kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommunikationspolitik Skanderborg Kommune"

Transkript

1

2

3 kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

4 FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere. Politikken sætter fokus på, hvad god kommunikation er i Skanderborg Kommune, og hvordan vi kan understøtte Byrådets overordnede politiske vision og de seks grundlæggende kommunale kerneværdier ved at kommunikere målrettet og gennemtænkt. Kommunikationspolitikken er bygget op af flere elementer. Den består indledende af et formål og en vision - et pejlemærke, vi kan stræbe efter i det daglige arbejde med kommunikation. Visionen konkretiseres af seks overordnede principper for god kommunikation. Kommunikationspolitikken skal være en levende del af vores hverdag. Derfor er politikkens vision og principper udmøntet i seks konkrete indsatsområder, der hver især beskrives nærmere. Til hvert indsatsområde er der knyttet nogle konkrete mål og nogle handlingsanvisende anbefalinger, som skal gøre politikken brugbar for den enkelte medarbejder i en travl hverdag. De seks indsatsområder har følgende overskrifter: Sådan kommunikerer vi med hinanden Sådan kommunikerer vi med presse og medier Sådan kommunikerer vi med borgere og samarbejdspartnere Sådan kommunikerer vi skriftligt Sådan bruger vi hjemmesiden Sådan kommunikerer vi visuelt Kommunikationspolitikken gælder for alle medarbejdere i Skanderborg Kommune. Den vil blive fulgt op af konkrete kommunikationsværktøjer og mindre vejledninger, som lægges på intranettet. Godkendt i Byrådet den 19. december

5 der er kommunikation i alt, hvad vi foretager os god intern kommunikation er en forudsætning for at kommunikere godt eksternt vi målretter vores kommunikation vi samarbejder åbent, ærligt og professionelt med pressen vores visuelle kommunikation følger den overordnede designlinje vi evaluerer vores kommunikation 2

6 Formål, vision og principper Formål Formålet med denne kommunikationspolitik er at give alle afdelinger og institutioner i Skanderborg Kommune et fælles grundlag for at kommunikere på trods af de forskelligheder, der er mellem dem. Vision Kommunikationspolitikken skal understøtte Skanderborg Kommunes visioner, værdier og mål. Politikken skal også medvirke til at fremme dialog og videndeling overalt i organisationen. Endelig skal politikken medvirke til, at Skanderborg Kommune opleves af borgere og samarbejdspartnere som en åben, kompetent og moderne servicevirksomhed. Principper for god kommunikation Skanderborg Kommune har seks grundlæggende principper, der udstikker rammerne for, hvad vi betragter som god kommunikation. Der er kommunikation i alt, hvad vi foretager os Skanderborg Kommune er en kommunikerende organisation. Medarbejdere og ledere arbejder indenfor mange forskellige områder og løser vidt forskellige opgaver, men vi har en ting til fælles - vi arbejder alle med kommunikation. Kommunikation skal derfor tænkes med i enhver aktivitet og enhver beslutning på alle niveauer i vores organisation. God intern kommunikation er en forudsætning for at kommunikere godt eksternt Når den interne kommunikation fungerer, kan medarbejdere og ledelse kommunikere optimalt med omverdenen. Den enkelte medarbejder skal være velinformeret om de politiske målsætninger og de væsentlige beslutninger, som træffes af ledelsen. Ledelsen har omvendt behov for at være i dialog med medarbejderne for at kende deres holdninger og synspunkter. Derfor skal ledelse og medarbejdere prioritere den interne dialog og videndeling i det daglige arbejde. 3

7 Ansvaret for, at den daglige kommunikation fungerer, ligger både hos ledelse og medarbejdere. Ledelsen udstikker de overordnede rammer, så den interne kommunikation og videndeling kan fungere optimalt. Medarbejdere har ret og pligt til aktivt at opsøge og videregive relevante informationer. Vi målretter vores kommunikation Skanderborg Kommunes borgere, brugere og samarbejdspartnere har krav på en klar og forståelig kommunikation. Vi mister omgivelsernes opmærksomhed, hvis vi trætter folk med information, de ikke har behov for. Derfor skal vores kommunikation altid være gennemtænkt og målrettet konkrete målgrupper. Vi skal kommunikere i et letforståeligt og direkte sprog, så vore modtagere forstår det, vi siger og skriver. Vi skal vælge de kommunikationskanaler, der bedst sikrer, at vi når vores forskellige målgrupper. Vi samarbejder åbent, ærligt og professionelt med pressen Pressen er vigtig samarbejdspartner for Skanderborg Kommune. Vi bruger pressen aktivt til at videregive informationer og beslutninger, der har interesse og konsekvenser for andre end os selv. I samarbejdet med pressen tager vi altid det sure med det søde. Det betyder, at vi fortæller de positive historier, men også at vi fortæller åbent om de fejl, vi begår, eller om beslutninger som kan opleves som ubehagelige eller negative. Vores visuelle kommunikation følger den overordnede designlinje Vi skal opleves af borgere og samarbejdspartnere, som en hel og sammenhængende virksomhed. Et godt og gennemtænkt visuelt design skal være med til at understøtte den oplevelse. Skanderborg Kommunes visuelle udtryk skal være konsekvent, enkelt, og professionelt, så modtageren hurtigt kan identificere os som afsender. Vi evaluerer vores kommunikation Det er vores ansvar som afsender, at den daglige kommunikation med vore mange forskellige målgrupper lykkes. Evaluering skal derfor være en naturlig del af vores kommunikationsaktiviteter, så vi løbende kan justere og korrigere dem. 4

8 Information og kommunikation er den lim, der binder organisationen sammen Alle medarbejdere skal føle sig velinformerede Intranettet skal gøre det nemt og hurtigt at dele viden der bør altid udpeges en tovholder for kommunikation på større projekter Sådan kommunikerer vi med hinanden Information og kommunikation er den lim, der binder organisationen sammen. Derfor er det vigtigt, at information og kommunikation fungerer på alle niveauer i organisationen. Den interne kommunikation skal styrke den enkeltes forudsætninger for at tage ansvar og levere et stykke kompetent og professionelt arbejde. Derudover skal den være med til at skabe gode muligheder for en fri og demokratisk dialog, så Skanderborg Kommune opleves som en god og arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er engagerede. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere i fællesskab er med til at sikre, at kommunikationen flyder også på tværs af stabe og fagsekretariater. Alle medarbejdere skal føle sig velinformerede både om kommunens politiske målsætninger og om de væsentlige beslutninger, som træffes i organisationen. Den interne kommunikation skal understøttes af en god infrastruktur Væsentlige interne kommunikationskanaler er intranettet, ledelsessystemet, MED-organsiationen og personalebladet. Intranettet skal først og fremmest gøre det nemt og hurtigt at dele viden på tværs af organisationen. Her skal både være nyheder og forskellige værktøjer og mere statiske informationer. Informationer, der har betydning for hele eller større dele af organisationen, skal som minimum formidles via intranettet. Omvendt er det principielt tilstrækkeligt at bruge intranettet til at formidle informationer videre i organisationen. Derfor er det vigtigt, at alle ansatte i Skanderborg Kommune får adgang til intranettet. De steder, hvor det ikke kan lade sig gøre, er det lederens opgave at formidle relevante informationer videre til medarbejderne. 5 Ledelsessystemet og MED-organisationen er også centrale elementer i infrastrukturen til at sikre den interne kommunikation. Samarbejdet og dialogen mellem ledelse og medarbejdere er forankret i den lokale MED-aftale, hvor der lægges vægt på en gensidig informationspligt på alle niveauer.

9 Personalebladet skal gennem konkrete historier afspejle kommunens overordnede værdier, mål og strategier. På den måde skal bladet være med til at understøtte og udvikle en fælles kultur. Alle medarbejdere kan i princippet komme med gode ideer til historier, som ønskes bragt i personalebladet. Kommunikation fast dagsordenspunkt For at støtte mulighederne for videndeling bør kommunikation være et fast punkt på dagsordenen på alle møder, hvor der træffes beslutninger, som har betydning for andre end mødedeltagerne. Det betyder, at følgende overvejes: Hvem har brug for at vide noget om denne be slutning? Hvad skal de pågældende vide? Hvem skal informere dem? Hvordan skal de informeres? Hvornår skal de informeres? Kommunikationstovholder på større projekter God kommunikation skal også være med til at understøtte samarbejdet på tværs af organisationen. Derfor er det bl.a. vigtigt, at projektbeskrivelser er tilgængelige på intranettet, og at de indeholder en kommunikationsplan, hvis det er relevant. Der bør desuden altid udpeges en tovholder for kommunikation på større projekter. Sagsfremstillinger, dagsordener og mødereferater er en væsentlig kilde til intern information. Derfor er det vigtigt, at de skrives, så de også kan læses og forstås af andre end mødedeltagerne. 6

10 vi skal kommunikere klart og åbent, så borgerne ved, hvad de kan forvente enhver henvendelse besvares fyldestgørende vi vil gerne kigges i kortene hjemmesiden er den foretrukne kommunikationskanal Sådan kommunikerer vi med borgere og samarbejdspartnere Skanderborg Kommune er dagligt i kontakt med mange borgere og samarbejdspartnere, som alle har krav på at få en god og professionel betjening. Betjeningen af borgere og samarbejdspartnere skal være kendetegnet ved dialog, tillid, respekt og ligeværdighed. Vi skal kommunikere klart og åbent, så borgerne ved, hvad de kan forvente. Det er med til at styrke oplevelsen af Skanderborg Kommune som en åben og troværdig servicevirksomhed. God og sammenhængende service udadtil kræver overblik indadtil Enhver henvendelse til Skanderborg Kommune - hvad enten den er mundtlig eller skriftlig - skal besvares fyldestgørende. Borgerne skal opleve, at der er sammenhæng i vores service. Det kræver bl.a., at det er nemt og hurtigt for den enkelte medarbejder at henvise til relevante fagpersoner eller afdelinger. Derfor skal det være let at få overblik over hvilke opgaver, der løses i hvilke afdelinger. Alle ansatte skal i princippet kunne henvise til en eller flere relevante fagpersoner, hvis man ikke selv kan besvare konkrete spørgsmål fra en borger. Vi svarer rettidigt Det er vigtigt, at alle henvendelser besvares indenfor de fastlagte tidsfrister uanset om kontakten er personlig, pr. brev, eller telefonisk. Hvis det ikke er muligt at give et fyldestgørende svar indenfor den fastsatte tidsfrist, bør vi som minimum oplyse, hvornår modtageren kan forvente at få et svar. Borgernes ret til aktindsigt I Skanderborg Kommune vil vi gerne kigges i kortene. Alle borgere har ret til at få aktindsigt i deres egen personsag. Enhver henvendelse om aktindsigt - hvad enten den er skriftlig eller mundtlig - skal besvares hurtigst muligt og senest efter 10 dage. 7 Vi henviser til Hjemmesiden er Skanderborg Kommunes foretrukne informationskanal til borgere og samarbejdspartnere. Hjemmesiden skal bruges til at sikre et højt informationsniveau om vores aktiviteter og serviceydelser. Forskellige målgrup-

11 per skal kunne læse aktuelle og relevante nyheder, hente informationer og vejledninger, benytte selvbetjeningsløsninger osv. Det er i vores egen interesse, at flest mulige borgere og samarbejdspartnere vænnes til at søge information på hjemmesiden, før de kontakter os. Derfor bør vi så vidt mulig henvise til kommunens hjemmeside, når det er relevant. Venlig telefonbetjening Telefonbetjeningen tilrettelægges, så vi kan levere en hurtig og effektiv betjening. Det er vigtigt, at kommunens centrale omstilling fungerer effektivt. Det kræver en god telefonkultur i hele organisationen. Tonen skal være venlig og serviceminded. Alle ansatte har pligt til at hjælpe de borgere, der henvender sig telefonisk. Koordineret serviceinformation Den information, vi leverer til borgerne omkring vore ydelser skal altid være aktuel og korrekt. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem serviceinformationen på hjemmesiden, og den vi sender ud i pjecer. Udarbejdelse af kommunikationsstrategi og -planer Der laves på baggrund af kommunikationspolitikken en kommunikationsstrategi for Skanderborg Kommune. Som led heri udarbejder fagsekretariaterne en eller flere konkrete kommunikationsplaner, der kan kaste lys over følgende: Hvad er målet med kommunikationen? (Skal folk have ny viden, ændre adfærd eller lign.) Hvad er budskabet? (Hvad vil vi fortælle - er det nyheder, regelændringer osv. Hvem er interessenter og målgrupper? (interne, eksterme, borgere, samarbejdspartnere osv.) Hvilke kommunikationskanaler og aktiviteter skal vælges? (www, pjecer, nyhedsbreve, borgermøder osv.) Hvem gør hvad? (Ansvarsfordeling ml. egen afdeling, kommunikationsteamet, ekstern leverandør osv.) 8

12 vi skal bruge pressen aktivt de gode historier findes overalt vores budskaber skal være afbalancerede og troværdige det øger vores troværdighed, at vi selv tør stå frem Sådan samarbejder vi med presse og medier Skanderborg Kommune er interessant for omverdenen og bliver dagligt omtalt i mange medier. I praksis er pressens rolle ofte at kontrollere kommunens myndighedsudøvelse og det serviceniveau, vi leverer. De historier pressen bringer videre hver dag har stor betydning for borgernes oplevelse af os. Derfor skal vi bruge pressen aktivt og sikre, at den har de bedst mulige arbejdsbetingelser for at formidle korrekt viden og indsigt om kommunens forhold. Det betyder også, at den enkelte journalist skal opleve, at det er let at komme i kontakt med de relevante personer, når de eksempelvis ønsker at få en kommentar til en sag. Presseomtale skal tænkes ind I Skanderborg Kommune ønsker vi, at initiativer til at kontakte pressen også tages decentralt. Det betyder, at afdelinger og institutioner også opsøger pressen og fortæller de gode historier, når det er relevant. De gode historier findes overalt i organisationen. Hver gang vi starter nye projekter op eller finder nye måder at løse eksisterende opgaver på, bør vi overveje om det er relevant at formidle videre til pressen. Sager der behandles i byrådet eller i de politiske udvalg bør under alle omstændigheder vurderes, med henblik på at afgøre om de er relevante at videreformidle til pressen. 9

13 Når vi laver fejl Skanderborg Kommune skal markere sig i medierne med afbalancerede og troværdige budskaber. Derfor skal vi være parate til at fortælle om de fejl, vi begår, som har betydning for vores omgivelser. Det øger vores troværdighed, at vi selv tør at stå frem. Fra tid til anden vil der opstå kriser eller negative historier. Det er vigtigt, at vi håndterer dem hurtigt og effektivt i forhold til pressen. Derfor skal vi hurtigst muligt fremlægge alle væsentlige fakta i en sag. Det giver os også mulighed for selv at sætte dagsordenen, når vi formulerer den første version af historien.» 10

14 Alle kan bidrage til dialogen med omverdenen gennem pressen Ytringsfrihed tavshedspligt skal beskytte borgeren Ingen borger skal være utryg ved at give personlige oplysninger til en offentlig myndighed Grundlovens 77 om ytringsfrihed gælder også for kommunalt ansatte. Alle kan bidrage til dialogen med omverdenen gennem pressen. Der er tale om en ret ikke en pligt. Hvis du bliver kontaktet af en journalist og ikke kan eller vil udtale dig, har du derimod pligt til at henvise til en kollega eller leder. Ansvaret for kommunikation følger som udgangspunkt ansvaret for opgaven. Som medarbejder kan du udtale dig til pressen om emner, der ligger indenfor dit eget fagområde. Det er som hovedregel uproblematisk at videregive faktuelle oplysninger om normeringer, økonomi eller andet. Hvis journalisten efterspørger holdninger eller vurderinger, er det vigtigt, at du præciserer, om du taler på egne vegne eller på vegne af institutionen eller myndigheden. Du har, som alle andre borgere, ret til at sige din mening, når du udtaler dig som privatperson, også selvom du udtaler dig om din arbejdsplads. Du bestemmer selv, hvad du vil sige, og hvordan du vil sige det. Retten til at udtale sig frit gælder kun, når du som offentlig ansat udtaler dig som privat person på egne vegne. Tavshedspligt skal beskytte borgeren Som udgangspunkt er alle informationer og beslutninger åbne for offentligheden medmindre de efter en konkret vurdering bedømmes som fortrolige. Tavshedspligten drejer sig især om at beskytte enkeltpersoners privatliv. Ingen borgere skal være utrygge ved at give personlige oplysninger til en offentlig myndighed. Derfor er det vigtigt, at borgerne kan være trygge ved, at vi ikke videreformilder personlige oplysninger. postlister er en væsentlig kilde til information for journalister og andre, som ønsker at følge vores aktiviteter 11

15 Åbne postlister Som en del af vores service overfor pressen og andre, der ønsker at følge vores aktiviteter, har vi åbne postlister på Det betyder, at den post vi modtager hver dag er offentlig tilgængelig i overskriftsform. Postlisterne er en væsentlig kilde til information for journalister og andre, der ønsker at følge vores aktiviteter. Derfor sker det af og til, at journalister henvender sig og søger aktindsigt i en sag på baggrund af postlisterne. Her er det vores opgave at yde en god service og svare hurtigt på henvendelsen, bl.a. fordi journalister ofte har en stram deadline. Er du i tvivl? Konkrete tvivlspørgsmål omkring om tavshedspligt og aktindsigt, bør afklares i samarbejde med det juridiske team i byråds- og direktionssekretariatet. 12

16 Det er vores ansvar som afsender, at modtageren forstår vores budskaber vi skal være meget bevidste omkring vores sprogbrug Vores sprog skal afspejle, at vi ønsker at behandle alle med respekt og ligeværd vi tager altid udgangspunkt i modtagerens behov og situation Sådan kommunikerer vi skriftligt Medarbejdere i Skanderborg Kommune kommunikerer hver dag med mange forskellige målgrupper: borgere, foreninger, organisationer, andre kommuner, regioner, styrelser, ministerier, politikere m.fl. Det er vores ansvar som afsender, at modtageren forstår vores budskaber. Den måde, vi kommunikerer på gennem den daglige rutine kommunikation har desuden stor betydning for, hvordan vi opfattes. Det betyder, at vi skal være meget bevidste omkring vores sprogbrug. Det er vigtigt, at vi skriver i et let forståeligt sprog, og at vi altid tager udgangspunkt i modtagerens behov og situation. Vi kommunikerer i øjenhøjde Vore modtagere er vidt forskellige. Vores sprogbrug skal være tilpasset den enkelte og tage udgangspunkt i konkrete forudsætninger eksempelvis alder eller bestemte sociale forhold. Sproget skal være let forståeligt, kort og præcist. Vi bruger kun fagudtryk, når vi skriver til andre fagfolk. 13

17 Det sprog, vi bruger, skal afspejle, at vi ønsker at behandle alle med respekt og ligeværdighed. I Skanderborg Kommune er vi som udgangspunkt dus med borgerne. Det gælder både i personlige breve og i generel information. [Kom-mu-ni-ka-tion] betydningsformidling Vi vil arbejde for at skabe en god kommunikationskultur Vi skal arbejde for en god sprogkultur, hvor sproget er tilpasset den konkrete kommunikationssituation, det indgår i. Arbejdet med sprogkultur kan eksempelvis ske ved at fokusere på sproget gennem konkrete vejledninger, kommunikationskurser eller projekter m.m. 14

18 er en af vores vigtigste kommunikationskanaler sådan bruger vi hjemmesiden hjemmesiden skal være med til at sikre åbenhed, tilgængelighed og gennemskuelighed informationer og nyheder skal altid være aktuelle og opdaterede hjemmesiden skal bruges aktivt til at inddrage borgerne er en af vores vigtigste kommunikationskanaler i forhold til borgere, pressen, samarbejdspartnere osv. Ledere, ansatte og politikere bruger også hjemmesiden til at holde sig informeret om kommunen. Derfor skal Skanderborg Kommunes hjemmeside sikre et højt informationsniveau om kommunens aktiviteter og serviceydelser overfor alle interesserede. Hjemmesiden skal være kendetegnet ved at være anvendelig og overskuelig. Det skal være let for borgerne og andre at finde den relevante information. Hjemmesiden skal være med til at sikre åbenhed, tilgængelighed og gennemskuelighed i kommunens arbejde og opgaveløsning. Selvbetjeningsløsningerne skal løbende udbygges og forbedres, så borgerne i princippet får mulighed for at blive serviceret døgnet rundt. Pressen bringer ofte historier fra hjemmesiden, bl.a. derfor skal informationer og nyheder altid være aktuelle og opdaterede. Det betyder også, at alle ansatte skal være opmærksomme på, at hjemmesiden kan bruges, når vi skal fortælle de gode historier om Skanderborg Kommune. Hjemmesiden vigtig i borgerinddragelsen og demokratidebatten Byrådet lægger vægt på borgerinddragelse og nærdemokrati. Hjemmesiden skal derfor også bruges aktivt i forhold til at give borgerne mulighed for at blive inddraget i de politiske processer og beslutninger. Alle politiske dagsordener og referater skal være tilgængelige på siden. Det skal være muligt for den enkelte borger at komme i kontakt med 15

19 politikerne via hjemmesiden. Endelig skal hjemmesiden bruges aktivt i forbindelse med konkrete borgerinddragelsesprocesser. Hjemmesiden er et fælles ansvar Det er kommunikationsteamet, der har det overordnede ansvar for drift og udvikling af hjemmesiden, så den løbende kommer til at indeholde nye services og muligheder. Fagsekretariater, stabe og kontraktstyrede enheder har ansvaret for at relevante informationer fra deres område ajourføres og løbende udvikles. 16

20 klar visuel profil Skanderborg Kommune skal fremstå som en sammenhængende virksomhed Alle større medieprodukter skal have et professionelt layout sådan kommunikerer vi visuelt Skanderborg Kommune skal have en klar visuel profil, hvor gennemgående elementer som kommunevåben, farver, skrifttyper osv. er med til at understøtte oplevelsen af helhed og sammenhæng i kommunen. Den visuelle profil kommer til udtryk hver gang, vi kommunikerer med brugere og omverdenen gennem forskellige kommunikationskanaler. Det kan eksempelvis være annoncer, tryksager, visitkort og meget andet. Den visuelle profil skal også virke indadtil, så alle ansatte oplever, at Skanderborg Kommune er en sammenhængende organisation med fælles værdier. Skanderborg Kommune skal fremstå som en sammenhængende virksomhed, samtidigt med, at institutioner og kontraktstyrede enheder godt kan profilere sig indenfor rammerne af den fælles grafiske identitet. Alle større medieprodukter, der har Skanderborg Kommune som afsender skal have et professionelt layout. Alle 17

21 medarbejdere i den centrale administration skal kende og følge de overordnede principper for grafisk design i Skanderborg Kommune. Udviklingen af designlinje Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som har til opgave at kigge på udviklingen af Skanderborg Kommunes designguiden, så den løbende justeres og udvikles. 18

22 her kan du få hjælp Ansvaret for de daglige kommunikationsopgaver ligger som hovedregel i den enkelte afdeling. Du kan altid få hjælp og rådgivning fra kommunikationsteamet i byråds- og direktionssekretariatet eksempelvis til at: Finde den bedste løsning, når du skal ud med dit budskab. Briefe eksterne leverandører på en opgave, så du får det bedste resultat. Afdække behovet for information til en given målgruppe. Skrive en pressemeddelelse, arrangere pressemøde eller andre ting i forbindelse med pressen. Udarbejde kommunikationsplaner for store eller længerevarende kommunikationsopgaver. Udarbejde større tryksager, annoncer eller andre medieprodukter. Tilrettelægge uddannelse og træning af medarbejdere i kommunikation. Strukturere, skrive og publicere information på Strukturere, skrive og publicere information på intranettet. 19

23 20

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Randers Kommune. Er du klar til krisen?

Randers Kommune. Er du klar til krisen? Randers Kommune Er du klar til krisen? Er du klar til krisen? Det lyder som en kliché, men er et faktum: Der findes to slags kommuner: De, der har været i krise, og de, der kommer det. Så er spørgsmålet:

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006

Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006 for Faxe Kommune Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING...4 VISION, MISSION OG MÅL...6 VÆRDIER...7 ORGANISATION...8 STYRING...9

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere