Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25"

Transkript

1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

2 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Lübker Golf A/S Lübker Alle Nimtofte CVR-nr.: Stiftet: 23. marts 2006 Hjemsted: Nimtofte Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Carl Aage Nielsen, formand Aage Tang-Andersen Claus Wistoft Henrik Bergqvist Poul Anker Lübker Kaj Erik Ravn Direktion Per Kærsgaaard Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Markedspladsen 2, Box Herning Pengeinstitut Sydbank Dalgasgade Herning

3 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2009 for Lübker Golf A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nimtofte, den 5. marts 2010 Direktion: Per Kærsgaaard Bestyrelse: Carl Aage Nielsen Formand Aage Tang-Andersen Claus Wistoft Henrik Bergqvist Poul Anker Lübker Kaj Erik Ravn

4 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Lübker Golf A/S Vi har revideret årsregnskabet for Lübker Golf A/S for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at ledelsen forventer, at det fremtidige finansieringsbehov er sikret. Vi gør opmærksom på, at det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at den forventede indtjening og finansiering realiseres. Herning, den 5. marts 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Pedersen Statsautoriseret revisor Torben Hvidbjerg Statsautoriseret revisor

6 6 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Lübker Golf A/S har som hovedformål at eje og udleje golfanlægget i Lübker Golf Resort var det første hele driftsår for golfanlægget i Lübker Golf Resort, og året har været præget af såvel ledelsesskifte, tilpasninger og optimeringer samt af finanskrisen, som har sat et betydeligt præg på regnskabsåret. Selskabets eneste indtægt har været lejeindtægt fra Lübker Golf Club, og selskabets økonomi har været - og er stadig - helt afhængig af driften i golfklubben og klubbens økonomiske evne til at betale leje af golfanlægget. Resultatet i 2009 for Lübker Golf Club I golfklubben er der i årets løb konstateret en nettotilgang af nye medlemmer, og der har efter danske forhold været et imponerende antal greenfee-gæster på golfbanen. Men klubben er stadig langt fra at opnå overskudsgivende drift, og fra at kunne betale en leje af golfanlægget, som kan skabe overskud i Lübker Golf A/S. Nettotilgangen af medlemmer i golfklubben har været noget lavere end budgetteret, og omsætningen i øvrigt har det også vist sig svært at budgettere i ydermånederne marts, april, oktober og november. Indtægterne i golfklubben er således realiseret på et væsentligt lavere niveau end budgetteret ved årets begyndelse - og lidt under det niveau, der var meldt ud i løbet af året. Omkostningerne til banedrift, gager til greenkeepere og øvrigt personale i golf operation, restaurant mv. samt til salg, marketing og administration blev realiseret noget over det oprindelige budget, men det er primært de lavere indtægter, der betyder, at klubben må realisere et underskud på 5,2 mio. kr. mod et forventet underskud på 2,0 mio. kr. Selvom der i 2. halvår er sket en betydelig tilpasning af organisationen og af omkostningerne, slår dette først fuldt igennem i Golfklubben har i årets løb betalt 5% af klubbens indtægter fra baneanlægget i leje til selskabet eller 0,4 mio. kr. Nedskrivning af aktiver og finansielle anlægsaktiver i Lübker Golf A/S Det ordinære resultat i Lübker Golf A/S før af- og nedskrivninger på finansielle anlægsaktiver og skat samt nedskrivninger i øvrigt svarer nogenlunde til det budgetterede, men de økonomiske resultater i golfklubben og i de øvrige selskaber i Lübker Golf Resort samt forventninger til udviklingen i de kommende år påvirker det endelige resultat for selskabet ganske voldsomt. Som følge af et væsentligt dårligere resultat i golfklubben end oprindeligt budgetteret, udsigterne til at der også i en årrække frem må forventes underskud på driften i klubben, og idet selskabet stiller driftsfinansiering til rådighed for golfklubben, har selskabets bestyrelse og daglige ledelse fundet det nødvendigt at hensætte en del af driftslånet modsvarende den negative egenkapital i golfklubben. Det bemærkes, at selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring for det fulde driftslån overfor klubbens øvrige kreditorer. Årets nedskrivning på driftslånet til Lübker Golf Club andrager 8,5 mio. kr.

7 7 LEDELSESBERETNING Selskabets medejerskab i det associerede selskab, Lübker Golf Resort A/S, har desuden påvirket resultatet negativt med 1,1 mio. kr. - dels via den forholdsmæssige andel af resultatet i dette selskab i 2009 og dels via en nedskrivning af den værdi, investeringen var ansat til primo regnskabsåret. Investeringen er herefter værdiansat til 0 kr. Med baggrund i netop de lange udsigter til overskudsgivende drift i såvel golfklubben som selskabet og et betydeligt forventet negativt cash flow i de kommende år, har bestyrelsen vurderet det nødvendigt at revurdere værdisætningen af selskabets materielle anlægsaktiver. Der er indhentet vurderinger af disse aktiver fra professionelle rådgivere, såvel ud fra en DCF betragtning (Discounted Cash Flow) som ud fra realisationsværdi af aktiverne ved alternativ anvendelse. Bestyrelsen har derefter selvstændigt forholdt sig til de indhentede værdier og valgt en værdiansættelse, der ikke afviger væsentligt fra den højeste af disse værdier. Selskabet har benyttet henholdsvis BDO og Colliers i relation til disse beregninger og vurderinger. Det er denne værdiansættelse, der er anvendt ved regnskabsaflæggelsen, og som resulterer i en nedskrivning på disse aktiver - inklusiv sædvanlige regnskabsmæssige afskrivninger for året, med i alt 81,6 mio. kr. fra i alt 121,6 mio. kr. til 40 mio. kr. fordelt med 35 mio. kr. for baneanlæg, grunde og bygninger og 5,0 mio. kr. for produktionsanlæg, maskiner, inventar og møbler. Værdiansættelsen ligger marginalt over de eksternt indhentede værdier og beregninger. Der er tale om en meget voldsom nedskrivning, men bestyrelsen finder nedskrivningen nødvendig og korrekt, henset til at selskabet ikke kan forrente og afskrive aktiverne ved en højere værdiansættelse. Resultatet i 2009 for Lübker Golf A/S Med det realiserede ordinære negative resultat og de ganske betydelige yderligere nedskrivninger af såvel finansielle som materielle aktiver, må selskabet konstatere et samlet underskud før skat på 97,1 mio. kr. Henset til forventningerne om negativ drift i endnu en årrække, vurderes der ikke grundlag for at opretholde aktivering af skat, hvorfor resultatet efter skat bliver et underskud på 99,1 mio. kr. Den ordinære drift i Lübker Golf A/S udviser således et underskud på 8,9 mio. kr. (mod tidligere udmeldt et underskud på 9,0-10,0 mio. kr.), når der ses bort fra de ekstraordinære poster i form af nedskrivning på mellemværende med golfklubben på 8,5 mio. kr., nedskrivning på Lübker Golf Resort A/S på 1,1 mio. kr. og de ekstraordinære nedskrivninger på baneanlæg, grunde, bygninger og produktionsanlæg mv. på 78,6 mio. kr. Såvel den daglige ledelse som bestyrelsen finder resultatet særdeles utilfredsstillende. Med baggrund i det konstaterede driftsresultat og de foretagne nedskrivninger af aktiverne, kan egenkapitalen opgøres til 28,1 mio. kr., og aktivmassen opgøres til 43,8 mio. kr. Soliditeten kan beregnes til 64,1%. Den indre værdi af selskabets aktier kan pr. 31. december 2009 beregnes til 240,57, mens den officielle kurs på samme tidspunkt var 399,85, svarende til en værdi for selskabets aktier på kr. Den officielle kurs pr. 31. december 2008 udgjorde til sammenligning 681.

8 8 LEDELSESBERETNING Med henblik på at sikre selskabet et tilstrækkeligt likviditetsberedskab optog selskabet i sensommeren et midlertidigt lån hos interessenter omkring Lübker Golf A/S på i alt 9,0 mio. kr., som skal dække likviditetsbehovet, indtil et tilbudt realkreditlån på 15,0 mio. kr., med pant i grunde og bygninger, kan effektueres. Lånetilsagnet er bekræftet opretholdt i den nuværende situation. På grund af bl.a. problemer med den digitale tinglysning er lånet endnu ikke effektueret. Med baggrund i de realiserede resultater og forventninger om et fremtidigt negativt cash flow på mio. kr. fra driften i de kommende år, inden der er balance - og ønsket om ikke at være afhængig af gældsoptagelse, har bestyrelsen besluttet at anmode om generalforsamlingens bemyndigelse til at søge gennemført en kapitalforhøjelse i selskabet i løbet af regnskabsåret. Dette omtales senere i beretningen. Selskabet har likviditetstilsagn til at kunne finansiere den budgetterede drift i Derfor aflægges årsrapporten ud fra en going concern forudsætning. Væsentlige aktiviteter i 2009 Kåringen som Best New International Golf Course 2008 er i årets løb fulgt op af kåringer som Danmarks Bedste golfbane 2009 af Golfmagasinet, og endelig har Golf World, som er Europas førende golfmagasin med månedlige læsere, sendt Lübker Golf Resort direkte ind som nummer 14 i kontinental Europa på deres helt nye Top 100 rangliste. Lübker Golf Club har pr. 31.december 2009 ca. 350 medlemmer. Bestyrelsen og de forskellige udvalg har i årets løb lagt et stort arbejde i at opbygge et godt klubliv samt skaffe nye medlemmer. Klubbens elitehold har, allerede i den første sæson, spillet sig fra Kvalifikationsrækken op i 4. division. I september havde Lübker Golf Resort besøg af European Tour School, som for første gang var i Danmark. Det er en professionel kvalifikationsturnering, der som den første af tre sorterer blandt herregolfens talenter. Golfspillerne skulle bestå etapen for at komme videre mod Europa Touren. I december kunne Lübker Golf Resort annoncere en omfattende samarbejdsaftale med Rolex, den verdensberømte urproducent fra Schweiz. Aftalen er blevet godkendt fra Schweiz efter en grundig inspektion af golf- og spa resortet af flere connaisseurs. Det mest synlige tegn på samarbejdet mellem Rolex og Lübker Golf vil være 16 store ure, der opsættes på strategiske steder på resortet. Lübker Business Club blev lanceret i 2009, og der er allerede 30 medlemmer af det nystartede netværk med base i Lübker Golf Resort. Hovedtemaet for Lübker Business Club er golf, netværk, god mad og vin samt indlæg fra kendte profiler.

9 9 LEDELSESBERETNING Væsentlige ændringer af virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Lübker Golf A/S blev børsnoteret i 2006, og i børsprospektet blev der oplyst forventninger til driften i selskabet efter ibrugtagning af golfanlægget. Det har vist sig, at de opstillede budgetter og prognoser for driften har været for optimistiske med hensyn til tidspunktet for åbning af banen og antallet af medlemmer og greenfee spillere og indtægter i øvrigt i Lübker Golf Club, mens omkostningerne og afskrivninger har været budgetteret for lavt set i forhold til driften af et baneanlæg i verdensklasse. Fra i prospektet at budgettere med overskud allerede i åbningsåret 2008 for Lübker Golf Club, som via driften skal betale en leje af golfanlægget til Lübker Golf A/S, viser de realiserede resultater underskud på driften. Der må også forventes underskud på driften i endnu 5 år, før der opnås balance. Dette på trods af, at der løbende siden sommeren 2009 er sket en betydelig tilpasning af omkostningerne. Det vurderes, at yderligere væsentlige besparelser på driften vil resultere i et tilsvarende fald i indtægtsgrundlaget i de kommende år, da det indebærer en risiko for at fjerne det unikke niveau, som skaber grundlaget for at kunne udbygge det omkringliggende resort på en profitabel måde. En udbygning, som samtidig vil være grundlaget for at kunne forbedre driften i Lübker Golf Club og dermed også i Lübker Golf A/S. Eneste indtægt i dag for Lübker Golf A/S er lejeindtægter for golfbanen, der opkræves hos Lübker Golf Club som en andel af klubbens indtægter fra kontingenter og greenfee. Siden åbningen af aktiviteterne i resortet er det blevet klart, at den nuværende selskabsstruktur i resortet med en række selskaber, der hver især ejer aktiver, som skal udvikles og driftes, medfører store ulemper og udfordringer, idet der i selskaberne er tale om forskellige ejersammensætninger, ledelse og organisation. Derfor blev der i løbet af foråret 2009 iværksat drøftelser omkring en samling af aktiver, aktiviteter og drift i en såkaldt helhedsløsning. Altså med udgangspunkt i ét selskab og med én ledelse. I denne proces er der ultimo 2009 iværksat en gennemgribende analyse af driftsøkonomien i de enkelte enheder samt af det mulige provenu ved den fremtidige udvikling af området. Bestyrelsen har efter dette analysearbejde konkluderet, at Lübker Golf A/S og Lübker Golf Club i den nuværende struktur vil få svært ved at opnå positive resultater og derved kunne give et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. I konsekvens heraf vil det også blive svært at tiltrække den nødvendige egen- og fremmedkapital til at afdække det fremtidige finansieringsbehov. Omvendt vil området ikke kunne udvikles yderligere med succes uden et stærkt og velfungerende Lübker Golf A/S og Lübker Golf Club. Der er således en gensidig afhængighed - og dermed også en gensidig interesse i at skabe en forbedret struktur og et stærkere økonomisk fundament. Ledelsen i Lübker Golf A/S har derfor deltaget aktivt i arbejdet med at finde et fælles grundlag for at samle aktiviteterne i resortet. Henset til selskabets status som børsnoteret virksomhed, det nuværende økonomiske fundament og organisation, har selskabet ikke selv hidtil kunnet indgå i konkrete aftaler og dermed optræde som part i sådanne transaktioner.

10 10 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen i Lübker Golf A/S ønsker imidlertid, via en kapitalforhøjelse, dels at sikre likviditet til at dække det forventede negative cash flow fra den nuværende drift, dels at sikre sig kapital og likviditet til at kunne agere aktivt i den fremadrettede proces og blive det dominerende og samlende selskab i Lübker Golf Resort. Det gennemførte analysearbejde viser et betydeligt langsigtet indtjeningspotentiale såvel ved den videre udvikling af området som ved den efterfølgende drift af disse udvidede aktiviteter. Der vurderes ligeledes salgs- og omkostningssynergier ved en sådan samling af aktiver og drift, idet disse dog ikke indgår i beregningerne. Der er fra bestyrelserne i de øvrige selskaber i resortet udtrykt en positiv holdning til en sådan sammenlægning af aktiver og aktiviteter, også under Lübker Golf A/S, når og hvis selskabet måtte beslutte at tage denne rolle og forudsat, at selskabet kan rejse kapital hertil. Det er bestyrelsens helt klare vurdering, at selskabet skal sikres det kapitalmæssige grundlag til at kunne indtage denne rolle. Og bestyrelsen ønsker at fremme arbejdet med denne restrukturering i resortet, straks det kapitalmæssige fundament er på plads. Den nuværende børsværdi af selskabet er pr. 31. december ,0 mio. kr., aktiekapitalen er på 117,0 mio. kr. og egenkapitalen på 28,1 mio. kr. Det er derfor ikke muligt at lave en kapitaltilførsel uden en forudgående nedskrivning af aktiekapitalen. Selskabets bestyrelse arbejder derfor på, sammen med selskabets rådgivere, at finde den ideelle løsning på en betydelig styrkelse af kapitalgrundlaget i selskabet. Planen forventes forelagt til beslutning på selskabets ordinære generalforsamling. Forventninger til 2010 Det er glædeligt, at der i 2010 er planlagt opførelse af flere nye huse i Lübker Golf Resort og der opleves igen interesse for at købe lejligheder, huse og grunde. Der er stor interesse for det internationalt roste golfanlæg og resort, og der forventes igen i 2010 et stort antal greenfee-gæster fra ind- og udland. På nuværende tidspunkt er der en god ordrebeholdning på Company Days, golfophold i form af såkaldte mini-breaks og diverse arrangementer. Pr. 15. februar 2010 har Lübker Golf Resort ansat en af Skandinaviens mest kompetente golftrænere, svenskfødte Fredrik Johnsson, som cheftræner. 47-årige Fredrik Johnsson har gennem sine 25 år som PGA pro blandt andet været landstræner i både Sverige og Danmark, ligesom han har undervist på træneruddannelserne i begge lande. Hertil kommer stor international erfaring og en kontaktflade, som Fredrik Johnsson kan udnytte i den nye stilling. Den nye træner har stor erfaring i at undervise både nybegyndere, juniorer, klubmedlemmer, gæster og elite, hvorfor alle kan se frem til at opleve en engageret og særdeles kompetent golftræner.

11 11 LEDELSESBERETNING I juli måned får Lübker Golf Resort besøg af Ecco Touren, der med turneringer i Sverige, Spanien og Tyskland bliver mere international og dermed spiller på et færre antal golfbaner i Danmark. Derfor er det en cadeau til golfanlægget på Djursland, at Ecco Touren har valgt at lægge en turnering på Lübker Golf Resort, og der er allerede stor forhåndsinteresse. Sideløbende med den professionelle golfturnering spilles der efter et nyt Pro-am koncept, hvor amatører og professionelle dyster side om side. Golfbaner har i Danmark haft en tradition for en rimelig fast prissætning på greenfee-området, hvorimod der i udlandet ses en tendens til mere dynamiske priser. Derfor vil der i 2010 blive indført fleksible greenfee-priser, der tager hensyn til sæson og tid på dagen for dermed at tage hensyn til udbud og efterspørgsel. For selskabet budgetteres der for 2010 med et underskud på 7,0-8,0 mio. kr. før skat.

12 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Lübker Golf A/S for 2009 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

13 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen vedrører udlejning af baneanlæg, bygninger mv. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med lejen. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af baneanlæg mv., distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Baneanlæg, grunde og bygninger samt produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Brugstid Restværdi Baneanlæg, grunde og bygninger år 25-75% af kostpris Produktionsanlæg og maskiner år 0-25% af kostpris Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

14 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associeret virksomhed måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for frø, gødning mv. omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

15 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

16 16 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note NETTOOMSÆTNING Andre eksterne omkostninger BRUTTORESULTAT Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Anvendt af tidligere års overskud I ALT

17 17 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Baneanlæg, grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Forudbetalinger Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Lejedepositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

18 18 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat EGENKAPITAL Leasingforpligtelse Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til selskaber og forudbetalinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 Ejerforhold 17

19 19 NOTER Note Nettoomsætning 1 Lejeindtægter Andre eksterne omkostninger 2 Drift og vedligeholdelse af baneanlæg Konsulentydelser mv Flag, skilte og andre småanskaffelser El, pumpestationer Affaldsbortskaffelse Maskinforsikringer Leje af maskiner Brændstof mv., maskiner Vedligeholdelse, maskiner Husleje Bygninger - Vedligeholdelse og leje af moduler Bygninger - Forbrugsafgifter Bygninger - Forsikring og ejendomsskat Bygninger - Småanskaffelser Annoncer og reklamer Hjemmeside Grand opening Rejser og ophold Kørselsgodtgørelse Repræsentation Repræsentation, gaver og blomster Rekruttering Fragt og porto

20 20 NOTER Note Andre eksterne omkostninger (fortsat) 2 Kontorhold Telefon og telefax Advokat Revision og regnskabsassistance Rest revisor vedrørende tidligere år Rådgivning og anden assistance Administrations-fee mv Konsulentassistance Emissionsbank, rådgivning, gebyrer mv Noteringsafgifter Generalforsamling, trykning af årsrapport mv Forsikringer Edb-udgifter Småanskaffelser Conference Kurser Køb af lønydelser Personaleomkostninger, administration Andre eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger 3 Antal personer beskæftiget i gennemsnit De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Pensioner Vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelseshonorar Af- og nedskrivninger 4 Baneanlæg og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Regulering af bonus ved maskinkøb

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Spliidsvej 2S A, Box 170 OK 9990 Skagen CVR-nr. 20222670 SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere