REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt og pkt

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiorientering ultimo maj Budget dispositionspulje "Nye" tiltag / beslutninger vedr. drift og anlæg for budget Parcelhusgrunde på Banevænget i Nørager, etape Indledende drøftelse - Udbudsplan Driftsaftale mellem Rebild Kommune og Rebild Vandrerhjem Evaluering af den politiske og administrative struktur - indledende drøftelse Politik for "Mødet med borgeren" Kommunikationsstrategi Godkendelse af lønpolitik og politik for kompetenceudvikling (delpolitikker) Attraktive arbejdspladser for det kommunale personale - hvad gør vi!? Personalepolitisk redegørelse Henvendelse fra Region Nordjylland vedr. byggegrund til sikret døgninstitution for børn og unge Rebild Gadebelysning A/S Kommuneplan status Belægningsarbejder i Rebild Kommune (2008) - frigivelse af bevilling Ekspropriation til vejanlæg ved Porsborgparken og frigivelse af midler til arkæologiske undersøgelser Etablering af stikvej i Juelstrupparken Kloaksanering i Øster Hornum - Frigivelse af anlægsbevilling Separering af kloak i Øster Hornum og afskæring af spildevand til Aalborg Vurdering af nedlukning eller videreførelse af deponi på Sørup Fyld- og Genbrugsplads Resultatlønsaftale for Driftsenhedens tømrerværksted Delvandforsyningsplan for Smidieområdet Vedtagelse af jordflytningsregulativ i Rebild Kommune Status på landbrugsområdet ultimo maj Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2005 for Støvring kommune, Porsborgparken

3 27. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 215 for et erhvervsområde og et grønt område, Porsborgparken i Støvring Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 226 for et boligområde med en tæt/lav boligbebyggelse, Viborgvej 50 i Støvring Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 212 for Skørping Center Tistedvej 13, matr. nr. 68x, Vester Korup by - fredningsklausul Kompetenceforhold i forbindelse med dispensationer Beskæftigelsesplan Ophør af samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse Budgettildelingsmodel for pleje omsorg efter høring Afdækning af køkkenområdet i Rebild Kommune Analyse af bo- og dagtilbud på voksenområdet Sagsbehandlingstider på det sociale område Landsbyordning i Hellum Tildelings- og konverteringsmodel integrerede daginstitutioner Opstart af integrerede institutioner i Støvring og Skørping Dagplejens gæstehus Øster Hornum Børnehave Orientering Lukket - Ejendomshandel Fejl! Bogmær Underskriftsside Fejl! Bogmær 381

4 1. Økonomiorientering ultimo maj 2008 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med udgangen er maj er der lavet en overordnet opfølgning på økonomien i forhold til den politiske fremlæggelse, set i relation til den seneste større økonomiopfølgning. Der arbejdes administrativt løbende videre med et særligt fokus på de områder, der i den seneste opfølgning fik en sur smiley. Som det blev vist i den seneste opfølgning er det især medfinansieringen og ældreområdet samt skoleområdet, der fortsat kræver stor fokus. Nedenfor er der sat fokus på lønforbruget med udgangen af maj måned for de enkelte udvalgsområder. Som det fremgår, er lønforbruget umiddelbart på et rimeligt niveau samlet set, men dækkende over store variationer områderne imellem. Det skal bemærkes at barselspuljen, samt særlig overenskomstværn 2008 fortsat teknisk er placeret under økonomiudvalget og ikke forventes udmøntet før senere på året. Med udgangen af maj måned skal det iagttages, at der er udbetalt særlig feriegodtgørelse i april måned, udbetalt 6 ferieuge i maj måned, samt udmøntningen af den ny overenskomst for de færdigforhandlede overenskomstområder, svarende til en stigning på godt 4 %. Resultatet af den nye overenskomst er udbetalt i maj måned for både april og maj måned. Det kan bemærkes, at de nye overenskomster i Rebild kommune betyder en samlet månedsvis lønstigning på ca. 2,5 mio. kr. for hver af de resterende måneder af året, svarende til ca. 0,34 % pr. måned. I forhold til den finansielle side af opfølgningen kan det oplyses at der er faldet dom i landsrettet omkring fradrag for særlige forhold vedr. byggemodninger. Afgørelsen betyder at en række køber skal have tilbagebetalt en del af grundskylden for de seneste 5 år. Der er ikke pt. fuldstændig klarhed over det samlede omfang, da der den resterende del af året skønnes løbende at komme nye sager til. Det samlede omfang skønnes pt. til at betyde en tilbagebetaling til grundejere i Rebild Kommune i størrelsesordnen 3 mio. kr. Det betyder samtidig at grundskylden fremadrettet vil falde i forhold til det nu kendte niveau. Landsretsafgørelsen gælder samtlige kommuner i Danmark. Der er ikke pt. kendskab til om kommunerne får nogen kompensation via bloktilskud eller lignende. 382

5 Befolkning og likviditet Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, som opgøres primo hver måned, opgjort til i juni, hvilket er en stigning på 107 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 119,1 mio. kr., mens gennemsnittet for maj måned udgør 123,8 mio. kr. Udvikling i befolkning og likviditet likviditet i mio. kr. januar februar marts april maj juni Befolkning Mdr. gennemsnit 121,5 99,9 123,9 133,8 123,8 Gns. Likv.I 12 mdr. 107,3 109,6 112,9 116,2 119,1 Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr ( ). Den samlede fraværsprocent er opgjort til 8,9 %, hvilket inkluderer sygdom, graviditetsgener, barselsorlov, barns 1. sygedag og fravær i øvrigt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Opdaterede tal fra april modtages medio juni Antal ansatte Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 30. april 2008) Fraværsdage Fraværs- Sygdom Graviditets- Barsel Barns 1. i alt procent gener sygedag Fravær i øvrigt I alt ,0% 5,5% 0,4% 1,7% 0,2% 1,2% Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiorienteringen tages til efterretning Bilag: Oversigt over forbrug pr. sektor ultimo maj 2008 Diverse oversigter (befolkning, likviditet m.v.) Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 383

6 2. Budget dispositionspulje J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møde i april blev forvaltningen anmodet om at fremkomme med forslag til, hvorledes en dispositionspulje på 3 mio.kr. kunne etableres. Af hensyn til puljens størrelse og hensynet til fastholdelse af kommunens serviceniveau, stiller chefgruppen ikke forslag om reduktioner indenfor lønkonti eller forslag om mere omfattende ændringer. Chefgruppen har drøftet problemstillingen og vil foreslå, at følgende områder indgår i det videre budgetarbejde: Udnyttelse af stordriftsfordele på indkøbsområdet Ved anvendelse af centralt indgåede obligatoriske indkøbsaftaler. Det vurderes, at potentialet for 2009 vil være mindst på ca. 2 mio.kr. Der vil efterfølgende skulle udarbejdes en liste over, hvilke områder der vil skulle indgå i aftalerne og i hvilken form de indgås (fx eget udbud, SKI-aftale, andet indkøbssamarbejde o.lign.). Nedjustering af forventningerne til størrelsen af barselspuljen I 2007 blev der konstateret et væsentligt mindre forbrug af barselspuljen en oprindeligt budgetlagt på ca. 3 mio.kr.. Denne tendens ser ud til at fortsætte i Forvaltningen foreslår, at puljen reduceres med 1 mio.kr., således der stadig vil være plads til et øget antal barsler indenfor puljens rammer. Alternativt til de ovenstående forslag kan chefgruppen pege på øgede indtægter i form af gebyrer for sagsbehandling (eksempelvis på byggesagsgebyrer) og brugerbetaling (eksempelvis på SFO-området). Sagen fremlægges til s drøftelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på tilkendegivelser til forvaltningen vedrørende det videre arbejde med budgettet for Beslutning i den : Nærmere stillingtagen til dispositionspuljen afventer budgetbehandling og behandling af indkøbsområdet i august. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 384

7 3. "Nye" tiltag / beslutninger vedr. drift og anlæg for budget 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede på det seneste møde at drøfte investeringsplan med henblik på den videre budgetbehandling. I den anledning er der udarbejdet en oversigt indeholdende 3 kategorier af projekter. 1. Projekter indeholdt i overslagsbudgettet for 2009, besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008, indeholdende markerede forslag til ændringer efter forvaltningens nærmere vurderinger af konkrete projekter. 2. Projekter, der er politisk besluttet/bearbejdet siden vedtagelsen af budget 2008 og frem til primo juni Projekter, der ikke er politisk behandlet, men hvor der har været drøftelser, eller hensigtserklæringer i løbet af året, herunder investeringsbobler fra visionsseminaret, samt kommende projekter i 2009 som følge af nødvendige investeringer. Det bemærkes, at kommunerne kan blive pålagt en anlægsramme i 2009, i lighed med 2008, og i den forbindelse er eventuelle overførsler/udskydelse af projekter for 2008 ikke indeholdt i oversigten. Der er endvidere vedlagt en oversigt over nye tiltag besluttet på byrådsmøder siden vedtagelsen af budget Det er alene byrådsbehandlede sager, der er medatget. Oversigten indeholder derfor ikke eventuelle øvrige budgetudfordringer for , som har været drøftet på udvalgsmøder eller i administrationen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At investeringsplanen for drøftes med henblik på at fastsætte anlægsniveauet i basisbudgettet for , samt At oversigten over beslutninger vedr. driften drøftes 385

8 Bilag: Oversigt over investeringsplan, samt oplistning af nye tiltag for budget Budget oversigt over nye beslutninger m.v. (drift) Beslutning i den : Drift: De af By tidligere besluttede merudgifter for 2009 og overslagsårene indarbejdes i grundbudgettet. De anførte tilkendegivelser indgår i den videre budgetbehandling. Anlæg: Der arbejdes i grundbudgettet videre med en samlet ramme på 100 mill. i udgifter og 30 mill. kr i indtægter svarende til en nettoramme på 70 mill. kr. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 386

9 4. Parcelhusgrunde på Banevænget i Nørager, etape 2 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/11988 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Nørager Borger- og Håndværkerforening har ved brev af 23. maj 2008 påpeget, at der kun er to grunde tilbage på Egebakken og ligeledes kun to grunde tilbage på Banevænget. Forvaltningen er opmærksom på, at grundsalget er gået godt i Nørager, hvor der er solgt 5 grunde siden 1. januar Forvaltningen har derfor som oplæg til budget 2009 foreslået afsat penge til byggemodning af Banevænget, etape 2, der indeholder 11 grunde. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At spørgsmålet om byggemodning af Banevænget, etape 2 indgår i budgetlægningen for 2009 og At Nørager Borger- og Håndværkerforening svares i overensstemmelse hermed Bilag: Oversigtskort Beslutning i den : Byggemodningsudgiften (3 mill. kr.) indarbejdes i budget Det tilkendegives at tilrettelæggelse af udbud mv. kan iværksættes i Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 387

10 5. Indledende drøftelse - Udbudsplan J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/9031 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af Rebild Kommunes Servicestrategi blev det besluttet, at der årligt skal udarbejdes en udbudsplan indeholdende dels nye områder Byrådet ønsker konkurrenceudsat og dels en oversigt over øvrige områder, hvor der planlægges EUudbud/genudbud. Formålet med Udbudsplanen er dels at sikre løbende fokus på at nå Byrådets målsætning om, at 25 % af de opgaver (målt på IKU-faktoren), der kan konkurrenceudsættes, rent faktisk er blevet konkurrenceudsat når vi når 2010, dels at tjene som planlægningsredskab for administrationen idet blandt andet EU-udbud er ressourcekrævende at gennemføre. IKU-faktoren angiver i hovedtræk andelen af udgifter til opgaver, der løses af andre end kommunen selv tillagt værdien af de opgaver, hvor kommunen selv af vundet et udbud, set i forhold til den samlede mængde udgifter. Forvaltningen har som orientering udarbejdet en oversigt over status på regnskab 2007 med angivelse af de største leverandører indenfor de enkelte sektorområder. Se vedhæftede bilag. Heraf fremgår det, at IKU for Rebild Kommune i 2007 ligger på 24,6 %. Herudover har forvaltningen udarbejdet et idékatalog over mulige områder, der kan konkurrenceudsættes til drøftelse samt over hvilke EU-udbud/genudbud, der påregnes gennemført i perioden 2008/09. Byrådet anmodes om at fremkomme med tilkendegivelser af, hvilke områder forvaltningen skal arbejde videre med med henblik på fremlæggelse og endelig beslutning i august/september. Forinden vil der jf. personalepolitikken og udbudspolitikken skulle ske den fornødne medarbejderinddragelse og høring ligesom de valgte områder vil kunne konkretiseres yderligere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Byrådet fremkommer med tilkendegivelse af, hvilke områder der overvejes konkurrenceudsat At sagen høres ved relevante personalegrupper med henblik på endelig stillingstagen på Byrådets møde i august/september 2008 Bilag: Idékatalog - Udbudsplan 2008/2009 Opgørelse af IKU-faktor for 2007 med oversigt over de største leverandører 388

11 Indikator for konkurrenceudsættelse - IM nøgletal Beslutning i den : På baggrund af drøftelsen udarbejdes revideret liste over områder der overvejes konkurrenceudsat i 2008/09 til sagens behandling i BY Thorkild Christensen tilkendegav han ikke kunne tiltræde overvejelsen om at konkurrenceudsætte materielgårdsområdet. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 389

12 6. Driftsaftale mellem Rebild Kommune og Rebild Vandrerhjem J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/3940 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som orienteret på seneste møde i arbejdes der hen imod at indgå en langsigtet driftsaftale mellem Rebild Kommune og Den selvejende Institution Rebild Vandrerhjem. Formålet med aftalen er at sikre en fortsat drift af Vandrerhjemmet dog således, at det i den fremtidige aftale sikres, at Vandrerhjemmet på sigt i større grad bliver selvfinansierende i form af større indtægt fra forpagtningsafgift og lejeindtægt. Forretningsmodelen er således, at Den selvejende Institution ejer og vedligeholder bygninger og inventar, og at den daglige drift og udlejning er bortforpagtet. Den Selvejende Institution får sine indtægter i form af forpagtningsindtægt (afhængig af omsætningen), husleje fra forpagterboligen samt kommunalt tilskud. Forpagteren får sine indtægter i form af lejeindtægter, salg af linnedpakker samt forplejning. Der har været afholdt møde den 14. februar og der afholdes endnu et møde den 10. marts. Forinden mødet den 10. marts er det aftalen, at aftaleudkastet har været drøftet i Vandrerhjemmets bestyrelse. Der vil på s møde kunne orienteres om resultatet af mødet og den fremtidige model der arbejdes med. Vandrerhjemmet har henvendt sig angående udbetaling af underskudsgaranti for 2006 på 42 t.kr. Byrådet har efterfølgende udsat stillingstagen hertil indtil det samlede aftalegrundlag er på plads. Garantien på op til kr. er givet i forbindelse med Skørping Kommunes vedtagelse af budgettet den 12. oktober 2005 (protokoludskrift vedlagt). Rebild Kommune er ved kommunesammenlægningen indtrådt i Skørping Kommunes forpligtelser, herunder udbetalingen af underskudsgarantien. Imidlertid kan udbetalingen af underskudsgarantien ses i forhold til likviditetseffekten i Dette forhold indgår i drøftelserne med Vandrerhjemmet. Det kan oplyses, at der efter aftale med Vandrerhjemmet a conto er udbetalt kr. til dækning af underskudsgaranti i 2006 samt årligt tilskud i Indstilling Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes Bilag Protokoludskrift fra Byrådsmødet den 12. oktober 2005 (Skørping Kommune) siderne 93 og 99. Udkast til driftsaftale mellem Rebild Kommune og Den Selvejende Institution Rebild Vandrerhjem. Beslutning i den Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Sagen drøftedes. 390

13 Forelægges til behandling for ØK igen efter nærmere drøftelser med Vandrehjemmets bestyrelse. Fornyet behandling 18. juni 2008: Forvaltningen har indhentet yderligere oplysninger fra Rebild Vandrerhjem herunder vedlagte budget frem til Heraf fremgår det, at der årligt er afdrag på lån på kr. samt at der stort set er balance mellem indtægter (incl. kommunalt tilskud på kr.) og udgifter. Bestyrelsen er blevet anmodet om at se om indtægtsgrundlaget kan øges, dvs. sætte fokus på prisen for overnatning, forplejning, linnedpakker m.v. Det vurderes på det nu fremsendte og foreliggende budgetgrundlag, at det vil være vanskeligt på kort sigt reelt at gennemføre den tidligere skitserede finansieringsmodel i det bestyrelsen for Vandrerhjemmet er af den opfattelse, at indtægterne for nuværende ikke vil kunne øges markant. Herudover mangler der stadig konkret stillingstagen til udbetaling af underskudsgaranti fra Sagen fremlægges til til drøftelse med henblik på skitsering af den fremtidige driftsaftale og finansiering af Vandrerhjemmet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på stillingtagen til det videre forløb. Bilag: Udkast til driftsaftale (er også udsendt ifm. mødet den ) Budget fremsendt fra bestyrelsen. Beslutning i den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Det besluttedes at fastholde aftaleudkastet med opstart af aftalen fra Den opgjorte underskudsgaranti fra 2006 på kr. tillægges tilskuddet for 2008 på kr. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 391

14 7. Evaluering af den politiske og administrative struktur - indledende drøftelse J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/11945 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget fastlagde på møder i løbet af foråret 2006 den overordnede politiske og administrative struktur i Rebild Kommune. Der indledtes i januar 2006 med beslutninger om den overordnede politiske og administrative organisering, efterfulgt i april og maj 2006 med en nærmere stillingtagen til opgaver og administrativ organisering af forvaltningerne på afdelingsniveau. I forbindelse med beslutningen om at etablere en politisk struktur med et Økonomiudvalg og 5 Fagudvalg med tilhørende stabs- og fagforvaltninger, blev samtidig truffet beslutning om - at den valgte politiske og administrative organisering evalueres inden udgangen af første byrådsperiode. (SaU d pkt. 02.) På denne baggrund ønskes en indledende drøftelse af de politiske forventninger til såvel omfanget som tilrettelæggelsen af en sådan evaluering med henblik på forvaltningens videre arbejde med sagen. Blandt de spørgsmål der kan rejses i forhold til en evaluering er bl.a.: - procedure for evaluering herunder: tidsmæssigt forløb, hvem skal involveres i evalueringen, hvem skal forestå denne og evt. inddragelse af ekstern bistand. Mere specifikt kan evalueringen eksempelvis omfatte følgende spørgsmål: - Erfaringer med nuværende politisk struktur og herunder overvejelser om ændringer. - Erfaringer med den nuværende administrative struktur og herunder overvejelser om ændringer. - Den politiske opgavefordeling - Samarbejdet mellem politisk og administrativ struktur - Administrativ samarbejde og koordinering - Struktur set i forhold til nuværende og kommende opgaver og udfordringer En stillingtagen til hvorledes en evaluering skal tilrettelægges, bør bl.a. tage afsæt i en vurdering af hvorvidt der påregnes/ønskes væsentlige ændringer i forhold til den nuværende situation, eller der alene påregnes/ønskes mindre justeringer, idet evalueringen af især den administrative organisation for både ledere og medarbejdere medfører usikkerhed i større eller mindre grad og i et vist vil kunne tage fokus fra løsning af kerneopgaver i en kortere eller længere periode. Til inspiration vedlægges et kort oplæg fra KL vedrørende evaluering. 392

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At proceduren for evalueringen af den politiske og administrative organisation drøftes indledende m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med sagen. Bilag: Oplæg fra KL Beslutning i den : Det besluttedes at afholde et temamøde for BY om sagen forinden videre stillingtagen (forventelig ultimo oktober 2008). Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 393

16 8. Politik for "Mødet med borgeren" J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/3151 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forlængelse af tidligere behandling, fremsendes forslag til politik "Mødet med borgeren - dine rettigheder og pligter". Forslaget har været fremlagt i offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar fra Rebild Kommunes Handicapråd. Høringssvaret er indarbejdet i politikken og rettelserne fremgår af tilknyttede bilag. Ligeledes er ændringerne indarbejdet i forslag til folder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget godkendes Bilag: Bilag udsendes sammen med Sundhedsudvalgets dagsorden. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning om, at Handicaprådets yderligere forslag til implementering af politikken også iværksættes, samt at navnet på politikken ændres i overensstemmelse med Handicaprådets forslag. 394

17 Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilling godkendt Beslutning i den : Indstilles godkendt med justering af politikkens benævnelse til Politik for dialogen og mødet med borgeren. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Forslag til politik for Mødet med borgeren m. ændringer Åben jfr. høringssvar - Åben Folder med rettelser jfr. høringssvar Høring vedr politk for mødet med borgeren Åben Handicaprådets høringssvar_politik for mødet med borgeren.doc (Tidligere udsendt til møde i Sundhedsudvalget den 10. juni 2008, pkt. 9) 395

18 9. Kommunikationsstrategi J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/970 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Kommunikation i Rebild Kommune er grundlaget for kommunens kommunikation både internt og i forhold til omverdenen. Fra visionsgrund til kommunikationskultur Strategien bygger på kommunens visions- og værdigrundlag og udstikker de overordnede retningslinjer for, hvordan man opbygger en kommunikationskultur baseret på åbenhed og tillid. Der er ikke tale om en brandingstrategi, men det siger sig selv, at Rebild Kommune har gavn af at være kendt som en kommune, hvor medarbejderne kommunikerer åbent og professionelt med hinanden og med borgere, virksomheder, presse etc. Fleksibilitet og decentralisering Et andet vigtigt fundament er fleksibilitet. Selv om strategien giver eksempler på, hvordan forskellige kommunikationsformer kan bruges i forskellige sammenhænge, så ligger det i både dens ånd og bogstav, at kommunikationen skal tilpasses den enkelte situation. Ansvaret herfor ligger i høj grad hos den enkelte medarbejder, institution eller afdeling. Strategien lægger således op til en meget decentraliseret kommunikationsstruktur, hvor alle medarbejdere har et ansvar for, at medarbejdere, kolleger, chefer, borgere osv. er velinformerede, og hvor ejerskabet til kommunikationen er decentraliseret. Praktiske redskaber Som hjælp til at føre strategien ud i livet vil der blive udarbejdet forskellige manualer, som dækker medarbejdernes praktiske behov i hverdagen. Manualerne vil tage hensyn kommunens decentrale struktur. For eksempel vil der blive udarbejdet en designmanual med skabeloner til forskellige typer kommunikation (breve, pjecer, powerpoint mv.). Skabelonerne udformes således, at institutionerne kan bruge Kommunens overordnede design med mulighed for at tilpasse det deres eget grafiske udtryk, egne logoer etc. Ligeledes vil strategien kunne følges op af kommunikationskurser. Høringsfase Kommunikation i Rebild Kommune har i maj måned været i høring blandt kommunens ledere og i Hovedudvalget. Der er kommet enkelte kommentarer og forslag, som er søgt indarbejdet. Således er rammerne for medarbejdernes ret til at udtale sig til medierne om eget sagsområde blevet præciseret. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kommunikationsstrategien godkendes. 396

19 Beslutning i den : Godkendt med enkelt redaktionel ændring. ( En kommune der opleves som en moderne og veldrevet offentlig virksomhed ) Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Høringssvar Åben Komm.strategi Vers

20 10. Godkendelse af lønpolitik og politik for kompetenceudvikling (delpolitikker) J.nr.: P22. Sagsnr.: 07/7464 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hovedudvalget nedsatte i efteråret 2007 to arbejdsgrupper, der fik til opgave at udarbejde forslag til to nye delpolitikker for Rebild Kommune om hhv. løn og om kompetenceudvikling. Begge delpolitikker skulle fungere som et supplement til de personalepolitiske mål og værdier, som Sammenlægningsudvalget vedtog i december Hovedudvalget forholdt sig til to næsten færdige forslag til lønpolitik og politik for kompetenceudvikling på sit møde den 26. februar 2008, hvorefter delpolitikkerne var i høring i hele MED-organisationen, dels mundtligt på det personalepolitiske temamøde den 1. april, dels i form af en skriftlig høringsfase med frist den 1. maj. Herefter behandlede Hovedudvalget endeligt de to forslag til delpolitikker på deres møde den 27. maj, hvor begge blev indstillet godkendt. Hovedudvalgets nærmere kommentarer fremgår af det medfølgende bilag. Forslag til lønpolitik Lønpolitikkens hovedformål er at give inspiration til, hvordan de dele af lønnen, som forhandles lokalt i Rebild Kommune, kan anvendes. De lokale løndele skal bidrage til anerkendelse og honorering af den gode arbejdsindsats og til at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Formålet er at understøtte og fremme god opgaveløsning. Personalegoder forbindes ofte med attraktive arbejdspladser, og politikken lægger derfor op til, at det skal være muligt at benytte personalegoder, som medfører bruttotræk, i Rebild Kommune. Lønnen kan bruges som ledelsesredskab til at understøtte det fælles mål om at være den mest attraktive kommune i Nordjylland. Politikken åbner desuden op for, at det lokalt kan aftales at bruge løndele til uddannelse. Forslag til politik for kompetenceudvikling Formålet med politik for kompetenceudvikling er at synliggøre og prioritere arbejdet med at udvikle den enkeltes og organisationens kompetencer. Samtidig skal politikken bidrage til at skabe en læringskultur, der er karakteriseret ved kendskab til retning og mål, åbenhed og nysgerrighed, accept af fejl og eksperimenter, rum for refleksion samt udfordringer og uventede situationer. Politikken giver inspiration til, hvordan Rebild Kommune kan arbejde med såvel organisatorisk som individuel kompetenceudvikling, ligesom det slås fast, at det er et fælles ansvar at skabe udvikling og læring hos både den enkelte og i organisationen. Det er derfor et krav til alle medarbejdere i Rebild Kommune, at man er villig til både at udvikle egne kompetencer og at bidrage til udviklingen af opgaverne i kommunen. Arbejdet med de to delpolitikker er i øvrigt nærmere beskrevet i den personalepolitiske redegørelses afsnit

21 Lønpolitikken og politik for kompetenceudvikling vil bidrage til at skabe rammerne for arbejdet med attraktive arbejdspladser i Rebild Kommune, ligesom det vil understøtte mulighederne for at rekruttere og fastholde den kompetente arbejdskraft, som kommunen har brug for for fortsat at kunne løse og udvikle de kommunale opgaver. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At lønpolitikken godkendes At politik for kompetenceudvikling godkendes Bilag: Forslag til lønpolitik Forslag til politik for kompetenceudvikling Uddrag af referat af Hovedudvalgets møde den 27. maj 2008 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Mette Busk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 399

22 11. Attraktive arbejdspladser for det kommunale personale - hvad gør vi!? J.nr.: P00. Sagsnr.: 08/9836 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: besluttede på mødet at administrationen i juni skulle komme med et katalog over mere konkrete initiativer til fremme af attraktive arbejdspladser i Rebild Kommune - på baggrund af oplæg og drøftelser på visionsseminaret samt opsamling og drøftelser i Hovedudvalget. Baggrund Trivsel og attraktive arbejdspladser har været på dagsordnen siden forberedelserne til Rebild Kommune. Indenfor det seneste år har chefgruppen flere gange drøftet hvordan der kan arbejdes med attraktive arbejdspladser, Byrådet bevilgede kr i forbindelse med budgettet for 2008 og havde emnet oppe på visionsseminar i april, også Hovedudvalget har beskæftiget sig med emnet. Hovedudvalgets drøftelser førte til en henvendelse til samtlige Lokaludvalg, der blev bedt om at forholde sig til hvad der opleves som attraktive arbejdspladser hos dem, og sætte gang i en realisering heraf. Lokaludvalgene har siden indsendt forslag og ideer. Hovedudvalget har senest på møde drøftet tilbagemeldinger fra Lokaludvalgene samt notatet: Initiativer i forhold til attraktive arbejdspladser (bilag) og indstillet at de forslag som kræver principiel politisk stillingtagen behandles af. Hvad er attraktive arbejdspladser? Arbejdet med attraktive arbejdspladser har vist, at hvad der opleves som en attraktiv arbejdsplads er individuelt. Der kan altså ikke defineres en attraktiv arbejdsplads, men man må arbejde med attraktive arbejdspladser. Hovedudvalgets drøftelser, tilbagemeldingerne fra Lokaludvalgene samt de nuværende opsamlinger fra det store projekt på ældreområdet: attraktive arbejdspladser, giver imidlertid nogle gode pejlemærker for hvad medarbejderne mener, er særlig vigtigt i oplevelsen af attraktive arbejdspladser. Det er følgende elementer der går igen, når medarbejdere bliver spurgt om hvad der er vigtigt i forhold til attraktive arbejdspladser så nogenlunde i prioriteret rækkefølge med god, synlig, anerkendende ledelse som en klar topscorer: God og anerkendende ledelse Arbejdsmiljøet det gode fællesskab mellem kolleger og gode, sikre fysiske rammer (tidssvarende bygninger) Spændende opgaver indflydelse på eget arbejde - balance mellem krav og resurser samt gode udviklingsmuligheder Mulighed for det hele liv hensyn til familie- og fritidsliv Personalegoder, herunder sundhedsordninger Passende løn 400

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere