UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender /2106(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2010 (2011/2106(INI)) Udvalget for Andragender Ordfører: Iliana Malinova Iotova PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI_AnnOmbud INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...9 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2010 (2011/2106(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2010, der henviser til artikel 24, stk. 3, og artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der henviser til artikel 41 og 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der henviser til sin beslutning af 18. juni 2008 om vedtagelse af Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv 1, der henviser til rammeaftalen om samarbejde, som blev indgået mellem Europa- Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand den 15. marts 2006 og trådte i kraft den 1. april 2006, der henviser til gennemførelsesbestemmelserne af 1. januar 2009 til Ombudsmandens statut 2, der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed, der henviser til forretningsordenens artikel 205, stk. 2, andet og tredje punktum, der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A7-0000/2011), A. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2010 formelt blev forelagt for Europa-Parlamentets formand den 10. maj 2011, og at ombudsmanden, Nikiforos Diamandouros, forelagde den for Udvalget for Andragender den 23. maj 2011 i Bruxelles, B. der henviser til, at det i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder hedder, at: "Enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer", C. der henviser til, at det i chartrets artikel 43 hedder, at: "Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med 1 EUT L 189 af , s Fastlagt den 8. juli 2002 og ændret ved Ombudsmandens afgørelser af 5. april 2004 og 3. december PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner", D. der henviser til, at der foreligger fejl eller forsømmelser, når en offentlig myndighed ikke handler i overensstemmelse med en bindende regel eller et bindende princip. E. der henviser til, at Nikiforos Diamandouros blev genvalgt til europæisk ombudsmand af Parlamentet på plenarmødet i Strasbourg den 20. januar 2010 og aflagde ed for Domstolen i Luxembourg den 25. oktober 2010, F. der henviser til, at den europæiske ombudsmandsinstitution fejrede sin 15-års-fødselsdag den 27. september 2010; der henviser til, at Ombudsmanden i løbet af halvandet årti har besvaret mere end klager og gennemført mere end undersøgelser om mulige tilfælde af fejl og forsømmelser; G. der henviser til, at Ombudsmanden benyttede institutionens 15-års-fødselsdag som anledning til at iværksætte en ny strategi for sit mandat i tidsrummet ; der henviser til, at denne strategi fokuserer på at lytte til interessenter, levere hurtigere resultater, have positiv indvirkning på EU s forvaltningskultur, levere lettilgængelige og nyttige oplysninger til interessenter og offentligheden og konstant genoverveje, hvordan ressourcerne bruges, H. der henviser til, at Ombudsmanden i 2010 modtog klager; der henviser til, at dette tal repræsenterer et fald på over 400 klager i forhold til 2009, I. der henviser til, at Ombudsmanden i 2010 afsluttede 326 undersøgelser (318 i 2009), hvoraf 323 var baseret på klager; der henviser til, at det gennemsnitlige tidsforbrug ved gennemførelse af undersøgelser faldt fra 13 måneder i 2008 til 9 måneder i 2009 og 2010; der henviser til, at de fleste undersøgelser blev afsluttet inden for et år (66 %) og over halvdelen (52 %) inden for tre måneder, J. der henviser til, at Ombudsmanden kan indlede undersøgelser på eget initiativ, når han agter at undersøge et muligt tilfælde af fejl eller forsømmelser på grundlag af en klage fra en ikke-klageberettiget person, eller når der ser ud til at foreligge et systemisk problem i institutionerne; der henviser til, at Ombudsmanden i 2010 afsluttede tre undersøgelser på eget initiativ og indledte yderligere seks sådanne undersøgelser, K. der henviser til, at 65 % af de undersøgelser, der blev indledt i 2010, vedrørte Kommissionen (56 % i 2009), 10 % vedrørte Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), 7 % Parlamentet, 2 % EU-Rådet og 1 % Den Europæiske Unions Domstol, L. der henviser til, at i over halvdelen af de sager (55 %), der blev afsluttet i 2010, accepterede den berørte institution en mindelig løsning eller afgjorde sagen, M. der henviser til, at Ombudsmanden kan fremsætte yderligere bemærkninger, hvis der i forbindelse med behandlingen af en sag viser sig en lejlighed til at forbedre EUforvaltningens kvalitet; der henviser til, at Ombudsmanden fremsatte yderligere bemærkninger i 14 sager i 2010 (et lavere tal end i 2009, hvor det skete i 28 sager) med henblik på at højne kvaliteten af den service, borgerne modtager, PE v /12 PR\ doc

5 N. der henviser til, at der fremsættes en kritisk bemærkning, når i) den berørte institution ikke længere kan rette op på den konstaterede fejl eller forsømmelse, ii) den konstaterede fejl eller forsømmelse ikke har generelle følgevirkninger, eller iii) en opfølgning fra Ombudsmandens side ikke anses for påkrævet, O. der henviser til, at en kritisk bemærkning for klageren bekræfter, at klagen er berettiget, og for den pågældende institution angiver, hvad der er gjort forkert, således at fejl eller forsømmelser kan undgås fremover; der henviser til, at der i de seneste år er sket et vedvarende fald i antallet af kritiske bemærkninger, med en nedgang fra 44 i 2008 og 35 i 2009 til 33 i 2010, P. der henviser til, at der fremsættes et forslag til henstilling i de sager, hvor opfølgning fra Ombudsmandens side er påkrævet, hvor det er muligt at rette op på den konstaterede fejl eller forsømmelse, eller hvor den konstaterede fejl eller forsømmelse er særligt alvorlig eller har generelle følgevirkninger, Q. der henviser til, at Ombudsmanden konstaterede tilfælde af fejl eller forsømmelser i 12 % af sagerne (40 tilfælde) i 2010; der henviser til, at han opnåede et positivt udfald i syv af disse sager ved at fremsætte forslag til henstillinger, R. der henviser til, at hvis en institution eller et organ ikke svarer tilfredsstillende på et forslag til henstilling, kan Ombudsmanden sende en særlig beretning til Europa- Parlamentet, S. der henviser til, at en særlig beretning er Ombudsmandens sidste udvej og er det sidste konkrete skridt, som han kan tage i forbindelse med behandlingen af en sag, idet vedtagelsen af en beslutning og udøvelsen af Parlamentets beføjelser skal vurderes politisk i Parlamentet, T. der henviser til, at Ombudsmanden forelagde Parlamentet én særlig beretning i 2010, 1. godkender Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2010 og gratulerer Ombudsmanden med hans genvalg i januar 2010; 2. tager til efterretning, at Ombudsmanden har udviklet en ny strategi for sin indeværende embedsperiode, og at denne strategi danner grundlag for hans initiativer og aktiviteter; noterer sig, at denne strategi bl.a. omfatter en vedvarende dialog med klagerne, civilsamfundet og andre interessenter, hvor den bedste praksis identificeres i samarbejde med og efter høring af kollegerne i Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd, hvor EUprocedurerne gøres mere rimelige og mere gennemsigtige, og hvor der gøres en indsats for at fremme en serviceorienteret kultur i forvaltningerne i EU-institutionerne; 3. betragter den rolle, som Ombudsmanden spiller med henblik på at øge åbenheden og ansvarligheden i EU's beslutningsprocesser og forvaltning, som et væsentligt bidrag til skabelsen af en Union, hvor beslutningerne træffes "så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt", jf. artikel 1, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union; 4. erindrer om, at den europæiske ombudsmandsinstitution fejrede sin 15-års-fødselsdag den 27. september 2010; bemærker, at Ombudsmanden i løbet af disse 15 år har besvaret over PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 klager og spillet en fremtrædende rolle i bestræbelserne på at hjælpe EUinstitutionerne med at yde retsbeskyttelse og højne kvaliteten af deres forvaltningsarbejde; 5. noterer sig, at erfaringerne fra disse 15 års virksomhed har givet ombudsmandsinstitutionen en reel indsigt i udviklingstendenserne med hensyn til fejl og forsømmelser, systemiske problemer og strukturbetingede svagheder i forvaltningerne, således at ombudsmandsinstitutionen kan vejlede forvaltningerne med henblik på at undgå en gentagelse af fejl og forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden af deres arbejde; 6. hilser med tilfredshed Ombudsmandens initiativ med regelmæssigt at offentliggøre undersøgelser, hvor han behandler EU-institutionernes opfølgning af hans kritiske bemærkninger og yderligere bemærkninger; noterer sig, at det samlede resultat for tilfredsstillende opfølgning i 2009 var på 81 % (94 % hvad angår yderligere bemærkninger og 70 % hvad angår kritiske bemærkninger); anser dette for en opmuntrende udvikling; mener ikke desto mindre, at der fortsat bør ske forbedringer, særlig hvad angår tallet for kritiske bemærkninger); opfordrer indtrængende institutionerne til at arbejde sammen med Ombudsmanden om at forbedre deres opfølgning; 7. noterer sig med tilfredshed, at der generelt foregår et konstruktivt samarbejde mellem Ombudsmanden og EU s institutioner og organer; støtter Ombudsmanden i hans rolle som ekstern kontrolmekanisme og som en vigtig inspirationskilde med hensyn til en konstant forbedring af EU s forvaltningsarbejde; 8. gratulerer Ombudsmanden med institutionens nye logo og visuelle identitet samt med årsberetningens nye udseende og gratulerer ham ligeledes, fordi han har skabt større gennemsigtighed omkring sin institution ved på sit websted at offentliggøre oplysninger om alle de nye undersøgelser, som han indleder for at behandle klager; 9. mener, at der, når Ombudsmanden forelægger sin årsberetning på et møde i Udvalget for Andragender, ikke kun bør være repræsentanter for Kommissionen til stede, men også repræsentanter for Parlamentets og Rådets forvaltninger, for at kommentere årsberetningen og deltage i drøftelserne; opfordrer indtrængende Parlamentets og Rådets forvaltninger til at lade sig repræsentere på kommende møder, når Ombudsmandens årsberetning forelægges og drøftes; 10. noterer sig, at Ombudsmanden i 2010 modtog klager fra borgere, virksomheder, foreninger, ngo er og regionale kontorer; noterer sig, at dette indebærer et fald på over 400 klager, som ligger uden for hans mandat; 11. er enig i, at dette fald i antallet af klager, der ikke opfylder kravene for behandling, delvis må tilskrives den interaktive guide, som blev indført på Ombudsmandens websted i 2009, og som effektivt hjælper klagerne til at finde det organ, der bedst kan hjælpe dem; 12. opfordrer Parlamentet til at frigive ressourcer til at indføre en tilsvarende webportal hos Udvalget for Andragender for at skabe større synlighed og gennemsigtighed omkring institutionen, hvilket kan bidrage til at nedbringe antallet af andragender, der ikke opfylder kravene for behandling, og samtidig vejlede og rådgive andragere og sikre en mere effektiv behandling af andragender; PE v /12 PR\ doc

7 13. noterer sig med tilfredshed, at der kontinuerligt er sket et fald i antallet af de kritiske bemærkninger (33 i 2010, 35 i 2009, 44 i 2008 og 55 i 2007), som Ombudsmanden fremsætter; er enig i, at dette viser, at EU-institutionerne deltager mere aktivt i løsningen af konflikter; 14. noterer sig, at den gennemsnitlige tid for afslutning af undersøgelser ser ud til at have stabiliseret sig på 9 måneder i 2009 og 2010; 15. noterer sig, at 65 % af de undersøgelser, som Ombudsmanden indledte i 2010, vedrørte Kommissionen (219 undersøgelser); er foruroliget over, at der er sket en markant stigning fra 56 % i 2009 (191 undersøgelser); 16. tager til efterretning, at Ombudsmanden er betænkelig over, at Kommissionen afgiver et relativt højt antal utilfredsstillende svar på hans kritiske bemærkninger (10 ud af 32 svar); mener ligesom Ombudsmanden, at der fortsat må gøres en stor indsats for at overbevise tjenestemænd om, at en defensiv holdning over for Ombudsmanden er ensbetydende med forpassede muligheder for deres institutioner og kan betyde, at EU s image undergraves helt generelt; understreger, at de europæiske borgere har krav på god forvaltning i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder; 17. påpeger, at den hyppigste påstand, som Ombudsmanden behandlede i 2010, vedrørte manglende gennemsigtighed i EU-forvaltningen; noterer sig, at denne påstand forekom i 33 % af samtlige afsluttede undersøgelser og omfattede afslag på oplysninger og afslag på aktindsigt; deler Ombudsmandens frustration over, at antallet af sager om manglende gennemsigtighed har været højt konstant i de seneste år; 18. noterer sig, at Ombudsmanden i 2010 forelagde en særlig beretning 1 vedrørende en sag, hvor Kommissionen havde nægtet at give aktindsigt og ikke havde samarbejdet loyalt med Ombudsmanden; erindrer om, at Parlamentet vedtog Udvalget for Andragenders betænkning om den særlige beretning den 27. oktober 2010; erindrer om, at Kommissionen i den beslutning, der blev vedtaget, indtrængende blev opfordret til at give Parlamentet tilsagn om, at den fremover vil opfylde sin pligt til loyalt at samarbejde med Den Europæiske Ombudsmand; 19. henviser til, at forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 2 har været i kraft i ti år; er enig med Ombudsmanden i, at institutionerne stadig kæmper med den grundlæggende tankegang bag forordningen, som går ud på, at åbenhed bør være reglen og hemmeligholdelse undtagelsen; 20. erindrer om, at denne forordning fortsat er ved at blive omarbejdet; beklager, at der ikke bliver gjort fremskridt med denne omarbejdningsprocedure; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at udvise større åbenhed hvad angår aktindsigt og oplysninger til 1 Betænkning om særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand i fortsættelse af forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008RT. Ordfører: Chrysoula Paliadeli (Vedtagne tekster: P7_TA(2010)0436). 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af , s. 43). PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 borgerne og til Parlamentet; 21. opmuntrer Ombudsmanden til fortsat at insistere på den grundlæggende ret til aktindsigt, en borgervenlig og serviceorienteret forvaltningskultur og en proaktiv holdning hos EU's institutioner, agenturer og organer med hensyn til at gøre dokumenter offentligt tilgængelige; 22. er enig med Ombudsmanden i, at en koncis formulering af principperne for offentlig tjeneste ville bidrage til at fremme en serviceorienteret forvaltningskultur og fremme borgernes tillid til EU s tjenestemænd og institutioner; ser frem til Ombudsmandens formulering af principperne for offentlig tjeneste, som han i øjeblikket drøfter med sine nationale kolleger og andre interesserede parter; 23. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og ombudsmændene eller de tilsvarende organer i medlemsstaterne. PE v /12 PR\ doc

9 BEGRUNDELSE Den europæiske ombudsmand forelagde den 10. maj 2011 sin årsberetning for 2010 for Jerzy Buzek, Europa-Parlamentets formand. Den 23. maj 2011 forelagde han sin årsberetning på et møde i Parlamentets Udvalg for Andragender, der har ansvaret for forbindelserne med ombudsmandsinstitutionen. Nikiforos Diamandouros, den europæiske ombudsmand, blev genvalgt af Europa-Parlamentet på plenarmødet i Strasbourg den 20. januar 2010, og han aflagde højtidelig embedsed for Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg den 25. oktober Retsgrundlaget for Den Europæiske Ombudsmands mandat er artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og han er bemyndiget til at modtage klager vedrørende tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner 1. Retten til at klage til Den Europæiske Ombudsmand er fastlagt i artikel 24 i TEUF og artikel 43 i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder. Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev Ombudsmandens mandat udvidet til at omfatte mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser inden for rammerne af den fælles udenrigsog sikkerhedspolitik (FUSP, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Ombudsmandens definition af tilfælde af fejl eller forsømmelser en definition, der støttes af Parlamentet og Kommissionen lyder som følger: "Der foreligger fejl eller forsømmelser, når en offentlig myndighed ikke handler i overensstemmelse med en bindende regel eller et bindende princip." For institutionerne indebærer dette et krav om overholdelse af retsstatsprincippet, principperne for god forvaltning og de grundlæggende rettigheder. Chartret om grundlæggende rettigheder omfatter retten til god forvaltning som en grundlæggende rettighed for EU-borgerne (artikel 41), og chartret er bindende for EUinstitutionernes forvaltninger. Den europæiske ombudsmandsinstitution fejrede sin 15-års-fødselsdag den 27. september I løbet af disse 15 år har institutionen behandlet over klager og afsluttet over undersøgelser af mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser. Behandlingen af disse mange klager har betydet, at institutionen har samlet et stort erfaringsmateriale, som giver Ombudsmanden stor indsigt i udviklingstendenserne med hensyn til fejl og forsømmelser, systemiske problemer og strukturbetingede svagheder i EU-institutionernes forvaltninger. Det sætter ham i stand til at yde retsbeskyttelse, højne kvaliteten af EU-forvaltningernes arbejde og sikre, at god praksis udbredes og anvendes. Ombudsmandens årsberetning for 2010 har fået et nyt udseende, og i 2010 har både Ombudsmanden og Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd fået et nyt logo. Den moderniserede udgave af Ombudsmandens årsberetning indeholder ikke længere den traditionelle indledning og sammendrag, men er nu ledsaget af en særskilt oversigt, hvor Ombudsmanden henleder opmærksomheden på de vigtigste resultater i årets løb det skyldes, at man har taget hensyn til tilbagemeldinger fra læserne, og at institutionens nye visuelle identitet får lov at komme til udtryk, mens man samtidig satser på den bedst mulige ressourceudnyttelse. 1 I dette dokument omfatter termen "institution" også Unionens organer, agenturer og kontorer. PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 I 2010 registrerede Ombudsmanden klager fra borgere, virksomheder, foreninger, ngo er og regionale kontorer (3 098 i 2009), og han behandlede et samlet antal på Ud af disse klager henhørte 744 (27 %) under Ombudsmandens mandat. Næsten 58 % af de klager, der blev modtaget i 2010, blev indgivet via internettet. Ombudsmanden afsluttede 326 undersøgelser på grundlag af klager og indledte 12 undersøgelser på eget initiativ. Om muligt forsøger Ombudsmanden at opnå et positivt resultat ved at arbejde for en mindelig løsning, der er tilfredsstillende både for klageren og for den berørte institution. I 2010 blev der fundet mindelige løsninger i 179 tilfælde. Hvis det imidlertid ikke er muligt at finde en mindelig løsning, afslutter Ombudsmanden enten sagen med en kritisk bemærkning, eller der fremsættes et forslag til henstilling. Der fremsættes en kritisk bemærkning, når den berørte institution ikke længere kan rette op på den konstaterede fejl eller forsømmelse, den konstaterede fejl eller forsømmelse ikke har generelle følgevirkninger, eller en opfølgning fra Ombudsmandens side ikke anses for påkrævet. Ombudsmanden kan også fremsætte en kritisk bemærkning, når han mener, at et forslag til henstilling ikke ville være effektivt, eller i tilfælde, hvor den berørte institution ikke vil acceptere et forslag til henstilling, men det ikke er berettiget at udarbejde en særlig beretning til Parlamentet om den pågældende sag. En kritisk bemærkning bekræfter for klageren, at klagen er berettiget, og angiver klart for den pågældende institution, hvad der er gjort forkert, således at tilsvarende fejl eller forsømmelser kan undgås fremover. I 2010 fremsatte Ombudsmanden kun kritiske bemærkninger over for institutionerne i 33 tilfælde (et fald fra 35 i 2009 og 44 i 2008). Han mener imidlertid, at der fortsat kan ske forbedringer. Yderligere bemærkninger er et redskab, som Ombudsmanden benytter som led i sager, hvor han mener, at det er muligt at højne kvaliteten af forvaltningens arbejde, og sådanne bemærkninger blev fremsat i 14 sager (28 sager i 2009). Yderligere bemærkninger fra Ombudsmandens side benyttes ikke til at kritisere den berørte institution, men bør betragtes som vejledning og rådgivning om, hvordan institutionen kan højne kvaliteten af sin service. Hvert år offentliggør Ombudsmanden på sit websted en undersøgelse af institutionernes opfølgning af hans kritiske og yderligere bemærkninger for at holde offentligheden orienteret og sikre, at institutionerne lærer af deres fejltagelser, og han opfordrer desuden institutionerne til at fremsætte bemærkninger. I den seneste undersøgelser, der dækker 2009, viste det sig, at det samlede resultat for tilfredsstillende opfølgning var på 81 % (94 % hvad angår yderligere bemærkninger og 70 % hvad angår kritiske bemærkninger); Selv om det samlede tal er opmuntrende, er der stadig behov for forbedringer, særlig hvad angår de kritiske bemærkninger. Ombudsmanden konstaterede tilfælde af fejl eller forsømmelser i 12 % af sagerne (40 sager) i Han opnåede et positivt udfald for klageren i syv sager ved at fremsætte forslag til henstillinger, som blev accepteret. Ombudsmanden fremsatte 16 nye forslag til henstillinger i Der fremsættes et forslag til henstilling i sager, hvor det er muligt for den berørte institution at rette op på den konstaterede fejl eller forsømmelse, eller hvor det pågældende tilfælde af fejl eller forsømmelser er alvorligt eller har generelle følgevirkninger. Når der foreligger et forslag til henstilling, er den berørte institution i henhold til traktaten forpligtet til at sende en PE v /12 PR\ doc

11 detaljeret udtalelse til Ombudsmanden inden for tre måneder. Hvis en institution eller et organ ikke svarer tilfredsstillende på et forslag til henstilling, kan Ombudsmanden sende en særlig beretning til Europa-Parlamentet. En særlig beretning er Ombudsmandens sidste udvej og er det sidste konkrete skridt, som han kan tage i forbindelse med behandlingen af en klagesag. Herefter er det Parlamentet, der tager stilling til, om der skal tages yderligere skridt, f.eks. udarbejdelse af en beslutning. Særlige beretninger forelægges for Udvalget for Andragender, der er ansvaret for forbindelserne med Ombudsmanden. Ombudsmanden forelagde én særlig beretning for Parlamentet i 2010 efter at have behandlet en klage, der vedrørte aktindsigt i dokumenter om CO 2 -emissioner fra biler. I den særlige beretning blev det konstateret, at Kommissionen havde undladt at reagere på et forslag til henstilling i næsten 15 måneder, selv om der i traktaten er fastsat en frist på tre måneder. Kommissionen havde også undladt at respektere et tilsagn, som den havde givet Ombudsmanden. Disse undladelser udgjorde en tilsidesættelse af Kommissionens pligt til at samarbejde loyalt med Ombudsmanden. Udvalget for Andragender udarbejdede en betænkning om Ombudsmandens særlige beretning (ordfører: Chrysoula Paliadeli, næstformand), som blev vedtaget af Parlamentet den 27. oktober Hvad angår emnerne for klagerne fremgår det af Ombudsmandens årsberetning, at aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter er det fremherskende tema, der gav anledning til et stort antal klager. 33 % af alle de klager, der blev færdigbehandlet i 2010, vedrørte aktindsigt. Institutionerne er i henhold til traktaten forpligtet til at udføre deres arbejde så åbent som muligt for at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse. Artikel 15, stk. 3, i TEUF og artikel 42 i chartret om grundlæggende rettigheder giver ret til aktindsigt i dokumenter fra EU-institutionerne. Denne ret er gennemført ved forordning (EF) nr. 1049/2001. Ombudsmanden har altid været en overbevist tilhænger af retten til aktindsigt i EUdokumenter, og han har ved flere lejligheder bidraget i væsentlig grad til drøftelserne om en revision af forordning (EF) nr. 1049/2001. I 2010 gennemførte Ombudsmanden 22 undersøgelser af klager vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001. Den særlige beretning, som blev forelagt Parlamentet i 2010, havde faktisk sit udspring i en sag, der startede med en klage over afslag på aktindsigt. Ombudsmanden har også ret til at efterprøve substansen i de analyser og konklusioner, som Kommissionen når frem til ved behandlingen af traktatbrudsklager. Han kan eksempelvis kontrollere, om de er rimelige, velargumenterede og bliver forklaret fuldt ud og præcist over for klagerne. I 70 % af de behandlede sager i 2010 var Ombudsmanden i stand til at hjælpe klagerne ved enten selv at indlede en undersøgelse, at oversende klagen til en kompetent EU-institution eller et kompetent nationalt organ eller at rådgive om, hvor de skulle henvende sig. Klager, der ligger uden for Ombudsmandens mandat, kan i mange tilfælde bedst behandles af en national eller regional ombudsmand. I 2010 var der klager, der lå inden for mandatet af et medlem af Det Europæiske Netværk, som Udvalget for Andragender er fuldgyldigt medlem. I 2010 oversendte Ombudsmanden 145 klager til Udvalget for Andragender, mens PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 andre klager (601) blev oversendt til Kommissionen (176) og andre institutioner og organer, herunder SOLVIT. I årsberetningen for 2010 blev der lagt særlig vægt på den nye strategi, som Ombudsmanden og hans personale har formuleret med hensyn til hans mandat for Målene er: at lytte til interessenter ved at indhente regelmæssig feedback fra klagere, udvide og uddybe kontakten til EU-institutionerne og civilsamfundet og identificere eksempler på bedste praksis at levere resultater hurtigere ved at reducere den tid, der skal bruges til at afslutte undersøgelser, og ved at udvikle forenklede procedurer til at fremme en hurtig afgørelse af klager at have en positiv indvirkning på EU-institutionernes forvaltningskultur ved at hjælpe med at forbedre administrativ praksis og fokusere på systemiske spørgsmål at levere nyttige og lettilgængelige oplysninger til tiden til interessenter og offentligheden ved at kommunikere bedre at genoverveje, hvordan ressourcerne bruges, og at anvende de højeste standarder for forvaltning internt. Ombudsmandsinstitutionen, der i øjeblikket har en stillingsfortegnelse med 64 stillinger (20 tjenestemænd og 44 midlertidigt ansatte) og et budget på ca. 9 mio. EUR, vil anvende denne nye strategi til at underbygge og styre sine aktiviteter, der har til formål at sikre, at EUborgerne fuldt ud kan nyde godt af deres rettigheder, og at forbedre EU-forvaltningens kvalitet. PE v /12 PR\ doc

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Den Europæiske Ombudsmand. Tale til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Bruxelles, den 2. december 2014

Den Europæiske Ombudsmand. Tale til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Bruxelles, den 2. december 2014 Den Europæiske Ombudsmand Tale til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender Bruxelles, den 2. december 2014 Ærede medlemmer! Det er en fornøjelse at være til stede her i Udvalget for Andragender i dag

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 2002/2139(INI) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om virkningen af Den Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 2017/2011(INI) 8.2.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om tilsyn med anvendelsen af EU-retten (2015) (2017/2011(INI)) Retsudvalget Ordfører: Kostas Chrysogonos PR\1116343.docx

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik Den Europæiske Ombudsmand da Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik Den Europæiske Ombudsmand De Europæiske Fællesskaber, 2005 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere