kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommunikationspolitik Skanderborg Kommune"

Transkript

1

2

3 kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

4 FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere. Politikken sætter fokus på, hvad god kommunikation er i Skanderborg Kommune, og hvordan vi kan understøtte Byrådets overordnede politiske vision og de seks grundlæggende kommunale kerneværdier ved at kommunikere målrettet og gennemtænkt. Kommunikationspolitikken er bygget op af flere elementer. Den består indledende af et formål og en vision - et pejlemærke, vi kan stræbe efter i det daglige arbejde med kommunikation. Visionen konkretiseres af seks overordnede principper for god kommunikation. Kommunikationspolitikken skal være en levende del af vores hverdag. Derfor er politikkens vision og principper udmøntet i seks konkrete indsatsområder, der hver især beskrives nærmere. Til hvert indsatsområde er der knyttet nogle konkrete mål og nogle handlingsanvisende anbefalinger, som skal gøre politikken brugbar for den enkelte medarbejder i en travl hverdag. De seks indsatsområder har følgende overskrifter: Sådan kommunikerer vi med hinanden Sådan kommunikerer vi med presse og medier Sådan kommunikerer vi med borgere og samarbejdspartnere Sådan kommunikerer vi skriftligt Sådan bruger vi hjemmesiden Sådan kommunikerer vi visuelt Kommunikationspolitikken gælder for alle medarbejdere i Skanderborg Kommune. Den vil blive fulgt op af konkrete kommunikationsværktøjer og mindre vejledninger, som lægges på intranettet. Godkendt i Byrådet den 19. december

5 der er kommunikation i alt, hvad vi foretager os god intern kommunikation er en forudsætning for at kommunikere godt eksternt vi målretter vores kommunikation vi samarbejder åbent, ærligt og professionelt med pressen vores visuelle kommunikation følger den overordnede designlinje vi evaluerer vores kommunikation 2

6 Formål, vision og principper Formål Formålet med denne kommunikationspolitik er at give alle afdelinger og institutioner i Skanderborg Kommune et fælles grundlag for at kommunikere på trods af de forskelligheder, der er mellem dem. Vision Kommunikationspolitikken skal understøtte Skanderborg Kommunes visioner, værdier og mål. Politikken skal også medvirke til at fremme dialog og videndeling overalt i organisationen. Endelig skal politikken medvirke til, at Skanderborg Kommune opleves af borgere og samarbejdspartnere som en åben, kompetent og moderne servicevirksomhed. Principper for god kommunikation Skanderborg Kommune har seks grundlæggende principper, der udstikker rammerne for, hvad vi betragter som god kommunikation. Der er kommunikation i alt, hvad vi foretager os Skanderborg Kommune er en kommunikerende organisation. Medarbejdere og ledere arbejder indenfor mange forskellige områder og løser vidt forskellige opgaver, men vi har en ting til fælles - vi arbejder alle med kommunikation. Kommunikation skal derfor tænkes med i enhver aktivitet og enhver beslutning på alle niveauer i vores organisation. God intern kommunikation er en forudsætning for at kommunikere godt eksternt Når den interne kommunikation fungerer, kan medarbejdere og ledelse kommunikere optimalt med omverdenen. Den enkelte medarbejder skal være velinformeret om de politiske målsætninger og de væsentlige beslutninger, som træffes af ledelsen. Ledelsen har omvendt behov for at være i dialog med medarbejderne for at kende deres holdninger og synspunkter. Derfor skal ledelse og medarbejdere prioritere den interne dialog og videndeling i det daglige arbejde. 3

7 Ansvaret for, at den daglige kommunikation fungerer, ligger både hos ledelse og medarbejdere. Ledelsen udstikker de overordnede rammer, så den interne kommunikation og videndeling kan fungere optimalt. Medarbejdere har ret og pligt til aktivt at opsøge og videregive relevante informationer. Vi målretter vores kommunikation Skanderborg Kommunes borgere, brugere og samarbejdspartnere har krav på en klar og forståelig kommunikation. Vi mister omgivelsernes opmærksomhed, hvis vi trætter folk med information, de ikke har behov for. Derfor skal vores kommunikation altid være gennemtænkt og målrettet konkrete målgrupper. Vi skal kommunikere i et letforståeligt og direkte sprog, så vore modtagere forstår det, vi siger og skriver. Vi skal vælge de kommunikationskanaler, der bedst sikrer, at vi når vores forskellige målgrupper. Vi samarbejder åbent, ærligt og professionelt med pressen Pressen er vigtig samarbejdspartner for Skanderborg Kommune. Vi bruger pressen aktivt til at videregive informationer og beslutninger, der har interesse og konsekvenser for andre end os selv. I samarbejdet med pressen tager vi altid det sure med det søde. Det betyder, at vi fortæller de positive historier, men også at vi fortæller åbent om de fejl, vi begår, eller om beslutninger som kan opleves som ubehagelige eller negative. Vores visuelle kommunikation følger den overordnede designlinje Vi skal opleves af borgere og samarbejdspartnere, som en hel og sammenhængende virksomhed. Et godt og gennemtænkt visuelt design skal være med til at understøtte den oplevelse. Skanderborg Kommunes visuelle udtryk skal være konsekvent, enkelt, og professionelt, så modtageren hurtigt kan identificere os som afsender. Vi evaluerer vores kommunikation Det er vores ansvar som afsender, at den daglige kommunikation med vore mange forskellige målgrupper lykkes. Evaluering skal derfor være en naturlig del af vores kommunikationsaktiviteter, så vi løbende kan justere og korrigere dem. 4

8 Information og kommunikation er den lim, der binder organisationen sammen Alle medarbejdere skal føle sig velinformerede Intranettet skal gøre det nemt og hurtigt at dele viden der bør altid udpeges en tovholder for kommunikation på større projekter Sådan kommunikerer vi med hinanden Information og kommunikation er den lim, der binder organisationen sammen. Derfor er det vigtigt, at information og kommunikation fungerer på alle niveauer i organisationen. Den interne kommunikation skal styrke den enkeltes forudsætninger for at tage ansvar og levere et stykke kompetent og professionelt arbejde. Derudover skal den være med til at skabe gode muligheder for en fri og demokratisk dialog, så Skanderborg Kommune opleves som en god og arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er engagerede. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere i fællesskab er med til at sikre, at kommunikationen flyder også på tværs af stabe og fagsekretariater. Alle medarbejdere skal føle sig velinformerede både om kommunens politiske målsætninger og om de væsentlige beslutninger, som træffes i organisationen. Den interne kommunikation skal understøttes af en god infrastruktur Væsentlige interne kommunikationskanaler er intranettet, ledelsessystemet, MED-organsiationen og personalebladet. Intranettet skal først og fremmest gøre det nemt og hurtigt at dele viden på tværs af organisationen. Her skal både være nyheder og forskellige værktøjer og mere statiske informationer. Informationer, der har betydning for hele eller større dele af organisationen, skal som minimum formidles via intranettet. Omvendt er det principielt tilstrækkeligt at bruge intranettet til at formidle informationer videre i organisationen. Derfor er det vigtigt, at alle ansatte i Skanderborg Kommune får adgang til intranettet. De steder, hvor det ikke kan lade sig gøre, er det lederens opgave at formidle relevante informationer videre til medarbejderne. 5 Ledelsessystemet og MED-organisationen er også centrale elementer i infrastrukturen til at sikre den interne kommunikation. Samarbejdet og dialogen mellem ledelse og medarbejdere er forankret i den lokale MED-aftale, hvor der lægges vægt på en gensidig informationspligt på alle niveauer.

9 Personalebladet skal gennem konkrete historier afspejle kommunens overordnede værdier, mål og strategier. På den måde skal bladet være med til at understøtte og udvikle en fælles kultur. Alle medarbejdere kan i princippet komme med gode ideer til historier, som ønskes bragt i personalebladet. Kommunikation fast dagsordenspunkt For at støtte mulighederne for videndeling bør kommunikation være et fast punkt på dagsordenen på alle møder, hvor der træffes beslutninger, som har betydning for andre end mødedeltagerne. Det betyder, at følgende overvejes: Hvem har brug for at vide noget om denne be slutning? Hvad skal de pågældende vide? Hvem skal informere dem? Hvordan skal de informeres? Hvornår skal de informeres? Kommunikationstovholder på større projekter God kommunikation skal også være med til at understøtte samarbejdet på tværs af organisationen. Derfor er det bl.a. vigtigt, at projektbeskrivelser er tilgængelige på intranettet, og at de indeholder en kommunikationsplan, hvis det er relevant. Der bør desuden altid udpeges en tovholder for kommunikation på større projekter. Sagsfremstillinger, dagsordener og mødereferater er en væsentlig kilde til intern information. Derfor er det vigtigt, at de skrives, så de også kan læses og forstås af andre end mødedeltagerne. 6

10 vi skal kommunikere klart og åbent, så borgerne ved, hvad de kan forvente enhver henvendelse besvares fyldestgørende vi vil gerne kigges i kortene hjemmesiden er den foretrukne kommunikationskanal Sådan kommunikerer vi med borgere og samarbejdspartnere Skanderborg Kommune er dagligt i kontakt med mange borgere og samarbejdspartnere, som alle har krav på at få en god og professionel betjening. Betjeningen af borgere og samarbejdspartnere skal være kendetegnet ved dialog, tillid, respekt og ligeværdighed. Vi skal kommunikere klart og åbent, så borgerne ved, hvad de kan forvente. Det er med til at styrke oplevelsen af Skanderborg Kommune som en åben og troværdig servicevirksomhed. God og sammenhængende service udadtil kræver overblik indadtil Enhver henvendelse til Skanderborg Kommune - hvad enten den er mundtlig eller skriftlig - skal besvares fyldestgørende. Borgerne skal opleve, at der er sammenhæng i vores service. Det kræver bl.a., at det er nemt og hurtigt for den enkelte medarbejder at henvise til relevante fagpersoner eller afdelinger. Derfor skal det være let at få overblik over hvilke opgaver, der løses i hvilke afdelinger. Alle ansatte skal i princippet kunne henvise til en eller flere relevante fagpersoner, hvis man ikke selv kan besvare konkrete spørgsmål fra en borger. Vi svarer rettidigt Det er vigtigt, at alle henvendelser besvares indenfor de fastlagte tidsfrister uanset om kontakten er personlig, pr. brev, eller telefonisk. Hvis det ikke er muligt at give et fyldestgørende svar indenfor den fastsatte tidsfrist, bør vi som minimum oplyse, hvornår modtageren kan forvente at få et svar. Borgernes ret til aktindsigt I Skanderborg Kommune vil vi gerne kigges i kortene. Alle borgere har ret til at få aktindsigt i deres egen personsag. Enhver henvendelse om aktindsigt - hvad enten den er skriftlig eller mundtlig - skal besvares hurtigst muligt og senest efter 10 dage. 7 Vi henviser til Hjemmesiden er Skanderborg Kommunes foretrukne informationskanal til borgere og samarbejdspartnere. Hjemmesiden skal bruges til at sikre et højt informationsniveau om vores aktiviteter og serviceydelser. Forskellige målgrup-

11 per skal kunne læse aktuelle og relevante nyheder, hente informationer og vejledninger, benytte selvbetjeningsløsninger osv. Det er i vores egen interesse, at flest mulige borgere og samarbejdspartnere vænnes til at søge information på hjemmesiden, før de kontakter os. Derfor bør vi så vidt mulig henvise til kommunens hjemmeside, når det er relevant. Venlig telefonbetjening Telefonbetjeningen tilrettelægges, så vi kan levere en hurtig og effektiv betjening. Det er vigtigt, at kommunens centrale omstilling fungerer effektivt. Det kræver en god telefonkultur i hele organisationen. Tonen skal være venlig og serviceminded. Alle ansatte har pligt til at hjælpe de borgere, der henvender sig telefonisk. Koordineret serviceinformation Den information, vi leverer til borgerne omkring vore ydelser skal altid være aktuel og korrekt. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem serviceinformationen på hjemmesiden, og den vi sender ud i pjecer. Udarbejdelse af kommunikationsstrategi og -planer Der laves på baggrund af kommunikationspolitikken en kommunikationsstrategi for Skanderborg Kommune. Som led heri udarbejder fagsekretariaterne en eller flere konkrete kommunikationsplaner, der kan kaste lys over følgende: Hvad er målet med kommunikationen? (Skal folk have ny viden, ændre adfærd eller lign.) Hvad er budskabet? (Hvad vil vi fortælle - er det nyheder, regelændringer osv. Hvem er interessenter og målgrupper? (interne, eksterme, borgere, samarbejdspartnere osv.) Hvilke kommunikationskanaler og aktiviteter skal vælges? (www, pjecer, nyhedsbreve, borgermøder osv.) Hvem gør hvad? (Ansvarsfordeling ml. egen afdeling, kommunikationsteamet, ekstern leverandør osv.) 8

12 vi skal bruge pressen aktivt de gode historier findes overalt vores budskaber skal være afbalancerede og troværdige det øger vores troværdighed, at vi selv tør stå frem Sådan samarbejder vi med presse og medier Skanderborg Kommune er interessant for omverdenen og bliver dagligt omtalt i mange medier. I praksis er pressens rolle ofte at kontrollere kommunens myndighedsudøvelse og det serviceniveau, vi leverer. De historier pressen bringer videre hver dag har stor betydning for borgernes oplevelse af os. Derfor skal vi bruge pressen aktivt og sikre, at den har de bedst mulige arbejdsbetingelser for at formidle korrekt viden og indsigt om kommunens forhold. Det betyder også, at den enkelte journalist skal opleve, at det er let at komme i kontakt med de relevante personer, når de eksempelvis ønsker at få en kommentar til en sag. Presseomtale skal tænkes ind I Skanderborg Kommune ønsker vi, at initiativer til at kontakte pressen også tages decentralt. Det betyder, at afdelinger og institutioner også opsøger pressen og fortæller de gode historier, når det er relevant. De gode historier findes overalt i organisationen. Hver gang vi starter nye projekter op eller finder nye måder at løse eksisterende opgaver på, bør vi overveje om det er relevant at formidle videre til pressen. Sager der behandles i byrådet eller i de politiske udvalg bør under alle omstændigheder vurderes, med henblik på at afgøre om de er relevante at videreformidle til pressen. 9

13 Når vi laver fejl Skanderborg Kommune skal markere sig i medierne med afbalancerede og troværdige budskaber. Derfor skal vi være parate til at fortælle om de fejl, vi begår, som har betydning for vores omgivelser. Det øger vores troværdighed, at vi selv tør at stå frem. Fra tid til anden vil der opstå kriser eller negative historier. Det er vigtigt, at vi håndterer dem hurtigt og effektivt i forhold til pressen. Derfor skal vi hurtigst muligt fremlægge alle væsentlige fakta i en sag. Det giver os også mulighed for selv at sætte dagsordenen, når vi formulerer den første version af historien.» 10

14 Alle kan bidrage til dialogen med omverdenen gennem pressen Ytringsfrihed tavshedspligt skal beskytte borgeren Ingen borger skal være utryg ved at give personlige oplysninger til en offentlig myndighed Grundlovens 77 om ytringsfrihed gælder også for kommunalt ansatte. Alle kan bidrage til dialogen med omverdenen gennem pressen. Der er tale om en ret ikke en pligt. Hvis du bliver kontaktet af en journalist og ikke kan eller vil udtale dig, har du derimod pligt til at henvise til en kollega eller leder. Ansvaret for kommunikation følger som udgangspunkt ansvaret for opgaven. Som medarbejder kan du udtale dig til pressen om emner, der ligger indenfor dit eget fagområde. Det er som hovedregel uproblematisk at videregive faktuelle oplysninger om normeringer, økonomi eller andet. Hvis journalisten efterspørger holdninger eller vurderinger, er det vigtigt, at du præciserer, om du taler på egne vegne eller på vegne af institutionen eller myndigheden. Du har, som alle andre borgere, ret til at sige din mening, når du udtaler dig som privatperson, også selvom du udtaler dig om din arbejdsplads. Du bestemmer selv, hvad du vil sige, og hvordan du vil sige det. Retten til at udtale sig frit gælder kun, når du som offentlig ansat udtaler dig som privat person på egne vegne. Tavshedspligt skal beskytte borgeren Som udgangspunkt er alle informationer og beslutninger åbne for offentligheden medmindre de efter en konkret vurdering bedømmes som fortrolige. Tavshedspligten drejer sig især om at beskytte enkeltpersoners privatliv. Ingen borgere skal være utrygge ved at give personlige oplysninger til en offentlig myndighed. Derfor er det vigtigt, at borgerne kan være trygge ved, at vi ikke videreformilder personlige oplysninger. postlister er en væsentlig kilde til information for journalister og andre, som ønsker at følge vores aktiviteter 11

15 Åbne postlister Som en del af vores service overfor pressen og andre, der ønsker at følge vores aktiviteter, har vi åbne postlister på Det betyder, at den post vi modtager hver dag er offentlig tilgængelig i overskriftsform. Postlisterne er en væsentlig kilde til information for journalister og andre, der ønsker at følge vores aktiviteter. Derfor sker det af og til, at journalister henvender sig og søger aktindsigt i en sag på baggrund af postlisterne. Her er det vores opgave at yde en god service og svare hurtigt på henvendelsen, bl.a. fordi journalister ofte har en stram deadline. Er du i tvivl? Konkrete tvivlspørgsmål omkring om tavshedspligt og aktindsigt, bør afklares i samarbejde med det juridiske team i byråds- og direktionssekretariatet. 12

16 Det er vores ansvar som afsender, at modtageren forstår vores budskaber vi skal være meget bevidste omkring vores sprogbrug Vores sprog skal afspejle, at vi ønsker at behandle alle med respekt og ligeværd vi tager altid udgangspunkt i modtagerens behov og situation Sådan kommunikerer vi skriftligt Medarbejdere i Skanderborg Kommune kommunikerer hver dag med mange forskellige målgrupper: borgere, foreninger, organisationer, andre kommuner, regioner, styrelser, ministerier, politikere m.fl. Det er vores ansvar som afsender, at modtageren forstår vores budskaber. Den måde, vi kommunikerer på gennem den daglige rutine kommunikation har desuden stor betydning for, hvordan vi opfattes. Det betyder, at vi skal være meget bevidste omkring vores sprogbrug. Det er vigtigt, at vi skriver i et let forståeligt sprog, og at vi altid tager udgangspunkt i modtagerens behov og situation. Vi kommunikerer i øjenhøjde Vore modtagere er vidt forskellige. Vores sprogbrug skal være tilpasset den enkelte og tage udgangspunkt i konkrete forudsætninger eksempelvis alder eller bestemte sociale forhold. Sproget skal være let forståeligt, kort og præcist. Vi bruger kun fagudtryk, når vi skriver til andre fagfolk. 13

17 Det sprog, vi bruger, skal afspejle, at vi ønsker at behandle alle med respekt og ligeværdighed. I Skanderborg Kommune er vi som udgangspunkt dus med borgerne. Det gælder både i personlige breve og i generel information. [Kom-mu-ni-ka-tion] betydningsformidling Vi vil arbejde for at skabe en god kommunikationskultur Vi skal arbejde for en god sprogkultur, hvor sproget er tilpasset den konkrete kommunikationssituation, det indgår i. Arbejdet med sprogkultur kan eksempelvis ske ved at fokusere på sproget gennem konkrete vejledninger, kommunikationskurser eller projekter m.m. 14

18 er en af vores vigtigste kommunikationskanaler sådan bruger vi hjemmesiden hjemmesiden skal være med til at sikre åbenhed, tilgængelighed og gennemskuelighed informationer og nyheder skal altid være aktuelle og opdaterede hjemmesiden skal bruges aktivt til at inddrage borgerne er en af vores vigtigste kommunikationskanaler i forhold til borgere, pressen, samarbejdspartnere osv. Ledere, ansatte og politikere bruger også hjemmesiden til at holde sig informeret om kommunen. Derfor skal Skanderborg Kommunes hjemmeside sikre et højt informationsniveau om kommunens aktiviteter og serviceydelser overfor alle interesserede. Hjemmesiden skal være kendetegnet ved at være anvendelig og overskuelig. Det skal være let for borgerne og andre at finde den relevante information. Hjemmesiden skal være med til at sikre åbenhed, tilgængelighed og gennemskuelighed i kommunens arbejde og opgaveløsning. Selvbetjeningsløsningerne skal løbende udbygges og forbedres, så borgerne i princippet får mulighed for at blive serviceret døgnet rundt. Pressen bringer ofte historier fra hjemmesiden, bl.a. derfor skal informationer og nyheder altid være aktuelle og opdaterede. Det betyder også, at alle ansatte skal være opmærksomme på, at hjemmesiden kan bruges, når vi skal fortælle de gode historier om Skanderborg Kommune. Hjemmesiden vigtig i borgerinddragelsen og demokratidebatten Byrådet lægger vægt på borgerinddragelse og nærdemokrati. Hjemmesiden skal derfor også bruges aktivt i forhold til at give borgerne mulighed for at blive inddraget i de politiske processer og beslutninger. Alle politiske dagsordener og referater skal være tilgængelige på siden. Det skal være muligt for den enkelte borger at komme i kontakt med 15

19 politikerne via hjemmesiden. Endelig skal hjemmesiden bruges aktivt i forbindelse med konkrete borgerinddragelsesprocesser. Hjemmesiden er et fælles ansvar Det er kommunikationsteamet, der har det overordnede ansvar for drift og udvikling af hjemmesiden, så den løbende kommer til at indeholde nye services og muligheder. Fagsekretariater, stabe og kontraktstyrede enheder har ansvaret for at relevante informationer fra deres område ajourføres og løbende udvikles. 16

20 klar visuel profil Skanderborg Kommune skal fremstå som en sammenhængende virksomhed Alle større medieprodukter skal have et professionelt layout sådan kommunikerer vi visuelt Skanderborg Kommune skal have en klar visuel profil, hvor gennemgående elementer som kommunevåben, farver, skrifttyper osv. er med til at understøtte oplevelsen af helhed og sammenhæng i kommunen. Den visuelle profil kommer til udtryk hver gang, vi kommunikerer med brugere og omverdenen gennem forskellige kommunikationskanaler. Det kan eksempelvis være annoncer, tryksager, visitkort og meget andet. Den visuelle profil skal også virke indadtil, så alle ansatte oplever, at Skanderborg Kommune er en sammenhængende organisation med fælles værdier. Skanderborg Kommune skal fremstå som en sammenhængende virksomhed, samtidigt med, at institutioner og kontraktstyrede enheder godt kan profilere sig indenfor rammerne af den fælles grafiske identitet. Alle større medieprodukter, der har Skanderborg Kommune som afsender skal have et professionelt layout. Alle 17

21 medarbejdere i den centrale administration skal kende og følge de overordnede principper for grafisk design i Skanderborg Kommune. Udviklingen af designlinje Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som har til opgave at kigge på udviklingen af Skanderborg Kommunes designguiden, så den løbende justeres og udvikles. 18

22 her kan du få hjælp Ansvaret for de daglige kommunikationsopgaver ligger som hovedregel i den enkelte afdeling. Du kan altid få hjælp og rådgivning fra kommunikationsteamet i byråds- og direktionssekretariatet eksempelvis til at: Finde den bedste løsning, når du skal ud med dit budskab. Briefe eksterne leverandører på en opgave, så du får det bedste resultat. Afdække behovet for information til en given målgruppe. Skrive en pressemeddelelse, arrangere pressemøde eller andre ting i forbindelse med pressen. Udarbejde kommunikationsplaner for store eller længerevarende kommunikationsopgaver. Udarbejde større tryksager, annoncer eller andre medieprodukter. Tilrettelægge uddannelse og træning af medarbejdere i kommunikation. Strukturere, skrive og publicere information på Strukturere, skrive og publicere information på intranettet. 19

23 20

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil Kommunikationsstrategi Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil indhold Kommunikationsstrategiens formål 2 Kommunikationsstrategiens principper 4 Fra ord til handling 8 Fokus på lederne 9 Borgere og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere