Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr Årsrapport 2008

2 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF Indholdsfortegnelse Oplysninger om landsforbundet 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Intern revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse 16 Side Noter 17

3 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 1 Oplysninger om landsforbundet Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Rysensteensgade København V. Hjemstedskommune: København Hovedbestyrelse Preben Siggaard, formand Maria Harbo Thomsen, næstformand Roan Hjørnholm Pedersen, kasserer Per Albert Bergmann Birte Ristorp Clausen Maiken Baltzer Løsmar Iben Nielsen Søren Langdahl Timmermann Olesen Jens Maibom Pedersen Lisbeth Selchau Skjellerup Allan Frank Walther Generalsekretær Ulrich Piltoft Intern revisor Finn Olesen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF. 31. december 2008 for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og passiver, pengestrømme, finansielle stilling samt resultatet. Landsforbundet har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 16. maj 2009 Generalsekretær Ulrich Piltoft Hovedbestyrelse Preben Siggaard Formand Maria Harbo Thomsen Næstformand Roan Hjørnholm Pedersen kasserer Per Albert Bergmann Birte Ristorp Clausen Maiken Baltzer Løsmar Iben Nielsen Søren Langdahl Timmermann Olesen Jens Maibom Pedersen Lisbeth Selchau Skjellerup Allan Frank Walther

5 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 3 Den uafhængige revisors påtegning Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF Revisionspåtegning på årsrapport Vi har revideret årsrapporten for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for landsforbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af landsforbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen er tillige udført i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Revisionen omfatter en vurdering af, om dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 4 Den uafhængige revisors påtegning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af landsforbundets årsrapport for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne tipsog lottomidler. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved landsforbundets forvaltning af modtagne tips- og lottomidler. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål" har vi undersøgt, om landsforbundet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af modtagne tips- og lottomidler. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 af de modtagne tips- og lottomidler ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. København, den 16. maj 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor Intern revisionspåtegning Jeg har som landsmødevalgt intern revisor påset, at landsforbundets midler er anvendt efter deres formål under hensyn til landsforbundets vedtægter, budget og vedtagelser på landsmødet samt hovedbestyrelsens møder. København, den 16. maj 2009 Finn Olesen

7 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 5 Ledelsesberetning Det regnskabsmæssige resultat for 2008 er, til trods for et underskud på kr., på niveau med det forventede resultat. Aktivitet Landsforbundet har i årets løb gennemført en lang række aktiviteter, som knytter sig til den løbende drift, men i høj grad også til handlingsplanen for 2007 og Kursusvirksomheden har i 2008 bestået af seniorkurser, klassekurser, fagkurser og musikkurser. Afviklingen af seniorkurserne er uden sammenligning den største opgave, og der har i årets løb været 881 seniorer på kursus, mens 154 har deltaget i klassekurserne. Hen over året er en række stævner og lejre afholdt, hvor SeniorCity og Væbnermesterskabet er to af de store aktiviteter. Udmøntningen af handlingsplanen har været den væsentligste aktivitet også økonomisk i Det største projekt har i den forbindelse været udviklingen af en ny web-portal, som henvender sig børn, unge og voksne. Portalen er gået i luften i foråret FDF Eksperimentariet udbød en række aktiviteter, som for første gang skulle afprøves i FDF. Der var tale om enkelt-arrangementer og aktiviteter, som ikke skulle gentages, men danne baggrund for, at kredsene kunne gøre sig egne erfaringer med nye aktiviteter. Der arbejdes fortsat med FDF Akademiet, der bliver en nyt bud på uddannelse af ledere, som ønsker en overbygning på den etablerede uddannelse i FDF. Den landsdækkende kampagne var oprindeligt planlagt til afvikling tidligere i handlingsplansperioden, men det er først i 2009 lykkedes at udbyde projektet Indy, Anna og Jonas. På landsforbundets ejendomme er der løbende sket vedligeholdelse, men også nybyggeri. På Sletten er der således opført to nye servicehuse, der åbner op for nye målgrupper på lejrområderne, og en ny sovebygning ved Det Ny Sletten, som fører antallet af sovepladser tilbage til niveauet fra den tidligere hovedbygning. På Vork blev en ny bålhytte indviet, efter en ihærdig indsats fra frivillige byggearbejdere. Den økonomiske udvikling Kontingentindtægterne er faldet siden 2007, og ligger noget under budgettet. Det er udviklingen i medlemstallet, som sætter sit præg på indtægterne. Udviklingen har hovedbestyrelsens opmærksomhed, idet faldende indtægter har direkte indflydelse på mulighederne for aktiviteter i fremtiden.

8 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 6 Ledelsesberetning Indtægterne fra offentlige tilskud er landsforbundets største indtægt, men samlet er indtægterne faldet i I alt modtog landsforbundet t.kr. i tilskud, hvilket dog er 637 t.kr. mere end budgetteret. Med henvisning til bekendtgørelse nr af 21. december 2006 vedrørende tilskud til støtte for ungdomsformål kan det oplyses, at det samlede udbetalte tilskud under Tipsloven, er anvendt til finansiering af landsforbundets samlede aktiviteter. Nettorenteindtægterne er faldet kraftigt i forhold til sidste år. Dels er obligationsbeholdningen mindre og dels har likviditeten været mindre. Byggeriet på Sletten og omkostningerne til handlingsplanen er hovedårsagen hertil. Byggeriomkostningerne var ikke på budgettidspunkt forventet på dette tidspunkt, hvilket er årsagen til budgetafvigelsen. Butikken 55 Nord A/S har atter præsenteret et overskud, som vidner om godt købmandskab og giver ejerne en positiv tro på selskabets fremtidsmuligheder. Landsforbundet har indtægtsført halvdelen af overskuddet i resultatopgørelsen. I efteråret 2008 modtog hver ejer kr. som afdrag på lån til selskabet. Der er nu udsigt til, at 55 Nord A/S kan indfri gælden til landsforbundet inden for det kommende år. Kursusvirksomheden har i de senere år været omkostningstung. I forbindelse med prissætningen for kurser i 2009 er der taget højde for øgede omkostninger, og forventningen er at nedbringe nettoomkostningen. Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at støtte elever, som vælger projektnavigatør-uddannelsen på Silkeborg Højskole. I alt 9 personer har i 2008 fået tilskud fra posten særlige initiativer. Eleverne har eller skal udføre opgaver i Landsforbundet til gengæld for støtten til uddannelsen. Disse opgaver knytter sig især til Musik09, men projektnavigatørerne er bl.a. også involveret i klassekurser og har medvirket ved afviklingen af gøgleraktiviteter i Århus Festuge. Der er også udgiftsført omkostninger til en undersøgelse vedr. et nyt ungdomsmagasin på særlige initiativer. Landsmødet 2006 besluttede at bruge 3 mio.kr. på gennemførelsen af handlingsplanen for 2007 og Udviklingsarbejdet på den nye web-portal har været den største omkostning, men også FDF Eksperimentariet er en stor enkeltpost. Den massive satsning på netop denne handlingsplan har muliggjort en række projekter, som alternativt skulle finansieres ved fundraising og over en længere tidshorisont, eller projekterne ville være aflyst. Som tidligere omtalt er der på landsforbundets ejendomme foretaget løbende vedligeholdelsesarbejder og nybyggeri. Ikke mindst byggerierne på FDF Friluftscenter Sletten har kostet på likviditeten i året. Investeringerne forventes dog at bære frugt i fremtiden, idet der fx er etableret flere sengepladser. På FDF Lejrcenter Vork er der bygget en ny bålhytte, som delvist finansieres via kursuscenterfonden. Køkken på lejrcenteret er desuden ombygget. På begge disse ejendomme er der i 2008 sket en betydelig stigning i lejeindtægter. Der har i årets løb været fokus på udlejningen, som er et vigtigt element i visionen om, at ejendommene ikke udviser et nettounderskud.

9 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 7 Ledelsesberetning Bycenter Rysensteen har i flere år haft en fast lejeindtægt fra KFUM-Spejderne i Danmark, som imidlertid har udtrykt planer om at fraflytte lejemålet for at flytte i egne lokaler. Hovedbestyrelsen arbejder på at finde en løsning, som sikrer en fortsat lejeindtægt for de pågældende kvadratmeter. De samlede administrationsomkostninger ligger stort set på niveau med budgettet. Afviklingen af Landsmøde 2008 har vist sig væsentligt billigere end tidligere, mens personaleuddannelse og pleje er prioriteret højere og dermed kostet mere. Administrationsomkostningerne er stort set på niveau med budgettet, men dækker over ændringer i forhold til tidligere regnskabet. Landsforbundet har i flere år leaset kopimaskiner til forbundskontoret, men er i 2008 blevet opmærksom på, at kontrakterne gennem flere år har betydet en betydelig mer-betaling i forhold til den reelle værdi. Landsforbundet har derfor indledt en retssag mod det pågældende leasingfirma, og det er hovedbestyrelsens vurdering, at sagen vindes og afsluttes i De løbende leasingydelser er siden sommeren 2008 tilbageholdt, og det forventes, at Landsforbundet ikke skal betale yderligere ydelser på de pågældende kontrakter. De foreløbige omkostninger til advokatbistand i forbindelse med sagen indgår i øvrige administrationsomkostninger. Henlæggelser er foretaget i overensstemmelse med budgettet. Pengestrømsopgørelsen Den likviditetsmæssige påvirkning fra driften har været positiv med 884 t.kr. I 2008 er der investeret t.kr. i FDF Friluftscenter Sletten, hvoraf t.kr. er finansieret ved salg af obligationer. Likviditeten er således reduceret med t.kr. Der er i de senere år sket en stigning i landsforbundets tilgodehavende hos kredse. Uagtet at kredsenes indkøb i 55 Nord A/S også indgår i denne post, er tendensen til længere betalingstid i kredsene tydelig. Landsforbundet imødegår denne udvikling ved at genindføre renteberegning på forfaldne tilgodehavender i 2009, idet der generelt ikke er tegn på dårligere økonomiske forhold i kredsene, som kan forklare den længere betalingstid. Den betydelige stigning i øvrige kreditorer kan henføres til skyldige omkostninger vedr. byggeriet på FDF Friluftscenter Sletten. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan ændre opfattelsen af regnskabet.

10 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 8 Ledelsesberetning Resultatdisponering Værdireguleringerne af aktierne i 55 Nord A/S udviser nu en positiv akkumuleret gevinst. Derfor henlægges den positive andel af værdireguleringen som en opskrivning på egenkapitalen. Den samlede værdiregulering vedrørende 55 Nord A/S for 2008 på kr. henlægges til opskrivning af aktier i butikken 55 Nord A/S. Den resterende del af underskuddet på kr. overføres til de frie reserver. Forventet udvikling Landsmødet 2008 vedtog ny handlingsplan for og budget for samme periode. Hovedbestyrelsen forventer at resultat for 2009 bliver som budgetteret.

11 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, der følger af landsforbundets aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er følgende: Kontingenter Kontingenter indtægtsføres på grundlag af kredsenes indberetninger af medlemstal pr. 31. december Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter driftstilskud i henhold til Tipsloven, der er modtaget på grundlag af ansøgning medio regnskabsåret, samt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Renteindtægter Låntagernes renteindbetalinger til Julsøfonden medtages ikke i resultatopgørelsen, men tillægges Julsøfonden. Omregning af fremmed valuta Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Ejendomme Ejendommen Rysensteen værdiansættes til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med tillæg af opskrivninger, og med fradrag af en scrapværdi, der svarer til den på ejendommen påhvilende hjemfaldsforpligtelse. Opskrivning sker på grundlag af uafhængige vurderinger af dagsværdien. Øvrige ejendomme optages til seneste offentlige kontantvurdering. Opskrivninger bindes under reserve for opskrivning af ejendomme under egenkapitalen. Driftsmateriel og inventar Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over maksimum 5 år. Aktier og obligationer Børsnoterede aktier og obligationer optages til kursværdi på statusdagen. For børsnoterede obligationer dog maks. kurs 100. Unoterede aktier optages til anskaffelsessum. Kursreguleringer føres direkte på egenkapitalen. Pantebreve optages til en skønnet kursværdi under hensyntagen til forrentningen. Pantebreve, som repræsenterer Julsøfondens udlån, fragår fondens henlæggelser, der er opført under egenkapitalen.

12 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 10 Anvendt regnskabspraksis Aktier i butikken 55 0 Nord A/S Aktierne indregnes og værdiansættes efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at aktierne i balancen værdiansættes til landsforbundets andel af butikken 55 0 Nord A/S regnskabsmæssige indre værdi (egenkapital). I resultatopgørelsen indregnes landsforbundets andel af butikken 55 0 Nord A/S resultat efter skat. Nettoopskrivning af aktierne overføres til reserve for nettoopskrivning af aktier i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Henlæggelser Henlæggelserne disponeres af hovedbestyrelsen til bestemte formål i overensstemmelse med de for den enkelte henlæggelse gældende regler. Sejlaktiviteter på Sletten Lejeindtægter og driftsudgifter føres direkte på henlæggelsen. Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Betinget tilbagebetalingsforpligtelse vedrører fast ejendom, hvortil der er ydet etableringstilskud til landsforbundet fra Dansk Ungdoms Fællesråd i henhold til Tipsloven samt fra Lokale og Anlægsfonden. Forpligtelsen reduceres med 10% p.a. af det ydede tilskud. Den årlige regulering føres direkte på egenkapitalen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende driften og investeringer samt landsforbundets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driften opgøres som resultat før henlæggelser reguleret for ikke-kontante driftsposter, udgifter dækket af tidligere foretagne henlæggelser samt ændring i tilgodehavender og gæld. Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter investering i værdipapirer og ejendomme samt afdrag på prioritetsgæld.

13 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 11 Resultatopgørelse for 2008 Indtægter Budget Budget 2008 LM LM 2006 Note kr. t.kr kr. t.kr. Kontingenter Kontingenter Tipsloven Folkeoplysningsloven Gaver og arv Tilskud Landslotteriet Afregning vedr. lukkede kredse Andre indtægter Renter, obligationer Renter, pantebreve Renter, bank og tilgodehavende mv Renter af mellemregning med butikken 55 Nord A/S Renteudgifter og gebyrer ( ) (60) (16.192) (60) Renter Andel af resultat i butikken 55 Nord A/S Resultat af aktier Stævner og lejre 6 ( ) FDF Julsølejr (15.941) 0 Resultat af arrangementer ( ) 100 (3.222) 10 Indtægter i alt

14 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 12 Resultatopgørelse for 2008 Omkostninger Budget Budget 2008 LM LM 2006 Note kr. t.kr kr. t.kr. Stabens lønninger Stabens rejser og kontorudgifter Staben Kursusvirksomhed Udvalgsmøder Udvalgsbevillinger Medlemsudvalget Internationalt arbejde Sille og Sigurd Tilskud til agitationsmateriale Særlige initiativer Vision Tilskud til nye kredse/kredsstart Aktiviteter Finansiering af Visions- og handlingsplan Medier Drift af Bycenter Rysensteen Drift af FDF Friluftscenter Sletten Drift af FDF Lejrcenter Vork ( ) (25) (15) Drift af øvrige ejendomme Drift af ejendomme

15 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 13 Resultatopgørelse for 2008 Omkostninger (fortsat) Budget Budget 2008 LM LM 2006 Note kr. t.kr kr. t.kr. Landsmøde HB-, FU- og stabsmøder mv Personaleuddannelse og -pleje Administrationslønninger Øvrige administrationsomkostninger Forsikringer Kontingenter m.m. til andre organisationer DUF-revision Ledelse og administration Omkostninger i alt Resultat før henlæggelser ( ) (1.697) (970) Henlagt til kursuscentre Henlagt til ulands- og missionsarbejde Henlagt vedr. lukkede kredse 4, Henlæggelser Årets resultat ( ) (2.107) ( ) (1.390) Årets resultat disponeres således: Overført til frie reserver ( ) Overført til opskrivning af aktier i butikken 55º Nord A/S ( )

16 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 14 Balance pr Note kr. kr. Igangværende ombygning af FDF Friluftscenter Sletten Ejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Obligationer Pantebreve Aktier i Kristelig Dagblad A/S Aktier i butikken 55 Nord A/S Gældsbrev hos butikken 55 Nord A/S Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende obligationsrenter Tilgodehavende tilskud til dækning af internationale udgifter Tilgodehavende tilskud til bygning af FDF Friluftscenter Sletten Rådighedsbeløb Forudbetalinger Tilgodehavende hos butikken 55 Nord A/S Tilgodehavende hos kredse Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

17 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 15 Balance pr Note kr. kr. Frie reserver Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering Opskrivning af aktier i butikken 55 Nord A/S Henlagt til udlån til byggeri mv. - Julsøfonden Henlagt til sejlaktiviteter på Sletten Henlagt til kursuscentre Henlagt til ulands- og missionsarbejde Henlagt til TVR-Fonden Henlagt fra lukkede kredse Henlagt til IT-udvikling Henlagt til kredsstartinitiativer Egenkapital Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Dansk Ungdoms Fællesråd Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Lokale og Anlægsfonden Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Kassekredit Mellemregning vedr. internationalt hjælpearbejde Mellemregning med Samrådet Mellemregning med HCT-Fonden Modtaget erstatning for brændt inventar på FDF Friluftscenter Sletten Øvrige kreditorer og anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

18 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 16 Pengestrømsopgørelse Likviditet fra driften kr. kr. Resultat før henlæggelser ( ) Resultat i butikken 55 0 Nord A/S ( ) ( ) Udgifter dækket af henlæggelser ( ) ( ) Afskrivninger på ejendomme Afskrivninger på driftsmidler Ændring i tilgodehavender og gæld ( ) Likviditet fra driften i alt ( ) Likviditet vedrørende investeringer Ejendomme Investering i ejendomme ( ) ( ) Modtagne tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd Afdrag på gæld ( ) ( ) I alt ( ) ( ) Værdipapirer Køb, salg og udtrækning netto af obligationer og pantebreve I alt Likviditet vedrørende investeringer i alt ( ) Samlet ændring af likviditeten ( ) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo ( ) der specifieceres således: Likvide beholdninger Kassekredit ( ) 0 ( )

19 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 17 Note 1. Tipsloven Landsforbundets samlede medlemstal pr. 31. december 2008 udgjorde personer. Heraf var personer under 30 år, og 2. Gaver og arv personer var omfattet af DUF s medlemsdefinition. kr. kr. Modtaget, gaver og arv Videresendt til kredsene ( ) ( ) Gaver og arv, netto Landslotteriet Salgsindtægt Indtægter Omkostninger ( ) ( ) Videregivet til kredsene ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) Landsforbundets andel af overskuddet Afregning vedr. lukkede kredse Landsforbundet har i 2008 ikke modtaget udlodning. I overensstemmelse med landsmødebeslutning er midlerne modtaget i tidligere år bundet til driftstilskud til nye kredse eller tilskud til økonomisk svagt kørende kredse. I henhold til landsmødebeslutning i 2008 har hovedbestyrelsen udarbejdet et regelsæt, hvorefter kredsene kan søge midler til medlemsfremmende aktiviteter (medlemspuljen).

20 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 18 Note 5. Obligationer Regnskabsmæssig Nominel Kursværdi værdi Renter kr. kr. kr. kr. 4% RD 10S % Nykredit 01D % Nykredit 02D % Nykredit 03D 2002/ Obligationer Tilgodehavende renter pr ( ) Tilgodehavende renter pr I alt Beholdningen af obligationer er stillet til sikkerhed for engagement med banken. 6. Stævner og lejre kr. kr. Væbnermesterskabet (57.481) Tamburkorps Seniorfestival (69.192) Fælles sommerlejr (28.696) Senior City (54.724) 0 Stævner og lejre i alt ( ) (12.719)

21 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF 19 Note 7. Kursusvirksomhed Omkostninger Indtægter I alt 2007 kr. kr. kr. kr. Seniorkurser ( ) klassekurser ( ) (24.386) (16.684) Fagkurser ( ) (51.967) (85.588) Musikkurser ( ) Korrektioner, tidligere år ( ) Rejseudligning ( ) Resultat af kursusvirksomhed ( ) Udvalgsmøder og bevillinger Møder Bevillinger I alt 2007 kr. kr. kr. kr. Friluftsudvalg Kristendomsudvalg Musikudvalgene inkl. landsorkester Lederuddannelsesudvalg Andre udvalg Udvalgsmøder og bevillinger Medlemsudvalg Udvalgsmøder, bevillinger og medlemsudvalg i Udvalgsmøder, bevillinger og medlemsudvalg i

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

FDFs ÅRSRAPPORT 2012

FDFs ÅRSRAPPORT 2012 FDFs ÅRSRAPPORT 2012 2 FDFs ÅRSRAPPORT 2012 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 4 Ledelsespåtegning

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab Holger og Carla Tornøe s Fond

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab Holger og Carla Tornøe s Fond Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Holger og Carla Tornøe s Fond Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Revisionsprotokollat til årsrapport 2009

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Revisionsprotokollat til årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FDFs. årsrapport 2014

FDFs. årsrapport 2014 FDFs årsrapport Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF

Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Rapportering7for 01/01/12 %l 31/08/12 Indhold: Side%2 Side%3 Side%4 Side%5 Side%6 Side%7 Side%8 Side%9 Side%10 Side%11 Side%12 Side%13 Side%14 Resultatopgørelse%summeret

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte StatsautoriseretRevisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere