Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012"

Transkript

1 NOTAT SHC - Team Myndighed Referat fra Handicaprådsmøde den 14/ Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen John Bilenberg Suppleant Torben Munch Frandsen Kristina Lyck Andreasen Susanne Strandkjær Annette Petersen Britt Lyndgaard Afbud: Tove Sanderbo (suppleant Torben Munch Frandsen deltog i stedet for) Hugo Hammel Sekretær: Tina Præst Nielsen 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra rådets medlemmer Hans orienterede om, at han havde en stak blade med fra Hjernesagen, som blev delt ud. 3. Orientering fra administrationen Susanne samlede op fra sidste møde i forhold til at orientere om, at opgangsfællesskabet på Sønderby Torv åbner 1. august Den 7. juni har der være et informationsmøde, hvor der blev budt velkommen til de 11 unge, som skal flytte derind. Deres familier var også inviteret med, og der var mulighed for at se en af lejlighederne. Der var stor begejstring blandt de unge og deres forældre. De fleste af de unge flytter ind i lejlighederne pr. 15. august Susanne informerede også om bofællesskabet Porsehaven 2, som åbnede 1. juni Her er 4 unge flyttet ind, bl.a. en ung fyr på 17½, hvor han er overgået til voksenområdet før tid, idet der har været et samarbejde med Børne- og Ungerådgivningscentret, således at den unge fyr kunne flytte direkte ind på Porsehaven 2, i stedet for først at skulle have været på et andet opholdssted. Til sidst fortalte Susanne, at Social- og Handicapcentret har søgt sats-pulje midler til et projekt for dobbelt diagnose borgere, som både har en psykisk lidelse og et alkoholmisbrug med brug for døgnbehandling. Vi regner med at få svar på ansøgningen før sommerferien. Ansøgningen er lavet i samarbejde med Blå Kors. Projektet skulle gerne give et forbedret tilbud og lette på vores økonomi. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LissyHe /12 11/23441

2 Annette oplyste om, at de nye familieboliger på Park Vej, nu er færdige. De første familier flytter ind pr. 15. juni 2012, og nogle først senere. I alt 5 familier flytter ind, som alle har mindst en handicappet person. Boligerne er 0 energi miljørigtige huse, som er billige at varme op. Høje-Taastrup Kommune har været forgangs eksempel, i forhold til at Lejerbo gerne vil bygge lignende huse andre steder i landet. Annette fortalte også, at der er ansat en Hjerneskadekoordinator i Sundheds- og Omsorgscentret fra den 15. juni Det er Ulrika Hallgren, som har været visitator her i kommunen, og derfor kender godt til kommunens tilbud på området. Der er søgt om penge til stillingen over en projektperiode på 2½ år. Den første tid vil gå med at søge information, og dernæst skal der afprøves metoder og nye samarbejdsformer. Der var stemning for, at invitere Ulrika med til et handicaprådsmøde på et tidspunkt, når hun er kommet godt i gang med jobbet. Annette fulgte også op på Svends kommentar fra sidste møde mht. frisør på Torstorp Plejecenter, hvor der ikke kommer nogen ny frisør. Annette har fået at vide, at der er lave en aftale med en udkørende frisør til de borgere, som ikke har mulighed for ellers at komme ud til en frisør. Den samme ordning gælder på 4 plejecentre i kommunen, der er kun et plejecenter tilbage (Henriksdal), som fortsat har egen frisørsalon, som de regner med at fortsætte med. Torben oplyste om, at i forhold til plejecentret på Rønnevang, så er tegningerne nu klar, og han ville høre, hvordan Handicaprådet vil inddrages i processen. Torben sender derfor et par datoforslag til sekretæren, som kan videreformidles til Handicaprådet. Det skal helst være en onsdag eller torsdag. Hvis der efterfølgende er behov for det, så drøftes sagen også på et ordinært handicaprådsmøde. 4. Status på høringssager I forhold til de udsendte høringssager den 31. maj 2012, har Susanne, Asger og Thomas haft et lille møde mandag den 4. juni, hvor det blev besluttet, at Asger udarbejdede et høringssvar på vegne af Handicaprådet i forhold til punktet vedr. godkendelse af nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ( 103 og 104 i Serviceloven). Høringssvaret har været forbi Social- og Sundhedsudvalget, hvor forslaget blev anbefalet, kun Socialdemokraterne og SF stemte imod. Byrådet skal således træffe den endelige beslutning på Byrådsmødet den 19. juni I det udarbejdede høringssvar fra Asger var der tvivl om lovligheden i at modregne i ledsageordningen. Susanne beklagede, at der i sagen fremgik en forkert formulering, idet der her menes, at der altid kigges på borgerens samlede ydelser, så der ikke sker en over kompensering hos borgeren. Formulering vil blive præciseret, så den ikke kan misforstås. Asger fortalte baggrunden for høringssvaret, og hans bekymring for, at borgerne på botilbuddene ikke længere har mulighed for at komme i aftentilbud, som de ellers har været vant til, og at han ved, at botilbuddene ikke har kapacitet til at erstatte denne ydelse. På Frøgaard Alle vil kommunens egne borgere ikke kunne deltage i aftentilbud, hvorimod de borgere, der kommer fra andre kommuner, stadig har muligheden for at komme ud om aftenen. John svarede, at kommunen skal forsøge at spare 50 mill. kr., og måske bliver de andre kommuner også nødt til at spare. Det er godt at få belyst sagen, da det jo påvirker alle med et høringssvar. Kenneth spurgte, om der er mulighed for, at finde pengene et andet sted, fra nogle grupperinger, som ikke er så svage? John svarede, at de nemme steder er blevet sparet væk det seneste års tid. 5. Opfølgning på klagesager Behandles under pkt. 6. 2

3 6. Opfølgning på klagestatistik for 41/42 Britt uddelte den nyeste klagestatistik fra den 9. maj Hun oplyste, at der siden sidst er startet endnu en medarbejder på området. Medarbejderne har været på kompetenceudvikling og kommunikationskurser samt har fokus på arbejdsgange. KMPG er indover processen. Der er nogle pukler, som skal indhentes, da der har været mange klagesager. Britt oplyste om, at der siden sidst kun er kommet 3 klagesager, og at der på nuværende tidspunkt ligger mange klager til behandling i det Sociale Nævn. Asger spurgte til, om Britt kunne sige noget om, en gennemsnits tid på genvurdering af sagerne? Britt oplyste, at der er en frist på 4 uger, når borgeren har klaget. Da det kan være svært at leve op til denne frist for tiden, så bliver borgeren orienteret omkring dette. Det er nok mere realistisk, at der pt. er 1½ måneds ventetid. Kenneth oplyste, at han har haft møde med projektchef i Børne- og Ungerådgivningscenteret Thomas Søgaard i forhold til statistikkerne, da det kan være svært at forstå tallene. En statistik kan jo altid belyses på flere forskellige måder. De har sammen fundet nogle tiltag, så det kan blive mere forståeligt. Derfor vil statistikkerne se lidt anderledes ud fra næste gang. Asger var nysgerrig på at høre, om der er noget tal på, hvor mange penge man har sparet, siden revisionsrapporten kom ud i 2011 og fremad? Britt oplyste, at det kan de ikke svare på på nuværende tidspunkt, da det også afhænger af klagernes udfald, som pt. ligger i det Sociale Nævn. Britt vil gerne påtage sig, at finde ud af, hvordan de faktiske udgifter har udviklet sig fra 2010 og fremad. 7. Status på tilgængelighedspris Vi har stadig ikke hørt noget. Tina har rykket borgmestersekretæren og vil give besked videre til Handicaprådet, når der er noget nyt i sagen. 8. Status på Årsberetningen Årsberetningen er blevet færdig og blev udleveret på mødet. Handicaprådet vil gerne, at årsberetningen bliver udsendt til Byrådet, Seniorrådet samt til pressen. Kenneth foreslog, at der i forbindelse med udsendelse til pressen blev knyttet nogle gode historier til bl.a. om opgangsfælleskaberne på Sønderby Torv samt de nye familieboligere på Park Vej. Det var der stor opbakning til i Handicaprådet, og Susanne lovede at følge op på det. Desuden vil Tina sørge for, at der kommer en stak årsberetninger ned i Informationen på Rådhuset. 9. Økonomi status på de aktuelle besparelser på social- og Handicapområdet, jf. opsamling fra høringssvaret Susanne gav en status i forhold til økonomien. Pt. forventes der et overforbrug på social- og handicacentrets område på 23,8 mill. kr. i forhold til budgettet. Disse penge skal findes et andet sted, dog skal det samtidig siges, at det beløb dækker over, at udgifterne trods alt er faldet med 15 mill. kr. fra 2010 til Det går den rigtige vej mht. udgifterne, men de falder ikke så hurtigt, som oprindeligt forventet. Der er derfor lagt nogle besparelser frem. Problemet er, at meget at vores økonomi (ca. 65%) er låst i varige botilbud, derfor har vi kun mulighed for at skrue på vores egne tilbud. Det har gjort, at der er blevet lavet en økonomisag, hvor der er blevet lagt op til besparelser på Fristedet (aftenklub for udviklingshæmmede), hjemmevejledning for udvik- 3

4 lingshæmmede borgere, hjemmevejledning for de psykisk sårbare borgere, det udgående misbrugsområde i socialpsykiatrien, Møllergården og Cirklen samt Café Paraplyen. Der skal ske besparelser på mellem % på disse områder, så der derved kan spares 3,4 mill. kr. fra Det vil kunne mærkes, da det er store besparelser. Besparelsen vedr. Café Paraplyen blev ikke sendt videre af hverken Social- og Sundhedsudvalget eller Økonomiudvalget. De resterende besparelser blev anbefalet af både Social- og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget, dog stemte socialdemokraterne og SF imod. Besparelsesforslaget har også været sendt i høring blandt de lokale MED-udvalg på Social- og Handicapområdet. Her kom der forslag om, at den besparelse som der skulle have været på hjemmevejledningen for de udviklingshæmmede, i stedet blev ændret til aftenklubtilbuddet Fristedet. Dette har Økonomiudvalget godkendt. Det samlede forslag skal endelig godkendes af Byrådet på tirsdag den 19. juni 2012, såfremt Byrådet godkender det, så skal besparelserne implementeres med det samme. Kenneth spurgte til den del af økonomien på de ca. 65% som er låst, hvordan det skal forestås? Susanne forklarede, at det er borgerne der betinger, at udgifterne er låst, da der er tale om borgernes bolig, som man ikke kan ændre på, med mindre borgerne selv ønsker det. Vi køber tilbud udefra fra pladser til ca. 200 borgere. Heraf er ca. 2/3 af pladserne vedr. udviklingshæmmede. Asger spurgte, om det ikke er muligt, at man på langt sigt kan se, hvor mange nye boliger der skal bruges? Susanne forklarede, at arbejdet med en langsigtet 20 års plan, så småt er gået i gang. Første mål kunne være, at nye borgere som udgangspunkt skal tilbydes botilbud inden for kommunens grænser, men det kræver, at vi får etableret nogle boliger i kommunen, som vi kan placere borgerne i. Susanne sluttede med at sige, at vi også kan se, at andre kommuner så småt begynder at hjemtage borgere fra vores egne botilbud. Generelt er der stor fokus på økonomien i hele landet og på mindre indgribende tilbud til borgerne, så de i højere grad støttes til at klare deres hverdag i egen bolig. 10. Status for aktiviteter ifm. handicappolitikken v/ Susanne Strandkjær og Kenneth Bjerregaard Kenneth og Susanne har sammen lavet en kommunikationsplan til implementering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, som er blevet udsendt på forhånd til Handicaprådet. Kenneth fortalte, at der er blevet drøftet, hvordan vi kan stimulere interessen for at søge job og oprette job indenfor handicapområdet. Planen er bl.a. at lave to pjecer vedr. ansættelse af borgere med handicap (både borger- og virksomhedsrettet). Patientforeningernes interesseorganisationer skal hjælpe den jobsøgende med den dialog der skal til mht. til at komme ud på arbejdsmarked. Dansk Handicaporganisationers fælles domicil i kommunen er klar til indvielse den 1. december kl. 12. Handicaprådet ønskede, at der blev aftalt et møde med Stig Langvad eller Projektlederen Jesper Boesen, for at få et samarbejde i forhold til jobmuligheder og evt. praktikforløb. Det er også vigtigt, at Jobcentret bliver inddraget i denne proces. I forbindelse med det fælles domicil må der være brug for medarbejdere til kantinen og andre serviceopgaver incl. vedligeholdelse af parkområdet, som med fordel kan løftes at borgere på handicapområdet. Vi er dog ikke klar over, hvor mange medarbejdere der 4

5 flytter med og om evt. arbejdsopgaver er udliciteret. Susanne laver et forslag til brev med forslag om et møde, som sendes forbi Handicaprådet, som medunderskrivere på brevet. Susanne fortalte, at hun har en aftale med Kommunikationscentret i næste uge, i forhold til at komme med nogle gode historier, som kan bruges i agurketiden. Her er det også vigtigt, at Annettes historie med familieboligerne bliver inddraget. Erna fortalte, om det lokale Beskæftigelses Råd (LBR) som er et samarbejde med jobcentret. LBR får ca. 1 mill. kr. til at lave tiltag og undersøgelser for mennesker med psykiske problemer af forskellige arter, bl.a. at hjælpe dem med at skaffe hjælpemidler i forbindelse med et job. LBR er ved at lave en brochure med de muligheder, der er. Erna fortalte også, at der arbejdes på besøg i virksomheder via LBR. Der er en proces i gang, for at få fortalt, hvem LBR er, da der aldrig kommer nogle henvendelser. Få arbejdspladser har påtaget sig et ansvar bl.a. Ikea og Berentsen vaskeri. John sagde, at pt. er der mange virksomheder som kæmper med økonomien, hvis vi kan få den gode historie i avisen, så kan det måske være en øjen åbner for andre virksomheder. 11. Byggeri - tilgængelighed overholdelse og fejl i processen (resultatet af en undersøgelse) v/ Erna Christensen I april har Statens Byggeforsknings Institut inviteret til et møde om tilgængelighed, idet der er lavet en undersøgelse i forhold til tilgængelighed ved byggerier. Undersøgelsen er ikke offentliggjort endnu, der afventes en afsluttende rapport til efteråret. Undersøgelsen viser tydeligt, at virkeligheden ikke stemmer overens med reglerne. Der sker alt for mange fejl i byggerisager i forhold til tilgængeligheden. Der er et eksempel på, at ved 145 målepunkter, er kun 42% af punkterne opfyldt efter reglerne, og 7 % er delvis opfyldt. Der er fejl hele vejen igennem både, hvad angår bygherrens ansøgning, sagsbehandling i kommunerne m.v. Til trods for, at det er muligt at bruge nogle tilgængeligheds revisorer i forbindelse med byggerier, så afhænger det af bygherre, hvor meget de inddrages. I forhold til at få adgang til tilgængeligheds revisorernes notater, er det ikke muligt på det private område. Der blev gjort opmærksom på, at selvom man siger handicapvenlige, så er det ikke det samme som tilgængelighed, for bl.a. blinde har ikke de samme muligheder. Oftest bliver de fysisk handicappede hørt, men de svagt seende tager man ikke ordentligt hensyn til. 12. Eventuelt Hans fortalte, at kommunen har i samarbejde med Hjernesagen startet en pårørende gruppe for hjerneskadede. Det er på forsøgsbasis over 5 uger, da det viser sig, at der er et stort behov for det. 40 personer er blevet ramt af hjerneskadede/blodpropper i kommunen i Sekretær Tina går på barsel ultimo juli Der er ansat en vikar Anette Kjær, som vil overtage sekretæropgaven. Der kommer mail ud med Anettes kontaktinfo, når hun starter midt juli Mødet sluttede kl næste møde er aftalt til torsdag den 6. september

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Referat SHC - Team Myndighed 29-04-2013 Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014 December 2014 28. årgang 1 nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup... 12 Stormøde den 20. november 2014. 15 Årets handicappris....

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere