvorledes ansvarsfordelingen mellem kommunerne samt de kommunale forsyningsselskaber og forsikringsselskabet TopDanmark bør være, således at det skaber en samfundsmæssigt efficient tilstand i samfundsøkonomien. Side 5 af 93

8 1.2 Case beskrivelse Skybruddet den 2. juli 2011 har, som før nævnt, haft økonomiske konsekvenser for samfundet som helhed og i høj grad hos forsikringsselskaberne. TopDanmark A/S, som er et af landets største forsikringsselskaber, har i alt modtaget ca skybrudsskader. Heraf er ca skader anmeldt af erhvervskunder. De øvrige ca skader er anmeldt af privatkunder. De samlede udgifter ventes at løbe op i 660 mio. kr., endvidere er der en del mere komplicerede skader, som endnu ikke er afsluttet. Begivenheden anses for at være en såkaldt 100 års begivenhed 1. Grundet den meget sjældne forekomst, mener TopDanmark, at det ikke har været et skybrud, som selskabet vil kunne prissætte sig ud af. En forhøjelse af præmien, menes ikke at være oplagt, da dette vil have konsekvenser i form af frafald af kundeantallet. Udgifterne fra skader anmeldt af erhvervskunder har været en del højere end fra privatkunder, på trods af, at TopDanmark har flest privatkunder. Dette skyldes, at erhvervskunderne har større formuer at skulle have dækning for, eftersom den største del af deres varelager er placeret i kældre, hvor der er større sandsynlighed for, at oversvømmelser kan opstå. Desuden er det ofte svært at begrænse tabet hos erhvervskunder, da der er tale om store skader. Overordnet set vedrører de fleste anmeldte skader huse og kældre. Endvidere har forsikringsselskabet haft store administrations, afhjælpnings og udredningsomkostninger, samt omkostninger i forbindelse med udsendelse af agenter for at afværge tabet. Disse omkostninger er også en del af de samlede udgifter. Selskabet har været god til på forhånd at give nogle dygtige medarbejdere kompetence til at handle hurtigt og foretage de løbende beslutninger efter de enkelte skadesanmeldelser. Redningsmændene har været godt forberedt på, at skybruddet skulle opstå, og har haft de nødvendige reservedele til rådighed. Genforsikringsselskaberne hos TopDanmark har måttet bære 535 mio. kr. af de samlede udgifter på 660 mio. kr. Dette har medført konsekvenser for TopDanmark i form af en prisstigning på en ny genforsikringsaftale. Prisstigningen, ligesom forholdet mellem TopDanmark og deres kunder, er års begivenhed kan defineres som en begivenhed som regnes med at opstår en gang hvert 100. år. Dette begrundes efter regnintensitet for skybruddet. Side 6 af 93

9 afhængig af, hvorvidt og i hvilke omfang den sikrede har forsøgt at begrænse tabet og dettes følgeskader Begrundelse af valg af emne I afhandlingen vil jeg i væsentlig omfang bearbejde problemstillinger som forsikringsselskabet, TopDanmark A/S har mødt, i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011, yderligere vil jeg foretage en retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud. Emnet skybrud er valgt, dels fordi dette anses for at være et meget aktuelt problem i forsikringsbranchen, og dels fordi problematikken har sammenhæng med klimaændringerne, hvilket må forventes at give anledning til endnu flere kraftige skybrud i den kommende tid. For at håndtere disse kommende begivenheder bedst muligt er det oplagt for TopDanmark at være forberedt på de eventuelle juridiske udfordringer i forbindelse med et skybrud. Ligeledes er det væsentligt for samfundsøkonomien, at undersøge om det er muligt at opnå en bedre ressourceallokering i forbindelse med oversvømmelsesskader. Dette synes jeg kunne være, ikke blot spændende, men også meget relevant at undersøge til gavn for samfundet som helhed. Eftersom klimaændringen er et meget aktuelt problem for samfundsøkonomien, vil jeg i det følgende give en kort introduktion til klimaændringerne, herunder vil jeg gøre rede for, hvad klimaændringen indebærer, samt belyse, hvilken rolle klimaændringerne har for samfundet. Dette gøres fordi de eksempler på oversvømmelser vi hidtil har set, må forventes at have stigende betydning i takt med klimaændringen. Yderligere er redegørelsen relevant for de senere juridiske og økonomiske analyser, da den fremhæver baggrunden for emnevalget og problemformuleringen. 2 Case oplysningen er modtaget fra forsikringsselskabet TopDanmark, se bilag 1. Side 7 af 93

10 1.3.1 Klimaændringer En undersøgelse fra Arktisk Råds ekspertgruppe AMAP viser, at vandstanden i havet omkring Danmark vil stige med 0,9 1,6 meter frem til år Sådanne vandstigninger vil have konsekvenser for Danmark i form af oversvømmelser navnlig i kystnært område. Desuden har de seneste mange års voldsomme skybrud i sommersæsonerne givet os borgere og myndigheder, et indtryk af, at tiden går imod klimaændringer. Siden år 1873 er temperaturen i Danmark steget med halvanden grad, ligesom nedbøren er steget med 15 %. 4 Problemerne med bortledning af disse voldsomme mængder nedbør, med efterfølgende oversvømmelser af kældre, huse mv. har skabt udfordringer for det danske samfund. Det ser ud til, at problemstikken hidtil har været undermineret, dog har de voldsomme oversvømmelser tydeliggjort konsekvenserne af den aktuelle klimaændring. Klimaændringen er en del af den globale opvarmning, hvilket er et udtryk for en stigning af den gennemsnitlige temperatur ved jordoverfalden. 5 Stigningen af temperaturen er blandt andet forårsaget af den øgede koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. 6 Hvor meget klimaet vil ændre sig i fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser der i fremtiden vil blive udledt i atmosfæren. Konsekvenserne af klimaændringerne i Danmark er blandt andet problemer med håndtering af forøgede mængder regn, grundvandsstigninger og havvandsstigninger. Overordnet set bør der fra samfundets side foretages klimatilpasninger. Klimatilpasninger bør vedrøre de mest hyppige oversvømmelsesudsatte områder. Eksempelvis bør der foretages massive investeringer i kloaksystemerne og i lavtliggende kystområder. Yderligere bør der foretages klimatilpasninger vedrørende beskyttelse af faste ejendomme og anlæg som regnes med at blive brugt i op til år, herunder veje, afløbssystemer og broer. 3 stiger hurtigere end ventet/ 4 DK/SERVICE/KLIMA/Sider/Forside.aspx 5 Hannibal, Marlene, m.fl., 1. udgave, 2011, Klimaændringer i juridisk, side Dette kan beregnes med relativt simple energibalance modeller. Side 8 af 93

11 1.4 Synsvinkel I forbindelse med den juridiske analyse, vil jeg påtage mig rollen som en konsulent ansat hos forsikringsselskabet TopDanmark. Jeg vil belyse regresmulighederne for forsikringsselskabet mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. I den økonomiske analyse vil synsvinklen ikke være forsikringsselskabet TopDanmarks, men snarere samfundets. Jeg vil, for samfundet, analysere retsreglerne samt ressourceallokeringsmulighederne, med sigt på at skabe en samfundsøkonomisk efficient tilstand. Yderligere vil jeg belyse, hvorledes det samfundsøkonomiske tab, som er forbundet med oversvømmelsesskader, kan begrænses bedst muligt. 1.5 Problemformulering Jeg vil foretage en erstatningsretlig og retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud med udgangspunkt i en forsikrings case, herunder vil jeg bearbejde følgende delspørgsmål; o Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? o Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien? o Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger? Side 9 af 93

12 1.6 Afhandlingens struktur Jeg vil tage udgangspunkt i problematikken omkring skybruddet, herunder, hvilke juridiske udfordringer skybruddet har givet anledning til hos forsikringsselskabet TopDanmark samt, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser kan oversvømmelsesskader frembringe og hvorledes kan der opstilles en efficient ressourceallokering. Problematikken vil blive behandlet ved hjælp af en todelt problemformulering, med tre delspørgsmål; henholdsvist et juridisk og to økonomiske spørgsmål. Opgaven afsluttes med en endelig konklusion, hvor resultaterne fra de juridiske og økonomiske analyser vil blive drøftet ud fra en samfundsmæssig efficient betragtning Del 2: Juridisk analyse I denne del af opgaven vil jeg foretage en dybdegående analyse samt bearbejde den juridiske problemstilling; Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? Jeg antager i analysen, at forsikringsselskabet TopDanmark har udbetalt erstatning til de sikrede og det nu skal afgøres, hvorvidt der er et regreskrav mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Med andre ord skal det afgøres, om det er et erstatningsansvar mellem TopDanmarks skadelidte kunder og kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber, som TopDanmark kan indtræde i. Dette giver anledning til en redegørelse for de kommunale forsyningsselskabers virksomhed samt de mest iøjnefaldende oversvømmelsesskader, som en kommune eller et kommunalt forsyningsselskab vil kunne blive stillet til ansvar for. De fire typer af oversvømmelsesskader som jeg har valgt at bearbejde er; brud på forsynings eller kloakledninger på grund af materielsvigt, tilstoppede forsyningsledninger, utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud samt oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet. Disse redegørelser skal bidrage til en konstatering af, hvilken aktør TopDanmark i givet fald kan rette et regreskrav imod. Side 10 af 93

13 Efterfølgende vil jeg gennemføre en retsdogmatisk analyse af hver enkelt type af disse oversvømmelsesskader. Dette gøres med henblik på fastsættelse af gældende ret på området. Den retsdogmatiske analyse baseres hovedsagligt på de relevante reguleringer samt de i retspraksis udviklede principper og regler. Desuden vil retspraksis på området blive analyseret. Inden for hver enkel oversvømmelsesskade vil de relevante domme blive inddraget med henblik på en vurdering af, hvad domstolene særligt har lagt vægt på i sine afgørelser. Den juridiske analyse afsluttes med en sammenfatning og bearbejdning med henblik på at belyse, hvorvidt forsikringsselskabet TopDanmark er berettiget til at gøre regres mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Yderligere vil jeg ere klimaændringen med resultaterne fra den retsdogmatiske analyse, ligesom jeg vil belyse, hvilke initiativer der foretages fra regeringens side for at begrænse virkningerne af klimaændringerne i form af oversvømmelser Del 3: Økonomisk analyse I den økonomiske analysedel vil jeg foretage en retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud. Retsøkonomien beskæftiger sig med undersøgelse af retsreglernes virkninger. 7 I forlængelse af den juridiske analyse, vil jeg i den økonomiske analyse, bearbejde og analysere følgende retsøkonomiske problemstillinger; Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien? og Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger? Jeg har valgt at bearbejde to ud af de fire typer af oversvømmelsesskader, som bliver behandlet i den juridiske analyse. Disse vil bearbejde i et retsøkonomisk. Dettes gøres, fordi resultaterne på netop disse oversvømmelsesskader giver anledning til samfundsøkonomiske konsekvenser. 7 Eide, Erling & Stavang, Endre, 3. oplag, 2009, Rettsøkonomi, side 24 Side 11 af 93

14 Sondringen mellem disse to delspørgsmål er således, at i det første delspørgsmål er der tale om manglende kapacitet. Idet kloakledningerne ikke er gode nok, kan det give anledning til investering i nye kloaksystemer. I det andet delspørgsmål er der tale om manglende vedligeholdelse. Idet der er tale om momentane uheld, hvor forsyningsledningerne i selv sig er gode nok, men hvor der dog opstår oversvømmelser grundet manglende udførelse af vedligeholdelsespligten. Disse aspekter skaber sondringen mellem delspørgsmål et og delspørgsmål to, som vil blive behandlet individuelt i den økonomiske analyse. Det første delspørgsmål vil blive behandlet med udgangspunktet i Coase teoremet, eftersom Coase fremhæver betydningen af transaktionsomkostninger for samfundsøkonomien. Der vil være en analyse af de transaktions og ressourceallokeringsomkostninger, som er forbundet med selve oversvømmelsens opståelse samt de efterfølgende regreskrav. Afsnittet afsluttes med en sammenlignende analyse af transaktionsomkostninger overfor ressourceallokeringsomkostninger. Denne sammenligning vil blive søgt grafisk illustreret med udvikling og opstilling af en grafisk model for efficient ressourceallokering. Yderligere vil dette bidrage til konstatering af, hvorledes der kan en skabes samfundsøkonomisk efficient tilstand. Det andet delspørgsmål vil blive behandlet med udgangspunkt i Kaldor Hicks kriteriet, eftersom kriteriet bygger på, hvornår en retstilstand anses for at være samfundsmæssig efficient. Desuden vil erstatningsrettens formål blive analyseret, med udgangspunkt i Shavells teori om det optimale ansvarsgrundlag. Der vil derfor blive foretaget en sammenlignende analyse af culpareglen overfor objektivt ansvar, med det formål at undersøge og vurdere, hvilket ansvarsgrundlag der opretholder erstatningsrettens formål. Afslutningsvis vil der blive søgt, udviklet og opstillet en analysemodel med henblik på fastlæggelse af, om culpareglen eller objektivt ansvar kan skabe en Kaldor Hicks optimal tilstand. Side 12 af 93

15 1.6.4 Del 4: Konklusion Endelig vil der være en fyldestgørende konklusion af afhandlingens resultater. 1.7 Afgrænsning I den juridiske analyse vil jeg afgrænse mig fra bearbejdning af følgende juridiske emneområder. Begrundelsen for disse afgrænsninger er af hensyn til opgavens omfang. Dertil synes disse emner ikke at være det centrale i forbindelse med et skybrud. Grunden til, at jeg nævner disse er, at det kunne være naturligt at komme nærmere ind på dem i opgavebesvarelsen, men af pladsmæssig grund vil jeg udlade dem. Kun skybruddet den 2. og 3. juli 2011 vil blive behandlet, derfor vil de løbende små skybrud, som kan opstå gennem sommersæsonen, ikke blive behandlet. Dækningsforholdet mellem forsikringsselskabet TopDanmark og dettes kunder. Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven; fastlægger nærmer regler om vand og spildvandsforsyningsvirksomhed, disse love er nævnt i opgaven med hensyn til belysning af de kommunale forsyningsselskabers ansvar, dog ville disse love ikke blive behandlet yderligere. Selskabsloven; bliver nævnt i forbindelse med definition af de kommunale aktieselskaber. Loven vil ikke blive behandlet yderligere. Vandløbsloven; ifølge denne lov er kommunalbestyrelsen vandløbsmyndighed, og er hermed forpligtiget til vandløbs vedligeholdelse. Denne lov vil kun blive nævnt i forbindelse med belysning af kommunalbestyrelsens ansvar og vil ikke blive behandlet yderligere. Beredskabsloven; forpligter kommunerne i akutte tilfælde til at stå parat med beredskabsmuligheder. Denne lov er nævnt til belysning af kommunernes ansvar i forbindelse med et skybrud. Loven ville ikke blive behandlet yderligere. I den juridiske analyse har jeg valgt at beskæftige mig med fire typer af oversvømmelsesskader. De øvrige typer af oversvømmelsesskader, eksempelvis, Side 13 af 93

16 oversvømmelse pga. fejl ved drift af kloaksystem, bassiner m.m., vil jeg afgrænse mig fra at bearbejde. De øvrige bestemmelser i Erstatningsansvarsloven og Forsikringsaftaleloven, som ikke er nævnt i opgaven. I den juridiske analyse vil jeg kun fokusere på to grundlæggende erstatningsbetingelser, nemlig ansvarsgrundlaget, herunder culpa eller objektivt ansvar og årsagssammenhængen. De fire øvrige grundlæggende erstatningsbetingelser, nemlig, adækvans, tab, erstatningsretligt værnet interesse og tabsbegrænsningspligten, vil kun blive nævnt eftersom det er relevant, men de vil ikke blive inddraget nærmere. Endvidere vil følgende økonomiske emneområder ikke blive bearbejdet: Under bearbejdningen af ressourceallokeringsomkostninger, vil der blive set bort fra driftsøkonomiske investeringskalkuler for opbygning af et bedre og mere effektivt kloaksystem. 1.8 Juridiske metode Jeg vil i det følgende beskrive måden, hvorpå problemformuleringen vil blive bearbejdet og nærmere om, hvordan regresproblematikken vil blive belyst. Der vil gøres rede for de forskellige retskilder til benyttelse af den senere juridiske analyse i opgaven. Dette vil give en afklaring på hjemler og deres indhold, hvilket er retskildelæren. Desuden vil der være en afklaring på den retsdogmatiske analyse, der bruges til at finde gældende ret. Den juridiske problemformulering vil blive behandlet ved anvendelse af følgende juridiske metode Retskildelæren Retskildelæren, også kaldet retsgrundlaget, består af hjemlen, som benyttes til at finde gældende ret. I dansk ret findes der fire retskilder; regulering, retspraksis, retssædvane og forholdets natur. Til besvarelsen af problemformuleringen vil jeg hovedsagligt benytte de relevante bestemmelser i Side 14 af 93

17 Erstatningsansvarsloven, EAL, 8 dansk rets almindelig regler om erstatning uden for kontrakt samt retspraksis på området. Retspraksis omfatter tidligere domsafgørelser, som kan benyttes som retskilde i aktuelle sager. Værdien af retskilden afhænger dog af dets præjudikatsværdi, da det har betydning, hvilken instans retsafgørelsen er afsagt af. Jo højere instans desto større præjudikatsværdi. Endvidere skal der lægges vægt på, hvor stort et antal sager der findes med samme resultat og hvor nye eller gamle retsafgørelserne er. Der skal foretages en konkret vurdering af formulering af dommen og det konkrete forhold til den aktuelle sags omstændigheder, for at undersøge om der gives generelle udsagn om den anvendte retssætning. De overnævnte retskilder vil danne grundlaget for at finde gældende ret vedrørende de bestemte typer af oversvømmelsesskader, og komme frem til den endelig løsning på problemformuleringen Retsdogmatisk analyse I den retsdogmatiske analyse vil jeg tage udgangspunkt i relevante reguleringer på området samt bestemte domsafgørelser. I erstatningsretten har retspraksis en særlig betydning, fordi de mest grundlæggende regler, eksempelvis culpareglen, er udledt af retspraksis. Opgaven vil i højere grad være baseret på domspraksis og de af retspraksis udviklede erstatningsregler. Til bevarelsen af de juridiske problemstillinger anvendes hovedsagligt regulering og retspraksis. Indledningsvis vil der benyttes den relevante primære regulering, nærmere bestemt EAL 22, da den regulerer regreskravet mellem et forsikringsselskab og den ansvarlige skadevolder. Dertil vil de retspraksisudviklede erstatningsretlige principper blive analyseret og inddraget. Efterfølgende vil jeg foretage domsanalyse af fem udvalgte afgørelser. Gammel kongevejdommen, 9 Aulum dommen 10 Trærødder dommen, 11 Aalborg dommen 12 samt Greve dommen Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar, LBK nr. 885 af 20/09/ Gammel Kongevej dommen: Kommunal vandforsyning var objektiv ansvarlig for skader forårsaget ledningsbrud, doms nr. U H, Københavns Vandforsyning mod Lindgreen Uniformer ApS. 10 Aulum dommen: Kommune ansvarlig for skade efter brud på kloakledning, doms nr.: U H, Aulum Haderup kommune mod forsikringsselskabet Allianz Nordeuropa. Side 15 af 93

18 Dommene er valgt ud fra at være de mest relevante at inddrage, da disse belyser gældende ret på området. Jeg har valgt at beskæftige mig med netop disse domme, fordi de belyser situationen i de oversvømmelsesskader, som jeg har valgt at bearbejde. Desuden er de fleste af dommene højesterets afgørelser, som har stor præjudikatværdi. Dommene relaterer sig til, hvorvidt en kommune eller et kommunalt forsyningsselskab kan pålægges et erstatningsansvar på henholdsvis objektivt grundlag eller efter culpareglen, alt efter hvilken type oversvømmelsesskade der er tale om. Yderligere vil der inddrages de relevante artikler, til støtte for min påstand Økonomisk metode og teori I forbindelse med den økonomiske analyse har der været mangel på konkrete kilder, som direkte ville kunne finde anvendelse til analyse af problemstillingen. Af den grund har jeg måtte foretage modifikationer i og tilpasninger af de anvendte teorier og metoder. Den økonomiske problemformulering vil blive behandlet ved anvendelse af følgende metoder og teorier Økonomisk metode I den retsøkonomiske analyse vil jeg lægge hovedvægt på forholdet mellem aktørerne; på den ene side de kommunale forsyningsselskaber og på den anden side forsikringsselskabet TopDanmark. I analysen vil der gøres rede for, hvad anses for at være samfundsmæssig efficient og hertil anvendes kriteriet om Pareto optimalitet og Kaldor Hicks kriteriet. Dette gøres i betragtning af at 11 Trærødder dommen: Ikke objektivt ansvar for kloakoversvømmelse, der skyldtes rødder indtrængning i ledningsnettet, U V, Viborg kommune mod Lars Dalsgaard og Joan Andersen. 12 Aalborg dommen: Kommune ansvarlig for undladt mod tilstoppelse af kloakledning, U V, Aalborg kommune mod Roger og Birthe Lauridsen. 13 Greve dommen: Kommune ikke ansvarlig for oversvømmelser som følge usædvanligt regnskyl, som kommunens kloakanlæg ikke var dimensioneret til at klare; doms nr. U H; Greve kommune mod Forsikrings Aktieselskabet Dansk Minerva. 14 U.2008B.93 Jens Andersen Møller Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand afsnit 2.2. Samt; U.1987B.288 Mogens Hornslet Højesterets dom af 12. feb Kommuners ansvar for kloakanlæg. Side 16 af 93

19 skabe en retstilstand, som mindsker de samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med et skybrud. De relevante retsøkonomiske teorier vil finde anvendelse for fastlæggelse af, hvorledes der i samfundet kan skabes bedre ressourceallokeringer, i tilfælde af der opstår et skybrud. Der vil opstilles figurer og grafer samt en analysemodel, der kan illustrere løsningsforslaget på de økonomiske problemstillinger Økonomisk teori Problemformuleringerne vil bearbejdes ved hjælp af retsøkonomiske aspekter. De retsøkonomiske teorier, der vil finde anvendelse til besvarelsen af de økonomiske problemstillinger er følgende; Coase teorien vil finde anvendelse i forbindelse med belysning af transaktionsomkostningernes betydning for samfundsøkonomisk efficiens. Yderligere vil Steven Shavells teori om erstatningsrettens formål benyttes til fastlæggelse af, hvilket ansvarsgrundlag, henholdsvis culpareglen eller objektivt ansvar, der er mest værdiskabende for samfundsøkonomien. Side 17 af 93

20 Del 2: Juridisk analyse 2.1 Den juridiske problemstilling En af de juridiske udfordringer forsikringsselskabet TopDanmark har været stillet over for, er; Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? Historikken viser, at det hidtil har været svært for forsikringsselskaber at stille de offentlige myndigheder til ansvar for oversvømmelsesskader som følge af et skybrud. Dansk rets almindelig erstatningsregel er den ulovbestemte culparegel. Ansvarsgrundlaget culpa kan kun lægges til grund i tilfælde af, at de offentlige myndigheder har tilsidesat deres forpligtigelse og der er handlet culpøst, hvilket afleder spørgsmålet om, der er handlet som man med rimelighed kan forvente. Jeg forudsætter i den juridiske analyse, at forsikringsselskabet TopDanmark har betalt erstatning til de sikrede, hvilke er de skadelidte, der har lidt et tab som følge af en oversvømmelse, forårsaget af et skybrud. Jeg skal derfor bearbejde, hvorvidt forsikringsselskabet kan indtræde i de adskillige erstatningskrav, som dets kunder måtte have mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Dette giver anledning til et grundlæggende problem, hvilket er, om forsikringsselskabets kunder, der allerede har opnået dækning gennem forsikringsselskabet, har et erstatningskrav mod kommunen eller de kommunale forsyningsselskaber. Spørgsmålet er således, om der er et erstatningskrav, som forsikringsselskabet er berettiget at indtræde i. Jeg vil i det følgende foretage en retsdogmatisk analyse for at fastlægge den gældende ret på området. Inden den retsdogmatiske analyse, er det oplagt at få redegjort for retsforholdet mellem kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber. Denne redegørelse er væsentlig, da disse aktører på området anses for at være en del af den statslige virksomhed, yderligere vil jeg gøre rede for visse former for relevante oversvømmelsesskader. Dette vil belyse, hvilken aktør forsikringsselskabet i givet fald skal rette et regreskrav imod og hvem det påhviler at foretage de nødvendige vedligeholdelser og sørge for at kloaksystemerne er dimensioneret korrekt. Herefter Side 18 af 93

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo Offentlige myndigheders erstatningsansvar Advokat Benedicte Galbo Det offentliges virke som arbejdsgiver bygherre ejer af fast ejendom/offentlige anlæg/tog bilejer ekspropriationsmyndighed sygehusejer

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.)-studiet Maj 2014 Ledelsesberetningens betydning for dækning under en bestyrelsesansvarsforsikring Af Jón Eydunsson á Borg Juridisk vejleder:

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Simpel uagtsomhed - En sammenligning mellem forsikringsretlig og erstatningsretlig praksis

Simpel uagtsomhed - En sammenligning mellem forsikringsretlig og erstatningsretlig praksis Simpel uagtsomhed - En sammenligning mellem forsikringsretlig og erstatningsretlig praksis Vejleder: Niels Vase Nancy Olivia Ingleton Stud. Cand. Merc. Jur., Aalborg Universitet 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Erstatningsansvarsloven 24a

Erstatningsansvarsloven 24a Erstatningsansvarsloven 24a af INGRID ELSE KRISTIANSEN Dette bachelorprojekt behandler muligheden for nedsættelse eller bortfald af erstatningsanvar for børn under 15 år, efter erstatningsansvarslovens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere