Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen i kinastudier (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 1. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 5. marts 2010 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. reviderede udgave, januar Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 12. marts indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt

2 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 23. marts 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BA) i kinastudier Bachelor of Arts (BA) in China Studies Styrelsen gør opmærksom på, at bacheloruddannelser, der består af ét centralt fag, skal indeholde et tilvalg på mindst 30 ECTS-point og højst 60 ECTS-point, og dette skal ligge uden for det centrale fag, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 17, stk. 2. Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det humanistiske hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en humanistisk bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller - idehistorie B eller - samtidshistorie B - Kinesisk A Kinesisk A kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS. Styrelsen har noteret sig, at der i tillæg til den normerede studietid kan være propædeutisk undervisning på højst 60 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7670 Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 6561 AUDD 6561 KOT: Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.

3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kinastudier. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. april 2016 jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Københavns Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bachelor- og kandidatuddannelse i kinastudier Århus Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009

5 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 7 Indstilling for kandidatuddannelsen... 8 Resumé af kriterievurderingerne... 9 Juridiske opmærksomhedspunkter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelets medlemmer Kernefaglig ekspert: Professor Rune Svarverud, Oslo Universitet Aftagerrepræsentant: Fagkonsulent Christoph Schepers, Studieskolen Studerende: Stud.mag. Michael S. Christensen, idehistorie og klassisk græsk, Københavns Universitet Akkrediteringspanelet er sammensat, så det har viden om og erfaring med: - Uddannelse inden for hovedområdet - Forskning inden for kinesisk sprog og kultur - Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for kinastudier - Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Dokumentationsrapport modtaget 28. september 2009 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 5. november 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 18. januar 2010 Høringssvar modtaget 1. februar 2010 Sagsbehandling afsluttet 12. februar 2010 Bemærkninger 29/10 - indhentet supplerende dokumentation ang. beskæftigelsestal og VIP/STUD-ratio 26/11 - indhentet supplerende dokumentation ang. frafaldsopgørelse 21/12 - indhentet supplerende dokumentation om afklaring af STÅ-opgørelse Ang. den propædeutiske undervisnings rolle i akkrediteringen Det er UBST, der træffer afgørelse om propædeutisk undervisning i tilknytning til en bacheloruddannelse. Propædeutik er hjemlet i universitetslovens 4, stk. 3, mens ACE s godkendelseskompetence alene omfatter uddannelser efter 4, stk. 1, jf. universitetslovens 3, stk. 1. Afgørende for, at UBST kan træffe denne afgørelse er, at universitetet i sin ansøgning om akkreditering og godkendelse af en (ny) bacheloruddannelse til ACE også ansøger om propædeutik, og at ACE medtager dette i sin indstilling. Baggrunden er, at omfanget af propædeutisk undervisning forlænger den normerede studietid (antallet af ECTS-point), jf. uddannelsesbekendtgørelsens 13, stk. 2. Normeringen er et af de forhold, som UBST skal forholde sig til, jf. akkrediteringslovens 10, stk. 2. Problemstillingen vedrørende propædeutik skal også ses på baggrund af, hvordan spørgsmålet om specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen er løst. Adgangskrav indstilles til UBST. ACE foretager ikke en direkte faglig vurdering af adgangskravene i forbindelse med akkrediteringen, men vurderer i hvilken kategori uddannelsen mest hensigtsmæssigt tilhører, jf. bilag 1 til adgangsbekendtgørelsen. 5

9 ACE skal altså ikke foretage en faglig vurdering af tilrettelæggelsen af den propædeutiske undervisning, men indstille dette til UBST (sammen med UBST-forholdene) (mail fra Universitets- og Bygningsstyrelsen modtaget 19. juni 2009) 6

10 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i kinastudier til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i kinastudier på Århus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Samlet set vurderes uddannelsen at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriteriet om - behov for uddannelsen (kriterium 1). Der vurderes i mindre grad at være en uddannelsesnær dialog mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed vurderes det, at dialogen i nogen grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten med dimittender/alumner vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk Netværk anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier. Uddannelsen vurderes generelt at have en løbende og omfattende dialog med relevante aftagerrepræsentanter. Dialogen med censorkorpset vurderes i nogen grad at kompensere for den manglende uddannelsesspecifikke dialog med aftagerpanelet, og i forhold til uddannelsens dimittender vurderes der at være en god uformel kontakt mellem disse og underviserne. 7

11 Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i kinastudier til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i kinastudier på Århus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Samlet set vurderes uddannelsen at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6), - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriteriet om - behov for uddannelsen (kriterium 1). Der vurderes i mindre grad at være en uddannelsesnær dialog mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed vurderes det, at dialogen i nogen grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten med dimittender/alumner vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk Netværk anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier. Uddannelsen vurderes generelt at have en løbende og omfattende dialog med relevante aftagerrepræsentanter. Dialogen med censorkorpset vurderes i nogen grad at kompensere for den manglende uddannelsesspecifikke dialog med aftagerpanelet, og i forhold til uddannelsens dimittender vurderes der at være en god uformel kontakt mellem disse og underviserne. 8

12 Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

13 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Århus Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Humaniora Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 18 Kandidatuddannelsen: 8 Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 106 Kandidatuddannelsen: 21 Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Bacheloruddannelsen: 10 Kandidatuddannelsen: 5 Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: Kandidatuddannelsen: 10

14 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder Formålet med bacheloruddannelsen er at 1. indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen, 2. give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og 3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse. Akademiske kompetencer og kvalifikationer En bacheloruddannelse med centralt fag i Kinastudier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: Kvalifikationer Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: - Færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne standardkinesisk. - Forståelse for grundlæggende sprogvidenskabelige problemstillinger og metoder. - Forståelse for centrale problemstillinger indenfor kinesisk historie, kultur og samfundsforhold. - Evne til selvstændigt at finde informationer om problemstillinger med relation til det moderne Kina, samt til at kunne analysere disse problemstillinger og indplacere dem i deres kontekst såvel synkront som diakront. - En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder. Kompetencer: Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer: - Evne til at analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter og formidle sin indsigt skriftligt og mundtligt. - Evne til at overskue et område, til at skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde. - Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk og til at afstemme den metode, som bringes i anvendelse, med arten af det felt, som skal behandles. - Evne til at indgå i faglige og sociale sammenhænge på tværs af kulturelle forskelle og til at forstå andres virkelighedsopfattelser. - Evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre, herunder at give og modtage kritik. 11

15 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Formålet med kandidatuddannelserne er at 1. udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet, 2. give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og 3. kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). Akademiske kompetencer og kvalifikationer Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: - sikre færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne standardkinesisk - forståelse af væsentlige kultur- og samfundsvidenskabelige tilgange til studiet af moderne kinesisk historie, kultur og samfundsforhold - færdighed i at anvende generelle kultur- og samfundsvidenskabelige teorier på kinesiske problemstillinger - færdighed i selvstændigt og kritisk at analysere centrale problemstillinger inden for moderne kinesisk historie, kultur og samfundsforhold - færdighed i at finde, vurdere og kritisk analysere informationer med relation til det moderne Kina, herunder især kinesisksproget kildemateriale - færdighed i skriftlig og mundtlig formidling til forskellige målgrupper Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende blive i stand til: - at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk i forskellige sammenhænge - at agere kompetent og selvstændigt i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge i Kina - at arbejde metodisk, selvstændigt, tværdisciplinært og kritisk med komplekse problemstillinger - at planlægge, organisere, og gennemføre projektforløb - at formidle forskningsresultater mundtligt og skriftligt i både akademiske og ikke-akademiske kontekster 12

16 Bacheloruddannelsens struktur A-linjen, 120 ECTS centralt fag og 60 ECTS propædeutik 1. semester 2.semester 3. semester 4.semester Kinesisk 1 25 ECTS Kinesisk 2 20 ECTS Kinesisk 3 15 ECTS Skriftlig kinesisk 20 ECTS Introduktion til Kinas historie Introduktion til Kinas kultur og samfund Kultur: emneområde 5 ECTS Feltrapport 5 ECTS Studium generale 5. semester 6.semester 7.semester 8. semester Mundtlig kinesisk 20 ECTS Oversættelse fra kinesisk Tilvalg 30 ECTS Tilvalg ECTS Historie: emneområde Tekstanalyse Samfund: emneområde B-linjen, 135 ECTS centralt fag og 60 ECTS propædeutik 1. semester 2.semester 3. semester 4.semester Kinesisk 1 25 ECTS Kinesisk 2 20 ECTS Kinesisk 3 15 ECTS Skriftlig kinesisk 20 ECTS Introduktion til Kinas historie Introduktion til Kinas kultur og samfund Kultur: emneområde 5 ECTS Feltrapport 5 ECTS Studium generale 5. semester 6.semester 7.semester 8. semester Mundtlig kinesisk 20 ECTS Oversættelse fra kinesisk Bachelorprojekt 15 ECTS Tilvalg 30 ECTS Historie: emneområde Tekstanalyse Tilvalg 15 ECTS Samfund: emneområde 13

17 Kandidatuddannelsens struktur A-linjen 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Oversættelse fra kinesisk 2 Analyse og kommentar 20 ECTS Valgfag 10 ECTS/praktik ECTS Speciale 30 ECTS Mundtlig sprogfærdighed 2 20 ECTS Projekt 2 B-linjen 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Oversættelse fra kinesisk 2 Mundtlig sprogfærdighed Valgfag/praktik Speciale 30 ECTS C-linjen 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Mundtlig kinesisk Tekstanalyse 10ECTS Speciale 30 ECTS Oversættelse fra kinesisk Projekt 1 Emneområde 1 Emneområde 2 Valgfag/praktik D-linjen 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Valgfag 15 ECTS Oversættelse fra kinesisk 2 Mundtlig sprogfærdighed 2 Speciale 30 ECTS Valgfag/praktik 14

18 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier har en løbende dialog med det humanistiske fakultets aftagerpanel, der blev nedsat i 2005 og udvidet i Aftagerpanelet omfatter ca. 50 eksterne medlemmer, heriblandt repræsentanter fra undervisningssektoren, eksportvirksomheder og konsulentbranchen, og 22 interne medlemmer. De interne medlemmer er 3 repræsentanter fra hvert af de 7 studienævn, herunder studielederen og næstformanden (studerende) samt fakultetets prodekan for uddannelser. En gang årligt afholder aftagerpanelet en halvdagskonference med deltagelse af alle medlemmer. Den første konference blev afholdt i januar 2009, hvor Institut for Historie og Områdestudiers (herefter IHO) repræsentanter i panelet bl.a. drøftede karrierevejledning og vægtningen af kernefaglige kompetencer i forhold til generelle humanistiske kompetencer med en gruppe af de eksterne medlemmer. Foruden den årlige konference afholdes løbende temamøder med en mindre kreds af aftagerrepræsentanter. Eksempelvis blev der afholdt møde i maj 2009 i forbindelse med udarbejdelse af en ny studiestruktur på det humanistiske fakultet. Her diskuterede fakultetet undervisningssektorens interesse i et øget fokus på fagdidaktik og formidling i de tofaglige kandidatuddannelser med en række gymnasierektorer. Resultatet er blevet, at fakultetet fra 2011 udbyder en 30 ECTS underviserprofil som et tilbud til alle fakultetets kandidatstuderende bestående af bl.a. projektorienteret forløb i gymnasieskolen og fagdidaktik (for kinastudiers vedkommende fremmedsprogsdidaktik) (dokumentationsrapport, s.3f). Akkrediteringspanelet vurderer, at resultaterne af dialogen med aftagerpanelet i nogen grad anvendes til at udvikle kinastudiers relevans og kvalitet. Det vurderes dog samtidig, at aftagerpanelet ikke er uddannelsesnært. Det fremgik af mødet med underviserne, at der sidder en tidligere kandidatstuderende i aftagerpanelet, og at en underviser har holdt oplæg om kinastudier for aftagerpanelet. Akkrediteringspanelet vurderer dog også på baggrund af besøget, at uddannelsen ikke har modtaget uddannelsesspecifik feedback fra aftagerpanelet, og at uddannelsen således i mindre grad har gavn af aftagerpanelet. Universitetet har kommenteret dette i sit høringssvar: 15

19 Aarhus Universitet bemærker, at det ikke er hensigten med det rådgivende aftagerpanel på Det Humanistiske Fakultet at dublere eller erstatte dén uddannelsesnære dialog med aftagere, som uddannelserne har bl.a. via censorkorps og alumnenetværk. Diskussionerne i Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel drejer sig om mere generelle og fælleshumanistiske temaer fx om modeller for forskningssamarbejder, overgang fra uddannelse til job, behovet for humanistiske kompetencer på arbejdsmarkedet, osv. Desuden inddrages panelet i udvikling af nye og eksisterende uddannelser jf. universitetslovens 13 A. Således har drøftelserne med aftagerpanelet i 2009 blandt andet inspireret til indførelsen af en ny studiestruktur tiltag som også får direkte indflydelse på ordningerne for kinastudier og japanstudier (både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen). Der kan tilsvarende gives flere andre eksempler på, at drøftelserne med aftagerpanelet har haft og vil få en direkte afsmittende effekt på uddannelserne i kinastudier og japanstudier blandt andet øget fokus på karrierevejledning (2007), udvikling af tværfaglige valgfag (2010), justering af bachelor- og kandidatbeviser (2010/11). (høringssvar af 1. februar 2010). Aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Underviserne er i løbende dialog med aftagere gennem censorkorpset for kinastudier, hvor bl.a. Udenrigsministeriets kinakontor, MacGregor Group (multinational shippingvirksomhed med aktiviteter i Kina) og en cheftolk i EU er repræsenteret. I dialogen med aftagerrepræsentanterne i censorkorpset får uddannelsen ifølge universitetet feedback på, hvordan uddannelsens form og indhold står i forhold til aktuelle aftagerbehov (dokumentationsrapport, s.3). Censorkorpset høres desuden altid ved større ændringer af studieordninger (se under kriterium 8), og kontakten med aftagere gennem censorkorpset vurderes at være etableret og at ske løbende. Dialogen med censorkorpset bemærkes positivt at kompensere for en del af den vurderede manglende uddannelsesspecifikke dialog med aftagerpanelet. Underviserne afholder desuden løbende foredrag og kurser, fx foredrag om kinesiske forhold for ansatte på B&O i regi af AU Outreach og foredrag på institutioner, der formidler kinesisk kultur, fx Louisiana. Alle undervisere holder desuden løbende foredrag og kurser på gymnasier og på Folkeuniversitetet (dokumentationsrapport, s.3). Det vurderes, at underviserne holder sig orienteret om videns- og kompetencebehovene i relevante aftagerbrancher via formidlingsaktiviteterne, og at uddannelsen udvikles på baggrund af kontakten. Herunder kom det frem ved besøget, at det er et resultat af den mere uformelle aftagerkontakt, at der ikke undervises i skønlitteratur i særlig udstrækning, idet dette ikke vurderes hensigtsmæssigt for uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Det bemærkes dog, at der ikke er en formaliseret opfølgningsprocedure i forhold til denne kontakt med censorinstitutionen og øvrige aftagere, hvilket universitetet har kommenteret i sit høringssvar: Det fremgår, at akkrediteringspanelet noterer sig, at dialogen faktisk anvendes, og universitetet opfatter derfor, at uklarheden drejer sig om systematikken i opfølgningen. Opfølgningen er systematisk for så vidt, at alle indtryk fra aftagerkontakt drøftes på afdelingsmøder. Desuden foregår rapporteringen fra og møderne med censorkorpset systematisk, jf. censorbekendtgørelsens 7. Universitetet finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at implementere mere systematik i et så lille miljø. (høringssvar af 1. februar 2010). Gælder kun for kandidatuddannelsen Endelig fremhæver universitetet muligheden for projektorienteret forløb som en væsentlig aftagerkontakt. De fleste kandidatstuderende vælger det projektorienterede forløb, der afsluttes med en feltrapport, hvor de studerende bl.a. skal reflektere over egne kompetencer i forhold til virksomheden. Undervisernes kontakt med de tilknyttede virksomheder i forbindelse med planlægning og evaluering af det projektorienterede forløb giver ifølge universitetet sammen med feltrapporterne interessante vinkler på, hvordan uddannelsen kan anvendes i praksis (dokumentationsrapport, s.3). 16

20 Kontakten med aftagere via det projektorienterede forløb vurderes at være etableret og at foregå løbende, og det vurderes med feltrapporterne, at der sker en opsamling på dialogen med aftagerrepræsentanterne. Gælder kun for bacheloruddannelsen I sammenhæng med kriterium 2 vurderes det, at mere end 75 % af dimittenderne fortsætter i videreuddannelse på institutionen. Det vurderes at være uklart, i hvilket omfang der finder en løbende dialog sted med studieledere eller andre repræsentanter for relevante kandidatuddannelser. Dimittender/alumner Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Østasiatisk Netværk er et netværk for alumner, studerende og undervisere (i alt 148 medlemmer). Netværket, som har eksisteret siden 2005, arrangerer faglige og sociale arrangementer, og desuden udveksles via hjemmesiden (www.ostasiatisk.dk) viden om stillingsopslag, udstillinger, bøger, foredrag mv. (dokumentationsrapport, s.3). Den uformelle kontakt mellem undervisere og dimittender vurderes at være god, ikke mindst i kraft af det relativt lave antal dimittender. Det vurderes også på baggrund af høringssvaret nedenfor, at der er etableret en formaliseret og systematisk kontakt med dimittender gennem dimittendundersøgelser. Akkrediteringspanelet bemærker dog på baggrund af mødet med de studerende, at Østasiatisk Netværk i ringe grad anvendes og er kendt af dem. Aarhus Universitet ønsker at påpege, at der gennemføres systematiske kandidatundersøgelser, idet der indsamles data om beskæftigelsessituationen for kandidater i kina- og japanstudier årligt. Dette gælder for alle universitetets kandidatuddannelser, og der indsamles data om kandidater, som er dimitteret ½-1½ år før undersøgelsestidspunktet og 4½-5½ år før undersøgelses-tidspunktet. Hver kandidat indgår således to gange i dataindsamlingen i løbet af sit liv. Pga. den lave population udgives der imidlertid ikke årlige rapporter om beskæftigelsessituationen for kandidater i kina- og japanstudier. Rapporterne udgives med et passende interval (dvs. når der er et tilstrækkeligt antal besvarelser). Aarhus Universitet skal beklage, at dette ikke fremgik tilstrækkeligt tydeligt af akkrediteringsrapporterne. (høringssvar af 1. februar 2010). Universitetet har kommenteret anvendelsen af Østasiatisk Netværk: Østasiatisk Netværk er et af de bedst fungerende alumnenetværk ved Det Humanistiske Fakultet. Det er normen, at alle alumner melder sig ind. Netværkets arrangementer er velbesøgte, og normalt er cirka halvdelen af de besøgende studerende ved afdelingen. Universitetet finder således, at netværket er aktivt, og indfrier formålet om at bidrage til at etablere kontakt mellem studerende og alumner. Opfølgningsproceduren og ansvarsfordelingen er formaliseret på den måde, at en fast VIP fra hvert studium er repræsenteret i bestyrelsen for Østasiatisk Netværk (pt. Stig Thøgersen og Anemone Platz). I kraft af bestyrelseshvervet deltager medarbejderne i planlægning af netværkets arrangementer og varetager afdelingens opfølgning på tiltag og feedback fra netværket. (høringssvar af 1. februar 2010). Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende. Der vurderes i mindre grad at være en uddannelsesnær dialog mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed vurderes det, at dialogen i nogen grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten med dimittender/alumner vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk Netværk anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier. 17

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere