Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt. Fra første skridt til Vision 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt. Fra første skridt til Vision 2015"

Transkript

1 Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt Fra første skridt til Vision 2015

2 Indhold Forord... 3 Koordinering og udvikling af studievejledning i UC Lillebælt... 3 Udvikling af innovative læringsmiljøer... 3 Projektets faser og aktiviteter... 4 Ressourcefordeling... 4 Læsevejledning... 6 Studievejledningens værdikæde... 6 Anbefalinger: vision 2015, mål for 2010 og første skridt... 9 Oversigt over anbefalinger... 9 Anbefalinger i forhold til kerneprocesserne i studievejledningen ) Rekruttering og optagelse: Organisering af optagelsesvejledning ved første henvendelse ) Rekruttering og optagelse: Ambassadørkorps ) Studerende som ressource i gennemførselsvejledningen ) Study Support ) Karrierevejledning Anbefalinger i forhold til udviklingsprocesser i studievejledningen ) Netværk ) Kompetenceudvikling ) Kvalitetssikring- og udvikling samt videndeling på tværs ) Udvikling af evalueringskapacitet Anbefalinger i forhold til støtteprocesserne i studievejledningen ) Learning Support Center ) Koordinering af netværk

3 Forord Koordinering og udvikling af studievejledning i UC Lillebælt Siden foråret 2008 har et større udviklingsprojekt i UC Lillebælt sat fokus på at skabe samarbejde og udvikling i studievejledningen på tværs af de enkelte uddannelser. Dette papir, med anbefalinger på den fortsatte koordinering og udvikling af studievejledning på tværs af uddannelserne og lokaliteterne i UC Lillebælt er den foreløbige kulmination på udviklingsprojektet. Det er samtidig et skridt på vejen i forhold til den fortsatte udvikling og i det fortsatte samarbejde i studievejledningen. Anbefalingerne er således resultatet af de udviklingsaktiviteter og drøftelser, som er foregået dels i udviklingsprojekterne og dels i det tværgående netværk. 1 Anbefalingerne peger både frem mod vision 2015 for studievejledningen og mod de første skridt frem mod denne vision. Baggrund Studievejledningsprojektet har taget sit udgangspunkt i UC Lillebælts udviklingsplan 2008, hvor udvikling og koordinering af studievejledningen blev udpeget som et vigtigt indsatsområde. Perspektivet var dels at bidrage til uddannelsernes kvalitet og dels at rekruttere og fastholde studerende samt bidrage til at kvalificere studerendes eventuelle fravalg af uddannelsen. Studievejledningsprojektet i UC Lillebælt har ydermere haft som intention, at udviklingen og kvalificeringen af studievejledningen foregår på tværs af forskellige lokaliteter og uddannelsers studievejledning. Det betyder, at forskellige traditioner for studievejledning er bragt i spil for at afsøge balancen mellem det lokale og specifikke og det generelle og professionsorienterede. Ved projektets start var der kun et begrænset kendskab til mål, metoder og indhold i studievejledningen uddannelserne i mellem. Ligeledes foregik der kun i begrænset omfang samarbejde på tværs af uddannelserne om opgaver og udfordringer i studievejledningen. En undtagelse for dette var studievejledningerne på Blangstedgårdsvej, som ved projektets start allerede havde etableret et formelt samarbejde i forbindelse med en tidligere fusion. Generelt har studievejledningsprojektet derfor gjort en afgørende forskel ved så at sige at åbne de lokale studievejledningsrum for erfaringsudveksling, idé-generering og samarbejde på tværs af forskellige uddannelser. Den udvikling understøtter, at differentiering i vejledningen beror på bevidste valg af metoder og indsatser og ikke sker blot under henvisning til lokale traditioner. I løbet af projektperioden er der dannet et netværk af medarbejdere i studievejledningen. Denne netværksdannelse har givet den enkelte medarbejder i studievejledningen flere kollegaer at diskutere, videndele og udvikle med. Ligesom netværksdannelsen styrker bevidstheden om studievejlederrollen i professionsuddannelserne Udvikling af innovative læringsmiljøer Udviklingen af innovative læringsmiljøer for studievejledningens medarbejdere har været et delmål for projektet. Begrebet innovative læringsmiljøer skal forstås på baggrund af, at vi er en forholdsvis nyfusioneret organisation. Begrebet henviser derfor til nye måder at samarbejde på i studievejledningerne, både på tværs af organisationen og lokalt. På denne baggrund har projektet fået støtte fra 1 Udvikling og koordinering af studievejledning i UC Lillebælt, Ulla Viskum, Nyhedsbrev nr. 5, VUE

4 omstillingsfonden i Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling(SCKK). Støtten har været givet i form af konsulentstøtte og siden efteråret 2008 har Kim Martin Nielsen og Thomas Bonderup fra Attractor været procesledere og sparringspartnere for styregruppen. Projektet arbejder ud fra følgende mål: Projektets faser og aktiviteter Forår 2008: o Etablering af styregruppe for projektet o Ansøgning om støtte fra Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling o Praksisafdækning 1. Udarbejdelse af signalement for studievejledninger og medarbejdere i UCL 2. Kompetencekatalog for medarbejdere i forbindelse med MUS-samtaler o Etablering af tværgående netværk(e-fora og fællesseminar 3. april) o Udarbejdelse af projektplan : o Praksisafdækning fortsat med fokus på studenterstudievejledere o Tværgående netværk fortsat (workshops, seminar 30. april, e-fora fortsat) o Tværgående udviklingsprojekter: Udvikling af evalueringskapacitet, study support, optagelsesvejledning, karrierevejledning. Efterår 2009: o Anbefalinger til høring hos studievejledere og ledelse på de forskellige uddannelser. o Anbefalinger fremlægges til vedtagelse og med henblik på implementering i lederforum 28. september. Ressourcefordeling Den massive fokus på rekruttering og fastholdelse af studerende på uddannelserne og behovet for uddannelsesdifferentiering gør studievejledningsopgaven kompleks og omfattende. Studerende er forskellige og skal mødes med forskellige typer af vejledning alt efter, hvad deres uddannelses- og vejledningsbehov er. Projektet har tydeligt vist, at medarbejdere i studievejledningen er særdeles engageret i, at studerende møder netop den vejledning, hun har brug for på et givet tidspunkt. Derfor er 4

5 det et væsentligt tema for studievejledningens medarbejdere, at rammer, vilkår og status for studievejledningen modsvarer de opgaver og det ansvar, som studievejlederen oplever. Dette tema er i projektet yderligere aktualiseret af, at medarbejdere oplever ressourcer og ressourcefordeling på tværs af studievejledninger forskelligt fordelt. Da forhandling af arbejdsvilkår for studievejledningens medarbejdere ikke ligger indenfor dette projekts rammer, følger der ikke specifikke anbefalinger i forhold til dette område. Intentionen, med trods alt at give stemme til dette tema, er at gøre opmærksom på et område, som det vil være oplagt, at der følges op på. En andet perspektiv på ressourcefordelingen er behovet for evaluering af sammenhængen mellem de ressourcer, der tildeles studievejledningen og antallet af studerende som optages og gennemfører uddannelsen. En grundlæggende prioritering i forlængelse af dette er, hvor mange ressourcer der henholdsvis afsættes til undervisning og studiestøttende aktiviteter, herunder studievejledning. Høringsrunde I juni blev det første udkast til anbefalinger sendt til høring hos direktionen, ledelse og medarbejdere i studievejledningen på GU, EVU og CFU. I løbet af august og september blev der i samme regi afholdt høringsmøder, hvor anbefalingerne blev drøftet. På projektets vegne deltog Anna-Maj Stride Geyti og Ulla Viskum i disse møder. I det omfang projektets styregruppe har fundet det hensigtsmæssigt i forhold til helheden, er anbefalingerne revideret på baggrund af tilbagemeldinger fra høringsrunden. Nærværende udgave af anbefalingerne er dermed den endelig reviderede udgave, som fremlægges på møde i Lederforum den 28. September I projektets rum i Fronter(Udviklingsprojekt-studievejledning) kan man i øvrigt finde referater fra alle møder i høringsrunden. På vegne af styregruppen for udvikling og koordinering af studievejledning i UC Lillebælt Anna-Maj Stride Geyti og Ulla Viskum Styregruppe: Lena Venborg Pedersen (prorektor) Helle Stryhn (rektor, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg) Elli Ridderholm (Kontorleder, Lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling) Hanne Pedersen (Studiekoordinator, Den sociale Højskole) Susanne Tellerup (Chefkonsulent, Udvikling & Viden) Anna-Maj Stride Geyti (Projektmedarbejder og udviklingskonsulent, Udvikling & Viden) Ulla Viskum (Projektkoordinator og studievejleder, Læreruddannelsen i Skårup) 5

6 Læsevejledning I det første afsnit Studievejledningsens værdikæde illustreres den kontekst, som anbefalingerne skrives ind i. Værdikæden strukturerer præsentationen af anbefalingerne, der organiseres i forhold til henholdsvis kerne-, udviklings- og støtteprocesser i studievejledningen. Herefter følger en oversigt over anbefalingerne, der bredes ud i det efterfølgende afsnit. 2 Studievejledningens værdikæde Figuren illustrerer studievejledningsprojektets indsatsområder og udviklingsprojekter i relation til studievejledningens kerneprocesser og rammer for drift og udvikling. Figuren illustrerer også projektets indsatsområder og udviklingsprojekter i relation til de overordnede strategier for UC Lillebælt. 1) uddannelsesdifferentiering, 2) kvalitetssikring- og udvikling, og 3) samspillet mellem lokale faglige strategier og overordnede udviklingsstrategier for UC Lillebælt. Figuren er inspireret af visions- og strategipapirer fra UC Lillebælts direktion og anvendes til at kæde vision 2015 for studievejledningen til den overordnede strategi for UC Lillebælts vision Anbefalingerne vil yderligere blive uddybet i bilaget ved at inddrage beskrivelse af analyse og research, der ligger til grund for udarbejdelsen af anbefalingerne. 3 Under udarbejdelse. Vi henviser til direktionens udkast til Strategi for vision 2015 fra foråret

7 Spidsen på den grønne pil illustrerer visionen for studievejledningsprojektet: At den studerende får den vejledning, han/hun har brug for, når og hvor han/hun har brug for den. Det vil sige en vision om vejledningsdifferentiering, der står som studievejledningsprojektets svar på UC Lillebælts vision om uddannelsesdifferentiering. Hele den grønne pil illustrerer studievejledningens kerneprocesser, og de blå bokse markerer de udviklingsprojekter, der er sat i værk i studievejledningsprojektet med det formål at udmønte visionen. Placeringen af de blå bokse markerer også hvilke kerneprocesser, udviklingsprojekterne relaterer sig til. Pilen er flankeret af indsatsområder (markeret med gult), der støtter og udvikler kerneprocesserne. Indsatsområderne har været behandlet i studievejledningsprojektet, og i dette notat følger handlingsanvisende anbefalinger, der er udarbejdet på baggrund af udviklingsarbejdet. Anbefalingerne knytter sig til de enkelte aktiviteter og indsatsområder i studievejledningsprojekter, og dermed både til studievejledningens kerneprocesser samt støtte- og udviklingsprocesser. Anbefalinger i forhold til central og lokal organisering af studievejledningen konkretiseres i de enkelte anbefalinger. Det er samtidig også en balance og vekselvirkning, som skal overvejes hver gang et nyt samarbejde om nye initiativer på tværs startes op. For eksempel kan et fælles indsatsområde på tværs med udgangspunkt i en overordnet strategi have forskellige lokale udmøntninger, som tilgodeser lokale faglige strategier. Når begrebet central anvendes i anbefalingerne er det i betydningen en fælles indsats. Enten i form af en fælles strategi for et område eller som udtryk for en konkret fælles indsats knyttet til en given aktivitet. Den fælles indsats kan også udmønte sig i en central enhed, som varetager en funktion på vegne af alle. Overordnet vision for studievejledningsprojektet Studievejledningsprojektet arbejder mod den overordnede vision, at den studerende får den studievejledning den studerende har brug for, når og hvor han/hun har brug for den. Det betyder, at studievejledningen i UC Lillebælt skal være synlig og tilgængelig for den studerende samt tage udgangspunkt i de behov, den studerende har for vejledning. Dette nødvendiggør, at UC Lillebælt tilbyder en vifte af forskellige vejledningstilbud, og at medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer og metoder til at kunne imødekomme disse behov. I studievejledningsprojektet udmøntes visionen på forskellig vis i anbefalingerne. De konkrete initiativer, der anbefales i projektet bygger på dataindsamling i de forskellige projekter og i praksisafdækning; afdækning af best practice indenfor studievejledning på UC Lillebælts forskellige uddannelser, idégenerering på workshops og fællesseminarer og ikke mindst medarbejdernes lyst til udvikling af feltet. 7

8 Organisering Studievejledningens organisering har i stigende grad karakter af en matrix, hvor der på den ene side refereres til studierektor for den enkelte uddannelse, men samtidigt er et voksende behov for tværgående koordination, samarbejde og fælles mål. Udvikling af fælles studievejledning kan fremadrettet organiseres efter bl.a. følgende 3 forskellige modeller: a) Som formaliseret netværk, hvor ledelsesreferencen entydigt er studierektor og der blot sikres en koordination af fælles mål gennem en netværkskoordinator. (jvf organisering af det fælles kvalitetssystem). Styrken ved denne model kan være en tydelig lokal forankring samt en sensivitet i forhold til at lokale og tværgående aktiviteter er forankret i praksis. En svaghed kan være vanskeligheden ved at realisere fælles udviklingsmål for studievejledningen. b) Som støtte afdeling, hvor der udpeges en egentlig leder, der sikrer opfyldes af fælles mål. Gennem lokalt placerede studievejledere sikres den studenternære opgavevaretagelse. (Jvf organisering af biblioteksfunktionerne). Styrken ved denne model kan være en klar ledelse af en fuldt integreret studievejledning, men en svaghed kan være et svagere samspil med de enkelte uddannelser og de særlige vejledningsbehov, der knytter sig til uddannelserne. c) Som projekt, hvor en projektleder med en arbejdsgruppe, en tidsramme og målsætninger, er ansvarlig for at særlige fælles studievejledningsopgaver realiseres. Lokal drift og ledelsesreference opretholdes i forhold til studierektorer, men fælles udviklingstiltag sker med projektlederen som tværgående sagsansvarlig. (Jvf organisering af fælles Fronter). Styrken ved denne model kan være tydelig fælles fokus samtidigt med at ledelsesreferencen kan være klar med reference både til studierektor og på det særlige projektområde til projektlederen. Svagheden kan være at modellen primært kan fungere under en forandringsproces. For alle tre modeller og i øvrigt de konkrete eksempler er den overordnede reference til prorektor. Anbefalingerne foreslår, at organiseringen af studievejledningen i de kommende år fungerer som en netværksorganisering for at understrege fokus på den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem medarbejdere på tværs af studievejledningerne samt bevare det bottom up perspektiv, som har karakteriseret det nuværende udviklingsprojekt. Projektorganiseringen vil dog sagtens kunne rumme dette perspektiv, hvis styrkelse af samarbejdet og fleksibilitet i netværket bliver en del af målsætningen i projekt organiseringen. Ved en evt. realisering af et fælles campus i Odense i 2015, kan en fuldt integreret støtteafdeling for studievejledningen i fælles campus være et relevant mål for en projekt- eller/og netværksbaseret organisation af studievejledningen. 8

9 Anbefalinger: vision 2015, mål for 2010 og første skridt Oversigt over anbefalinger Anbefalinger Vision 2015 Mål for 2010 Første skridt 1) Organisering af optagelsesvejledning ved første henvendelse Optagelsesvejledningen er organiseret i en central administrativ og karrierecoachende vejledningsenhed, der ved første henvendelse kan tage en coachende samtale om karrierevalg samt besvare administrative spørgsmål. Den vejledningssøgende, der ikke har behov for karrierecoaching, fordi han/hun allerede har truffet sit valg, skal stadig have mulighed for at tage direkte kontakt til den lokale studievejledning på den specifikke uddannelse. Kerneprocesser Nye kommunikationsformer tages i brug Kompetenceafklaring og rolle- /opgavefordeling er påbegyndt for medarbejdere i studievejledningen Kvalificeret, engageret og servicemindet telefonbetjening Optimering af telefonsystemet i forhold til betjening af potentielle studerende Kompetenceafklaring og rolle- /opgavefordeling er påbegyndt for medarbejdere i studievejledningen 2) Ambassadørkorps Der er etableret et ambassadørkorps af studerende på tværs af alle uddannelser i UC Lillebælt, der deltager i at repræsentere og vejlede om samtlige uddannelser. 3) Studerende som ressource i gennemførselsvejledningen) Studenterstudievejledere varetager opgaver i studievejledningen i Learning Support Center Studenterstudievejledere varetager opgaver i studievejledning i de lokale studievejledninger Kommunikationsenheden har taget initiativ til at etablere et korps og har udviklet og testet et uddannelseskoncept for ambassadørkorpset. Studenterstudievejledere benyttes i vejledningen for at imødekomme behov for differentiering i vejledningstilbud til de studerende, for hurtig identifikation af vejledningsbehov samt for ressourceprioritering. De lokale studievejledninger inddrager erfaringer og viden vedr. organisering af studenterstudievejlederes opgaver, roller og uddannelse med henblik på at ansætte studenterstudievejledere lokalt. Arbejdsgruppe nedsættes Uddannelserne hjælper hinanden med at samle studerende. Netværkskoordinator samt de studievejledninger, der allerede har ansat studenterstudievejledere giver sparring på organisering, roller, opgaver og uddannelse til lokaliteter, der endnu ikke benytter studenterstudie-vejledere. Hvis studenter-studievejledere allerede indgår i vejledningen overvejer de lokale studievejledninger, om potentialet udnyttes fuldt ud, så mål for 2010 opfyldes. 9

10 4) Study Support Der er udviklet et bredt udbud af studiestøttende aktiviteter, som modsvarer de studerendes behov for uddannelsesdifferentiering Hver uddannelse har udviklet mindst en ny studiestøttende aktivitet, som svar på studerendes differentierede vejledningsbehov. Netværkskoordinatoren understøtter, at der sker videndeling og erfaringsudveksling på tværs af uddannelserne om disse aktiviteter. Lokalt: På baggrund af en konkret vurdering af sammenhængen mellem eksisterende studiestøttende aktiviteter og de studerendes vejledningsbehov, prioriteres et indsatsområde i forhold til udvikling af tilbuddet om studiestøttende aktiviteter. 5) Karrierevejledning Karrierevejledningen er organiseret som et centralt, et virtuelt og et mobilt karrierecenter. Den studerende møder karrierevejledningen lokalt og centralt både i optagelses-, gennemførelses og udslusningsvejledning. Et virtuelt karrierevejledningscenter, som henvender sig til studerende og medarbejdere i UC Lillebælt samt til aftagerfeltet. Udvikling af karrierevejledning i studievejledningen prioriteres som et indsatsområde, der udvikles på tværs af uddannelserne. 6) Netværk blandt studievejledningens medarbejdere på tværs af uddannelser og lokaliteter i UC Lillebælt 7) Kompetenceudvikling 8) Kvalitetssikring- og udvikling samt videndeling på tværs Netværket er ramme for tværgående udvikling af studievejledningens kerneprocesser. Alle medarbejderkategorier i studievejledningen opfylder uddannelseskrav. En klar rollefordeling og procedurer for samarbejde mellem studievejledningens medarbejdere, sikrer at medarbejderne oplever sig kvalificeret til studievejledning i forhold til studerendes behov. Udvikling af det fælles kvalitetssystem omkring studievejledning er forankret i studievejledningens netværk. Udviklingsprocesser Der er nedsat en arbejds/ressourcegruppe til udvikling af karrierevejledning. Der er udarbejdet en strategi for rolleafklaring i forhold til de forskellige funktioner i studievejledningen. I forlængelse af dette er lagt en plan for kompetenceudvikling så medarbejdere i studievejledningen opfylder gældende uddannelseskrav. Studieadministrativt personale tilbydes interne kurser på EVU Udvikling af det fælles kvalitetssystem omkring studievejledning i samarbejde med Udvikling & Viden. De lokale evalueringsinitiativer kobles til I projektperioden er der etableret et netværk blandt alle studievejledningens medarbejdere. Netværket videreføres og udvikles efter projektets afslutning. En koordinator af netværket støtter dannelse af arbejdsgrupper og sørger for at netværket er opdateret om relevante udviklingsprojekter. Studierektorer tager initiativ til at udarbejde strategi for, at studievejledningens medarbejdere opfylder de uddannelseskrav samt til at afklare rollefordelingen mellem de forskellige medarbejderkategorier Netværkets koordinator tager initiativ til at erfaringer og procedurer for rollefordeling i de lokale studievejledninger formidles rundt i netværket. Uddannelserne påbegynder lokalt kvalitetsarbejdet Udviklingsprojekter i studievejledningen arbejder mod videndeling af erfaringer på 10

11 det fælles kvalitetssystem. tværs i UC Lillebælt samt implementering af projektresultater. 9) Udvikling af evalueringskapacitet Fælles koncept om evalueringsog kvalitetsarbejde i studievejledningen i UC Lillebælt Studievejledningerne gennemfører virkningsevalueringer, og inddrager projektdeltagerne som procesmoderatorer/-konsulenter. Evalueringerne kobles til UC Lillebælts fælles kvalitetssystem. Erfaringer fra udviklingsprojektet omsættes til konkrete initiativer, der implementeres i studievejledningens praksis på Sundhedsuddannelserne i Odense, for at sikre synlig og tilgængelig studievejledning. 10) Learning Support Center Hvor der på den enkelte lokalitet eller i et fælles bygningskompleks er etableret et Learning Support Center er studievejledningen en del af dette studiestøttende miljø. Støtteprocesser Udvikling af både et fysisk og et virtuelt Learning support Center sker i tæt samarbejde med studievejledningens erfaringer og viden fra drift og udvikling. Studievejledningens medarbejdere overvejer de lokale muligheder for udvikling af et konstruktivt og systematisk samarbejde med andre lokale vejledningsfunktioner: IT, bibliotek, undervisere mm. Netværkets koordinator deltager i den gruppe, som er nedsat som arbejdsgruppe for Learning Support projektet. 11) Koordinering af netværk Studievejledningen i UC Lillebælt i 2015 med fælles campus er en fuldt integreret støtteafdeling. Studievejledningens medarbejdere samarbejder på tværs af UCL i et netværk, der er organiseret som en matrixorganisation, hvor den lodrette ledelsesreference entydigt er studierektor. Overordnet refererer studievejledningsnetværket til prorektor. Efter behov dannes ad. hoc arbejds- og/eller interesse grupper på tværs af uddannelser og lokaliteter. Netværkets koordinator planlægger i samarbejde med repræsentanter for studievejledningen et fællesseminar i foråret Deltagelse i netværket beskrives og indarbejdes som en obligatorisk del af studievejledningens arbejdsopgaver efter aftale med den lokale studierektor. Funktionen som Koordinator af netværket beskrives og besættes af Udvikling & Viden. Prorektor tager initiativ til dette. Forankringen i Udvikling og Viden skal sikre sammenhæng både til Klyngerne, øvrige udviklingsaktiviteter og til direktionen. 11

12 Anbefalinger i forhold til kerneprocesserne i studievejledningen 1) Rekruttering og optagelse: Organisering af optagelsesvejledning ved første henvendelse Vision 2015 Central administrativ og karrierecoachende vejledningsenhed Optagelsesvejledningen er organiseret i en central administrativ og karrierecoachende vejledningsenhed, der ved første henvendelse kan tage en coachende samtale om karrierevalg samt besvare administrative spørgsmål. Den vejledningssøgende, der ikke har behov for karrierecoaching, fordi han/hun allerede har truffet sit valg, skal stadig have mulighed for at tage direkte kontakt til den lokale studievejledning på den specifikke uddannelse. I forbindelse med den karrierecoachende vejledning i valg af uddannelse tager vejledningen udgangspunkt i den potentielle studerendes karriereønsker for at sikre, det rigtige studievalg fra starten. Den vejledningssøgende visiteres til de lokale studievejledninger, hvis vedkommende har behov for vejledning vedr. den specifikke uddannelse. Vedkommende kan også henvises til studerende og praksis 4. UC Lillebælt udbyder forskellige professionsuddannelser og dermed forskellige karriereveje indenfor velfærdssamfundet. Men også indenfor de enkelte uddannelser differentieres karrieremulighederne. F.eks. kan de studerende på læreruddannelsen vælge mellem tre spor: den klassiske læreruddannelsen, læreruddannelse med universitetstilknytning eller traineelæreruddannelse. Muligheden for karrierecoaching ved første henvendelse afspejler ikke kun behovet for at få afklaret hvilken profession, man skal vælge, men kan også tydeliggøre, at man indenfor den enkelte profession bevidst kan vælge at tone sin karriere efter de forventninger og ønsker den potentielle studerende har til et kommende arbejdsliv. Det er en generel kompetence blandt alle studievejledere at kunne yde denne form for vejledning. Tilgængelighed prioriteres højt. Dvs. at vejledningen organiseres således, at studievejlederne på de forskellige lokaliteter på skift har vagt og dermed dækker et større tidsspand end en enkelt mindre enhed vil kunne. Optagelsesvejledningen benytter nye kommunikationsteknologier i kontakten med potentielle studerende, der søger vejledning, 4 Se eventuelt LU Jellings hotline, hvor interesserede kan komme i kontakt med linjefagsundervisere, studerende, studievejleder og en færdiguddannet lærer:. 12

13 Mål 2010 Nye kommunikationsformer tages i brug De lokale studievejledninger benytter nye kommunikationsteknologier i optagelsesvejledningen, f.eks. chat og sms. En potentiel studerende kan f.eks. chatte med en vejleder i dagtimerne eller en studerende om aftenen. Dette kan kræve, at studievejledningens medarbejdere får oparbejdet kompetence til at bruge nye kommunikationsteknologier. Kompetenceafklaring og rolle-/opgavefordeling er påbegyndt for medarbejdere i studievejledningen På de enkelte lokaliteter skabes der klarhed over rollefordelingen og hvilke opgaver i vejledningen hhv. acvejledere, hk-vejledere og studenterstudievejledere varetager. Kvalificeret, engageret og servicemindet telefonbetjening Telefonbetjening, der kan yde generel, administrativ vejledning (f.eks. om optagelseskrav), og derefter kan viderestille til en studievejleder, hvis vejledningssøgende har behov for mere specifik vejledning om den enkelte uddannelse. Første skridt Optimering af telefonsystemet i forhold til betjening af potentielle studerende Centralt: Pt. fungerer telefonsystemet ikke hensigtsmæssigt i betjeningen af potentielle studerende. Der er for mange omstillinger og blindgyder, og omstillingspersonerne er ikke klædt på til at lede potentielle studerende til studievejledningen. Ledelsessekretariatet tjekker og optimerer procedurer i samarbejde med administrativt personale 5. Kompetenceafklaring og rolle-/opgavefordeling er påbegyndt for medarbejdere i studievejledningen Lokalt: Der skabes klarhed over rollefordelingen samt koordinering af hvilke opgaver i vejledningen hhv. acvejledere, hk-vejledere og studenterstudievejledere varetager. 2) Rekruttering og optagelse: Ambassadørkorps Vision 2015 Der er etableret et ambassadørkorps af studerende på tværs af alle uddannelser i UC Lillebælt, der deltager i at repræsentere og vejlede om samtlige uddannelser. Ambassadørkorpset er knyttet til kommunikationsenheden, som uddanner de studerende til at varetage kommunikations- og formidlingsopgaver i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter, f.eks. åbent hus, messer, brobygning. Ambassadørkorpset er samtidig også en integreret del i den centrale optagelsesvejledning, som et tilbud til potentielle studerende, der gerne vil tale med studerende om deres uddannelsesvalg (se bilag om studerende rolle i rekrutteringsaktiviteter). 5 Kontaktpersoner, administrativt personale: Aase Stamp Jørgensen, kursussekretær EVU i Asylgade (tlf: 4023, mail: og Elli Riddersholm, kontorleder i Jelling (tlf: 4020, mail: 13

14 Mål 2010 Kommunikationsenheden har taget initiativ til at etablere et korps, og har udviklet og testet et uddannelseskoncept for ambassadørkorpset. Ambassadørkorpset er påbegyndt at løse opgaver for kommunikationsenheden. I ambassadørkorpset organiseres en mindre arbejdsgruppe blandt de studerende, der deltager i korpset. Arbejdsgruppen kan f.eks. diskuterer fremtidige arbejdsopgaver for hele gruppen, der består af 1-3 studerende fra hver uddannelse (evt. en kvoteordning?). Første skridt Centralt: Arbejdsgruppe nedsættes En arbejdsgruppe af engagerede studerende nedsættes. I arbejdsgruppen deltager også Nina Skriver Dahl (kommunikationsmedarbejder i UC Lillebælts kommunikationsenhed), der tager sig af økonomi og fungerer som organisationskontakten. Uddannelserne hjælper hinanden med at samle studerende. F.eks. studerende fra socialrådgiveruddannelsen tager ud på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og rekrutterer studerende til korpset derfra. Bruge deres erfaringer Bred gruppe af studerende, der kan gå med i arbejdet om rekruttering målrettet specifikke grupper Udvalgte studerende deltager i korpset. Man bliver udvalgt til at deltage eller skal søge. Dvs. ikke alle kan deltage! Personlige og faglige kompetencer skal være ok!! Evt. pilotprojekt Kommunikationsenheden tester konceptet i en pilot, dvs. samler 5-6 studerende i et korps, der bliver uddannet og tager ud og løser opgaver for kommunikationsenheden, f.eks. på uddannelsesmesser, uddannelseskaravane eller åben by-arrangement. Reference: VUEs idékatalog s. 14: Studerendes deltagelse i PR Kommunikationsenheden har behov for et korps af, de kan trække på i forbindelse med rekrutteringsarrangementer, hvor flere uddannelser skal repræsenteres. De har brug for studerende, der ved noget om formidling og kommunikation, karrierevejledning samt alle uddannelser i UC Lillebælt; det er ikke altid kommunikationsenheden må få studerende med fra alle uddannelserne, og de har derfor brug for studerende, der kan repræsentere samtlige uddannelser på et overordnet niveau. Inspiration: Ambassadørkorps i Jelling, Ambassadørkorps fra SDU. Kommunikationsenheden (Nina Skriver Dahl) vil gerne være tovholder. Vis mig din vej så finder jeg min. Et notat om studerendes rolle i rekurtteringsaktiviteter. Af Anna-Maj Stride Geyti, Udvikling & Viden (se bilag). 3) Studerende som ressource i gennemførselsvejledningen Vision 2015 Studenterstudievejledere varetager opgaver i Learning Support Center Studenterstudievejledere varetager opgaver i studievejledning i de lokale studievejledninger 14

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Studievejledningen i UCL 2011-2012

Studievejledningen i UCL 2011-2012 EVALUERINGSRAPPORT Studievejledningen i UCL 2011-2012 Lenda Ballum. Anne Marie Højvang Christiansen Maja Brandt Damkier. Anna-Maj Stride Geyti. Alice Petersen Juni 2012 Indhold Resumé... 2 Baggrund for

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt. Fra første skridt til Vision 2015.

Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt. Fra første skridt til Vision 2015. Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt Fra første skridt til Vision 2015 Bilag 1 Indhold Oversigt over udvikling og drift i studievejledningen i UC

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødedato: Mandag den 29. november 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-1159-2010 Dokument ID 71848 Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Allan Kjær Hansen,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere