Samlet kvalitetsopfølgning på beskæftigelsestilbud for Københavns Kommunes borgere april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet kvalitetsopfølgning på beskæftigelsestilbud for Københavns Kommunes borgere april 2014"

Transkript

1 Bilag 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Samlet kvalitetsopfølgning på beskæftigelsestilbud for Københavns Kommunes borgere april 2014 Side 1 af 26

2 Introduktion til kvalitetstjek I det følgende gennemgås resultaterne at forvaltningens kvalitetstjek. Indholdet omfatter: 1. job- og uddannelseseffekter af enkeltstående tilbud side Aktiveringstilbuddene er opdelt efter: o den målgruppe af ledige borgere, som tilbuddene henvender sig til. o Over og under 30 årige, da effektniveauet typisk er markant højere i ungeindsatsen. o borgernes ledighedslængde, som indikator for hvor langt borgeren reelt befinder sig fra det ordinære arbejdsmarked. 2. samlede job og uddannelseseffekter af opkvalificerings- og vejledningstilbud tabel 1A og 1B. Side brugertilfredshedsniveau Tabel 1C. Side eventuelle klager over leverandøren Tabel 1C. Side opsamling på antal forløb for de enkelte figurer Tabel 1D. Side Der kan læses en mere detaljeret introduktion til de forskellige oversigter, herunder opgørelsesmetoder bagerst i rapporten på side Side 2 af 26

3 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år i jobrettede forløb af typisk kortere varighed. 80% Bilag 1 - Figur 1. Figuren viser udslusningsresultatet af tilbud med minimum 30 afsluttede forløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden september august Figuren viser, at udslusningsresultatet i høj grad er afhængigt af deltagernes ledighedslængde. 60% 40% 20% Ungecentret (Udd. afklaring) Ungecentret (Vejl. - og afklaringsforløb) Ungecentret Ungecentret (Jobklub) (Job - og uddannelsesklub) Ungecentret (Dimittendklub) AOFJOB AMC (På vej til job) Ungecentret ISS (Udd. afk. før nytteaktivering) AMC (Dimittendsindsats 2) AMC (Dimittendindsats 1) Futurecom CBSI CUBE AMC (Karrierespor) CAB FTF-A/Akademikernes Ungecentret (Uddannelsesklub) Interne jobklubber I den tidlige indsats er billedet, at der foregår en betydelig jobklubindsats i jobcentrene (i alt godt forløb årligt). Effektspændet er stort, og det synes i særlig grad vanskeligt at nå høje udslusningsresultater med dimittendindsatsen for (de under 30 årige) akademikere. Forvaltningen vil nu samle nærmere op med AMC på erfaringerne med disse forløb. Dimittendindsatsen i Ungecentret er for ledige med mellemlange videregående uddannelser. Ungecentret oplyser, at uddannelsesklubben med de dårligste effekter er blevet anvendt til de borgere som er blevet tilbagevisiteret fra Beskæftigelsescentrene. Det betyder, at der er tale om unge, som ikke i løbet af et længerevarende forløb på et beskæftigelsescentrene, er afgået til job eller uddannelse. Klubben anvendes kun i mindre omfang (i alt 76 forløb over 1 år). Individuel jobcoaching Der er pæne resultater af de individuelle jobcoachingforløb hos de eksterne samarbejdspartnere, på trods af, at der er spænd (8 % -point) i effekten blandt leverandørerne. Fra FTF-A/Akademikernes 36 % (i alt 114 forløb) til Futurecoms 44 % (i alt 218 forløb) (de 6 blå plots repræsenterer i alt 745 forløb). 0% Gennemsnitlig ledighed (måneder) Job - og uddannelsesklubber Jobcoachingforløb Jobsøgningsforløb Individuelle jobcoachingforløb er i øvrigt den tilbudstype (over og under 30 årige), som viser den højeste brugertilfredshed blandt de ledige arbejdsmarkedsparate. Opsigelse af rammeaftale Til orientering har ISS primo 2014 opsagt deres rammeaftale, da den formelt har været sat i bero det seneste år og ISS ikke vurderede, at der var udsigt til, et for ISS, tilfredsstillende aktivitetsniveau. Side 3 af 26

4 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år i job og uddannelsesafklarende forløb á typisk lidt længere varighed og højere intensitet Bilag 1 - Figur 2. Figuren viser udslusningsresultatet af tilbud med minimum 30 afsluttede forløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden september august % 60% 50% 40% 30% 20% Teknisk Erhvervsskole Center (Ungeaftale) CKB Teknisk Erhvervsskole Center CKB CKB CBSI AOFJOB CKB CAB (Job og karrierevejledning) CBSI New Skills CAB Brobygning og IT-forløb Figuren viser meget høje effekter af forløb på Teknisk Erhvervsskole Center, der er placeret tidligt i ledighedsforløbet og retter sig mod brobygning til uddannelse og som typisk gives efter indledende uddannelsesklubber i Ungecentret til de stærkeste uddannelsesparate (figur 1). Forløbsvarigheden er typisk 4-6 uger. Der er iværksat ca forløb i perioden hos Teknisk erhvervsskole center I New Skills tilbud, der tegner sig for en relativ lille effekt, er der først og fremmest tale om et jobrettet uddannelsesforløb indenfor diverse IT-programmer, typisk i 4 uger. Beskæftigelsescentrene Beskæftigelsescentrenes forskellige pakker og deres indhold retter sig mod job eller uddannelse. En pakke kan fx indeholde opkvalificerende (brancherettede) kurser, FVU-undervisning, jobsøgningsredskaber, samtaler mm. Der kan også indgå snusepraktikker (uddannelses- eller jobrettet), virksomhedspraktikker og løntilskud. 10% CKB er den store aktør ift. tilbud til unge og de står for hovedparten af aktiviteten dvs. knap 90 % af aktiviteten eller i alt ca forløb i perioden ligger hos CKB. 0% Gennemsnitlig ledighed (måneder) Udslusningsresultaterne varierer ca. 15 % -point på beskæftigelsescentrene. Det følger et forventet mønster med at resultaterne bliver mindre jo længere den ledige er i ledighedsforløbet. Uddannelsesfremmende og Erhvervintroducerende pakker Jobpakke Nytteaktivering Motivationsfremmende pakke Uddannelsespakke AOFJOBs uddannelsesintroducerende pakke har primært været anvendt af CKB som en del af et af CKBs tilbud. Det indgår således som et element i en CKB pakke, der samlet set giver noget højere effekter. Nytteaktiveringsprojektet, der har en særlig markering i figuren, har også udvist høje udslusningseffekter (i alt 123 forløb i perioden) Side 4 af 26

5 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år af typisk kortere varighed og intensitet 45% 40% Bilag 1 - Figur 3. Figuren viser udslusningsresultatet af tilbud med minimum 30 afsluttede forløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden september august Interne jobklubber Figuren viser, at borgerne generelt har en høj gennemsnitlig ledighed før visitering til de eksterne tilbud, imens de interne jobklubtilbud i jobcentrene gives på forskellige tidspunkter i borgernes ledighedsforløb og med ret forskellige resultater. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% AMC (JKN-Tidlig jobklub hold 1-5) Hartmanns JKI AMC (3F) AMC (Tidlig jobservices Jobklubber) JKI (På vej til job) AMC (På vej til job) AMC (JKN-Jobklub) AB Consult AMC (Fokus på job) FTF- A /Akademikernes CUBE AMC (Karrierestedet/KES Futurecom Vækstdriver) CBSI AMC (Formidlingsklub) AMC (Karrierestedet - Karrierespor) ISS CAB AMC (Virksomhedsklub) CBSI CAB Markman Futurecom AMC (Uddannelsesklub) AB Consult TUCJOB CBSI AMC (Formidlingsklub) FOF/HOF Hartmanns AMCs afdeling Tidlig Jobservice forskellige korte jobklubindsatser (8 tilbud) er slået sammen til et plot (i alt 1322 forløb), af fremstillingsmæssige årsager og at de har næsten ens gennemsnitlig ledighed. Den enkelte jobklubindsats effekt fremgår af opsamlingstabellen 1D senere i dette bilag. Den enkeltstående jobklub, der skiller sig mest positivt ud er Individuel sparring (33 % i 3 mdr. udslusningseffekt). De jobklubber, der udviser de laveste effekter tidligst i ledighedsforløbet AMC Sundholms (3F borgere forløb fra efteråret/vinter 2012) og JKN jobklub anvendes ikke længere. AMC virksomheds, uddannelses og formidlingsklub, der viser de laveste effekter senere i ledighedsforløbet er blevet anvendt siden den nye jobcenterstruktur pr. 1. februar Individuel jobcoachingforløb De individuelle jobcoachingforløb dækker over i alt 4684 forløb, hvoraf 1590 er CBSIs coachingforløb. Den gennemsnitlige 3 måneders effekt af disse, ligger på 21 %. Der er forskel mellem leverandørerne inden for et spænd på procentpoint, AB Consult undtaget. Hos AB Consult har borgerne ca. 5 måneders kortere gennemsnitlig ledighed end blandt de andres coachingtilbud. 0% Gennemsnitlig ledighed (måneder) Jobklubber Jobcoachingsforløb Jobsøgningsforløb Jobpakke Intensivt jobformidlingsforløb (Akutpakke) Personlig jobformidlingsforløb (Akutpakke 1) De intensive (personlige) jobformidlingsforløb (Akutpakke 1 - i alt 2003 forløb) har haft et relativt stort effektspænd på ca. 13 procentpoint, men har haft relativt høje udslusningseffekter set ift. ledighedslængen. De interne akuttilbud har haft en højere intensitet og varighed end forløbene hos forvaltningens eksterne samarbejdspartnere og er derfor ikke direkte sammenlignelige. Side 5 af 26

6 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år i job- og uddannelsesafklarende forløb typisk med lidt længere varighed og højere timetal Bilag 1 - Figur 4. Figuren viser tilbud med minimum 30 afsluttede forløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden september august % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% CKB CAB (DP-Jobpakke) CKB (Særlige besk. mål) CAB (Job - og karrierevejledning) New Skills CAB (Deltidsjob til selvforsørgelse) CAB (Din Jobstrategi) CBSI (Job og Dansk) CBSI (Lavt fremmøde) CBSI CAB CBSI Teknisk Erhvervsskole Center Teknisk Erhvervsskole Center (1 uges afklaring) New Skills (1 uges afklaring) CBSI CAB CAB (I job med helbredsfokus) CAB CAB (DP - Intensiv Aktivering) CBSI (Job og afklaring) Gennemsnitlig ledighed (måneder) Beskæftigelsescentrene Figuren viser, at der er meget blandede resultater ift. Beskæftigelsescentrenes jobpakker. Dette kan bl.a. have noget at gøre med, at det er forskellige målgrupper der visiteres til tilbuddene. Uddannelsespakken på CAB og CBSI har relativt små effekter, hvilket formodes at have noget med delmålgrupperne at gøre. Der er typisk lavere effekt af motivationsfremmende pakker. Disse pakker anvendes typisk til ledige hvor der kan være tvivl om borgerens rådighed / jobsøgningsintensitet hvilket kan være en forklaring på de generelt lavere effekter på disse pakker. Uddannelses og erhvervsintroducerende forløb New Skills har fokus på op/omkvalicering inden for IT-området (diverse programmer, herunder evt. certificeringer) mhp. på job eller videre uddannelse fx ift. brancheskift. Forløbet anvendes både til akademikere, faglærte og ufaglærte og er anvendt meget. I måleperioden er der gennemført 733 forløb. Disse er typisk forløb på 4 uger á 30 timer/ugentligt. New Skills og Teknisk Erhvervsskole Centers (TEC) 1 uges afklaringsforløb er målet afklaring til uddannelse, bl.a. via individuelle kompetencevurderinger. Teknisk Erhvervsskole Centers (TEC) uddannelsesintroducerende og afklarende tilbud anvendes for de over 30 årige typisk til ufaglærte eller faglærte med forældede kompetencer hvor formålet er opstart i uddannelse fx ift. brancheskift. Både New Skills og TECs forløb er relativt omkostningstunge forløb. Forvaltningen vil fremadrettet i samarbejde med de relevante jobcentre vurdere, om de midler, der anvendes, står mål med de resultater som jobcentrene forventer af disse forløb til de pågældende målgrupper. Uddannelsesfremmende og Erhvervintroducerende pakker Motivationsfremmende pakke Jobpakker Uddannelsespakker Side 6 af 26

7 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Ikke- Arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Contra CKB - Balance i livet Hartmanns Springbræt Contra Markman Springbræt Hartmanns Contra Incita Contra Kofoeds Skole Hartmanns Hartmanns Hans Knudsen Springbræt Instituttet Incita Markman Gennemsnitlig ledighed (måneder) M2 - Uddannelsespakke M2 - Jobpakke M2 - Intensiv virksomhedspakke Incita M2 - Inspirationspakke M2 - Revalideringspakke CKB - Intensivt afklaringsforløb CKB - Balance i livet M2 - Særlig intensiv pakke CKB Bilag 1 - Figur 5. Figuren viser tilbud med minimum 30 afsluttede aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i forløb i perioden september 2012-august Uddannelses- og jobpakker Figuren viser, at Markman og Contra viser gode resultater af deres uddannelsespakker. En uddannelsespakke anvendes i brobygningsindsatsen for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Den gennemsnitlige forløbsvarighed er 9,4 uger (i 2013). Der er et stort spænd mellem udslusningsresultaterne for de bedste og de mindre gode leverandører. Effektspændet på jobpakker (i alt 349 forløb) er ca. 10 procentpoint. Det kan konstateres, at Markman generelt på tværs af figurer, viser gode resultater for ungegruppen af aktivitetsparate og sygemeldte. I de følgende figurer (figur 5-8), bør det holdes for øje, at jobcentrene ofte har en praksis, med at visitere en større andel af de tungere delmålgrupper af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og sygemeldte borgere til bestemte leverandører, selvom der er tale om nogenlunde ensartet tilbudsindhold. Forvaltningen vil i samarbejde med Ungecentret gå i nærme dialog med leverandørerne af uddannelsespakker for at se hvad de relativt store spænd kan dække over og om der kan deles nogle erfaringer. Særlig intensiv pakke Den særlige intensive tilbudspakke anvendes for de unge der har behov for en særlig støtte og helhedsorienteret indsats, på vejen mod arbejdsmarkedet eller ordinær uddannelse. I flere tilfælde har pakkerne større effekter end jobpakkerne som typisk anvendes til den lidt stærkere del af gruppen af aktivitetsparate hvilket er overraskende og som forvaltningen vil undersøge noget nærmere med ungecentret. Incita Incitas effekter ligger generelt i den nedre del af spektret. Effekterne ligger lavere i uddannelsespakken, bl.a. fordi Incita (via underleverandør) håndterer/arbejder med resocialisering af tidligere indsatte. Hvad angår Incitas jobpakke vil forvaltningen tage en opfølgende dialog med Incita (og Ungecentret). Side 7 af 26

8 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Ikke- Arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år 8% 6% 4% 2% Springbræt JKI (Jobklub) Ducas Incita Hartmanns Markman JKI (Jobcoaching) Markman Springbræt Beskæftigelsescentrene Beskæftigelsescentrene Hartmanns Incita Hans Knudsen Instituttet Beskæftigelsescentrene Beskæftigelsescentrene Bilag 1 - Figur 6. Figuren viser udslusningsresultater fra tilbud med minimum 30 afsluttede aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i forløb i perioden september 2012-august Figuren viser generelt små job- og uddannelseseffekter af tilbuddene. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om borgere, der har problemer ud over ledighed og har været ledige mere end 3 år. Formålet (delmål) med forløbet, bør altid holdes for øje når man vurderer tilbuddene til målgrupper i figur 5-6. I dette kvalitetstjek er der for de over 30 årige ikke foretaget en effektopgørelse på visse tilbud til gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate. Dette omhandler forløb, der henvender sig til de svageste del-målgrupper indenfor gruppen af aktivitetsparate og hvor fokus og målet i forløbet ofte er bredere, herunder realiseringen af andre delmål på vejen mod selvforsørgelse eller anden afklaring. Dette vedrører fx udviklingspakke (tidl. arbejdsprøvningspakke). Pakkerne retter sig mod forskellige (del)formål job el. uddannelse. Intensiv virksomhedspakke retter sig mod formidling til virksomhedspraktik (løntilskud). Inspirationspakke er tiltænkt borgere, hvor der er tvivl om borgerens rådighed. Revalideringspakke er forberedende/afklarende forløb til en revalidering. De plots der er markerede som Beskæftigelsescentrene, dækker over forløb som kan foregå på forskellige beskæftigelsescentre, dog primært CAB. 0% Incita Ducas Gennemsnitlig ledighed (måneder) M2 - Uddannelsespakke M2 - Jobpakke M2 - Intensiv virksomhedspakke M2 - Inspirationspakke M2 - Jobklubber M2 - Revalideringspakke Forvaltningen har bedt om et svar fra Incita og Ducas ift. hvad årsagerne kan være til, at effekterne er helt fraværende på deres intensive virksomhedspakker. Udviklingsredskab Forvaltningen vil, når der er data nok fra forvaltningens nye udviklingsredskab, kunne sige mere omkring progressioner for målgruppen af aktivitetsparate generelt (andre effekter/resultater end ordinært job/uddannelse). Side 8 af 26

9 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Tilbud til sygemeldte borgere under 30 år Bilag 1 - Figur 7. Figuren viser udlusningsresultater fra tilbud til sygemeldte (sygedagpengemodtagere- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) med minimum 30 afsluttede forløb i perioden september august % 30% 25% 20% Futurecom & A.B. Consult Contra Contra Markman CABs jobcoaching til sygedagpengemodtagere Figuren viser, at de sygetilbud der anvendes til gruppen af sygemeldte under 30 år ofte retter sig mod unge som har psykiske lidelser / er psykisk sårbare. Andel af aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere 65 % af forløbene i figuren vedrører aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Restgruppen er sygedagpengemodtagere. Der har ikke været henvist jobparate kontanthjælpsmodtagere til disse tilbud, hverken for de under eller over 30 årige. Tilbud til sygemeldte jobcoaching undtaget ligger på en gennemsnitlig varighed på ca. 5 uger i % Contra Der har kun været henvist sygedagpengemodtagere til CABs jobcoaching tilbud. 10% 5% 0% Springbræt Gennemsnitlig ledighed (måneder) Aktiv tilbud til sygemeldte - uafklaret helbredssituation og diffuse lidelser Aktiv tilbud til sygemeldte - somatiske lidelser Aktiv tilbud til sygemeldte - psykiske lidelser Beskæftigelsescentrenes jobcoaching til sygedagpengemodtagere Tilbud til unge med psykiske lidelser Figuren viser, at der er relativ stor spredning i effekterne på tilbuddene til sygemeldte med psykiske lidelser. Markman og Futurecom & AB Consult har kun haft unge sygedagpengemodtagere som antages at være en stærkere delmålgruppe af sygemeldte end de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som JKU bortset fra enkelte forløb hos Springbræt, alle har været henvist til Contra. Dette bidrager til en mulig forklaring af hvorfor Contra ligger lavere. Springbræt ligger dog markant under hvad ikke mindst Markman viser af udslusningseffekter, på trods af nogenlunde ens ledighedslængde og ca. det samme antal sygedagpengemodtagere i tilbuddet. Forvaltningen vil i forlængelse heraf og i samarbejde med JKU tage en dialog med Springbræt omkring mulige årsager hertil. CABs jobcoaching til sygedagpengemodtagere CABs jobcoaching tilbud har ikke samme indhold/intensitet og derfor ikke direkte sammenlignelige med de andre leverandører. CAB viser væsentligt bedre resultater for de over 30 årige (figur 8) end for de unge sygedagpengemodtagere. Side 9 af 26

10 3 mdr. effekt Job- og Uddannelseseffekt: Tilbud til sygemeldte borgere over 30 år 35% Bilag 1 - Figur 8. Figuren viser udslusningsresultater for tilbud til sygemeldte (sygedagpengemodtagere - og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) med minimum 30 afsluttede forløb i perioden september august Figuren viser, at CABs coaching tilbud (CAB) (455 forløb) viser gode resultater for de over 30 årige. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Beskæftigelseskonsortiet CABs jobcoaching til sygedagpengemodtagere Futurecom & A.B. Consult Springbræt Markman Futurecom & A. B. Consult Springbræt Plan & Handling Contra Incita Contra Plan & Handling Gennemsnitlig ledighed (måneder) Contra Udslusningsresultaterne er generelt relativt lave uafhængigt af borgerens ledighedslængde. Andel af aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere I figuren er borgerne fordelt på ca. 70 % sygedagpengemodtagere og 30 % procent aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. En større andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år vil alt andet end lige betyde længere ledighedslængde. Sygedagpengemodtagere Futurecom & AB Consult tilbud ift. psykiske og somatiske lidelser (1020 forløb) har kun modtaget sygedagpengemodtagere. Der er tale om et lille fald (ca. 3 procentpoint) ift. seneste kvalitetstjek. Markmans resultater ligger på sammen niveau som i seneste kvalitetstjek. Springbræt Forvaltningen vil også gå i yderligere dialog med Springbræt omkring deres tilbud til de over 30årige, da Springbræts tilbuds til sygemeldte med psykiske lidelser har haft et større fald i udslusningseffekter (ca. 10 procentpoint) sammenlignet med seneste kvalitetstjek. Aktiv tilbud til sygemeldte - uafklaret helbredssituation og diffuse lidelser Aktiv tilbud til sygemeldte - somatiske lidelser Aktiv tilbud til sygemeldte - psykiske lidelser Beskæftigelsescentrenes jobcoaching til sygedagpengemodtagere Side 10 af 26

11 Gennemsnitlig 3.mdr. effekt Den gennemsnitlige 3 måneders job - og uddannelseseffekt for dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse. Borgere er i tilbud hos anden aktør og aktøren står for både for samtaler og aktivering. 30% 25% 20% Bilag 1 - Figur 9. Figuren viser den gennemsnitlige 3 måneders job- og uddannelseseffekt af kontakt- og aktiveringsforløb) i perioden april 2013-februar 2014 for dagpengemodtagere med lang videregående uddannelse udlagt til anden aktør. For indsatsmodul 1 er der opdelt på alder, da borgere under og over 30 år henvises til dette modul på forskellige tidspunkter i deres ledighedsperiode og med forskellig forløbslængde. De over 30 årige akademikere henvises først efter endt samtaleforløb i deres a-kasse, dvs. efter de første 26 ugers ledighed. Indsatsmodulet viser på hvilket tidspunkt i borgerens ledighedsperiode de enkelte moduler anvendes. De forskellige indsatsmoduler har forskelligt indhold som afspejler hvor lang tid borgeren har været ledige. 15% 10% 5% 0% Forsikrede ledige, 3-12 måneders ledighed. (Under 30 år) Forsikrede ledige, 6-12 måneders ledighed. (Over 30 år) Forsikrede ledige, måneders ledighed. Forsikrede ledige, måneders ledighed. (Over 30 år) Indsatsmodul 1 Indsatsmodul 2 Indsatsmodul 3 Figuren viser for indsatsmodul 1, at der generelt er lidt højere effekter for de under 30 årige. Der er ikke nogle markante forskelle mellem aktørerne. På indsatsmodul 2 er der heller ingen iøjnefaldende forskelle. Aktørerne ligger inden for ca. 5 procentpoints forskelle. På indsatsmodul 3 er effekterne lidt mindre ift. de andre moduler, hvilket afspejler målgruppens længere varighed på ydelse. Der er dog forskelle mellem aktører på modul 3, som forvaltningen fremadrettet i den løbende opfølgning vil overvåge og undersøge nærmere. Alecto AS3 Employment Hartmanns Konsulenthuset Ballisager Akademikernes Side 11 af 26

12 Tabel 1A+1B: Opsummering af Job- og uddannelseseffekter for figur 1-8 og figur 9 Bilag 1 Tabel 1A+Tabel 1B Tabel 1A Under 30 Over 30 Alle Tilbudsgruppe Afsluttede forløb Gns. 3 mdr. effekt Afsluttede forløb Gns. 3 mdr. effekt Afsluttede forløb Gns. 3 mdr. effekt Arbejdsmarkedsparate ledige (figur 1-4) % % % Ikke-Arbejdsmarkedsparate ledige (figur 5-6) % % % Sygemeldte ledige (figur 7-8) % % % Alle % % % Tabel 1A viser den gennemsnitlige 3. måneders jobog uddannelseseffekt for figur beregnet som gennemsnit over antallet af afsluttede forløb på hvert tilbudsområde i perioden september 2012 til august Tabel 1B viser de opsummerede gennemsnitlige 3 måneders effekter for anden aktør (figur 9) i perioden april 2013-februar Antal forløb for anden aktør er det 3 måneders gennemsnitlige antal (kontakt)forløb. I forhold til seneste kvalitetstjek (kun tabel 1A) som dog kun var forløb i en 6 måneders måleperiode er der ikke nogle signifikante forskelle på effekterne. Tabel 1B Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 Alle Antal forløb Gns. 3 mdr. Antal for- Gns. 3 mdr. Antal for- Gns. 3 mdr. Antal forløb Effekt løb effekt løb effekt Anden Tilbudsgruppe Anden Aktør (figur 9) Gns. 3 mdr. effekt % % % % Side 12 af 26

13 Tabel 1C: Brugertilfredshed og klagesagsstatus Bilag 1 Tabel 1C Tabel 1C Leverandør Arbejdsmarkedsparate ledige (match-1 udbud, figur 1-4) Brugertilfredshed "Jeg er alt i alt tilfreds med forløbet" (seneste 12 måneder) Antal besvarelser Klagesagsstatus (formalitetsklager i 2013) AB Consult AOFJOB AS3 Employment A/S * * Cube DUCAS FTF-A/Akademikernes FOF / HOF * * Futurecom Uddannelse Hartmanns Integro** * * ISS*** 83 3 Jobvision * * Markman New Skills Ramsdal** * * Teknisk Erhvervsskole Center TUCJOB VUC Lyngby * * Tabel- og ordforklaring (forklaring af farve) på det opsummerende spørgsmål: Jeg er alt i alt tilfreds med forløbet Indextal 0-44 Indextal Forvaltningens reaktionsplan Reaktion påkrævet Til observation Indextal Alt er i orden Indextal er max Hvor Indextal 0 er helt uenig og max på 100 er helt enig. Index og besvarelser på spørgsmålet: Jeg er alt i alt tilfreds med forløbet er opgjort den og dækker de seneste 12 måneders løbende evalueringer af forløb på nær Anden Aktør (LVU-udbud 2013) og tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate ledige (match-2 udbud 2012). Se opgørelsesmetode herfor for disse. Generelt ligger brugertilfredsheden inden for et område, som forvaltningen vurderer er i orden anden aktør-området stikker dog ud. Læseren bør være opmærksom på at nogle af tallene dækker over meget få besvarelser i måleperioden. Flere af de tilbud som er i kategorien til observation dækker over få besvarelser. Anden aktør (LVU-udbud 2013) Anden Aktør området ligger, på nær Alecto alle i den gule kategori. Ved kvalitetstjekket i 2013 var der meget stor forskel mellem aktøren med den højeste og laveste brugertilfredshed (27 index-point). Billedet er mere ensartet nu. Jobvision, der lå lavest sidst, er ikke længere med, da de ikke var iblandt de vindende tilbudsgivere i LVU-udbud Den foreløbige analyse af resultatet tyder på, at både jobcentre og aktører skal blive bedre til at informere om det nye forløb. Og at ændringer i indhold og opbygning stiller nye krav til bl.a. de fysiske rammer. Forvaltningen vil overvåge udviklingen og gå i dialog med LVU-aktørerne om resultatet, som er den første måling siden de nye LVU-rammeaftaler blev taget i Side 13 af 26

14 brug. Ikke-Arbejdsmarkedsparate ledige (match-2 udbud, figur 5-6) Contra Dansk Råstof/Springbræt DUCAS Hans Knudsen Instituttet Hartmanns * * 1 Incita Kofoeds Skole 60 5 Markman Plan & Handling * * Servisio TRIM * * Væksthuset 75 5 Tilbud til sygemeldte (Sygefraværsudbud, figur 7-8) Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne Contra Dansk Råstof/Springbræt Futurecom & AB Consult Incita 47 8 Interne tilbud Arbejdsmarkedscentret er de eneste af de interne centre som skiller sig negativt ud. Arbejdsmarkedscentret havde i seneste kvalitetstjek et index på 59 og der er således ca. tale om en status quo i tilfredsheden af Arbejdsmarkedscentrets egne tilbud. Forvaltningen vil i lyset heraf bede Arbejdsmarkedscentret om at undersøge deres jobklubber yderligere mhp. at få tilfredsheden øget. Yderligere oplysninger I bilag 2A-2E kan man se uddybende data på forskellige spørgsmål for de enkelte indsatsområder. Forvaltningens eksterne samarbejdspartnere og jobog beskæftigelsescentrene har adgang til deres egne data, og det forventes, at de selv løbende undersøger data nærmere og reagerer aktivt, hvis tilfredsheden fx er dalende over en periode. Forvaltningen opgør sideløbende svarprocenter som led i at tage stilling til tilfredshedsudviklingen og evt. reaktion herpå. Forvaltningen vejleder, henstiller og indskærper i sit løbende arbejde alle leverandører, herunder job- og beskæftigelsescentrene, til at sætte fokus på hvad man kan gøre for at få borgerne til at deltage i forvaltningens evalueringer, så der kan opnås bedre svarprocenter. Markman Plan og Handling Anden aktør (LVU-udbud 2013, figur 9) Akademikerkernes Alecto AS3 Employment Ballisager Hartmanns Side 14 af 26

15 Fleksjobformidlingsforløb (fleksjob) AS3 Employment ej omfattet * Capacent/IKU ej omfattet * Job- og beskæftigelsescentre Center for afklaring og beskæftigelse (CAB) Ej opgjort Center for beskæftigelse, sprog og integration (CBSI) Ej opgjort Center for kompetence og brobygning (CKB) Ej opgjort Arbejdsmarkedscenteret (AMC) Ej opgjort Jobcenter København, Ungecentret (JKU) Ej opgjort Jobcenter København, Center for Jobindsats (JKI) Ej opgjort Indextal og besvarelser er opgjort * mngl. Data / besvarelser ** pt. deaktiveret rammeaftale *** opsagt rammeaftale Side 15 af 26

16 Tabel 1D Oversigt over antal afsluttede forløb og 3 mdr. job- og uddannelseseffekt fra figur 1-8 Bilag 1 Tabel 1D. Tabel 1D viser en opsummering af figur 1-8, med antal afsluttede forløb for hvert enkelt forløb. Antal forløb i figur 1 Leverandør Tilbudspakke / titel Forløb i alt Effekt, % AOFJOB Jobcoachingforløb 54 43% CUBE Jobcoachingforløb % ISS Jobcoachingforløb 56 38% Futurecom Jobcoachingforløb % FTF-A / Akademikernes Jobcoachingforløb % Center for beskæftigelse, sprog og integration CBSI Karrierecoaching % Center for afklaring og beskæftigelse CAB 4 ugers jobsøgning 54 30% Jobcenter København Ungecentret Job- og uddannelsesklub % Jobcenter København Ungecentret Uddannelsesafklaring % Jobcenter København Ungecentret Vejlednings- og afklaringsforløb % Jobcenter København Ungecentret Jobklub (Intern Lærlingecenter) % Jobcenter København Ungecentret JKS Udd.afkl. før nytteaktivering % Jobcenter København Ungecentret Uddannelsesklub 76 17% Jobcenter København Ungecentret Dimittendklub % Arbejdsmarkedscenter AMC PÅ VEJ TIL JOB, UNGE UNDER % Arbejdsmarkedscenter (Karrierestedet) Karrierespor 97 36% Arbejdsmarkedscenter (Karrierestedet) AMC AC-dimittendindsats obl % Arbejdsmarkedscenter (Karrierestedet) AMC AC-dimittendindsats obl % Antal forløb i figur i alt 7470 Side 16 af 26

17 Antal forløb i figur 2 Leverandør Tilbudspakke / titel Forløb i alt Effekt, % AOFJOB Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke % Teknisk Erhvervsskole Center Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke % Teknisk Erhvervsskole Center Ungeaftale (Uddannelsesfremmende tilbud til unge) % New Skills Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke 44 18% Center for kompetence og beskæftigelse Motivationsfremmende pakke % Center for kompetence og beskæftigelse Uddannelsespakke % Center for kompetence og beskæftigelse Jobpakke % Center for kompetence og beskæftigelse Projekt nytteaktivering % Center for beskæftigelse, sprog og integration Uddannelsespakke % Center for beskæftigelse, sprog og integration Jobpakke % Center for afklaring og beskæftigelse Jobpakke % Center for afklaring og beskæftigelse Job- og karrierevejledning 63 40% Antal forløb i figur i alt 6019 Antal forløb i figur 3 Leverandør Tilbudspakke / titel Forløb i alt Effekt, % CUBE Jobcoachingforløb % ISS Jobcoachingforløb % AB Consult Jobcoachingforløb 30 33% Futurecom Jobcoachingforløb % FTF-A / Akademikernes Jobcoachingforløb % Center for beskæftigelse, sprog og integration Jobcoachingforløb % Markman Jobcoachingforløb % TUCJOB Intensivt Jobformidlingsforløb (Akutpakke) % Futurecom Intensivt Jobformidlingsforløb (Akutpakke) % AB Consult Intensivt Jobformidlingsforløb (Akutpakke) % FOF / HOF Intensivt Jobformidlingsforløb (Akutpakke) % Hartmanns Intensivt Jobformidlingsforløb (Akutpakke) % Center for beskæftigelse, sprog og integration CBSI Akutpakke % Side 17 af 26

18 Center for afklaring og beskæftigelse CAB Akutpakke % Hartmanns Jobsøgningsforløb (korte) 88 24% Center for afklaring og beskæftigelse Jobpakke (CAB 4 ugers jobsøgning) % Center for beskæftigelse, sprog og integration Jobpakke (CBSI 4 ugers jobsøgningsforløb) % Jobcenter København Center for Jobindsats (JKI) PÅ VEJ TIL JOB, OVER 30 (JKM) % Jobcenter København Center for Jobindsats (JKI) Jobklub (JKM) % Jobcenter København Nyropsgade (nu AMC) JKN Jobklub % Jobcenter København Nyropsgade (nu AMC) Tidlig Jobklub - Hold % Arbejdsmarkedscenter PÅ VEJ TIL JOB (AMC) % Arbejdsmarkedscenter 3F forløb 87 17% Arbejdsmarkedscenter Virksomhedsklub ( V-klub) % Arbejdsmarkedscenter Formidlingsklub ( F-klub ) % Arbejdsmarkedscenter Uddannelsesklub ( U-klub ) % Arbejdsmarkedscenter AMC Fokus på job % Arbejdsmarkedscenter AMC Formidlingsklub (Jobservice) % Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Jobklub % Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Kompetenceafklaring 66 20% Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Individuel sparring % Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Jobsøgningsstrategier % Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Jobsøgningsværktøjer 92 14% Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Faglige kvalifikationer % Arbejdsmarkedscenter Tidlig Jobservice Jobsøgningskompetencer % Arbejdsmarkedscenter AMC Tidlig Jobservice Formidling og % Arbejdsmarkedscenter (Karrierestedet) Vækstdriver (KES) % Arbejdsmarkedscenter (Karrierestedet) Karrierespor % Antal forløb i figur i alt Side 18 af 26

19 Antal forløb i figur 4 Leverandør Tilbudspakke / titel Forløb i alt Effekt, % Teknisk Erhvervsskole Center Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke (1 uge) % Teknisk Erhvervsskole Center Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke % New Skills Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke (1 uge) 75 9% New Skills Uddannelses- og Erhvervsintroducerende pakke % Center for kompetence og beskæftigelse Jobpakke % Center for kompetence og beskæftigelse Jobpakke +30 særlig besk. mål 99 23% Center for beskæftigelse, sprog og integration Jobpakke % Center for beskæftigelse, sprog og integration Jobpakke - lavt fremmøde % Center for beskæftigelse, sprog og integration Job og dansk 97 15% Center for beskæftigelse, sprog og integration Job og afklaring 92 17% Center for beskæftigelse, sprog og integration Motivationsfremmende pakke % Center for beskæftigelse, sprog og integration Uddannelsespakke % Center for afklaring og beskæftigelse Jobpakke % Center for afklaring og beskæftigelse DP - Intensiv aktivering 30 30% Center for afklaring og beskæftigelse Job- og karrierevejledning % Center for afklaring og beskæftigelse DP Jobpakke % Center for afklaring og beskæftigelse Din jobstrategi (fire ugers forløb) % Center for afklaring og beskæftigelse Deltidsjob til selvforsørgelse 32 19% Center for afklaring og beskæftigelse I job med helbredsfokus 34 6% Center for afklaring og beskæftigelse Motivationsfremmende pakke % Center for afklaring og beskæftigelse Uddannelsespakke +30 (FVU Kombi) 70 4% Antal forløb i figur i alt 9789 Side 19 af 26

20 Antal forløb i figur 5 Leverandør Tilbudspakke / titel Forløb i alt Effekt, % Contra Jobpakke 50 16% Hartmanns Jobpakke % Incita Jobpakke 38 11% Markman Jobpakke 56 21% Dansk Råstof / Springbræt Jobpakke 34 21% Contra Uddannelsespakke % Hartmanns Uddannelsespakke 87 18% Incita Uddannelsespakke 67 16% Hans Knudsen Instituttet Uddannelsespakke 63 16% Markman Uddannelsespakke % Dansk Råstof / Springbræt Uddannelsespakke % Contra Intensiv virksomhedspakke 64 20% Hartmanns Intensiv virksomhedspakke 31 16% Contra Inspirationspakke 32 16% Incita Revalideringspakke 60 7% Hartmanns Særlig intensive pakke % Kofoeds Skole Særlig intensive pakke 65 21% Dansk Råstof / Springbræt Særlig intensive pakke % Center for kompetence og beskæftigelse Intensivt afklaringsforløb - over 3 års kontanthjælp 36 8% Center for kompetence og beskæftigelse CKB Balance i livet - Vejen til uddannelse 43 23% Antal forløb i figur i alt 2536 Side 20 af 26

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Om vejledningen. Indhold

Om vejledningen. Indhold Om vejledningen Indsatskataloget er dels en arbejdsgang ved oprettelse af tilbud i Opera, dels en samlet oversigt over hvilke tilbud hos anden aktør Jobcenter Helsingør har kontrakt med. Om vejledningen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Side 1 af 13 CQZ1-5CCP-K3G6 Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Sagsnummer: Norddjurs-sag-1 Du starter besvarelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 15 Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1.

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere