Copenhag. Cand.merc.(jur.) studiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhag. Cand.merc.(jur.) studiet"

Transkript

1 Af Zohal Nayebkhil Økonomiskvejleder: Lasse Henningsen Juridiskvejleder: : Peter Møgelvang Hansen Kandidatafhandling Copenhag gen Business School Cand.merc.(jur.) studiet September 2012 Erstatning for skybrud skader og efficient ressourceallokering i et forsikringsmæssigtt

2 Titelblad Kandidatafhandling Zohal Nayebkhil Dansk titel: Erstatning for skybrud skader og efficient ressourceallokering i et forsikringsmæssigt English Title: Compensation for Cloudburst Damages and Efficient Resource Allocation in an Insurance Perspective Emne: Skybrud Tema: Erstatnings og forsikringsret & Retsøkonomi Antal anslag: Det erhvervsjuridisk & erhvervsøkonomiske studium på CBS 03. september 2012 Dato Zohal Nayebkhil

3 Indholdsfortegnelse Exclusive summary... 3 Del 1: Afhandlingens fundament Indledning Case beskrivelse Begrundelse af valg af emne Klimaændringer Synsvinkel Problemformulering Afhandlingens struktur Del 2: Juridisk analyse Del 3: Økonomisk analyse Del 4: Konklusion Afgrænsning Juridiske metode Retskildelæren Retsdogmatisk analyse Økonomisk metode og teori Økonomisk metode Økonomisk teori Del 2: Juridisk analyse Den juridiske problemstilling De kommunale forsyningsselskaber Ansvarsfordeling mellem kommunerne og de kommunale spildevandsforsyningsselskaber De forskellige oversvømmelsesskader Dækningsområdet hos TopDanmark Hvad er et skybrud? Retsdogmatiske analyse Regulering Retsgrundlaget for et erstatningsansvar Retspraksis Erstatningsansvaret mellem TopDanmarks kunder og kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber Side 1 af 93

4 Brud på forsynings eller kloakledninger pga. materielsvigt Analyse af Gammel Kongevej dommen, U H Analyse af Aulum dommen U H Tilstoppede forsyningsledninger Analyse af Trærødder dommen, U V Analyse af Aalborg dommen, U V Utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud Analyse af Greve dommen, U H Oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet Sammenfatning af den retsdogmatiske analyse Oversvømmelsesdirektivet og task force for klimatilpasning Juridisk delkonklusion Del 3: Økonomisk analyse Den Økonomiske problemstilling Samfundsøkonomiske konsekvenser af et regreskrav for utilstrækkelige kloakledninger Transaktionsomkostninger Ressourceallokeringsomkostninger Samfundsøkonomisk efficiens Retsøkonomisk betydning af et regreskrav Analyse af Coase teoremet Den efficiente ressourceallokering Det efficiente ansvarsgrundlag for tilstoppede forsyningsledninger Analyse af Kaldor Hicks kriteriet Erstatningsrettens formål Shavells teori Basale forudsætninger for analysen Analysemodellen Culpareglen kontra objektivt ansvar Økonomisk delkonklusion Del 4: Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag Side 2 af 93

5 Exclusive summary This Master Thesis has revolved around the legal challenges and the economic consequences for society that the insurance company TopDanmark experienced as a result of flood or cloudburst in Danish called 'skybrud' that happened in July This issue has been dealt with in two different parts consisting of a section about the economic and legal challenges respectively. The legal issue about whether the insurance company TopDanmark has the right to make a claim against the municipalities and the municipal supply companies has been dealt with in four types of flood damages. The analysis assumes that the insurance company TopDanmark has compensated the people insured and it now has to be decided, whether there can be made a claim against the municipalities and the municipal supply companies. The four types of flood damages I have worked with is; damages on supply or sewer pipes as a result of material failure, clogged supply pipes, inadequate sewer pipes as a result of cloud burst, as well as flooding from streams, seas or the ocean. The analysis has shown that the insurance company TopDanmark in some cases has a larger opportunity to make a claim than in other cases. For some types of flooding damages the legal basis are fault whereas it is an objective responsibility in other types. In the fault assessment the key criteria is about whether there exists causation between the liable behaviour and flooding that happened. This includes whether the flooding would not have happened if the specific municipal supply company had constructed the sewer pipes with a greater sizing degree or sizing opportunity. If there is damage on the sewer wires or on a supply wire due to failure of the material and if this results in flood damages, the specific municipal supply company is liable on an objective basis. The main view is that the burden of proof is about whether the flooding is due to materiel failure on sewer or supply wires. In the legal analysis there is mainly applied law since the rules in tort to a great extent are derived of case law. The result of the legal analysis has given rise to a consideration about which socio economic consequences the law causes. The economic problem has been divided into two problem formulations. First, I have examined whether municipal supply companies liability for damages Side 3 af 93

6 occurs as a result of inadequate sewer wires and whether this is efficient for the economy. This problem formulation has been dealt with by the making of a graphical model. The model illustrates the efficient resource allocation in the economy by comparing transaction costs (that has happened as a result of flood damage) to resource allocation costs in order to prevent these floods for occurring. In light of the increase in climate change it can be expected that there will be more cloud bursts in the future, which may result in flood damages and cause great loss of resources as well as substantial transaction costs for society. An analysis of the graphical model has shown that society's 'efficient' resource allocation can be achieved when transaction costs equal the resource allocation costs. In the time before climate change it has not been necessary to build better and more efficient sewer systems. Since it is expected that cloud bursts will occur more frequently as a consequence of climate change it can be predicted that the transaction costs caused by flood damages will exceed the resource allocation costs, herein including investing costs in order to build up a better and more efficient sewer systems. This is due, to the fact, that the municipal supply companies ought to be imposed the risk of non sized sewer systems as it will create an incentive for investing in better and more efficient sewer systems. The other legal economic problem formulation is about whether there should be applied a Kaldor Hicks optimal consideration instead of the fault rule in the case of floods that is caused by clogging of the supply wires. This has been examined by the creating an analysis model. The model shows which liability basis (fault or objective liability) that is adding value to the economy. Furthermore the analysis emphasizes that the municipal supply companies' level of vigilance has a crucial importance in the clogging of supply wires. In order to provide the municipal supply companies with a significant level of vigilance and do maintenance and regular controls of the supply wires, the liability for clogging of the supply wires ought to be fault. This will eventually promote Kaldor Hicks optimal condition. Side 4 af 93

7 Del 1: Afhandlingens fundament 1.1 Indledning Skybruddet, der opstod den 2. juli 2011 over dele af Sjælland, har forårsaget store tab for samfundet. Tabet har været størst hos københavnerne og ikke mindst har begivenheden kostet forsikringsselskaberne store beløb. Sådanne begivenheder vil befolkning sikre sig imod. For at undgå store tab, vil de fleste på forhånd overdrage risikomængden til forsikringsselskaberne mod betaling af en løbende forsikringspræmie. Grundet den aktuelle klimaændring må forsikringsselskaberne være forberedt på endnu flere omkostningskrævende skybrud i nær fremtid. Dette giver anledning til, at forsikringsselskaberne må tænke strategisk og på forhånd bearbejde de juridiske udfordringer, som et skybrud kan give anledning til. Endvidere er det i et samfundsmæssigt oplagt at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser, som er forbundet med oversvømmelsesskader, i betragtning af den aktuelle klimaændring. Med udgangspunkt i udvalgte oversvømmelsesskader vil jeg bearbejde de juridiske udfordringer som forsikringsselskabet TopDanmark kan møde i forbindelse med der opstår et skybrud. Jeg vil herunder undersøge TopDanmarks regresmuligheder overfor kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Yderligere vil jeg belyse de retsøkonomiske konsekvenser som samfundet vil være præget af i forbindelse med at der opstår oversvømmelser. Desuden er det oplagt at undersøge, hvorledes ansvarsfordelingen mellem kommunerne samt de kommunale forsyningsselskaber og forsikringsselskabet TopDanmark bør være, således at det skaber en samfundsmæssigt efficient tilstand i samfundsøkonomien. Side 5 af 93

8 1.2 Case beskrivelse Skybruddet den 2. juli 2011 har, som før nævnt, haft økonomiske konsekvenser for samfundet som helhed og i høj grad hos forsikringsselskaberne. TopDanmark A/S, som er et af landets største forsikringsselskaber, har i alt modtaget ca skybrudsskader. Heraf er ca skader anmeldt af erhvervskunder. De øvrige ca skader er anmeldt af privatkunder. De samlede udgifter ventes at løbe op i 660 mio. kr., endvidere er der en del mere komplicerede skader, som endnu ikke er afsluttet. Begivenheden anses for at være en såkaldt 100 års begivenhed 1. Grundet den meget sjældne forekomst, mener TopDanmark, at det ikke har været et skybrud, som selskabet vil kunne prissætte sig ud af. En forhøjelse af præmien, menes ikke at være oplagt, da dette vil have konsekvenser i form af frafald af kundeantallet. Udgifterne fra skader anmeldt af erhvervskunder har været en del højere end fra privatkunder, på trods af, at TopDanmark har flest privatkunder. Dette skyldes, at erhvervskunderne har større formuer at skulle have dækning for, eftersom den største del af deres varelager er placeret i kældre, hvor der er større sandsynlighed for, at oversvømmelser kan opstå. Desuden er det ofte svært at begrænse tabet hos erhvervskunder, da der er tale om store skader. Overordnet set vedrører de fleste anmeldte skader huse og kældre. Endvidere har forsikringsselskabet haft store administrations, afhjælpnings og udredningsomkostninger, samt omkostninger i forbindelse med udsendelse af agenter for at afværge tabet. Disse omkostninger er også en del af de samlede udgifter. Selskabet har været god til på forhånd at give nogle dygtige medarbejdere kompetence til at handle hurtigt og foretage de løbende beslutninger efter de enkelte skadesanmeldelser. Redningsmændene har været godt forberedt på, at skybruddet skulle opstå, og har haft de nødvendige reservedele til rådighed. Genforsikringsselskaberne hos TopDanmark har måttet bære 535 mio. kr. af de samlede udgifter på 660 mio. kr. Dette har medført konsekvenser for TopDanmark i form af en prisstigning på en ny genforsikringsaftale. Prisstigningen, ligesom forholdet mellem TopDanmark og deres kunder, er års begivenhed kan defineres som en begivenhed som regnes med at opstår en gang hvert 100. år. Dette begrundes efter regnintensitet for skybruddet. Side 6 af 93

9 afhængig af, hvorvidt og i hvilke omfang den sikrede har forsøgt at begrænse tabet og dettes følgeskader Begrundelse af valg af emne I afhandlingen vil jeg i væsentlig omfang bearbejde problemstillinger som forsikringsselskabet, TopDanmark A/S har mødt, i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011, yderligere vil jeg foretage en retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud. Emnet skybrud er valgt, dels fordi dette anses for at være et meget aktuelt problem i forsikringsbranchen, og dels fordi problematikken har sammenhæng med klimaændringerne, hvilket må forventes at give anledning til endnu flere kraftige skybrud i den kommende tid. For at håndtere disse kommende begivenheder bedst muligt er det oplagt for TopDanmark at være forberedt på de eventuelle juridiske udfordringer i forbindelse med et skybrud. Ligeledes er det væsentligt for samfundsøkonomien, at undersøge om det er muligt at opnå en bedre ressourceallokering i forbindelse med oversvømmelsesskader. Dette synes jeg kunne være, ikke blot spændende, men også meget relevant at undersøge til gavn for samfundet som helhed. Eftersom klimaændringen er et meget aktuelt problem for samfundsøkonomien, vil jeg i det følgende give en kort introduktion til klimaændringerne, herunder vil jeg gøre rede for, hvad klimaændringen indebærer, samt belyse, hvilken rolle klimaændringerne har for samfundet. Dette gøres fordi de eksempler på oversvømmelser vi hidtil har set, må forventes at have stigende betydning i takt med klimaændringen. Yderligere er redegørelsen relevant for de senere juridiske og økonomiske analyser, da den fremhæver baggrunden for emnevalget og problemformuleringen. 2 Case oplysningen er modtaget fra forsikringsselskabet TopDanmark, se bilag 1. Side 7 af 93

10 1.3.1 Klimaændringer En undersøgelse fra Arktisk Råds ekspertgruppe AMAP viser, at vandstanden i havet omkring Danmark vil stige med 0,9 1,6 meter frem til år Sådanne vandstigninger vil have konsekvenser for Danmark i form af oversvømmelser navnlig i kystnært område. Desuden har de seneste mange års voldsomme skybrud i sommersæsonerne givet os borgere og myndigheder, et indtryk af, at tiden går imod klimaændringer. Siden år 1873 er temperaturen i Danmark steget med halvanden grad, ligesom nedbøren er steget med 15 %. 4 Problemerne med bortledning af disse voldsomme mængder nedbør, med efterfølgende oversvømmelser af kældre, huse mv. har skabt udfordringer for det danske samfund. Det ser ud til, at problemstikken hidtil har været undermineret, dog har de voldsomme oversvømmelser tydeliggjort konsekvenserne af den aktuelle klimaændring. Klimaændringen er en del af den globale opvarmning, hvilket er et udtryk for en stigning af den gennemsnitlige temperatur ved jordoverfalden. 5 Stigningen af temperaturen er blandt andet forårsaget af den øgede koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. 6 Hvor meget klimaet vil ændre sig i fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser der i fremtiden vil blive udledt i atmosfæren. Konsekvenserne af klimaændringerne i Danmark er blandt andet problemer med håndtering af forøgede mængder regn, grundvandsstigninger og havvandsstigninger. Overordnet set bør der fra samfundets side foretages klimatilpasninger. Klimatilpasninger bør vedrøre de mest hyppige oversvømmelsesudsatte områder. Eksempelvis bør der foretages massive investeringer i kloaksystemerne og i lavtliggende kystområder. Yderligere bør der foretages klimatilpasninger vedrørende beskyttelse af faste ejendomme og anlæg som regnes med at blive brugt i op til år, herunder veje, afløbssystemer og broer. 3 stiger hurtigere end ventet/ 4 DK/SERVICE/KLIMA/Sider/Forside.aspx 5 Hannibal, Marlene, m.fl., 1. udgave, 2011, Klimaændringer i juridisk, side Dette kan beregnes med relativt simple energibalance modeller. Side 8 af 93

11 1.4 Synsvinkel I forbindelse med den juridiske analyse, vil jeg påtage mig rollen som en konsulent ansat hos forsikringsselskabet TopDanmark. Jeg vil belyse regresmulighederne for forsikringsselskabet mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. I den økonomiske analyse vil synsvinklen ikke være forsikringsselskabet TopDanmarks, men snarere samfundets. Jeg vil, for samfundet, analysere retsreglerne samt ressourceallokeringsmulighederne, med sigt på at skabe en samfundsøkonomisk efficient tilstand. Yderligere vil jeg belyse, hvorledes det samfundsøkonomiske tab, som er forbundet med oversvømmelsesskader, kan begrænses bedst muligt. 1.5 Problemformulering Jeg vil foretage en erstatningsretlig og retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud med udgangspunkt i en forsikrings case, herunder vil jeg bearbejde følgende delspørgsmål; o Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? o Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien? o Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger? Side 9 af 93

12 1.6 Afhandlingens struktur Jeg vil tage udgangspunkt i problematikken omkring skybruddet, herunder, hvilke juridiske udfordringer skybruddet har givet anledning til hos forsikringsselskabet TopDanmark samt, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser kan oversvømmelsesskader frembringe og hvorledes kan der opstilles en efficient ressourceallokering. Problematikken vil blive behandlet ved hjælp af en todelt problemformulering, med tre delspørgsmål; henholdsvist et juridisk og to økonomiske spørgsmål. Opgaven afsluttes med en endelig konklusion, hvor resultaterne fra de juridiske og økonomiske analyser vil blive drøftet ud fra en samfundsmæssig efficient betragtning Del 2: Juridisk analyse I denne del af opgaven vil jeg foretage en dybdegående analyse samt bearbejde den juridiske problemstilling; Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? Jeg antager i analysen, at forsikringsselskabet TopDanmark har udbetalt erstatning til de sikrede og det nu skal afgøres, hvorvidt der er et regreskrav mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Med andre ord skal det afgøres, om det er et erstatningsansvar mellem TopDanmarks skadelidte kunder og kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber, som TopDanmark kan indtræde i. Dette giver anledning til en redegørelse for de kommunale forsyningsselskabers virksomhed samt de mest iøjnefaldende oversvømmelsesskader, som en kommune eller et kommunalt forsyningsselskab vil kunne blive stillet til ansvar for. De fire typer af oversvømmelsesskader som jeg har valgt at bearbejde er; brud på forsynings eller kloakledninger på grund af materielsvigt, tilstoppede forsyningsledninger, utilstrækkelige kloakledninger ved skybrud samt oversvømmelser fra vandløb, søer eller havet. Disse redegørelser skal bidrage til en konstatering af, hvilken aktør TopDanmark i givet fald kan rette et regreskrav imod. Side 10 af 93

13 Efterfølgende vil jeg gennemføre en retsdogmatisk analyse af hver enkelt type af disse oversvømmelsesskader. Dette gøres med henblik på fastsættelse af gældende ret på området. Den retsdogmatiske analyse baseres hovedsagligt på de relevante reguleringer samt de i retspraksis udviklede principper og regler. Desuden vil retspraksis på området blive analyseret. Inden for hver enkel oversvømmelsesskade vil de relevante domme blive inddraget med henblik på en vurdering af, hvad domstolene særligt har lagt vægt på i sine afgørelser. Den juridiske analyse afsluttes med en sammenfatning og bearbejdning med henblik på at belyse, hvorvidt forsikringsselskabet TopDanmark er berettiget til at gøre regres mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Yderligere vil jeg ere klimaændringen med resultaterne fra den retsdogmatiske analyse, ligesom jeg vil belyse, hvilke initiativer der foretages fra regeringens side for at begrænse virkningerne af klimaændringerne i form af oversvømmelser Del 3: Økonomisk analyse I den økonomiske analysedel vil jeg foretage en retsøkonomisk analyse af oversvømmelsesskader forårsaget af skybrud. Retsøkonomien beskæftiger sig med undersøgelse af retsreglernes virkninger. 7 I forlængelse af den juridiske analyse, vil jeg i den økonomiske analyse, bearbejde og analysere følgende retsøkonomiske problemstillinger; Hvorvidt er erstatningsreglerne om kommunale forsyningsselskabers ansvar for skader, der skyldes utilstrækkelige kloakledninger, efficiente for samfundsøkonomien? og Hvorvidt bør der ud fra en Kaldor Hicks optimal betragtning gælde objektivt ansvar, ved oversvømmelsesskader der skyldes tilstoppelse af forsyningsledninger? Jeg har valgt at bearbejde to ud af de fire typer af oversvømmelsesskader, som bliver behandlet i den juridiske analyse. Disse vil bearbejde i et retsøkonomisk. Dettes gøres, fordi resultaterne på netop disse oversvømmelsesskader giver anledning til samfundsøkonomiske konsekvenser. 7 Eide, Erling & Stavang, Endre, 3. oplag, 2009, Rettsøkonomi, side 24 Side 11 af 93

14 Sondringen mellem disse to delspørgsmål er således, at i det første delspørgsmål er der tale om manglende kapacitet. Idet kloakledningerne ikke er gode nok, kan det give anledning til investering i nye kloaksystemer. I det andet delspørgsmål er der tale om manglende vedligeholdelse. Idet der er tale om momentane uheld, hvor forsyningsledningerne i selv sig er gode nok, men hvor der dog opstår oversvømmelser grundet manglende udførelse af vedligeholdelsespligten. Disse aspekter skaber sondringen mellem delspørgsmål et og delspørgsmål to, som vil blive behandlet individuelt i den økonomiske analyse. Det første delspørgsmål vil blive behandlet med udgangspunktet i Coase teoremet, eftersom Coase fremhæver betydningen af transaktionsomkostninger for samfundsøkonomien. Der vil være en analyse af de transaktions og ressourceallokeringsomkostninger, som er forbundet med selve oversvømmelsens opståelse samt de efterfølgende regreskrav. Afsnittet afsluttes med en sammenlignende analyse af transaktionsomkostninger overfor ressourceallokeringsomkostninger. Denne sammenligning vil blive søgt grafisk illustreret med udvikling og opstilling af en grafisk model for efficient ressourceallokering. Yderligere vil dette bidrage til konstatering af, hvorledes der kan en skabes samfundsøkonomisk efficient tilstand. Det andet delspørgsmål vil blive behandlet med udgangspunkt i Kaldor Hicks kriteriet, eftersom kriteriet bygger på, hvornår en retstilstand anses for at være samfundsmæssig efficient. Desuden vil erstatningsrettens formål blive analyseret, med udgangspunkt i Shavells teori om det optimale ansvarsgrundlag. Der vil derfor blive foretaget en sammenlignende analyse af culpareglen overfor objektivt ansvar, med det formål at undersøge og vurdere, hvilket ansvarsgrundlag der opretholder erstatningsrettens formål. Afslutningsvis vil der blive søgt, udviklet og opstillet en analysemodel med henblik på fastlæggelse af, om culpareglen eller objektivt ansvar kan skabe en Kaldor Hicks optimal tilstand. Side 12 af 93

15 1.6.4 Del 4: Konklusion Endelig vil der være en fyldestgørende konklusion af afhandlingens resultater. 1.7 Afgrænsning I den juridiske analyse vil jeg afgrænse mig fra bearbejdning af følgende juridiske emneområder. Begrundelsen for disse afgrænsninger er af hensyn til opgavens omfang. Dertil synes disse emner ikke at være det centrale i forbindelse med et skybrud. Grunden til, at jeg nævner disse er, at det kunne være naturligt at komme nærmere ind på dem i opgavebesvarelsen, men af pladsmæssig grund vil jeg udlade dem. Kun skybruddet den 2. og 3. juli 2011 vil blive behandlet, derfor vil de løbende små skybrud, som kan opstå gennem sommersæsonen, ikke blive behandlet. Dækningsforholdet mellem forsikringsselskabet TopDanmark og dettes kunder. Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven; fastlægger nærmer regler om vand og spildvandsforsyningsvirksomhed, disse love er nævnt i opgaven med hensyn til belysning af de kommunale forsyningsselskabers ansvar, dog ville disse love ikke blive behandlet yderligere. Selskabsloven; bliver nævnt i forbindelse med definition af de kommunale aktieselskaber. Loven vil ikke blive behandlet yderligere. Vandløbsloven; ifølge denne lov er kommunalbestyrelsen vandløbsmyndighed, og er hermed forpligtiget til vandløbs vedligeholdelse. Denne lov vil kun blive nævnt i forbindelse med belysning af kommunalbestyrelsens ansvar og vil ikke blive behandlet yderligere. Beredskabsloven; forpligter kommunerne i akutte tilfælde til at stå parat med beredskabsmuligheder. Denne lov er nævnt til belysning af kommunernes ansvar i forbindelse med et skybrud. Loven ville ikke blive behandlet yderligere. I den juridiske analyse har jeg valgt at beskæftige mig med fire typer af oversvømmelsesskader. De øvrige typer af oversvømmelsesskader, eksempelvis, Side 13 af 93

16 oversvømmelse pga. fejl ved drift af kloaksystem, bassiner m.m., vil jeg afgrænse mig fra at bearbejde. De øvrige bestemmelser i Erstatningsansvarsloven og Forsikringsaftaleloven, som ikke er nævnt i opgaven. I den juridiske analyse vil jeg kun fokusere på to grundlæggende erstatningsbetingelser, nemlig ansvarsgrundlaget, herunder culpa eller objektivt ansvar og årsagssammenhængen. De fire øvrige grundlæggende erstatningsbetingelser, nemlig, adækvans, tab, erstatningsretligt værnet interesse og tabsbegrænsningspligten, vil kun blive nævnt eftersom det er relevant, men de vil ikke blive inddraget nærmere. Endvidere vil følgende økonomiske emneområder ikke blive bearbejdet: Under bearbejdningen af ressourceallokeringsomkostninger, vil der blive set bort fra driftsøkonomiske investeringskalkuler for opbygning af et bedre og mere effektivt kloaksystem. 1.8 Juridiske metode Jeg vil i det følgende beskrive måden, hvorpå problemformuleringen vil blive bearbejdet og nærmere om, hvordan regresproblematikken vil blive belyst. Der vil gøres rede for de forskellige retskilder til benyttelse af den senere juridiske analyse i opgaven. Dette vil give en afklaring på hjemler og deres indhold, hvilket er retskildelæren. Desuden vil der være en afklaring på den retsdogmatiske analyse, der bruges til at finde gældende ret. Den juridiske problemformulering vil blive behandlet ved anvendelse af følgende juridiske metode Retskildelæren Retskildelæren, også kaldet retsgrundlaget, består af hjemlen, som benyttes til at finde gældende ret. I dansk ret findes der fire retskilder; regulering, retspraksis, retssædvane og forholdets natur. Til besvarelsen af problemformuleringen vil jeg hovedsagligt benytte de relevante bestemmelser i Side 14 af 93

17 Erstatningsansvarsloven, EAL, 8 dansk rets almindelig regler om erstatning uden for kontrakt samt retspraksis på området. Retspraksis omfatter tidligere domsafgørelser, som kan benyttes som retskilde i aktuelle sager. Værdien af retskilden afhænger dog af dets præjudikatsværdi, da det har betydning, hvilken instans retsafgørelsen er afsagt af. Jo højere instans desto større præjudikatsværdi. Endvidere skal der lægges vægt på, hvor stort et antal sager der findes med samme resultat og hvor nye eller gamle retsafgørelserne er. Der skal foretages en konkret vurdering af formulering af dommen og det konkrete forhold til den aktuelle sags omstændigheder, for at undersøge om der gives generelle udsagn om den anvendte retssætning. De overnævnte retskilder vil danne grundlaget for at finde gældende ret vedrørende de bestemte typer af oversvømmelsesskader, og komme frem til den endelig løsning på problemformuleringen Retsdogmatisk analyse I den retsdogmatiske analyse vil jeg tage udgangspunkt i relevante reguleringer på området samt bestemte domsafgørelser. I erstatningsretten har retspraksis en særlig betydning, fordi de mest grundlæggende regler, eksempelvis culpareglen, er udledt af retspraksis. Opgaven vil i højere grad være baseret på domspraksis og de af retspraksis udviklede erstatningsregler. Til bevarelsen af de juridiske problemstillinger anvendes hovedsagligt regulering og retspraksis. Indledningsvis vil der benyttes den relevante primære regulering, nærmere bestemt EAL 22, da den regulerer regreskravet mellem et forsikringsselskab og den ansvarlige skadevolder. Dertil vil de retspraksisudviklede erstatningsretlige principper blive analyseret og inddraget. Efterfølgende vil jeg foretage domsanalyse af fem udvalgte afgørelser. Gammel kongevejdommen, 9 Aulum dommen 10 Trærødder dommen, 11 Aalborg dommen 12 samt Greve dommen Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar, LBK nr. 885 af 20/09/ Gammel Kongevej dommen: Kommunal vandforsyning var objektiv ansvarlig for skader forårsaget ledningsbrud, doms nr. U H, Københavns Vandforsyning mod Lindgreen Uniformer ApS. 10 Aulum dommen: Kommune ansvarlig for skade efter brud på kloakledning, doms nr.: U H, Aulum Haderup kommune mod forsikringsselskabet Allianz Nordeuropa. Side 15 af 93

18 Dommene er valgt ud fra at være de mest relevante at inddrage, da disse belyser gældende ret på området. Jeg har valgt at beskæftige mig med netop disse domme, fordi de belyser situationen i de oversvømmelsesskader, som jeg har valgt at bearbejde. Desuden er de fleste af dommene højesterets afgørelser, som har stor præjudikatværdi. Dommene relaterer sig til, hvorvidt en kommune eller et kommunalt forsyningsselskab kan pålægges et erstatningsansvar på henholdsvis objektivt grundlag eller efter culpareglen, alt efter hvilken type oversvømmelsesskade der er tale om. Yderligere vil der inddrages de relevante artikler, til støtte for min påstand Økonomisk metode og teori I forbindelse med den økonomiske analyse har der været mangel på konkrete kilder, som direkte ville kunne finde anvendelse til analyse af problemstillingen. Af den grund har jeg måtte foretage modifikationer i og tilpasninger af de anvendte teorier og metoder. Den økonomiske problemformulering vil blive behandlet ved anvendelse af følgende metoder og teorier Økonomisk metode I den retsøkonomiske analyse vil jeg lægge hovedvægt på forholdet mellem aktørerne; på den ene side de kommunale forsyningsselskaber og på den anden side forsikringsselskabet TopDanmark. I analysen vil der gøres rede for, hvad anses for at være samfundsmæssig efficient og hertil anvendes kriteriet om Pareto optimalitet og Kaldor Hicks kriteriet. Dette gøres i betragtning af at 11 Trærødder dommen: Ikke objektivt ansvar for kloakoversvømmelse, der skyldtes rødder indtrængning i ledningsnettet, U V, Viborg kommune mod Lars Dalsgaard og Joan Andersen. 12 Aalborg dommen: Kommune ansvarlig for undladt mod tilstoppelse af kloakledning, U V, Aalborg kommune mod Roger og Birthe Lauridsen. 13 Greve dommen: Kommune ikke ansvarlig for oversvømmelser som følge usædvanligt regnskyl, som kommunens kloakanlæg ikke var dimensioneret til at klare; doms nr. U H; Greve kommune mod Forsikrings Aktieselskabet Dansk Minerva. 14 U.2008B.93 Jens Andersen Møller Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand afsnit 2.2. Samt; U.1987B.288 Mogens Hornslet Højesterets dom af 12. feb Kommuners ansvar for kloakanlæg. Side 16 af 93

19 skabe en retstilstand, som mindsker de samfundsmæssige omkostninger i forbindelse med et skybrud. De relevante retsøkonomiske teorier vil finde anvendelse for fastlæggelse af, hvorledes der i samfundet kan skabes bedre ressourceallokeringer, i tilfælde af der opstår et skybrud. Der vil opstilles figurer og grafer samt en analysemodel, der kan illustrere løsningsforslaget på de økonomiske problemstillinger Økonomisk teori Problemformuleringerne vil bearbejdes ved hjælp af retsøkonomiske aspekter. De retsøkonomiske teorier, der vil finde anvendelse til besvarelsen af de økonomiske problemstillinger er følgende; Coase teorien vil finde anvendelse i forbindelse med belysning af transaktionsomkostningernes betydning for samfundsøkonomisk efficiens. Yderligere vil Steven Shavells teori om erstatningsrettens formål benyttes til fastlæggelse af, hvilket ansvarsgrundlag, henholdsvis culpareglen eller objektivt ansvar, der er mest værdiskabende for samfundsøkonomien. Side 17 af 93

20 Del 2: Juridisk analyse 2.1 Den juridiske problemstilling En af de juridiske udfordringer forsikringsselskabet TopDanmark har været stillet over for, er; Hvorvidt har TopDanmark mulighed for at gøre regreskrav gældende mod kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber? Historikken viser, at det hidtil har været svært for forsikringsselskaber at stille de offentlige myndigheder til ansvar for oversvømmelsesskader som følge af et skybrud. Dansk rets almindelig erstatningsregel er den ulovbestemte culparegel. Ansvarsgrundlaget culpa kan kun lægges til grund i tilfælde af, at de offentlige myndigheder har tilsidesat deres forpligtigelse og der er handlet culpøst, hvilket afleder spørgsmålet om, der er handlet som man med rimelighed kan forvente. Jeg forudsætter i den juridiske analyse, at forsikringsselskabet TopDanmark har betalt erstatning til de sikrede, hvilke er de skadelidte, der har lidt et tab som følge af en oversvømmelse, forårsaget af et skybrud. Jeg skal derfor bearbejde, hvorvidt forsikringsselskabet kan indtræde i de adskillige erstatningskrav, som dets kunder måtte have mod kommunerne eller de kommunale forsyningsselskaber. Dette giver anledning til et grundlæggende problem, hvilket er, om forsikringsselskabets kunder, der allerede har opnået dækning gennem forsikringsselskabet, har et erstatningskrav mod kommunen eller de kommunale forsyningsselskaber. Spørgsmålet er således, om der er et erstatningskrav, som forsikringsselskabet er berettiget at indtræde i. Jeg vil i det følgende foretage en retsdogmatisk analyse for at fastlægge den gældende ret på området. Inden den retsdogmatiske analyse, er det oplagt at få redegjort for retsforholdet mellem kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber. Denne redegørelse er væsentlig, da disse aktører på området anses for at være en del af den statslige virksomhed, yderligere vil jeg gøre rede for visse former for relevante oversvømmelsesskader. Dette vil belyse, hvilken aktør forsikringsselskabet i givet fald skal rette et regreskrav imod og hvem det påhviler at foretage de nødvendige vedligeholdelser og sørge for at kloaksystemerne er dimensioneret korrekt. Herefter Side 18 af 93

KOMMUNE OG FORSYNINGSSELSKABS ANSVAR I RELATION TIL KLIMASIKRING OG KLIMATILPASNING INDHOLD. 1 Resumé. 1 Resumé 1. 2 Indledning 2

KOMMUNE OG FORSYNINGSSELSKABS ANSVAR I RELATION TIL KLIMASIKRING OG KLIMATILPASNING INDHOLD. 1 Resumé. 1 Resumé 1. 2 Indledning 2 NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNE OG FORSYNINGSSELSKABS ANSVAR I RELATION TIL KLIMASIKRING OG KLIMATILPASNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo Offentlige myndigheders erstatningsansvar Advokat Benedicte Galbo Det offentliges virke som arbejdsgiver bygherre ejer af fast ejendom/offentlige anlæg/tog bilejer ekspropriationsmyndighed sygehusejer

Læs mere

Indlæg på DANVAs og IDA Spildevandskomitéens temadag om fremtidens intelligente forvaltning af oversvømmelser den 5. oktober 2010

Indlæg på DANVAs og IDA Spildevandskomitéens temadag om fremtidens intelligente forvaltning af oversvømmelser den 5. oktober 2010 Det juridiske afsæt Advokat Søren Stenderup Jensen Indlæg på DANVAs og IDA Spildevandskomitéens temadag om fremtidens intelligente forvaltning af oversvømmelser den 5. oktober 2010 WWW.PLESNER.COM Disposition

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Spørgsmål om erstatningsansvar ved oversvømmelse

Spørgsmål om erstatningsansvar ved oversvømmelse Spørgsmål om erstatningsansvar ved oversvømmelse Udarbejdet af MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab Vi har fået en fiktiv case, og er blevet anmodet om at besvare denne herunder med inddragelse af en alternativ

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS Notat Til: Vedrørende: Bilag: Frank Steen Inhabilitet kommunalbestyrelsen/hørsholm Vand ApS Ingen Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm Vand Aps Forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr. 1110 af 20.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 13

Indholdsfortegnelse. Forord... 13 Forord... 13 Kapitel 1. Offentlige myndigheders erstatningsansvar: introduktion og indhold... 15 Af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels Fenger 1. Introduktion... 15 2. Indholdet i denne bog... 17

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010 Erstatning eller ej? Københavns kommunes erfaringer med værdiberegninger af skader Brug af VAT03 Siden 2010 Anvendelser 1. Et træ skades og skaden vil sandsynligvis markant forkorte træets levetid Eks.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Alm Brand. Klimaudviklingen. hvordan påvirker det forsikringen?

Alm Brand. Klimaudviklingen. hvordan påvirker det forsikringen? Alm Brand Klimaudviklingen hvordan påvirker det forsikringen? Debatmøde i Ejerboligforum 22. oktober 2015 Hvad har vi oplevet? Kraftigste storm dec. 1999 (ca. 13 mia. kr.) 2 storme i 2013 (ca. 4,2 mia.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.)-studiet Maj 2014 Ledelsesberetningens betydning for dækning under en bestyrelsesansvarsforsikring Af Jón Eydunsson á Borg Juridisk vejleder:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

DANVA temadag om separeringsprojekter

DANVA temadag om separeringsprojekter DANVA temadag om separeringsprojekter Advokat Søren Stenderup Jensen 25. november 2013 De juridiske rammer for kloakseparering set med et fremtidsperspektiv Advokat Søren Stenderup Jensen Agenda 1 Personlig

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Hvor god en service må man yde på vagten uden at blive pådraget et ansvar?

Hvor god en service må man yde på vagten uden at blive pådraget et ansvar? Hvor god en service må man yde på vagten uden at blive pådraget et ansvar? Et rigtigt advokatsvar på dette spørgsmål ville nok være: Det kan ikke udelukkes, at det kan antages, at der kan pådrages ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen. Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo

Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen. Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo Side 2 22.06.2010 Bilka-sagerne 1. U 2004.1849H 2. Højesterets dom af 18. maj 2010 3. Lovliggørelsessagen

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Steen Treumer Institutleder, professor, Ph.D., Juridisk Institut, Dansk Forening for Udbudsret, 14. November 2007 1. Introduktion Erstatningsbeføjelsens

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion DAKOFA den 24. august 2011 Advokat (L) Jacob Brandt De retlige aspekter Hvorfor er

Læs mere

Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd

Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Marie-Louise Holle Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd med særligt henblik på offentlige opgaver Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere