REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt og pkt

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiorientering ultimo maj Budget dispositionspulje "Nye" tiltag / beslutninger vedr. drift og anlæg for budget Parcelhusgrunde på Banevænget i Nørager, etape Indledende drøftelse - Udbudsplan Driftsaftale mellem Rebild Kommune og Rebild Vandrerhjem Evaluering af den politiske og administrative struktur - indledende drøftelse Politik for "Mødet med borgeren" Kommunikationsstrategi Godkendelse af lønpolitik og politik for kompetenceudvikling (delpolitikker) Attraktive arbejdspladser for det kommunale personale - hvad gør vi!? Personalepolitisk redegørelse Henvendelse fra Region Nordjylland vedr. byggegrund til sikret døgninstitution for børn og unge Rebild Gadebelysning A/S Kommuneplan status Belægningsarbejder i Rebild Kommune (2008) - frigivelse af bevilling Ekspropriation til vejanlæg ved Porsborgparken og frigivelse af midler til arkæologiske undersøgelser Etablering af stikvej i Juelstrupparken Kloaksanering i Øster Hornum - Frigivelse af anlægsbevilling Separering af kloak i Øster Hornum og afskæring af spildevand til Aalborg Vurdering af nedlukning eller videreførelse af deponi på Sørup Fyld- og Genbrugsplads Resultatlønsaftale for Driftsenhedens tømrerværksted Delvandforsyningsplan for Smidieområdet Vedtagelse af jordflytningsregulativ i Rebild Kommune Status på landbrugsområdet ultimo maj Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2005 for Støvring kommune, Porsborgparken

3 27. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 215 for et erhvervsområde og et grønt område, Porsborgparken i Støvring Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 226 for et boligområde med en tæt/lav boligbebyggelse, Viborgvej 50 i Støvring Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 212 for Skørping Center Tistedvej 13, matr. nr. 68x, Vester Korup by - fredningsklausul Kompetenceforhold i forbindelse med dispensationer Beskæftigelsesplan Ophør af samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse Budgettildelingsmodel for pleje omsorg efter høring Afdækning af køkkenområdet i Rebild Kommune Analyse af bo- og dagtilbud på voksenområdet Sagsbehandlingstider på det sociale område Landsbyordning i Hellum Tildelings- og konverteringsmodel integrerede daginstitutioner Opstart af integrerede institutioner i Støvring og Skørping Dagplejens gæstehus Øster Hornum Børnehave Orientering Lukket - Ejendomshandel Fejl! Bogmær Underskriftsside Fejl! Bogmær 381

4 1. Økonomiorientering ultimo maj 2008 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med udgangen er maj er der lavet en overordnet opfølgning på økonomien i forhold til den politiske fremlæggelse, set i relation til den seneste større økonomiopfølgning. Der arbejdes administrativt løbende videre med et særligt fokus på de områder, der i den seneste opfølgning fik en sur smiley. Som det blev vist i den seneste opfølgning er det især medfinansieringen og ældreområdet samt skoleområdet, der fortsat kræver stor fokus. Nedenfor er der sat fokus på lønforbruget med udgangen af maj måned for de enkelte udvalgsområder. Som det fremgår, er lønforbruget umiddelbart på et rimeligt niveau samlet set, men dækkende over store variationer områderne imellem. Det skal bemærkes at barselspuljen, samt særlig overenskomstværn 2008 fortsat teknisk er placeret under økonomiudvalget og ikke forventes udmøntet før senere på året. Med udgangen af maj måned skal det iagttages, at der er udbetalt særlig feriegodtgørelse i april måned, udbetalt 6 ferieuge i maj måned, samt udmøntningen af den ny overenskomst for de færdigforhandlede overenskomstområder, svarende til en stigning på godt 4 %. Resultatet af den nye overenskomst er udbetalt i maj måned for både april og maj måned. Det kan bemærkes, at de nye overenskomster i Rebild kommune betyder en samlet månedsvis lønstigning på ca. 2,5 mio. kr. for hver af de resterende måneder af året, svarende til ca. 0,34 % pr. måned. I forhold til den finansielle side af opfølgningen kan det oplyses at der er faldet dom i landsrettet omkring fradrag for særlige forhold vedr. byggemodninger. Afgørelsen betyder at en række køber skal have tilbagebetalt en del af grundskylden for de seneste 5 år. Der er ikke pt. fuldstændig klarhed over det samlede omfang, da der den resterende del af året skønnes løbende at komme nye sager til. Det samlede omfang skønnes pt. til at betyde en tilbagebetaling til grundejere i Rebild Kommune i størrelsesordnen 3 mio. kr. Det betyder samtidig at grundskylden fremadrettet vil falde i forhold til det nu kendte niveau. Landsretsafgørelsen gælder samtlige kommuner i Danmark. Der er ikke pt. kendskab til om kommunerne får nogen kompensation via bloktilskud eller lignende. 382

5 Befolkning og likviditet Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, som opgøres primo hver måned, opgjort til i juni, hvilket er en stigning på 107 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 119,1 mio. kr., mens gennemsnittet for maj måned udgør 123,8 mio. kr. Udvikling i befolkning og likviditet likviditet i mio. kr. januar februar marts april maj juni Befolkning Mdr. gennemsnit 121,5 99,9 123,9 133,8 123,8 Gns. Likv.I 12 mdr. 107,3 109,6 112,9 116,2 119,1 Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr ( ). Den samlede fraværsprocent er opgjort til 8,9 %, hvilket inkluderer sygdom, graviditetsgener, barselsorlov, barns 1. sygedag og fravær i øvrigt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Opdaterede tal fra april modtages medio juni Antal ansatte Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 30. april 2008) Fraværsdage Fraværs- Sygdom Graviditets- Barsel Barns 1. i alt procent gener sygedag Fravær i øvrigt I alt ,0% 5,5% 0,4% 1,7% 0,2% 1,2% Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiorienteringen tages til efterretning Bilag: Oversigt over forbrug pr. sektor ultimo maj 2008 Diverse oversigter (befolkning, likviditet m.v.) Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 383

6 2. Budget dispositionspulje J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møde i april blev forvaltningen anmodet om at fremkomme med forslag til, hvorledes en dispositionspulje på 3 mio.kr. kunne etableres. Af hensyn til puljens størrelse og hensynet til fastholdelse af kommunens serviceniveau, stiller chefgruppen ikke forslag om reduktioner indenfor lønkonti eller forslag om mere omfattende ændringer. Chefgruppen har drøftet problemstillingen og vil foreslå, at følgende områder indgår i det videre budgetarbejde: Udnyttelse af stordriftsfordele på indkøbsområdet Ved anvendelse af centralt indgåede obligatoriske indkøbsaftaler. Det vurderes, at potentialet for 2009 vil være mindst på ca. 2 mio.kr. Der vil efterfølgende skulle udarbejdes en liste over, hvilke områder der vil skulle indgå i aftalerne og i hvilken form de indgås (fx eget udbud, SKI-aftale, andet indkøbssamarbejde o.lign.). Nedjustering af forventningerne til størrelsen af barselspuljen I 2007 blev der konstateret et væsentligt mindre forbrug af barselspuljen en oprindeligt budgetlagt på ca. 3 mio.kr.. Denne tendens ser ud til at fortsætte i Forvaltningen foreslår, at puljen reduceres med 1 mio.kr., således der stadig vil være plads til et øget antal barsler indenfor puljens rammer. Alternativt til de ovenstående forslag kan chefgruppen pege på øgede indtægter i form af gebyrer for sagsbehandling (eksempelvis på byggesagsgebyrer) og brugerbetaling (eksempelvis på SFO-området). Sagen fremlægges til s drøftelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på tilkendegivelser til forvaltningen vedrørende det videre arbejde med budgettet for Beslutning i den : Nærmere stillingtagen til dispositionspuljen afventer budgetbehandling og behandling af indkøbsområdet i august. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 384

7 3. "Nye" tiltag / beslutninger vedr. drift og anlæg for budget 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede på det seneste møde at drøfte investeringsplan med henblik på den videre budgetbehandling. I den anledning er der udarbejdet en oversigt indeholdende 3 kategorier af projekter. 1. Projekter indeholdt i overslagsbudgettet for 2009, besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008, indeholdende markerede forslag til ændringer efter forvaltningens nærmere vurderinger af konkrete projekter. 2. Projekter, der er politisk besluttet/bearbejdet siden vedtagelsen af budget 2008 og frem til primo juni Projekter, der ikke er politisk behandlet, men hvor der har været drøftelser, eller hensigtserklæringer i løbet af året, herunder investeringsbobler fra visionsseminaret, samt kommende projekter i 2009 som følge af nødvendige investeringer. Det bemærkes, at kommunerne kan blive pålagt en anlægsramme i 2009, i lighed med 2008, og i den forbindelse er eventuelle overførsler/udskydelse af projekter for 2008 ikke indeholdt i oversigten. Der er endvidere vedlagt en oversigt over nye tiltag besluttet på byrådsmøder siden vedtagelsen af budget Det er alene byrådsbehandlede sager, der er medatget. Oversigten indeholder derfor ikke eventuelle øvrige budgetudfordringer for , som har været drøftet på udvalgsmøder eller i administrationen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At investeringsplanen for drøftes med henblik på at fastsætte anlægsniveauet i basisbudgettet for , samt At oversigten over beslutninger vedr. driften drøftes 385

8 Bilag: Oversigt over investeringsplan, samt oplistning af nye tiltag for budget Budget oversigt over nye beslutninger m.v. (drift) Beslutning i den : Drift: De af By tidligere besluttede merudgifter for 2009 og overslagsårene indarbejdes i grundbudgettet. De anførte tilkendegivelser indgår i den videre budgetbehandling. Anlæg: Der arbejdes i grundbudgettet videre med en samlet ramme på 100 mill. i udgifter og 30 mill. kr i indtægter svarende til en nettoramme på 70 mill. kr. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 386

9 4. Parcelhusgrunde på Banevænget i Nørager, etape 2 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/11988 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Nørager Borger- og Håndværkerforening har ved brev af 23. maj 2008 påpeget, at der kun er to grunde tilbage på Egebakken og ligeledes kun to grunde tilbage på Banevænget. Forvaltningen er opmærksom på, at grundsalget er gået godt i Nørager, hvor der er solgt 5 grunde siden 1. januar Forvaltningen har derfor som oplæg til budget 2009 foreslået afsat penge til byggemodning af Banevænget, etape 2, der indeholder 11 grunde. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At spørgsmålet om byggemodning af Banevænget, etape 2 indgår i budgetlægningen for 2009 og At Nørager Borger- og Håndværkerforening svares i overensstemmelse hermed Bilag: Oversigtskort Beslutning i den : Byggemodningsudgiften (3 mill. kr.) indarbejdes i budget Det tilkendegives at tilrettelæggelse af udbud mv. kan iværksættes i Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 387

10 5. Indledende drøftelse - Udbudsplan J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/9031 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af Rebild Kommunes Servicestrategi blev det besluttet, at der årligt skal udarbejdes en udbudsplan indeholdende dels nye områder Byrådet ønsker konkurrenceudsat og dels en oversigt over øvrige områder, hvor der planlægges EUudbud/genudbud. Formålet med Udbudsplanen er dels at sikre løbende fokus på at nå Byrådets målsætning om, at 25 % af de opgaver (målt på IKU-faktoren), der kan konkurrenceudsættes, rent faktisk er blevet konkurrenceudsat når vi når 2010, dels at tjene som planlægningsredskab for administrationen idet blandt andet EU-udbud er ressourcekrævende at gennemføre. IKU-faktoren angiver i hovedtræk andelen af udgifter til opgaver, der løses af andre end kommunen selv tillagt værdien af de opgaver, hvor kommunen selv af vundet et udbud, set i forhold til den samlede mængde udgifter. Forvaltningen har som orientering udarbejdet en oversigt over status på regnskab 2007 med angivelse af de største leverandører indenfor de enkelte sektorområder. Se vedhæftede bilag. Heraf fremgår det, at IKU for Rebild Kommune i 2007 ligger på 24,6 %. Herudover har forvaltningen udarbejdet et idékatalog over mulige områder, der kan konkurrenceudsættes til drøftelse samt over hvilke EU-udbud/genudbud, der påregnes gennemført i perioden 2008/09. Byrådet anmodes om at fremkomme med tilkendegivelser af, hvilke områder forvaltningen skal arbejde videre med med henblik på fremlæggelse og endelig beslutning i august/september. Forinden vil der jf. personalepolitikken og udbudspolitikken skulle ske den fornødne medarbejderinddragelse og høring ligesom de valgte områder vil kunne konkretiseres yderligere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Byrådet fremkommer med tilkendegivelse af, hvilke områder der overvejes konkurrenceudsat At sagen høres ved relevante personalegrupper med henblik på endelig stillingstagen på Byrådets møde i august/september 2008 Bilag: Idékatalog - Udbudsplan 2008/2009 Opgørelse af IKU-faktor for 2007 med oversigt over de største leverandører 388

11 Indikator for konkurrenceudsættelse - IM nøgletal Beslutning i den : På baggrund af drøftelsen udarbejdes revideret liste over områder der overvejes konkurrenceudsat i 2008/09 til sagens behandling i BY Thorkild Christensen tilkendegav han ikke kunne tiltræde overvejelsen om at konkurrenceudsætte materielgårdsområdet. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 389

12 6. Driftsaftale mellem Rebild Kommune og Rebild Vandrerhjem J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/3940 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som orienteret på seneste møde i arbejdes der hen imod at indgå en langsigtet driftsaftale mellem Rebild Kommune og Den selvejende Institution Rebild Vandrerhjem. Formålet med aftalen er at sikre en fortsat drift af Vandrerhjemmet dog således, at det i den fremtidige aftale sikres, at Vandrerhjemmet på sigt i større grad bliver selvfinansierende i form af større indtægt fra forpagtningsafgift og lejeindtægt. Forretningsmodelen er således, at Den selvejende Institution ejer og vedligeholder bygninger og inventar, og at den daglige drift og udlejning er bortforpagtet. Den Selvejende Institution får sine indtægter i form af forpagtningsindtægt (afhængig af omsætningen), husleje fra forpagterboligen samt kommunalt tilskud. Forpagteren får sine indtægter i form af lejeindtægter, salg af linnedpakker samt forplejning. Der har været afholdt møde den 14. februar og der afholdes endnu et møde den 10. marts. Forinden mødet den 10. marts er det aftalen, at aftaleudkastet har været drøftet i Vandrerhjemmets bestyrelse. Der vil på s møde kunne orienteres om resultatet af mødet og den fremtidige model der arbejdes med. Vandrerhjemmet har henvendt sig angående udbetaling af underskudsgaranti for 2006 på 42 t.kr. Byrådet har efterfølgende udsat stillingstagen hertil indtil det samlede aftalegrundlag er på plads. Garantien på op til kr. er givet i forbindelse med Skørping Kommunes vedtagelse af budgettet den 12. oktober 2005 (protokoludskrift vedlagt). Rebild Kommune er ved kommunesammenlægningen indtrådt i Skørping Kommunes forpligtelser, herunder udbetalingen af underskudsgarantien. Imidlertid kan udbetalingen af underskudsgarantien ses i forhold til likviditetseffekten i Dette forhold indgår i drøftelserne med Vandrerhjemmet. Det kan oplyses, at der efter aftale med Vandrerhjemmet a conto er udbetalt kr. til dækning af underskudsgaranti i 2006 samt årligt tilskud i Indstilling Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes Bilag Protokoludskrift fra Byrådsmødet den 12. oktober 2005 (Skørping Kommune) siderne 93 og 99. Udkast til driftsaftale mellem Rebild Kommune og Den Selvejende Institution Rebild Vandrerhjem. Beslutning i den Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Sagen drøftedes. 390

13 Forelægges til behandling for ØK igen efter nærmere drøftelser med Vandrehjemmets bestyrelse. Fornyet behandling 18. juni 2008: Forvaltningen har indhentet yderligere oplysninger fra Rebild Vandrerhjem herunder vedlagte budget frem til Heraf fremgår det, at der årligt er afdrag på lån på kr. samt at der stort set er balance mellem indtægter (incl. kommunalt tilskud på kr.) og udgifter. Bestyrelsen er blevet anmodet om at se om indtægtsgrundlaget kan øges, dvs. sætte fokus på prisen for overnatning, forplejning, linnedpakker m.v. Det vurderes på det nu fremsendte og foreliggende budgetgrundlag, at det vil være vanskeligt på kort sigt reelt at gennemføre den tidligere skitserede finansieringsmodel i det bestyrelsen for Vandrerhjemmet er af den opfattelse, at indtægterne for nuværende ikke vil kunne øges markant. Herudover mangler der stadig konkret stillingstagen til udbetaling af underskudsgaranti fra Sagen fremlægges til til drøftelse med henblik på skitsering af den fremtidige driftsaftale og finansiering af Vandrerhjemmet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på stillingtagen til det videre forløb. Bilag: Udkast til driftsaftale (er også udsendt ifm. mødet den ) Budget fremsendt fra bestyrelsen. Beslutning i den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Det besluttedes at fastholde aftaleudkastet med opstart af aftalen fra Den opgjorte underskudsgaranti fra 2006 på kr. tillægges tilskuddet for 2008 på kr. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 391

14 7. Evaluering af den politiske og administrative struktur - indledende drøftelse J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/11945 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget fastlagde på møder i løbet af foråret 2006 den overordnede politiske og administrative struktur i Rebild Kommune. Der indledtes i januar 2006 med beslutninger om den overordnede politiske og administrative organisering, efterfulgt i april og maj 2006 med en nærmere stillingtagen til opgaver og administrativ organisering af forvaltningerne på afdelingsniveau. I forbindelse med beslutningen om at etablere en politisk struktur med et Økonomiudvalg og 5 Fagudvalg med tilhørende stabs- og fagforvaltninger, blev samtidig truffet beslutning om - at den valgte politiske og administrative organisering evalueres inden udgangen af første byrådsperiode. (SaU d pkt. 02.) På denne baggrund ønskes en indledende drøftelse af de politiske forventninger til såvel omfanget som tilrettelæggelsen af en sådan evaluering med henblik på forvaltningens videre arbejde med sagen. Blandt de spørgsmål der kan rejses i forhold til en evaluering er bl.a.: - procedure for evaluering herunder: tidsmæssigt forløb, hvem skal involveres i evalueringen, hvem skal forestå denne og evt. inddragelse af ekstern bistand. Mere specifikt kan evalueringen eksempelvis omfatte følgende spørgsmål: - Erfaringer med nuværende politisk struktur og herunder overvejelser om ændringer. - Erfaringer med den nuværende administrative struktur og herunder overvejelser om ændringer. - Den politiske opgavefordeling - Samarbejdet mellem politisk og administrativ struktur - Administrativ samarbejde og koordinering - Struktur set i forhold til nuværende og kommende opgaver og udfordringer En stillingtagen til hvorledes en evaluering skal tilrettelægges, bør bl.a. tage afsæt i en vurdering af hvorvidt der påregnes/ønskes væsentlige ændringer i forhold til den nuværende situation, eller der alene påregnes/ønskes mindre justeringer, idet evalueringen af især den administrative organisation for både ledere og medarbejdere medfører usikkerhed i større eller mindre grad og i et vist vil kunne tage fokus fra løsning af kerneopgaver i en kortere eller længere periode. Til inspiration vedlægges et kort oplæg fra KL vedrørende evaluering. 392

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At proceduren for evalueringen af den politiske og administrative organisation drøftes indledende m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med sagen. Bilag: Oplæg fra KL Beslutning i den : Det besluttedes at afholde et temamøde for BY om sagen forinden videre stillingtagen (forventelig ultimo oktober 2008). Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 393

16 8. Politik for "Mødet med borgeren" J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/3151 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forlængelse af tidligere behandling, fremsendes forslag til politik "Mødet med borgeren - dine rettigheder og pligter". Forslaget har været fremlagt i offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar fra Rebild Kommunes Handicapråd. Høringssvaret er indarbejdet i politikken og rettelserne fremgår af tilknyttede bilag. Ligeledes er ændringerne indarbejdet i forslag til folder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget godkendes Bilag: Bilag udsendes sammen med Sundhedsudvalgets dagsorden. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning om, at Handicaprådets yderligere forslag til implementering af politikken også iværksættes, samt at navnet på politikken ændres i overensstemmelse med Handicaprådets forslag. 394

17 Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilling godkendt Beslutning i den : Indstilles godkendt med justering af politikkens benævnelse til Politik for dialogen og mødet med borgeren. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Forslag til politik for Mødet med borgeren m. ændringer Åben jfr. høringssvar - Åben Folder med rettelser jfr. høringssvar Høring vedr politk for mødet med borgeren Åben Handicaprådets høringssvar_politik for mødet med borgeren.doc (Tidligere udsendt til møde i Sundhedsudvalget den 10. juni 2008, pkt. 9) 395

18 9. Kommunikationsstrategi J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/970 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunikation i Rebild Kommune er grundlaget for kommunens kommunikation både internt og i forhold til omverdenen. Fra visionsgrund til kommunikationskultur Strategien bygger på kommunens visions- og værdigrundlag og udstikker de overordnede retningslinjer for, hvordan man opbygger en kommunikationskultur baseret på åbenhed og tillid. Der er ikke tale om en brandingstrategi, men det siger sig selv, at Rebild Kommune har gavn af at være kendt som en kommune, hvor medarbejderne kommunikerer åbent og professionelt med hinanden og med borgere, virksomheder, presse etc. Fleksibilitet og decentralisering Et andet vigtigt fundament er fleksibilitet. Selv om strategien giver eksempler på, hvordan forskellige kommunikationsformer kan bruges i forskellige sammenhænge, så ligger det i både dens ånd og bogstav, at kommunikationen skal tilpasses den enkelte situation. Ansvaret herfor ligger i høj grad hos den enkelte medarbejder, institution eller afdeling. Strategien lægger således op til en meget decentraliseret kommunikationsstruktur, hvor alle medarbejdere har et ansvar for, at medarbejdere, kolleger, chefer, borgere osv. er velinformerede, og hvor ejerskabet til kommunikationen er decentraliseret. Praktiske redskaber Som hjælp til at føre strategien ud i livet vil der blive udarbejdet forskellige manualer, som dækker medarbejdernes praktiske behov i hverdagen. Manualerne vil tage hensyn kommunens decentrale struktur. For eksempel vil der blive udarbejdet en designmanual med skabeloner til forskellige typer kommunikation (breve, pjecer, powerpoint mv.). Skabelonerne udformes således, at institutionerne kan bruge Kommunens overordnede design med mulighed for at tilpasse det deres eget grafiske udtryk, egne logoer etc. Ligeledes vil strategien kunne følges op af kommunikationskurser. Høringsfase Kommunikation i Rebild Kommune har i maj måned været i høring blandt kommunens ledere og i Hovedudvalget. Der er kommet enkelte kommentarer og forslag, som er søgt indarbejdet. Således er rammerne for medarbejdernes ret til at udtale sig til medierne om eget sagsområde blevet præciseret. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kommunikationsstrategien godkendes. 396

19 Beslutning i den : Godkendt med enkelt redaktionel ændring. ( En kommune der opleves som en moderne og veldrevet offentlig virksomhed ) Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Høringssvar Åben Komm.strategi Vers

20 10. Godkendelse af lønpolitik og politik for kompetenceudvikling (delpolitikker) J.nr.: P22. Sagsnr.: 07/7464 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hovedudvalget nedsatte i efteråret 2007 to arbejdsgrupper, der fik til opgave at udarbejde forslag til to nye delpolitikker for Rebild Kommune om hhv. løn og om kompetenceudvikling. Begge delpolitikker skulle fungere som et supplement til de personalepolitiske mål og værdier, som Sammenlægningsudvalget vedtog i december Hovedudvalget forholdt sig til to næsten færdige forslag til lønpolitik og politik for kompetenceudvikling på sit møde den 26. februar 2008, hvorefter delpolitikkerne var i høring i hele MED-organisationen, dels mundtligt på det personalepolitiske temamøde den 1. april, dels i form af en skriftlig høringsfase med frist den 1. maj. Herefter behandlede Hovedudvalget endeligt de to forslag til delpolitikker på deres møde den 27. maj, hvor begge blev indstillet godkendt. Hovedudvalgets nærmere kommentarer fremgår af det medfølgende bilag. Forslag til lønpolitik Lønpolitikkens hovedformål er at give inspiration til, hvordan de dele af lønnen, som forhandles lokalt i Rebild Kommune, kan anvendes. De lokale løndele skal bidrage til anerkendelse og honorering af den gode arbejdsindsats og til at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Formålet er at understøtte og fremme god opgaveløsning. Personalegoder forbindes ofte med attraktive arbejdspladser, og politikken lægger derfor op til, at det skal være muligt at benytte personalegoder, som medfører bruttotræk, i Rebild Kommune. Lønnen kan bruges som ledelsesredskab til at understøtte det fælles mål om at være den mest attraktive kommune i Nordjylland. Politikken åbner desuden op for, at det lokalt kan aftales at bruge løndele til uddannelse. Forslag til politik for kompetenceudvikling Formålet med politik for kompetenceudvikling er at synliggøre og prioritere arbejdet med at udvikle den enkeltes og organisationens kompetencer. Samtidig skal politikken bidrage til at skabe en læringskultur, der er karakteriseret ved kendskab til retning og mål, åbenhed og nysgerrighed, accept af fejl og eksperimenter, rum for refleksion samt udfordringer og uventede situationer. Politikken giver inspiration til, hvordan Rebild Kommune kan arbejde med såvel organisatorisk som individuel kompetenceudvikling, ligesom det slås fast, at det er et fælles ansvar at skabe udvikling og læring hos både den enkelte og i organisationen. Det er derfor et krav til alle medarbejdere i Rebild Kommune, at man er villig til både at udvikle egne kompetencer og at bidrage til udviklingen af opgaverne i kommunen. Arbejdet med de to delpolitikker er i øvrigt nærmere beskrevet i den personalepolitiske redegørelses afsnit

21 Lønpolitikken og politik for kompetenceudvikling vil bidrage til at skabe rammerne for arbejdet med attraktive arbejdspladser i Rebild Kommune, ligesom det vil understøtte mulighederne for at rekruttere og fastholde den kompetente arbejdskraft, som kommunen har brug for for fortsat at kunne løse og udvikle de kommunale opgaver. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At lønpolitikken godkendes At politik for kompetenceudvikling godkendes Bilag: Forslag til lønpolitik Forslag til politik for kompetenceudvikling Uddrag af referat af Hovedudvalgets møde den 27. maj 2008 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 399

22 11. Attraktive arbejdspladser for det kommunale personale - hvad gør vi!? J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/9836 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: besluttede på mødet at administrationen i juni skulle komme med et katalog over mere konkrete initiativer til fremme af attraktive arbejdspladser i Rebild Kommune - på baggrund af oplæg og drøftelser på visionsseminaret samt opsamling og drøftelser i Hovedudvalget. Baggrund Trivsel og attraktive arbejdspladser har været på dagsordnen siden forberedelserne til Rebild Kommune. Indenfor det seneste år har chefgruppen flere gange drøftet hvordan der kan arbejdes med attraktive arbejdspladser, Byrådet bevilgede kr i forbindelse med budgettet for 2008 og havde emnet oppe på visionsseminar i april, også Hovedudvalget har beskæftiget sig med emnet. Hovedudvalgets drøftelser førte til en henvendelse til samtlige Lokaludvalg, der blev bedt om at forholde sig til hvad der opleves som attraktive arbejdspladser hos dem, og sætte gang i en realisering heraf. Lokaludvalgene har siden indsendt forslag og ideer. Hovedudvalget har senest på møde drøftet tilbagemeldinger fra Lokaludvalgene samt notatet: Initiativer i forhold til attraktive arbejdspladser (bilag) og indstillet at de forslag som kræver principiel politisk stillingtagen behandles af. Hvad er attraktive arbejdspladser? Arbejdet med attraktive arbejdspladser har vist, at hvad der opleves som en attraktiv arbejdsplads er individuelt. Der kan altså ikke defineres en attraktiv arbejdsplads, men man må arbejde med attraktive arbejdspladser. Hovedudvalgets drøftelser, tilbagemeldingerne fra Lokaludvalgene samt de nuværende opsamlinger fra det store projekt på ældreområdet: attraktive arbejdspladser, giver imidlertid nogle gode pejlemærker for hvad medarbejderne mener, er særlig vigtigt i oplevelsen af attraktive arbejdspladser. Det er følgende elementer der går igen, når medarbejdere bliver spurgt om hvad der er vigtigt i forhold til attraktive arbejdspladser så nogenlunde i prioriteret rækkefølge med god, synlig, anerkendende ledelse som en klar topscorer: God og anerkendende ledelse Arbejdsmiljøet det gode fællesskab mellem kolleger og gode, sikre fysiske rammer (tidssvarende bygninger) Spændende opgaver indflydelse på eget arbejde - balance mellem krav og resurser samt gode udviklingsmuligheder Mulighed for det hele liv hensyn til familie- og fritidsliv Personalegoder, herunder sundhedsordninger Passende løn 400

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo november 2007 132 2. Evaluering af administrationsgrundlag

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere