Skolebeskrivelse for Nim Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebeskrivelse for Nim Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE

2 ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Læring med IT... 6 Den røde tråd... 7 Evalueringskultur... 9 Læsning... 9 Opfølgning og nye indsatsområder Natur og udeliv Faglig udvikling Samarbejde og trivsel Udfordringer Kapaciteten Udvikling af samdriftsordning Skolesamarbejde Tabeller Rammebetingelser Resultater Lærernes uddannelsesniveau Midler til efteruddannelse Elevtal og SFO-andel Elevfravær Kommentar: Skolebeskrivelsen består af flere elementer: Samlet vurdering af skolen er skrevet af chefen for undervisningsområdet Side 3-15 er - bortset fra afsnittet Samlet vurdering af skolen - skrevet af skolen Side er opsamlinger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysninger fra skolen 2

3 Tlf.: Fax: Hjemmeside Skoleleder: Stedfortræder: Ledende pædagog: Assisterende leder Lars Svendsen Kirsten Dam Allan Næsby Ulla Steensen ligger 14 km nordvest for Horsens med gode transportmuligheder til både Horsens, Silkeborg, Skanderborg og Vejle. har børn fra klasse. I børnehaveklassen og første klasse i indeværende skoleår er der 2 spor, ellers er der 1 spor i de øvrige årgange. Overbygningsskole har i indeværende skoleår været Sønder Vissing Skole. Fremadrettet har Nim skole både Lund Skole og Brædstrup Skole som overbygning og Børnehus er en samdriftsordning, hvor børnehave, vuggestue og skole har fælles ledelse. P.t. er der 165 skolebørn, hvoraf 70 går i SFO, ca. 100 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. 3

4 Samlet vurdering af skolen arbejder målrettet med udvikling af skolens pædagogiske praksis, og de har en særlig opmærksomhed på, hvordan der kan skabes en rød tråd gennem Børnehus, og overbygningsskolerne. Skolen arbejdet målrettet med de fælles indsatsområder og sætter derudover fokus på natur og udeliv samt samarbejde og trivsel. Skolens evaluerer indsatserne og lægger nye planer på baggrund af de opnåede resultater og erfaringer. Sprogvurderingen i børnehaveklassen viser, at langt de fleste elever har gode forudsætninger for en god læseudvikling, og skolens læseresultater er også tilfredsstillende. Lærernes uddannelsesniveau ligger på alle områder inden for kommunens måltal på 80 % med linjefag eller lignende uddannelse. Elevfraværet på skolen er på 8,1 dage i gennemsnit pr. elev, hvilket er under kommunens gennemsnit. Der er hovedsageligt tale om fravær på grund af sygdom. Vurderingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvalitetsrapportens forskellige data, dialog med skolen og skolens selvevaluering. 4

5 Rammebetingelser Budget 2010 Løn: Øvrig drift: kr kr. Personaletal Der er i skoleåret 10/11: 1 skoleleder 14 lærere og børnehaveklasseledere 4 pædagoger (som også arbejder i børnehaven) 1 teknisk serviceleder. 1 sekretær 1 rengøringsassistent 5

6 Pædagogiske processer Indsatsområder og resultater Læring med IT Mål at fastholde og videreudvikle brugen af personale-, elev- og forældreintra som kommunikationsplatforme fastholde brugen af junior pc-kørekortet som grundlag for it-undervisningen på alle klassetrin at udvikle kompetencerne i brug af Smart Boards, levende billeder og web2-tjenester i undervisningen. Handlinger Indeværende skoleår har været et implementeringsår i forhold til at nå de opstillede mål. En lokal it-læseplan har understøttet målene. Det gælder stadig, at stort set al kommunikation med forældre er digital. Ved at følge logfiler kan man se, der også er en aktiv brug fra forældreside, så vi har en gensidig kommunikation via intra. Med god understøttelse fra læringscenteret følges der op på målene i junior pc-kørekortet i alle klasser, så eleverne har nået målene i 3. og 6. klasse. Ligeså med god understøttelse fra læringscenteret har alle teams været i gang med at arbejde med levende billeder. Smart Boards i alle klasser understøtter kompetenceudviklingen blandt personalet i brugen af digitale undervisningsmidler. Evaluering Skolen følger den gennemsnitlige kommunale ratio for computere til elevbrug. I dette skoleår er alle computere reserveret hele tiden, og tilgængelighed er blevet et påtrængende tema. For at fortsætte udviklingen skal vi i 6 6

7 kommende skoleår have lagt en strategi for øget tilgængelighed. Det er nødvendigvis ikke computere, som skal kunne det hele, der er behov for. Men i dagligdagens læringsprocesser opstår løbende behov for informationssøgning, understøttelse til læsning eller skrivning, det at skrive en lille tekst eller det at kunne kommunikere digitalt er behov. Her er tilgængelighed tæt på eleverne uden at skulle reservere et centralt udviklingspunkt. Lærerne går i flere sammenhænge nu foran i brugen eksempelvis er den digitale kontakt kontaktbog blevet indført i flere klasser på lærerinitiativ. Fra skoleåret påtænker vi dette gennemført for alle klasser. Den røde tråd Mål Det er et mål at skærpe opmærksomheden på alle overgange i og børnehus - fra vuggestue til overbygningsskole. Der har i flere år været fokus på at skabe trygge overgange fra en afdeling til en anden. Målet er at videreudvikle på dette i forhold til at se perioden fra 0-13 år som et samlet forløb og have fokus på, hvilke kvalifikationer skal der specielt arbejdes i eksempelvis i indskolingen for at berede vejen bedst mulig til mellemtrinnet. Handlinger Vi har haft Pædagogiske arrangementer for pædagogisk ansatte i børnehus og skole med fokus på specielt på overgangene og med deltagelse af pædagogisk konsulent Sanna Lassen. Dette har givet nogle fælles pejlemærker specielt omkring forventningsafstemningen mellem skole og hjem. 7

8 Der har været et intensiveret samarbejde mellem de ældste børn i børnehave/skolen både med forløb hvor store underviser små og med fælles undervisningsforløb mellem børnehaveklasse og ældste børnehavegruppe. I overgangene: fra børnehave til børnehaveklasse fra børnehaveklasse til den øvrige indskoling fra indskoling til mellemtrin har vi personale, som følger børnene i overgangene. Herved følger historik, kultur og børnekendskab barnet. Vi har valgt til kommende skoleår at have en funktionslærer, som skal være med til at opkvalificere arbejdet med overgangene med fra en afdeling til en anden. Dette i samarbejde med en pædagog fra børnehaven. Evaluering Der er i indeværende år sket en udvikling i en fælles forståelse af, at vi i hele institutionen har en fælles opgave, som begynder i vuggestuen og fortsætter op i udskolingen. Det gælder både forældresamarbejde, barnets alsidige udvikling og den faglige progression. Vi har i flere år fået oparbejdet en kultur med trygge overgange. Med udviklingen specielt i indeværende skoleår er der store udviklingspotentialer, som vi kan arbejde yderligere med for eksempel inden for den faglige progression fra børnehave til skole. og Børnehus har en egen model for overgangen fra børnehave til skole, hvor børnene går i storbørnsgruppe hele året i børnehaven. Samarbejdet mellem storbørnsgruppen og skolen foregår over hele skoleåret med en øget intensivering udover året. Selv om udgangspunktet er, at der ikke er plads på skolen til en børnehavegruppe i foråret, så fungerer det rigtig fint. 8

9 Evalueringskultur Mål Det er et mål at udbrede systematikken og omfanget af den systematiske evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og evalueringen af undervisningen. Handlinger Brug af LUS (Læse Udviklings Standpunkt), bruges på alle trin i den løbende evaluering af elevernes læseudvikling. Skolens testplan er justeret, så de nationale test indgår i denne. I matematik bliver alle klassetestet forår og efterår med opfølgning fra matematikvejleder. Alle testresultater bliver samlet på kontoret og bliver brugt i forhold til klassekonferencer i forhold til enkeltelevers udbytte af undervisningen og teamsamtaler i forhold til klassernes udbytte af undervisningen. Evaluering er i en positiv udvikling med at bruge evalueringsredskaber i forhold til elevernes udbytte af undervisningen. Det har vist sig specielt nyttigt inden for målrettet forebyggende specialundervisning. Her er det med held er lykkedes at inddrage specialundervisningslærere til kursusforløb for grupper af elever, som man via testningen kunne se havde de samme udfordringer. Vi har stadig en udfordring i fælles forståelse af evaluering i de mindre fag. Et arbejde som prioriteres via fagudvalgene. Læsning Mål Fortsat styrkelse af elevernes læsekompetencer med specielt fokus på inddragelse af læsevejleder og udvikling af læsekompetencer på mellemtrinnet. 9

10 Handlinger Skolen har på 3. år læsebånd 20 minutter hver morgen efter morgensang. Der sker en videndeling kollegaer imellem i forhold til indholdet af læsebåndet, så der er varieret indhold, som udover den lystbetonede litteraturlæsning, tematiserer læsebåndet med emner som faglig læsning, læsning på engelsk, instruktionslæsning, højtlæsning for mindre elever m. m.. Læsevejleder er færdiguddannet og indgår i læringscenteret. Læsevejleder er med til at vurdere læseresultater og deltager i opfølgning på disse. De fleste lærere på mellemtrinnet har de sidste 2 år været på kursus i forhold til læsning generelt og faglig læsning specifikt på mellemtrinnet. CD-ord er grundigt introduceret i alle klasser og bliver brugt både til læse- og skrivestøtte i normalundervisningen. Evaluering Der arbejdes målrettet med læsning på alle klassetrin. Læsebåndet er både i forhold til gode læsevaner og daglige rutiner et gode, som alle er glade for. Indskolingen har haft de mest synlige fremskridt med læsning, mens der arbejdes målrettet på mellemtrinnet med læsning i alle fag. 10

11 Opfølgning og nye indsatsområder Natur og udeliv Mål Vi har fået skabt et udebasis-lokale med materialesamling og adgang til en spejderhytte i umiddelbar nærhed af skolen. Dette er gjort i et samarbejde mellem de lokale spejdere og samdriftsordningen, det vil sige skole og børnehave. Alle klasser skal bruge dette område i kommende skoleår, som en naturlig del af undervisningen. Dette både som undervisning i natur og teknik og som udeskole, hvor undervisningen i fagrækken, når det er muligt og relevant foregår udendørs, Handlinger Skole og børnehave har lavet en brugsaftale med spejderne, så skole og børnehave de kommende 3 år har brugsretten til spejderhytten i dagtimerne Indeværende skoleår har været præget af det planlæggende arbejde med blandt andet 2 pædagogiske arrangementer til inspiration til udeundervisning. Desuden er de grundlæggende fysiske faciliteter ved at være på plads. Vi har forpligtiget hinanden på, at udeskoleundervisning skal fremgå klassernes årsplan. De fleste materialer til udeliv og natur og teknik er placeret i en container i udeområdet, så de er let tilgængelige. Vi har forsøgt at lave gode skematekniske rammer så alle med udvidet skoledag (0.-3. klasse) har 4 lektioner i træk i grundskema, som kan bruges til udeundervisning. 11

12 Skolen har sammen med børnehaven valgt at prioritere indkøb af relevante materialer til udeundervisning op til kommende skoleår. Faglig udvikling Mål Det er et mål, at der i alle fag på udøves undervisning af høj faglig kvalitet. Handlinger Lærere fra er repræsenterede i 9 kommunale netværk, som er en god kilde til inspiration og videndeling. Fagligt er lærerne organiserede i team, så der foregår i dagligdagen et tæt fagligt samarbejde kollegaer imellem. Vi arbejder på andet år med læringscenter som understøttelse til almenundervisningen. Læsevejleder. bibliotekar og it-vejleder deltager i kommende skoleår i det kommunale vejlederkursus. Dette kombineret med det kommunale læringscenterarbejde giver gode rammer for fælles faglig udvikling. Samarbejde og trivsel Mål fastholde værdierne i, at skolen er et fællesskab som alle mærker, de er en del af fastholde at samarbejde på tværs af alder skal være naturligt for alle skal være et trygt sted for alle Handlinger Vi fastholder og udvikler den række af traditioner, vi har for skabelse og vedligeholdelse af relationer på tværs alder. Det gælder blandt andet fælles morgensang, klassevensordning og elever som frikvartersvagter

13 Der har i det forløbne år været arbejdet med en trivselsog anti-mobbepolitik blandt elever, personale, bestyrelse og forældre. En lang og givtig proces, hvor resultatet vil være synligt på hjemmesiden i starten af skoleåret I øvrigt en proces der er foregået i fællesskab mellem skole og børnehave, da der også her har vist sig mange fælles overskrifter for store og små. Udfordringer Kapaciteten Elevtallet er i stadig vækst på, og i skoleåret har der været 165 elever med forventet 173 elever i skoleåret Alle relevante faglokaler er inddraget til klasseværelser. Grupperum forefindes ikke. Administration og ledelse har ydmyge arbejds- og mødevilkår. Skolens aula vil i kommende skoleår blive indrettet permanent til undervisning for at skabe lidt flere kvadratmeter til den daglige undervisning. Både børn og voksne håndterer de daglige logistiske udfordringer på en konstruktiv og positiv måde. Fra skolens side ser vi frem til både brugen af udeklasselokalet og bygning af Multihuset i Nim tæt på skolen. Begge dele vil være med til at øge den pædagogiske kvalitet på en række områder og være med til at give luft i hverdagen. Nim skole har stadig en stor kapacitetsudfordring, som senest er dokumenteret ved gennemgang august

14 Udvikling af samdriftsordning Vi har i skoleåret på flere fronter haft flere udviklende tiltag vedrørende samdriftsordningen. På tværs af faggrænserne lykkes det at finde flere relevante samarbejdsforløb bl.a.: tættere fagligt samarbejde mellem børnehaveklasse og de ældste børnehavebørn fælles udfordringer i udviklingen af forældresamarbejdet arbejdsgrupper på tværs af faggrupper og institutionstyper. Her har vi i øjeblikket en it-arbejdsgruppe, en arbejdsgruppe i forhold til udeliv, en arbejdsgruppe i forhold til udviklingen af den røde tråd. I kommende skoleår forventer vi at iværksætte arbejdsgrupper i forhold til AKT og inklusionsarbejde Vi har en stor udfordring i at kombinere det, der lokalt opleves som forskellige forventninger til skoleområdet og dagtilbudsområdet, fra kommunalt hold til et lokalt ønske om at have nogen fælles processer for de 2 områder og dermed få de deraf følgende stordriftsfordele. Skolesamarbejde I Børn og Skoleudvalgets udvalgsplan er der lagt op til et tættere ledelsesmæssigt samarbejde mellem skolerne. I efteråret besluttede samme udvalg, at Nim skoledistrikt efter 6. klasse deles i to en del til Lundskolen og en del til Brædstrup Skole. I og Børnehus ser vi store styrker i organisering som samdrift, hvor skole og børnehus tilsammen er en større driftsenhed med en tydelig ledelsesstruktur, ligesom vi ser store kvaliteter i den nærhed, som skolestørrelsen er medvirkende til. Der har der i indeværende skoleår været mødevirksomhed, både på ledelses-, bestyrelses- og personaleniveau i forhold til et øget samarbejde med Lundskolen. På alle 14

15 niveauer er der en meget positiv indstilling, og der ses store muligheder i tættere samarbejde på alle niveauer, hvor tiltag kan iværksættes allerede i skoleåret Vi ser frem til udmeldinger om forventninger fra kommunalt hold, herunder om skolesamarbejdet gælder Nim Skole, Brædstrup og Lundskolen, da vi på mange felter ser store potentialer i skolesamarbejdet. En stor udfordring bliver ikke selve skolesamarbejdet, men snarere, hvordan vi får fastholdt samdriftsordningens kvaliteter i skolesamarbejdet. 15

16 Tabeller Rammebetingelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysninger Skoleår Antal elever Antal klasser Klassetrin Særlige opg. HK gnsnt / klasse 2009/ klasse 2008/ klasse 2007/ klasse Datagrundlag: KMD Elev 5. september 2008, 2009, 2010 samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune maj-august 2010/2011. Tabel 4.12 Elevoplysninger Skoleår *Elevtal pr. klasse Elevtal pr. lærer Fravær i dage pr. elev HK gnsnt. 20,2 11,4 11,7 2010/ ,6 12,0 8,1 2009/ ,6 12,0 9,1 2008/ ,5 11,5 9,1 2007/ ,0 11,7 10,6 Datagrundlag: KMD Elev og UNI-C. *Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. Elever i specialklasser m.v. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke. 16

17 Tabel 4.13 Læreroplysninger Skoleår Lærernes undervisningstid Procent/år Timer/år Lektioner/uge HK gnsnt. 34,4% ,9 2010/ ,9% ,5 2009/ ,4% ,1 2008/ ,1% ,1 2007/ ,1% ,1 Datagrundlag: UNI-C pr. 5. september 2010 og Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, firkøbte lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september Således er den samlede undervisningstid divideret med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1. Undervisning, 2. Ikke undervisning. 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie. Tabel 4.14 Oplysninger om IT og undervisningsmidler Skoleår Antal elever pr. nyere (under 5 år) pc med internetopkobling Regnskabsudgifter pr. elev til undervisningsmidler med IT Regnskabsudgifter pr. elev til undervisningsmidler uden IT HK gnsnt. 3, /2011 2, /2010 3, /2009 4, /2008 4, Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetning fra skolerne i Horsens Kommune

18 Tabel 4.15 Økonomioplysninger Skoleår Gennemsnitlig elevudgift i kr. (inkl. Specialklasser) Nettoudgifter *Budget til Budget til specialklasser, modtagelsesklasser og hold enkeltintegr. og hold i kr. HK gnsnt / / / / Datagrundlag: Børn og Unge, økonomisystemet Prisme. Elevudgifter for skoleåret 2010/2011 opgøres som skolens R2009 udgifter. Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource, lønudgifter. *Justeret beregning i forhold til 2008/2009. specialklasseomregning, vikardækning og ledelsestid er medregnet. 18

19 Resultater Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte timer Skoleår Antal planlagte timer Gennemførte timer som planlagt Planlagte timer gennemført ved ekstern vikar Aflyste timer Timer Timer % Timer % Timer % HK gnsnt % 0 3% 0 1% 2010/ % 105 2% 3 0% 2009/ % 91 2% 2 0% 2008/ % % 2 0% 2007/ % 223 4% 2 0% Datagrundlag: Indberetning fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2011 for klasse (begge inkl.). Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som planlagt. *Tallene er afrundede. Det kan betyde, at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne. Lærernes uddannelsesniveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesniveau, dansk Undervisning varetaget af lærere med Skoleår Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 76% 23% 1% 2010/ % 14% 0% 2009/ % 29% 14% 2008/ % 0% 0% 2007/ % 50% 0% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

20 Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesniveau, matematik Undervisning varetaget af lærere med Skoleår Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 64% 32% 4% 2010/ % 43% 0% 2009/ % 14% 0% 2008/ % 50% 0% 2007/ % 33% 33% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesniveau, engelsk Undervisning varetaget af lærere med Skoleår Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 87% 11% 2% 2010/ % 50% 0% 2009/ % 50% 0% 2008/ % 25% 25% 2007/ % 25% 50% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

21 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesniveau, natur/teknik Undervisning varetaget af lærere med Skoleår Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 40% 50% 10% 2010/ % 57% 0% 2009/ % 86% 14% 2008/ % 67% 33% 2007/ % 0% 100% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Midler til efteruddannelse Tabel 8.11 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, dansk Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,47% ,0 0, ,0 0,04 0,48% ,0 0,08 0,28% ,0 0,07 0,65% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august

22 Tabel 8.12 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, naturfag Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,16% ,0 0, ,0 0,00 0,00% ,0 0,01 0,02% ,0 0,00 0,00% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.13 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, specialpædagogik Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,48% ,0 0, ,0 0,03 0,38% ,0 0,01 0,02% ,0 0,01 0,09% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august

23 Tabel 8.14 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, andre fagområder Skoleår Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,63% ,0 0, ,0 0,28 3,22% ,0 0,06 0,19% ,0 0,08 0,70% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.16 SFO-andelen i skoleåret 2010/2011 Skoleår HK gnsnt klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse Antal % Antal % Antal % Antal % 0 83% 0 73% 0 62% 0 43% % 23 69% 17 65% 13 52% % 19 73% 13 62% 11 65% % 19 83% 12 67% 10 38% % 13 72% 8 31% 2 11% Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

24 Tabel 8.17 SFO2-andelen i skoleåret Skoleår HK gnsnt Antal % Antal % Antal % Antal % 0 29% 0 17% 0 13% 0 1% % 1 4% klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

25 Elevfravær Tabel 9.1 Elevfravær for hele skolen fordelt på fraværstyper Skoleår Alle fraværstyper Elevtal Dage pr. elev Dage Elever Dage Elever Dage Elever HK , Datagrundlag: KMD Elev Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær Elevfraværet registres på de 2 årlige elevplaner. I de få tilfælde, hvor der er et større fravær, tages en dialog med forældrene om dette. På skolen er der meget begrænset ulovligt fravær. Det samlede fravær følges, men det har hidtil ikke givet anledning til ledelsesmæssige dispositioner. 25

26 26

27 27

28 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Nim Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Personaletal...5... Budget 2008...5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse...5...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 It-støtte

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Læsning

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 4 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2010... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder og resultater... 8 1.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Organisering... 4 0. klasse... 4 0.-6. klasse... 4 Ungdomsafdelingen... 5 Samlet vurdering af skolen... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 A:

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Højvangskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2009... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 1.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Stensballeskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Stensballeskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Fokus

Læs mere

Skolebeskrivelse for Vestbyskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Vestbyskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Vestbyskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Vestbyskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2009... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 BØRN OG UNGE 1 Østbirk Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Slotsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Slotsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 9 Naturfagsprojekt...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Gedved Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2009... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 5 Indsatsområder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Skolebeskrivelse for Torstedskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Torstedskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budgettal 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7

Læs mere

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Hovedgård skole /08 BØRN OG UNGE Indhold Hovedgård Skole...3... Samlet vurdering af skolen...3... Rammebetingelser...5... Budget...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Højvangskolen... 2 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søndermarkskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Søndermarkskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011:... 6 Personaletal:... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Strategisk

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gødvadskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bakkeskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Bakkeskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Bakkeskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Bakkeskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2011... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolebeskrivelse Højvangskolen /2013

Skolebeskrivelse Højvangskolen /2013 Skolebeskrivelse Højvangskolen - 2012/2013 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 HØJVANGSKOLEN 3 2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING 4 2.1 Vurdering af fælles indsatsområder 4 2.2 Vurdering af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Reerslev Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Reerslev Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Reerslev Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Skolebeskrivelse Stensballeskolen 2011/2012

Skolebeskrivelse Stensballeskolen 2011/2012 Skolebeskrivelse Stensballeskolen 2011/2012 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 STENSBALLESKOLEN 3 2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING 4 2.1 Vurdering af fælles indsatsområder 4 2.2 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og GRØNHØJSKOLEN. Side 1 af 7

Aftale mellem Randers Byråd og GRØNHØJSKOLEN. Side 1 af 7 Aftale 2012-14 mellem Randers Byråd og GRØNHØJSKOLEN Side 1 af 7 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Selvevaluering på RpR

Selvevaluering på RpR Side 1 af 6 Selvevaluering på RpR Roskilde private Realskole er gået over til Selvevaluering. Dette erstatter det tidligere tilsyn med skolen, som en ekstern tilsynsførende har udført, og udgivet rapporter

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Skolebeskrivelse Gedved Skole - 2011/2012

Skolebeskrivelse Gedved Skole - 2011/2012 Skolebeskrivelse Gedved Skole - 2011/2012 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 GEDVED SKOLE 3 2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING 4 2.1 Vurdering af fælles indsatsområder 4 2.2 Vurdering af øvrige

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Søndre Skole Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Indsatsområde Teamets samarbejde om varieret skoledag Innovation og entreprenørskab (21 skills) Motion & bevægelse USU Fysiske læringsmiljøer Målet for

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Et sundt liv i Vallensbæk

Et sundt liv i Vallensbæk Et sundt liv i Vallensbæk Sunde vaner for alle Frugtordning nyt initiativ. Salg af frugt i 10frikvarter. 7. 8.klasserne står evt. for det. Fødselsdagspolitik/klassenstime frugt (indskolingen) Alkoholundervisning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gjessø Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gjessø Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gjessø Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole

Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Udviklings- og handleplan 2011 Hørsholm Skole Indsatser affødt af kvalitetsrapporten I lighed med sidste år: tingene hænger sammen og i den gode gænge som arbejdet med kvalitetsrapporterne er kommet, er

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn Handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionsstrategi 2016 og på baggrund af Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0. Jf. rammenotatet skal hver skole skal have

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Guldborgsund Kommune Handleplan med baggrund i kvalitetsrapporten 2011

Guldborgsund Kommune Handleplan med baggrund i kvalitetsrapporten 2011 Guldborgsund Kommune Handleplan med baggrund i kvalitetsrapporten 2011 Indhold Indledning... 2 Handleplan med baggrund i Kvalitetsrapport 2011... 3 Overordnet tidsplan for de kommunale indsatsområder:...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere