Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten En borger søgte aktindsigt i de data, der lå til grund for udarbejdelsen af den såkaldte ghettoliste, dvs. den liste over særligt udsatte boligområder, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet offentliggør på sin hjemmeside en gang om året. Ministeriet afslog anmodningen, med henvisning til at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik, jf. offentlighedslovens 27, nr. 5. Ministeriet lagde vægt på, at det havde fået adgang til det bagvedliggende datamateriale via Danmarks Statistiks forskerordning, og at Danmarks Statistik havde oplyst i en udtalelse til ministeriet, at data fra forskerordningen var tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik. 22. februar 2016 Forvaltningsret Personspørgsmål 1 Ombudsmanden lagde til grund, at datamaterialet måtte anses for indgået til ministeriet, jf. offentlighedslovens 7, stk. 1, uanset at det ikke fysisk i papirform var lagt på eller elektronisk var knyttet til en sag i ministeriet. Afgørende var efter ombudsmandens opfattelse, at materialet på baggrund af en til formålet afgrænset bestilling af data hos Danmarks Statistik var stillet til rådighed udelukkende for ministeriet til brug for ghettolisten og rent faktisk blev anvendt i forbindelse med ministeriets sag om listen. Det var derfor relevant at vurdere, om materialet var undtaget fra aktindsigt efter lovens 27, nr. 5. Det var ombudsmandens opfattelse, at materialet havde gennemgået en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning i den proces, der førte frem til dannelsen af ghettolisten, og at slutproduktet selve ghettolisten måtte betegnes som offentlig statistik. Ombudsmanden var på den baggrund enig med ministeriet i, at materialet var undtaget fra aktindsigt efter lovens 27, nr. 5. Ombudsmanden kunne desuden ikke kritisere, at ministeriet havde afslået at udlevere materialet som meroffentlighed. Ombudsmanden henviste bl.a. til, at det efter det oplyste kunne være muligt at identificere enkeltpersoner i materialet, og at et af de centrale beskyttelseshensyn bag 27, nr. 5, netop var at beskytte sådanne personhenførbare oplysninger. Endvidere fulgte det af persondatalovens 10, stk. 2, at personhenførbare oplysninger, der var indsamlet med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser, ikke senere måtte behandles i andet øjemed. (Sag nr. 15/03796)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til borgeren), efterfulgt af en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Sagen handler om, hvorvidt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kunne afslå din anmodning om aktindsigt i datagrundlaget for den liste over særligt udsatte boligområder (herefter ghettolisten), som ministeriet årligt offentliggør i henhold til almenboliglovens 61 a, stk. 2. Af ministeriets afgørelse af 26. august 2015 fremgår, at ministeriet afslog aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 5. Det følger af bestemmelsen, at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Ministeriet lagde vægt på, at ministeriet havde fået adgang til de data, som du ønskede indsigt i, via Danmarks Statistiks forskerordning, og at Danmarks Statistik i en udtalelse til ministeriet havde oplyst, at data fra forskerordningen var tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik. Jeg lægger til grund for min undersøgelse, at ministeriet har anset materialet for indgået til ministeriet i henhold til 7, stk. 1, i offentlighedsloven (jf. nærmere pkt. 4.1 nedenfor). Ministeriet overvejede, om materialet burde udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, men fandt efter en afvejning af modstående hensyn dvs. din berettigede interesse i at få oplysningerne over for de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen ikke grundlag for dette. 2. Offentlighedslovens 7, stk. 1, og 27, nr Offentlighedslovens 7, stk. 1 7, stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 2/24

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Af forarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) fremgår bl.a. følgende: Bestemmelsen i stk. 1 fastsætter ikke et egentligt tidspunkt for, hvornår retten til aktindsigt indtræder, men fastslår blot, at retten til aktindsigt omfatter dokumenter, når de er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. Det indebærer, at retten indtræder i forbindelse med, at den pågældende myndighed har modtaget eller oprettet dokumentet. Det er således uden betydning, om dokumentet er foreløbigt, foreligger i udkastform, om det er journaliseret, eller om dokumentet er lagt på den pågældende sag. Det er ligeledes uden betydning, hvordan dokumentet er modtaget, herunder om det er sket pr. almindelig post eller . Et dokument, som en myndighed m.v. alene har adgang til gennem en ekstern database, kan hverken betragtes som indgået til eller oprettet af den pågældende myndighed, medmindre dokumentet foreligger i form af en udskrift på sagen eller på anden måde er tilgået sagen. Heller ikke generelt materiale, der som f.eks. lov- og domssamlinger, faglitteratur m.v. er tilgængeligt for myndighedens ansatte på f.eks. et bibliotek eller intranet med henblik på at blive brugt, når det har relevans for myndighedens virksomhed, herunder i forbindelse med konkret sagsbehandling, kan anses for indgået til eller oprettet af den pågældende myndighed i 7 s forstand. Dette gælder også, selvom der måtte være lagt kopier af sådant materiale på en konkret sag. ( ) 2.2. Offentlighedslovens 27, nr , nr. 5, i offentlighedsloven lyder således: 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Af forarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) fremgår, at bestemmelsen er identisk med 10, nr. 5, i den tidligere gældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985). Af forarbejderne til 1985-lovens 10, nr. 5, fremgår om bestemmelsen bl.a. følgende (Folketingstidende 1985/86, tillæg A, sp. 224 f.): 3/24

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Nr. 6 [svarende til 10, nr. 5] svarer delvis til den gældende offentlighedslovs 5, nr. 8 [lov nr. 280 af 10. juni 1970; min bemærkning], men er suppleret således, at også materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af videnskabelige undersøgelser, undtages fra retten til aktindsigt. Herved får offentligt ansatte videnskabsmænd i lighed med private mulighed for at tilsikre private og andre offentlige institutioner diskretion ved indsamling af materiale til brug for undersøgelser. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun selve grundmaterialet, ikke resultatet af den statistiske eller videnskabelige bearbejdning heraf. I tilfælde, hvor en undersøgelse bygger på oplysning fra offentlige myndigheder, vil der imidlertid være adgang til ved henvendelse til vedkommende offentlige myndighed at blive gjort bekendt med oplysninger efter offentlighedslovens almindelige regler. Som det fremgår, blev bestemmelsen med 1985-loven udvidet til også at omfatte materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af videnskabelige undersøgelser. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision. Af betænkningen fremgår bl.a. følgende (s. 240 f.): 2. Om bestemmelsens rækkevidde kan anføres: Det er alene det underliggende materiale, der har været benyttet ved udarbejdelsen af offentlig statistik, som kan undtages efter den nævnte bestemmelse, men derimod ikke den bearbejdede statistik i sig selv, der i reglen altid vil fremtræde i anonymiseret form. Det er uden betydning for bestemmelsens anvendelighed, om det pågældende materiale hidrører fra andre offentlige myndigheder (eventuelt myndigheden selv) eller fra private. Videre er i betænkningen s. 247 f. anført følgende: Offentlighedsloven [lov nr. 280 af 10. juni 1970; min bemærkning] indeholder yderligere en undtagelsesbestemmelse begrundet i dokumentets funktion, nemlig bestemmelsen i 5, nr. 8, om materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik. Om begrundelsen for denne undtagelsesadgang henvises nærmere til det ovenfor side 241 anførte. Udvalget finder, at hensynet til at sikre det offentlige mulighed for at indhente fuldstændige og rigtige oplysninger til brug for udarbejdelse af offentlig statistik utvivlsomt fortsat nødvendiggør en generelt affattet undta- 4/24

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE gelsesadgang, og at den nævnte bestemmelse derfor bør opretholdes i forbindelse med offentlighedslovens revision. Som anført under beskrivelsen af gældende ret er det antaget, at bestemmelsen i 2, stk. 2, nr. 4, [i lov nr. 280 af 10. juni 1970; min bemærkning] ud fra samme hensyn, som ligger bag bestemmelsen i 5, nr. 8, kan begrunde, at oplysninger til brug for undersøgelser af videnskabelig karakter, f.eks. sociologiske eller lægevidenskabelige undersøgelser, undtages fra adgangen til aktindsigt. Baggrunden herfor er nærmere følgende: En væsentlig forudsætning for, at det vil være muligt at tilvejebringe det for en videnskabelig såvel som en statistisk undersøgelse nødvendige grundmateriale, vil ofte vil være, at den pågældende forsker er i stand til på forhånd at sikre den enkeltperson eller virksomhed, der meddeler oplysninger, fuldstændig diskretion med hensyn til identiteten. På tilsvarende måde kan forskerens muligheder for at modtage fortroligt materiale, herunder internt arbejdsmateriale, fra offentlige myndigheder være afhængig af, at materialet ikke derved bliver tilgængeligt for andre. ( ) Udvalget er af den opfattelse, at undtagelsesbehovet må antages at gøre sig gældende med samme styrke i sådanne tilfælde som ved de statistiske undersøgelser, der er udtrykkeligt nævnt i den gældende offentlighedslovs 5, nr. 8, og finder det derfor rigtigst, at bestemmelsen herom udvides til også at omfatte videnskabelige undersøgelser. Der kan dog være anledning til at understrege, at undtagelsesadgangen kun omfatter selve grundmaterialet i modsætning til undersøgelsesresultater, herunder resultaterne fra delundersøgelser, samt at undtagelsesadgangen i tilfælde, hvor undersøgelsen bygger på oplysninger fra offentlige myndigheder, ikke afskærer pressen eller andre interesserede fra ved henvendelse til de pågældende myndigheder at blive gjort bekendt med oplysningerne efter offentlighedslovens almindelige regler. Bestemmelsen er også beskrevet i betænkning nr. 1510/2009, som den gældende offentlighedslov bygger på. Se særligt betænkningen s. 549 ff Jeg henviser endvidere til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 474 f., hvor følgende bl.a. er anført: Bestemmelsen i 27, nr. 5, kan alene anvendes under betingelse af, at (rå)materialet rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige undersøgelser, at det indsamlede (rå)materiale gennemgår en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning eller indgår i en (egentlig) forskningsmæssig sammenhæng, og at det er meningen, at det bearbejdede 5/24

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE materiale skal offentliggøres. Det blotte forhold, at oplysninger og dokumenter bliver undergivet statistisk eller videnskabelig behandling, bringer således ikke materialet ind under 27, nr. 5, ligesom en ren optælling eller opgørelse af materialet ikke er tilstrækkelig Fra ombudsmandens praksis kan bl.a. henvises til sagen optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, s. 504, hvor Undervisningsministeriet bl.a. havde påberåbt sig den dagældende offentlighedslovs 10, nr. 5, som hjemmel for at tilbageholde oplysninger om grundskolers indberetninger til ministeriet om standpunktskarakterer og prøvekarakterer. Af sagen fremgik, at materialet i nogle tilfælde var blevet bearbejdet statistisk til intern brug. Ombudsmanden bemærkede, at det er en betingelse for, at 10, nr. 5, kan anvendes, at oplysningerne rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige rapporter, og at det er meningen, at materialet efter bearbejdning skal offentliggøres. Da disse betingelser ikke var opfyldt, kunne undtagelse af materialet ikke ske med hjemmel i 10, nr. 5. I sagen optaget i beretningen for 2011 som sag nr havde Ankestyrelsen meddelt en borger afslag på aktindsigt i tre spørgeskemaer udfyldt af tre kommuner som led i styrelsens udarbejdelse af en rapport om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet. Ombudsmanden udtalte, at der for at en optælling og opgørelse af oplysninger kunne anses for en offentlig statistik i 10, nr. 5 s forstand måtte være tale om en vis kvalificereret faglig statistisk bearbejdning af en mængde større ofte talmæssigt råmateriale, der bearbejdes med henblik på en statistisk offentliggørelse. Henset til materialets karakter og formålet med undersøgelsen fandt ombudsmanden herefter ikke, at det kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 10, nr Nærmere om det undtagne materiale 3.1. Genstanden for din aktindsigtsanmodning er al den data, som ligger til grund for ghettolisten for 2014 og for tidligere år for alle boligområder i Danmark, jf. din af 2. januar Ghettolisten er en liste over almene boligafdelinger med mindst beboere, hvor tre ud af fem kriterier om beboersammensætningen er opfyldt (f.eks. andel beboere med ikke-vestlig baggrund og andel beboere uden tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse). Listen offentliggøres én gang om året af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på ministeriets hjemmeside ( 6/24

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE jf. 61 a, stk. 2, i almenboligloven (senest lovbekendtgørelse nr af 18. november 2015). Listen indeholder en tabel med rækker for hvert ghettoområde og kolonner for de relevante betingelser (kriterieværdier). Det fremgår således for hvert ghettoområde, i hvilken kommune området ligger, antallet af beboere samt procenttal for hver af de fem kriterieværdier. Det kan af tallene læses for hvert boligområde, hvor mange og hvilke kriterier der er opfyldt. Det markeres på listen, hvis der er tale om et nyt boligområde på listen, og det angives under listen i en særskilt tabel med samme opbygning, hvilke områder der er udgået af listen siden sidste år. Det offentliggjorte materiale om ghettolisten indeholder ikke oplysninger eller data for almene boligområder, der ikke opfylder lovens definition eller opfyldte definitionen det foregående år. Regler om, hvad der forstås ved et ghettoområde, og pligten til at offentliggøre en ghettoliste blev indsat i almenboligloven ved lov nr af 22. december 2010 på baggrund af en politisk aftale af 8. november 2010 om styrket indsats i ghettoområderne og om anvendelsen af den almene boligsektors midler. I aftalen er anført, at Socialministeriet nøje skal følge udviklingen i ghettoområderne og hvert år den 1. oktober skal offentliggøre en liste over ghettoområderne. I forarbejderne til lov nr af 26. december 2013 hvor en politisk aftale om nye kriterier for særligt udsatte boligområder blev udmøntet er bl.a. anført følgende (jf. lovforslag nr. L 45 af 31. oktober 2013, de almindelige bemærkninger, pkt. 2): Siden 2011 er der hvert år udarbejdet en liste over ghettoområder på baggrund af en række kriterier. Listen offentliggøres hver den 1. oktober. Regeringen finder, at det er vigtigt, at der holdes fokus på de boligområder, som er særligt udsatte og som har store udfordringer med sociale problemer, mange indvandrere og efterkommere samt mange uden for arbejdsmarkedet med ringe uddannelse. Der skal derfor fortsat måles på udviklingen i de udsatte boligområder med henblik på at kunne holde fokus og styrke indsatsen i disse områder yderligere Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets oplysninger, at det datamateriale, som ghettolisten dannes på baggrund af, består af udtræk fra en række registre i Danmarks Statistik, herunder bopælsregistret, indkomstregistret mv. De pågældende udtræk stilles til rådighed for ministeriet under Danmarks Statistiks særlige forskerordning ( Forskningsservice ) på grundlag af en kontrakt 7/24

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE indgået mellem ministeriet og Danmarks Statistik om levering af udtræk til brug for bl.a. ghettolisten. Adgang til data under forskerordningen gives kun til autoriserede forsknings- og analysemiljøer, jf. Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger (18. juni 2008) og Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik (8. december 2015), tilgængelige på Det samlede datasæt udleveres ikke fysisk, men stilles til rådighed elektronisk via internettet for autoriserede personer (i dette tilfælde de relevante medarbejdere i ministeriet). Datasættet består af rådata på mikroniveau (dvs. individniveau) i afidentificeret form. Ved afidentificerede data forstås data, hvor alle formelle identifikationsoplysninger såsom navn, identifikationsnummer og adresse er fjernet. Se bl.a. bilag 5 til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. Det fremgår af ministeriets udtalelse af 11. december 2015, at det datasæt, som ministeriet får adgang til gennem forskerordningen, er organiseret således, at alle variable frit kan kombineres. Det betyder efter det oplyste, at det via sammenkædning af flere variable kan være muligt at identificere personer, altså uanset at de formelle identifikationsoplysninger er fjernet. Ministeriet har under en telefonsamtale med en af mine medarbejdere uddybende oplyst, at ministeriet udelukkende har adgang til datasættet under Danmarks Statistiks forskerordning. Jeg henviser også til pkt. 5.1 i Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, hvor følgende fremgår: Karakteristisk for mikrodatasæt til forskningsprojekter er, at data opbevares i Danmarks Statistik. En autoriseret bruger har adgang til disse, men må ikke hjemtage dem. Al bearbejdning af datasættet til brug for udarbejdelsen af ghettolisten foretages under forskerordningen efter det oplyste af ministeriet. Danmarks Statistik foretager ingen bearbejdning, inden data stilles til rådighed for ministeriet. Af ministeriets udtalelse af 11. december 2015 fremgår, at ministeriets bearbejdning består i aggregering (dvs. gruppering) af data og beregning af værdier. Ministeriet har under telefonsamtalen med min medarbejder uddybende oplyst, at hele datasættet indgår i grundlaget for dannelsen af ghettolisten og således er genstand for en eller anden form for bearbejdning herunder udvælgelse/selektion fra ministeriets side. I tilknytning til det sidste bemærkes, at datasættet, som stilles til rådighed under forskerordningen i henhold til aftalen med Danmarks Statistik, efter det oplyste også danner grundlag for to andre lister, som udarbejdes af ministeri- 8/24

9 OMBUDSMANDENS UDTALELSE et: dels en liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes (almenboliglovens 51 b), dels en liste over boligområder, som kan søge infrastrukturstøtte (almenboliglovens 92 b). Den sidstnævnte liste omfatter boligområder, som opfylder mindst to af de fem kriterier, som danner grundlag for ghettolisten, og bliver således dannet på baggrund af de samme variable, som bruges til dannelse af ghettolisten. Listen over boligområder med kombineret udlejning dannes ud fra en delmængde af de variable, som bruges til dannelse af ghettolisten. 4. Min vurdering 4.1. Retten til aktindsigt gælder alene for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed, jf. offentlighedslovens 7, stk. 1. Det må derfor først vurderes, om det datamateriale, der stilles til rådighed for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i henhold til kontrakten med Danmarks Statistik, kan anses for indgået til ministeriet i bestemmelsens forstand. I modsat fald er materialet allerede af den grund ikke undergivet aktindsigt. Ministeriet har ikke udtrykkeligt forholdt sig til spørgsmålet, men i lyset af at ministeriet har anvendt 27, nr. 5 (og ikke 7, stk. 1) som grundlag for undtagelsen fra aktindsigt, må jeg lægge til grund, at ministeriet har anset materialet for indgået til ministeriet. Efter min gennemgang af sagen er jeg enig med ministeriet. Det forhold, at materialet ikke fysisk i papirform er lagt på eller elektronisk er knyttet til en sag i ministeriet, fører efter min opfattelse således ikke til, at materialet ikke kan anses for indgået til ministeriet. Det afgørende er efter min opfattelse, at materialet på baggrund af en til formålet afgrænset bestilling af data hos Danmarks Statistik er stillet til rådighed udelukkende for ministeriet til brug for dannelsen af (bl.a.) ghettolisten og rent faktisk anvendes i forbindelse med ministeriets sag om ghettolisten. Situationen adskiller sig dermed bl.a. fra den situation, hvor et generelt materiale på en ekstern server f.eks. en lov- eller domssamling stilles til rådighed for myndighedens ansatte til brug for sagsbehandling, jf. herved Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, s. 172 f Hensynet bag bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 5, er både at sikre offentlige myndigheder adgang til fuldstændige og rigtige oplysninger til 9/24

10 OMBUDSMANDENS UDTALELSE brug for udarbejdelse af bl.a. offentlig statistik og at sikre de enkeltpersoner mv., som oplysningerne indsamles hos eller vedrører, fuld anonymitet. Bestemmelsen undtager på den baggrund råmateriale, som danner grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik, fra aktindsigt. Som anført under pkt. 2 finder bestemmelsen alene anvendelse, hvis det pågældende råmateriale rent faktisk er indsamlet til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser, hvis det gennemgår en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning hos myndigheden, og hvis det er hensigten, at materialet efter bearbejdning skal offentliggøres. Det er fastsat i almenboliglovens 61 a, stk. 2, at ghettolisten skal offentliggøres. Spørgsmålet er herefter, om det ubearbejdede råmateriale fra Danmarks Statistik er indsamlet til brug for offentlig statistik, og om det har gennemgået en (tilstrækkelig) kvalificeret faglig statistisk bearbejdning i ministeriet. Som det fremgår af det ovenfor refererede fra sagen offentliggjort i Folketingets Ombudsmands beretning for 2011 (jf. pkt ), har de to betingelser en vis indbyrdes sammenhæng. Det forhold, at der er tale om en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning af materiale, kan således også tale for, at materialet er indsamlet til brug for offentlig statistik. Som anført under pkt. 3.3 er det ud fra de oplysninger, som jeg har modtaget fra ministeriet, min opfattelse, at hele datasættet er genstand for en eller anden form for bearbejdning i den proces, der fører frem til dannelsen af ghettolisten. Endvidere er det efter gennemgang af sagen min opfattelse, at den bearbejdning, som materialet har gennemgået, må karakteriseres som en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning, og at slutproduktet ghettolisten må betegnes som offentlig statistik. At materialet er indsamlet til brug for statistiske undersøgelser, støttes også af lovgrundlaget for ghettolisten, hvoraf det fremgår, at den føres for at kunne måle og følge udviklingen i ghettoområderne, og af den måde, som listen rent faktisk er udformet på, se pkt Det er på den baggrund samlet set min opfattelse, at materialet er omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 5. Det forhold, at materialet danner grundlag for udarbejdelsen af to andre lister (hvoraf den ene bygger på de samme variable som ghettolisten og den anden på en delmængde heraf), bringer efter min opfattelse ikke materialet ud af anvendelsesområdet for 27, nr /24

11 OMBUDSMANDENS UDTALELSE På den baggrund kan jeg ikke kritisere, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 5, har meddelt dig afslag på aktindsigt i datamaterialet, der danner grundlag for udarbejdelsen af ghettolisten Jeg bemærker, at jeg ikke har taget stilling til, om det materiale, der er stillet til rådighed for ministeriet under forskerordningen, har karakter af en selvstændig, intern database i ministeriet, jf. offentlighedslovens 11, stk. 1, om dataudtræk. Det skyldes, at dette ikke ville ændre på din adgang til aktindsigt, da retten til dataudtræk ikke gælder for oplysninger, som alene behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne. Det følger af offentlighedslovens 11, stk. 2, som henviser til 10 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. 5. Meroffentlighed offentlighedslovens 14 Offentlighedslovens 14 lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Ministeriet overvejede i forbindelse med afgørelsen af 26. august 2015, om der efter princippet om meroffentlighed alligevel var grundlag for at give dig aktindsigt i datagrundlaget for ghettolisten. Ministeriet foretog en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 5, og på den anden side hensynet til den berettigede interesse, som du må antages at have i, at din anmodning imødekommes, men fandt ikke grundlag for at udlevere oplysningerne. Jeg skal i den anledning bemærke følgende: Hensynet bag offentlighedslovens 27, nr. 5, er som nævnt at sikre offentlige myndigheder adgang til valide oplysninger til brug for udarbejdelse af bl.a. offentlig statistik og samtidig at beskytte identiteten på de personer mv., der har afleveret oplysningerne. 11/24

12 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Adgangen til meroffentlighed er som det fremgår af bestemmelsens ordlyd desuden generelt begrænset af regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Du har i klagen til mig gjort gældende, at det materiale, som du ønsker aktindsigt i, ikke indeholder personlige oplysninger, og at ministeriet derfor burde udlevere det til dig som meroffentlighed. Som anført under pkt. 3.3 består det datagrundlag, som er anvendt ved udarbejdelsen af ghettolisten, af rådata på individniveau. Uanset at alle formelle identifikationsoplysninger er fjernet, må det i overensstemmelse med ministeriets oplysninger og Danmarks Statistiks generelle regler og vilkår for adgang til afidentificerede mikrodata under forskerordningen lægges til grund, at det ved sammenkædning af flere variable kan være muligt at identificere enkeltpersoner. Et af de centrale beskyttelseshensyn bag offentlighedslovens 27, nr. 5, er som nævnt netop at beskytte sådanne personhenførbare oplysninger. Det følger endvidere af persondatalovens 10, stk. 2, at personhenførbare oplysninger, der er indsamlet med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser, ikke senere må behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed. Se i den forbindelse bl.a. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, s Det kan herefter ikke give mig anledning til kritik, at ministeriet har afslået at udlevere oplysningerne til dig efter princippet om meroffentlighed. 6. Danmarks Statistiks forskerordninger Jeg har noteret mig, at dit ønske om indsigt i datamaterialet bl.a. er begrundet i et ønske om at foretage forskning i indvandring og kontrol af ghettolistens rigtighed, herunder indhente viden om, hvilke boligområder der er tæt på at komme på listen. Af de grunde, som jeg har redegjort for, har jeg ikke grundlag for at kritisere ministeriets afslag på aktindsigt. Jeg vil imidlertid for god ordens skyld gøre dig opmærksom på Danmarks Statistiks såkaldte Forskningsservice, der hjælper og rådgiver om forskeradgang til data. Du kan læse mere om ordningen her: Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. 12/24

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Ved af 2. januar 2015 anmodede du det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter om aktindsigt på følgende måde: Jeg kunne godt tænke mig al den data som ligger bag jeres udgivelse Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. december Altså, jeg kunne godt tænke mig data for de fem kriterier* efter alle boligområder i Danmark, ikke bare dem I viser i jeres faktaark. Jeg kunne godt tænke mig dem for alle de år I har data fra. I har jo publiceret ghettolisten i flere år, så det ville være spændende at have data for alle år at sammenligne med. Formålet er forskning og formidling. * De fem kriterier er: 1. Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). 2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). 4. Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afslog ved af 29. april 2015 at udlevere de ønskede data, med henvisning til at ministeriets analyser hvilede på data, der var købt hos Danmarks Statistik. Ministeriet bemærkede, at du eventuelt kunne henvende dig til Danmarks Statistik med din anmodning. 13/24

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Ved af 30. april 2015 bad du om en nærmere forklaring på, hvorfor ministeriet ikke ville udlevere de ønskede data. Du henviste bl.a. til, at ministeriet som en del af den offentlige forvaltning var omfattet af offentlighedsloven. Du henviste sidst i en til, at der var tale om data, som ministeriet allerede lå inde med, og som var upersonlige. Ministeriet optog herefter på ny sagen til behandling. Ved af 22. maj 2015 oplyste ministeriet, at det ikke havde været muligt at besvare din anmodning inden for offentlighedslovens frist, da anmodningen rejste en række juridiske spørgsmål om bl.a. videregivelse af oplysninger fra Danmarks Statistik, som krævede nærmere undersøgelse. Ministeriet forventede at kunne færdigbehandle anmodningen inden for 30 arbejdsdage. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet som ved kongelig resolution af 28. juni 2015 havde overtaget ressortansvaret fra det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter meddelte dig ved afgørelse af 26. august 2015 afslag på aktindsigt. Ministeriet begrundede afgørelsen således: Din aktindsigtsanmodning vedrører udlevering af data, som ministeriet har fået adgang til som en del af Danmarks Statistiks Forskningsservice. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har derfor anmodet Danmarks Statistik om en udtalelse om aktindsigten. Danmarks Statistik har i sin udtalelse af 23. juli 2015 anført: I henhold til offentlighedslovens 27, stk. 5, er materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser ikke omfattet af retten til aktindsigt. Det er Danmarks Statistiks vurdering, at data fra Danmarks Statistiks Forskerordning er tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik, hvorfor data skal undtages fra retten til aktindsigt. På denne baggrund er det ministeriets opfattelse, at din anmodning om aktindsigt må afvises i henhold til offentlighedslovens 27, nr. 5, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen ( offentlighedsloven ). (Det bemærkes i den forbindelse, at Danmarks Statistiks henvisning til lovens 27, stk. 5 er en fejl, da 27 kun indeholder et stk.). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed, jf. Offentlighedslovens 14. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side det hensyn, der ligger bag den ovennævnte undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven, og på den anden side den berettigede interesse, De må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den bag- 14/24

15 BILAG SAGSFREMSTILLING grund ikke fundet grundlag for at udlevere de undtagne dokumenter efter meroffentlighedsprincippet. Ved klageskema af 2. september 2015 klagede du til mig over afgørelsen. Du forklarede, at der var flere årsager til din anmodning om aktindsigt, herunder et ønske om at kontrollere ghettolistens rigtighed og indhente viden om udviklingen i områder, der ikke figurerer på listen, men som eventuelt er tæt på at komme på listen eller har været på listen flere år tilbage. Du nævnte, at du ønsker at bruge tallene til forskning i indvandring. Du henviste i klagen bl.a. til, at som du havde forstået det, var formålet med offentlighedslovens 27, nr. 5, at sikre, at virksomheder og personer turde udtale sig til Danmarks Statistik og andre lignende institutioner uden at skulle risikere at få deres følsomme oplysninger udleveret i aktindsigt. Du pegede i den forbindelse på, at din aktindsigtsanmodning kun drejede sig om aggregerede data, og at der således ikke var personlige oplysninger, man burde holde skjult. Du undrede dig endvidere over, at ministeriet ikke ville udlevere materialet efter meroffentlighedsprincippet, idet du bl.a. henviste til, at ministeriet havde det liggende, og at det derfor ikke ville medføre en merudgift at udlevere det. Du henviste også til, at tallene var upersonlige, og at udlevering således ikke ville være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Den 7. september 2015 bad jeg dig om at indsende en kopi af ministeriets afgørelse. Jeg modtog afgørelsen den 9. oktober Ved brev af 12. oktober 2015 bad jeg Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse. Jeg skrev bl.a. således til ministeriet: Jeg beder om, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udtaler sig om, hvorvidt det datamateriale, som ministeriet har indhentet fra Danmarks Statistik, er tilvejebragt af ministeriet som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. offentlighedslovens 27, nr. 5 (lov nr. 606 af 12. juni 2015 om offentlighed i forvaltningen). Jeg henviser i den forbindelse bl.a. til, at A s aktindsigtsanmodning også omfatter materiale om de boligområder, der ikke optræder på den offentliggjorte liste. Jeg modtog Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udtalelse den 9. november Af udtalelsen fremgik bl.a. følgende: 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har følgende bemærkninger til anvendelsen af offentlighedslovens 27, nr. 5: 15/24

16 BILAG SAGSFREMSTILLING 3.1 Det følger af offentlighedslovens 27, nr. 5, at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Følgende fremgår bl.a. af Ahsan Mohammad, offentlighedsloven med kommentarer (2014) side 474: Bestemmelsen i 27, nr. 5, kan alene anvendes under betingelse af, at (rå) materialet rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige undersøgelser, at det indsamlede råmateriale gennemgår en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning eller indgår i en (egentligt) forskningsmæssig sammenhæng, og at det er meningen, at det bearbejdede materiale skal offentliggøres. Det blotte forhold, at oplysninger og dokumenter bliver undergivet statistisk eller videnskabelig behandling, bringer således ikke materialet ind under 27, nr. 5, ligesom ren optælling eller opgørelse af materialet ikke er tilstrækkelig. Følgende fremgår bl.a. af Folketingets Ombudsmands beretning for 2011, s. 1602: Den gældende bestemmelse i offentlighedslovens 10, nr. 5, blev indført ved lov nr. 572 af 19. december Af bemærkningerne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende 1985/86, tillæg A, sp. 224 f. fremgår blandt andet følgende: Nr. 6 [svarende til 10, nr. 5; min bemærkning] svarer delvist til den gældende offentlighedslovs 5, nr. 8, men er suppleret således, at også materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af videnskabelige undersøgelser, undtages fra retten til aktindsigt. Herved får offentligt ansatte videnskabsmænd i lighed med private mulighed for at tilsikre private og andre offentlige institutioner diskretion ved indsamling at materiale til brug for undersøgelser. [...] En væsentlig forudsætning for, at det vil være muligt at tilvejebringe det for en videnskabelig såvel som en statistisk undersøgelse nødvendige grundmateriale, vil ofte være, at den pågældende forsker er i stand til på forhånd at sikre den enkeltperson eller virksomhed, der meddeler oplysninger, fuldstændig diskretion med hensyn til identitet. På tilsvarende måde kan forskerens muligheder for at modtage fortroligt materiale, herunder internt arbejdsmateriale, for offentlige myndigheder være afhængig af, at materialet ikke derved bliver tilgængeligt for andre (...) 16/24

17 BILAG SAGSFREMSTILLING [...] Jeg har tidligere udtalt mig om bestemmelsen i 10, nr. 5, jf. Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, s. 504 ff (særligt side 5.11). [...] Jeg udtalte i den forbindelse blandt andet følgende: Bestemmelsen i 10, nr. 5, tilsigter at beskytte råmateriale der indsamles til brug for udarbejdelse af videnskabelige rapporter og statistikker som offentliggøres. Det er herved forudsat at det offentliggjorte materiale ikke i sig selv afslører oplysninger om enkeltpersoners forhold som imidlertid vil fremgå af det underliggende materiale. For at undtage oplysninger fra aktindsigt i henhold til 10, nr. 5, kræves således at de pågældende oplysninger rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige rapporter, samt derudover at det er meningen at materialet efter bearbejdning skal offentliggøres. Det tilføjes at det blotte forhold at oplysninger og dokumenter bliver undergivet statistisk eller videnskabelig behandling, naturligvis ikke bringer materialet ind under 10, nr. 5. Denne bestemmelse gælder for materiale som indsamles til brug for statistik eller videnskabelige rapporter. [...] Persondataloven bygger på betænkning nr. 1345, 1997 om behandling af personoplysninger, der i lovudkastet foreslog en bestemmelse svarende til den gældende bestemmelse i 10. På s. 252 f i betænkningen er der blandt andet anført følgende: I lovudkastet anvendes udtrykkene i statistisk eller videnskabeligt øjemed og med henblik på udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Disse udtryk skal forstås på samme måde. Fælles for udtrykkene er, at der skal være tale om en videnskabelig bearbejdning af oplysninger som led i en undersøgelse eller statistisk belysning af begrænset varighed eller eventuelt løbende af bestemte forhold. Kendetegnende er, at bearbejdningen af oplysninger ikke har til formål at danne grundlag for konkrete retlige eller faktiske foranstaltninger over for de enkelte registrerede. Den senere brug af det anonymiserede resultat er i den forbindelse uden betydning. 3.2 Ministeren for by, bolig og landdistrikter (nu udlændinge-, integrations- og boligministeren) offentliggør én gang om året en liste over særligt udsatte boligområder (den såkaldte ghettoliste ), jf. 61 a, stk. 2, i lov 17/24

18 BILAG SAGSFREMSTILLING om almene boliger. Listen udarbejdes på baggrund af de kriterier, der er anført i 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger. Følgende fremgår af forarbejderne til 61 a, i lov om almene boliger, om formålet med listen over udsatte boligområder: Regeringen finder, at det er vigtigt, at der holdes fokus på de boligområder, som er særligt udsatte og som har store udfordringer med sociale problemer, mange indvandrere og efterkommere samt mange uden for arbejdsmarkedet med ringe uddannelse. Der skal derfor fortsat måles på udviklingen i de udsatte boligområder med henblik på at kunne holde fokus og styrke indsatsen i disse områder yderligere. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udarbejdet den pågældende liste på baggrund af udtræk fra en række registre, herunder bopælsregistret, indkomstregistret, husstandsoplysninger mv. Ministeriet foretager alene udtræk af data i aggregeret form, således at identifikation af personer ikke er mulig. Materialet bearbejdes med henblik på en statistisk offentliggørelse, der illustrerer udviklingen af de udsatte boligområder. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan endvidere oplyse, at det følger af 91 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om almene boliger, at Landsbyggefonden i årene af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, jf. 89, inden for en årlig ramme på 465 mio. kr., kan give tilsagn om tilskud til en boligsocial indsats og til lokal koordinering og evaluering i områder med udsatte almene boligafdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Det følger videre af 92 b, stk. 1, 2. pkt., i lov om almene boliger, at Landsbyggefonden i årene af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, jf. 89, inden for en årlig ramme på 160 mio. kr. med ministeren for by, bolig og landdistrikters godkendelse kan give tilsagn om tilskud til infrastrukturændringer, der gennemføres i områder, som opfylder mindst to af kriterierne i 61 a. Ministeriet udarbejder på baggrund af de indhentede data fra Danmarks Statistik derfor tillige en infrastrukturliste, der, ud over områder på listen over særligt udsatte boligområder, indeholder en oversigt over boligområder, der alene opfylder to af de i 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger, nævnte betingelser. Der er ikke lovkrav om offentliggørelse af den på- 18/24

19 BILAG SAGSFREMSTILLING gældende liste, men ministeriet har besluttet fremover at offentliggøre listen på ministeriets officielle hjemmeside. 3.3 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker, at materialet, som er indhentet fra Danmarks Statistik under Forskerordningens regelsæt efter ministeriets opfattelse er tilvejebragt med henblik på udarbejdelse af offentlig statistik i ministeriet. Ministeriet har herved lagt vægt på, at listen over udsatte boligområder måler udviklingen af særligt udsatte boligområder, at det indsamlede materiale har gennemgået en kvalificeret faglig statistisk bearbejdning i ministeriet, og at listen i henhold til lov om almene boliger skal offentliggøres. Det forhold, at den pågældende liste efterfølgende tillige anvendes i administrativ henseende med henblik på uddeling af finansielle midler, medfører efter ministeriets opfattelse ikke, at betingelserne for anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 5, ikke kan anses for opfyldt. Ministeriet har herved lagt vægt på, at hovedformålet med udgivelsen af listen over udsatte boligområder fortsat må antages at være udarbejdelsen af statistik med henblik på at belyse udviklingen af disse områder som en almen orientering til samfundet. I forbindelse med udarbejdelsen af listen over udsatte boligområder udarbejder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tillige en infrastrukturliste, der ikke hidtil har været offentliggjort. Ministeriet bemærker, at de rådata, der ligger til grund for udarbejdelsen af infrastrukturlisten, er identiske med de data, der er anvendt ved udarbejdelsen af listen over udsatte boligområder. Ministeriet finder ikke grundlag for at udlevere de pågældende data, selvom de er anvendt ved udarbejdelsen af infrastrukturlisten. Infrastrukturlisten er tidligere udleveret i henhold til offentlighedslovens regler om aktindsigt i forbindelse med en konkret anmodning. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har som ovenfor nævnt besluttet at offentliggøre listen på ministeriets hjemmeside. 4. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har følgende bemærkninger til anvendelsen af offentlighedslovens 28, stk. 1: Det følger af offentlighedslovens 28, stk. 1, at retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, uanset disse bestemmelser omfatter oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Det er som anført ovenfor Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse, at materialet fra Danmarks Statistiks Forskerordning er tilveje- 19/24

20 BILAG SAGSFREMSTILLING bragt med henblik på udarbejdelse af offentlig statistik, og at materialet på den baggrund kan undtages i henhold til offentlighedslovens 27, nr. 5. Bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, finder ikke anvendelse for så vidt angår dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 5. Ministeriet har på den baggrund ikke nærmere vurderet udstrækningen af ekstraheringsforpligtelsen i offentlighedslovens 28, stk Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har følgende bemærkninger til forholdet mellem offentlighedsloven og tavshedspligten: Det følger af offentlighedslovens 35, at retten til at meddele oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finder, at der ikke er juridisk grundlag for at begrænse retten til aktindsigt i materiale fra Danmarks Statistik i medfør af offentlighedslovens 35, idet adgangen for forskere til afidentificerede mikrodata fra Danmarks statistik ikke er omfattet af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste, jf. pkt i vedlagte pjece af 28. januar 2015 om Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik. Ministeriet bemærker, at det forhold, at retten til aktindsigt ikke kan begrænses i medfør af offentlighedslovens 35 med henvisning til særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste, ikke medfører, at de øvrige undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens ikke kan anvendes. Det følger af offentlighedslovens 14, stk. 1, at det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker, at princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, overlader myndighederne et lovfæstet skøn med hensyn til at overveje spørgsmålet om meroffentlighed. Bestemmelsen kan ikke antages at forpligte ministeriet til at udlevere dokumenter i henhold til meroffentlighedsprincippet, hvis anden lovgivning, herunder reglerne om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger, ikke afskærer myndighederne fra at meddele meroffentlighed. 20/24

21 BILAG SAGSFREMSTILLING 6. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har overvejet, om datagrundlaget fra Danmarks Statistik, herunder særligt materialet om de boligområder, der ikke er bearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af listen over udsatte boligområder, vil kunne undtages i medfør af øvrige bestemmelser i offentlighedsloven. Ministeriet har i den forbindelse følgende bemærkninger: Det følger af offentlighedslovens 33, nr. 3, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Af Ahsan Mohammad, offentlighedsloven med kommentarer (2014), side (bemærkningerne til offentlighedslovens 11 om dataudtræk), fremgår bl.a. følgende: Offentlighedslovens regler, herunder om ret til dataudtræk, gælder ikke i de tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed oppebærer en indtægt på grundlag af salg af det pågældende materiale, f.eks. i form af salg af dokumenter eller salg af sammenstilling af oplysninger. Som eksempel på det anførte kan nævnes Danmarks Statistik, der mod betaling fra f.eks. en erhvervsdrivende virksomhed udarbejder en ny statistik, der ikke er dækket af en eksisterende, offentliggjort statistik. [...] I de tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed (f.eks. et ministerium) måtte være i besiddelse af oplysninger fra en anden forvaltningsmyndighed, som denne myndighed oppebærer en indtægt på (f.eks. Danmarks Statistik), kan det ikke antages, at den første forvaltningsmyndighed (ministeriet) kan afslå anmodninger om dataudtræk med henvisning til, at der er tale om oplysninger, hvor der ikke ville være en ret til dataudtræk, hvis anmodningen blev indgivet til den anden forvaltningsmyndighed (Danmarks Statistik). Det fremgår af ovenstående, at offentlighedslovens regler ikke gælder i forhold til indtægtsdækket virksomhed (salg af statistik) i f.eks. Danmarks Statistik, når aktindsigtsanmodningen er indgivet til denne forvaltningsmyndighed. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finder, at ministeriet vil kunne afslå retten til aktindsigt i de pågældende dataudtræk under henvisning til offentlighedslovens 33, nr /24

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011 2011 16-2. Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr. 5 En borger bad Ankestyrelsen om aktindsigt i tre spørgeskemaer som tre kommuner havde udfyldt som led i Ankestyrelsens

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere