Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr Årsrapport 2008

2 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF Indholdsfortegnelse Oplysninger om landsforbundet 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Intern revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse 16 Side Noter 17

3 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 1 Oplysninger om landsforbundet Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Rysensteensgade København V. Hjemstedskommune: København Hovedbestyrelse Preben Siggaard, formand Maria Harbo Thomsen, næstformand Roan Hjørnholm Pedersen, kasserer Per Albert Bergmann Birte Ristorp Clausen Maiken Baltzer Løsmar Iben Nielsen Søren Langdahl Timmermann Olesen Jens Maibom Pedersen Lisbeth Selchau Skjellerup Allan Frank Walther Generalsekretær Ulrich Piltoft Intern revisor Finn Olesen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF. 31. december 2008 for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og passiver, pengestrømme, finansielle stilling samt resultatet. Landsforbundet har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 16. maj 2009 Generalsekretær Ulrich Piltoft Hovedbestyrelse Preben Siggaard Formand Maria Harbo Thomsen Næstformand Roan Hjørnholm Pedersen kasserer Per Albert Bergmann Birte Ristorp Clausen Maiken Baltzer Løsmar Iben Nielsen Søren Langdahl Timmermann Olesen Jens Maibom Pedersen Lisbeth Selchau Skjellerup Allan Frank Walther

5 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 3 Den uafhængige revisors påtegning Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF Revisionspåtegning på årsrapport Vi har revideret årsrapporten for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for landsforbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af landsforbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen er tillige udført i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Revisionen omfatter en vurdering af, om dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 4 Den uafhængige revisors påtegning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af landsforbundets årsrapport for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne tipsog lottomidler. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved landsforbundets forvaltning af modtagne tips- og lottomidler. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål" har vi undersøgt, om landsforbundet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af modtagne tips- og lottomidler. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 af de modtagne tips- og lottomidler ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. København, den 16. maj 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor Intern revisionspåtegning Jeg har som landsmødevalgt intern revisor påset, at landsforbundets midler er anvendt efter deres formål under hensyn til landsforbundets vedtægter, budget og vedtagelser på landsmødet samt hovedbestyrelsens møder. København, den 16. maj 2009 Finn Olesen

7 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 5 Ledelsesberetning Det regnskabsmæssige resultat for 2008 er, til trods for et underskud på kr., på niveau med det forventede resultat. Aktivitet Landsforbundet har i årets løb gennemført en lang række aktiviteter, som knytter sig til den løbende drift, men i høj grad også til handlingsplanen for 2007 og Kursusvirksomheden har i 2008 bestået af seniorkurser, klassekurser, fagkurser og musikkurser. Afviklingen af seniorkurserne er uden sammenligning den største opgave, og der har i årets løb været 881 seniorer på kursus, mens 154 har deltaget i klassekurserne. Hen over året er en række stævner og lejre afholdt, hvor SeniorCity og Væbnermesterskabet er to af de store aktiviteter. Udmøntningen af handlingsplanen har været den væsentligste aktivitet også økonomisk i Det største projekt har i den forbindelse været udviklingen af en ny web-portal, som henvender sig børn, unge og voksne. Portalen er gået i luften i foråret FDF Eksperimentariet udbød en række aktiviteter, som for første gang skulle afprøves i FDF. Der var tale om enkelt-arrangementer og aktiviteter, som ikke skulle gentages, men danne baggrund for, at kredsene kunne gøre sig egne erfaringer med nye aktiviteter. Der arbejdes fortsat med FDF Akademiet, der bliver en nyt bud på uddannelse af ledere, som ønsker en overbygning på den etablerede uddannelse i FDF. Den landsdækkende kampagne var oprindeligt planlagt til afvikling tidligere i handlingsplansperioden, men det er først i 2009 lykkedes at udbyde projektet Indy, Anna og Jonas. På landsforbundets ejendomme er der løbende sket vedligeholdelse, men også nybyggeri. På Sletten er der således opført to nye servicehuse, der åbner op for nye målgrupper på lejrområderne, og en ny sovebygning ved Det Ny Sletten, som fører antallet af sovepladser tilbage til niveauet fra den tidligere hovedbygning. På Vork blev en ny bålhytte indviet, efter en ihærdig indsats fra frivillige byggearbejdere. Den økonomiske udvikling Kontingentindtægterne er faldet siden 2007, og ligger noget under budgettet. Det er udviklingen i medlemstallet, som sætter sit præg på indtægterne. Udviklingen har hovedbestyrelsens opmærksomhed, idet faldende indtægter har direkte indflydelse på mulighederne for aktiviteter i fremtiden.

8 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 6 Ledelsesberetning Indtægterne fra offentlige tilskud er landsforbundets største indtægt, men samlet er indtægterne faldet i I alt modtog landsforbundet t.kr. i tilskud, hvilket dog er 637 t.kr. mere end budgetteret. Med henvisning til bekendtgørelse nr af 21. december 2006 vedrørende tilskud til støtte for ungdomsformål kan det oplyses, at det samlede udbetalte tilskud under Tipsloven, er anvendt til finansiering af landsforbundets samlede aktiviteter. Nettorenteindtægterne er faldet kraftigt i forhold til sidste år. Dels er obligationsbeholdningen mindre og dels har likviditeten været mindre. Byggeriet på Sletten og omkostningerne til handlingsplanen er hovedårsagen hertil. Byggeriomkostningerne var ikke på budgettidspunkt forventet på dette tidspunkt, hvilket er årsagen til budgetafvigelsen. Butikken 55 Nord A/S har atter præsenteret et overskud, som vidner om godt købmandskab og giver ejerne en positiv tro på selskabets fremtidsmuligheder. Landsforbundet har indtægtsført halvdelen af overskuddet i resultatopgørelsen. I efteråret 2008 modtog hver ejer kr. som afdrag på lån til selskabet. Der er nu udsigt til, at 55 Nord A/S kan indfri gælden til landsforbundet inden for det kommende år. Kursusvirksomheden har i de senere år været omkostningstung. I forbindelse med prissætningen for kurser i 2009 er der taget højde for øgede omkostninger, og forventningen er at nedbringe nettoomkostningen. Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at støtte elever, som vælger projektnavigatør-uddannelsen på Silkeborg Højskole. I alt 9 personer har i 2008 fået tilskud fra posten særlige initiativer. Eleverne har eller skal udføre opgaver i Landsforbundet til gengæld for støtten til uddannelsen. Disse opgaver knytter sig især til Musik09, men projektnavigatørerne er bl.a. også involveret i klassekurser og har medvirket ved afviklingen af gøgleraktiviteter i Århus Festuge. Der er også udgiftsført omkostninger til en undersøgelse vedr. et nyt ungdomsmagasin på særlige initiativer. Landsmødet 2006 besluttede at bruge 3 mio.kr. på gennemførelsen af handlingsplanen for 2007 og Udviklingsarbejdet på den nye web-portal har været den største omkostning, men også FDF Eksperimentariet er en stor enkeltpost. Den massive satsning på netop denne handlingsplan har muliggjort en række projekter, som alternativt skulle finansieres ved fundraising og over en længere tidshorisont, eller projekterne ville være aflyst. Som tidligere omtalt er der på landsforbundets ejendomme foretaget løbende vedligeholdelsesarbejder og nybyggeri. Ikke mindst byggerierne på FDF Friluftscenter Sletten har kostet på likviditeten i året. Investeringerne forventes dog at bære frugt i fremtiden, idet der fx er etableret flere sengepladser. På FDF Lejrcenter Vork er der bygget en ny bålhytte, som delvist finansieres via kursuscenterfonden. Køkken på lejrcenteret er desuden ombygget. På begge disse ejendomme er der i 2008 sket en betydelig stigning i lejeindtægter. Der har i årets løb været fokus på udlejningen, som er et vigtigt element i visionen om, at ejendommene ikke udviser et nettounderskud.

9 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 7 Ledelsesberetning Bycenter Rysensteen har i flere år haft en fast lejeindtægt fra KFUM-Spejderne i Danmark, som imidlertid har udtrykt planer om at fraflytte lejemålet for at flytte i egne lokaler. Hovedbestyrelsen arbejder på at finde en løsning, som sikrer en fortsat lejeindtægt for de pågældende kvadratmeter. De samlede administrationsomkostninger ligger stort set på niveau med budgettet. Afviklingen af Landsmøde 2008 har vist sig væsentligt billigere end tidligere, mens personaleuddannelse og pleje er prioriteret højere og dermed kostet mere. Administrationsomkostningerne er stort set på niveau med budgettet, men dækker over ændringer i forhold til tidligere regnskabet. Landsforbundet har i flere år leaset kopimaskiner til forbundskontoret, men er i 2008 blevet opmærksom på, at kontrakterne gennem flere år har betydet en betydelig mer-betaling i forhold til den reelle værdi. Landsforbundet har derfor indledt en retssag mod det pågældende leasingfirma, og det er hovedbestyrelsens vurdering, at sagen vindes og afsluttes i De løbende leasingydelser er siden sommeren 2008 tilbageholdt, og det forventes, at Landsforbundet ikke skal betale yderligere ydelser på de pågældende kontrakter. De foreløbige omkostninger til advokatbistand i forbindelse med sagen indgår i øvrige administrationsomkostninger. Henlæggelser er foretaget i overensstemmelse med budgettet. Pengestrømsopgørelsen Den likviditetsmæssige påvirkning fra driften har været positiv med 884 t.kr. I 2008 er der investeret t.kr. i FDF Friluftscenter Sletten, hvoraf t.kr. er finansieret ved salg af obligationer. Likviditeten er således reduceret med t.kr. Der er i de senere år sket en stigning i landsforbundets tilgodehavende hos kredse. Uagtet at kredsenes indkøb i 55 Nord A/S også indgår i denne post, er tendensen til længere betalingstid i kredsene tydelig. Landsforbundet imødegår denne udvikling ved at genindføre renteberegning på forfaldne tilgodehavender i 2009, idet der generelt ikke er tegn på dårligere økonomiske forhold i kredsene, som kan forklare den længere betalingstid. Den betydelige stigning i øvrige kreditorer kan henføres til skyldige omkostninger vedr. byggeriet på FDF Friluftscenter Sletten. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan ændre opfattelsen af regnskabet.

10 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 8 Ledelsesberetning Resultatdisponering Værdireguleringerne af aktierne i 55 Nord A/S udviser nu en positiv akkumuleret gevinst. Derfor henlægges den positive andel af værdireguleringen som en opskrivning på egenkapitalen. Den samlede værdiregulering vedrørende 55 Nord A/S for 2008 på kr. henlægges til opskrivning af aktier i butikken 55 Nord A/S. Den resterende del af underskuddet på kr. overføres til de frie reserver. Forventet udvikling Landsmødet 2008 vedtog ny handlingsplan for og budget for samme periode. Hovedbestyrelsen forventer at resultat for 2009 bliver som budgetteret.

11 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, der følger af landsforbundets aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er følgende: Kontingenter Kontingenter indtægtsføres på grundlag af kredsenes indberetninger af medlemstal pr. 31. december Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter driftstilskud i henhold til Tipsloven, der er modtaget på grundlag af ansøgning medio regnskabsåret, samt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Renteindtægter Låntagernes renteindbetalinger til Julsøfonden medtages ikke i resultatopgørelsen, men tillægges Julsøfonden. Omregning af fremmed valuta Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Ejendomme Ejendommen Rysensteen værdiansættes til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med tillæg af opskrivninger, og med fradrag af en scrapværdi, der svarer til den på ejendommen påhvilende hjemfaldsforpligtelse. Opskrivning sker på grundlag af uafhængige vurderinger af dagsværdien. Øvrige ejendomme optages til seneste offentlige kontantvurdering. Opskrivninger bindes under reserve for opskrivning af ejendomme under egenkapitalen. Driftsmateriel og inventar Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over maksimum 5 år. Aktier og obligationer Børsnoterede aktier og obligationer optages til kursværdi på statusdagen. For børsnoterede obligationer dog maks. kurs 100. Unoterede aktier optages til anskaffelsessum. Kursreguleringer føres direkte på egenkapitalen. Pantebreve optages til en skønnet kursværdi under hensyntagen til forrentningen. Pantebreve, som repræsenterer Julsøfondens udlån, fragår fondens henlæggelser, der er opført under egenkapitalen.

12 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 10 Anvendt regnskabspraksis Aktier i butikken 55 0 Nord A/S Aktierne indregnes og værdiansættes efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at aktierne i balancen værdiansættes til landsforbundets andel af butikken 55 0 Nord A/S regnskabsmæssige indre værdi (egenkapital). I resultatopgørelsen indregnes landsforbundets andel af butikken 55 0 Nord A/S resultat efter skat. Nettoopskrivning af aktierne overføres til reserve for nettoopskrivning af aktier i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Henlæggelser Henlæggelserne disponeres af hovedbestyrelsen til bestemte formål i overensstemmelse med de for den enkelte henlæggelse gældende regler. Sejlaktiviteter på Sletten Lejeindtægter og driftsudgifter føres direkte på henlæggelsen. Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Betinget tilbagebetalingsforpligtelse vedrører fast ejendom, hvortil der er ydet etableringstilskud til landsforbundet fra Dansk Ungdoms Fællesråd i henhold til Tipsloven samt fra Lokale og Anlægsfonden. Forpligtelsen reduceres med 10% p.a. af det ydede tilskud. Den årlige regulering føres direkte på egenkapitalen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende driften og investeringer samt landsforbundets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driften opgøres som resultat før henlæggelser reguleret for ikke-kontante driftsposter, udgifter dækket af tidligere foretagne henlæggelser samt ændring i tilgodehavender og gæld. Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter investering i værdipapirer og ejendomme samt afdrag på prioritetsgæld.

13 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 11 Resultatopgørelse for 2008 Indtægter Budget Budget 2008 LM LM 2006 Note kr. t.kr kr. t.kr. Kontingenter Kontingenter Tipsloven Folkeoplysningsloven Gaver og arv Tilskud Landslotteriet Afregning vedr. lukkede kredse Andre indtægter Renter, obligationer Renter, pantebreve Renter, bank og tilgodehavende mv Renter af mellemregning med butikken 55 Nord A/S Renteudgifter og gebyrer ( ) (60) (16.192) (60) Renter Andel af resultat i butikken 55 Nord A/S Resultat af aktier Stævner og lejre 6 ( ) FDF Julsølejr (15.941) 0 Resultat af arrangementer ( ) 100 (3.222) 10 Indtægter i alt

14 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 12 Resultatopgørelse for 2008 Omkostninger Budget Budget 2008 LM LM 2006 Note kr. t.kr kr. t.kr. Stabens lønninger Stabens rejser og kontorudgifter Staben Kursusvirksomhed Udvalgsmøder Udvalgsbevillinger Medlemsudvalget Internationalt arbejde Sille og Sigurd Tilskud til agitationsmateriale Særlige initiativer Vision Tilskud til nye kredse/kredsstart Aktiviteter Finansiering af Visions- og handlingsplan Medier Drift af Bycenter Rysensteen Drift af FDF Friluftscenter Sletten Drift af FDF Lejrcenter Vork ( ) (25) (15) Drift af øvrige ejendomme Drift af ejendomme

15 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 13 Resultatopgørelse for 2008 Omkostninger (fortsat) Budget Budget 2008 LM LM 2006 Note kr. t.kr kr. t.kr. Landsmøde HB-, FU- og stabsmøder mv Personaleuddannelse og -pleje Administrationslønninger Øvrige administrationsomkostninger Forsikringer Kontingenter m.m. til andre organisationer DUF-revision Ledelse og administration Omkostninger i alt Resultat før henlæggelser ( ) (1.697) (970) Henlagt til kursuscentre Henlagt til ulands- og missionsarbejde Henlagt vedr. lukkede kredse 4, Henlæggelser Årets resultat ( ) (2.107) ( ) (1.390) Årets resultat disponeres således: Overført til frie reserver ( ) Overført til opskrivning af aktier i butikken 55º Nord A/S ( )

16 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 14 Balance pr Note kr. kr. Igangværende ombygning af FDF Friluftscenter Sletten Ejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Obligationer Pantebreve Aktier i Kristelig Dagblad A/S Aktier i butikken 55 Nord A/S Gældsbrev hos butikken 55 Nord A/S Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende obligationsrenter Tilgodehavende tilskud til dækning af internationale udgifter Tilgodehavende tilskud til bygning af FDF Friluftscenter Sletten Rådighedsbeløb Forudbetalinger Tilgodehavende hos butikken 55 Nord A/S Tilgodehavende hos kredse Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

17 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 15 Balance pr Note kr. kr. Frie reserver Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering Opskrivning af aktier i butikken 55 Nord A/S Henlagt til udlån til byggeri mv. - Julsøfonden Henlagt til sejlaktiviteter på Sletten Henlagt til kursuscentre Henlagt til ulands- og missionsarbejde Henlagt til TVR-Fonden Henlagt fra lukkede kredse Henlagt til IT-udvikling Henlagt til kredsstartinitiativer Egenkapital Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Dansk Ungdoms Fællesråd Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Lokale og Anlægsfonden Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Kassekredit Mellemregning vedr. internationalt hjælpearbejde Mellemregning med Samrådet Mellemregning med HCT-Fonden Modtaget erstatning for brændt inventar på FDF Friluftscenter Sletten Øvrige kreditorer og anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

18 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 16 Pengestrømsopgørelse Likviditet fra driften kr. kr. Resultat før henlæggelser ( ) Resultat i butikken 55 0 Nord A/S ( ) ( ) Udgifter dækket af henlæggelser ( ) ( ) Afskrivninger på ejendomme Afskrivninger på driftsmidler Ændring i tilgodehavender og gæld ( ) Likviditet fra driften i alt ( ) Likviditet vedrørende investeringer Ejendomme Investering i ejendomme ( ) ( ) Modtagne tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd Afdrag på gæld ( ) ( ) I alt ( ) ( ) Værdipapirer Køb, salg og udtrækning netto af obligationer og pantebreve I alt Likviditet vedrørende investeringer i alt ( ) Samlet ændring af likviditeten ( ) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo ( ) der specifieceres således: Likvide beholdninger Kassekredit ( ) 0 ( )

19 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 17 Note 1. Tipsloven Landsforbundets samlede medlemstal pr. 31. december 2008 udgjorde personer. Heraf var personer under 30 år, og 2. Gaver og arv personer var omfattet af DUF s medlemsdefinition. kr. kr. Modtaget, gaver og arv Videresendt til kredsene ( ) ( ) Gaver og arv, netto Landslotteriet Salgsindtægt Indtægter Omkostninger ( ) ( ) Videregivet til kredsene ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) Landsforbundets andel af overskuddet Afregning vedr. lukkede kredse Landsforbundet har i 2008 ikke modtaget udlodning. I overensstemmelse med landsmødebeslutning er midlerne modtaget i tidligere år bundet til driftstilskud til nye kredse eller tilskud til økonomisk svagt kørende kredse. I henhold til landsmødebeslutning i 2008 har hovedbestyrelsen udarbejdet et regelsæt, hvorefter kredsene kan søge midler til medlemsfremmende aktiviteter (medlemspuljen).

20 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 18 Note 5. Obligationer Regnskabsmæssig Nominel Kursværdi værdi Renter kr. kr. kr. kr. 4% RD 10S % Nykredit 01D % Nykredit 02D % Nykredit 03D 2002/ Obligationer Tilgodehavende renter pr ( ) Tilgodehavende renter pr I alt Beholdningen af obligationer er stillet til sikkerhed for engagement med banken. 6. Stævner og lejre kr. kr. Væbnermesterskabet (57.481) Tamburkorps Seniorfestival (69.192) Fælles sommerlejr (28.696) Senior City (54.724) 0 Stævner og lejre i alt ( ) (12.719)

21 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 19 Note 7. Kursusvirksomhed Omkostninger Indtægter I alt 2007 kr. kr. kr. kr. Seniorkurser ( ) klassekurser ( ) (24.386) (16.684) Fagkurser ( ) (51.967) (85.588) Musikkurser ( ) Korrektioner, tidligere år ( ) Rejseudligning ( ) Resultat af kursusvirksomhed ( ) Udvalgsmøder og bevillinger Møder Bevillinger I alt 2007 kr. kr. kr. kr. Friluftsudvalg Kristendomsudvalg Musikudvalgene inkl. landsorkester Lederuddannelsesudvalg Andre udvalg Udvalgsmøder og bevillinger Medlemsudvalg Udvalgsmøder, bevillinger og medlemsudvalg i Udvalgsmøder, bevillinger og medlemsudvalg i

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere