Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund Bestyrelsen: Formand René Løfqvist, næstformand Ole Hansen, Bjørn Petersen, Helle Sørensen, Karen Levin Nielsen, Klaus Lind Bentsen, Stiig Schønveller Administration: Forretningsfører Marie Louise Bruun, ejendomsleder Søren Holm og økonomisk konsulent Thomas U. Larsen Revision: Revisor René Hattens, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 1/20

2 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen Protokollat fra møde den 19. september Revisionsprotokol Meddelelser... 4 SAGER TIL BESLUTNING Regnskab 2012 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Budget 2015 for Boligorganisationen Forvaltningsrevision til repræsentantskabet om valg af revisor Afdeling 5001, Hedemarken Lejemålssammenlægning Forsøg Afdeling 5001, Hedemarken - Udlejningsaftale fleksibel udlejning forhøjet Afdeling 5002, Teglmosen AlmenBolig+ - Nybyggeri Solcelleanlæg SAGER TIL ORIENTERING Afdeling 5001, Hedemarken Påbud fra arbejdstilsynet Afdeling 5001, Hedemarken Boligsocial helhedsplan, status Liste over særligt udsatte boligområder Afdeling 5001, Hedemarken Helhedsplan/Nordic Build Afdeling 5001, Hedemarken - Udskiftning af stigstrenge Status Styringsdialog Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser Afdelingsbestyrelsens udgifter Ejendomsvurderinger og betydning for husleje KAB s bæredygtighedsprofil og -pris Godkendelse af regnskab Legepladsinspektion Næste møde /20

3 Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen Bilag 2: Regnskab for Bilag 3: Revionsprotokollat... 7 Bilag 4: Budget 2015 for boligorganisationen... 7 Bilag 5: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision... 8 Bilag 6: Forvaltningsrevision Bilag 7: Kopi af brev til Albertslund Kommune vedrørende tillægsaftale... 9 Bilag 8: Liste over særligt udsatte boligområder Bilag 9: Styringsdialog aftale Bilag 10: Referat fra styringsdialogmøde Bilag 11: Pjece - Afdelingsbestyrelsens udgifter Bilag 12: Pjece KAB s bæredygtighedsprofil /20

4 1. Forretningsorden for bestyrelsen./. Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen. 2. Protokollat fra møde den 19. september 2013 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 19. september 2013 er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet fra bestyrelsens medlemmer. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 3. Revisionsprotokol Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 4. Meddelelser Jens Elmelund er tiltrådt stillingen som administrerende direktør i KAB pr. 1. januar SAGER TIL BESLUTNING 5. Regnskab 2012 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationens regnskab viser et overskud på kr., som overføres til arbejdskapitalen på konto 805, som herefter tilsammen med henlæggelse til arbejdskapital fra afdeling udgør kr. Overskuddet fremkommer primært som følge af renteindtægter. 4/20

5 Administrationsbidrag Grundydelse 2 enheder á kr kr. Grundydelse 978,6 lejemål á kr kr. Grundydelse i alt inkl. administration af kældre kr. Obligatoriske ydelser(honorar varmeregnskab, vaskeri) kr. Varmeteknisk bistand kr. Byggesagshonorar kr. Forretningsførelse i alt kr. Specifikation af administrationsbidraget fremgår af noterne til regnskabet. Boligorganisationen har pr. 31. december 2013 omsætningsaktiver for i alt kr., hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt kr. Forskellen betyder, at boligorganisationen har en tilfredsstillende likviditet. Boligorganisationens regnskab udviser en balance på kr. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør kr. som også er den disponible del. Afdeling 5001, Hedemarken Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på kr. som overføres til afdelingens resultatkonto og afdrages over 3 år. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2013 fremkommer på følgende konti: Færre udgifter / Flere indtægter: Konto Ejendomsskatter (Grundskatteloftværdi nedsat Rafn & Søn) Konto Afdelingens energiforbrug (Mindreforbrug og lavere pris) Konto 115 Almindelig vedligeholdelse Konto Ydelser i.f.m. forbedringslån (Udskudte lånoptagelser) Konto Rente (Forrentning af investeringer udbetalt med det samme) Konto Korrektioner fra tidligere år (116 arbejder som var udgiftsført i 2012) kr kr kr kr kr kr. Flere udgifter / Færre indtægter: Konto 114 Renholdelse (Vedligeholdelse af ejendomskontor m.v.) Konto Særlige aktiviteter (Reparation af selskabslokaler m.v. ) Konto 126 Afskrivning på forbedringsarbejder (Afskrivning stigstrenge) kr kr kr. 5/20

6 Konto Rente (Forrentning af investeringer lavere end budgetteret) kr. Konto Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetteret med kr. Der kan ikke bogføres på denne konto, da uforudsete udgifter altid bogføres på de konti, som udgifterne vedrører. På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2013 udgør kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2013 udgør kr. Afdelingens mellemregningssaldo på konto var på balancetidspunktet kr. Afdelingen havde på konto et tilgodehavende hos fraflyttere på kr. pr. 31. december 2013, hvoraf de kr. er overgivet til inkasso. Afdelingens henlæggelser på konto 405 til tab på fraflyttere udgjorde kr. pr. 31. december Selskabets dispositionsfond dækker fremover alle tab ved fraflytning der overstiger 316 kr. pr. lejemålsenhed. Denne sats fremskrives hvert år. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december Huslejeændringer i regnskabsåret Der har været gennemført lejeændringer pr. 1. januar 2013 på 1,99 %. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 771,30 kr. pr. m² for familieboliger, 767,21 kr. pr. m² for ungdomsboliger og 927,97 kr. pr. m² for ældreboliger. Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10. marts 2014 og forventes godkendt af afdelingsmødet den 21. maj Revisionsprotokollen Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6/20

7 ./.. Bilag 2: Regnskab for 2013 Bilag 3: Revionsprotokollat Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelingen og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning samt indstiller årsregnskaberne til repræsentantskabets godkendelse. Derudover anmodes bestyrelsen om at godkende nærværende oplæg som bestyrelsens årsberetning for den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdeling jævnfør bestemmelserne i vejledning om drift af almene boliger m.v. 6. Budget 2015 for Boligorganisationen Boligorganisationens budget for 2015 er udarbejdet med den forudsætning, at der fortsat vælges en decentral driftsmodel (ejendomsledermodellen) med stor pakke. Derudover er der budgetteret med obligatoriske ydelser for kr., valgfri ydelser for kr., valgfri ydelser energi for kr., lovmæssige gebyrer for kr. og byggesagshonorar for kr. Endelig er der indbygget en budgetreserve på kr. I forhold til budgettet for 2013 stiger budgettet med kr., hvilket primært skyldes renteudgifter til afdelingen og stigningen i de obligatoriske ydelser (honorar til forbrugsregnskaber). Der er budgetteret med henlæggelse på kr. til afholdelse af Hedemarkens 50 års fødselsdag i Nettorenteindtægten er budgetteret til kr., som er kalkuleret ud fra, at indlånsrente/udlånsrente svarer til en markedsrente på 0,99 %./. Bilag 4: Budget 2015 for boligorganisationen Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2015 for boligorganisationen inklusiv henlæggelse på kr. til Hedemarkens 50 års fødselsdag. 7/20

8 7. Forvaltningsrevision Som nævnt på forrige organisationsbestyrelsesmøde er forvaltningsrevisionen en del af en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver bestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Den behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet. Nøgletal for forvaltningsrevision og bestyrelsens efterfølgende sagsbehandling udgør boligorganisationens forvaltningsrevision../.. Bilag 5: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision Bilag 6: Forvaltningsrevision 2013 Det indstilles, - at bestyrelsen tager rapport Nøgletal for forvaltningsrevision for Boligselskabet AKB, Albertslund 2013 til efterretning - at bestyrelsen beslutter, om der skal være særligt fokus på udvalgte emner fra rapporten. 8. til repræsentantskabet om valg af revisor På det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til valg af revisor. Bestyrelsen bedes drøfte en indstilling om valg af revisor. 9. Afdeling 5001, Hedemarken Lejemålssammenlægning Forsøg Oplægget vil blive omdelt på mødet. 10. Afdeling 5001, Hedemarken - Udlejningsaftale fleksibel udlejning forhøjet I forbindelse med, at bestyrelsen i efteråret blev orienteret om, at afdeling Hedemarken var at finde på den kommende liste over særligt udsatte boligområder, blev det aftalt, at administrationen skulle arbejde på en udvidelse af den fleksible udlejningsaftale med kommunen. Den kommunale boliganvisning er det redskab, der via fleksibel udlejning kan sikre, at nytilflyttere til afdelingen er i arbejde. Den nuværende aftale med Albertslund Kommune giver 8/20

9 45 % kommunal anvisning fordelt med 23 % boligsocial (hver fjerde) og 22 % fleksibel anvisning. Det kan oplyses, at der er ca. 80 ledige boliger i afdelingen om året. En øget anvisning giver kommunen anvisningsretten til boliger ekstra om året. Det er aftalt med Albertslund Kommune, at der stilles yderligere 17 % ledige lejemål til anvisning efter de fleksible kriterier. Kommunen anviser således 40 % af boligerne efter fleksible kriterier og 22 % efter boligsociale kriterier, i alt 62 %. KAB anviser de resterende 38 % af de ledige boliger efter de aftalte fleksible kriterier. Tillægsaftalen trådte i kraft ved underskrivningen og ophører uden yderligere varsel, med mindre andet er aftalt forinden, den 31. december Det er yderligere aftalt, at aftalen evalueres med kommunen i efteråret../. Bilag 7: Kopi af brev til Albertslund Kommune vedrørende tillægsaftale Det indstilles, at bestyrelsen endeligt godkender udvidelsen af den fleksible anvisningsaftale med Albertslund Kommune. 11. Afdeling 5002, Teglmosen AlmenBolig+ - Nybyggeri Baggrund På baggrund af byggeudvalgets godkendelse blev skema A projekt for Teglmosen fremsendt til Albertslund Kommune den 18. november I dialogen med Albertlund Kommune ønskede man at reducere antallet af boliger for at imødekomme et kommunalt ønske. Det indsendte projekt omfatter således 72 AlmenBolig+-boliger i størrelserne fra 89,5 m² til 130 m². Skema A-projektet blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 11. februar Status I samarbejde med rådgiver og entreprenør er det aftalt, at skema B-projektet afleveres 30. april 2014 til kommunen. Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B er sat til den 25. juni I tiden frem til aflevering arbejder byggeudvalget med afklaring af byggeriets detaljer, samt grundlæggende til- og fravalg af kvalitet i projektet, så den samlede økonomiske ramme for projektet kan overholdes. 9/20

10 Økonomi/finansiering Bestyrelsen godkendte den 9. april 2013 at finansiere projektet med 2,37 mio. kr. På baggrund af skema A-godkendelsen er der nu hjemtaget projekteringskredit for projektet, hvorfor denne bevilling nu er indfriet. Administrationen har udarbejdet en samlet beregning for etablering af solcelleanlæg på Teglmosen. Med en ekstra investering på kr. vil der kunne etableres et solcelleanlæg på 320 m². Dette kan give en energibesparelser, der er større end de udgifter, der vil være til denne investering. Tidsplan Skema A godkendelse 11. februar 2014 Skema B godkendelse 25. juni 2014 Byggestart 1. august 2014 Aflevering 1. september 2015 Indflytning 1. september Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter merinvesteringen til solcelleanlæg. 12. Solcelleanlæg De seneste ændringer i lovgivning om solceller har betydning for rentabiliteten i at opsætte solcelleanlæg til produktion af el i almene boligafdelinger. KAB har derfor indgået en samlet rammeaftale for alle KAB-administrerede boligorganisationer om etablering af solcelleanlæg. Boligorganisationerne vil, ved at tiltræde rammeaftalen, opnå meget fordelagtige priser samtidig med, at kvaliteten på anlæggene sikres, både hvad angår ydelse og holdbarhed. KAB forventer, at de sidste ændringer i love og bekendtgørelser på området vil blive sat i kraft i fuldt omfang primo Vi igangsætter derfor rammeaftalens ydelser nu, primo år Benyttelse af aftalen KAB rammeaftalen omfatter solcelleleverandørens individuelle rådgivning og projektering samt efterfølgende etablering af solcelleanlæg på tag i den enkelte afdeling. Når aftalerne skal aktiveres, skal der foretages en kortlægning af bebyggelsens konstruktive forhold og el-tekniske anlæg. Dette skal benyttes i miniudbuddet. Kortlægningen skønnes at kunne gennemføres for kr. og skal udføres af en teknisk rådgiver. 10/20

11 Herefter forestår en projektleder fra KAB miniudbuddet. KAB s projektleder udarbejder en indstilling til afdelingen med en samlet økonomioversigt over udbudsomkostninger, etableringsomkostninger samt udgifter til et teknisk bygherretilsyn sammenholdt med de forventede besparelser. Dette miniudbud udgør beslutningsgrundlaget for afdelingen. Deltagelse og betaling for KAB rammeaftale om solcelleanlæg Når den første boligafdeling træffer beslutning om at benytte aftalen om opsætning af solcelleanlæg, skal boligorganisationen betale et engangsbeløb på kr. inkl. moms. Beløbet betales kun 1 gang pr. boligorganisation. Hvis ingen af boligorganisationens afdelinger ønsker at bruge rammeaftalen, skal boligorganisationen dermed ikke betale noget. Herudover betaler de afdelinger, der benytter aftalen, det sædvanlige beløb på kr. inkl. moms til KAB for at få adgang til at gennemføre et miniudbud. Beløbet finansieres i sagen. Deltagelse i rammeudbuddet vil normalt forudsætte et projekt udarbejdet af et rådgivende ingeniørfirma. Rådgiverydelsen vil skulle finansieres i sagen. Projektet skal bl.a. behandle: Myndighedsbehandling Placering af anlæg Tilslutning af anlæg Nødvendige statiske beregninger Indhentning af tilbud fra rammeaftalens leverandører Det sparer afdelingerne Der er krav om EU udbud, hvis solcelleanlægget koster mere end 1,5 mio. kr. Et sådant udbud tager tid, og der er store krav til udbuddet for at få det ønskede anlæg. Prisen for et EU udbud for et anlæg til 1,5 mio. kr. er ca kr. inkl. moms. Derudover kommer udgifter til projektering. Deltagelse i KAB s rammeaftale vil samlet for boligorganisation og boligafdeling maksimalt koste kr. inkl. moms. Beløbet udgør boligorganisationens engangsbeløb på kr. inkl. moms og afdelingens betaling for gennemførelse af et miniudbud på i alt kr. inkl. moms. Hvis blot en af boligorganisationens boligafdelinger benytter KAB s rammeaftale, vil boligorganisationen og afdelingen tilsammen spare ca kr. inkl. moms i forhold til at gennemføre eget EU udbud. Før deltagelse i KAB rammeaftalen Teknikområdet i KAB hjælper gerne afdelingen med en gennemgang af, om det kan betale sig at opsætte solceller. Gennemgangen omfatter bl.a. vurdering af ejendommens egnethed til installering af solceller, hvor stort et anlæg der kan installeres, anlægssum samt investeringens rentabilitet/tilbagebetalingstid. Teknikområdets ydelse afregnes efter anvendt tid. 11/20

12 Det indstilles, at bestyrelsen - beslutter at indgå i KAB s samlede rammeaftale om etablering af solcelleanlæg og - vedtager at betale et engangsbeløb på kr. inkl. moms, første gang en af organisationens boligafdelinger ønsker at deltage i KAB s rammeudbud om solcelleanlæg. SAGER TIL ORIENTERING 13. Afdeling 5001, Hedemarken Påbud fra arbejdstilsynet Arbejdstilsynet aflagde afdeling Hedemarken et tilsynsbesøg den 26. februar Der er i den forbindelse udstedt 2 påbud. Det ene er påbud om bedre sikring af manuel håndtering af dunke med kemi til vaskerier af sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn og forebyggelse af risiko for røveri og traumatiske hændelser. Det Arbejdstilsynet har lagt vægt på er, at ansatte løfter tunge dunke, og at disse skal sættes på plads uden hjælpemidler på relativt lille plads. Løftet af dunkene er asymmetriske, hvorfor der er mulighed for arbejdsskade. Dernæst gav Arbejdstilsynet et påbud vedrørende risiko for røveri og traumatiske hændelser. Påbuddet er udstedet med baggrund i, at der på ejendomskontoret kan betales med kontanter, og at disse opbevares i et pengeskab, der er synligt fra kundebetjeningsområdet gennem et vindue til et separat rum. Desuden var skabet ikke aflåst. På tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg var der ca kr. i kontant beholdning. Det er med ejendomslederen aftalt, at der sættes film på ruden til rummet så der ikke fremover er frit udsyn til pengeskabet, samt at pengebeholdningen begrænses mest muligt. 14. Afdeling 5001, Hedemarken Boligsocial helhedsplan, status Den boligsociale helhedsplan er opstartet pr. den 1. januar 2013 og har nu været i gang i 15 måneder. Styregruppen i Hedemarken har valgt at arbejde med: Zumba for unge etniske piger 12/20

13 Byhave i samarbejder med Bibliotek og medborgercentret i Hedemarken Fællesspisning Hønselaug med 7 familier Opgangshaver/fællesskaber Mobilbål 15. Liste over særligt udsatte boligområder Med virkning fra den 1. februar 2014 er afdeling 5001, Hedemarken at finde på listen over Særligt udsatte boligområder. Regeringen har opsat 5 kriterier, hvor en almen boligafdeling skal opfylde 3 af kriterierne for at komme på listen. Desuden er det et krav, at der bor mindst beboere i afdelingen. Tallene er beregnet som gennemsnit fra de sidste 2 år. De 3 kriterier som Hedemarken opfylder, er: Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 % (Hedemarken 40,3 %). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 % (Hedemarken 52,6 %). Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse overstiger 50 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe (Hedemarken 56,2 %). Der er i alt 33 boligområder på den nye liste, som opfylder 3 eller flere kriterier for at være på listen. Listen opgøres som et gennemsnit af de foregående 2 år og vil, modsat tidligere hvor listen gjaldt i 4 år, nu være gældende 2 år ad gangen. Listen vil fremadrettet blive offentliggjort den 1. december../. Bilag 8: Liste over særligt udsatte boligområder 16. Afdeling 5001, Hedemarken Helhedsplan/Nordic Build Som tidligere nævne, er afdeling Hedemarken kommet på listen over Særligt udsatte boliger. Optagelse på listen er ikke positiv, især ikke hvis bebyggelsen samtidig opleves som gammeldags og slidt. Resultatet kan let blive, at bebyggelsen bliver mindre populær, således 13/20

14 at det bliver sværere at få nye lejere ind, og derved vil der komme et lejetab. Hedemarken er derfor nødt til at følge med udviklingen, så boligerne er nutidige og bebyggelsen ser indbydende ud. I forbindelse med arbejdet hen mod en helhedsplan er der kommet en mulighed for, at Hedemarken kan få en totalrenovering af blok 6 som en prøveblok. Dette vil på sigt give mange erfaringer til den fremtidige helhedsplan. Der er gode muligheder for at få økonomisk støtte til pilotprojektet fra Landsbyggefonden, og Albertslund Kommune er positivt indstillet. Albertslund Kommune har desuden gode erfaringer i renovering fra andre boligområder i kommunen. KAB har sammen med Henning Larsen Arkitekter lavet et idéoplæg til pilotprojektet. Disse arkitekter har stor erfaring i bl.a. at skabe boliger, hvor energiforbruget sænkes til det minimale. Arbejdet med helhedsplanen vil vise, hvad beboerne og afdelingsbestyrelsen i Hedemarken ønsker, og om disse ønsker kan efterkommes, idet der skal tages hensyn til såvel Albertslund Kommunes krav, som til den økonomiske side af projektet. Afdelingen arbejder med en målsætning om, at huslejen også i fremtiden skal være til at betale for den almindelige beboer. Grunden til at blok 6 er valgt til prøveblok Blok 6 er meget synlig, idet mange mennesker har deres daglige gang til/fra skolen, svømmehallen, daginstitutionerne, biblioteket og medborgercenteret. De erfaringer, vi får fra blok 6, vil komme alle til gavn i den fremtidige helhedsplan. Med renoveringen af blok 6 kunne der f.eks. være tale om nye badeværelser, etablering af solcelleanlæg, større boliger til børnefamilierne, bedre boliger til de ældre med f.eks. elevator i opgangen, altaner, større haver til stuelejlighederne, tagterrasser, jordvarme, carporte med f.eks. grønne tage og meget mere. De materialer, der er i god stand, vil så vidt det er muligt, naturligvis blive genbrugt til renoveringen, således at udgifterne holdes nede. Afdelingen har besluttet, allerede nu at arbejde videre med en prøvelejlighed (sammenlægning) - også i blok 6. Afdelingsbestyrelsen har en foreløbig tidsplan, som betyder, at ansøgningen til Landsbyggefonden skal afleveres med udgangen af 2014, opstart i 2015 for prøveblokken, og en helhedsplan for resten af bebyggelsen i 2016/17. 14/20

15 17. Afdeling 5001, Hedemarken - Udskiftning af stigstrenge Status I september 2010 godkendte afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen, at afdelingens stigstrenge (vandinstallationer) skulle udskiftes på grund af voldsom tilkalkning. Udskiftningen er nu foregået siden januar 2013, og arbejdet er afsluttet i de 11 høje blokke og pågår resten af 2014 i Hedemarksvænge. Blok 5 var undtaget projektet, da afdelingen i 2010 var nødsaget til at foretage et gennemgribende reparationsarbejde svarende til en næsten total udskiftning. På afdelingsmødet blev der en givet en økonomisk ramme på 6o mio.kr. for nærværende, med det forventes at koste ca mio. Der er en ny projektleder på projektet pga.- langtidssygemelding. 18. Styringsdialog Der er afholdt styringsdialogmøde med Albertslund Kommune den 16. december 2013, hvor formanden og næstformanden deltog sammen med administrationen. Kommunen havde særligt fokus på regnskabet for 2012, hvortil det blev bemærket, at der nu sker passende lejeforhøjelser hvert år, som bringer lejen op på et passende og langtidsbærende niveau. I styringsdialogaftalen for 2012 er der endvidere aftalt følgende punkter: - Ved planlægningen af byudviklingen ved fængslet i forbindelse med nedlæggelse heraf samarbejder kommunen med AKB, Albertslund - Trinvis lejeforhøjelse og henlæggelsesforøgelse påbegyndt for at få år siden fortsættes - Det er aftalt, at der kommunikeres samlet og tæt omkring den kommende liste over særligt udsatte boligområder - Der følges op på ændringen af anvisningsreglerne - Der er enighed mellem kommunen og boligselskabet om, at der i forbindelse med helhedsplanen arbejdes med etablering af prøveblok og med de grønne områder./.. Bilag 9: Styringsdialog aftale Bilag 10: Referat fra styringsdialogmøde 15/20

16 19. Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser Som følge af nye lovgivningsmæssige krav vedrørende bankdrift er der kommet nye regler for oprettelse af lokale konti til afdelingsbestyrelser. Konti til afdelingsbestyrelser kan ikke længere opføres som en privat konto (eksempelvis formandens), men skal være en konto oprettet af boligorganisationen på boligorganisationens CVR-nummer. Tidligere var det således, at afdelingsbestyrelserne kunne oprette foreningskonti i banken uden egentlig skattemæssig dokumentation, men nu kan konti udelukkende oprettes med tilknytning til et CVR-nummer. På baggrund af dette er det nu desværre blevet en mere kompliceret opgave at oprette en lokal konto til eksempelvis en afdelingsformand. KAB hjælper derfor boligorganisationen og afdelingen med at oprette og ændre konti. Hvordan får man oprettet en lokal konto? Ønsker afdelingsbestyrelsen at få oprettet en lokal konto, kan afdelingen rette henvendelse til afdelingens lokale ejendomskontor. 20. Afdelingsbestyrelsens udgifter De udgifter, I har i forbindelse med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, herunder rådighedsbeløbet, er en del af afdelingens budget og dermed beboernes huslejekroner. Der kan vælges mellem 2 modeller til dækning af udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde../. Bilag 11: Pjece - Afdelingsbestyrelsens udgifter 16/20

17 21. Ejendomsvurderinger og betydning for husleje Rigsrevisionen fremlagde i august 2013 en beretning, der viste, at SKAT i tre ud af fire tilfælde fastsætter forkerte ejendomsvurderinger. I forlængelse heraf har der den seneste tid i medierne været en række historier om forkerte ejendomsvurderinger. KAB har også deltaget i debatten med omtale af SKATs fejlagtige ejendomsvurderinger og den almene sektors betaling af grundskyld (ejendomsskat). KAB har både i de landsdækkende aviser, TV2 og DR påpeget tilfældighederne i systemet og kommunikeret, at almene lejere også bærer en væsentlig del af de samlede ejendomsskattebetalinger. KAB har igennem årene haft en fastlagt procedure for håndtering af SKATs vurderinger og eventuel påklage af vurderinger. KAB vil også fremover være opmærksom på, at ejendomsskatten fastsættes korrekt. Hvis man er privat husejer, betaler man ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat). Når man er lejer i en almen bolig, betaler man kun grundskyld, men det er alligevel store beløb, der er tale om. I KAB-fællesskabet udgør udgiften til grundskyld i gennemsnit ca. 70 kr./m² pr. år. Den gennemsnitlige leje er i 2013 på 913 kr./m², så grundskylden svarer i gennemsnit til ca. 8 % af huslejen. Det betyder, at hvis man betaler en årlig leje på kr. for en 60 m² lejlighed, er de ca kr. grundskyld. Der er store forskelle fra kommune til kommune, så selvom gennemsnittet er 8 % af huslejen, kan grundskylden svinge fra 0,5 % til 24 % af huslejen. I ca. 10 år har KAB rejst sager mod SKAT og haft held til at få nedsat grundværdien og dermed den stigning i grundskylden, som SKATs vurderinger udløser. Til at føre sagerne har KAB indgået et samarbejde med rådgivningsfirmaet Rafn & Søn, der foreløbig har rejst 180 sager. Heraf er 110 sager indtil videre endt med en tilbagebetaling på i alt 25 mio. kr. Herudover har KAB indgået et samarbejde med advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius samt Property Consult. Som følge af SKATs fejlagtige ejendomsvurderinger har regeringen besluttet, at der skal etableres et nyt ejendomsvurderingssystem fra Dette vil ske på baggrund af anbefalinger, som et udvalg af uafhængige eksperter skal fremlægge senest den 1. juni /20

18 22. KAB s bæredygtighedsprofil og -pris KAB s bestyrelse har den 10. december 2013 godkendt KAB s bæredygtighedsprofil. Bæredygtighedsprofilen er udformet som en A3-folder, der med korte tekster og billeder formidler KAB s holdninger til at arbejde med bæredygtighed, og folderen giver en række eksempler på succesfulde bæredygtighedstiltag. Folderen er et kommunikationsværktøj, der kan anvendes i dialogen med boligorganisationer, afdelinger og øvrige omverden om igangsættelse af bæredygtighedstiltag i drift og byggeri. KAB s bestyrelse har endvidere valgt at indstifte en bæredygtighedspris for at sætte fokus på potentialerne i at arbejde med den ressourcemæssige bæredygtighed i boligområder. Der uddeles én præmie á kr., og det sker på repræsentantskabsmødet i maj 2014 sammen med den almindelige KAB-pris. Boligorganisationer og afdelinger bedes overveje og indstille kandidater til modtagelse af prisen, når dette annonceres i KAB s medier i det tidlige forår. Dette sker via KAB s Kommunikationsområde. Prisen uddeles efter følgende kriterier: Prisen gives til en boligorganisation, afdeling eller gruppe af beboere i KAB-fællesskabet, der har gjort en særlig indsats for at fremme ressourcemæssig bæredygtighed. Prisen gives for initiativer i bestående boligområder. Prisen kan tildeles på baggrund af en vifte af tiltag. Det kan være energirenoveringer i form af efterisolering, udskiftning af varmeanlæg, vinduesudskiftning m.m. Prisen kan også gives for bemærkelsesværdige ressourcebesparende tiltag eksempelvis brug af solceller, brug af alternative varmekilder, regnvandsopsamling, affaldssortering m.v. Endvidere kan prisen gives for en målrettet indsats for at fremme bæredygtig adfærd blandt beboerne. KAB s formandskab og direktion udvælger prismodtageren. Beløbet, der følger med, skal bruges til videreførelse af projektet eller et initiativ i forbindelse med dette. Midlerne skal dermed benyttes til at videreføre andre bæredygtighedstiltag. Bæredygtighedsprisen vil fremadrettet blive uddelt årligt../. Bilag 12: Pjece KAB s bæredygtighedsprofil Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter indstilling af mulige kandidater for modtagelse af bæredygtighedsprisen i maj /20

19 23. Godkendelse af regnskab 2012 Administrationen har endnu ikke modtaget endelig godkendelse af regnskab 2012 fra Albertslund Kommune. Dette vil blive forelagt for bestyrelsen på kommende møde. 24. Legepladsinspektion 2013 Afdeling Hedemarkens legepladser er blevet inspiceret i løbet af marts Afdelingen har for nærværende 10 legepladser, mens 2 er middeligt nedlagt, der er foregået en løbende udskiftning siden 2005 og udskiftningen forventes afsluttet i år, således at der igen er 12 legepladser. Legepladserne er i generel god stand. Hovedparterne af de fejl, som er fundet, er mindre fejl, hvor beskyttelse på reb og kæde er beskadiget, fabrikantens mærker er faldet af, faldgrus skal løsnes o. lign. For følgende redskaber skal der foretages større indgreb Udskiftning af kabel på tovbanen samt opretning af faldunderlag Renovering af springbræt og underlag Underlag ved spindehjul. Derudover foretages der almindelig vedligeholdelse og udskiftning af sandkassesand. Afdelingen foretager hvert forår, udbedring og service på samtlige legepladser i afdelingen 19/20

20 25. Næste møde Det blev aftalt på organisationsbestyrelsesmødet den 19. september 2013 at næste møde er Tirsdag den 16. september 2014 Kl organisationsbestyrelsesmøde. Mødet afholdes i Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund. 20/20

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Dagsorden Repræsentantskabsmøde Torsdag den 6. maj 2013, kl. 18.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Repræsentantskabet: Formand, næstformand Ole Hansen, Helle Sørensen, Bjørn Petersen, Karen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 16.30 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund Bestyrelsen: Formand René Løfqvist, Bjørn Petersen, Helle Sørensen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl i mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal. Boligselskabet AKB, Albertslund

Referat. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl i mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal. Boligselskabet AKB, Albertslund Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl. 18.00 i mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal Til stede: Formand René Løfqvist, næstformand Helle Sørensen, Allan Laumann, Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Bestyrelsen: Anette Fogh, Jette Nørskov, Klaus O. Larsen, Bertel Rønne, Karen-Lis Mohr,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., 2620 Albertslund

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., 2620 Albertslund Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.30 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., 2620 Albertslund Til stede: Formand René Løfqvist, Bjørn Petersen, Klaus Lind Bentsen, Stiig Schønveller

Læs mere

Referat af tillægsdagsorden

Referat af tillægsdagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. maj 2017 kl. 16.30 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal., Albertslund Organisationsbestyrelsen: Formand René Løfqvist, næstformand Helle Sørensen, Klaus Lind

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 1. Nyborggade. Budget for 2015

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 1. Nyborggade. Budget for 2015 Afdeling 1 Nyborggade Budget for 2015 Boligafgiftsforhøjelse 2,87% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015 6 Sådan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2020

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2020 Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2020 Boligafgiftsnedsættelse -3,30% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2020 6 Sådan

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2019/2020 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2019/2020 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside Almene boligorganisationer år periode fra 01-07-2019 periode til 30-06-2020 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0172 Kommunenr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 9. Televang. Budget for 2017

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 9. Televang. Budget for 2017 Afdeling 9 Televang Budget for 2017 Boligafgiftsforhøjelse 1,35% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2017 6 Sådan bruges

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside Almene boligorganisationer år 2016 periode fra 01-07-2016 periode til 30-06-2017 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 172 Kommunenr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl. 16.00 i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Bestyrelsen: Karen Christensen, Steen Brandi, Karen Levin Nielsen, Hans Jakobsen,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2017

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2017 Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2017 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2017 6 Sådan bruges

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 22. maj 2014, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 22. maj 2014, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 22. maj 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Bestyrelsen: Karen Christensen, Steen Brandi, Jacob Jakobsen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Kollegier. Afdeling 2. Kvinderegensen. Budget for 2017

Kollegier. Afdeling 2. Kvinderegensen. Budget for 2017 Afdeling 2 Kvinderegensen Budget for 2017 Boligafgiftsforhøjelse 1,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2017 6 Sådan

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den 28. februar 2019 Center for Almen Analyse ENI/RKP/FMJ/LVR/HBS Gode tips og råd til selvejende ældreboliginstitutioner Indhold Afvikling af underskud på den selvejende ældreboliginstitutions drift... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Eigil

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2017 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2017 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside Almene boligorganisationer år 2017 periode fra 01-07-2017 periode til 30-06-2018 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 172 Kommunenr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside Almene boligorganisationer år 2015 periode fra 01-05-2015 periode til 30-04-2016 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 242 Kommunenr.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

Referat styringsdialogmøde

Referat styringsdialogmøde Referat styringsdialogmøde Med Gentofte Ejendomsselskab Onsdag den 19. december 2018 kl. 9 mødelokale 258 Deltagere For Gentofte Ejendomsselskab (herefter Boligselskabet ) - Ole Lund Petersen, formand

Læs mere

Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2019

Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2019 96153 - Banehegnet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Banehegnet 1-60, 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund BO-VEST Stationsparken 37 2600 Glostrup

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

SAB s repræsentantskabsmøde 2016

SAB s repræsentantskabsmøde 2016 SAB s repræsentantskabsmøde 2016 Regnskab Revisionsprotokol Budget Indholdsfortegnelse Regnskab Revisionsprotokol Budget Samtlige mødedokumenter og bilag kan også findes på repræsentantskabsmødets hjemmeside:

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00 Budget 2017 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18,00 1.672,00 I alt 18,00 18,00 1.672,00 Gennemsnitsleje for

Læs mere

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning:

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning: Notat Dato: 05-02-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen Tlf.: 89594077 E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 15/19610 Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig Dette notat indeholder definitionen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje

Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje 1 Forstå din afdelings økonomi Budgettet det handler om huslejen En boligafdelings budget indeholder afdelingens forventede indtægter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside Almene boligorganisationer år 2018 periode fra 01-07-2018 periode til 30-06-2019 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 172 Kommunenr.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 53 TIL BEBOERNE I AFDELING 53 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Indkomne forslag 15. august

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Højvang

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-91 Skovbrynet Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18,00 1.672,00 I alt 18,00 18,00 1.672,00 Gennemsnitsleje for

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-18 Det gamle mejeri Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Forside Almene boligorganisationer år 2018 periode fra 01-05-2018 periode til 30-04-2019 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 242 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Hyldespjældet Budget for perioden 1. januar december 2019

Hyldespjældet Budget for perioden 1. januar december 2019 96160 - Hyldespjældet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Storetorv 1-33 og 2-34, Tværslipperne 1-23 m.fl. 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-62 Elmehaven Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-23 Odense Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere