plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg, den / 2015 dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S, statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Foreningsoplysninger 5 Årsregnskab 1. oktober september 2014 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12 Nøgleoplysninger Andelsværdi 19 24

3

4 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

5

6 5 Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard c/o Swen Westergaards Ejendomsadministration A/S 1264 København K CVR-nr Kommune Frederiksberg Bestyrelse Hans Jørgen Holbek (formand) Jan Buntzen Edward Danholt Carsten Olsen Peter Smidt Jan Ellegaard Hansen Administrator Swen Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. nr.: Revision RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Ellebjergvej 52, København SV Pengeinstitut Nykredit Bank Kalvebod Brygge København V

7 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, samt foreningens vedtægter. Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår. Indtægter Boligafgifter og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed.

8 7 Anvendt regnskabspraksis Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. Reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat m.v." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) er indregnet på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, samt resterende overførsel af årets resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb ikke i beregning af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til nominel restgæld. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

9 8 Anvendt regnskabspraksis Hensættelse til udskudt skat Foreningens ledelse har til hensigt, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikkemedlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. Øvrige noter Nøgleoplysninger De i note 23 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 24. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 15. Vedtægterne bestemmer desuden i 15, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

10 9 Resultatopgørelse 1. oktober september 2014 Realiseret Budget ej revideret Realiseret Note 2013/ / /2013 kr. kr. kr. Boligafgift, andelshavere Lejeindtægter Indtægter i alt Ejendomsskatter og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationsomkostninger Indvendig vedligeholdelse lejere Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført fra "Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen" Overført fra "Reserveret til omkostninger ved låneoptagelse" Overført til "Overført resultat m.v.": Betalte prioritetsafdrag Overført restandel af årets resultat

11 10 Balance pr. 30. september 2014 Note 2013/ /2013 kr. kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Fibernet Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender andelshavere, restancer Igangværende overdragelse Andre tilgodehavender TV og internet Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 11 Balance pr. 30. september 2014 Note 2013/ /2013 kr. kr. PASSIVER EGENKAPITAL 16 Andelsindskud Reserve for opskrivning af ejendom Overført resultat Reserve til imødegåelse af værdiforringelse m.v Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Gæld til realkreditinstitutter Mellemregning andelshavere, overdragelse andele Deposita og forudbetalt leje Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt boligafgift og leje Selskabsskat Administrator Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser mv. 22 Nøgleoplysninger 23 Beregning af andelsværdi 24

13 12 Noter til resultatopgørelsen Realiseret Budget ej revideret Realiseret 2013/ / /2013 kr. kr. kr. Note 1 Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Andre indtægter Regulering depositum lejemål Leje tomgang Note 2 Ejendomsskatter og forsikringer Ejendomsskatter Ejendomsforsikring Andre forsikringer Note 3 Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation El Telefon i elevatorer Lovpligtigt elevatortilsyn Rottebekæmpelse Forbrugsafgifter, tomgang Note 4 Renholdelse Viceværtservice Vinduespolering Hovedrengøring Haveanlæg Bortkørsel af affald Snerydning

14 13 Noter til resultatopgørelsen Realiseret Budget ej revideret Realiseret 2013/ / /2013 kr. kr. kr. Note 5 Udvendig vedligeholdelse Maler Glarmester Tag og tagrende Renovationslift Nye alarmer elevatorer Porttelefon Reparation elevatorer Murer Snedker VVS Varmeanlæg Elektriker Teknisk rådgivning Reparation terrazzogulve Arbejdsweekend Låseservice, nøgler og skilte Faldstammer og stigestrenge Reparation af vaskeri Småanskaffelser Haveredskaber Gennemgang af vinduer og terrassedøre Selvrisiko forsikringssager Øvrig vedligeholdelse Note 6 Vedligeholdelse, genopretning og renovering Istandsættelse tag og altaner

15 14 Noter til resultatopgørelsen Realiseret Budget ej revideret Realiseret 2013/ / /2013 kr. kr. kr. Note 7 Administrationsomkostninger Administrationshonorar Generalforsamling og møder Revision og regnskabsmæssig assistance Honorar vedr. assistance med korrektion ejendomsvæ Regnskabsassistance lovpligtige nøgleoplysninger Trykning regnskaber Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Småanskaffelser Porto og kopier Kontorartikler Internetopkobling Drift kontormaskiner Web adgang administrator Annoncer og reklamer Gaver Note 8 Finansielle indtægter Renter, bankindestående Note 9 Finansielle omkostninger Nykredit Bank, mellemfinansiering Låneomkostninger med fradrag Låneomkostninger uden fradrag Nykredit Bank, erhvervslån Nykredit, opr. kr Nykredit, opr. kr Nykredit, opr. kr

16 15 Noter til balancen 2013/ /2013 kr. kr. Note 10 Ejendommen, Bag Søndermarken 13-23, Frederiksberg Kostpris pr. 1. oktober Stempelomkostninger Omkostninger advokat, vurderingsmand og revisor Kostpris pr. 30. september Opskrivning pr. 1. oktober Årets opskrivninger 0 0 Opskrivning pr. 30. september Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 30. september Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillæg af værdien af forbedringsarbejder på ejendommen afholdt efter vurderingstidspunktet kan være en indikator for dagsværdien af foreningens ejendom, og ejendommen indgår i årsrapporten til denne værdi. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 udgør kr Note 11 Fibernet Kostpris pr. 1. oktober 0 0 Tilgang i årets løb Kostpris pr. 30. september Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober 0 0 Årets afskrivninger 0 0 Akkumulerede afskrivninger pr. 30. september 0 0 Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september

17 16 Noter til balancen 2013/ /2013 kr. kr. Note 12 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavende forsikringsrefusion Note 13 TV og internet Indtægter Udgifter Note 14 Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte ejendomsskat, el, vand m.v Note 15 Likvide beholdninger Nykredit Bank A/S Nykredit Bank A/S

18 Noter til balancen Note 16 Egenkapital Egenkapital før andre reserver Andre reserver Egenkapital ialt Andelsindskud Reserve for opskrivning af ejendom Overført resultat m.v. I alt Reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Reserve til vedligehold af ejendom I alt Saldo 1. oktober Tilgang nye andele Tillægsværdi nye andele Årets anvendelse af henlæggelse Overført fra andre reserver Overført af årets resultat i øvrigt: Betalte prioritetsafdrag Rest af årets resultat Saldo 30. september

19 Noter til balancen Note 17 Prioritetsgæld inkl. finansielle instrumenter Kurs Restløbetid i år Renter og bidrag Betalte afdrag i året Nominel restgæld Regnskabsmæssig værdi Heraf første års afdrag Kursværdi Nykredit kontantlån med rentetilpasning hvert 10. år. Rente 2,3302 % p.a. Afdragsfrihed. 105, , Nykredit kontantlån pålydende rente 3,0 % p.a. Konvertibelt. Effektiv rentesats 3,1828 % p.a. 100, , Nykredit kontantlån pålydende rente 3,5 % p.a. Konvertibelt. Effektiv rentesats 3,6220 % p.a. 100, , Nykredit Bank, erhvervslån. Variabel rente, p.t. 4,575 % p.a

20 19 Noter til balancen 2013/ /2013 kr. kr. Note 18 Varmeregnskab Indbetalt a conto Varmeudgifter indeværende år Varmeafregning afsluttet varmeregnskab Note 19 Indvendig vedligeholdelse for lejere Saldo 1. oktober Hensat i året Anvendt Indtægtsført Note 20 Anden gæld Kreditorer Murer VVS Hauges Ejendomsservice Jersie Multiservice Peter Jahn & Partnere Diverse vedligeholdelse Frederiksberg Forsyning Revision og regnskabsmæssig assistance Dong Energy Note 21 Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er t.kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld og bankgæld. Der henvises i øvrigt til note 17.

21 20 Noter til balancen Note 22 Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser: Der er tinglyst ejerpantebrev nominelt kr til sikkerhed for bankmellemværende. Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaveren, uanset det ovenfor nævnte, personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Hæftelsesforholdene er ligeledes oplyst i note 23 om nøgleoplysninger, feltnr. E1 og E2. Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaverne. Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået efter foreningens stiftelse den 15. december Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningens ledelse ikke har til hensigt at afhænde den sidste ledige lejelejlighed. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Note 23 Nøgleoplysninger Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Assurandørernes Gaard anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Lovkrævede nøgleoplysninger I bilag 1 til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 er opregnet en række nøgleoplysninger om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. Da foreningen er stiftet den 15. december 2012, er der kun nøgletal for de første 2 år. Disse nøgleoplysninger følger her:

22 21 RSM plus Øvrige noter Antal BBR areal m 2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garage m.v. 0 0 B6 I alt Sæt kryds Boligernes areal (BBR) Boligernes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud Andet C1 C2 C3 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her. X X ÅR D1 Foreningens stiftelsesår 2012 D2 Ejendommens opførelsesår 1940 E1 E2 Sæt kryds Ja Nej Hæfter den enkelte andelshaver for mere end det der er betalt for andelen? X Hvis ja, beskrives hvilken hæftelse der er i foreningen F1 Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurdering X F2 Forklaring på udregning Anvendt værdi pr. 30. september 2014 Ejendomsværdi (F2) divideret med m 2 ultimo året i alt (B6). Kr. pr. m 2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip

23 22 RSM plus Øvrige noter Forklaring på udregning Anvendt værdi pr. 30. september 2014 Andre reserver (F3) divideret med m2 ultimo året i alt (B6) Kr. pr. m2 F3 Generalforsamlingsbestemte reserver Forklaring på udregning Andre reserver (F3) divideret med ejendomsværdi (F2) ganget med 100 % F4 Reserver i procent afejendomsværdi 2,4% G1 G2 G3 Sæt kryds Ja Nej Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved Er foreningens ejendom opløsning? pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om X frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? X Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X Forklaring på udregning Ultimomånedens indtægt (uden fradrag for tomgang, tab m.v.) ganget med 12 og divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) Kr. pr. m 2 H1 Boligafgift x 12 / H2 Erhvervslejeindtægter x 12 / H3 Boliglejeindtægter x 12 / Forklaring på udregning Årets resultat divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) 2011/ / /2014 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 J Årets resultat pr. andels-m 2 de sidste tre år

24 23 RSM plus Øvrige noter K1 K2 Kr. pr. m 2 Andelsværdi Gæld - omsætningsaktiver Forklaring på udregning Andelsværdi på balancedagen (note 24) divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1 +B2) (Gældsforpligtelser jf. balancen minus omsætningsaktiver jf. balancen) divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) K3 Teknisk andelsværdi K1 plus K2 Forklaring på udregning Vedligehold (hhv. løbende og genopretning og renovering) jf. resultatopgørelsen divideret med det samlede areal ultimo året (B6) 2011/ / /2014 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 M1 Vedligeholdelse M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedligeholdelse i alt P Forklaring på udregning Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) (Regnskabsmæssig værdi af ejendommen (jf. balancen) - gældsforpligtelser i alt (jf. balancen) divideret med den regnskabsmæssige værdi af ejendommen (jf. balancen) ganget med 100 % 35,8% Forklaring på udregning Årets afdrag divideret med det samlede areal for andele på balancedagen (B1+B2) 2011/ / /2014 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 R Årets afdrag pr. andels-m 2 de sidste 3 år

25 24 Øvrige noter Supplerende nøgletal i øvrigt Udover de lovkrævede nøgleoplysninger ovenfor er der beregnet følgende nøgletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske forhold: Beregnede nøgletal for foreningen: kr./m 2 andel kr./m 2 total Offentlig ejendomsvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi kr./m 2 Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm 917 Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm 862 Erhvervslejeindtægt pr. udlejede erhvervs-kvm 377 Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag): i pct. Vedligeholdelsesomkostninger 31% Øvrige omkostninger 24% Finansielle poster, netto 33% Afdrag 12% 100% Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter 69%

26 25 Øvrige noter Note 24 Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (offentlig vurdering), samt vedtægternes 31: Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Ejendom bogført værdi Kontantværdi pr. 1. oktober kr Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi Værdi pr. kvadratmeter / ,00 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 21. januar 2014 og gældende på balancedagen) 9.127,99 Fordeling af andelsværdien på typer af andele: m 2 Antal andele Indskud pr. andelstype (kr.) Indskud i alt (kr.) Andelsværdi pr. andelstype (kr.) Andelsværdi inkl. indskud (kr.)

27 26 Øvrige noter Specifikation af andelsboliger Andel nr. Adresse kvm Andelsindskud Værdi andel 3 Bag Søndermarken 13,st.tv. 62, Bag Søndermarken 13,1 th. 42, Bag Søndermarken 13,2 th. 42, Bag Søndermarken 13, 2 mf. 45, Bag Søndermarken 13,2 tv. 62, Bag Søndermarken 13,3 th. 42, Bag Søndermarken 13,3 mf. 45, Bag Søndermarken 13,3 tv. 62, Bag Søndermarken 13,4 th. 42, Bag Søndermarken 13,4 tv. 62, Bag Søndermarken 15,2.tv. 64, Bag Søndermarken 15,3 th. 64, Bag Søndermarken 15,3 tv. 64, Bag Søndermarken 15,4 th. 64, Bag Søndermarken 15,4 tv. 64, Bag Søndermarken 17,st.th. 62, Bag Søndermarken 17,st.tv. 41, Bag Søndermarken 17,1.th. 62, Bag Søndermarken 17,1.tv. 41, Bag Søndermarken 17,2.th. 62, Bag Søndermarken 17,2.mf. 42, Bag Søndermarken 17,3.th. 62, Bag Søndermarken 17,3 mf. 42, Bag Søndermarken 17,3.tv. 41, Bag Søndermarken 17,4.mf. 42, Bag Søndermarken 17,4.tv. 41, Bag Søndermarken 19,st.th. 47, Bag Søndermarken 19,st.mf. 47, Bag Søndermarken 19,1 mf. 47, Bag Søndermarken 19,1 tv. 66, Bag Søndermarken 19,2 th. 47, Bag Søndermarken 19,3 th. 47, Bag Søndermarken 19,3 mf. 47, Bag Søndermarken 19,3.tv.. 66, Bag Søndermarken 19,4 th. 47, Bag Søndermarken 21,st.th. 78, Bag Søndermarken 21,st.tv. 78, Bag Søndermarken 21,1.th. 78, Bag Søndermarken 21,1.tv. 78, Bag Søndermarken 21, 2.th. 78, Bag Søndermarken 21,2.tv. 78, Bag Søndermarken 21,3.th. 78, Bag Søndermarken 21,3.tv. 78, Transport

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere