DANMARKS NATIONALBANK Financial Markets Department Mogens Kruse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK Financial Markets Department Mogens Kruse - 61 1 1"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Financial Markets Department Mogens Kruse Consultation on a Danish draft legislative proposal concerning margin collateral in connection ~ t clearing h and settlement of securities transactions - Amendment to the Securities Trading, etc Act Li- ' summary The proposal forms part of a set of bills, planned to be presented for the Danish Parliament in the beginning of February, 1998' The aim of the proposal is to widen the scope of application of present Danish legislation on multilateral netting in connection with clearing and settlement of secunties transactions Under the present regulation, multilateral netting can take place irrespective of the provisions of the Danish Act on Bankniptcy, hereby ensuring that reported transactions should be completed even if a participant is subject to compulsory winding-up However, according to the Danish Act on Bankniptcy, to some extent margin collateral in connection with clearing and settlement of securities transactions might be chailenged under the suspect penod, if the mara collateral is in effect a'creation of new security for existing obligations Thus, the present situation creates uncertainty about the enforceability of such collateral The aim of the proposal is to exclude such margin collateral fkom challenge under the suspect penod according to the Danish Act on Bankniptcy, thus ensuring Danish credit institutions access to intemationally operating clearing and settlement systems such as the London-based Exchange Clearing House (ECHO) Challenge under the suspect period is not excluded, however, if the collateral is not established in immediate connection to the event that releases the demand for collateral or in case the collateral is established under anomalous circumstances 1 The proposal is an amendment of the Danish Securities Trading, etc Act Please notice the opinion of the EM1 on an earlier consultation by Danmarks Nationalbank on proposals for changes in the Danish securities market legislation (CON/95/9)

2 Extract of the bill amending the Danish Securities Trading, etc Act indsættes efkr nk 3 som'nyr s r y k betalingen crlirgges i kontanter, værdipapirer ei1er p5 anden made OmstØdelse kan dog ske, dfremt sikkerheden ikke a stuiet u& un&iigt ophold efter, ar mangelen p& sikkerhed er opstaet, eller ' sikkrhcden er stillet under sadannc omstændigheder, at den Uce frem& som ordinær" Extract of the explanatory notes of the bill amending the Danish Securities Trading etc Act Til nr 17 Fomder med forsiagcc cr 2 g0rc &t muligt for danske clearingdelr~ere at deltage i betding- og afiklingssysteiner Konkret er Rere af de sr~m danske pcngcinstitutter intercsscrct i at kunnc tilslutte sig ECHO (Exchange Clearing House Ltd, hndon) som cr er betaiings- og afviklingssysrem placeret i London

3 Danske kroner afvikles i SYSkmef men &ske pengeinstitufkr kan for ikke deltage i denne clearing Og afvikling Det er et krav for tilslutning til faeks ECHO, at de forelagne mrginhdbct&gcr over for ECHO er juridisk uomsta&- lige efter dm natioxaie lovgivning, &r, gidder for &f pigaddende pengehtia I modsat fald op*& ikke den pndlsggende sikkerhed i sysremet med bemns- iing af afvikling$ og syrternrisici mv, som netop er fork9er ECHO fungerer p5 dui &e, at ECHO - efter at bekræftelser p& paficmes file er sammenk~rt i betalingssystemct - indurcder som part i afralen mellem, : ' pz&rne og forpligter'sig fra tidpunktet fix afcafens indg2eise 61, ar betaungerne =cnne&f$res som '~nllr~clta~crne skal herefter - hvis der bliver ngdvcndi~ 'P kunne forerage menindbetdinger uden risgo for at disse kan o&rgdes eftm national lovgivning : Marginindberalingsr er &ktrhedsstillslser for rnarkcdurisikoen, hvorved der stilla sikkerhed for kupændringer i afvikiingspcrioden Der fuks to typer af, marginindbetalinger: initia~&ugh og labende margin hitialmargin stilles senest' samtidig med indg&lsen af forretningen, hvorimod den labende margin skal indbetales n& en p4 forhånd aftalt line oversfides som f~lge af kursbevægelser D; de lakve& marginindbetdinger'og sikkcrh&stiiidscr finder sted, efter at forpli~elsemer phget, og efter at ECHO er indm som part, kan der verc tvivl om, hvorvidt & omhandisde marginindbetalinger i reiation til konkursloven m& karakteriseres som sikkerhedssri1ieise for gammd &d Konkurslovens regler bygger p2 et princip om ligelighcd mcllem alie kredi- torer Under hensyn herd indeholder loven bestemmelser, der giver mulighed for at omst~dc visse dispositioner, der enten har formindsket boets aksivmasse eller for~gct dets gsld, eller som vil medf0re en anden fordeling mellem kreditoreme end den, der f ~l per af lovens regler Ifglge konkurs1ovens S 70, sdc 1, kan panteret eller anden sikkerhedsret, som ikke er iilsag fordringshaveren ved gældens stiftilse, eller som ikke er sikret mod rctsforfglgning uden mgdigt ophold efrer gddens stiftclse, fordres omstddt hvis sikringsakten er foretaget senere end rre rnheder f ~r fristdagen Fonnilet med bestemmelsen, der omhandler omstgdelsc af "pant for gmmel gliild", cr at hinde dispositioner der er ti1 skab for de pvrige kreditorer, og som i alininde- lighed kun foretages, hvis kreditors tillid til skyldnerens gkonomiske farrnkn er -

4 % 'r? - ' En clearingdelragers sikkerhedsstillelse i form af marginindbedinger for "gammel" gald m& mt~~g~? at blive omfattet af b~stemm&~~ i kon~njovens' g 70, stk l, og dqositionen vil sihies kunne ornstgdes efrer de g=ldendt regler, hvis sikkerheden er stillet senere end re mhcdcr fqr f&dagea En navigelse af ko~kunlovens genemlle regier kan kun begnuides j tungtve- hensy* For danske pengeinstitutten k ~ ~ n c e s ~ - jen& samfrmb0konom&k~ h g og den danske fna&ide sckto~inftastrukhir er det af stor betydning at begrænse & finansielle insdrntrers risici I forbindelse ' med fiae/ik]ing d hovcbagciigr valurafomtninger kan da finansi+ in&tut& tikbi - indtil afvikungen a sket - I~bc op i aoma sum&er G 10-landenes &&d b d ~ har w udarbejdet urep~rt on ~ettel~ent Ri& in Forci&x,Ex&ange Tms~on~", hvori der er opregnet en pkkc anbefalinger for, 'hvorledes rnarkedsdel~gerne mindsker bla gedem deltagelse i clcaiingc~nualer- ECHO cr'chblerct med &t fornu at bcpnse afnklingsricisi g& vdutaforrec ninger melleq pmc NL m aktgrer'pa dc inrcrriauonak valutamarkeder handler med hinanden,, indebsnr handlen, at der udveksk~ KO betalinger, idet begge parter separat skai indlevere et vdutabelgb til modp'irten Overfanlen af bclgbene sker p5 afvik- linasdagen to dagc efter aftaledagen 1 praksis afsender paterne uafhængigt af hin&dcn becalingsinsmilc; ti1 hv& sin komspondcntbank om at ovcrf~rc der solgte bel& til rnodpmens konto hos dennes korrespondentbank Af praktiske $sager afsendes insmiherne typisk dagen f ~r afviklingsdagen og uden vished for, om modparten udf8rer sin beoling Risikoen for, at rnodpamn ikke har levet op til sin forpligtelse, samtidig med at man selv har leveret den solgte valuta bensvncs som afviklingsrisiko Denne undgh typisk ved handel med vgrdipa- pinr, idet ydelse og modydelse afvikles i én proces Denne samtidighed i er dog vanskclig& opdielig ved valutahandel, idet afviklingen af hver valuta finder sted i de to forskclligc lande, hvis valutaer indgir i handlen Den gsldcnde mukedspnksis indebarer diedes, at afviklingsrisikoen lgber over mindst to dage, og i praksis km der gi op til 3-4 dage, far en pm har vished for at have modtager sin betaling ECHO reducerer afviklingrisikoen til &g ~cttc skyldes, at ECHO ikke foretager beralinger for en given &S

5 f ~ ECHO r ha uigenkaidclig sikkrhcd for, ar de1 tagcrne har overholdt &m forpligtelser vedr0rende dagen forinden sted) Der er ikke rale om et 'særligrdansk problem, men et problem der gør eller har gjort sig gældende i de fleste vestlige landes konkurslove, herunder ikke mindst i & nordiskc landes konkurslovc I disse lands cr problemer imidienid Igst I Svcrip blev der vedtaget regler p2 omrader i december 1996,' og i Norge blev der vedmget reder i juni 1997; I begge disse lande er reglerne indsat i & love,, der svarer ri1 den danske værdipapirhandelslov Efter dansk ret «der naxmere tale om, at indbetding af Idbende mqin kan være omsradelig som pant for g2trnme1 gdd Derimod kan initialmargin ikke omswds efter de greldende regler idcc sikkerheden er sullet senest samudig med indgielsen af forremingen I den danske v~rdipapirhandelslov er der som ovenfor anf~rt allerede regler vedarende netting Med disse regler kan &r siges, at være sket en fravigelse d konkurslovens overordnede princip om lip behandling af konkursbo&k kredi- torer Den overordnede samfundsmæssige interesse i, at den netting, der finder sted mellem deltagerne pa det fmansielle marked, fungcrer effektivt og kan crennemf0res; selv om en af drltageine erklæres konkurs el lign, er dedes O vurdci-et som vzren& ct vægtis hensyn De foresiacdt marginrcglcr er efter deres funktion alene et naturligt supplement ti1 nettingreglerne,

6 Lovfodagcr vi1 ivisse h&secnder giv= bctalings- og afiklinigrrystc~ en fominrrril~in~, men der er som'ovenfor navnt samfunds~~l;ono~ske henry, der findes at bcgnindo m h-ddgekc af lig&hcdsprincippe~ Det er salcdes d stor bcc/dning, at & finansidle hstitutkr bcm%nsef daes afvklingsrisici men: digt ' ligesom hensynet til de danske pcageinsrinicters konkumnccritiïluig taler for en fravigelse Disse og de tidligere mf~rte smfunds~konomiske hensyn findes at dtte veje tungest i denne sammenhæng Det farcslrls derfor, at &t ikke skal vzre muligt ar omst#de visse former for sikkcrhcdsstillclse, nemlig dc sakaldte miirginindbetalinger i betajinps- og afviklingssyswia efier reglen i konlunlovens 3 70, stk I Disse lingcr kan crlzggs i kontanter, værdipapirer eller etableres pil anden måde, feks ved indgklse af repoforrcminger Omst0delse kan dog ske, hvis ikke sikkerheden er srillet uden ungdigt ophold ~&fre&t aiviklingssynemec knt forpligtes til germemf~rclsc semest p& dagcn for afviklingdagen sk J sikkerheden stilles uden ugrundet ophold efter, at sikker- hedssriiielsen skal vzre stillet i heahold rïl systemeu regelsæt Dctte indebzrer, at Finanstilsynet i forbindrlsc med cn godkcndelsc af tilslutningsaftder, skal undcrs0ge om aftalerne indeholdx da fomodne bestemmelser herom Indeholder aftalen siidanns bcstcmmclser og overholdes disse ml sikkerheden antages ikke at kunne omstgdcs Endvidcrc m& swnheden ikke vzre stillet under sidmne omsrandigheder, at &n ikke fremstk som ordinzr Er sikkerheden sbledes stillet

7

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen

OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Regulatorisk Reform OTC Derivater Fokus: Clearingforpligtelsen Indledning OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Revision af logningsreglerne

Revision af logningsreglerne 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere