CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a"

Transkript

1 CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

2 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning er vores arbejde med CSR, der i PwC Danmark er fokuseret omkring mennesker og klima. Vores fokus på mennesker kommer til udtryk gennem et stærkt engagement i medarbejdertrivsel og talentudvikling. Klimaet fokuserer vi på gennem vores stadige bestræbelser på at reducere PwC s energiforbrug og CO ² -udledning. Vi fastholder vores fokus på mennesker og klima, da det er afgørende for vores forretning at kunne tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste talenter. Samtidig ligger det i naturlig forlængelse af rollen som samfundets offentlige tillidsrepræsentant, at vi tager ansvar for det samfund, vi er en del af, driver virksomhed i, og som vi skal bringe videre til de næste generationer. Vi fastholder vores fokus på mennesker og klima, da det er afgørende for vores forretning at kunne tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste talenter. 1 De dygtigste medarbejdere og partnere PwC s forretningsstrategi er båret af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. Vi stiller høje krav til vores medarbejdere og partnere, og det er helt afgørende, at vi kan tilbyde en udfordrende karriereplatform, hvor kompetenceudvikling, mobilitet og fleksibilitet er i fokus. Medarbejderudvikling gennem god ledelse i hverdagen God ledelse er en af de vigtigste parametre for at fastholde og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor lægger vi stor vægt på, at vi har gode ledere, der kan motivere vores medarbejdere og give dem konstruktiv faglig og personlig sparring. Seks ledelsesværdier sætter retningen for god ledelse i PwC. Vi tror på, at vi med ledelsesværdierne sammen kan skabe succes, udvikle os og levere værdiskabende løsninger til vores kunder, og vi har i året haft særligt fokus på at aktivere ledelsesværdierne i hverdagen. Vi har for første gang i år målt vores ledere direkte på deres evne til at udleve de seks ledelsesværdier, og vi opnåede en score på 1,7 (på en skala fra et til fem, hvor et er det bedste). Vi har også arbejdet med at klæde vores counsellors* endnu bedre på gennem en * Counsellor er til for at få det bedste ud af medarbejderen. Counsellor fastlægger i samarbejde med medarbejderen mål og udviklingsplan for det kommende år og varetager efterfølgende evalueringen heraf. Politik PwC s medarbejderpolitik har til formål at skabe attraktive og fleksible rammer om medarbejdernes karriere i PwC. Det personlige engagement er en hjørnesten i vores medarbejderudvikling og virksomhedskultur. Engagementet skal kendetegne og drive den tilgang, vi har til vores kunder, og den måde, vi møder hinanden på. Vores værdier, code of conduct og pejlemærker Relationer, værdi og kvalitet danner fundamentet for vores adfærd.

3 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport PwC s forretningsstrategi er båret af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 3

4 4 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport række kurser. Samtidig har vi afholdt Class of, der er et ledelseskursus for PwC s nyudnævnte senior managers. Derudover har vi fortsat haft fokus på feedback og anerkendelse. Vi vil også i det kommende år fortsætte indsatsen med til stadighed at forbedre vores feedback-kultur. Kompetenceudvikling og karrieretoninger Vi tror på, at gode rammer for mobilitet er med til at udvikle både vores medarbejdere og den service, vi leverer til vores kunder. Med PwC s Global Mobility Programme kan vi levere den bedst tænkelige kvalitet i vores ydelser, når der trækkes på kompetencer på tværs af landegrænser. Samtidig sikrer det, at PwC s medarbejdere har mulighed for at få et internationalt perspektiv og ikke mindst udvikle deres interkulturelle kompetencer. Et fokus, der bliver mere og mere efterspurgt af vores kunder. I PwC er der mange karrieremuligheder, og til at synliggøre disse har vi skabt fire karrieretoninger og en karriereudviklingsplan, der sætter fokus på vores Vi tror på, at gode rammer for mobilitet er med til at udvikle både vores medarbejdere og den service, vi leverer til vores kunder. medarbejderes udvikling på kort og langt sigt. Karrieretoningerne og udviklingsplanen skal gøre det nemmere for den enkelte medarbejder at tale med sin leder om de muligheder, der er i PwC, hvor den enkelte er på vej hen, og hvad der skal til for at understøtte den videre udvikling. Det giver også den enkelte mulighed for at fokusere på det, han eller hun er god til. Grundstenen i karrieretoningerne er altid vores kundearbejde men medarbejderne kan tone deres karriere i retning af specialist, marked eller leder. Udover den læring medarbejderne opbygger gennem deres daglige erhvervserfaringer, coaching og feedback, bliver PwC s medarbejdere og partnere udviklet gennem intern og ekstern uddannelse. Vi har et omfattende internt kursusudbud, og alle medarbejdere i PwC får udviklingstilbud, der matcher det sted, de er karrieremæssigt. Vi tror på, at kompetenceopbygningen af vores medarbejdere skaber værdi for os og samfundet, uanset om de har en livslang karriere i PwC eller ej. Vores medarbejdere og partnere har i år til sammen brugt timer på uddannelse. Diversitet er en styrke I PwC ser vi forskelligheder som en styrke, der bidrager til et dynamisk og frugtbart arbejdsmiljø. Vi tror på, at en mangfoldig sammensætning af medarbejdere og partnere gør os konkurrencedygtige og giver os de bedste forudsætninger for at skabe succes i et konkurrencepræget marked. Diversitet er derfor en vigtig prioritet i PwC, og vi har i år implementeret en diversitetspolitik. Formålet er at skabe de bedste rammer for at gøre karriere uafhængigt af alder, køn, nationalitet, seksuel orientering, religion eller livssituation i øvrigt. I praksis

5 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport 5 I PwC ser vi forskelligheder som en styrke, der bidrager til et dynamisk og frugtbart arbejdsmiljø. Tiltag og resultater i året inden for diversitet PwC har implementeret en diversitetspolitik som en del af selskabets forpligtelse til at give lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Der er tre kvindelige kapitalejere ud af i alt 80 kapitalejere. Der er ingen kvindelige medlemmer af bestyrelsen og direktionen. I det underliggende ledelseslag er vi organiseret i tre committees Markets Committee, Business Committee og People Committee. Her sidder der to kvinder. Der er 11% kvindelige partnere, 23 % kvindelige directors og 34 % kvindelige senior managers. Der udarbejdes kvartalsvise rapporteringer til direktionen om andelen af kvinder på ledelsesniveau. Vi har implementeret en mentorordning for yngre ambitiøse kvinder, og alle deltagere har vurderet, at det har hjulpet dem i deres karriere. Vi har udarbejdet et nyt intranetsite, hvor vi bl.a. synliggør rollemodeller, vores diversitetspolitik, mentorordning, rapportering mv. Vi arbejder med generelle kulturtiltag for at fremme diversiteten, herunder ledelse, feedback, fleksibilitet mv. Fremtidige forventninger og aktiviteter inden for diversitet Vi har et mål om kontinuerligt at øge andelen af ledende kvinder, men insisterer på, at alle stillinger skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Vi vil fortsætte de igangværende initiativer i det kommende år. Det gælder både de specifikke initiativer på området og vores generelle indsatser, der skal fremme PwC-kulturen. Vi vil bl.a. se på counsellors rolle, da counsellors har et væsentligt ansvar for at synliggøre mulighederne som leder i PwC. I overensstemmelse med lov nr af 23. december 2012 om indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom har PwC fastsat måltal for andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det overordnede mål for PwC er, at der så vidt muligt ved bestyrelsesvalget i 2015 eller ved bestyrelsesvalget i 2018, vælges ét kvindeligt bestyrelsesmedlem ud af i alt seks generalforsamlingsvalgte medlemmer.

6 6 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport betyder det, at vi igangsætter og støtter initiativer, der fremmer diversiteten på alle niveauer i organisationen. I PwC Danmark fokuserer vi på fordelingen af køn, fordi det er her, vi kan gøre den største forskel lige nu. Vi ser en ulige fordeling af køn i de højere ledelseslag, og det ønsker vi at mindske i fremtiden. Det er en udfordring, som vi ikke kan ændre fra den ene dag til den anden, men som vi vil arbejde målrettet med de kommende år. Vi har etableret en mentorordning for talentfulde kvinder internt i PwC, og vi har fokus på rollemodeller, der kan vise vejen frem. Vi har også tilbud om medlemskab i et eksternt netværk for ledende kvinder, nedsat tid, orlovsordninger til mænd og kvinder, counselling-samtaler i forbindelse med barsel mv. alt sammen baseret på den enkelte medarbejders behov. Vi vurderer løbende, hvilke tiltag der kan understøtte kvinders karrieremuligheder i PwC. Fleksibilitet En stor del af vores forretning følger regnskabssæsonen hos vores kunder. Vores medarbejdere oplever derfor ofte, at der er meget arbejde i vinterhalvåret og til gengæld mindre i sommerhalvåret. Det stiller store krav til medarbejdernes fleksibilitet, hvilket PwC imødekommer med gode og fleksible muligheder for afspadsering i forbindelse med eksempelvis sommerferien. Vi har også en attraktiv barselsordning, der skal være med til at sikre, at både kvindelige og mandlige medarbejdere kan tage barsel på attraktive vilkår. I år har 94 kvinder og 50 mænd benyttet sig af PwC s barselsordning. Høj medarbejdertilfredshed hos PwC Danmark PwC Danmark er en af de virksomheder i PwC s globale netværk, der har den højeste medarbejdertilfredshed. Den overordnede tilfredshed er på 78 % i år, hvilket svarer til det samme høje niveau for de to foregående år. I PwC tager arbejdet med at fastholde og tiltrække talenter bl.a. udgangspunkt i People Engagement Index (PEI). PEI angiver medarbejdernes overordnede tilfredshed med PwC og er sammensat af fire parametre: Jeg vil anbefale PwC som arbejdsplads. Jeg er stolt over at arbejde for PwC. Jeg forventer at fortsætte min karriere hos PwC inden for det næste år. Jeg er tilfreds med PwC som arbejdsplads. Kvindelige ledere i PwC Partner Director Senior manager Pr. 30. juni Kvinder % 11 % 23 % 34 % Kvinder % % 22 % 37 % Kvinder % % 21 % 30 % 78% Den overordnede tilfredshed i PwC er

7 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport 7 2 PwC og klimaet Som revisions-, skatte- og rådgivningsfirma er vores klimamæssige fodaftryk relativt begrænset. Ikke desto mindre mener vi, at omtanke over for miljøet er en selvfølgelig del af at drive virksomhed. Vi ønsker at være CO ² -neutrale gennem reduktion af energiforbrug og ved at anvende vindenergi. I de forgangne tre år er al vores forbrug af elektricitet på vores kontorer kommet fra vindenergi, hvilket har reduceret vores samlede CO ² -udledninger markant. PwC har derudover status af at være WindMade, hvilket betyder, at PwC Danmarks samlede elektricitetsforbrug er dokumenteret som værende kommende fra vindenergi. Endvidere anvender vi elsparepærer og LED-lys, som udover at give en væsentlig besparelse i energiforbruget afgiver mindre varme og dermed mindsker behovet for brug af køleanlæg. Politik I PwC Danmark har vi i tråd med PwC s overordnede strategi formuleret vores egen klimapolitik og mål for indsatsen i forhold til vores klimapåvirkning. PwC ønsker at være CO ² -neutral. CO ² -emission i ton 2012/13 Internt Eksternt/ydre faktorer 2013/ Fly Fly +2 Kørsel* -36 Varme -26 Varmefaktor 0 Graddage Fly WindMade PwC er blevet godkendt som WindMade. At blive WindMade kræver, at mindst 25 % af en virksomheds elforbrug kommer fra vindmøller, der er højst to år gamle. I PwC er al vores forbrug af elektricitet på vores kontorer kommet fra vindenergi i de sidste tre år. Kørsel* Varme * Vores medarbejderes erhvervsmæssige kørsel samt tog og taxakørsel. Kørsel* Varme Udledningen af CO ² ligger stabilt i forhold til sidste år. Grundet en varmere vinter i år i forhold til sidste år bidrager antallet af graddage til at øge vores CO ² -udledninger fra varmeforbruget. Tages der ikke hensyn til antallet af graddage er der internt sket en reduktion af varmeforbruget. Vores CO ² -udledning pr. medarbejder ligger på 1,2 ton CO ² pr. medarbejder, hvilket er en lille smule mere end de 1,1 ton CO ² pr. medarbejder i sidste regnskabsår.

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Ansvarlighed gennem vores forretning

Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/aarsrapport Ansvarlighed gennem vores forretning CSR i årsrapporten 2010/11 Ansvarlighed gennem vores forretning Vi har i PwC Danmark valgt særligt at fokusere på områderne Mennesker og Miljø.

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 8 Menneskerettigheder Principperne 1-2 12 Miljø

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere