Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks"

Transkript

1 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til Kunden af Leverandørens produkter indenfor: undervisning og konsulentydelser, omfattende dels forskelligt software og indholdsmateriale udviklet af Leverandøren, dels forskellige konsulentydelser. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er et tillæg til den konkrete aftale ( Aftalen ), der indgås mellem Leverandøren og Kunden og hvori de specifikke vilkår for parternes aftaleforhold fastlægges. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal Aftalen have forrang. 1 Konsulent- og serviceydelser Leverandøren skal levere de konsulentydelser og/eller stille de online-services til rådighed, herunder f.eks. vedrørende udformning af kursusmateriale og uddannelse af medarbejdere, der er fastlagt i Aftalen. For leveringen af disse ydelser gælder følgende betingelser: 1.1 Leverandøren skal udføre de aftalte konsulentydelser på de i Aftalen fastlagte tidspunkter og steder. 1.2 Såfremt andet ikke følger af Aftalen, skal Leverandøren stille online-serviceydelserne til rådighed således, at Kunden får uhindret adgang til disse på de aftalte tidspunkter. Såfremt Kundens adgang hindres som følge af Kundens egne forhold, strømnedbrud, fejl hos tele- eller netværksleverandører eller andre forhold, som ligger uden for Leverandørens kontrol, suspenderes Leverandørens leveringsforpligtelse, indtil hindringen ikke længere foreligger. 1.3 Skal konsulent- eller serviceydelserne eller en del af disse leveres som løbende ydelser, er disse ydelser, såfremt andet ikke følger af Aftalen, uopsigelige fra begge parters side i 12 måneder, fra hvilket tidspunkt ydelserne kan opsiges med seks måneders skriftligt varsel til udløbet af en måned. 2 Levering af materiale For materiale, herunder software, der udarbejdes af Leverandøren i henhold til Aftalen gælder følgende: 2.1 Kunden erhverver alene en licens (brugsret) til al materiale (med tilhørende indhold og dokumentation) omfattet af Aftalen, idet samtlige ejendomsrettigheder, herunder ophavs- og varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder, forbliver Leverandørens. Side: 1

2 2.2 Kunden må foretage nødvendig sikkerhedskopiering, men må ikke herudover i strid med Leverandørens ophavsrettigheder fremstille eksemplarer, foretage ændringer (herunder foretage fejlretning) af softwaret eller videreoverdrage dette til tredjemand. 2.3 Den tidsmæssige varighed af Kundens licens, jf. pkt. 2.1, fremgår af Aftalen. Ved licensens udløb ophører Kundens ret til at benytte materiale med øjeblikkelig virkning og Kunden skal tilbagelevere eller destruere materiale, dokumentation m.v. efter Leverandøren s nærmere anvisninger herom. 2.4 Leverandøren indestår over for Kunden for, at der foreligger nødvendige tilladelser til brug af eventuel tredjeparts materiale, som måtte være indarbejdet i eller leveret sammen med Leverandørens ydelser. 2.6 Levering anses for sket, når materiale er overgivet til Kunden på diskette, cd-rom eller andet læsbart medium, eller når kunden iht. Aftalen har hentet materiale via Internet. Når levering er sket, overgår risikoen til Kunden. 2.7 Såfremt parterne har aftalt, at Leverandøren skal foretage løbende vedligeholdelse af det af Aftalen omfattede materiale og/eller software, kan de nærmere vilkår herfor fastlægges i en særskilt vedligeholdelsesaftale. Medmindre andet aftales, kan vedligeholdelsesaftalen for begge parters vedkommende opsiges med 12 måneders varsel til udløbet af en måned. Pris og betaling Prisen for de aftalte ydelser, herunder både engangsydelser og løbende ydelser, fremgår af Aftalen. Medmindre andet fremgår, er alle priser excl. moms. Medmindre andet er bestemt i Aftalen, opgøres prisen for konsulentydelser efter regning. Kunden skal desuden afholde Leverandørens medgåede tid og udgifter til transport, ophold og fortæring m.v. forbundet med Aftalen. Såfremt der er indgået aftale om vedligeholdelse af software, fremgår priserne herfor af Aftalen og/eller den særskilt indgåede vedligeholdelsesaftale. Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned. Alle aftaler om løbende ydelser faktureres forud, medmindre andet fremgår af Aftalen. Andre ydelser faktureres bagud. De aftalte priser reguleres proportionalt med stigningen i det af Danmarks Statistik oplyste nettoprisindeks hvert kvartal. Side: 2

3 Lovgivningsmæssige krav Leverandøren indestår for, at de leverede ydelser på leveringstidspunktet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Er der tegnet vedligeholdelsesaftale, gælder denne forpligtelse også i vedligeholdelsesperioden. Aftalen med Leverandøren fritager ikke Kunden fra de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til lovgivningen, herunder arbejdsmiljølovgivningen og lov om behandling af personoplysninger. Kundens forpligtelser Kunden skal opfylde de forpligtelser, der fremgår af Aftalen. Kunden skal i øvrigt afsætte den nødvendige tid til opfyldelsen af aftalen, herunder bidrage med alle relevante oplysninger om Kundens virksomhed samt deltage i aftalte møder med Leverandøren, tests, prøver og andre foranstaltninger, som Leverandøren vurderer nødvendige for opfyldelsen af Aftalen. Kunden skal efter anmodning fra Leverandøren udpege en primær kontaktperson, der skal afse den nødvendige tid til at sikre fremdriften af Aftalen. Forsinkelse Såfremt Leverandøren væsentligt overskrider de i Aftalen fastsatte leveringstidspunkter og dette ikke skyldes Kundens forhold, er Kunden berettiget til at hæve Aftalen. Ophævelsen skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren og uden ugrundet ophold. Ophævelse kan dog ikke ske for allerede leverede ydelsers vedkommende. Overstiger forsinkelsen 1 måned, og har Leverandøren handlet forsætlig eller groft uagtsomt, kan Kunden endvidere kræve erstatning for dokumenterede tab som følge af forsinkelsen. Erstatningen omfatter ikke indirekte tab, ligesom erstatningen aldrig kan overstige 10% af den samlede kontraktsum, dog maksimalt DKK Mangler En ydelse er mangelfuld, såfremt den ikke er i overensstemmelse med Aftalen eller Kundens berettigede forventninger. For så vidt angår de i Aftalen omfattede konsulent- og serviceydelser, er disse mangelfulde, såfremt det opnåede resultat ikke er i overensstemmelse med Aftalen eller Kundens berettigede forventninger. Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal reklamation fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at manglen er konstateret. Kundens ret til at påberåbe sig mangler ved Side: 3

4 det leverede bortfalder desuden, hvis Kunden har foretaget rettelser eller ændringer i det af aftalen omfattede Software og under alle omstændigheder 1 år efter levering. I tilfælde af mangler ved det leverede er Leverandøren forpligtet og berettiget til inden for rimelig tid at foretage afhjælpning. Gennemfører Leverandøren ikke trods gentagne forsøg afhjælpning af mangler, og må manglerne anses for væsentlige, kan Kunden efter afgivelse af skriftlig påkrav med minimum tre ugers varsel, hæve Aftalen - fsv. angår konsulent- eller serviceydelser dog kun for fremtiden - eller kræve forholdsmæssigt afslag. Kunden kan endvidere kræve erstatning for dokumenterede tab, hvis Leverandøren har handlet forsætlig eller groft uagtsomt. En eventuel erstatning omfatter dog ikke indirekte tab, ligesom erstatning ikke ydes for tab, der skyldes strømnedbrud eller fejl hos tele- eller netværksleverandører. Erstatningen kan desuden aldrig overstige 10% af kontraktsummen, dog maksimalt DKK I tilfælde af Leverandørens misligholdelse af en eventuelt indgået vedligeholdelsesaftale, er Leverandørens erstatningspligt maksimeret til et beløb svarende til den årlige vedligeholdelsesafgift, dog maksimalt DKK Kundens misligholdelse Såfremt Kunden væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og ikke retter for sig uden ugrundet ophold, er Leverandøren berettiget til efter dansk rets almindelige regler at kræve erstatning for et eventuelt tab, som Leverandøren måtte lide som følge heraf. Erstatning omfatter dog ikke indirekte tab og kan ikke overstige 10% af kontraktsummen, dog maksimalt DKK Force majeure Såfremt leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser forhindres eller bliver urimelig byrdefuld som følge af forhold, hvorover leverandøren ikke har kontrol, suspenderes leverandørens leveringsforpligtelse. Eksempler på sådanne forholde er brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, import- eller eksportforbud, strejke eller lockout, valutarestriktioner eller almindelig vareknaphed. Såfremt opfyldelsen af Aftalen hindres i mere end seks måneder af en begivenhed som nævnt ovenfor, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til Leverandøren hæve Aftalen, fsv. angår konsulent- eller serviceydelser dog kun for fremtiden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Side: 4

5 Tavshedspligt Hver part er forpligtet til at behandle alle oplysninger om den anden part og om aftaleforholdet fortroligt. Dette gælder også efter aftalens ophør. Medmindre andet følger af Aftalen, er Leverandøren dog berettiget til at angive eksistensen og formen af samarbejdet overfor kundeemner og samarbejds-partnere. Leverandøren er endvidere berettiget til, uden at yderligere samtykke fra Kundens side er fornødent, at bruge data fra samarbejdet til statistiske formål, forudsat kundens identitet ikke herved kan udledes. Underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører. Lovvalg og værneting For Aftalen inklusive nærværende almindelige betingelser gælder dansk ret. Værneting er Københavns Byret. Side: 5

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere