Rapport fra Fremtidspanelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Fremtidspanelet"

Transkript

1 Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer

2

3 Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer

4 Indhold Forord 5 K a p i t e l 1 Hovedbudskaber K a p i t e l 2 Tendenser Kapitel 3 Udfordringer » Udfordring 1: Vi skal tiltrække langt flere forskere og nøglemedarbejdere» Udfordring 2: Danmark skal deltage langt mere offensivt i den globale konkurrence om udenlandske studerende» Udfordring 3: Det globale og europæiske engagement i forskning skal øges» Udfordring 4: Flere unge skal tage en videregående uddannelse» Udfordring 5: Forskningsrådssystemet skal forenkles» Udfordring 6: Der skal ny retning i innovationspolitikken» Udfordring 7: Danmark skal være et laboratorium for fremtidens IKT» Udfordring 8: Digitaliseringen skal have brugerne i centrum» Udfordring 9: Universiteterne skal være vidensamfundets bedste arbejdspladser» Udfordring 10: Universitetskandidaterne skal have de rigtige kompetencer i vidensamfundet» Udfordring 11: Vi skal have meget bedre viden om effekterne af investeringerne i forskning og innovation» Udfordring 12: Partnerskaber og netværk skal være centrale styringsredskaber i vidensamfundet K a p i t e l 4 Fremtidspanelets anbefalinger Litteratur * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

5 Forord Derfor er en afgørende forudsætning for fremtidssikringen af vidensamfundet indgåelsen af en gensidig overenskomst, eller måske ligefrem en social kontrakt. En kontrakt mellem borgere, virksomheder, universitetsverdenen og det offentlige Vi er blevet bedt om at pege på, hvilke udfordringer Videnskabsministeriet skal forholde sig til i løbet af de næste 2000 dage. Vores udgangspunkt for opgaven er den opmærksomhed, som forskning, innovation, uddannelse og teknologi er genstand for i disse år. I Danmark er der en bred erkendelse af, hvor vigtige områderne er for Danmarks fremtid, og de tilføres derfor ekstra mange ressourcer. Et bredt politisk flertal har gennemført en række reformer af rammerne for især forskningen og de videregående uddannelser. Og som led i regeringens globaliseringsstrategi bliver der iværksat mange tiltag alle med det erklærede mål at styrke Danmarks viden- og teknologiudvikling. Samtidig har Danmark generelt et solidt udgangspunkt for at møde fremtidens udfordringer. Den danske model for indretningen af arbejdsmarkedet fremhæves og bruges som inspiration i en række lande. Ledigheden er rekordlav, og økonomien har indtil nu har været i solid vækst. På samme vis tegner en række centrale indikatorer for udviklingen af det danske vidensamfund et særdeles positivt billede. Dansk forskning er på et højt niveau, hvilket bevidnes af flotte internationale resultater med publicering og citationer og dansk erhvervslivs forskningsinvesteringer er høje set i en international sammenhæng. Danmark bruger mange ressourcer på de videregående uddannelser både pr. studerende og målt som andel af BNP. Danmark har erobret førstepladsen som verdens bedste it-nation i en rapport fra det uafhængige institut World Economic Forum. Nye tiltag skal have tid til at virke og lov til at vise deres effekt, før man sætter endnu >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 5

6 Forord flere skibe i søen. Men Danmarks solide udgangspunkt må ikke være en sovepude. Den globale konkurrence skærpes hele tiden og globaliseringen inden for videnområdet intensiveres. Det betyder, at vi hele tiden skal blive bedre. En verden, der bliver stadigt mere foranderlig, kræver en vilje til at justere og hurtigt rette op, hvor det viser sig nødvendigt. Forskning, innovation, uddannelse og ny teknologi samt en offensiv samarbejdsorienteret global tilgang skal ruste Danmark til at klare sig i konkurrencen. Vi er nødt til at klatre endnu højere op i den globale værdikæde for at fremtidssikre det danske vidensamfund. Og vi skal sørge for at finde vores helt egen placering i det globale samarbejde. Det handler om nano, bio og it, men det handler i lige så høj grad om design, ledelse, organisation, sprog, æstetik og kulturel indsigt. Udviklingen af det danske samfund har i høj grad været baseret på en unik evne til at tænke sociale systemer og løsninger sammen. Ved at videreføre denne evne til social, politisk og kulturel innovation kan vi skabe et vigtigt supplement til den teknologiske konkurrenceevne. En fremtidssikring af det danske vidensamfund handler også om at forøge det enkelte menneskes evne til at navigere og orientere sig i det moderne samfund. Vidensamfundet er et samfund, hvor uddannelse og forskning bidrager til at skabe lærende og myndige mennesker. Mennesker, der kan træffe selvstændige beslutninger, tage ansvar for egne handlinger og medvirke til udviklingen af samfundet socialt, politisk og kulturelt. Den eksplosive udvikling af ny viden og teknologi kombineret med globalisering indeholder gunstige perspektiver for Danmark, hvis vi formår at gennemføre de nødvendige tilpasninger af samfundsstrukturen. Men forandringerne slår uensartet igennem, sætter etablerede værdier op imod nytilkomne og skaber risiko for spændinger mellem samfundsinteresser. Derfor er en afgørende forudsætning for fremtidssikringen af vidensamfundet indgåelsen af en gensidig overenskomst, eller måske ligefrem en social kontrakt. En kontrakt mellem borgere, virksomheder, universitetsverdenen og det offentlige, som indebærer en fælles forståelse af mål og rammer for forandringsprocessen, Danmarks styrkepositioner og fordelingen af gevinster og byrder. Forholdet mellem universiteter og det omgivende samfund er særligt vigtigt i denne forbindelse, både i kraft af universiteternes rolle som centrale viden- og kulturbærende institutioner og fordi universiteterne med forskning og uddannelse leverer vidensamfundets vigtigste råstoffer. Skal universiteterne yde deres bedste er det vigtigt, at forskere, studerende og ledelse mærker samfundets opbakning og tillid. Omvendt forudsætter en sådan tillid, at universiteterne er sig deres ansvar som samfundsinstitutioner bevidst. På lang sigt er der fra samfundets side en legitim forventning om, at investeringerne i universiteterne 6 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

7 giver noget igen i form af bedre uddannelser, ekspertise, nytænkning og dannelse. Vores hensigt med rapporten er at angive nogle pejlemærker for debatten om fremtidens videnpolitik ved at pege på det, vi ser som de væsentligste udfordringer fremover. Vi har i arbejdet med rapporten konstant været udfordret af den svære balancegang mellem det alt for konkrete og det alt for generelle. Sigtelinjen er fremtiden, men trods alt den nære fremtid. Vi har derfor søgt den gyldne middelvej mellem ren futurologi og decideret handlingsplan. Af samme årsag har vi ikke udpeget lovende fremtidige satsningsområder for dansk forskning og erhvervsliv eller givet forslag til konkrete initiativer inden for traditionelle styrkepositioner som fx energi- eller miljøområdet. Leder man efter konkrete forslag til færdigstøbte initiativer, vil man således lede forgæves. Til gengæld et det vores håb, at vi med rapporten kan give bolden op til en bred og konstruktiv debat mellem borgere, politikere, og engagerede aktører fra universiteter, organisationer og virksomheder om, hvad de næste skridt skal være. God læselyst! Fremtidspanelet Panelets otte medlemmer er udpeget af videnskabsministeren i deres personlige egenskab:» Lars Nørby Johansen (formand), direktør» Soulaima Gourani, bærer BNY-titlerne Talent2004 og Rising Star 2004, medvirker i bøgerne Succes Piloterne og PowerQvinder» Charlotte Sahl-Madsen, CEO, Danfoss Universe A/S» Jørgen Ørstrøm Møller, Visiting Senior Research Fellow, ISEAS, Singapore. Tidl. dansk ambassadør i bl.a. Singapore» Klaus Mølmer, centerleder og professor i kvantefysik ved Aarhus Universitet» Søren Bo Nielsen, professor i økonomi ved CBS» Johannes Riis, mag.art., litterær direktør på forlaget Gyldendal» Katrine Worsaae, forskningslektor i zoologi ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har Fremtidspanelet afholdt et seminar den 8-9. oktober 2007 og har derudover mødtes i alt fem gange. Vi vil i den forbindelse gerne takke alle deltagere og oplægsholdere for spændende og inspirerende bidrag til arbejdet. Panelet vil desuden gerne takke for de bidrag, der er indkommet via hjemmesiden På hjemmesiden kan man også læse panelets kommissorium. Panelet er blevet sekretariatsbetjent af Videnskabsministeriet. RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 7

8 K a p i t e l 1 Hovedbudskaber At vi kan være i verdensklasse på alle hovedområder er en myte, som vi er bedst tjent med at gøre op med hurtigst muligt. Som vidensamfund er Danmark i verdensklasse på nogle få områder, men på langt de fleste områder findes eliten uden for Danmark. Forskning eller udflytning. Sådan har tidens mantra for videnpolitikken lydt indtil nu. Globaliseringen og den teknologiske udvikling gør det strengt nødvendigt at være bedre, når de andre er billigere. Og derfor investeres der med god ret i disse år massivt i forskning, innovation, uddannelse og teknologi i Danmark. Men nye udfordringer melder sig hele tiden. Særligt presserende er en offensiv tilgang til globaliseringen af videnområdet, den øgede mangel på talent og arbejdskraft samt behovet for at få spredt den viden, som de omfattende nye midler til forskning er med til at skabe. Desuden er det nødvendigt at udvikle offentlige styrings- og ledelsesformer, som matcher behovene i vidensamfundet.» Danmark skal gå helhjertet ind i internationaliseringen og bruge vores særlige styrkepositioner som rambuk Danmark skal blive bedre til at tiltrække og fastholde forskningsvirksomheder, forskere, nøglemedarbejdere og studerende. Det gør vi ved at satse på vores særlige styrkepositioner og ved at sørge for, at vejen til og fra Danmark for den enkelte virksomhed, studerende eller forsker er så smidig og ubesværet som muligt. Regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 satte fokus på en række helt relevante problemstillinger, fra uddannelsessystemet over erhvervspolitikken. Alligevel mener vi, at der er grund til at nuancere strategiens overordnede budskab om, at Danmark skal være i verdensklasse over hele linjen for at stå sig i den globale konkurrence. At vi kan være i verdensklasse på alle hovedområderne er en myte, som vi er bedst tjent med at gøre op med hurtigst muligt. Som vidensamfund er Danmark i verdensklasse på nogle få områder, men på langt de fleste områder findes eliten uden for Danmark. 8 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

9 Tillader vi os selv et mere nøgternt blik på Danmarks styrker og svagheder, åbner vi for mere realistiske strategier for fremtiden. Det er for eksempel klart, at netop fordi Danmark ikke udgør verdensklassen på alle områder, skal internationalt samarbejde sættes i højsædet. Sådan får vi adgang til den viden og de kompetencer, vi ikke selv har. Vi skal blive meget bedre til at gribe de muligheder, der ligger i den tiltagende globalisering af vidensektoren. Stadig flere unge søger over grænserne for at få en uddannelse, og forskere og andre videnmedarbejdere er blandt de mest mobile medlemmer af den globale arbejdsstyrke. Universiteterne er samtidig blevet internationale aktører, der opretter udenlandske filialer og indgår alliancer for at stå sig godt i den hårde konkurrence om at tiltrække studerende, topforskere og forskningsfinansiering fra hele verden. På samme måde er større danske forskningsvirksomheder i dag internationale organisationer med omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter i udlandet. At virksomhederne bliver multinationale, er et konkret udtryk for, at verdens private forskningsinvesteringer bliver stadig mere rodløse globalt set. Med et enkelt slag kan de samlede danske forskningsinvesteringer blive reduceret eller forøget, når sådanne virksomheder flytter væk eller slår sig ned i Danmark. For at udnytte denne globalisering af vidensektoren skal vi blive langt bedre til at sende egne studerende ud og til at tiltrække og fastholde udenlandske studerende, forskere, forskningsvirksomheder og nøglemedarbejdere i Danmark. Og det kræver, at vi gør det meget nemmere for danske studerende og videnarbejdere at cirkulere mellem Danmark og udenlandske videncentre. Samtidig skal de danske universiteter have de bedst mulige vilkår for at øge deres internationale engagement. Danmark skal være en aktiv og attraktiv del af det globale kredsløb for videnarbejdere, forskere, studerende, forskningsinvesteringer og teknologi. At vi kun er verdensklasse på få områder, betyder samtidig, at vi skal være langt bedre til at udvikle og kende sådanne særlige styrkepositioner. Erfaringen fra de seneste ti års konkurrence mellem globale virksomheder er, at de der koncentrerer sig om kernefunktionerne klarer sig bedst, mens de der spreder sig over et bredere felt uden kernefunktioner, sakker agterud. Det samme gælder et lands konkurrenceevne. Med begrænsede ressourcer til sin rådighed må Danmark værne om sine styrkepositioner. Det betyder ikke nødvendigvis en topstyring af udviklingen, men at hver enkelt institution, center og virksomhed støtter op om de enheder og miljøer, der er mellem de førende globalt set. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 9

10 Kapitel 1» Vi skal have langt flere højtuddannede. En forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv kan rykke os et skridt i den rigtige retning Hvis Danmark skal klare sig i den stadigt skrappere globale konkurrence, skal flere unge have en videregående uddannelse. Mindst 15 pct. af væksten i den danske produktion i perioden kan føres tilbage til, at virksomhederne i stigende grad efterspurgte og ansatte højtuddannede medarbejdere. Kan vi ikke stille med en tilstrækkelig kvalificeret arbejdsstyrke finder de globalt mobile virksomheder hurtigt andre steder at slå sig ned, og de der bliver tilbage får ringere mulighed for at skabe værdi for samfundet. Når vi skal øge antallet af højtuddannede, tegner der sig tre væsentlige udfordringer. Dels skal flere unge motiveres til at påbegynde en videregående uddannelse. Dels skal de unge, der faktisk begynder at studere, hurtigere igennem studierne. Og dels skal det forebygges, at de unge ikke falder fra undervejs. Chancen for at fuldføre en universitetsuddannelse er i dag ni gange så stor for studerende, der kommer fra en baggrund med mindst én universitetsuddannet forælder som for studerende, hvis forældre har en grundskoleuddannelse. Den store forskel er ikke alene et udtryk for social ulighed, men set fra en samfundmæssig vinkel også et massivt spild af potentiale. En stor gruppe unge får således ikke en lang videregående uddannelse, selvom de tilsyneladende har kvalifikationerne til det. Fx gennemfører kun 48 pct. af børn af ufaglærte arbejdere med et karaktergennemsnit fra gymnasiet eller hf på 10 eller derover en lang videregående uddannelse, mens andelen blandt dem med akademikerforældre er 77 pct. Det kan vi som samfund gøre bedre. Og det kan universiteterne gøre bedre. Universiteterne skal være med til at sikre, at en større andel af de studenter, der tydeligvis har kvalifikationerne, også motiveres til at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse. De bør samtidig øge indsatsen for at rekrutte gennem tæt kontakt til såvel studenter som forældre. Samtidig bør der eksperimenteres langt mere med undervisningsformer og opbygning af studiemiljøer, der kan virke tiltrækkende på unge, der kommer fra ikke-akademiske hjem.» Vi skal være meget bedre til at dele viden Der produceres i dag betydelig og værdifuld viden i de danske videninstitutioner, og der har de senere år været meget opmærksomhed på finansieringen og rammerne for 10 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

11 den offentlige forskning. Det er helt indlysende, at fokus på videnproduktionen skal fastholdes fremover. Men udfordringen i de næste år er tillige at styrke videnspredningen til samfundet. Ellers risikerer vi, at vi ikke får tilstrækkeligt udbytte af de store investeringer. I et land som Danmark med mange små og mellemstore virksomheder kan vigtigheden af denne opgave ikke overvurderes. Derfor er det meget positivt, at der gennem de sidste år er kommet en større forståelse af, at et af de mest centrale elementer af universiteternes virke er en effektiv videndeling med det omgivende samfund. Men der er fortsat et massivt behov for øget samarbejde mellem erhvervslivet og den offentlige sektor om forskning, og for at øge forskernes mobilitet mellem offentlig og privat ansættelse. Samtidig ligger der et stort potentiale i, at få flere akademikere ansat i de små og mellemstore virksomheder, ligesom det er vigtigt, at arbejdsmarkedet forstår at gøre brug af kandidater med utraditionelle uddannelser. Universiteternes videndeling foregår på mange måder stadig i en separat kuvøse adskilt fra den generelle forsknings- og uddannelsesindsats. Det er helt afgørende, at videndelingsaktiviteter bliver et ligestillet område på universiteterne. Her har universiteterne initiativpligten. En særskilt udfordring for universiteterne findes inden for humaniora og samfundsvidenskab. 68 pct. af de studerende i Danmark læser humaniora eller samfundsvidenskab. Derfor er det helt centralt, at forskning og uddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab er relevante i forhold til det arbejdsmarked, der skal modtage de færdiguddannede kandidater det være sig gymnasieskolerne eller andre private eller offentlige virksomheder. Fremtidens innovationspolitik bør samtidig sigte på at udvikle stærke offentlige/ private partnerskaber på faglige felter, hvor der er behov for nytænkning og innovation hos såvel den offentlige part som i private virksomheder. Igangsættelse af sådanne målrettede innovationsalliancer vil på længere sigt skabe gode muligheder for at fremme danske styrkepositioner.» Videnpolitikken skal have vægt på rammestyring frem for detailstyring Vidensamfundet er kendetegnet ved kompleksitet og hurtige forandringer. Det gælder ikke mindst vilkårene for videninstitutionerne og de videntunge virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Videnskabsministeriet ikke utilsigtet kommer til at virke for en >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 11

12 Kapitel 1 fastholdelse af status quo. Tværtimod bør Videnskabsministeriets styringsværktøjer understøtte udvikling og tilpasning. Sigtelinjerne i de seneste års videnpolitik har netop været at delegere ledelses- og beslutningskompetence til institutioner og råd til gengæld for klare aftaler om udviklingsmål eller aftaler om, at de offentlige midler fordeles efter faste kvali-tetskriterier. Udfordringen i de kommende år bliver at modstå fristelsen til at indføre hurtige løsninger via detailregulering og kontrol. Det er først og fremmest de visionære ledelser og motiverede videnmedarbejdere i private og offentlige virksomheder, der skal skabe resultaterne, og sådan nogle trives nu engang bedst med en høj grad af selvbestemmelse og plads til at forfølge nye og måske skæve idéer. Derfor vil der være behov for, at Videnskabsministeriet i de kommende år udvikler partnerskaber og en dialogbaseret tilgang til styring med inddragelse af ministeriets vigtigste interessenter. Det vil samtidig give universiteterne tid og ro til at udfylde de nye rammer skabt af universitetsreformen og udvikle de styrings- og ledelsesformer, der passer bedst til dem. Større selvbestemmelse til universiteterne forudsætter evnen til effektiv selvstyring. Derfor er det vigtigt, at universiteterne bidrager til at udvikle de styringsværktøjer, som gør det muligt at udforme udviklingsstrategier for den enkelte institution dvs. metoder til opstilling af mål, benchmarking, evalueringer osv. Arbejdsmiljø og karriereveje for videnmedarbejderne bør desuden i de kommende år være et væsentligt fokus på universiteterne. Universiteterne skal være attraktive arbejdspladser, og der skal være gode ledelsesmæssige rammer om de universitetsansatte, som i sidste ende er dem, der skal levere den forskning og undervisning af høj kvalitet, vi som samfund er helt afhængige af. 12 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

13 K a p i t e l 2 Tendenser betydning Vi har valgt at pege på seks overordnede tendenser på videnområdet, som vi forventer, vil få særlig stor for det danske vidensamfunds udvikling Vi har valgt at pege på seks overordnede tendenser på videnområdet, som vi forventer, vil få særlig stor betydning for det danske vidensamfunds udvikling. Samspillet mellem disse seks tendenser, og danske forhold har fået os til i de følgende afsnit at opstille 12 udfordringer, hvis imødegåelse vil være af central betydning for det danske vidensamfunds udvikling i de næste 2000 dage og formentlig længere endnu. Opstillingen af de overordnede tendenser er udtryk for, hvad vi med nutidens øjne gætter på, fremtiden vil bringe. Tendenserne er en fremskrivning af nutidige og historiske udviklingstræk kombineret med en udfoldelse af den forventede konsekvens af en række teknologiske og samfundsmæssige udviklinger (CIFS 2006). Opstillingen af de overordnede tendenser er i sagens natur ikke en eksakt videnskabelig øvelse, men et nyttigt analyseinstrument i forbindelse med strategiske valg og langsigtede beslutninger. De seks tendenser er:» Globalisering» Kommercialisering» Den innovative økonomi» Videnmedarbejdere» Teknologiske fremskridt» Netværksorganisering Globalisering Verdens stater og befolkninger bliver stadig tættere knyttet sammen. Borgerne interagerer og bevæger sig i stigende omfang på tværs af landegrænser, den internationale >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 13

14 Kapitel 2 samhandel er stigende, kapitalbevægelserne er globale, og de finansielle markeder bliver stadig mere integrerede. Denne udvikling er blandt andet blevet understøttet af økonomiske politikker med øget vægt på frihandel samt det faktum, at kommunikation og transport af varer og personer på tværs af grænser foregår stadig mere ubesværet. Ændringer i kommunikations- og transportomkostninger, indeks Omkostninger ved at transportere en passager 1 km med fly Omkostninger ved telefonsamtale på tre minutter mellem London og New York ,4 Omkostninger ved brug af satellit Kilde: OECD Staying Competitive in the Global Economy (2007) Som en del af globaliseringen er der på europæisk niveau sket en tættere politisk integration i den Europæiske Union. På videnområdet er der bl.a. sket en stigende europæisk harmonisering af uddannelsesområdet, en stigende europæisk forsker- og studentermobilitet, udvikling af europæiske finansieringsinstrumenter af forskning og innovation samt en vidtforgrenet europæisk regulering af IKT-området. Globaliseringen vil medføre, at erhvervslivets forskning i fremtiden bliver et endnu mere internationalt foretagende, end det er tilfældet i dag. Det vil bl.a. komme til udtryk gennem en større spredning i de udenlandske investeringer i forskning og udvikling. Således er værdien af den forskning, der udføres af udenlandskejede virksomheder i OECD steget fra 33,9 mia. US$ i 1995 til 70,6 mia. US$ i I samme periode er andelen af forskning, der udføres af udenlandskejede virksomheder, steget i næsten samtlige OECD-lande. I Sverige, Storbritannien og Australien udgør denne andel over 40 pct. af den private forskning. Der er tegn på, at virksomhedernes udenlandske investeringer i forskning og udvikling i stigende omfang vil blive placeret i Indien og Kina. I de senere år er der således sket et fald i andelen af USA s forskningsinvesteringer, som går til EU, mens det modsatte gør sig gældende for Asien (OECD 2006a). Tendensen peger i retning af, at den vestlige verden, og i særdeleshed EU-landene, i de kommende år vil være stillet over for behovet for en markant oprustning i kampen om at tiltrække internationale forskningsinvesteringer. På forskningsområdet vil globaliseringen og EU-samarbejdet betyde en stadig højere grad af internationalt samarbejde. Denne trend kommer allerede til udtryk i en stor stigning i antallet af fælles patentansøgninger udfærdiget af forskere fra forskellige 14 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

15 lande. Det samme gør sig gældende for artikler udarbejdet i fællesskab af forskere med forskellig nationalitet. Mellem 1990 og 2005 steg internationale publikationsfællesskaber således fra 8,7 til 17,4 pct. af verdens samlede videnskabelige publikationer. Endvidere er forskere langt mere tilbøjelige til at citere udenlandske kollegers arbejde end tidligere. Og offentlig forskning finansieres i stadig stigende omfang af udenlandske kilder. 10 % Andel af offentlig forskning (universiteter) finansieret af udenlandske kilder Danmark Finland Kilde: OECD (2005) Frankrig Tyskland Holland Norge Sverige Storbritannien Fremtiden vil med andre ord byde på stigende muligheder for at opbygge og udveksle ny viden i fællesskab med forskere fra andre lande. Men forudsætningen er dansk forskning af så høj kvalitet, at vi er en attraktiv samarbejdspartner. Globaliseringen betyder også, at forskere bliver stadig mere mobile. Sammensætningen af de fleste OECD-landes ph.d.-studerende bliver eksempelvis stadig mere international. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 15

16 Kapitel 2 50% Udenlandske ph.d.er i procent af det samlede antal ph.d.er i værtslandet Mexico (2002) Slovakiet Tyrkiet (1999) Korea (2003) Italien Finland Tjekkiet Ungarn Portugal n.a. Island n.a. Spanien Norge Sverige Danmark Østrig USA (2001) Australien Belgien Canada New Zealand Storbritannien Schweiz Kilde: OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 Den samlet set øgede forskermobilitet er bl.a. drevet af USA, der er langt den største aftager af forskere og et af de få lande, der modtager flere forskere, end det eksporterer. Denne udvikling skyldes bl.a., at stadig flere udenlandske ph.d.studerende tager ophold i USA, og at en stor del af disse bliver i USA efter opnåelsen af ph.d.graden. Det gælder for de fleste OECD-lande, at for hver 100 forskere i hjemlandet befinder der sig mellem to og fire i USA (OECD 2007). Den øgede forskermobilitet skaber muligheder for et brain gain ; men for de lande, der ikke formår at udvikle og fastholde forskningsmiljøer af høj kvalitet, vil et tiltagende brain drain kunne blive en reel trussel. Omfanget af denne udfordring vil blive forstærket som følge af små ungdomsårgange og en dalende interesse for naturvidenskabelige uddannelser i en række OECD-lande. Globaliseringen inden for uddannelsesområdet tiltager ligeledes kraftigt. På verdensplan påbegynder stadig flere unge en videregående uddannelse. Af dem er der en stigende andel, der tager til udlandet for at uddanne sig. I 1975 blev uddannet uden for deres hjemland, og i 2005 var tallet 2,7 mio. (OECD 2006b). I en analyse lavet for den australske regering estimeres det, at dette tal vil stige til 7,2 mio. studerende i 2025, og at 70 pct. af disse studerende vil være fra Asien (IDP Australia 2002). Hovedparten af de internationale studerende søger mod OECD-landene og en stor del heraf 16 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

17 til de engelsktalende lande. Konsekvenser af denne udvikling i kombination med en øget kommercialisering af uddannelsesområdet uddybes nedenfor. Kommercialisering Der er en stærk tendens til, at stadig flere ydelser dækkes gennem markedet frem for gennem den offentlige sektor. Det skyldes dels, at forbrugerne efterspørger mere differentierede og unikke produkter, dels at en række sektorer, der tidligere var statsligt regulerede, er blevet liberaliseret. Tendensen til øget kommercialisering slår også igennem på forsknings- og uddannelsesområdet. På forskningsområdet er der således i hele den vestlige verden en tendens til, at universiteterne opfordres og gives incitament til at patentere eller på anden måde kommercialisere forskningsresultater samt til at øge samarbejdet med erhvervslivet. Derfor har mange universiteter oprettet kommercialiserings- og teknologioverførselsenheder og sat fokus på håndtering af intellektuel ejendomsret. Der ses endvidere en tendens til at lægge mere vægt på konkurrence som en metode til at fordele forskningsmidler. Samtidig afsættes der flere forskningsmidler fra politisk hold til temaer, der vurderes at kunne føre til gevinster for erhvervslivet. På uddannelsesområdet ses samme tendens. I 2004 blev værdien af studentermobiliteten anslået af OECD til at udgøre 40 mia. US$ i eksportindtægter (OECD 2006c), og i takt med den forventede ekspansion af dette marked vil stadig flere lande søge at positionere sig. Allerede i dag har en del universiteter oprettet afdelinger eller filialer i udlandet og alt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. For eksempel læser ca. en tredjedel af de studerende på de australske universiteter ved filialer i udlandet, hvilket er en fordobling siden midten af 1990 erne. Væksten i det globale uddannelsesmarked åbner for store økonomiske muligheder for de lande, der formår at skabe sig et godt navn. Men samtidig kan udviklingen medføre økonomiske problemer for lande, der modtager mange udenlandske studerende og ikke opkræver studieafgift fra de udenlandske studerende. Endelig kan universiteterne i en række lande blive svækket i det omfang, at stadig flere studerende vælger at tage deres uddannelse i udlandet. I takt med udbygningen af det globale uddannelsesmarked er der samtidig en voksende international politisk diskussion af, hvorvidt hele uddannelsesområdet skal inkluderes inden for rammerne af GATS. Det vil sige de internationale forhandlinger under WTO om handel med serviceydelser. Bliver uddannelsesområdet inkluderet, vil fremtiden indebære et pres mod mindre national regulering af området og en intensiveret international konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner. En anden markant udvikling vedrørende kommercialiseringen på uddannelsesområdet er øget privat udbud af videregående uddannelse og anvendelse af brugerbetaling i en række lande. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 17

18 Kapitel 2 Gennemsnitlig årlig studieafgift opkrævet af offentlige universiteter over for egne statsborgere i udvalgte OECD-lande ( ) Lande US$ (PPP) USA Japan Korea Australien Canada Storbritannien New Zealand Holland Italien Østrig 837 Spanien 795 Belgien 661 Frankrig Tyrkiet 276 Danmark, Finland, Island, Irland, Norge, Polen, Sverige, Tjekkiet 0 Kilde: OECD Education at a Glance 2007 Udviklingen er blandt andet drevet af konkurrence mellem universiteter om at tilbyde undervisning og forskning i verdensklasse samt af presset på de offentlige udgifter og behovet for prioritering. Samlet set vil kommercialiseringen skabe et stigende pres for, at universiteter og forskningsinstitutioner overalt i verden i højere grad vil skulle legitimere deres offentlige finansiering. De skal i stigende omfang kunne dokumentere den samfundsmæssige nytte af forsknings- og uddannelsesaktiviteterne og samtidig generere egne indtægter. Den innovative økonomi Udvikling og anvendelse af viden er i stigende grad blevet et afgørende konkurrenceparameter på det globale marked. Det må derfor forventes, at de kommende årtiers samlede vækst og beskæftigelse vil være nært forbundet med samfundets evne til at innovere og iværksætte. Økonomisk vækst har traditionelt set været tæt knyttet til de to produktionsfaktorer arbejdskraft og kapital. Den industrielle revolution medførte en kraftig produktivitetsforøgelse, der blev opnået ved hjælp af standardiserede arbejdsprocesser og 18 * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

19 Brugerbetaling i udvalgte OECD-lande ( ) Ingen studieafgifter Finland Island Norge Sverige * For statsborgere i lande uden for EU og EØS Samme studieafgift for indenlandske og udenlandske studerende Frankrig Italien Japan Korea Mexico Spanien Højere studieafgift for udenlandske studerende Australien Belgien* Canada Danmark* Estland* Holland* New Zealand USA Storbritannien* Tjekkiet* Tyrkiet Østrig* Kilde: OECD Education at a Glance 2007 investeringer i kapitalapparatet. Virksomhederne skabte værdi ved at optimere forskellige produktionsfaktorer, og den primære konkurrenceparameter var pris og kvalitet. Den sammenhæng, der tidligere var mellem producenternes ressourceforbrug og priserne hos forbrugerne, er ikke længere til stede i samme omfang. En stor del af værdien af fremtidens produkter ligger ikke i produktionsomkostningerne, men i den viden der ligger bag i form af produktudvikling, markedsføring, distribution, mv. Tendensen går i retning af øget konkurrence om produktudvikling og differentiering, og det stiller store krav til virksomheder og medarbejdere om at håndtere variation og indlæring. Den stigende betydning af viden og innovation er synlig i opgørelser af forskellige produktionsfaktorers bidrag til værditilvæksten i samfundet. Det centrale mål er totalfaktorproduktiviteten, som dækker over de produktivitetsstigninger, der er drevet af ny teknologi samt udvikling af produkter og processer. Som det fremgår af nedenstående figur, forklares en stor del af værditilvæksten af ændringer i totalfaktorproduktiviteten. Samlet set er totalfaktorproduktiviteten næsten fordoblet siden slutningen af 1960 erne, mens bidraget fra de øvrige produktionsfaktorer er væsentlig mindre og faldende, for så vidt angår arbejdskraft med kort uddannelse. Alt tyder på, at denne trend vil fortsætte og blive forstærket i de kommende år. >> RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08 * 19

20 Kapitel 2 Akkumuleret bidrag til ændring i værditilvæksten i Danmark 100 % Arbejdskraftydelser kort uddannelse It-kapitaltjenester Totalfaktorproduktivitet Arbejdskraftydelser lang uddannelse Fysisk kapital Kilde: Danmarks Statistik, 2005 De fleste OECD-lande gennemlever en strukturel forandring i overgangen fra landsbrugs- og industrisamfund til vidensamfund. I takt med, at basale behov bliver dækket, opstår der nye behov, og der forbruges mere i form af immaterielle produkter som fx services og oplevelser. Det er bl.a. afspejlet i den relative beskæftigelse i fremstillingsindustrien, der for Danmarks vedkommende faldt fra 18 til 14 pct. af arbejdsstyrken mellem 1997 og I dag står videnserviceerhvervene for ca. en tredjedel af værditilvæksten i den private sektor, og denne andel forventes at stige i de kommende år. De strukturelle ændringer forstærkes af en øget international arbejdsdeling, hvor traditionel fremstillingsindustri udflyttes og koncentreres i lande med billig arbejdskraft. De senere års kraftige vækst i bl.a. Kina er udtryk for denne tendens. Samlet set stiller udviklingen store krav til højindkomstlandenes evne til at være teknologisk førende og udvikle produkter i den øverste ende af værdikæden. Omfanget af den globale satsning på viden og innovation er bl.a. afspejlet i OECDlandenes offentlige og private investeringer i forskning og udvikling (FoU). I 1981 blev der i gennemsnit investeret 1,9 pct. af BNP i FoU i OECD-landene, mens det tilsvarende tal for 2005 var 2,3 pct. Når der tages højde for den økonomiske vækst i samme periode, er der tale om en meget anseelig nominel forøgelse af investeringerne. For EU-landene er den seneste udvikling bl.a. drevet af Barcelona-målene, som tilsiger en gennemsnitlig forøgelse af investeringerne i FoU til 3 pct. af BNP inden * RAPPORT FRA FREMTIDSPANELET 08

Globalisering. Den danske model

Globalisering. Den danske model Globalisering Den danske model Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale samarbejder mellem nationer, regioner, lokale myndigheder, virksomheder,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere