Kvalitetsstandarder 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2012"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2012 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at du skal sigte efter de grønne og blå hjælpelinjer. Når billedruden er markeret, kan du vælge kommandoen Indsæt, Billede, og vælge den type billede, du vil indsætte. Tips: Du kan tilrette billedet ved at højreklik- For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Indsæt billede

2 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord.. 3 Generel information Formål med hjælpen. 4 Hvordan får du hjælp?... 4 Frit valg af leverandør Hvor hurtig får jeg hjælpen?... 5 Skift til anden leverandør Hvem leverer ydelsen?... 5 Hvad koster ydelsen?... 5 Hvornår følges der op på ydelsen?... 6 Fleksibel hjælp. 6 Dine forpligtigelser... 6 Særlige forhold 7 Personlig hjælp og pleje. 8 Hvad kan du få hjælp til?... 8 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 8 Hjælp til afløsning i hjemmet. 9 Leverandørens målsætning... 9 Praktisk hjælp 10 Hvad kan du få hjælp til? Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til? Leverandørens målsætning Madservice Hvad kan du få hjælp til? Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til? Valgmuligheder 11 Menuplan. 11 Det består en middagsportion af Kostvejledning. 12 Ændringer i forhold til de bevilgede ydelser Betaling for maden Særligt for mad med udbringning Tilbuddet indeholder Madpakker og proteindrik Aflysning/flytning.. 13 Leverandørsvigt.. 13 Til-og afmelding.. 13 Lån af mikroovn / fryser Særligt for mad uden udbringning. 14 Tilbuddet indeholder Til og afmelding. 14 Klagemuligheder.. 15 Kontaktoplysninger 16 2

3 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Ældre og Handicapudvalget (fra venstre): Mads Sølver Pedersen, Helle Frederiksen, Anna Kirsten Olesen (næstformand), Kirsten Algren, Felix Henriksen, Mette Ekstrøm og rådmand Tina French Nielsen (formand) Kære medborger Aalborg Kommune er et godt sted at blive gammel. Sådan har det været længe, og sådan skal det blive ved med at være. Vi gør vores yderste for at give den bedste service til de af vore borgere, der har behov for hjælp - uanset om hjælpen gives i eget hjem eller på plejehjem. Mission og værdier Ældre og Handicapforvaltningens grundlæggende mission er at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Ældreområdet kompenserer vi for den nedsatte funktionsevne gennem en række tilbud, der også indeholder et forebyggende sigte. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som vi har fastlagt for kommunens borgere, der modtager personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice. Her kan du se, hvilken hjælp, du kan få fra kommunen, hvis du har behov for støtte til at klare dig i hverdagen. Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og den hjælp, du modtager. Og de skal bidrage til en ensartet service. Venlig hilsen Ældre og Handicapudvalget Det kræver en stor indsats og et fælles ståsted at sikre dette. Ældre- og Handicapforvaltningens tre værdier Nærvær Ansvarlighed Respekt udgør dette ståsted. Værdierne skal hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med borgerne. Vidste du. at der er flere end borgere i Aalborg Kommune, der modtager praktisk hjælp.. at der er flere end 3300 borgere, der modtager personlig hjælp og pleje. 3

4 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Generel information Aalborg Kommune tilbyder ydelserne: - Personlig hjælp og pleje - Praktisk hjælp (Rengøring og tøjvask) - Madservice Formål med hjælpen Målet med hjælpen er at gøre dig i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Hjælpen ydes i samråd med dig på baggrund af visitationens afgørelse. Hvordan får du hjælp? Hvis du får brug for hjælp, kan du kontakte visitationen i den bevillingsenhed, du bor i. En visitator og en afklaringsmedarbejder vil herefter aflægge dig et besøg og sammen med dig og eventuelt en pårørende eller en anden bisidder, drøfte behovet for tildeling af hjælp. Den endelige hjælp tildeles og udmåles efter et afklaringsforløb af 1-4 ugers varighed og på baggrund af en individuel, konkret behovsvurdering. Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan have udbytte af et afklaringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og tildelt uden forudgående afklaringsforløb. Hvis årsagen til funktionsnedsættelsen er uklar, skal du give tilladelse til, at kommunen kan indhente oplysninger ved praktiserende læge eller sygehus. Hvis du efter endt afklaringsforløb opfylder betingelserne for hjælp, udarbejder visitator: En funktionsvurdering der indeholder en beskrivelse af, hvordan du skal hjælpes indenfor de forskellige ydelser, du er tildelt hjælp til. En afgørelse, der indeholder en beskrivelse af årsagen til din henvendelse, hvilke opgaver du skal have hjælp til og hvor lang tid, der er bevilget til det. Afgørelsen indeholder også målet for hjælpen, hvilken periode du får hjælpen samt hvilke opgaver Ældre- og Handicapforvaltningen evt. ikke har kunnet bevilge hjælp til. Afgørelsen og funktionsvurderingen eftersendes. Der træffes afgørelse senest 7 dage efter endt afklaring. Hjælpen kan gives kombineret med en træningsindsats, hvis det i afklaringsforløbet vurderes, at en optræning til senere selv at kunne opgaven er mulig. Kommunen yder som hovedregel ikke hjælp til nødvendige praktiske opgaver eller mad, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år, der har mulighed for at forestå de praktiske opgaver eller madlavningen. Her kan oplæring komme på tale. I vurderingen af behovet for madservice indgår om der er tale om diætkost. Som udgangspunkt gives hjælpen midlertidig med mindre der er et synlig behov for varig hjælp. Frit valg af leverandør Hvis du bliver bevilget hjælp, har du selv mulighed for at vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Du kan vælge imellem: Den kommunale leverandør En privat leverandør godkendt af Ældre- og Handicapforvaltningen Visitator udleverer informationsmateriale om de forskellige leverandører, så du har et godt grundlag at vælge leverandør ud fra. 4

5 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Hvis du er bevilget personlig eller praktisk hjælp kan du endvidere vælge: En person, som du udpeger, og som Ældre- og Handicapforvaltningen skal godkende og ansætte Et kontant tilskud til en eller flere hjælpere, du selv ansætter. Ordningen kaldes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Forudsætningen er, at kommunen ikke kan stille den hjælp til rådighed, du har behov for, eller at du varigt har brug for mere end 20 timers hjælp om ugen. Visitator kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge hjælper og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver. Hvis visitator vurderer, at det er en akut situation, ydes hjælpen straks af den leverandør, du har valgt. Hvis du ikke har fået hjælp før og ønsker en privat leverandør, vil den akutte hjælp blive ydet af Ældre- og Handicapforvaltningen i de tilfælde, hvor det ikke er praktisk muligt at nå at iværksætte hjælpen ved den valgte private leverandør. Medarbejderen, der udfører hjælpen, skal meddele visitator, hvis der sker forbedringer eller forværringer i din tilstand, med henblik på en evt. revurdering af dit behov. Du kan ikke kræve en bestemt medarbejder, f.eks. en medarbejder af et bestemt køn eller en bestemt etnisk baggrund. Du kan ikke på forhånd fravælge en medarbejder, som du ikke har mødt. Du kan efterfølgende anmode om en anden medarbejder, hvis det konstateres, at samarbejdet ikke fungerer, og hvis leverandøren kan få arbejdet tilrettelagt. Medarbejderen kan i samme situation anmode om at blive flyttet. Skift til anden leverandør Du kan ved henvendelse til visitator skifte til en anden leverandør med 14 dages varsel. Hvem leverer ydelsen? Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af uddannede medarbejdere, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp til selvhjælpsprincippet, hvorved du aktivt inddrages i opgaveløsningen. Medarbejderen skal endvidere observere ændringer i din almentilstand og give besked til visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Hvor hurtigt får jeg hjælpen? Hvis du opfylder betingelserne for bevilling af hjælp efter afklaringsforløbet vil visitator kontakte den eller de leverandører, du har valgt. Du vil efterfølgende blive kontaktet af leverandøren eller leverandørerne om, på hvilken dag og tidspunkt du får hjælp. Du får samtidig oplyst navn og tlf. nr. på den eller de personer, du kan kontakte, hvis du har behov herfor. Hvis du modtager personlig hjælp og pleje har leverandøren 2 dage til at iværksætte hjælpen. Hvis du modtager praktisk hjælp eller madservice har leverandøren 7 dage til at iværksætte hjælpen. Hvad koster ydelsen? Ydelsen tildeles som midlertidig eller varig hjælp. Ved midlertidig hjælp kan der være egenbetaling afhængig af egen og evt. ægtefælles/samlevers indkomst. Visitator oplyser hvor meget ydelsen vil koste og der betales via girokort. Varig hjælp er gratis. 5

6 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Hvornår følges der op på ydelsen? Hvis du er tildelt midlertidig hjælp følges der op efter minimum tre måneder. Er du tildelt varig hjælp følges der som minimum op hvert andet år. Hvis der opstår noget akut eller hvis dine behov ændrer sig, følges der op med det samme. Opfølgningen kan ske telefonisk. Fleksibel hjælp Du har ret til helt eller delvist at erstatte eller bytte din tildelte hjælp med andre ydelser Det kan være at fravælge et bad til fordel for et besøg på kirkegården eller en spadseretur. Det kan også være fravalg af støvsugning til fordel for afrimning af fryser, vinduespudsning, særlig hjælp på mærkedage, strygning af tøj eller lignende. Bytteydelser holdes indenfor den tidsramme, der er afsat pr. uge i dagtimerne. Det er den enkelte medarbejder, der fagligt vurderer, om det er forsvarligt at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ydelser. Hvis der er tvivl om denne vurdering, tages der udgangspunkt i den konkrete afgørelse, og hjælpen ydes i overensstemmelse med den. der fremgår af afgørelsen, tager leverandøren kontakt til visitator, som derefter vurderer, om der er sammenhæng mellem dit behov og afgørelsen, og om der er grundlag for at ændre afgørelsen. Den ydelse, du har fravalgt til fordel for en anden ydelse, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Hvis du ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsætter det dog, at du er bevilget begge dele og at den leverandør, du har valgt, er godkendt til at udføre begge typer ydelser. Dine forpligtelser Du skal være klar til at modtage hjælpen, når leverandøren kommer. Du har pligt til at oplyse Ældre- og Handicapforvaltningen, hvis dine forhold ændres. Hvis du er forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give besked senest dagen før inden kl til den eller de leverandører, der yder hjælpen, med mindre der er opstået noget akut. Du har ikke ret til erstatningshjælp, hvis du selv har aflyst aftalen Hvis leverandørens medarbejder konstaterer, at du gentagne gange vælger andre ydelser end de, 6

7 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Hvis du ønsker aftalen flyttet til en anden dag, skal du aftale det med leverandøren. Hvis det ikke er muligt for leverandøren at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side. Du skal huske at melde afbud til leverandøren, hvis du er væk fra hjemmet i længere tid f.eks. i sommerhus. Hvis det er nødvendigt at udlevere nøgle til en medarbejder, skal leverandøren altid inddrages. Medarbejderen må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Du skal altid sørge for at få kvittering på de nøgler, du udleverer. Hvis visitator vurderer, at der i akutte tilfælde er behov for at opnå adgang til din bolig og du ikke selv er i stand til at åbne, skal du have et nødkald samt et elektronisk nøglesystem installeret. Visitator oplyser dig om, hvordan det fungerer i forbindelse med at nødkaldet og nøglesystemet bevilges. Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen f.eks. ved at kontakte pårørende. Hvis det ikke lykkes at finde ud af hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis en medarbejder beskadiger ting i dit hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem dig og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan gøre arbejdet bedst muligt: De arbejdsredskaber, medarbejderen skal bruge, skal være i orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske installationer mv. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp, eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng eller andre tekniske hjælpemidler. Det kan betyde, at du må tage et andet rum i brug og evt. fjerne tæpper eller lignende. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje. Derudover kan vi f.eks. kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde under besøget. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren. Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde imens der ryges. De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også, efter at ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig. Ældre- og Handicapforvaltningen uddanner socialog sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Eleverne arbejder under vejledning af en praktikvejleder. Det betyder, at det i perioder kan være en elev, der kommer og hjælper dig. Medarbejderne er udstyret med et synligt legitimationskort med billede. 7

8 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Personlig hjælp og pleje Hvad kan du få hjælp til? Du kan få hjælp alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives dag, aften eller nat alt afhængigt af dit behov. De forskellige ydelser indenfor personlig hjælp og pleje kan f.eks. være: Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til: Personlig hygiejne og bad Psykisk pleje Medicingivning og administration Genvinde, opøve eller vedligeholde fysiske funktioner (træning og aktivering) Hjælp til mad, som kan bestå i at: Tilberede morgenmad Anrette udbragt mad Opvarme frosne færdigretter Hjælpe med indtagelse af mad og drikke Sikre, at mad- og drikkevarer er friske Hjælp til indkøb, som kan bestå i at: Hjælpe med at bestille varer én gang ugentligt og eventuelt hjælpe med at stille på plads Henvise til butikker, der har et rimeligt varesortiment, og samtidig har gratis udbringning. Der kan bevilges betaling for udbringningen, hvis der i konkrete tilfælde ikke er mulighed for gratis udbringning. Købe ind ved nærmeste handlende i akutte situationer. Ledsage/hjælpe med nødvendige tøjndkøb, tandlægebesøg, oprette betalingsservice og hæve penge efter fuldmagt (højst kr.), hvis pårørende ikke har mulighed herfor. Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til? Speciel fodpleje (herunder negleklipning på borgere med diabetes og/eller kredsløbsforstyrrelser Ledsagelse til læge eller sygehus 8

9 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Hjælp til afløsning i hjemmet Hvis du er ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er der mulighed for tilbud om afløsning i hjemmet. Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at den person du passer kan blive boende i hjemmet. Afløsning i hjemmet kan gives uafhængigt af, om du opfylder betingelserne for midlertidig eller varig hjælp efter 83, idet denne hjælp gives efter 84. Hjælpen ydes i det antal timer, der på forhånd er aftalt med visitator. Leverandørens målsætning Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. Hvis leverandøren i en nødsituation ændrer tiden i forbindelse med hjælp til bad, kontakter leverandøren dig samme dags morgen og tilbyder en ny tid senest førstkommende hverdag. Hvis dette tidspunkt ikke passer dig, kan du aftale et nyt tidspunkt med leverandøren forud for næste planlagte levering af ydelsen. Hvis du får hjælp til bad dagligt, skal du have erstatningshjælp samme dag. Hvis hjælpen udebliver, skal du kontakte leverandøren. Du har ret til erstatningshjælp, og leverandøren har pligt til at give dig erstatningshjælp. Leverandøren vil tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem, men hvis du får hjælp flere gange i døgnet, skal du forvente, at der kommer flere forskellige hjælpere hos dig. Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, kan det betyde, at det ikke bliver samme medarbejder, der udfører begge dele. Det siger loven: Kommunen har efter 83, stk. 1 og stk. 2, i Lov om Social Service pligt til at tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Bestemmelserne i 83 finder tilsvarende anvendelse, når der er brug for personlig hjælp og pleje m.v. vedrørende børn ( 44). 9

10 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Praktisk hjælp Det kan være nødvendigt at dele hjælpen til tøjvask i to, afhængigt af vaskefaciliteterne, så tøjet tages ud af maskinen senere på dagen eller evt. dagen efter. Hvad kan du få hjælp til? Kommunen kan tilbyde hjælp til: Rengøring Rengøring og tøjvask Ældre- og Handicapforvaltningens serviceniveau er skemalagt rengøring hver anden uge. Tildelingen sker efter en individuel konkret vurdering. Den tildelte tid/hjælp er effektiv tid uden pauser og fradrag af tid til transport. Vi gør kun rent i de rum, du bruger til daglig, det vil sige stue, soveværelse, entre, badeværelse og køkken. Det betyder, at vi ikke giver ekstra hjælp til en stor bolig. Rengøring kan f.eks. omfatte hjælp til at: støvsuge/vaske gulv tørre støv af gøre rent i badeværelse tørre køkkenbord og vask af, samt hårde hvidevarer gøre hjælpemidler rene skifte sengetøj Hjælp til tøjvask gives i forbindelse med rengøringshjælpen og tildelingen sker efter en individuel konkret vurdering. Hvis du alene modtager praktisk hjælp gives der som udgangspunkt hjælp til vask af to maskinfulde tøj hver anden uge. Tøjvask kan f.eks. omfatte hjælp til at: Sortere vasketøj / starte vaskemaskine Hænge tøj op til tørre / starte tørretumbler Lægge tøj sammen / lægge tøj på plads Den tildelte tid udmåles afhængigt af, om du har egen vaskemaskine eller benytter fællesvaskeri i tilknytning til din bolig. Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til? Hovedrengøring Rengøring ved flytning / efter håndværkere Udvendig vinduespudsning Vask af trappe udenfor din bolig Gardinvask Strygning og rulning af tøj Vask på møntvaskeri Leverandørens målsætning Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. Det aftalte tidspunkt skal overholdes plus/minus en halv time ellers skal leverandøren give dig besked. Hvis leverandøren under særlige omstændigheder er nødt til at ændre tiden, skal du tilbydes en ny tid inden for fem hverdage. Hvis hjælpen udebliver, skal du kontakte leverandøren. Du har ret til erstatningshjælp, og leverandøren har pligt til at give dig erstatningshjælp. Hvis den aftalte hjælp falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde erstatningshjælpen inden for fem hverdage. Leverandøren skal tilstræbe, at så få forskellige medarbejdere som muligt kommer i dit hjem. Modtager du også hjælp til pleje og har valgt, at den praktiske hjælp skal udføres af samme leverandør, kan du ikke være sikker på, at det er den samme medarbejder, der udfører begge dele. Hjælpen ydes kun, når du er hjemme. Undtagelsesvis kan du få hjælp, mens du er på arbejde, hvis du arbejder i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Det kræver, at du skriver under på, at det er i orden, medarbejderen udfører sit arbejde uden din tilstedeværelse. Leverandøren skal altid inddrages. 10

11 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Madservice Hvad kan du få hjælp til? Du har mulighed for at få: mad med udbringning mad uden udbringning. Det er visitator, der afgør, hvilket tilbud, du kan tilbydes Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til? Tilberedning af varm mad i hjemmet. Valgmuligheder Når du er bevilget madservice, kan du: vælge mellem varm udbragt mad, frosne færdigretter og kølemad vælge mellem to daglige hovedretter ved normalkost ved varm udbragt mad, kølemad eller mad uden udbringning vælge mellem 30 hovedretter fra sæsonkatalog ved normalkost ved frosne færdigretter vælge mellem hovedret og biret eller kun hovedret få diætkost/individuel kost, hvis du har behov for det dagligt til - og framelde ved akut opståede situationer eksempelvis pludseligt opstået sygdom Menuplan Ved planlægning af menuerne tager leverandøren højde for sæson og højtider. Der skal tages højde for at begge menuer ikke indeholder fisk/indmad. Maden fremstilles af førsteklasses råvarer. Leverandøren udarbejder og udleverer en menuplan hver måned. Du skal foretage menuvalg for månedens dage og returnere den udfyldte menuplan med madchaufføren eller direkte til leverandøren eller spisestedet. Det består en middagsportion af (standardmåltid) En hovedret består af: 100 g kød/120 g fars /120 g fisk 150 g kartofler, ris eller pasta 100 g grøntsager, 75 g råkostsalat eller 25 g surt, varierende efter menuen 1,5 dl sovs En biret består af: 2 dl dessert eller 2 1/2 dl suppe Farsmad er hakket kød, som iblandes andre råvarer. Karbonader og bøf betragtes ikke som farsmad. Hvis hovedretten er suppe, er den på en 1/2 liter. Der medfølger tilbehør til maden f.eks. mælk til frugtgrød, brød og sennep til kålsupper, kanelsukker til risengrød. Hvis du har behov for det, er der mulighed for flere kartofler til hovedretten uden ændring af prisen på maden. På traditionelle højtidsdage serveres der højtidsmenuer. 11

12 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Kostvejledning Visitator er ansvarlig for at inddrage relevante samarbejdspartnere i forhold til vejledning om kost eller diæt. Ændringer i forhold til de bevilgede ydelser Hvis du ønsker en ændring af de ydelser, du er bevilget, eks. at modtage hovedret i stedet for hovedret og biret, skal du kontakte visitator, som herefter laver en ny bevilling. Hvis du er bevilget hovedret og biret og du en sjælden gang i stedet kun ønsker hovedret leveret, kan du aftale dette med leverandøren. Betaling for maden Fra er der følgende priser for et standardmåltid: 52, 00kr. for hovedret og biret 47, 00 kr. for hovedretten alene 20, 50 kr. for madpakker 11, 00 kr. for proteindrik Betalingen af maden sker hver måned. Afhængigt af hvilken leverandør du vælger trækkes betalingen enten via din pension eller betales via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Afregningsperioden er ved PBS betaling fra den 10. i måneden til den 9. i den efterfølgende måned. 12

13 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Særligt for mad med udbringning Tilbuddet indeholder: Varm udbragt mad Frosne færdigretter Kølemad Du kan frit vælge mellem varm udbragt mad, frosne færdigretter og kølemad. Varm udbragt mad leveres hver dag på et nærmere fastlagt tidspunkt i tidsrummet Frosne færdigretter og kølemad leveres en gang om ugen på et nærmere fastlagt tidspunkt mellem kl Tidspunktet for leveringen fastlægges af leverandøren. Det samme gør leverings dagen for frosne færdigretter eller kølemad. Du skal være hjemme, når maden leveres. Du modtager mad til alle dage, medmindre du aftaler andet med visitator. Leverandøren skal ved varm udbragt mad være behjælpelig med at tage låget /filmen af emballagen. Ved udbragte frosne færdigretter eller kølemad skal leverandøren være behjælpelig med at sætte maden i fryseren eller køleskabet. Hvis du vælger frosne færdigretter eller kølemad og visitator vurderer, at du ikke selv kan opvarme maden, kan en medarbejder fra hjemmeplejen hjælpe med opvarmning af maden på et nærmere fastlagt tidspunkt i dagtimerne. Hvis du modtager varm udbragt mad, og pga. særlige omstændigheder (f.eks. lægebesøg) undtagelsesvis ikke er hjemme, er leverandøren forpligtet til at levere maden i en termokasse. Madpakker og proteindrik Hvis du er omfattet af tilbuddet om mad med udbringning, kan du også blive visiteret til madpakker, som indeholder 4/2 stykker smørrebrød. Har du behov for proteindrik, kan du visiteres til det. En proteindrik er 2 1/2 dl. Du kan også købe mad til enkelte gæster. Proteindrik, madpakker og gæstemad leveres altid sammen med maden. Det kan ikke bestilles og leveres særskilt. Aflysning/flytning Madleverancen kan ikke aflyses fra leverandørens side. Den enkelte leverandør er forpligtet til at levere mad til dig efter de aftalte vilkår. Hvis leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at ændre tidspunktet for levering af maden, aftaler leverandøren dette konkret med dig. Leverandørsvigt Du skal kontakte leverandøren hvis maden ikke leveres til det fastlagte tidspunkt (+/- 30 minutter inden for det fastlagte tidsrum), eller hvis madleverancen helt udebliver, hvorefter leverandøren sørger for, at du får et erstatningsmåltid samme dag. Til - og afmelding Du kan fravælge madleverancen en enkelt dag eller for en periode. Afbestilling skal i givet fald finde sted til leverandøren senest dagen før leveringen inden kl Ved afbestilling til weekend og helligdage senest den sidste hverdag inden kl Ved indlæggelse på sygehus afbestiller visitator maden førstkommende hverdag, hvis du ikke selv har haft mulighed for at gøre det. Hvis du ikke har afmeldt maden og du ikke åbner døren vil visitator af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen, evt. ved at kontakte en pårørende. Hvis det ikke er muligt, vil visitator rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis du ønsker at afmelde madleverancen helt kontaktes visitator. Afmelding fra madleverancen kan finde sted med en dags varsel, fra leverandøren modtager afmeldingen. Visitatoren er ansvarlig for, at opkrævning af din betaling for ydelsen stopper samtidig med leveringsstoppet. Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker at få leveret mad kontaktes visitator med henblik på en ny ansøgning om at modtage udbragt mad, idet en tilkendt ydelse, der fravælges endeligt, ikke efterfølgende kan genoptages uden en ny afgørelse. Lån af mikroovn /fryser Hvis du modtager frosne færdigretter eller kølemad, har du mulighed for at låne en mikroovn og / eller fryser (kun til frosne færdigretter), hvis visitator vurderer, at du har behov for det. 13

14 Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Særligt for mad uden udbringning Tilbuddet indeholder Varm mad, som indtages på et spisested godkendt af Aalborg Kommune Mad afhentet hos leverandøren (varm mad eller frosne færdigretter. Det afhænger af tilbuddet fra leverandøren) Varm mad kan spises på spisestedet eller afhentes hos leverandøren i tidsrummet på de aftalte dage. Frosne færdigretter kan afhentes hos leverandøren på de aftalte hverdage mellem Hvis du henter maden hos leverandøren, skal du selv sørge for termotaske eller lign til at transportere maden i. Leverandøren kan være behjælpelig med indkøb heraf. Til - og afmelding Du skal spise på spisestedet / afhente maden hos leverandøren på de aftalte dage. Hvis du er forhindret i det, skal du melde afbud senest dagen før kl Ved indlæggelse på sygehus afbestiller visitator maden førstkommende hverdag, hvis du ikke selv har haft mulighed for at gøre det. Hvis du ikke kommer på spisestedet / afhenter maden på de aftalte dage, og du ikke har meldt afbud, vil visitator af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen. Hvis det ikke er muligt, vil visitator som sidste udvej rekvirere låsesmed. Udgiften til låsesmed påhviler dig. Hvis du ønsker helt at fravælge mad på spisestedet/ fra leverandøren, skal du kontakte visitator. Visitator kontakter herefter leverandøren/ spisestedet for at afmelde dig. Modtager du i forvejen udbragt mad, vil du i stedet modtage mad i din bolig til alle ugens dage, medmindre du har aftalt andet med visitator. Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker mad på et spisested/leverandør, kontakter du visitator med henblik på en ny ansøgning om igen at indgå i madordningen, idet en tilkendt ydelse, der fravælges endeligt, ikke efterfølgende kan genoptages uden en ny afgørelse. Madleverancen kan ikke aflyses fra spisestedet/ leverandørens side. Det enkelte spisested/ leverandør af madservice er forpligtet til at servere/udlevere mad til dig efter de aftalte vilkår. 14

15 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2012 Klagemuligheder Hvis du er utilfreds med den hjælp du får, har du mulighed for at klage. Sammen med afgørelsen modtager du en klagevejledning, så du kan se, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage. Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om hjælp, har du mulighed for at klage til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal sende klagen til din bevillingsenhed. På grundlag af klagen vil bevillingsenheden vurdere din sag igen. Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du brev fra bevillingsenheden med den nye afgørelse. Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse, sender bevillingsenheden inden 4 uger klagen videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, og du vil derefter høre fra Nævnet. Ønsker du at klage over udførelsen af hjælpen eller madleverancen, skal du kontakte leverandøren. Du kan også kontakte Den Åbne Linie, Aalborg Kommunes servicetelefon på ældre- og handicapområdet. Så hjælper brugervejlederen dig med at klage. Den Åbne Linie Telefontid Tlf.: Mandag-fredag Kl

16 Kontaktoplysninger Hvad gør du, hvis du ønsker hjælp? Du kan henvende dig til nedenstående telefonnumre, hvis du vil have yderligere oplysninger eller har brug for hjælp. Akut henvendelse: Ved akut opstået behov for hjælp uden for normal kontortid kan Ældre- og Handicapforvaltningens vagtcentral kontaktes på Visitationen i bevillingsenhederne Nord Bevillingschef Malene Frydendal Sankt Peders Gade 3A 9400 Nørresundby Vest Bevillingschef Bodil Gravgaard Gundorfslund Aalborg Øst Bevillingschef Lone Starbæk Schmidt Diskovej 2D 9210 Aalborg SØ Ældre og Handicapforvaltningen Danmarksgade Aalborg Tlf Fax

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Madservice - mad og måltider

Madservice - mad og måltider x Madservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 2020 1 U T S A K D Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med mad og måltider?... 4 Hvad kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1 Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 1 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1 Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 1 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

xpraktisk hjælp UDKAST Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2020 PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp UDKAST Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2020 PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 2020 1 UDKAST Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

xpersonlig hjælp og pleje

xpersonlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og

Læs mere

xpraktisk hjælp UDKAST Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp UDKAST Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til

Læs mere

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE.

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE. Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 2 For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE Indsæt billede Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord..

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information xgenerel information UDKAST x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Bilag 2 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp / bytteydelser...

Læs mere

information UDKAST Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder GENEREL INFORMATION

information UDKAST Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder GENEREL INFORMATION xgenerel information x Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Bilag 5 - Kvalitetsstandard hjælp til beboere på plejehjem 2015

Bilag 5 - Kvalitetsstandard hjælp til beboere på plejehjem 2015 Kære borger Kvalitetsstandarden giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. Derudover kan du læse om,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp /

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem UDKAST xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp /

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET 1 Indhold Kære borger... 3 Praktisk støtte og hjælp... 4 Rengøring... 4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Anden praktisk hjælp... 5 Afløsning i hjemmet... 6 Flytning eller aflysning af

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 2020 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Personlig pleje. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Personlig pleje. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Personlig pleje Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få personlig pleje? 4 Hvad er målet med den personlige pleje? 4 Hvad kan du få hjælp til? 5 Hvad kan

Læs mere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere 41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er s grundlag Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Lov om social service 83 og 91 Udbringning af hovedretter

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2016 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit valg af leverandør

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service.

1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Praktisk Hjælp Hvad er ydelsens lovgrundlag 1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Praktisk hjælp efter Servicelovens 83

Praktisk hjælp efter Servicelovens 83 indkøb, midlertidig brændselshjælp og hverdagens aktiviteter Indledning Denne tekst beskriver Gribskov Kommunes praktiske hjælp til borgere i eget hjem: Rengøring, tøjvask, indkøb, midlertidig brændselshjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp 2017 Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83. Hvilke behov dækker Hjælp/støtte/rehabilitering til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke selv

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 1 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 88 91, 94-95 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005 12 MYNDIGHEDSFUNKTION: Ældre-og Handigcapafdelingen Tlf. nr.: GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP Ældrechef Anette Jensen Fuldmægtig Randi Elbo Jensen Borgergade 39, 9362 Gandrup 99 54 99 99 Telefontid:

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr.

KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD Formålet med indsatsen er at bidrage til,

Læs mere

LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD. Hjælp eller støtte til at udføre nødvendige praktiske opgaver relateret til den daglige husførelse.

LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD. Hjælp eller støtte til at udføre nødvendige praktiske opgaver relateret til den daglige husførelse. RAMMEAFTALEBILAG 2 - KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITE-

Læs mere

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Praktisk hjælp?...2

Læs mere

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG Information om hjemmehjælp STRUER KOMMUNES ÆLDREPOLITIK Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Anretning af mad Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 E-mail: Sundhed-Omsorg@struer.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere