Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)"

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl efter behandlingen af sag nr J.nr Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) INDSTILLING OG BESLUTNING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender det af forvaltningen udarbejdede forslag til høringssvar til Økonomiforvaltningen om bevillingsændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2005 Indstillingen blev godkendt. RESUME Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i en mail den 8. juli 2005 fra Økonomiforvaltningen modtaget høringsmateriale til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i fem sager om ændrede bevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) jf. bilag. DUT-kompensationerne vedrører årene Den samlede kompensation fra staten til Københavns Kommune vedrørende de fem sager i høring udgør i 2005 i alt 7,324 mio. kr. 1

2 Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget reducerer udvalgets bevillinger med 0,398 mio. kr. i 2005 som følge af de fem sager. Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2005 nye principper for processen omkring udvalgenes DUT kompensation (ØU 25/2005). Efter de nye principper fremsendes større DUT-sager, hvor kommunens mer- eller mindreudgifter overstiger 2 mio. kr. til høring i de berørte udvalg. I de mindre DUT-sager, hvor kommunens mer- eller mindreudgifter er under 2 mio. kr., fordeles kompensationen fra staten til kommunen uden videre til forvaltningerne. I otte mindre DUT-sager kompenseres Uddannelses- og Ungdomsudvalget for merudgifter på samlet 1,159 mio. kr. i Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet høringssvar til Økonomiforvaltningen, som fremlægges til godkendelse af udvalget. SAGSBESKRIVELSE Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2005 nye principper for processen omkring udvalgenes DUT kompensation (ØU 25/2005). Efter de nye principper fremsendes større DUT-sager, hvor kommunens mer- eller mindreudgifter overstiger 2 mio. kr. til høring i de berørte udvalg. I 2005 høres Uddannelses- og Ungdomsudvalget således i fem sager fra lov- og cirkulæreprogrammet i 2004/2005: LCP nr. Programpunkt 207 Omlægning af det kommunale bidrag for produktionsskoleelever 271 Fripladstilskud i skolefritidsordning 315 Voldgiftssag på specialundervisningsområdet 7 Handicaptilgængelighed i bygninger *) 2 Offentlige betalinger (elektronisk fakturering og NemKonto) *) 2

3 *) Kompensationen vedrører flere udvalg Ad Omlægning af det kommunale bidrag for produktionsskoleelever (LCP 207) Bevillingsændringen vedrører alene 2005 og Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Beløbet efterreguleres i 2006 én gang for alle på grundlag af aktiviteten i Kommunen betaler bidrag til staten for elever i produktionsskoler. Fra 2005 er bidragsbetalingen blevet ændret på forskellige punkter. Efter den gamle ordning ville kommunens bidrag til staten være opgjort til 22,037 mio. kr., men ændringerne bevirker, at bidraget reduceres til 19,089 mio. kr., hvorved kommunen sparer 2,949 mio. kr. (tallene er afrundet). Staten reducerer det økonomiske tilskud til København med 1,804 mio. kr. som følge af, at bidraget omlægges. Den samlede virkning af LCP 207 bliver dermed en forbedring af Københavns økonomi i 2005 på 1,145 mio. kr. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget vil Økonomiforvaltningens forslag betyde uændret økonomi i 2005, da forvaltningens udgift til bidrag falder svarende til reduktionen i bevillingen. Ad. Fripladstilskud i skolefritidsordning (LCP 271) Bevillingsændringen vedrører årene og alene Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Fra 2005 er det ikke længere frivilligt for kommunerne at yde tilskud til friplads af økonomiske eller pædagogiske grunde til børn, som går i skolefritidsordning efter folkeskolelovens bestemmelser. 3

4 Staten kompenserer København med 2,910 mio. kr. fra 2005 og de efterfølgende år for at udgifter til, at det er gjort obligatorisk at yde tilskud til fripladser. København yder i forvejen fripladstilskud til aktiviteten, og Økonomiforvaltningen anbefaler ingen kompensation til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Eftersom København i forvejen afholder udgiften, betyder statens kompensation, at Københavns økonomi forbedres tilsvarende. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget betyder Økonomiforvaltningens forslag uændret økonomi. Ad. Voldgiftssag på specialundervisningsområdet (LCP 315) Bevillingsændringen vedrører alene 2005 og Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Voldgiftssagen handlede om fordelingen af undervisningsudgifter mellem Københavns Amt og Gladsaxe Kommune for en elev, der er visiteret til vidtgående specialundervisning. Når staten involverer sig økonomisk i sagen, er det for at undgå en betalingsmæssig konflikt på specialundervisningsområdet mellem kommuner og amter. Statens økonomiske involvering indebærer, at staten lægger penge ud i 2005, som betales tilbage i I Københavns Kommune, som både er kommune og amt, er den betalingskonflikt ikke eksisterende, og Økonomiforvaltningen anbefaler ingen kompensation til Uddannelsesog Ungdomsudvalget. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget betyder Økonomiforvaltningens anbefaling uændret økonomi. Det bemærkes, at som følge af DUT-princippet modtager København 3,667 mio. kr. i 2005, som forbedrer kommunens økonomi midlertidigt, idet pengene skal betales tilbage i

5 Ad. Handicaptilgængelighed i bygninger (LCP 7) Bevillingsændringen vedrører alene 2008, da årene blev aftalt i Bevillingsændringen, som vedrører flere udvalg, er i ,173 mio. kr. Beløbet fordeles til tre fagudvalg og H:S. Økonomiforvaltningen anbefaler, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget reduceres med 1,304 mio. kr. De resterende -0,869 mio. kr. anbefales båret af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og H:S Dermed anbefaler Økonomiforvaltningen at anvende den samme fordelingsnøgle mellem de involverede forvaltninger, som Økonomiudvalget brugte i 2004, da statens kompensation til København for handicaptilgængelighed blev fordelt for årene Uddannelses- og Ungdomsudvalget er i 2005 blevet kompenseret med 1,94 mio. kr. og bliver i begge årene 2006 og 2007 kompenseret med 2,585 mio. kr. I 2004, inden den nugældende DUT-procedure med høring af fagudvalgene blev indført, gjorde Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indsigelse mod Uddannelses- og Ungdomsudvalgets kompensation til handicaptilgængelighed. Det var i 2004 den gængse praksis, at fagforvaltningernes drøftelser med Økonomiforvaltningen om DUT-sager tog udgangspunkt i de konkrete forhold i København. Denne praksis blev ikke fulgt i sagen om handicaptilgængelighed, og statens kompensation til kommunen blev fordelt til udvalgene uden hensyntagen til det enkelte udvalgs udgiftsbehov. Resultatet i 2004 har haft til følge, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget er blevet kompenseret for under halvdelen af de merudgifter på ca. 15 mio. kr. i forbindelse med 5

6 Børneplanens realisering, som kommer af at skulle leve op til nye, skærpede krav til handicaptilgængelighed ved ombygninger i eksisterende byggeri. I nogle DUT-sager har København større ekstra udgifter end den kompensation, som kommunen modtager fra staten - sagen om handicaptilgængelighed er et eksempel herpå. I andre DUT-sager har København mindre ekstra udgifter end den kompensation, som kommunen modtager fra staten sagen om fripladstilskud i skolefritidsordning er et eksempel herpå. DUT-principperne giver således et økonomisk råderum, som gør det muligt at prioritere for eksempel ved at sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler til at efterleve kravene til handicaptilgængelighed. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at udvalgets ramme ikke nedsættes i Ad. Offentlige betalinger (NemKonto og elektronisk fakturering) (LCP 2) Bevillingsændringen vedrører alene 2005 og berører alle udvalg. Som følge af at indførelsen af elektronisk fakturering er blevet en måned forsinket, har staten tilbageført 2,551 mio. kr. til København, som er den beregnede besparelse i en måned ved at overgå til elektronisk fakturering. Økonomiforvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at fordele det tilbageførte beløb til udvalgene efter den samme fordelingsnøgle, som er brugt til at fordele de forventede besparelser. Økonomiforvaltningen anbefaler således at tilføre Uddannelses- og Ungdomsudvalget 0,266 mio. kr. i 2005 Uagtet at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har opgjort udgifter på kr. i 2005 til at forberede indførelsen af elektronisk fakturering, er forvaltningen indforstået 6

7 med, at DUT-sagen ikke handler om udgifter til selve indførelsen af elektronisk fakturering. Forvaltningen er fortsat skeptisk over for, om det er muligt at realisere de forudsatte besparelser ved indførelse af elektronisk fakturering. Forslag til høringssvar Forvaltningen foreslår på denne baggrund følgende høringssvar til Økonomiforvaltningen i høringen om DUT-sager : Med en af den 8. juli 2005 til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anmoder Økonomiforvaltningen om Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bemærkninger til Økonomiforvaltningens anbefalinger i de større DUT-sager i 2005, hvor kommunens mereller mindreudgifter overstiger 2 mio. kr., som har indflydelse på Udvalgets økonomi. Høringen handler om følgende sager: LCP nr. Programpunkt 207 Omlægning af det kommunale bidrag for produktionsskoleelever 271 Fripladstilskud i skolefritidsordning 315 Voldgiftssag på specialundervisningsområdet 7 Handicaptilgængelighed i bygninger 2 Offentlige betalinger (elektronisk fakturering og NemKonto) Ad. LCP 207 Produktionsskoler Økonomiforvaltningens anbefaling vedrørende LCP 207 betyder, at udvalgets økonomi reduceres med et større beløb, end København mister i bloktilskud. Udvalget har ikke bemærkninger hertil. Ad. LCP 271. Fripladstilskud Økonomiforvaltningens anbefaling vedrørende LCP 271 betyder, at København tilføres midler via bloktilskuddet, som ikke videregives til udvalget. Udvalget har ikke bemærkninger hertil. 7

8 Ad. LCP 315 Voldgiftssag Økonomiforvaltningens anbefaling vedrørende LCP 315 betyder, at udvalget ikke involveres i en midlertidig forøgelse af bloktilskuddet i 2005, som skal tilbagebetales i Udvalget har ikke bemærkninger hertil. Ad. LCP 7 Handicaptilgængelighed Økonomiforvaltningens anbefaling vedrørende LCP 7 betyder, at udvalgets økonomi reduceres i 2008 med 1,304 mio. kr. Udvalget er ikke enig i Økonomiforvaltningens anbefaling til Økonomiudvalget, og ønsker i den forbindelse at betone, at udvalget har merudgifter på ca. 15 mio. kr. til handicaptilgængelig i forbindelse med ombygninger af skoler og fritidsinstitutioner som led i Børneplanen. Disse merudgifter vil med Økonomiforvaltningens anbefaling blive kompenseret med 5,806 mio. kr. Udvalget foreslår for sit vedkommende, at reduktionen i kompensationen på 1,308 mio. kr. i 2008 bortfalder. Ad. LCP 2. Offentlige betalinger Økonomiforvaltningens anbefaling vedrørende LCP 2 betyder, at udvalget tilføres 0,266 mio. kr. i Udvalget har ikke bemærkninger hertil. Afslutningsvis anføres, at Økonomiforvaltningen har beregnet, at for otte mindre DUTsager, hvor kompensationen for mer- eller mindreudgifter er mindre end 2 mio. kr., tilføres Uddannelses- og Ungdomsudvalget følgende økonomi i mio. kr. jf. bilag 1: ,159 0,830 0,830 0,835 Økonomi Ingen yderligere bemærkninger 8

9 Miljøvurdering Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. Høring Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Mail af den 8. juli 2005 fra Økonomiforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Peter Rasmussen Søren Stahl Nielsen Mødet sluttede kl Underskrift 9

10 Per Bregengaard Louise Frevert Jakob Hougaard Anna Saakwa Jesper Christensen Trine Schaltz Pia Allerslev Klaus Bondam Bjarne Fey Heidi Wang Majbritt Mamsen 10

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere