KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater"

Transkript

1 Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første gang seriøst bekendtskab med mentorprogrammer som udviklingsværktøj. Pludselig oplevede jeg, at mentorskab stod på ønskelisten og aktivitetslisten hos utroligt mange virksomheder og organisationer. Jeg syntes, det lød fantastisk spændende; og da jeg pludselig selv fik tilbudt en opgave, som bl.a. handlede om etablering af et mentorprogram og en mentor/mentee-uddannelse, så gik jeg i gang med at studere emnet. På dansk var der ikke skrevet bøger om mentorskab endnu på det tidspunkt; mentorprogrammer blev brugt meget eksperimenterende og som pilot-programmer i de fleste virksomheder, som arbejdede med det; men i Sverige, England og naturligvis USA/Canada var der masser af inspiration at tage af. Jeg gik i gang med at uddanne mig selv, fik ambitioner om at skrive en bog om mentorprogrammers anvendelse i Skandinavien, og i foråret 2003 startede jeg et udviklings- og bogskrivningsprojekt sammen med min kollega Christian Wittrock. Baggrunden for mentorprojektet Vores baggrund for at starte mentorprojektet handlede bl.a. om: Vores frustration over, at mange virksomheder ikke havde konkrete mål og målesystemer til at evaluere, hvorvidt mentorprogrammer havde en positiv effekt på deltagerne og på virksomheden. Vores overraskelse over, at man forventede resultater ved blot at matche erfarne personer med mindre erfarne personer. Vores ønske om at undersøge, hvordan mentorskabet virker i dansk og skandinavisk kultur. Vores ambition om at skabe et videncenter for virksomheder og enkeltpersoner med anbefalinger, modeller, værktøj og inspiration til, hvordan mentorprogrammer virker bedst og virkeligt skaber resultater i Danmark og Skandinavien. På den baggrund udviklede vi i foråret 2003 Mentormodellen og Mentorundersøgelsen, baseret på vores erfaring med udviklingsprogramer, medarbejderundersøgelser, personlighedstest, læringsprocesser samt på vores indsamling af erfaring og viden fra vores netværk i udlandet, som tæller både konsulenter, forskere, professorer, foreninger, virksomheder m.m. Fra marts 2003 til juni 2004 gennemførte vi i samarbejde med 12 danske og 3 svenske virksomheder den hidtil største systematiske undersøgelse i Skandinavien af virksomheders og organisationers brug af mentorprogrammer. Siden har vi erfaret, at lignende undersøgelser endnu ikke er gennemført i udlandet, så der har været stor interesse for vores projekt i vores udenlandske netværk. I dag anvender vi Mentormodellen og Mentorundersøgelsen hos vores kunder i ind- og udland i forbindelse med etablering og gennemføres af nye mentorprogrammer samt til evaluering og justering af eksisterende mentorprogrammer.

2 Side 2 af 5 Mentorundersøgelsens indhold Mentorundersøgelsen er bygget op omkring de samme områder, som er indholdt i Mentormodellen: Område 1: Kernen Dette er mentors og mentee s læringsrum. Her foregår samtalen i en fortrolig og åben atmosfære, som skabes i mødet mellem de to personer. Dette er mentors og mentee s legeplads, hvor det er vigtigt, at de skaber deres egne spilleregler og etablerer en kontrakt, en aftale, som hjælper dem til at afklare deres gensidige forventninger til arbejdet og resultaterne. Det er her den lærende proces opstår, når mentorskabet fungerer. Område 2: Mål & Resultater Mentorprogrammer har mulighed for at skabe resultater på alle disse 6 områder for både mentor, mentee og virksomheden. Personlige færdigheder og kompetencer Professionelle færdigheder og kompetencer Netværk Videndeling Kultur, værdier og uskrevne regler Afklaring af personlige og virksomhedens mål - karriereudvikling Undersøgelsen måler, i hvilket omfang mentorer og mentees har forventninger til resultater, samt hvilke resultater mentorer og mentees føler, de har fået gennem deltagelse i mentorprogrammet. Når en virksomhed eller organisation ønsker at etablere et mentorprogram, så er første skridt at beslutte formål for programmet. Dette område er virksomhedens checkliste og inspiration for etablering af mål for deres mentorprogram. Område 3: Rammer & struktur Alle faktorerne i dette område er forudsætninger for, hvordan der skabes resultater for mentor, mentee og for virksomheden gennem mentorprogrammet. Alt efter hvilke mål virksomheden har sat for sit mentorprogram, er det vigtigt at etablere de rammer og strukturer, som vil støtte skabelse af disse resultater. Da vi ikke direkte kan fremtvinge resultater og beordre mentor og mentee til at tale om specifikke emner eller overføre specifik viden (hvilket naturligvis heller ikke passer til vores skandinaviske ledelseskultur), er rammer og struktur altafgørende for at skabe de rette betingelser for, at virksomheden kan støtte sine strategiske mål. Det handler om at vælge de rette deltagere, matche dem på de rette kriterier, forberede og uddanne dem bedst muligt og skabe de bedst mulige opfølgnings- og støttesystemer. Ingen mentorprogrammer er ens men alle mentorprogrammer behøver rammer og struktur tilpasset deres formål og virksomhedens kultur og værdier. Mentorundersøgelsen måler, i hvilket omfang deltagerne føler elementerne i rammer og struktur lever op til deres behov for at få størst udbytte af mentorprogrammet.

3 Side 3 af 5 Område 4: Omverden I dette område evalueres samspillet med omverdenen i forhold til mentorprogrammet hvorledes mentorer og mentees påvirker og bliver påvirket af omgivelserne, og hvorledes virksomheden forholder sig til mentorprogrammet overfor omverdenen. I forbindelse med design og implementering af mentorprogrammer er det vigtigt, at drøfte og beslutte, hvorledes de forskellige interessenter informeres og involveres omkring mentorprogrammet. Jo større synlighed, jo større mulighed for en kulturskabende effekt gennem både mentorernes og mentees opførsel som rollemodeller. Jo mere mentees nærmeste leder bliver involveret, jo mere sikkerhed for at denne leder følger op på mentees forbedringer i hverdagen, og dermed større sandsynlighed for varig læring og udvikling af mentee. Anvendelse af Mentorundersøgelsen Undersøgelsen besvares af mentorer og mentees, og resultaterne præsenteres således, at man kan sammenligne mentorer og mentees opfattelse af de 4 områder i undersøgelsen. Mentorer og mentees besvarer desuden spørgsmål om, hvilke forventninger de har til at opnå resultater i programmet, og i hvilket omfang de oplever at have opnået disse resultater. For mentorer og mentees er det lærerigt at besvare spørgsmålene, fordi det giver anledning til at tænke over alle mentorskabets elementer, og det er således en læring og bevidstgørelse i sig selv at besvare undersøgelsen. Derudover anvender vi resultaterne fra Mentorundersøgelsen til en workshop for alle mentorer og mentees, hvor de i grupper på på 4-6 personer, drøfter betydningen af resultaterne. F.eks. hvorfor mentorerne i meget højere grad end mentees synes, at de har afklaret mentees behov for udvikling i starten af mentor-mentee-samarbejdet. I denne workshop arbejder deltagerne sig igennem resultaterne og drøfter de forskelle, som der er mellem mentorers og mentees oplevelse af de forskellige elementer i samarbejdet. Som en resultat af denne workshop opsamles systematisk feedback fra mentorer og mentees til programledelse og topledelsen, om hvordan mentorprogrammet kan justeres og tilpasses, så der skabes endnu bedre resultater. Også topledelsen og programlederne får anledning til at besvare spørgeskemaet, dog i en mindre form og med fokus på, hvilke forventninger de har til programmer, hvordan de involverer sig i programmet, samt i hvilket omfang de oplever, at virksomheden får resultater af programmet. Formålet med denne del af undersøgelsen er at evaluere, hvorvidt ledelsen opfatter mentorprogrammet som værdifuldt i sin nuværende form. Samtidigt skaber det bevidsthed om ansvaret for programmet og mulighederne i programmet. Programlederne besvarer desuden området Rammer og struktur, hvilket giver dem anledning til at sammenligne egen evaluering af området med deltagernes evaluering. Det kommer til at fungere som en lille kunde-leverandør analyse, og det er altid interessant, om leverandøren har opfattet, hvad der virkeligt er vigtigt for kunderne. Alle resultater præsenteres desuden som en benchmark-rapport dvs. sammenlignet med databasens totalresultat. Det giver anledning til en god diskussion om, hvad der er dette mentorprograms styrker og svagheder i forhold til, hvordan databasens resultater ser ud.

4 Side 4 af 5 Mentorundersøgelsens danske resultater Mentorers udbytte af mentorprogrammer Det er en helt generel tendens, at mentorerne ikke føler, de får nok ud af deres deltagelse i mentorprogrammerne. Vi mener, dette har rod i forskellige forhold både i virksomhederne og hos mentorerne. Der er en tendens til at mentorer betragtes som en særlig ressource, der besidder en sådan kraft og dygtighed, at de ikke selv har behov for nogen synderlig støtte eller mulighed for yderligere udvikling. Denne tendens forstærkes af prioriteringen af investeringer i forbindelse med mentorprogrammer det er oftest mentees, der først får støtte, uddannelse og samlende aktiviteter, hvorimod mentorerne sædvanligvis står nederst på listen. Mentorer er altid aktive personer, som gerne engagerer sig i andre menneskers udvikling. Selv om der normalt tales om et ligeværdigt forhold mellem mentor og mentee i Skandinavien, er der en tendens til at mentorerne betragter sig som vismænd. Dette gør dem fokuserede på at give og mindre fokuserede på deres egen udvikling. Iveren gør, at mentorerne fokuserer på at hjælpe og gøre ting overfor mentee. Hermed glemmer mentorerne ofte deres egne behov og bliver ikke bevidste om mulighederne for egen udvikling. Det oplagte spørgsmål: Hvad kan jeg selv lære af relationen med min mentee, og hvad kan jeg lære af de øvrige mentorer, stilles måske, men forfølges ikke. Det første uheldige resultat af den manglende fokusering på mentors udvikling er, at mentorerne risikerer at blive systematisk drænet og brænder ud som mentorer. Det andet uheldige resultat er, at mentorerne går glip af den læring og refleksion, som kunne blive resultatet af deltagelse i fælles arrangementer med andre mentorer og øvrige mentees. I mange virksomheder tales der om, at der skal være endnu mere prestige i at fungere som mentor. Vi mener, at det skal følges op af etablering af konkrete støtteprocesser og -aktiviteter for mentorerne, for at et mentorprogram for alvor kan skabe værdi i organisationen. På den anden side oplever vi også, at mentorer, som virkeligt at oplevet et succesfyldt program også for deres egen læring, har utrolig stor lyst til at være mentorer igen. Når først de har oplevet, hvor spændende og lærerigt det kan være, er de meget motiverede til at lære endnu mere og få endnu flere oplevelser med nye og inspirerende mentees. Mentees udbytte af mentorprogrammer En mentorrelation giver mentee en hidtil ukendt plads i solen. Der er hele tiden fokus på den heldige, som kan arbejde på at blive dygtigere, og som i denne proces har direkte adgang til en person med viden og erfaring, som ellers ikke ville være umiddelbart tilgængelig. Da deltagelse i mange programmer indebærer en særlig status - f.eks. som et tilbud til virksomhedens talentpool - er der ofte et element af at være særligt udvalgt forbundet med deltagelse i et mentorprogram. Dette element understøtter naturligt den accelererede læringsproces, der gerne skulle indtræde for mentee. Bevidstheden hos mentee om denne proces er med til at skabe forventninger og ambitioner, som effektivt kan gøres til genstand for behandling og yderligere læring i mentorrelationen. I det øjeblik deltagelse i programmet ophører, er der imidlertid pludseligt ingen steder, at få disse forventninger og ambitioner reflekteret, og følelsen af et tomrum kan indtræde, hvis ikke man har taget højde herfor i designet af programmet. Mange mentees, der har afsluttet en mentorrelation spørger sig selv: og hvad nu... I strukturerede mentorprogrammer bliver dette spørgsmål naturligt rettet mod virksom-

5 Side 5 af 5 heden, som mentee forventer vil tage vare på dem. Problemet forstærkes desuden af, at strukturerede mentorprogrammer ofte ikke finder et naturligt mætningspunkt. Virksomheden har typisk en forventning om, at relationen skal vare et bestemt antal måneder, hvilket flytter deltagernes opmærksom fra, hvornår de selv føler tidspunktet for afslutning af mentorrelationen er kommet. Øvrige konklusioner fra Mentorundersøgelsen Følgende konturer fremkommer desuden fra Mentorundersøgelsen: Inden etablering af et mentorprogram er der behov for nøje at overveje, hvordan virksomhedskulturen understøtter eller negligerer de områder, som indgår i Mentormodellen, samt hvordan dette kan påvirke en succesfuld gennemførelse af programmet. Topledelsesforankringen i de fleste ordninger er mindre, end ønskeligt. Generelt indgår toplederne ikke som rollemodeller og fortalere for programmet. Dette kompenseres i flere programmer af, at den programansvarlige er en markant og ofte karismatisk person, som har tilstrækkelig indflydelse til at gøre programmet succesfuldt. Mentees begejstring for deltagelse i mentorprogrammer er tit så stor, at det kræver en særlig indsats for at sikre, for at mentees holder fokus på de faglige og personlige mål. Begejstringen overskygger i nogle tilfælde den kritiske sans. Der er stadig mange virksomheder også virksomheder med velfungerende mentorprogrammer - hvor der ses med skepsis på den blottelse, som officiel deltagelse i et mentorprogram indebærer. Første skridt til at melde sig som interesseret mentee, er naturligvis en erkendelse af, at der er områder, man kan blive bedre på. I KMP & Partners vil vi fortsætte med at observere, analysere og lære mere, både af de eksisterende resultater fra anvendelse af Mentorundersøgelsen og for hver gang vi i fremtiden anvender Mentorundersøgelsen i Danmark eller i udlandet. Copyright KMP & Partners ApS Denne artikel må gerne citeres og kopieres, blot forfatternes navn samt virksomhedens navn og web side nævnes. KMP & Partners arbejder med organisations-, leder-, team- og talentudvikling. Vores særlige fokusområder er mentorskab og karrierecoaching. Se mere på vores websider: - på engelsk - på dansk

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers mentor 0 2 Indhold Indledning 3 Indhold i en

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere