NN kirkes. Håndbog. for personale og andre aktive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NN kirkes. Håndbog. for personale og andre aktive"

Transkript

1 NN kirkes Håndbog for personale og andre aktive Version

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Godt i gang Praktisk information Refleksionsspørgsmål Vision og værdier for [NN] kirke Vision Værdier Mødet med menigheden Generelle ansættelsesforhold Referenceforhold Introduktionsplan Pårørendeskema Børneattest Tavshedspligt Kontorudstyr og arbejdsudrustning Arbejdstid Pauser Sygdom Ferie og afvikling af særlige feriedage Tjenestefrihed/orlov Arbejdspladsvurdering (APV) Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Kursus/Efteruddannelse Medarbejdermøder Medarbejderrepræsentant Løn for vikarer og andre løsere ansættelser, indberetning Honorar, indberetning Stillings- og funktionsbestemte forhold Graver, arbejdsbeskrivelse Kirketjener og afløser Rengøring

3 6.4 Organist Kirkesanger Kor Kordegn/præstesekretær Kordegnevikar/assistent Præstens tjenestedragt Praktiske forhold Nøgler Koordineringsmøde/Kalendermøde IT-politik Telefonpolitik Sognearrangementer Særlige forhold Personalepleje Rygning Alkohol, euforiserende stoffer Gaver og mærkedage Førstehjælp Indkøb og procedure Indkøbspolitik Attestation af bilag Kirken Ringning Åbningstid, kirken Indsamlingsmidler, fordeling af kollekt Transport til og fra kirke Sognehuset Kirkekontoret, åbningstid Formål og anvendelse Kirkegården Kirkegårdsvedtægt Menighedsrådets arbejde

4 12.1 Beslutninger og organisering Mødekultur Udvalgs opgaver, hensigt og mål

5 1 Forord Baggrunden for denne håndbog er et ønske fra flere menighedsråd i Kolding Provsti om en fælles personalehåndbog. Det foreliggende resultat er dog mere end en personalehåndbog, da den bredt dækker arbejdet omkring en kirke og hvilke procedurer og arbejdsgange, der er. Når denne mere brede tilgang er valgt, skyldes det et ønske om, at give de enkelte menighedsråd mulighed for at notere sig deres måder at gøre ting på, og dermed også hjælpe nye medarbejdere, rådsmedlemmer og andre aktive til at kende relevante procedurer ved kirken og dermed også til fælles erindring om beslutninger og klarhed omkring organisationsstruktur. Det skal kraftigt understeges at håndbogen er et frivilligt tilbud til det enkelte menighedsråd. Håndbogen er langt hen ad vejen en kopi af den håndbog Nr. Bjert kirke har udarbejdet. Når denne håndbog er valgt som oplæg, skyldes det dens minutiøse og på samme tid overskuelige opbygning. Det er forholdsvis enkelt at tilpasse håndbogen sin egen kirke, ved at tilføje og slette i de enkelte rubrikker. Yderligere er der også søgt inspiration i Skt. Nicolai og Skanderup menighedsråds personalepolitik. Hverken Nr. Bjert, Skt. Nicolai eller Skanderup menighedsråd er dog ansvarlige for denne håndbogs udformning, da de alene har stillet egne håndbøger til rådighed. Bag håndbogen står udvalget, der arrangerede visionsdagen september 2013: Kurt Bjerregaard, Jens Aksel Friis, Tove M. Karlsen, Kristina Nilsson og Grete Wigh-Poulsen Tovholder for projektet, Marianne Dykær, har udarbejdet det foreliggende resultat. Håndbogen har tillige været til gennemsyn hos provstiets personalekonsulent Jacob Lysemose. 2 Godt i gang 2.1 Praktisk information Dersom et sogn vælger at benytte håndbogen, er det vigtigt at man nøje overvejer og gennemgår hvert eneste punkt og spørger, om det er relevant i den lokale sammenhæng, og i så fald, hvordan punktet skal udfyldes. Refleksionsspørgsmål i næste afsnit kan benyttes til dette arbejde. Håndbogen er tænkt som et elektronisk arbejdsredskab. Det enkelte sogn må redigere, slette og tilføje, som man ønsker det, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til gældende regler. Beslutningsdato noteres i feltet dertil. 4

6 Håndbogen bør løbende opdateres i det enkelte sogn i forbindelse med ændringer og beslutninger, der foretages i menighedsrådet. På forsidebladet noteres version XX og dato. Ændringer af stillingsbeskrivelser sker selvfølgelig efter gældende regler, og noteres først herefter i håndbogen. Det anbefales, at den nyeste udgave af håndbogen altid er at finde på eks. DAP (Den elektroniske Arbejdsplads), så den er tilgængelig. Yderligere anbefales det, at det enkelte råd beslutter, hvor ofte man vil foretage en hovedrevision af håndbogen. Det kan eks. være hvert år eller før en menighedsrådsperiode slutter. I forbindelse med rettelser er det vigtigt, at indholdsfortegnelsen også er opdateret. Det gøres på følgende måde: Når der er rettet i en overskrift eller tekst inde i dokumentet gås til indholdsfortegnelse klik på denne, klik herefter på opdater tabel, vælg opdater alt, klik OK. Dokument og indholdsfortegnelse passer nu sammen. 2.2 Refleksionsspørgsmål I nogle af håndbogens afsnit vil det være relevant, at benytte nedenstående spørgsmål eller andre refleksionsspørgsmål som udgangspunkt for arbejdet med håndbogen. På den måde opnås større klarhed over, hvad det enkelte sogn vil. Som tommelfingerregel er hv-ord gode til afklaring: hvad, hvornår, hvordan, hvor, hvem, hvilken Yderligere kan I, når I har kigget på jeres værdier, sætte dem op i prioriteret rækkefølge. Det kan være en god øvelse for at skærpe, hvilke værdier, der er væsentligst for jer, I jeres måde at være arbejdsgiver på. Følgende spørgsmål kan overvejes til drøftelse: Hvad er vigtigt for jer som kirke? Hvor er jeres kirke om 5 år? Hvad skal der til for, at de mål I sætter jer, kan opnås? Hvad er vigtigt for jer som arbejdsplads/arbejdsgiver? Hvilken betydning har form og rammer? Overvejelser omkring trivsel: Hvad er trivsel på arbejdspladen? Hvornår er der trivsel? Hvilke elementer bør være til stede? Hvordan opnås den gode trivsel? 5

7 Overvej evt. hvordan nedenstående ord har betydning for trivsel: Kommunikation Respekt Kompetenceudvikling Frihed Overvej evt. hvornår/hvordan/hvad der åbner og lukker i forhold til ovenstående ord. 6

8 3 Vision og værdier for [NN] kirke 3.1 Vision I denne rubrik kan udfyldes MR ønsker og vision for sognekirken. Udsagnene kan så videre udfoldes og begrundes i underpunkter. 3.2 Værdier Her indføres rådets værdier i forhold til det at være arbejdsgiver. 4 Mødet med menigheden I denne rubrik kan udfyldes MR holdning til, hvordan man ønsker at møde mennesker, der er i kontakt med kirken. I Nr. Bjert er det udfoldet sådan her: Det er vores mål, at alle, der besøger kirkegården eller en af vore bygninger skal opleve, at de hos os får en imødekommende og god behandling; at vi hjælper dem hele vejen rundt og endnu videre med de spørgsmål, de end måtte have inden for vore rammer og opgaver. Det være sig om rent praktiske spørgsmål i forbindelse med ekspeditioner på kontoret, kirkelige handlinger, på kirkegården eller om deltagelse i vore mange arrangementer i menighedshuset. 7

9 5 Generelle ansættelsesforhold 5.1 Referenceforhold Generelt Med undtagelse af præsten, refererer alle medarbejdere til menighedsrådets kontaktperson. Præsten refererer til provsten, og er ikke direkte underlagt denne håndbogs afsnit om generelle ansættelsesvilkår. Dagligdagen I forbindelse med den praktiske udførelse af arbejdet kan nærmeste reference dog være en anden end kontaktpersonen, derfor kan man her anføre, hvem man henvender sig til: Eks. Gravermedhjælp aftaler omkring opgaver med graveren Eks. Frivillige ressourcepersoner refererer til de respektive udvalgs formand, hvorunder de tjener. 5.2 Introduktionsplan Her kan anføres, hvis man ønsker nogle bestemte procedurer i forbindelse med nye medarbejdere. Når en ny medarbejder begynder, vil vedkommende den første dag blive modtaget af en af de nærmeste foresatte, som vil vise tilrette i det nye arbejdsområde og præsentere nye kollegaer. Endvidere vil vedkommende blive præsenteret for en introduktionsplan, som dækker den nærmeste fremtid i det nye job. Introduktionsplanen skal indeholde uddannelses- og introduktionsaktiviteter for den første periode af ansættelsesforholdet. Introduktionsplanens omfang og længde afhænger af, hvilken funktion, medarbejderen skal udfylde. Planen er udarbejdet af kirkens kontaktperson. 5.3 Pårørendeskema 8

10 I løbet af den første tid vil en ny medarbejder blive bedt om at udfylde et pårørendeskema. Oplysningerne anvendes, hvis det i forbindelse med arbejdet bliver nødvendigt at kontakte en af dine pårørende evt. i forbindelse med pludselig sygdom eller uheld. 5.4 Børneattest Det er lovpligtigt, at der foreligger børneattest på alle, der arbejder med børn og unge (jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister). Derfor vil der blive bedt om tilladelse til indhentning af en børneattest, hvor det er relevant for arbejdet. 5.5 Tavshedspligt Enhver ansat er underlagt tavshedspligt med hensyn til det, den ansatte får indblik i under arbejdets udførelse. Tavshedspligten fortsætter efter ansættelsens ophør. 5.6 Kontorudstyr og arbejdsudrustning Kontaktpersonen er ansvarlig for, at medarbejderen har det nødvendige kontorudstyr og arbejdsudrustning, herunder PC, mobiltelefon, kalender, nøgle, beklædning mv. 5.7 Arbejdstid Man planlægger selv sin arbejdstid inkl. pauser ud fra den arbejdstidstilrettelæggelse som laves i henhold til overenskomsterne og i nært samarbejde med kollegaer. Kirkegården bør i videst muligt omfang være bemandet [på hverdage fra kl eller??????] Kirkekontorets officielle åbningstid er [ XXXX] 9

11 5.8 Pauser Her anføres den lokale aftale under skyldig hensyn til gældende overenskomster. 5.9 Sygdom Menighedsrådet følger gældende regler og anvisninger omkring sygdom på statens område. Yderligere kan anføres, hvordan proceduren skal være omkring sygemelding. Ved sygdom skal man ringe og melde sig syg til relevante kollegaer og selv gøre opmærksom på, hvis der er aftaler, der skal annulleres. Der skal tillige sendes en mail til kontaktpersonen. Raskmelding sker ligeledes til nærmeste kollegaer, og der sendes mail til kontaktperson. Menighedsrådet kan (efter? dage) bede om en friattest med varighedsangivelse (lægelig dokumentation på sygdommens forventede varighed, attesten betales af menighedsrådet) Ferie og afvikling af særlige feriedage Kontaktpersonen er ansvarlig for ferieplanlægning mv. i dialog med medarbejderne med henblik på at tilgodese hensynet til den ansatte og opgavernes løsning. Ønsker om ferie fremsættes derfor til kontaktpersonen. Ferie: Arbejdsgiver er forpligtet på at give medarbejdere besked om ferie tre måneder før. Derfor Ønsker om placeringen af hovedferien skal være kontaktpersonen i hænde inden XXXX dato. XXXX dato skal ferieplanen være godkendt af kontaktpersonen. Resterende ferie fastlægges hurtigst muligt. Særlige feriedage: Særlige feriedage afholdes/udbetales i henhold til Ferieaftalen 10

12 5.11 Tjenestefrihed/orlov Orlov eks. barsel, pasning, syge etc. kontaktpersonen modtager alle ønsker herom. Ansøgninger om tjenestefrihed indgives gennem kontaktpersonen til menighedsrådet. Her kan noteres vedr. tjenestefrihed. Der gives fri til bloddonationer, tandlæge- og lægebesøg samt andre vigtige gøremål i arbejdstiden. Yderligere gives der 1 dags tjenestefri uden lønafkortning på følgende mærkedage: Egen rund fødselsdag fra 50 år og opefter Eget bryllup, sølvbryllup Jubilæum ved 25 og 40 år Frihed i fornødent omfang ved dødsfald i familien 5.12 Arbejdspladsvurdering (APV) For at sikre at arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen er i orden, gennemføres der regelmæssigt en arbejdspladsvurdering. Der vil blive udleveret et skema om APV minimum hvert tredje år. Dette skema vil blive gennemgået ved MUS. APV gennemføres efter gældende regler, minimum hvert 3. år og evt. oftere (lokal aftale) 5.13 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Her anføres, hvordan menighedsrådet ønsker at afholde MUS. Det kan formuleres som nedenfor, men er ikke et krav, dog skal der holdes samtale årligt. Det er menighedsrådets hensigt at skabe de bedste rammer for medarbejderne i deres bestræbelser på at udføre et godt arbejde. Ønsket er, at sikre medarbejderens mulighed for at påvirke egen arbejdssituation. Yderligere ønskes udvikling af et positivt samarbejdsklima. 11

13 En gang årligt, afholdes en samtale mellem medarbejderen og kontaktpersonen. Samtalen er fortrolig og danner grundlag for udarbejdelse af en personlig udviklingsplan for medarbejderen. Dvs. skriftlige konklusioner på samtalerne og de i den forbindelse evt. indgåede aftaler. Det er kontaktpersonen, der indkalder til denne samtale Kursus/Efteruddannelse Menighedsrådet ønsker at fremme medarbejdernes kompetencer gennem udvikling og tilgang af ny viden og færdigheder. Den enkelte medarbejder bidrager selv aktivt med hensyn til forslag om kurser eller andre relevante tiltag for udvikling af færdigheder. Med baggrund i vigtigheden af, at medarbejdere har mulighed for løbende at kunne øge deres kompetencer gennem tilegnelse af ny viden, forventes det, at menighedsrådet gennem sin budgetlægning afsætter beløb til relevante kurser. Kursus- og efteruddannelsesønsker meddeles til kontaktpersonen i forbindelse med MUS. Menighedsrådet vil vurdere ønsker om kursus og efteruddannelse i hvert enkelt tilfælde Medarbejdermøder Ifølge kirkeministeriets bekendtgørelse nr skal der en gang om året afholdes et medarbejdermøde. Menighedsrådet kan beslutte, at der skal afholdes flere medarbejdermøder årligt. For at styrke kommunikationen og samarbejdet har menighedsrådet besluttet, at der skal være [to] medarbejdermøder om året, hvor [formanden, kasseren og kontaktpersonen] deltager. Medarbejdernes forslag om emner til drøftelse sendes til kontaktpersonen senest 2 uger før personalemødet. Følgende punkter behandles på møderne: 1. Formanden orienterer 2. Kasseren orienterer 3. Bordet rundt med sidste nyt set fra medarbejdernes side, samt disses ønsker 4. Andet 12

14 5.16 Medarbejderrepræsentant Medarbejderne vælger en repræsentant, der kan deltage og repræsentere dem ved menighedsrådsmøderne. Vedkommende har ikke stemmeret, men har lejlighed til at fremføre medarbejdernes synspunkter Løn for vikarer og andre løsere ansættelser, indberetning Følgende måde kan være en mulighed i forbindelse med, hvordan der skal lønindberettes for vikarer og andre med løsere ansættelse. Tillige kan menighedsrådet overveje, om det vil udforme en formular til brug for indberetning. Løn indberettes på respektive formularer og mailes den første hverdag i måneden til kontaktpersonen. Formular forefindes på XXX (eksempelvis DAP) Eksempelvis kan det være den medarbejder der vikarieres for/assisteres, der er ansvarlig for at lønindberetningen sker Honorar, indberetning Indberetninger af honorar sker på respektive formularer og sendes til kasseren. Tovholder for det pågældende arrangement indberetter. 13

15 6 Stillings- og funktionsbestemte forhold I dette afsnit er anført de specielle aftaler og beslutninger vedrørende enkelte stillinger eller funktioner. Arbejdsforhold og ændringer i arbejdsbeskrivelser tages altid direkte op i forhold til den enkelte ansatte, førend de føres ind i håndbogen. 6.1 Graver, arbejdsbeskrivelse Graveren har ansvaret for den daglige ledelse, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet ved XX kirkegård, kirke, menighedshus og administrationsbygning, på en effektiv, miljømæssig og økonomisk ansvarlig måde. Ledelse og fordeling af arbejdet blandt kirkegårdens ansatte. Herunder indkaldelse af vikarer og anden hjælp. Budgetansvarlig i henhold til det af menighedsrådet vedtagne budget. Referenceforhold Graveren refererer til menighedsrådets kontaktperson. I forbindelse med det daglige arbejde samarbejder graveren med kirkeværgen om: o Vedligeholdelse og renholdelse af kirkegården i henhold til gældende kirkegårdsvedtægt samt vedligeholdelsesplan. o Bidrag i forbindelse med revideringer af kirkegårdsvedtægten. o At kirkegårdsprotokollerne, kirkegårdskortet mv. er ajourført og at de mindst en gang årligt bliver kontrolleret ud fra de faktiske forhold på kirkegården. o Fakturering af gravstedslegater o Deltagelse i synsforretninger på kirkegården og bygninger. Kirkegården Pleje og vedligeholdelse af kirkegårdsarealet ifølge den vedtagne kirkegårdsvedtægt, aftalt kvalitetsniveau og opmåling pr. 14. maj Pleje og vedligeholdelse af gravsteder i henhold til gravstedsaftaler, hvor dette forefindes. Sløjfede, hjemfaldne og ikke-ibrugtagne gravsteder i forhold til aftale med menighedsrådet. Herunder grandækning, beplantning og udplantning af sommerblomster. Opsyn med gravsteder der vedligeholdes af private. I tilfælde af uregelmæssigheder i forhold til kirkegårdsvedtægten skal dette påtales overfor gravstedsejeren og hvis dette ikke afhjælpes informeres menighedsrådet. Ren- og vedligeholdelse af fortov og adgangsvej til kirkens bygninger samt parkeringspladser. Nyanlæg og omlægning af eksisterende kiste- og urnegravsteder. Ved omlægning af et gravsted forstås et anlægsarbejde af samme omfang som et nyanlæg. Det vil sige, at beplantningen stort set i sin helhed fjernes, og gravstedet nytilplantes. Gravsteder med legataftaler omlægges mindst én gang i fredningsperioden. Betjening af kirkegårdens brugere 14

16 Fremvisning og hjælp til valg af gravsted for efterladte. Herunder information om gravstedsmuligheder i henhold til kirkegårdsvedtægten. Bistå ved urnenedsættelser. Rengøring Renholdelse af kirkerum, våbenhus og sakristi, menighedshus, graverbygning/maskinhus, offentligt toilet og administrationsbygning i henhold til den udarbejdede rengøringsplan. Gudstjenester og kirkelige handlinger Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirkekoncerter, vielser, begravelser og tjenester af anden art som graveren har medvirket ved. Ringetjeneste. Morgen- og aftenringning via automatisk ringeanlæg. Herunder ved gudstjenester samt ved andre kirkelige handlinger. Graveren er forpligtet til at åbne og lukke kirken på bestemte tidspunkter anført af menighedsrådet. Administration Graveren er forpligtet til at holde gravstedskartoteket over alle gravsteder ajour med alle oplysninger om gravstedsindehavere, begravelser og vedligeholdelsesaftaler samt alle andre aftaler og praktiske forhold vedrørende gravstederne. Endvidere fører graveren gravstedsprotokoller og gravstedskort til gravstedskartoteket. Der skal også være gravstedskort på de sløjfede gravsteder. Gravstedskartoteket føres elektronisk fra Graverens administrative forpligtelser omhandler udskrivning af gravstedsfakturaer jf. legataftaler, i nærmere aftalt omfang at afholde udgiver vedrørende kirkegårdens drift. e fakturaer og bilag i henhold til retningslinjer for attestation. Administration og indberetning af løn/timesedler for ansatte. Udarbejde forslag til planlægning af ferier og andet fravær af medarbejdere eks. i forbindelse med uddannelse med eventuel inddragelse af vikarer. 6.2 Kirketjener og afløser Kirketjenerens hovedopgave er at medvirke til, at gudstjenesten kan afvikles som tiltænkt jf. bestemmelse/liturgi/checkliste og støtte præsten. Optælling af gudstjenestegæster og nadvergæster. Dette rapporteres til MR månedligt. Derudover er det kirketjenerens ansvar at Sikre bemanding til hver gudstjeneste og lave aftaler med afløsere Ansætte afløsere for den faste kirketjener i samråd med kontaktpersonen Oplære kirketjenerafløsere 15

17 Afløsning ved almindelig gudstjenester i prioriteret rækkefølge: 1. NN 2. NN 3. NN Ved kirkelige højtider betjenes kirken af fastansat, uddannet kirkepersonale. Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres herfor, efter aftale med kontaktpersonen. Afløsning ved begravelser/bisættelser: 1. NN 2. NN 3. NN Oplæring af nye afløsere foretages af den faste kirketjener. Oplæring indbefatter og skal bl.a. sikre: At gudstjenester kan gennemføres som planlagt i flg. tjeklister Brandsikring Nødhjælp i tilfælde af ulykker (afholdes der årligt kursus i førstehjælp?) Oplæring sker som føl ved min. 2 gudstjenester og er først afsluttet, når fast kirketjener kan sige god for den nye afløser. Ved første gudstjeneste er den nye afløser observatør. Ved sidste gudstjeneste observerer kirketjener afløseren. Afløseren får ikke betaling i oplæringsperioden. 6.3 Rengøring Her kan indføjes stedets retningslinjer for rengøring. 6.4 Organist Her kan noteres organistens arbejdsbeskrivelse. Generelle forskrifter stillingstype og normering Arbejdsuge fridage - rådighedstid Tjenestesteder Øvning hvilke instrumenter der er til rådighed Korleder hvis kor, så hvilke kor og hvilket omfang? Bagkant for modtagelse af salmer ved almindelige gudstjenester og når kor medvirker Koncerter arrangerer organisten? Herunder program og budget 16

18 Hvilke andre forpligtelser har organisten? Konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, sogneaftener/eftermiddage, møder Instrumenter almindeligvis er det organisten der fører tilsyn og drager omsorg for vedligehold KODA/COPYDAN almindeligvis er det organisten der indsender ansøgninger og indberetninger 6.5 Kirkesanger Her udfyldes hvilke forventninger og opgaver, der ligger hos kirkesangeren 6.6 Kor Forventninger og opgaver samt takster for korister 6.7 Kordegn/præstesekretær Her noteres kordegnens opgaver og hvis der er opgaver, der ligger udover det, der almindeligvis gælder for en sådan stilling Tillige noteres, hvordan kontoret passes under kurser, ferier og fridage, om det evt. passes af anden kordegn/kontor 6.8 Kordegnevikar/assistent Hvis denne funktion ikke allerede er dækket i vikarordning blandt kordegne/præstesekretærer, da notere, hvad der gør sig gældende for stillingen og hvilke forventninger og arbejdsopgaver, der er til vikaren/assistenten. Tillige kan noteres oplæring og uddannelse 6.9 Præstens tjenestedragt Kirkekassen afholder udgiften til vedligeholdelse af tjenestedragten, herunder hører rens, vask og pibning. 17

19 7 Praktiske forhold 7.1 Nøgler Nøgletyper: Der findes A, B og C nøgler A nøgler giver adgang til alle rum og udleveres til personer med skærpet fortrolighed (præst og præstesekretær) B nøgler giver adgang til alle rum undtagen [arkivrummet] og kan udleveres til graver, organist og menighedsrådsmedlemmer C nøgler giver adgang til kirke og menighedshus og kapel. Kan udleveres til eksterne personer, der har opgaver i/ved kirken Nøgleadministration A og B nøgler administreres af præstesekretæren, som sikrer behørig kvittering for udleverede nøgler i henhold til ovennævnte. (Sættes i ringbind) C nøgler administreres af graveren, også her kvitteres der for udlevering af nøgle. (Sættes i ringbind) Præstesekretær og graver kvitterer ligeledes for nøgler, der afleveres efter brug (håndværkere, hjælpere etc.) når tjeneste ophører, eller et medlem af menighedsråd ophører med at være medlem af menighedsrådet. Reservenøgler og mistede nøgler Et passende antal reservenøgler opbevares i pengeskabet. Mister man en nøgle, skal dette omgående meddeles præstesekretæren, som i samråd med formanden vurderer, om omkodning eller nyt nøglesystem er nødvendigt. 7.2 Koordineringsmøde/Kalendermøde For at styrke samarbejdet og afviklingen af arbejdet omkring kirken, afholdes der et ugentligt møde mellem præster, kirkebetjening, kirkegårdsbetjening og præstesekretær med det formål at koordinere kommende handlinger og aktiviteter samt driftsmæssige praktiske spørgsmål 18

20 7.3 IT-politik Her kan anføres stedets it-politik. Såfremt medarbejdere har en kirkenet PC, henvises der til Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet, som brugeren dermed er underlagt. Ligger på DAP (Den elektroniske arbejdsplads). 7.4 Telefonpolitik Telefonpolitikken har til formål at sikre, at anvendelsen af telefoner sker i overensstemmelse med kirkens virke. Telefontider Kirkekontoret: Graverkontoret: Præsterne er til rådighed på deres respektive telefoner Fastnettelefon og mobiltelefon Fastnet- og mobiltelefon skal betragtes som et værktøj til arbejdsmæssig brug, hvorfor evt. private samtaler skal være i et begrænset omfang Udlandssamtaler er for egen regning, medmindre de er tjenstlige Privat mobiltelefon Private mobiltelefoner må medbringes i arbejdstiden, dog skal de anvende et lydniveau for ringetone, der passer til omgivelserne Telefonsamtaler i arbejdstiden begrænses Private opkald til kirken Familiemedlemmer og øvrige, der har behov for at kontakte ansatte i arbejdstiden, skal så vidt muligt anvende direkte numre Opkaldende skal være korte og bør begrænses 7.5 Sognearrangementer 19

21 Ved deltagelse i sognearrangementer kan kirkens medarbejdere og de frivillige/menighedsrådsmedlemmer, der står for arrangementet, nyde serveringen uden vederlag. 7.6 Særlige forhold Ansatte ved kirken deltager i alle kirkelige handlinger, medmindre der er indgået særlige aftaler med menighedsrådet. Vedr. vielser i det fri: Det sogn, hvor en vielse udenfor kirkerummet finder sted, skal bistå med personale, uanset om det er sognets egen præst eller udefra kommende præst, der forestår vielsen. Personalet er forpligtet til at deltage, for så vidt det er forpligtet på enhver anden kirkelig handling, og modtager ingen ekstra betaling, da vielsen indgår i den almindelige normering. Menighedsrådet er ikke forpligtet til at stille vikarpersonale til rådighed, hvis det faste personale allerede er optaget. I forbindelse med vielser i det fri/udenfor kirkerummet, bestemmer præsten krav og begrænsninger til brudeparret. 7.7 Personalepleje Kirken tilbyder kaffe/te Kirkekassen yder et årligt bidrag til personalepleje på [250,-] pr. person Menighedsrådet arrangerer årligt en studietur for alle ansatte ved kirken 7.8 Rygning Loven om røgfri miljøer trådte i kraft i Lovens udgangspunkt er et forbud mod rygning på arbejdspladser og indendørs lokaliteter med offentlig adgang. Rygning er derfor forbudt overalt indendørs. 20

22 Konsekvenser ved overtrædelse af rygeforbud: 1. Mundtlig påtale 2. Ved fortsat overtrædelse gives en skriftlig advarsel samt samtale vedr. evt. rygestopkursus 3. Ved gentagne overtrædelser på trods af pkt. 1 og 2 iværksættes en afskedigelsesproces 7.9 Alkohol, euforiserende stoffer Alkoholmisbrug og anden form for misbrug er et samfundsmæssigt problem, der kan begrænse arbejdsevnen samt være medvirkende til at skabe et dårligt arbejdsmiljø. Misbrug og arbejde er derfor uforenelige. Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. (Ved særlige lejligheder er det dog muligt at afvige fra hovedreglen.) Man må heller ikke møde ind på arbejde i påvirket stand. Begge dele vil give en skriftlig advarsel og kan medføre bortvisning/fyring Gaver og mærkedage Ansatte, præster og medlemmer af menighedsrådet modtager en erkendtlighed i forbindelse med: Barsel buket Bryllup, sølvbryllup, guldbryllup gave 300,- Barns konfirmation buket/gave 200,- Rund fødselsdag, 50 år og opefter gave 300,- Jubilæum 10 år buket Jubilæum 25 år og 40 år gave 500,- Længerevarende sygdom buket Dødsfald bårebuket Fratrædelse buket/gave 300,-. Derudover evt. sammenkomst i forhold til vedkommendes berøringsflade 21

23 7.11 Førstehjælp Førstehjælpskassen er i Evakueringsplanen hænger Brandøvelse afholdes Slukningsudstyr er Alle medarbejdere får kursus og opfølgningskurser (evt. noterer hyppighed) i førstehjælp og betjening af hjertestops apparatur. Dette sker evt. i samarbejde med nabosogne. 8 Indkøb og procedure 8.1 Indkøbspolitik Som et grundlæggende princip bestilles ydelser og varer kun på baggrund af en beslutning i menighedsrådet. Indkøb vedr. kontorartikler mv. skal foretages gennem kordegnen/præstesekretæren og for kirkegården gennem graveren. Alle regninger sendes til [NN, adresse] med angivelse af hvem, der har bestilt ydelsen. 8.2 Attestation af bilag Faktura udstedes til kirken. Alle indkøb og betalinger dokumenteres ved hjælp af bilag. Bilag underskrives af to personer: rekvirent og attestant i overensstemmelse med følgende procedure og tegningsrettigheder. 22

24 Rekvirenten underskriver bilaget, for at sikre, at menighedsrådet modtager den ydelse eller vare, der er bestilt, og at pris og kvalitet er i orden. Attestation skal foretages af en af menighedsrådet befuldmægtiget person. Rekvirent og attestants underskrift er en tilkendegivelse over for kasseren, at betaling kan finde sted. Ægtefæller og familiemedlemmer kan ikke kontrasignere for hinanden. Arts og formålskontonummer anføres på bilaget. Lav en regnskabsinstruks over hvem, der er attestationsberettiget til hvilke typer af indkøb. Instruktion: 1. Faktura udstedes til kirken. Ved indkøb oplyses navn på den person, der foretager indkøbet. Denne person er identisk med rekvirenten. Vedkommendes navn skal anføres på den indgående faktura 2. Hvis en faktura er modtaget pr. udskrives den af rekvirent eller modtager 3. Hvis bilaget ikke har A4 format, hæftes det på et blankt A4-ark 4. Arts- og formålskontonummer anføres på bilaget 5. Attesteringsstempel sættes på bilaget 6. Rekvirent underskriver 7. Relevant attestant findes, og bilaget lægges i vedkommendes brevbakke til attestering/underskrift 8. Når bilaget er underskrevet af rekvirent og attestant, lægges det i kasserens brevbakke 9 Kirken 9.1 Ringning Hverdage ringes kl. [8.00 og kl året rundt] Helligdage ringes kun til gudstjeneste [og kl , uanset ugedag.] 23

25 9.2 Åbningstid, kirken Kirken er åben i dagtimerne, hvor graveren er på kirkegården. 9.3 Indsamlingsmidler, fordeling af kollekt Menighedsrådet træffer på menighedsrådsmøde forud for 1. s. i advent bestemmelse om, hvilke organisationer der støttes med indsamlede midler det kommende år. (På kan man hente ajourført liste over godkendte organisationer og oversigt over i hvilken periode en given organisation kan støttes.) 9.4 Transport til og fra kirke Kirken tilbyder gratis transport for de der har behov til og fra kirke og til kirkens arrangementer. Ønske om transport meddeles.. 10 Sognehuset 10.1 Kirkekontoret, åbningstid Kontorets daglige åbningstid er: 10.2 Formål og anvendelse 24

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

Side 1 af 9. Personalepolitik for Grundtvigs Kirke. Indholdsfortegnelse

Side 1 af 9. Personalepolitik for Grundtvigs Kirke. Indholdsfortegnelse Side 1 af 9 Personalepolitik for Grundtvigs Kirke Indholdsfortegnelse 0 Præmisser 1 1 Menighedsrådets kompetence 3 1.1 Menighedsrådets kontaktperson 3 2 Kommunikation og god omgangstone 4 3 Information

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Troværdighed Vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden og med omgivelserne Vi holder, hvad vi lover

Troværdighed Vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden og med omgivelserne Vi holder, hvad vi lover Personalepolitik Helligåndskirkens menighedsråd (MR) er øverste ansvarlige for alt arbejde ved kirken indenfor de rammer, der er gældende i Menighedsrådsloven. MR har ansat en række medarbejdere til hver

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

http://www.it-skrivebord.dk/xmlhttp/displayitemprint.asp?guid={011fe652-caac-4503-b...

http://www.it-skrivebord.dk/xmlhttp/displayitemprint.asp?guid={011fe652-caac-4503-b... Side 1 af 10 Dato for udstedelse Dokumenttype Forskriftens nr. Forskriftens titel 15-05-2003 Vejledning 1432991 Vejledning om stillinger som kirketjener Regel Ressortministerium Kirkeministeriet Status

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

FLADSÅ PASTORAT PERSONALEHÅNDBOG

FLADSÅ PASTORAT PERSONALEHÅNDBOG FLADSÅ PASTORAT PERSONALEHÅNDBOG INDHOLD Adresse- og telefonliste for Fladså Pastorat 3 Vikarer 5 Adresse- telefon- og mailændring 6 Afskedigelse - opsigelse 6 Alkohol- eller andet misbrug 6 Arbejdsmiljø

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Personalehåndbog ivarsson a/s

Personalehåndbog ivarsson a/s Personalehåndbog ivarsson a/s - 1 - Personaleudvikling...3 Medarbejdersamtaler...3 Intern uddannelse/personaledage og møder...3 Ekstern uddannelse...3 Personaleændringer...4 Ansættelser...4 Jobstart...4

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund ÅRSBUDGET 212 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herstedøster den 17 / 11 211 Lars Bruun Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks Løbenr. 637211/09 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund Sogns --------------------------------- menighedsråd 27. september 2012 Jann Larsen Menighedsrådsformand. Bilag

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 8. sept. 1998 kl. 19.00 i Den Ll. Gade 10B. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen,

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere