NN kirkes. Håndbog. for personale og andre aktive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NN kirkes. Håndbog. for personale og andre aktive"

Transkript

1 NN kirkes Håndbog for personale og andre aktive Version

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Godt i gang Praktisk information Refleksionsspørgsmål Vision og værdier for [NN] kirke Vision Værdier Mødet med menigheden Generelle ansættelsesforhold Referenceforhold Introduktionsplan Pårørendeskema Børneattest Tavshedspligt Kontorudstyr og arbejdsudrustning Arbejdstid Pauser Sygdom Ferie og afvikling af særlige feriedage Tjenestefrihed/orlov Arbejdspladsvurdering (APV) Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Kursus/Efteruddannelse Medarbejdermøder Medarbejderrepræsentant Løn for vikarer og andre løsere ansættelser, indberetning Honorar, indberetning Stillings- og funktionsbestemte forhold Graver, arbejdsbeskrivelse Kirketjener og afløser Rengøring

3 6.4 Organist Kirkesanger Kor Kordegn/præstesekretær Kordegnevikar/assistent Præstens tjenestedragt Praktiske forhold Nøgler Koordineringsmøde/Kalendermøde IT-politik Telefonpolitik Sognearrangementer Særlige forhold Personalepleje Rygning Alkohol, euforiserende stoffer Gaver og mærkedage Førstehjælp Indkøb og procedure Indkøbspolitik Attestation af bilag Kirken Ringning Åbningstid, kirken Indsamlingsmidler, fordeling af kollekt Transport til og fra kirke Sognehuset Kirkekontoret, åbningstid Formål og anvendelse Kirkegården Kirkegårdsvedtægt Menighedsrådets arbejde

4 12.1 Beslutninger og organisering Mødekultur Udvalgs opgaver, hensigt og mål

5 1 Forord Baggrunden for denne håndbog er et ønske fra flere menighedsråd i Kolding Provsti om en fælles personalehåndbog. Det foreliggende resultat er dog mere end en personalehåndbog, da den bredt dækker arbejdet omkring en kirke og hvilke procedurer og arbejdsgange, der er. Når denne mere brede tilgang er valgt, skyldes det et ønske om, at give de enkelte menighedsråd mulighed for at notere sig deres måder at gøre ting på, og dermed også hjælpe nye medarbejdere, rådsmedlemmer og andre aktive til at kende relevante procedurer ved kirken og dermed også til fælles erindring om beslutninger og klarhed omkring organisationsstruktur. Det skal kraftigt understeges at håndbogen er et frivilligt tilbud til det enkelte menighedsråd. Håndbogen er langt hen ad vejen en kopi af den håndbog Nr. Bjert kirke har udarbejdet. Når denne håndbog er valgt som oplæg, skyldes det dens minutiøse og på samme tid overskuelige opbygning. Det er forholdsvis enkelt at tilpasse håndbogen sin egen kirke, ved at tilføje og slette i de enkelte rubrikker. Yderligere er der også søgt inspiration i Skt. Nicolai og Skanderup menighedsråds personalepolitik. Hverken Nr. Bjert, Skt. Nicolai eller Skanderup menighedsråd er dog ansvarlige for denne håndbogs udformning, da de alene har stillet egne håndbøger til rådighed. Bag håndbogen står udvalget, der arrangerede visionsdagen september 2013: Kurt Bjerregaard, Jens Aksel Friis, Tove M. Karlsen, Kristina Nilsson og Grete Wigh-Poulsen Tovholder for projektet, Marianne Dykær, har udarbejdet det foreliggende resultat. Håndbogen har tillige været til gennemsyn hos provstiets personalekonsulent Jacob Lysemose. 2 Godt i gang 2.1 Praktisk information Dersom et sogn vælger at benytte håndbogen, er det vigtigt at man nøje overvejer og gennemgår hvert eneste punkt og spørger, om det er relevant i den lokale sammenhæng, og i så fald, hvordan punktet skal udfyldes. Refleksionsspørgsmål i næste afsnit kan benyttes til dette arbejde. Håndbogen er tænkt som et elektronisk arbejdsredskab. Det enkelte sogn må redigere, slette og tilføje, som man ønsker det, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til gældende regler. Beslutningsdato noteres i feltet dertil. 4

6 Håndbogen bør løbende opdateres i det enkelte sogn i forbindelse med ændringer og beslutninger, der foretages i menighedsrådet. På forsidebladet noteres version XX og dato. Ændringer af stillingsbeskrivelser sker selvfølgelig efter gældende regler, og noteres først herefter i håndbogen. Det anbefales, at den nyeste udgave af håndbogen altid er at finde på eks. DAP (Den elektroniske Arbejdsplads), så den er tilgængelig. Yderligere anbefales det, at det enkelte råd beslutter, hvor ofte man vil foretage en hovedrevision af håndbogen. Det kan eks. være hvert år eller før en menighedsrådsperiode slutter. I forbindelse med rettelser er det vigtigt, at indholdsfortegnelsen også er opdateret. Det gøres på følgende måde: Når der er rettet i en overskrift eller tekst inde i dokumentet gås til indholdsfortegnelse klik på denne, klik herefter på opdater tabel, vælg opdater alt, klik OK. Dokument og indholdsfortegnelse passer nu sammen. 2.2 Refleksionsspørgsmål I nogle af håndbogens afsnit vil det være relevant, at benytte nedenstående spørgsmål eller andre refleksionsspørgsmål som udgangspunkt for arbejdet med håndbogen. På den måde opnås større klarhed over, hvad det enkelte sogn vil. Som tommelfingerregel er hv-ord gode til afklaring: hvad, hvornår, hvordan, hvor, hvem, hvilken Yderligere kan I, når I har kigget på jeres værdier, sætte dem op i prioriteret rækkefølge. Det kan være en god øvelse for at skærpe, hvilke værdier, der er væsentligst for jer, I jeres måde at være arbejdsgiver på. Følgende spørgsmål kan overvejes til drøftelse: Hvad er vigtigt for jer som kirke? Hvor er jeres kirke om 5 år? Hvad skal der til for, at de mål I sætter jer, kan opnås? Hvad er vigtigt for jer som arbejdsplads/arbejdsgiver? Hvilken betydning har form og rammer? Overvejelser omkring trivsel: Hvad er trivsel på arbejdspladen? Hvornår er der trivsel? Hvilke elementer bør være til stede? Hvordan opnås den gode trivsel? 5

7 Overvej evt. hvordan nedenstående ord har betydning for trivsel: Kommunikation Respekt Kompetenceudvikling Frihed Overvej evt. hvornår/hvordan/hvad der åbner og lukker i forhold til ovenstående ord. 6

8 3 Vision og værdier for [NN] kirke 3.1 Vision I denne rubrik kan udfyldes MR ønsker og vision for sognekirken. Udsagnene kan så videre udfoldes og begrundes i underpunkter. 3.2 Værdier Her indføres rådets værdier i forhold til det at være arbejdsgiver. 4 Mødet med menigheden I denne rubrik kan udfyldes MR holdning til, hvordan man ønsker at møde mennesker, der er i kontakt med kirken. I Nr. Bjert er det udfoldet sådan her: Det er vores mål, at alle, der besøger kirkegården eller en af vore bygninger skal opleve, at de hos os får en imødekommende og god behandling; at vi hjælper dem hele vejen rundt og endnu videre med de spørgsmål, de end måtte have inden for vore rammer og opgaver. Det være sig om rent praktiske spørgsmål i forbindelse med ekspeditioner på kontoret, kirkelige handlinger, på kirkegården eller om deltagelse i vore mange arrangementer i menighedshuset. 7

9 5 Generelle ansættelsesforhold 5.1 Referenceforhold Generelt Med undtagelse af præsten, refererer alle medarbejdere til menighedsrådets kontaktperson. Præsten refererer til provsten, og er ikke direkte underlagt denne håndbogs afsnit om generelle ansættelsesvilkår. Dagligdagen I forbindelse med den praktiske udførelse af arbejdet kan nærmeste reference dog være en anden end kontaktpersonen, derfor kan man her anføre, hvem man henvender sig til: Eks. Gravermedhjælp aftaler omkring opgaver med graveren Eks. Frivillige ressourcepersoner refererer til de respektive udvalgs formand, hvorunder de tjener. 5.2 Introduktionsplan Her kan anføres, hvis man ønsker nogle bestemte procedurer i forbindelse med nye medarbejdere. Når en ny medarbejder begynder, vil vedkommende den første dag blive modtaget af en af de nærmeste foresatte, som vil vise tilrette i det nye arbejdsområde og præsentere nye kollegaer. Endvidere vil vedkommende blive præsenteret for en introduktionsplan, som dækker den nærmeste fremtid i det nye job. Introduktionsplanen skal indeholde uddannelses- og introduktionsaktiviteter for den første periode af ansættelsesforholdet. Introduktionsplanens omfang og længde afhænger af, hvilken funktion, medarbejderen skal udfylde. Planen er udarbejdet af kirkens kontaktperson. 5.3 Pårørendeskema 8

10 I løbet af den første tid vil en ny medarbejder blive bedt om at udfylde et pårørendeskema. Oplysningerne anvendes, hvis det i forbindelse med arbejdet bliver nødvendigt at kontakte en af dine pårørende evt. i forbindelse med pludselig sygdom eller uheld. 5.4 Børneattest Det er lovpligtigt, at der foreligger børneattest på alle, der arbejder med børn og unge (jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister). Derfor vil der blive bedt om tilladelse til indhentning af en børneattest, hvor det er relevant for arbejdet. 5.5 Tavshedspligt Enhver ansat er underlagt tavshedspligt med hensyn til det, den ansatte får indblik i under arbejdets udførelse. Tavshedspligten fortsætter efter ansættelsens ophør. 5.6 Kontorudstyr og arbejdsudrustning Kontaktpersonen er ansvarlig for, at medarbejderen har det nødvendige kontorudstyr og arbejdsudrustning, herunder PC, mobiltelefon, kalender, nøgle, beklædning mv. 5.7 Arbejdstid Man planlægger selv sin arbejdstid inkl. pauser ud fra den arbejdstidstilrettelæggelse som laves i henhold til overenskomsterne og i nært samarbejde med kollegaer. Kirkegården bør i videst muligt omfang være bemandet [på hverdage fra kl eller??????] Kirkekontorets officielle åbningstid er [ XXXX] 9

11 5.8 Pauser Her anføres den lokale aftale under skyldig hensyn til gældende overenskomster. 5.9 Sygdom Menighedsrådet følger gældende regler og anvisninger omkring sygdom på statens område. Yderligere kan anføres, hvordan proceduren skal være omkring sygemelding. Ved sygdom skal man ringe og melde sig syg til relevante kollegaer og selv gøre opmærksom på, hvis der er aftaler, der skal annulleres. Der skal tillige sendes en mail til kontaktpersonen. Raskmelding sker ligeledes til nærmeste kollegaer, og der sendes mail til kontaktperson. Menighedsrådet kan (efter? dage) bede om en friattest med varighedsangivelse (lægelig dokumentation på sygdommens forventede varighed, attesten betales af menighedsrådet) Ferie og afvikling af særlige feriedage Kontaktpersonen er ansvarlig for ferieplanlægning mv. i dialog med medarbejderne med henblik på at tilgodese hensynet til den ansatte og opgavernes løsning. Ønsker om ferie fremsættes derfor til kontaktpersonen. Ferie: Arbejdsgiver er forpligtet på at give medarbejdere besked om ferie tre måneder før. Derfor Ønsker om placeringen af hovedferien skal være kontaktpersonen i hænde inden XXXX dato. XXXX dato skal ferieplanen være godkendt af kontaktpersonen. Resterende ferie fastlægges hurtigst muligt. Særlige feriedage: Særlige feriedage afholdes/udbetales i henhold til Ferieaftalen 10

12 5.11 Tjenestefrihed/orlov Orlov eks. barsel, pasning, syge etc. kontaktpersonen modtager alle ønsker herom. Ansøgninger om tjenestefrihed indgives gennem kontaktpersonen til menighedsrådet. Her kan noteres vedr. tjenestefrihed. Der gives fri til bloddonationer, tandlæge- og lægebesøg samt andre vigtige gøremål i arbejdstiden. Yderligere gives der 1 dags tjenestefri uden lønafkortning på følgende mærkedage: Egen rund fødselsdag fra 50 år og opefter Eget bryllup, sølvbryllup Jubilæum ved 25 og 40 år Frihed i fornødent omfang ved dødsfald i familien 5.12 Arbejdspladsvurdering (APV) For at sikre at arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen er i orden, gennemføres der regelmæssigt en arbejdspladsvurdering. Der vil blive udleveret et skema om APV minimum hvert tredje år. Dette skema vil blive gennemgået ved MUS. APV gennemføres efter gældende regler, minimum hvert 3. år og evt. oftere (lokal aftale) 5.13 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Her anføres, hvordan menighedsrådet ønsker at afholde MUS. Det kan formuleres som nedenfor, men er ikke et krav, dog skal der holdes samtale årligt. Det er menighedsrådets hensigt at skabe de bedste rammer for medarbejderne i deres bestræbelser på at udføre et godt arbejde. Ønsket er, at sikre medarbejderens mulighed for at påvirke egen arbejdssituation. Yderligere ønskes udvikling af et positivt samarbejdsklima. 11

13 En gang årligt, afholdes en samtale mellem medarbejderen og kontaktpersonen. Samtalen er fortrolig og danner grundlag for udarbejdelse af en personlig udviklingsplan for medarbejderen. Dvs. skriftlige konklusioner på samtalerne og de i den forbindelse evt. indgåede aftaler. Det er kontaktpersonen, der indkalder til denne samtale Kursus/Efteruddannelse Menighedsrådet ønsker at fremme medarbejdernes kompetencer gennem udvikling og tilgang af ny viden og færdigheder. Den enkelte medarbejder bidrager selv aktivt med hensyn til forslag om kurser eller andre relevante tiltag for udvikling af færdigheder. Med baggrund i vigtigheden af, at medarbejdere har mulighed for løbende at kunne øge deres kompetencer gennem tilegnelse af ny viden, forventes det, at menighedsrådet gennem sin budgetlægning afsætter beløb til relevante kurser. Kursus- og efteruddannelsesønsker meddeles til kontaktpersonen i forbindelse med MUS. Menighedsrådet vil vurdere ønsker om kursus og efteruddannelse i hvert enkelt tilfælde Medarbejdermøder Ifølge kirkeministeriets bekendtgørelse nr skal der en gang om året afholdes et medarbejdermøde. Menighedsrådet kan beslutte, at der skal afholdes flere medarbejdermøder årligt. For at styrke kommunikationen og samarbejdet har menighedsrådet besluttet, at der skal være [to] medarbejdermøder om året, hvor [formanden, kasseren og kontaktpersonen] deltager. Medarbejdernes forslag om emner til drøftelse sendes til kontaktpersonen senest 2 uger før personalemødet. Følgende punkter behandles på møderne: 1. Formanden orienterer 2. Kasseren orienterer 3. Bordet rundt med sidste nyt set fra medarbejdernes side, samt disses ønsker 4. Andet 12

14 5.16 Medarbejderrepræsentant Medarbejderne vælger en repræsentant, der kan deltage og repræsentere dem ved menighedsrådsmøderne. Vedkommende har ikke stemmeret, men har lejlighed til at fremføre medarbejdernes synspunkter Løn for vikarer og andre løsere ansættelser, indberetning Følgende måde kan være en mulighed i forbindelse med, hvordan der skal lønindberettes for vikarer og andre med løsere ansættelse. Tillige kan menighedsrådet overveje, om det vil udforme en formular til brug for indberetning. Løn indberettes på respektive formularer og mailes den første hverdag i måneden til kontaktpersonen. Formular forefindes på XXX (eksempelvis DAP) Eksempelvis kan det være den medarbejder der vikarieres for/assisteres, der er ansvarlig for at lønindberetningen sker Honorar, indberetning Indberetninger af honorar sker på respektive formularer og sendes til kasseren. Tovholder for det pågældende arrangement indberetter. 13

15 6 Stillings- og funktionsbestemte forhold I dette afsnit er anført de specielle aftaler og beslutninger vedrørende enkelte stillinger eller funktioner. Arbejdsforhold og ændringer i arbejdsbeskrivelser tages altid direkte op i forhold til den enkelte ansatte, førend de føres ind i håndbogen. 6.1 Graver, arbejdsbeskrivelse Graveren har ansvaret for den daglige ledelse, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet ved XX kirkegård, kirke, menighedshus og administrationsbygning, på en effektiv, miljømæssig og økonomisk ansvarlig måde. Ledelse og fordeling af arbejdet blandt kirkegårdens ansatte. Herunder indkaldelse af vikarer og anden hjælp. Budgetansvarlig i henhold til det af menighedsrådet vedtagne budget. Referenceforhold Graveren refererer til menighedsrådets kontaktperson. I forbindelse med det daglige arbejde samarbejder graveren med kirkeværgen om: o Vedligeholdelse og renholdelse af kirkegården i henhold til gældende kirkegårdsvedtægt samt vedligeholdelsesplan. o Bidrag i forbindelse med revideringer af kirkegårdsvedtægten. o At kirkegårdsprotokollerne, kirkegårdskortet mv. er ajourført og at de mindst en gang årligt bliver kontrolleret ud fra de faktiske forhold på kirkegården. o Fakturering af gravstedslegater o Deltagelse i synsforretninger på kirkegården og bygninger. Kirkegården Pleje og vedligeholdelse af kirkegårdsarealet ifølge den vedtagne kirkegårdsvedtægt, aftalt kvalitetsniveau og opmåling pr. 14. maj Pleje og vedligeholdelse af gravsteder i henhold til gravstedsaftaler, hvor dette forefindes. Sløjfede, hjemfaldne og ikke-ibrugtagne gravsteder i forhold til aftale med menighedsrådet. Herunder grandækning, beplantning og udplantning af sommerblomster. Opsyn med gravsteder der vedligeholdes af private. I tilfælde af uregelmæssigheder i forhold til kirkegårdsvedtægten skal dette påtales overfor gravstedsejeren og hvis dette ikke afhjælpes informeres menighedsrådet. Ren- og vedligeholdelse af fortov og adgangsvej til kirkens bygninger samt parkeringspladser. Nyanlæg og omlægning af eksisterende kiste- og urnegravsteder. Ved omlægning af et gravsted forstås et anlægsarbejde af samme omfang som et nyanlæg. Det vil sige, at beplantningen stort set i sin helhed fjernes, og gravstedet nytilplantes. Gravsteder med legataftaler omlægges mindst én gang i fredningsperioden. Betjening af kirkegårdens brugere 14

16 Fremvisning og hjælp til valg af gravsted for efterladte. Herunder information om gravstedsmuligheder i henhold til kirkegårdsvedtægten. Bistå ved urnenedsættelser. Rengøring Renholdelse af kirkerum, våbenhus og sakristi, menighedshus, graverbygning/maskinhus, offentligt toilet og administrationsbygning i henhold til den udarbejdede rengøringsplan. Gudstjenester og kirkelige handlinger Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirkekoncerter, vielser, begravelser og tjenester af anden art som graveren har medvirket ved. Ringetjeneste. Morgen- og aftenringning via automatisk ringeanlæg. Herunder ved gudstjenester samt ved andre kirkelige handlinger. Graveren er forpligtet til at åbne og lukke kirken på bestemte tidspunkter anført af menighedsrådet. Administration Graveren er forpligtet til at holde gravstedskartoteket over alle gravsteder ajour med alle oplysninger om gravstedsindehavere, begravelser og vedligeholdelsesaftaler samt alle andre aftaler og praktiske forhold vedrørende gravstederne. Endvidere fører graveren gravstedsprotokoller og gravstedskort til gravstedskartoteket. Der skal også være gravstedskort på de sløjfede gravsteder. Gravstedskartoteket føres elektronisk fra Graverens administrative forpligtelser omhandler udskrivning af gravstedsfakturaer jf. legataftaler, i nærmere aftalt omfang at afholde udgiver vedrørende kirkegårdens drift. e fakturaer og bilag i henhold til retningslinjer for attestation. Administration og indberetning af løn/timesedler for ansatte. Udarbejde forslag til planlægning af ferier og andet fravær af medarbejdere eks. i forbindelse med uddannelse med eventuel inddragelse af vikarer. 6.2 Kirketjener og afløser Kirketjenerens hovedopgave er at medvirke til, at gudstjenesten kan afvikles som tiltænkt jf. bestemmelse/liturgi/checkliste og støtte præsten. Optælling af gudstjenestegæster og nadvergæster. Dette rapporteres til MR månedligt. Derudover er det kirketjenerens ansvar at Sikre bemanding til hver gudstjeneste og lave aftaler med afløsere Ansætte afløsere for den faste kirketjener i samråd med kontaktpersonen Oplære kirketjenerafløsere 15

17 Afløsning ved almindelig gudstjenester i prioriteret rækkefølge: 1. NN 2. NN 3. NN Ved kirkelige højtider betjenes kirken af fastansat, uddannet kirkepersonale. Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres herfor, efter aftale med kontaktpersonen. Afløsning ved begravelser/bisættelser: 1. NN 2. NN 3. NN Oplæring af nye afløsere foretages af den faste kirketjener. Oplæring indbefatter og skal bl.a. sikre: At gudstjenester kan gennemføres som planlagt i flg. tjeklister Brandsikring Nødhjælp i tilfælde af ulykker (afholdes der årligt kursus i førstehjælp?) Oplæring sker som føl ved min. 2 gudstjenester og er først afsluttet, når fast kirketjener kan sige god for den nye afløser. Ved første gudstjeneste er den nye afløser observatør. Ved sidste gudstjeneste observerer kirketjener afløseren. Afløseren får ikke betaling i oplæringsperioden. 6.3 Rengøring Her kan indføjes stedets retningslinjer for rengøring. 6.4 Organist Her kan noteres organistens arbejdsbeskrivelse. Generelle forskrifter stillingstype og normering Arbejdsuge fridage - rådighedstid Tjenestesteder Øvning hvilke instrumenter der er til rådighed Korleder hvis kor, så hvilke kor og hvilket omfang? Bagkant for modtagelse af salmer ved almindelige gudstjenester og når kor medvirker Koncerter arrangerer organisten? Herunder program og budget 16

18 Hvilke andre forpligtelser har organisten? Konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, sogneaftener/eftermiddage, møder Instrumenter almindeligvis er det organisten der fører tilsyn og drager omsorg for vedligehold KODA/COPYDAN almindeligvis er det organisten der indsender ansøgninger og indberetninger 6.5 Kirkesanger Her udfyldes hvilke forventninger og opgaver, der ligger hos kirkesangeren 6.6 Kor Forventninger og opgaver samt takster for korister 6.7 Kordegn/præstesekretær Her noteres kordegnens opgaver og hvis der er opgaver, der ligger udover det, der almindeligvis gælder for en sådan stilling Tillige noteres, hvordan kontoret passes under kurser, ferier og fridage, om det evt. passes af anden kordegn/kontor 6.8 Kordegnevikar/assistent Hvis denne funktion ikke allerede er dækket i vikarordning blandt kordegne/præstesekretærer, da notere, hvad der gør sig gældende for stillingen og hvilke forventninger og arbejdsopgaver, der er til vikaren/assistenten. Tillige kan noteres oplæring og uddannelse 6.9 Præstens tjenestedragt Kirkekassen afholder udgiften til vedligeholdelse af tjenestedragten, herunder hører rens, vask og pibning. 17

19 7 Praktiske forhold 7.1 Nøgler Nøgletyper: Der findes A, B og C nøgler A nøgler giver adgang til alle rum og udleveres til personer med skærpet fortrolighed (præst og præstesekretær) B nøgler giver adgang til alle rum undtagen [arkivrummet] og kan udleveres til graver, organist og menighedsrådsmedlemmer C nøgler giver adgang til kirke og menighedshus og kapel. Kan udleveres til eksterne personer, der har opgaver i/ved kirken Nøgleadministration A og B nøgler administreres af præstesekretæren, som sikrer behørig kvittering for udleverede nøgler i henhold til ovennævnte. (Sættes i ringbind) C nøgler administreres af graveren, også her kvitteres der for udlevering af nøgle. (Sættes i ringbind) Præstesekretær og graver kvitterer ligeledes for nøgler, der afleveres efter brug (håndværkere, hjælpere etc.) når tjeneste ophører, eller et medlem af menighedsråd ophører med at være medlem af menighedsrådet. Reservenøgler og mistede nøgler Et passende antal reservenøgler opbevares i pengeskabet. Mister man en nøgle, skal dette omgående meddeles præstesekretæren, som i samråd med formanden vurderer, om omkodning eller nyt nøglesystem er nødvendigt. 7.2 Koordineringsmøde/Kalendermøde For at styrke samarbejdet og afviklingen af arbejdet omkring kirken, afholdes der et ugentligt møde mellem præster, kirkebetjening, kirkegårdsbetjening og præstesekretær med det formål at koordinere kommende handlinger og aktiviteter samt driftsmæssige praktiske spørgsmål 18

20 7.3 IT-politik Her kan anføres stedets it-politik. Såfremt medarbejdere har en kirkenet PC, henvises der til Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet, som brugeren dermed er underlagt. Ligger på DAP (Den elektroniske arbejdsplads). 7.4 Telefonpolitik Telefonpolitikken har til formål at sikre, at anvendelsen af telefoner sker i overensstemmelse med kirkens virke. Telefontider Kirkekontoret: Graverkontoret: Præsterne er til rådighed på deres respektive telefoner Fastnettelefon og mobiltelefon Fastnet- og mobiltelefon skal betragtes som et værktøj til arbejdsmæssig brug, hvorfor evt. private samtaler skal være i et begrænset omfang Udlandssamtaler er for egen regning, medmindre de er tjenstlige Privat mobiltelefon Private mobiltelefoner må medbringes i arbejdstiden, dog skal de anvende et lydniveau for ringetone, der passer til omgivelserne Telefonsamtaler i arbejdstiden begrænses Private opkald til kirken Familiemedlemmer og øvrige, der har behov for at kontakte ansatte i arbejdstiden, skal så vidt muligt anvende direkte numre Opkaldende skal være korte og bør begrænses 7.5 Sognearrangementer 19

21 Ved deltagelse i sognearrangementer kan kirkens medarbejdere og de frivillige/menighedsrådsmedlemmer, der står for arrangementet, nyde serveringen uden vederlag. 7.6 Særlige forhold Ansatte ved kirken deltager i alle kirkelige handlinger, medmindre der er indgået særlige aftaler med menighedsrådet. Vedr. vielser i det fri: Det sogn, hvor en vielse udenfor kirkerummet finder sted, skal bistå med personale, uanset om det er sognets egen præst eller udefra kommende præst, der forestår vielsen. Personalet er forpligtet til at deltage, for så vidt det er forpligtet på enhver anden kirkelig handling, og modtager ingen ekstra betaling, da vielsen indgår i den almindelige normering. Menighedsrådet er ikke forpligtet til at stille vikarpersonale til rådighed, hvis det faste personale allerede er optaget. I forbindelse med vielser i det fri/udenfor kirkerummet, bestemmer præsten krav og begrænsninger til brudeparret. 7.7 Personalepleje Kirken tilbyder kaffe/te Kirkekassen yder et årligt bidrag til personalepleje på [250,-] pr. person Menighedsrådet arrangerer årligt en studietur for alle ansatte ved kirken 7.8 Rygning Loven om røgfri miljøer trådte i kraft i Lovens udgangspunkt er et forbud mod rygning på arbejdspladser og indendørs lokaliteter med offentlig adgang. Rygning er derfor forbudt overalt indendørs. 20

22 Konsekvenser ved overtrædelse af rygeforbud: 1. Mundtlig påtale 2. Ved fortsat overtrædelse gives en skriftlig advarsel samt samtale vedr. evt. rygestopkursus 3. Ved gentagne overtrædelser på trods af pkt. 1 og 2 iværksættes en afskedigelsesproces 7.9 Alkohol, euforiserende stoffer Alkoholmisbrug og anden form for misbrug er et samfundsmæssigt problem, der kan begrænse arbejdsevnen samt være medvirkende til at skabe et dårligt arbejdsmiljø. Misbrug og arbejde er derfor uforenelige. Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. (Ved særlige lejligheder er det dog muligt at afvige fra hovedreglen.) Man må heller ikke møde ind på arbejde i påvirket stand. Begge dele vil give en skriftlig advarsel og kan medføre bortvisning/fyring Gaver og mærkedage Ansatte, præster og medlemmer af menighedsrådet modtager en erkendtlighed i forbindelse med: Barsel buket Bryllup, sølvbryllup, guldbryllup gave 300,- Barns konfirmation buket/gave 200,- Rund fødselsdag, 50 år og opefter gave 300,- Jubilæum 10 år buket Jubilæum 25 år og 40 år gave 500,- Længerevarende sygdom buket Dødsfald bårebuket Fratrædelse buket/gave 300,-. Derudover evt. sammenkomst i forhold til vedkommendes berøringsflade 21

23 7.11 Førstehjælp Førstehjælpskassen er i Evakueringsplanen hænger Brandøvelse afholdes Slukningsudstyr er Alle medarbejdere får kursus og opfølgningskurser (evt. noterer hyppighed) i førstehjælp og betjening af hjertestops apparatur. Dette sker evt. i samarbejde med nabosogne. 8 Indkøb og procedure 8.1 Indkøbspolitik Som et grundlæggende princip bestilles ydelser og varer kun på baggrund af en beslutning i menighedsrådet. Indkøb vedr. kontorartikler mv. skal foretages gennem kordegnen/præstesekretæren og for kirkegården gennem graveren. Alle regninger sendes til [NN, adresse] med angivelse af hvem, der har bestilt ydelsen. 8.2 Attestation af bilag Faktura udstedes til kirken. Alle indkøb og betalinger dokumenteres ved hjælp af bilag. Bilag underskrives af to personer: rekvirent og attestant i overensstemmelse med følgende procedure og tegningsrettigheder. 22

24 Rekvirenten underskriver bilaget, for at sikre, at menighedsrådet modtager den ydelse eller vare, der er bestilt, og at pris og kvalitet er i orden. Attestation skal foretages af en af menighedsrådet befuldmægtiget person. Rekvirent og attestants underskrift er en tilkendegivelse over for kasseren, at betaling kan finde sted. Ægtefæller og familiemedlemmer kan ikke kontrasignere for hinanden. Arts og formålskontonummer anføres på bilaget. Lav en regnskabsinstruks over hvem, der er attestationsberettiget til hvilke typer af indkøb. Instruktion: 1. Faktura udstedes til kirken. Ved indkøb oplyses navn på den person, der foretager indkøbet. Denne person er identisk med rekvirenten. Vedkommendes navn skal anføres på den indgående faktura 2. Hvis en faktura er modtaget pr. udskrives den af rekvirent eller modtager 3. Hvis bilaget ikke har A4 format, hæftes det på et blankt A4-ark 4. Arts- og formålskontonummer anføres på bilaget 5. Attesteringsstempel sættes på bilaget 6. Rekvirent underskriver 7. Relevant attestant findes, og bilaget lægges i vedkommendes brevbakke til attestering/underskrift 8. Når bilaget er underskrevet af rekvirent og attestant, lægges det i kasserens brevbakke 9 Kirken 9.1 Ringning Hverdage ringes kl. [8.00 og kl året rundt] Helligdage ringes kun til gudstjeneste [og kl , uanset ugedag.] 23

25 9.2 Åbningstid, kirken Kirken er åben i dagtimerne, hvor graveren er på kirkegården. 9.3 Indsamlingsmidler, fordeling af kollekt Menighedsrådet træffer på menighedsrådsmøde forud for 1. s. i advent bestemmelse om, hvilke organisationer der støttes med indsamlede midler det kommende år. (På kan man hente ajourført liste over godkendte organisationer og oversigt over i hvilken periode en given organisation kan støttes.) 9.4 Transport til og fra kirke Kirken tilbyder gratis transport for de der har behov til og fra kirke og til kirkens arrangementer. Ønske om transport meddeles.. 10 Sognehuset 10.1 Kirkekontoret, åbningstid Kontorets daglige åbningstid er: 10.2 Formål og anvendelse 24

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

Udkast til arbejdsbeskrivelse for kordegn Supplerende kommentarer fra udvalget

Udkast til arbejdsbeskrivelse for kordegn Supplerende kommentarer fra udvalget Aktivitetsudvalget og andre udvalg nedsat af menighedsrådet Grøndalslunds venner og andre frivillige ved kirken være med til at arrangere udflugter, ture, m.m. Bestille busser administrere kirkebilen booke

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Hvalsø menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Hvalsø menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Hvalsø menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 om menighedsråd vælger menighedsrådet en person, der bemyndiges

Læs mere

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af:

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Arbejdsbeskrivelse for kordegn ved Skt. Jørgens kirke(r) Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Kordegn 1924 timer Kordegn Kordegn

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

5 Plan 5 af 5 Vedtægt kirkeværge

5 Plan 5 af 5 Vedtægt kirkeværge Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Personalepolitik Del 1

Personalepolitik Del 1 Personalepolitik Del 1 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Personalehåndbog. Halskov Sogn. Halskov Menighedsråd. Slagelse Provsti 1/11. Vedtaget af Halskov Menighedsråd den 26.februar 2013

Personalehåndbog. Halskov Sogn. Halskov Menighedsråd. Slagelse Provsti 1/11. Vedtaget af Halskov Menighedsråd den 26.februar 2013 Personalehåndbog Halskov Sogn Halskov Menighedsråd Slagelse Provsti 1/11 Emne Sidenummer Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 5 Borgerligt ombud 5 Børneattest 6 Disciplinære

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer kl 19.00 20.22 Dagsorden 1. Formandens/næsteformandens ansvarsområder v. BA 2. Menighedsrådsloven v. BA 3. Forretningsorden + diverse vedtægter. BA og

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården. Karup Menighedsråd Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup Tlf. 2014 0896 Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 i Sognegården. Tilstede: Bærnholdt, Ingrid S. Elgaard, Laursen, Benny Nissen Raun,

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. marts 2014 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Fraværende

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

HVORDAN VIL VI SAMARBEJDE? Dialogværktøj til folkekirkens sogne

HVORDAN VIL VI SAMARBEJDE? Dialogværktøj til folkekirkens sogne HVORDAN VIL VI SAMARBEJDE? Dialogværktøj til folkekirkens sogne Forord Kirkeministeriet har sammen med folkekirkens organisationer igennem de senere år fået foretaget en række undersøgelser af arbejdsmiljøet

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere