COACHING - læring og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COACHING - læring og udvikling"

Transkript

1 Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den Søren Moldrup side 1 af 13

2 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at give omsorg og støtte til det coachede. Coaching er en ledelses og arbejsform, hvor det drejer sig om at udvikle focuspersonens faglige og personlige potentiale og selvreguleringsevner. Coaching skal forstås som deltagelse i fokuspersonens udviklingsog læringsproces. Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor graden af styring fra coachens side er relativt lav og primært baseret på spørgsmål. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe andre mennesker til at lære frem for at undervise dem. Koblingen mellem coaching, læring og udvikling er bogens varemærke. 1. HVAD ER COACHING Nutidens forståelse af coachingbegrebet har sin basis I idrætsverdenen. Coachingbegrebet har udviklet sig over tid og gennem 5 faser: 1. I den første fase finder en overføring sted fra idrætten til managementverdenen. Coaching forstås her som udviklingsorienteret ledelse via den overordnede leder. 2. Den anden fase når sit højdepunkt i 80 erne. Coaching består i, at lederen støtter en talentfuld medarbejder i videreudviklingen af dennes karriere. 3. Fra midten af 80 erne udvikles coaching som rådgivning en organisationsekstern konsulent eller en coach, der indtager erhvervslivet som psykologisk rådgiver, først som en slags støtteperson og superviser for topledere, senere som træner for mange forskellige personalegrupper 4. Fra starten af 90 erne forsøger personalechefer at udvikle en intern organisationsrådgivning og konsulenttjeneste, der især focuserer påd et faglige og mindre på psykologiske og organisationsudviklende emner. 5. Fra midten af 90 erne bliver coaching et modefænomen, og begrebet bliver brugt om alle mulige aktiviteter på personaleudviklingsområdet. En af grundene til, at coaching bliver så moderne, er at den endegyldige sandhed ikke (længere) findes. Både i privatliv og i det offentlige rum skal vi lære at forhandle os til rette. Ved at stille de rigtige spørgsmål og ved at lytte aktivt med nysgerrighed kan coachen sætte en proces i gang hos focuspersonen, der maksimalt udnytter dennes egne kreative evner og dermed udfolder en større del af vedkommendes ressourcer, end i en traditionel undervisning eller instruktion. Det afgørende i coachingmetoden er at følge focuspersonens lære- og udviklingsproces og forholde sig til de målsætninger, som focuspersonen opstiller i løbet af processen. Som intern coach kan bruges (1) lederen, 2) en intern konsulent eller (3) medarbejdere. Tidligere blev den individuelle coaching anset for at være den eneste virkelige coachingform, men teamcoaching er en særlig form for gruppe-coaching, som smaler en bestemt funktionsgruppe i en coachingproces. Coaching bygger på en humanistisk og uformel ledelsesfilosofi. Den overordnede formål med coaching er: at give hjælp til selvhjælp at focusere på og styrke focuspersonens evne til procesregulering at højne focuspersonens evne til egenopmærksomhed og bevidsthed at (gen)etablere og/eller forbedre focuspersonens selvreguleringsevner den Søren Moldrup side 2 af 13

3 svar spørgsmål COACHING LÆRING OG UDVIKLING Redskab Supervision Coaching Vejledning Mentoring Rådgivning Instruktion Relation magtbaseret magtfri Coaching kræver nogle basisforudsætninger: Coachingprocessen forudsætter en klar kontrakt Coaching skal foregå i en tryg atmosfære Coaching bygger på gensidig accept Coaching bygger på frivillighed og på en aftalt målsætning Coaching er en tidsbegrænset intervention Coachen skal udvise indfølings- og indlevelsesevner Det er vigtigt at bevare en form for neutralitet i sin coaching-attitude. Forskellen mellem den almindelige dialog go coaching-dialogen er: Dialog (symmetrisk relation) Coaching (asymmetrisk relation) Dialogholder Coach Fælles trejde Focusperson Dialogdeltager Egendialog Udfordring den Søren Moldrup side 3 af 13

4 2. COACHING AF INDIVIDER Kriegel og Gallway taler om, at vi har 2 jeg er, der konkurrerer mod hinanden. Det 1.-jeg domineres hele tiden af en forestilling om, hvordan tingene bør være. Vort 2.-jeg er derimod præget af den umiddelbare erfaring i situationen, hvor man formår at skubbe refleksionerne i baggrunden. Coaching kan bruges som en metode til at tæmme 1.-jeg et og styrke udfoldelsesmulighederne for 2.-jeg et. Forskellige læringsperspektiver fører frem til forskelligartede undervisningsmåder: Læring af produkter (idealbevægelser) Eksplicit viden Kroppen er ikke en vidensressource i sig selv Viden manifesteres i bevidstheden via en refleksiv tænkning Regelbaserede færdigheder Skolastisk paradigme Indlæring via instruktion - høj opgaveorientering - lav eller høj relationsorientering Læring som proces (via erfaringer i situationen) Implicit viden Kroppen er en vidensressource i sig selv Viden manifesteres i situationen via oplevelse, erfaring, intuition Mønsterbaserede færdigheder Nyt læringsparadigme Indlæring via coaching - relativ høj opgaveorientering - moderat relationsorientering. 4. COACHING I ORGANISATIONER Forfatterne har formuleret nogle grundlæggende antagelser og værdier som 8 teser: 1. Vi gør hver især det, der bedst giver mening for os. Det medfører, at man som coach må forholde sig anerkendende til den mening, som focuspersonen giver udtryk for. 2. Vi opfatter verden ud fra det billede, som vi har af verden. Som coach må man derfor være optaget af at opdage og forstå det kort over verden, som focuspersonen har. 3. Den, der har problemet, ejer også selv nøglen til dets løsning. Derfor er det også kun de løsninger, som focuspersonen selv finder frem til, der har værdi. 4. Problemer er problemer, fordi vi opfatter dem som problemer. Det er ikke selve sagen, der er vigtig i coaching-processen men alene focuspersonens måde at forholde sig til sit problem på!!! 5. Problemer udfolder sig i relationer mellem mennesker. Derfor skal focuspersonen gerne forholde sig til såvel egen som andres positioner. 6. Problemer er midlertidige. Coachen kan lette focuspersonens tilstand ved at invitere focuspersonen til at se muligheder og udforske de positive forestillinger om fremtiden. 7. Adskillelse mellem person og problem er en forudsætning for at erkende og handle. Vi taler om at eksternalisere problemet. Ved at se på sit problem fra et meta- eller helikopterperspektiv kan focuspersonen blive mere bevidst om sin egen forholdemåde. 8. Vi behøver ikke kende årsagen til et problem for at kunne løse eller håndtere det. I coaching forlader vi den lineære årsags-virknings-tænkning, som siger, at der bag ethvert problem gemmer sig en årsag. For coachen betyder det et skift i focus fra fortid og årsager til fremtid og muligheder. Formålet med coachende samtaler er, at focuspersonen udvikler større selvopmærksomhed, bevidsthed, ansvarlighed og bringes i en position af oplevet handlekompetence. Et særligt træk er, at objektet for samtalen er relationen mellem focuspersonen og dennes aktuelle udfordring. For at fremme nytænkning og udvikling er det coachens opgave at bringe focuspersonen i en selvobserverende og reflekterende position at etablere et rum for udforskning af eksempelvis relationer, drømme, potentialer og løsninger. den Søren Moldrup side 4 af 13

5 Focusperson Egendialog Coach Udfordring I coachende samtaler har eller kan focuspersonen definere et bestemt mål med samtalen. På dette punkt adskiller coaching sig fra supervision, hvor det er sagen, metoden eller fagligheden, der er objektet for samtalen. Samtalen må være baseret på gensidig tillid og respekt. Den skal være båret af fortrolighed, rummelighed og ægte engagement. Og endelig skal det være karakteristisk, at focuspersonen oftere beder om hjælp til forholdemåde end til konkrete løsninger. Sammenfattende om coachende samtaler kan man sige, at de er karakteriseret ved. formålet er at styrke focuspersonens bevidsthed, ansvarlighed og handlekompetence objektet for samtalen er relationen mellem focuspersonens og dennes udfordring eller mål samtalen har et mål, er tidsafgrænset, tvangsfri og baseret på gensidig tillid og respekt samtalen er båret af fortrolighed, rummelighed og ægte engagement coachen hjælper gennem sine spørgsmål focuspersonen til at blive bevidst om og finde nye forholdemåder. Coaching forudsætter en magtfri relation. Det indebærer, at coachen er parat til ikke at intervenere ved at bruge eventuel formel magt. Coaching forudsætter en anerkendende tilgang. Coachens eneste legitime ønske er at hjælpe focuspersonen med at hjælpe sig selv. Anerkendelse er her afgørende forskelligt fra ros. Ros styrker nok selvtilliden (men skaber afhængighed). Anerkendelse styrker selvværdet, selvfølelsen og evnen til selvregulering. Husk-at: det, der virker, er rigtigt det er mest autentisk og troværdigt at bruge sit eget sprog og sin egen spørgeteknik frem for at efterligne andre meget modstand undgås ved mest muligt at lade spørgsmålene udspringe af focuspersonens egne formuleringer eller attituder. Coachens vigtigste redskab er at spørge, lytte og observere. Jo mere coachen er på arbejde, jo mindre lærer focuspersonen. Hvis focuspersonen skal lære noget nyt, er det selvsagt også focuspersonen, der skal arbejde, reflektere, tænke højt og mærke efter. Jo mere coachen er i stand til at holde sig tilbage og forfølge de spor og stier, som focuspersonen betræder, desto større er chancen for, at focuspersonen selv finder sine egne løsninger og svar. AHA-oplevelser kommer tit i pauserne og i fordybelsen. Sammenfattende er det coachens opgave at give hjælp til selvhjælp ved gennem spørgsmål at invitere focuspersonen til egendialog og til at indtage en selvobserverende position. den Søren Moldrup side 5 af 13

6 For at kunne fungere som coach skal man være i besiddelse af en blanding af personlige og sociale kompetencer og metakompetence. De grundlæggende personlige kompetencer er adskillelsesevne at adskille og afgrænse sig fra andre personer. abstratkionsevne - at kunne skifte og balancere mellem det konkrete (fx indholdet og det abstrakte (fx forholdemåden) alenehedsevne at hvile i sig selv og kunne sætte sig selv og egne meninger og løsninger i parentes Desuden skal coachen besidde 3 metakompetencer for at kunne gennemføre en effektfuld coaching: procesvidenhed dvs. evnen til at overskue samtalen som en proces perspektiv-bevidsthed dvs. evnen til at forstå og anerkende focuspersonens perspektiv selvindsigt og bevidsthed. terapi Private Personlige coaching Professionelle I en terapeutisk sammenhæng går grænsefladen mellem det private og det personlige domæne. Coaching hører hjemme i grænsefladen mellem det personlige og det professionelle domæne. 5. COACHING SOM UDVIKLINGSVÆRKTØJ En coachende samtale kan gennemføres efter følgende plan: Fasen Spørgsmålstyper 1 Den psykologiske kontrakt, hvor der sker en afklaring af focuspersonens forventninger til udbytte samt coachens rolle. - hvad forventer du at få ud af - hvordan vil du vide, om du har fået det, du - kom efter? - Her anvendes en blanding af udvidende og afgrænsende spørgsmål. 2 Afdækning og afgrænsning af problemstillingen/udfordringen 3 Udforskning af relationer og sammenhænge - hvilke relationer dræner dig mest for energi? - hvordan ser du sammenhængen mellem 4 Nye perspektiver og handlemuligheder afprøves - hvilke andre perspektiver vil det give mening at udforske? - hvad er det værste/bedste, der vil kunne ske herefter? 5 Målsætning - hvad er det mest attraktive mål for dig? 6 Planlægning af aftaler vedrørende eventuel opfølgning - hvad skal ændres eller udvikles? - Hvad skal gøres hvornår? den Søren Moldrup side 6 af 13

7 7 Afrunding og evaluering af samtalen - opfølgning på den psykologiske kontrakt. - fik du det, du kom efter? I coaching er der 4 hovedtyper af spørgsmål: Lineær logik 1 Detektiv/ arkæolog: Afdække og afgrænse Kaptajn: Påvirke til ændret tænkning/ adfærd 6 7 Orienteringsspørgsmål Adfærdspåvirkende spørgsmål Relationsspørgsmål Hypotetiske spørgsmål Opdagelsesrejsende: Udforske relationer og sammenhænge Kunstner: Udforske til nye forestillinger og opfattelser Cirkulær logik den Søren Moldrup side 7 af 13

8 Spørgsmålstype Eksempler 1 Orienteringsspørgsmål - Hvordan vil du beskrive udfordringen? - Hvordan tror du NN vil beskrive - Hvad beder du mest om hjælp til? 2 Relationsspørgsmål - Hvad er forskellen på den måde du og NN ser på det? - I hvilke sammenhænge er udfordringen størst? - Fra hvilken position vil udfordringen lettest kunne løses? 3 Hypotetiske spørgsmål - Hvordan ville NN tænke, hvis hun var i dit sted? - Hvad ville du have gjort, hvis det var sket for 2 år siden? 4 Adfærdspåvirkende spørgsmål - Hvad vil være dit første skridt? - Hvad er du undervejs blevet bevidst om? Coaching kan være et stærkt redskab til at udvikle 2 nøglekompetencer hos medarbejdere, nemlig (1) bevidsthed og (2) ansvarlighed. Når coaching anvendes til at fremme læreprocesser, er det lige vigtigt at focusere på kompetencer og på inkompetencer. UBEVIDST KOMPETENT Behov for træning af adfærd og vaner BEVIDST KOMPETENT Behov for træning af færdigheder BEVIDST INKOMPETENT Behov for tilførsel af viden UBEVIDST INKOMPETENT Coaching er velegnet - som værktøj og tilgang i alle typer af udviklingssamtaler - til at fremme samarbejdet i teams og bevidstgøre omteamets modenhed, ressourcer, uudnyttede potentialer og fælles udfordringer - til at fremme ejerskabet til mål og visioner - til at øge kreativitet, engagement og ansvarlighed - til at styrke præstationsevne og rollebevidsthed - i forbindelse med konfliktløsning. den Søren Moldrup side 8 af 13

9 Virksomhedskulturen i den enkelte organisation har indflydelse på effekten af coaching. Coaching trives bedst i organisationer, der værdsætter medarbejderne, som det vigtigste råstof. Ledere og konsulenter kan fungere som coach, men det kræver, at etikken og relationerne er i orden. Coaching er en investering i fremtiden. På kort sigt er det hurtigere og lettere selv at producere løsninger, svar og beslutninger. Coaching kræver en midlertidig herredømmefri kommunikationsform. Det er uhyre vigtigt, at især ledere er opmærksomme på det positions- og rolleskift, som det at være coach indebærer. Coaching er ikke en erstatning for at give reprimander eller tjenestlige samtaler det vil der stadig være brug for. Det er derfor vigtigt at afgrænse coaching fra disse samtaleformer. 6. COACHING OG LEDELSES-STEORIER Coaching er en ledelsesstil, hvor der udvises en moderat relationsorientering og hvor der lægges en større focus på opgaveorientering. Men coaching er ikke bare en ledelsesstil. Den er også en ledelsesopgave. Jo mere coaching er udbredt i en organisation, jo bedre vil samarbejde, effektivitet, selvtillid og selvbefindende være i følgegrupen. Coaching bør overvejende foregå organisationsinternt enten med lederen som coah eller med udpegede medarbejdere som coaches. Den nyeste udvikling viser 2 tendenser inden for ledelsestænkning: 1. Focus på rollen som den karismatiske, visionære leder 2. Focus på udviklingen af informel ledelse på alle niveauer. Forandringsledelse også kaldet værdibaseret ledelse anses for en mulighed for at håndtere store udfordringer, som stilles til mange organisationer i dag. Forandringsledelse focuserer bl.a. på: at udforme visioner for organisationen at brude med tidligere antagelser og udvikle nye læringsperspektiver at skabe rum og give ansvar til alle medlemmer i organisationen at arbejde på et fælles værdigrundlag for organisationen udadtil og indadtil. Coaching bygger på et grundsyn, der kan beskrives sådan her: Medarbejdernes egne erfaring er den bedste lærer Målet med coaching er at udvikle den enkeltes bevidsthed i forhold til den konkrete situation Medarbejderen bærer helt naturligt en stor del af ansvaret for egen læring. Kreitner, Kinicki & Buelens fremhæver følgende punkter som centrale kendetegn for en god coach: Commitment en coach arbejder direkte sammen med sit team Udvikling af færdigheder Coachen ved, at medarbejderne er basis for en udvikling af organisationen Understøttelse En coach vil grundlæggende understøtte sit team Teambuilder Kampen om magt og politiske konflikter erstattes af gensidig respekt Resultatorientering En coachs indsats har ikke til formål at skabe en hyggelig atmosfære men at skabe resultater. 7. COACHING OG LÆRINGS-TEORIER I det følgende gennemgås forskellige modeller og teorier om læring, som anses for relevante for coaching defineret som deltagelse i læreprocessen. den Søren Moldrup side 9 af 13

10 I Inner-game-modellen lægges der afgørende vægt på opmærksomhedens og bevidsthedens betydning for læring. Kriegel og Gallway udtrykker deres perspektiv således: Det er vigtigere at føle, hvor skiene er, end at vide, hvor de bør være. De siger, at indlæringens kvalitet er direkte proportional med kvaliteten af den feed-back, man modtager fra sine erfaringer. Inner-game-modellens betydning for coaching i praksis er (se nærmere om 1. og 2. jeg i kap. 2) at det det drejer sig først og fremmest om at stimulere focuspersonens 2.-jeg at det drejer sig om at tæmme focuspersonens 1. jeg Dewey er eksponent for den erfaringsbaserede læring. Han udviklede en teori om virkeligheden, som har et meget pragmatisk perspektiv. Han fastslog, at naturen, som vi opfatter den via videnskabelig eller hverdagsbaseret erfaring, er den ultimative virkelighed, og at vi mennesker som et produkt af naturen finder mening og orientering i livet her og nu. Dewey fremhæver to centrale kriterier for erfaring: 1. Princippet om erfaringens kontinuitet, dvs. at enhver erfaring bygger på en tidligere erfaring 2. Princippet om samspil, dvs. at erfaring ikke blot er noget indre, men at det også har en aktiv side. Som coach drejer det sig ifølge Dewey om at leve sig ind i focuspersonens oplevelse af situationen og være følsom over for focuspersonens hensigter i forhold til situationen. Lewin arbejder også erfaringsbaseret. Han har med sin læringscyklus lavet en model af den erfaringsbaserede læring. Ifølge modellen fungerer læring bedst, når den bygger på konkrete her-og-nu-oplevelser af en konkret situation efterfulgt af en indsamling og en refleksion af disse observationer i gruppen. I coaching anvender man en feed-back-strategi, når coachen udtrykker sin anerkendelse af focuspersonens indsats. Kolb har udviklet en erfaringsbaseret læringsmodel, hvori han opfatter læring som en proces, hvorved erfaring (experience) omdannes til erkendelse (knowledge). Kolbs læringscyklus, der er på mange måder er en videreudvikling af Lewins syn på læring, ser sådan ud: Ifølge Kolb foregår læring i fire forskellige faser, som han benævner: 1. Den konkrete erfaring 2. Den reflekterende observation. Det drejer sig for personen om at skærpe sin opmærksomhed og se nuancer og forskelle. Samtidig inddrager personen sin erfaring og viden fra tidligere situationer. 3. Den abstrakte begrebsdannelse. Her samles de konkrete erfaringer og den reflekterende observation fra de to forgående faser. Personen udvikler nogle subjektive teorier og en mere abstrakt forståelse i forhold til situationen. 4. Den aktive eksperimenteren. De subjektive teorier og generaliserede overvejelser danner basis som orienteringsramme for den nye handlingssituation og dermed begynder en ny læringscyklus. Coaching anvendes i alle 4 faser af Kolbs læringscyklus. 1. I fasen for den konkrete oplevelse og erfaring er det coachens opgave at hjælpe focuspersonen med en intensivering af sine oplevelser. 2. I fasen for den reflekterende observation drejer coaching sig om at være en støtte i vurderingen af handlingens kvalitet og betydning i situationen 3. I fasen for den abstrakte begrebsdannelse og udvikling af generaliseringer drejer coaching sig om at hjælpe focuspersonen med at forstå betydningen af de konkrete oplevelser og sætte disse erfaringer i et mere generelt perspektiv 4. I den sidste fase for aktiv eksperimenteren består coachens opgave især i at støtte forberedelsen og planlægningen af denne fase. den Søren Moldrup side 10 af 13

11 Konkret oplevelse Begribelse via OPFATTELSE Akkomodativ erkendelse Divergent erkendelse Aktiv eksperi menteren Omdannelse via EKSPANSION Omdannelse via MENINGS- TILSKRIVELSE Reflekterende observation Konvergent erkendelse Assimilativ erkendelse Begribelse via FORSTÅELSE Abstrakt begrebsliggørelse I løbet af det sidste årti har en ny læringsteori vakt opmærksomhed og fundet sin udbredelse. Denne teori betragter læring som en social praksis og fjerner sig dermed fra en forestilling, hvor læring er reduceret til indlæring og overtagelse af en viden, som på forhånd er fast defineret af uddannelsesplanlæggere, undervisere, ledere og mestre. Lave og Wenger taler om læring som en situativ aktivitet. Teorien om læring som social praksis udvider forståelsen af den erfaringsbaserede læring i en værdifuld retning: Viden og læring har altid en relationel og situativ karakter Læring er en iboende del af den sociale praksis Person, handling og kontekst konstituerer hinanden i den konkrete sociale praksis I en ny social situation starter en person altid som en legitim perifer deltager Deltagelse i den sociale praksis betyder altid en forhandling af meninger og betydninger. Den situative læringsteori er meget velegnet til en legitimering go videreudvikling af coaching som interventionsmetode i forhold til den sociale forhandling i praksisfællesskabet. Grundlaget for den systemiske læring er en stræben efter forandring i en situation, hvor et individ eller en gruppe forstyrres i sine vaner og rutiner. Når et problem dukker op, vil man ifølge den traditionelle forståelse forsøge at lede efter de omstændigheder, som forårsager problemet (single-loop-læring). Systemisk læring focuserer på læring af 2. orden (double-loop-læring), hvor man sætter spørgsmålstegn ved de grundlæggelser og styrende variabler. I double-loop-læring udfordres en given forståelse af virkeligheden. Systemisk læring bygger på en konstruktivistisk forståelse af virkeligheden. Man taler om reframing, som betyder, at man søger en anden ramme for eller en anden fortolkning af en bestemt situation. To af de spørgeteknikker, der kan være med til at fremme double-loop-læring, er: den Søren Moldrup side 11 af 13

12 1. Vidunderspørgsmål. Her opfordres focuspersonen til at forestille sig en morgen, hvor verden er totalt forandret, hvor alle problemer er løst. 2. Undtagelsesspørgsmål. Coachen forsøger her at skærpe focuspersonens opmærksomhed på situationer i fortiden, hvor udfordringerne ikke var tilstede. 10. COACHING-TEKNIKKER Coaching drejer sig ikke om at instruere eller give gode råd, men om at igangsætte en lærings- og udviklingsproces, som udtrykker en tro på, at focuspersonen eller gruppen selv har de ressourcer, der bedst egner sig til at udvikle handlings- og løsningsperspektiver i den konkrete situation. LØFT står for løsningsfocuseret tilnærmelse og anses for at være et nyt ståsted i forhold til belysning af dynamikker i og imellem mennesker. I LØFT er man ikke optaget af at finde årsager til problemerne, men af at focusere på løsninger. Typiske LØFT-spørgsmål vil kunne være: Hvad er focuspersonens mål på længere sigt? Hvilken succes kan gravs frem hos focuspersonen med hensyn til at nærme sig målet? Hvad skal der til, for at tingene bliver bedre? Ifølge LØFT-princippet fungerer coachen ikke som en ekspert, der kommer med løsninger, men som en støtteperson, der er ekspert i at lytte og spørge til focuspersonens referenceramme og vise forståelse for situationen. Nogle af de basale interview-teknikker er: at lytte, dvs. at sætte sig ind i focuspersonens verden af meninger, holdninger m.m. at anvende non-verbal kommunikation at være opmærksom på focuspersonens non-verbale adfærd at anvende selvåbenbaring, dvs. at diskutere egne personlige iagttagelser, oplevelser m.m. med focuspersonen at være et ekko af focuspersonens ord at stille åbne spørgsmål at opsummere at tie stille at give anerkendelse I LØFT anvender man tre grundlæggende spørgeteknikker, der adskiller sig markant fra traditionelle problemorienterede procedurer. Det drejer sig om: Vidunderspørgsmål, hvor focuspersonen åbner sin fantasi over for mulige løsninger af problemet Undtagelsesspørgsmål, hvor nøglen til udvikling er de undtagelsessituationer, hvor det går godt Skala-spørgsmål, hvor focuspersonen opfordres til at vurdere sin opfattelse på en skala fra fx 1-10 Udvalgte eksempler på andre spørgeteknikker kan være: udvidende contra afgrænsende spørgsmål linieære contra cirkulære spørgsmål passende forskelle og forstyrrelser spørgsmål, der introducerer positions- eller perspektivskift spørgsmål, der introducerer skift i tidsperspektiv spørgsmål, der introducerer domæneskift (produktionens <=> refleksionens domæne) spørgsmål, der introducerer niveauskift (person-, relations- og systemniveau) 11. HVORDAN LÆRER MAN AT COACHE? Når man arbejder med coaching internt i virksomheder, kommer man længst med en kombination af topdown og bottom-up -strategi. den Søren Moldrup side 12 af 13

13 Det virker fremmende for forankringen af coaching, hvis træning i coaching integreres i interne uddannelsesforløb i den enkelte organisation. Afgørende forusætninger for, at coaching lykkes er, at man som coach formår: at lytte åbent og opdagende at etablere en psykologisk kontrakt med focuspersonen at stille spørgsmål, der åbner for erkendelse at udvikle selvopmærksomhed i forhold til egen coachingstil selv er i en søge-læreproces 12. AFSLUTNING Forfatterne har med bogen ønsket at etablere en mere respektfuld anerkendelse af næsten. I den forbindelse pointeres det at: coahcing beskriver en vej, hvor den enkeltes udgangspunkt i forhold til en bestemt situation eller opgave bliver taget alvorligt for dermed at gøre menneskers sam- og arbejdsliv mere meningsfuldt og indholdsrigt coaching viser vejen for, hvordan man kan nå langt ved at acceptere og vise anerkendelse over for de mennesker, man arbejder sammen med coaching åbner for muligheden for at blive bedre til at leve med forskellighed og mangfoldighed i organisationer. Spm den Søren Moldrup side 13 af 13

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter WWW.leadingcapacity.dk Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter Coaching Coaching kan bruges i stort set alle sammenhænge, hvor udvikling, forandring og læring er et ønske. Målet er

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring Artiklen er publiceret på WWW.LEADINGCAPACITY.DK Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret

Læs mere

Coaching og kropslig læring

Coaching og kropslig læring Artiklen er publiceret i: K. Roessler, E. Jespersen, L. Engel & T. Thilo (red) (2002). Krop og læring (s. 143-159). Århus: Klim. Coaching og kropslig læring Reinhard Stelter Coaching er et standardbegreb

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Eksamensopgave Diplomtræneruddannelsen DOF/DIF 2003-04 Spørgsmål 1 Beskriv de grundlæggende antagelser i coaching. Diskuter derudfra coaching i forhold til din idræt

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen Mads Hermansen Ole Løw Vibeke Petersen Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Kommunikation

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence Ole Dissing og Pia Laursen Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence 1. Indledning Ledelse har især gennem de sidste årtier udviklet sig hen imod ledelse af kompetente

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation og egne ambitioner En hurtig undersøgelse

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Dialogisk coaching af ledergrupper facilitering af strategiske ledelsesopgaver. Dorthe Jepsen og Helle Alrø

Dialogisk coaching af ledergrupper facilitering af strategiske ledelsesopgaver. Dorthe Jepsen og Helle Alrø Dialogisk coaching af ledergrupper facilitering af strategiske ledelsesopgaver Dorthe Jepsen og Helle Alrø Årsmøde for ledere og chefer i den kommunale myndighed 2013 Dialogisk coaching af ledergrupper

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere