Rapport fra Fremtidspanelet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Fremtidspanelet"

Transkript

1 Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer

2

3 Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer

4 Indhold Forord 5 K a p i t e l 1 Hovedbudskaber K a p i t e l 2 Tendenser Kapitel 3 Udfordringer » Udfordring 1: Vi skal tiltrække langt flere forskere og nøglemedarbejdere» Udfordring 2: Danmark skal deltage langt mere offensivt i den globale konkurrence om udenlandske studerende» Udfordring 3: Det globale og europæiske engagement i forskning skal øges» Udfordring 4: Flere unge skal tage en videregående uddannelse» Udfordring 5: Forskningsrådssystemet skal forenkles» Udfordring 6: Der skal ny retning i innovationspolitikken» Udfordring 7: Danmark skal være et laboratorium for fremtidens IKT» Udfordring 8: Digitaliseringen skal have brugerne i centrum» Udfordring 9: Universiteterne skal være vidensamfundets bedste arbejdspladser» Udfordring 10: Universitetskandidaterne skal have de rigtige kompetencer i vidensamfundet» Udfordring 11: Vi skal have meget bedre viden om effekterne af investeringerne i forskning og innovation» Udfordring 12: Partnerskaber og netværk skal være centrale styringsredskaber i vidensamfundet K a p i t e l 4 Fremtidspanelets anbefalinger Litteratur * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

5 Forord Derfor er en afgørende forudsætning for fremtidssikringen af vidensamfundet indgåelsen af en gensidig overenskomst, eller måske ligefrem en social kontrakt. En kontrakt mellem borgere, virksomheder, universitetsverdenen og det offentlige Vi er blevet bedt om at pege på, hvilke udfordringer Videnskabsministeriet skal forholde sig til i løbet af de næste 2000 dage. Vores udgangspunkt for opgaven er den opmærksomhed, som forskning, innovation, uddannelse og teknologi er genstand for i disse år. I Danmark er der en bred erkendelse af, hvor vigtige områderne er for Danmarks fremtid, og de tilføres derfor ekstra mange ressourcer. Et bredt politisk flertal har gennemført en række reformer af rammerne for især forskningen og de videregående uddannelser. Og som led i regeringens globaliseringsstrategi bliver der iværksat mange tiltag alle med det erklærede mål at styrke Danmarks viden- og teknologiudvikling. Samtidig har Danmark generelt et solidt udgangspunkt for at møde fremtidens udfordringer. Den danske model for indretningen af arbejdsmarkedet fremhæves og bruges som inspiration i en række lande. Ledigheden er rekordlav, og økonomien har indtil nu har været i solid vækst. På samme vis tegner en række centrale indikatorer for udviklingen af det danske vidensamfund et særdeles positivt billede. Dansk forskning er på et højt niveau, hvilket bevidnes af flotte internationale resultater med publicering og citationer og dansk erhvervslivs forskningsinvesteringer er høje set i en international sammenhæng. Danmark bruger mange ressourcer på de videregående uddannelser både pr. studerende og målt som andel af BNP. Danmark har erobret førstepladsen som verdens bedste it-nation i en rapport fra det uafhængige institut World Economic Forum. Nye tiltag skal have tid til at virke og lov til at vise deres effekt, før man sætter endnu >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 5

6 Forord flere skibe i søen. Men Danmarks solide udgangspunkt må ikke være en sovepude. Den globale konkurrence skærpes hele tiden og globaliseringen inden for videnområdet intensiveres. Det betyder, at vi hele tiden skal blive bedre. En verden, der bliver stadigt mere foranderlig, kræver en vilje til at justere og hurtigt rette op, hvor det viser sig nødvendigt. Forskning, innovation, uddannelse og ny teknologi samt en offensiv samarbejdsorienteret global tilgang skal ruste Danmark til at klare sig i konkurrencen. Vi er nødt til at klatre endnu højere op i den globale værdikæde for at fremtidssikre det danske vidensamfund. Og vi skal sørge for at finde vores helt egen placering i det globale samarbejde. Det handler om nano, bio og it, men det handler i lige så høj grad om design, ledelse, organisation, sprog, æstetik og kulturel indsigt. Udviklingen af det danske samfund har i høj grad været baseret på en unik evne til at tænke sociale systemer og løsninger sammen. Ved at videreføre denne evne til social, politisk og kulturel innovation kan vi skabe et vigtigt supplement til den teknologiske konkurrenceevne. En fremtidssikring af det danske vidensamfund handler også om at forøge det enkelte menneskes evne til at navigere og orientere sig i det moderne samfund. Vidensamfundet er et samfund, hvor uddannelse og forskning bidrager til at skabe lærende og myndige mennesker. Mennesker, der kan træffe selvstændige beslutninger, tage ansvar for egne handlinger og medvirke til udviklingen af samfundet socialt, politisk og kulturelt. Den eksplosive udvikling af ny viden og teknologi kombineret med globalisering indeholder gunstige perspektiver for Danmark, hvis vi formår at gennemføre de nødvendige tilpasninger af samfundsstrukturen. Men forandringerne slår uensartet igennem, sætter etablerede værdier op imod nytilkomne og skaber risiko for spændinger mellem samfundsinteresser. Derfor er en afgørende forudsætning for fremtidssikringen af vidensamfundet indgåelsen af en gensidig overenskomst, eller måske ligefrem en social kontrakt. En kontrakt mellem borgere, virksomheder, universitetsverdenen og det offentlige, som indebærer en fælles forståelse af mål og rammer for forandringsprocessen, Danmarks styrkepositioner og fordelingen af gevinster og byrder. Forholdet mellem universiteter og det omgivende samfund er særligt vigtigt i denne forbindelse, både i kraft af universiteternes rolle som centrale viden- og kulturbærende institutioner og fordi universiteterne med forskning og uddannelse leverer vidensamfundets vigtigste råstoffer. Skal universiteterne yde deres bedste er det vigtigt, at forskere, studerende og ledelse mærker samfundets opbakning og tillid. Omvendt forudsætter en sådan tillid, at universiteterne er sig deres ansvar som samfundsinstitutioner bevidst. På lang sigt er der fra samfundets side en legitim forventning om, at investeringerne i universiteterne 6 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

7 giver noget igen i form af bedre uddannelser, ekspertise, nytænkning og dannelse. Vores hensigt med rapporten er at angive nogle pejlemærker for debatten om fremtidens videnpolitik ved at pege på det, vi ser som de væsentligste udfordringer fremover. Vi har i arbejdet med rapporten konstant været udfordret af den svære balancegang mellem det alt for konkrete og det alt for generelle. Sigtelinjen er fremtiden, men trods alt den nære fremtid. Vi har derfor søgt den gyldne middelvej mellem ren futurologi og decideret handlingsplan. Af samme årsag har vi ikke udpeget lovende fremtidige satsningsområder for dansk forskning og erhvervsliv eller givet forslag til konkrete initiativer inden for traditionelle styrkepositioner som fx energi- eller miljøområdet. Leder man efter konkrete forslag til færdigstøbte initiativer, vil man således lede forgæves. Til gengæld et det vores håb, at vi med rapporten kan give bolden op til en bred og konstruktiv debat mellem borgere, politikere, og engagerede aktører fra universiteter, organisationer og virksomheder om, hvad de næste skridt skal være. God læselyst! Fremtidspanelet Panelets otte medlemmer er udpeget af videnskabsministeren i deres personlige egenskab:» Lars Nørby Johansen (formand), direktør» Soulaima Gourani, bærer BNY-titlerne Talent2004 og Rising Star 2004, medvirker i bøgerne Succes Piloterne og PowerQvinder» Charlotte Sahl-Madsen, CEO, Danfoss Universe A/S» Jørgen Ørstrøm Møller, Visiting Senior Research Fellow, ISEAS, Singapore. Tidl. dansk ambassadør i bl.a. Singapore» Klaus Mølmer, centerleder og professor i kvantefysik ved Aarhus Universitet» Søren Bo Nielsen, professor i økonomi ved CBS» Johannes Riis, mag.art., litterær direktør på forlaget Gyldendal» Katrine Worsaae, forskningslektor i zoologi ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har Fremtidspanelet afholdt et seminar den 8-9. oktober 2007 og har derudover mødtes i alt fem gange. Vi vil i den forbindelse gerne takke alle deltagere og oplægsholdere for spændende og inspirerende bidrag til arbejdet. Panelet vil desuden gerne takke for de bidrag, der er indkommet via hjemmesiden På hjemmesiden kan man også læse panelets kommissorium. Panelet er blevet sekretariatsbetjent af Videnskabsministeriet. RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 7

8 K a p i t e l 1 Hovedbudskaber At vi kan være i verdensklasse på alle hovedområder er en myte, som vi er bedst tjent med at gøre op med hurtigst muligt. Som vidensamfund er Danmark i verdensklasse på nogle få områder, men på langt de fleste områder findes eliten uden for Danmark. Forskning eller udflytning. Sådan har tidens mantra for videnpolitikken lydt indtil nu. Globaliseringen og den teknologiske udvikling gør det strengt nødvendigt at være bedre, når de andre er billigere. Og derfor investeres der med god ret i disse år massivt i forskning, innovation, uddannelse og teknologi i Danmark. Men nye udfordringer melder sig hele tiden. Særligt presserende er en offensiv tilgang til globaliseringen af videnområdet, den øgede mangel på talent og arbejdskraft samt behovet for at få spredt den viden, som de omfattende nye midler til forskning er med til at skabe. Desuden er det nødvendigt at udvikle offentlige styrings- og ledelsesformer, som matcher behovene i vidensamfundet.» Danmark skal gå helhjertet ind i internationaliseringen og bruge vores særlige styrkepositioner som rambuk Danmark skal blive bedre til at tiltrække og fastholde forskningsvirksomheder, forskere, nøglemedarbejdere og studerende. Det gør vi ved at satse på vores særlige styrkepositioner og ved at sørge for, at vejen til og fra Danmark for den enkelte virksomhed, studerende eller forsker er så smidig og ubesværet som muligt. Regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 satte fokus på en række helt relevante problemstillinger, fra uddannelsessystemet over erhvervspolitikken. Alligevel mener vi, at der er grund til at nuancere strategiens overordnede budskab om, at Danmark skal være i verdensklasse over hele linjen for at stå sig i den globale konkurrence. At vi kan være i verdensklasse på alle hovedområderne er en myte, som vi er bedst tjent med at gøre op med hurtigst muligt. Som vidensamfund er Danmark i verdensklasse på nogle få områder, men på langt de fleste områder findes eliten uden for Danmark. 8 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

9 Tillader vi os selv et mere nøgternt blik på Danmarks styrker og svagheder, åbner vi for mere realistiske strategier for fremtiden. Det er for eksempel klart, at netop fordi Danmark ikke udgør verdensklassen på alle områder, skal internationalt samarbejde sættes i højsædet. Sådan får vi adgang til den viden og de kompetencer, vi ikke selv har. Vi skal blive meget bedre til at gribe de muligheder, der ligger i den tiltagende globalisering af vidensektoren. Stadig flere unge søger over grænserne for at få en uddannelse, og forskere og andre videnmedarbejdere er blandt de mest mobile medlemmer af den globale arbejdsstyrke. Universiteterne er samtidig blevet internationale aktører, der opretter udenlandske filialer og indgår alliancer for at stå sig godt i den hårde konkurrence om at tiltrække studerende, topforskere og forskningsfinansiering fra hele verden. På samme måde er større danske forskningsvirksomheder i dag internationale organisationer med omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter i udlandet. At virksomhederne bliver multinationale, er et konkret udtryk for, at verdens private forskningsinvesteringer bliver stadig mere rodløse globalt set. Med et enkelt slag kan de samlede danske forskningsinvesteringer blive reduceret eller forøget, når sådanne virksomheder flytter væk eller slår sig ned i Danmark. For at udnytte denne globalisering af vidensektoren skal vi blive langt bedre til at sende egne studerende ud og til at tiltrække og fastholde udenlandske studerende, forskere, forskningsvirksomheder og nøglemedarbejdere i Danmark. Og det kræver, at vi gør det meget nemmere for danske studerende og videnarbejdere at cirkulere mellem Danmark og udenlandske videncentre. Samtidig skal de danske universiteter have de bedst mulige vilkår for at øge deres internationale engagement. Danmark skal være en aktiv og attraktiv del af det globale kredsløb for videnarbejdere, forskere, studerende, forskningsinvesteringer og teknologi. At vi kun er verdensklasse på få områder, betyder samtidig, at vi skal være langt bedre til at udvikle og kende sådanne særlige styrkepositioner. Erfaringen fra de seneste ti års konkurrence mellem globale virksomheder er, at de der koncentrerer sig om kernefunktionerne klarer sig bedst, mens de der spreder sig over et bredere felt uden kernefunktioner, sakker agterud. Det samme gælder et lands konkurrenceevne. Med begrænsede ressourcer til sin rådighed må Danmark værne om sine styrkepositioner. Det betyder ikke nødvendigvis en topstyring af udviklingen, men at hver enkelt institution, center og virksomhed støtter op om de enheder og miljøer, der er mellem de førende globalt set. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 9

10 Kapitel 1» Vi skal have langt flere højtuddannede. En forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv kan rykke os et skridt i den rigtige retning Hvis Danmark skal klare sig i den stadigt skrappere globale konkurrence, skal flere unge have en videregående uddannelse. Mindst 15 pct. af væksten i den danske produktion i perioden kan føres tilbage til, at virksomhederne i stigende grad efterspurgte og ansatte højtuddannede medarbejdere. Kan vi ikke stille med en tilstrækkelig kvalificeret arbejdsstyrke finder de globalt mobile virksomheder hurtigt andre steder at slå sig ned, og de der bliver tilbage får ringere mulighed for at skabe værdi for samfundet. Når vi skal øge antallet af højtuddannede, tegner der sig tre væsentlige udfordringer. Dels skal flere unge motiveres til at påbegynde en videregående uddannelse. Dels skal de unge, der faktisk begynder at studere, hurtigere igennem studierne. Og dels skal det forebygges, at de unge ikke falder fra undervejs. Chancen for at fuldføre en universitetsuddannelse er i dag ni gange så stor for studerende, der kommer fra en baggrund med mindst én universitetsuddannet forælder som for studerende, hvis forældre har en grundskoleuddannelse. Den store forskel er ikke alene et udtryk for social ulighed, men set fra en samfundmæssig vinkel også et massivt spild af potentiale. En stor gruppe unge får således ikke en lang videregående uddannelse, selvom de tilsyneladende har kvalifikationerne til det. Fx gennemfører kun 48 pct. af børn af ufaglærte arbejdere med et karaktergennemsnit fra gymnasiet eller hf på 10 eller derover en lang videregående uddannelse, mens andelen blandt dem med akademikerforældre er 77 pct. Det kan vi som samfund gøre bedre. Og det kan universiteterne gøre bedre. Universiteterne skal være med til at sikre, at en større andel af de studenter, der tydeligvis har kvalifikationerne, også motiveres til at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse. De bør samtidig øge indsatsen for at rekrutte gennem tæt kontakt til såvel studenter som forældre. Samtidig bør der eksperimenteres langt mere med undervisningsformer og opbygning af studiemiljøer, der kan virke tiltrækkende på unge, der kommer fra ikke-akademiske hjem.» Vi skal være meget bedre til at dele viden Der produceres i dag betydelig og værdifuld viden i de danske videninstitutioner, og der har de senere år været meget opmærksomhed på finansieringen og rammerne for 10 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

11 den offentlige forskning. Det er helt indlysende, at fokus på videnproduktionen skal fastholdes fremover. Men udfordringen i de næste år er tillige at styrke videnspredningen til samfundet. Ellers risikerer vi, at vi ikke får tilstrækkeligt udbytte af de store investeringer. I et land som Danmark med mange små og mellemstore virksomheder kan vigtigheden af denne opgave ikke overvurderes. Derfor er det meget positivt, at der gennem de sidste år er kommet en større forståelse af, at et af de mest centrale elementer af universiteternes virke er en effektiv videndeling med det omgivende samfund. Men der er fortsat et massivt behov for øget samarbejde mellem erhvervslivet og den offentlige sektor om forskning, og for at øge forskernes mobilitet mellem offentlig og privat ansættelse. Samtidig ligger der et stort potentiale i, at få flere akademikere ansat i de små og mellemstore virksomheder, ligesom det er vigtigt, at arbejdsmarkedet forstår at gøre brug af kandidater med utraditionelle uddannelser. Universiteternes videndeling foregår på mange måder stadig i en separat kuvøse adskilt fra den generelle forsknings- og uddannelsesindsats. Det er helt afgørende, at videndelingsaktiviteter bliver et ligestillet område på universiteterne. Her har universiteterne initiativpligten. En særskilt udfordring for universiteterne findes inden for humaniora og samfundsvidenskab. 68 pct. af de studerende i Danmark læser humaniora eller samfundsvidenskab. Derfor er det helt centralt, at forskning og uddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab er relevante i forhold til det arbejdsmarked, der skal modtage de færdiguddannede kandidater det være sig gymnasieskolerne eller andre private eller offentlige virksomheder. Fremtidens innovationspolitik bør samtidig sigte på at udvikle stærke offentlige/ private partnerskaber på faglige felter, hvor der er behov for nytænkning og innovation hos såvel den offentlige part som i private virksomheder. Igangsættelse af sådanne målrettede innovationsalliancer vil på længere sigt skabe gode muligheder for at fremme danske styrkepositioner.» Videnpolitikken skal have vægt på rammestyring frem for detailstyring Vidensamfundet er kendetegnet ved kompleksitet og hurtige forandringer. Det gælder ikke mindst vilkårene for videninstitutionerne og de videntunge virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Videnskabsministeriet ikke utilsigtet kommer til at virke for en >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 11

12 Kapitel 1 fastholdelse af status quo. Tværtimod bør Videnskabsministeriets styringsværktøjer understøtte udvikling og tilpasning. Sigtelinjerne i de seneste års videnpolitik har netop været at delegere ledelses- og beslutningskompetence til institutioner og råd til gengæld for klare aftaler om udviklingsmål eller aftaler om, at de offentlige midler fordeles efter faste kvali-tetskriterier. Udfordringen i de kommende år bliver at modstå fristelsen til at indføre hurtige løsninger via detailregulering og kontrol. Det er først og fremmest de visionære ledelser og motiverede videnmedarbejdere i private og offentlige virksomheder, der skal skabe resultaterne, og sådan nogle trives nu engang bedst med en høj grad af selvbestemmelse og plads til at forfølge nye og måske skæve idéer. Derfor vil der være behov for, at Videnskabsministeriet i de kommende år udvikler partnerskaber og en dialogbaseret tilgang til styring med inddragelse af ministeriets vigtigste interessenter. Det vil samtidig give universiteterne tid og ro til at udfylde de nye rammer skabt af universitetsreformen og udvikle de styrings- og ledelsesformer, der passer bedst til dem. Større selvbestemmelse til universiteterne forudsætter evnen til effektiv selvstyring. Derfor er det vigtigt, at universiteterne bidrager til at udvikle de styringsværktøjer, som gør det muligt at udforme udviklingsstrategier for den enkelte institution dvs. metoder til opstilling af mål, benchmarking, evalueringer osv. Arbejdsmiljø og karriereveje for videnmedarbejderne bør desuden i de kommende år være et væsentligt fokus på universiteterne. Universiteterne skal være attraktive arbejdspladser, og der skal være gode ledelsesmæssige rammer om de universitetsansatte, som i sidste ende er dem, der skal levere den forskning og undervisning af høj kvalitet, vi som samfund er helt afhængige af. 12 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

13 K a p i t e l 2 Tendenser betydning Vi har valgt at pege på seks overordnede tendenser på videnområdet, som vi forventer, vil få særlig stor for det danske vidensamfunds udvikling Vi har valgt at pege på seks overordnede tendenser på videnområdet, som vi forventer, vil få særlig stor betydning for det danske vidensamfunds udvikling. Samspillet mellem disse seks tendenser, og danske forhold har fået os til i de følgende afsnit at opstille 12 udfordringer, hvis imødegåelse vil være af central betydning for det danske vidensamfunds udvikling i de næste 2000 dage og formentlig længere endnu. Opstillingen af de overordnede tendenser er udtryk for, hvad vi med nutidens øjne gætter på, fremtiden vil bringe. Tendenserne er en fremskrivning af nutidige og historiske udviklingstræk kombineret med en udfoldelse af den forventede konsekvens af en række teknologiske og samfundsmæssige udviklinger (CIFS 2006). Opstillingen af de overordnede tendenser er i sagens natur ikke en eksakt videnskabelig øvelse, men et nyttigt analyseinstrument i forbindelse med strategiske valg og langsigtede beslutninger. De seks tendenser er:» Globalisering» Kommercialisering» Den innovative økonomi» Videnmedarbejdere» Teknologiske fremskridt» Netværksorganisering Globalisering Verdens stater og befolkninger bliver stadig tættere knyttet sammen. Borgerne interagerer og bevæger sig i stigende omfang på tværs af landegrænser, den internationale >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 13

14 Kapitel 2 samhandel er stigende, kapitalbevægelserne er globale, og de finansielle markeder bliver stadig mere integrerede. Denne udvikling er blandt andet blevet understøttet af økonomiske politikker med øget vægt på frihandel samt det faktum, at kommunikation og transport af varer og personer på tværs af grænser foregår stadig mere ubesværet. Ændringer i kommunikations- og transportomkostninger, indeks Omkostninger ved at transportere en passager 1 km med fly Omkostninger ved telefonsamtale på tre minutter mellem London og New York ,4 Omkostninger ved brug af satellit Kilde: OECD Staying Competitive in the Global Economy (2007) Som en del af globaliseringen er der på europæisk niveau sket en tættere politisk integration i den Europæiske Union. På videnområdet er der bl.a. sket en stigende europæisk harmonisering af uddannelsesområdet, en stigende europæisk forsker- og studentermobilitet, udvikling af europæiske finansieringsinstrumenter af forskning og innovation samt en vidtforgrenet europæisk regulering af IKT-området. Globaliseringen vil medføre, at erhvervslivets forskning i fremtiden bliver et endnu mere internationalt foretagende, end det er tilfældet i dag. Det vil bl.a. komme til udtryk gennem en større spredning i de udenlandske investeringer i forskning og udvikling. Således er værdien af den forskning, der udføres af udenlandskejede virksomheder i OECD steget fra 33,9 mia. US$ i 1995 til 70,6 mia. US$ i I samme periode er andelen af forskning, der udføres af udenlandskejede virksomheder, steget i næsten samtlige OECD-lande. I Sverige, Storbritannien og Australien udgør denne andel over 40 pct. af den private forskning. Der er tegn på, at virksomhedernes udenlandske investeringer i forskning og udvikling i stigende omfang vil blive placeret i Indien og Kina. I de senere år er der således sket et fald i andelen af USA s forskningsinvesteringer, som går til EU, mens det modsatte gør sig gældende for Asien (OECD 2006a). Tendensen peger i retning af, at den vestlige verden, og i særdeleshed EU-landene, i de kommende år vil være stillet over for behovet for en markant oprustning i kampen om at tiltrække internationale forskningsinvesteringer. På forskningsområdet vil globaliseringen og EU-samarbejdet betyde en stadig højere grad af internationalt samarbejde. Denne trend kommer allerede til udtryk i en stor stigning i antallet af fælles patentansøgninger udfærdiget af forskere fra forskellige 14 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

15 lande. Det samme gør sig gældende for artikler udarbejdet i fællesskab af forskere med forskellig nationalitet. Mellem 1990 og 2005 steg internationale publikationsfællesskaber således fra 8,7 til 17,4 pct. af verdens samlede videnskabelige publikationer. Endvidere er forskere langt mere tilbøjelige til at citere udenlandske kollegers arbejde end tidligere. Og offentlig forskning finansieres i stadig stigende omfang af udenlandske kilder. 10 % Andel af offentlig forskning (universiteter) finansieret af udenlandske kilder Danmark Finland Kilde: OECD (2005) Frankrig Tyskland Holland Norge Sverige Storbritannien Fremtiden vil med andre ord byde på stigende muligheder for at opbygge og udveksle ny viden i fællesskab med forskere fra andre lande. Men forudsætningen er dansk forskning af så høj kvalitet, at vi er en attraktiv samarbejdspartner. Globaliseringen betyder også, at forskere bliver stadig mere mobile. Sammensætningen af de fleste OECD-landes ph.d.-studerende bliver eksempelvis stadig mere international. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 15

16 Kapitel 2 50% Udenlandske ph.d.er i procent af det samlede antal ph.d.er i værtslandet Mexico (2002) Slovakiet Tyrkiet (1999) Korea (2003) Italien Finland Tjekkiet Ungarn Portugal n.a. Island n.a. Spanien Norge Sverige Danmark Østrig USA (2001) Australien Belgien Canada New Zealand Storbritannien Schweiz Kilde: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 Den samlet set øgede forskermobilitet er bl.a. drevet af USA, der er langt den største aftager af forskere og et af de få lande, der modtager flere forskere, end det eksporterer. Denne udvikling skyldes bl.a., at stadig flere udenlandske ph.d.studerende tager ophold i USA, og at en stor del af disse bliver i USA efter opnåelsen af ph.d.graden. Det gælder for de fleste OECD-lande, at for hver 100 forskere i hjemlandet befinder der sig mellem to og fire i USA (OECD 2007). Den øgede forskermobilitet skaber muligheder for et brain gain ; men for de lande, der ikke formår at udvikle og fastholde forskningsmiljøer af høj kvalitet, vil et tiltagende brain drain kunne blive en reel trussel. Omfanget af denne udfordring vil blive forstærket som følge af små ungdomsårgange og en dalende interesse for naturvidenskabelige uddannelser i en række OECD-lande. Globaliseringen inden for uddannelsesområdet tiltager ligeledes kraftigt. På verdensplan påbegynder stadig flere unge en videregående uddannelse. Af dem er der en stigende andel, der tager til udlandet for at uddanne sig. I 1975 blev uddannet uden for deres hjemland, og i 2005 var tallet 2,7 mio. (OECD 2006b). I en analyse lavet for den australske regering estimeres det, at dette tal vil stige til 7,2 mio. studerende i 2025, og at 70 pct. af disse studerende vil være fra Asien (IDP Australia 2002). Hovedparten af de internationale studerende søger mod OECD-landene og en stor del heraf 16 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

17 til de engelsktalende lande. Konsekvenser af denne udvikling i kombination med en øget kommercialisering af uddannelsesområdet uddybes nedenfor. Kommercialisering Der er en stærk tendens til, at stadig flere ydelser dækkes gennem markedet frem for gennem den offentlige sektor. Det skyldes dels, at forbrugerne efterspørger mere differentierede og unikke produkter, dels at en række sektorer, der tidligere var statsligt regulerede, er blevet liberaliseret. Tendensen til øget kommercialisering slår også igennem på forsknings- og uddannelsesområdet. På forskningsområdet er der således i hele den vestlige verden en tendens til, at universiteterne opfordres og gives incitament til at patentere eller på anden måde kommercialisere forskningsresultater samt til at øge samarbejdet med erhvervslivet. Derfor har mange universiteter oprettet kommercialiserings- og teknologioverførselsenheder og sat fokus på håndtering af intellektuel ejendomsret. Der ses endvidere en tendens til at lægge mere vægt på konkurrence som en metode til at fordele forskningsmidler. Samtidig afsættes der flere forskningsmidler fra politisk hold til temaer, der vurderes at kunne føre til gevinster for erhvervslivet. På uddannelsesområdet ses samme tendens. I 2004 blev værdien af studentermobiliteten anslået af OECD til at udgøre 40 mia. US$ i eksportindtægter (OECD 2006c), og i takt med den forventede ekspansion af dette marked vil stadig flere lande søge at positionere sig. Allerede i dag har en del universiteter oprettet afdelinger eller filialer i udlandet og alt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. For eksempel læser ca. en tredjedel af de studerende på de australske universiteter ved filialer i udlandet, hvilket er en fordobling siden midten af 1990 erne. Væksten i det globale uddannelsesmarked åbner for store økonomiske muligheder for de lande, der formår at skabe sig et godt navn. Men samtidig kan udviklingen medføre økonomiske problemer for lande, der modtager mange udenlandske studerende og ikke opkræver studieafgift fra de udenlandske studerende. Endelig kan universiteterne i en række lande blive svækket i det omfang, at stadig flere studerende vælger at tage deres uddannelse i udlandet. I takt med udbygningen af det globale uddannelsesmarked er der samtidig en voksende international politisk diskussion af, hvorvidt hele uddannelsesområdet skal inkluderes inden for rammerne af GATS. Det vil sige de internationale forhandlinger under WTO om handel med serviceydelser. Bliver uddannelsesområdet inkluderet, vil fremtiden indebære et pres mod mindre national regulering af området og en intensiveret international konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner. En anden markant udvikling vedrørende kommercialiseringen på uddannelsesområdet er øget privat udbud af videregående uddannelse og anvendelse af brugerbetaling i en række lande. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 17

18 Kapitel 2 Gennemsnitlig årlig studieafgift opkrævet af offentlige universiteter over for egne statsborgere i udvalgte OECD-lande ( ) Lande US$ (PPP) USA Japan Korea Australien Canada Storbritannien New Zealand Holland Italien Østrig 837 Spanien 795 Belgien 661 Frankrig Tyrkiet 276 Danmark, Finland, Island, Irland, Norge, Polen, Sverige, Tjekkiet 0 Kilde: OECD Education at a Glance 2007 Udviklingen er blandt andet drevet af konkurrence mellem universiteter om at tilbyde undervisning og forskning i verdensklasse samt af presset på de offentlige udgifter og behovet for prioritering. Samlet set vil kommercialiseringen skabe et stigende pres for, at universiteter og forskningsinstitutioner overalt i verden i højere grad vil skulle legitimere deres offentlige finansiering. De skal i stigende omfang kunne dokumentere den samfundsmæssige nytte af forsknings- og uddannelsesaktiviteterne og samtidig generere egne indtægter. Den innovative økonomi Udvikling og anvendelse af viden er i stigende grad blevet et afgørende konkurrenceparameter på det globale marked. Det må derfor forventes, at de kommende årtiers samlede vækst og beskæftigelse vil være nært forbundet med samfundets evne til at innovere og iværksætte. Økonomisk vækst har traditionelt set været tæt knyttet til de to produktionsfaktorer arbejdskraft og kapital. Den industrielle revolution medførte en kraftig produktivitetsforøgelse, der blev opnået ved hjælp af standardiserede arbejdsprocesser og 18 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

19 Brugerbetaling i udvalgte OECD-lande ( ) Ingen studieafgifter Finland Island Norge Sverige * For statsborgere i lande uden for EU og EØS Samme studieafgift for indenlandske og udenlandske studerende Frankrig Italien Japan Korea Mexico Spanien Højere studieafgift for udenlandske studerende Australien Belgien* Canada Danmark* Estland* Holland* New Zealand USA Storbritannien* Tjekkiet* Tyrkiet Østrig* Kilde: OECD Education at a Glance 2007 investeringer i kapitalapparatet. Virksomhederne skabte værdi ved at optimere forskellige produktionsfaktorer, og den primære konkurrenceparameter var pris og kvalitet. Den sammenhæng, der tidligere var mellem producenternes ressourceforbrug og priserne hos forbrugerne, er ikke længere til stede i samme omfang. En stor del af værdien af fremtidens produkter ligger ikke i produktionsomkostningerne, men i den viden der ligger bag i form af produktudvikling, markedsføring, distribution, mv. Tendensen går i retning af øget konkurrence om produktudvikling og differentiering, og det stiller store krav til virksomheder og medarbejdere om at håndtere variation og indlæring. Den stigende betydning af viden og innovation er synlig i opgørelser af forskellige produktionsfaktorers bidrag til værditilvæksten i samfundet. Det centrale mål er totalfaktorproduktiviteten, som dækker over de produktivitetsstigninger, der er drevet af ny teknologi samt udvikling af produkter og processer. Som det fremgår af nedenstående figur, forklares en stor del af værditilvæksten af ændringer i totalfaktorproduktiviteten. Samlet set er totalfaktorproduktiviteten næsten fordoblet siden slutningen af 1960 erne, mens bidraget fra de øvrige produktionsfaktorer er væsentlig mindre og faldende, for så vidt angår arbejdskraft med kort uddannelse. Alt tyder på, at denne trend vil fortsætte og blive forstærket i de kommende år. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 19

20 Kapitel 2 Akkumuleret bidrag til ændring i værditilvæksten i Danmark 100 % Arbejdskraftydelser kort uddannelse It-kapitaltjenester Totalfaktorproduktivitet Arbejdskraftydelser lang uddannelse Fysisk kapital Kilde: Danmarks Statistik, 2005 De fleste OECD-lande gennemlever en strukturel forandring i overgangen fra landsbrugs- og industrisamfund til vidensamfund. I takt med, at basale behov bliver dækket, opstår der nye behov, og der forbruges mere i form af immaterielle produkter som fx services og oplevelser. Det er bl.a. afspejlet i den relative beskæftigelse i fremstillingsindustrien, der for Danmarks vedkommende faldt fra 18 til 14 pct. af arbejdsstyrken mellem 1997 og I dag står videnserviceerhvervene for ca. en tredjedel af værditilvæksten i den private sektor, og denne andel forventes at stige i de kommende år. De strukturelle ændringer forstærkes af en øget international arbejdsdeling, hvor traditionel fremstillingsindustri udflyttes og koncentreres i lande med billig arbejdskraft. De senere års kraftige vækst i bl.a. Kina er udtryk for denne tendens. Samlet set stiller udviklingen store krav til højindkomstlandenes evne til at være teknologisk førende og udvikle produkter i den øverste ende af værdikæden. Omfanget af den globale satsning på viden og innovation er bl.a. afspejlet i OECDlandenes offentlige og private investeringer i forskning og udvikling (FoU). I 1981 blev der i gennemsnit investeret 1,9 pct. af BNP i FoU i OECD-landene, mens det tilsvarende tal for 2005 var 2,3 pct. Når der tages højde for den økonomiske vækst i samme periode, er der tale om en meget anseelig nominel forøgelse af investeringerne. For EU-landene er den seneste udvikling bl.a. drevet af Barcelona-målene, som tilsiger en gennemsnitlig forøgelse af investeringerne i FoU til 3 pct. af BNP inden * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Innovationsrådet. Den danske strategi. Danmarks muligheder i det globale videnssamfund

Innovationsrådet. Den danske strategi. Danmarks muligheder i det globale videnssamfund Den danske strategi Danmarks muligheder i det globale videnssamfund Forord Globaliseringen er Danmarks store chance. Reelt har Danmark i disse år muligheden for at forny sit vækstgrundlag og sikre fremtidens

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE DEA / FBE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE APRIL 2008 2 FORORD... 4 FORMÅL OG RESULTATER... 5 1. PÅ VEJ MOD ØGET TVÆRDISCIPLINARITET...16 1.1 Viden over grænser

Læs mere

november 2008 Forretningsplan Danmark 2.0

november 2008 Forretningsplan Danmark 2.0 november 2008 Forretningsplan Danmark 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Forord: Nye udfordringer kræver nye svar 3 2. Vi har brug for politiske reformer 4 3. Nye muligheder nye udfordringer 8 4. Handlingsplan

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere