Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer"

Transkript

1 Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats for Østdanmark, hver især har taget initiativ til. Netværket mødes 2 gange årligt, og efter hvert møde vil der være en opsamling på viden og udveksling af initiativer, som kan inspirere parterne til at få flere unge i uddannelse og job. Region Hovedstaden Region Hovedstadens indsatser i forhold til uddannelse og beskæftigelse vil i den kommende periode tage udgangspunkt i den nye ReVUS og rammevilkåret Kompetent arbejdskraft og internationalisering. Under dette rammevilkår vil det i høj grad være fyrtårnsprojektet Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020, der er styrende for de indsatser, der sættes i gang. Nedenfor følger en oversigt over aktuelle indsatser: Den regionale ungeenhed Den regionale ungeenhed er et nyt initiativ, hvor Region Hovedstaden og Erhvervsskolen Nordsjælland er gået sammen om at understøtte indsatsen rettet mod unge uden uddannelse og arbejde. Den regionale ungeenhed vil arbejde for at skabe øget samarbejde og koordinering på tværs af kommuner, sektorer og uddannelsesniveauer, så de nye reformer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet implementeres bedst muligt, og flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse med særligt fokus på erhvervsuddannelsesområdet. Den regionale ungeenhed arbejder foreløbigt med 3 overordnede indsatser: Forpligtigende samarbejde på tværs Bedre overgang fra folkeskole til erhvervsuddannelser Formidling af best practice og analyser Projektet er 3 årigt med opstart d. 1. marts Den regionale praktikpladsenhed Praktikpladsenheden vil i de kommende år fortsætte arbejde med at sikre flere praktikpladser i Region Hovedstaden. Samtidig udvides indsatsen til også at rumme et målrettet samarbejde omkring bygge- og anlægsskolerne i forbindelse med de kommende infrastrukturprojekter i Østdanmark. Her skal der udvikles et samarbejde mellem 8 bygge- og anlægsskoler på tværs af Østdanmark, der skal sikre bedre koordination mellem skoler og virksomheder omkring arbejdskraftbehov og ledige praktikpladser. Copenhagen Skills - videreudvikling og forankring af Skills-koncept i hovedstadsregionen I forbindelse med værtsskabet for DM i Skills i Bella Center i år, udviklede Københavns Kommune, regionens erhvervsskoler og Region Hovedstaden i fællesskab et omfattende vejledningsmateriale om erhvervsuddannelserne til unge i udskolingen, deres forældre og lærere - samt et nyt koncept for introdage med Skills-aktiviteter på en erhvervsskole. Både introdage og DM i Skills i Bella Center blev en stor succes, hvor formålet var at give udskolingselever, deres forældre og lærere mere viden om de mange muligheder på erhvervsskolerne. Derfor fortsætter Skills-arbejdet i hovedstadsregionen i en ny 3-årig fælles satsning Copenhagen Skills som et samarbejde mellem hovedstadsregionens erhvervsskoler, Region Hovedstaden og alle 12 UU-centre. Projektet tænkes sammen med arbejdet for at skabe bedre overgange til erhvervsuddannelserne i Den regionale ungeenhed. Satsningen har to spor: 1

2 Spor 1 bliver en samlet pakke med alle de EUD-rettede vejlednings- og brobygningstilbud, som udbydes til grundskoler i et samarbejde mellem erhvervsskolerne og UU Centrene i Region Hovedstaden. Spor 2 bliver afholdelse af én årlig Copenhagen Skills uddannelsesevent i hovedstadsregionen. Eventen bliver et mini DM i Skills, hvor de bedste elever fra regionens erhvervsskoler dyster om at gå videre til finalen. Idéen er at Copenhagen Skills-eventen kan afløse flere af de nuværende uddannelsesmesser i hovedstadsregionen. Eventen vil linke op til indsatser under spor 1 med nye brobygnings- og Skills-aktiviteter i en nye, fælles presse- og markedsføringskampagne. Tal om uddannelse Portalen Tal om uddannelse har de seneste år leveret tal og analyser til aktørerne på uddannelses- og beskæftigelsesaktørerne i Region Hovedstaden. Portalen er blevet evalueret i april 2015 med positive tilbagemeldinger, og på den baggrund forankres og videreudvikles den i regi af Den regionale ungeenhed. Webportalen vil fortsat levere aktuelle regionale analyser og tal, og vil fremadrettet have et strategisk fokus på at understøtte det analytiske grundlag for den regionale vækst og udviklingsstrategi. Projekt Upgrade Projekt UPGRADE har som overordnet målsætning at give årige et markant fagligt løft i dansk og matematik og gøre dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse med et særligt fokus på erhvervsuddannelse. Specifikt ønsker projektet at sikre, at unge med utilstrækkelige dansk- og/eller matematikkompetencer opkvalificerer deres faglige kompetencer, så de har forudsætninger til påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet har to indsatser: 1. Projekt UPGRADE udvikler turboforløb, der på 6-7 uger løfter de unges faglige niveau i dansk og matematik og giver dem de nødvendige redskaber til at fastholde sig selv i et uddannelsesmiljø. 2. Projektet udvikler et visitationsværktøj til brug af jobcentre, UU-centre og vejledere på ungdomsuddannelser. Visitationsværktøjet skal udvikles i tilknytning til de nye nationale optagelsesprøver, som fremover vil blive brugt på erhvervsuddannelserne. Projektet løber frem til januar Region Sjælland Region Sjællands indsatser i forhold til uddannelse og beskæftigelse vil i den kommende periode have fokus på at opnå en kompetent arbejdsstyrke. For at opnå dette skal ufaglært arbejdskraft opkvalificeres i størst muligt omfang. Således skal flere unge tage en ungdomsuddannelse og en større andel af de unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse (EUD). Det gælder særligt andelen af unge mellem år, der er på kontanthjælp. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats i Østdanmark. Samtidig skal aktiviteter, der understøtter et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og det regionale uddannelsesudbud, være med til at sikre uddannelsesmuligheder for alle i hele regionens geografi. Nedenfor følger en oversigt over aktuelle indsatser: Tilgængelighed til uddannelse i Region Sjælland Formål: I Region Sjælland er der alle steder tilgængelige uddannelsestilbud, som er af høj kvalitet og tæt på borgerne. Udbuddet adresserer udfordringen i at frafaldet fra erhvervsuddannelserne er for højt og transportafstand er en væsentlig faktor. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Forprojekt Study Labs i Nordvestsjælland og erfaringer fra andre regioner vil udbuddet indkalde projektforslag, der kan løse de særlige udfordringer, der er i Region Sjælland i forhold til adgang til videregående uddannelse og erhvervsuddannelser, eks. udvikling af en fleksibel erhvervsuddannelse (EUD), hvor e-læring er et væsentligt element. 2

3 Særligt fokus på: At uddannelsen er modulopbygget At aktører i regionen med stærke kompetencer og viden om anvendelse af e-læring og didaktik ifht. e- læring inddrages Øge den nuværende andel af borgere med en erhvervsfaglig uddannelse Erhvervsuddannelse til voksne i Region Sjælland Formål: Unge (25-30 årige) uden erhvervskompetencegivende uddannelse tager en erhvervsuddannelse Muligheden for EUV, som er individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb for årige træder i kraft sommeren Udbuddet skal sikre et optimalt udbytte af EUV- indsatsen i Region Sjælland. Det kræver et fokuseret samarbejde mellem regionens erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, virksomheder og jobcentre. Der skal samtidig inddrages aktører, der har erfaring med målgruppen eks. erfaringer fra opkvalificering af tidl. medarbejdere fra Lindø og LM Glasfiber. Aktiviteter: Udvikling og afprøvning af forskellige EUV modeller. Der skal udvikles modeller, som efterfølgende kan skaleres op til fuld drift. Særligt fokus på: Vejledningskoncepter (før, under og efter) Tilvejebringelse af merittilbud på de enkelte uddannelsesinstitutioner Opkvalificeringstilbud for de målgrupper der ikke umiddelbart er optagelsesberettigede på et EUV forløb. Dette i samarbejde med VUC. En stigning i antallet af gennemførte EUV forløb på minimum 1% om året, set i forhold til den nuværende GVU ordning. Øge den nuværende andel af borgere med en erhvervsfaglig uddannelse Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Formål: Aktiv inklusion herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedring af beskæftigelsesevnen. Der gennemføres et call for projektforslag ifht. socialfondens prioritetsakse: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner skal sammen udvikle tilbud, der kan hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet i reel beskæftigelse Andelen af afgangselever i Region Sjælland, der har lavere karakter end 02 i dansk og matematik udgør en større andel end gennemsnittet for hele landet. I enkelte kommuner opfylder op mod en tredjedel af 9. klasseeleverne ikke adgangskravene til erhvervsuddannelserne. Særligt fokus på: Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, herunder særligt en erhvervsuddannelse, indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder Udvikling og afprøvning af modeller, der kan sikre at gruppen af unge, der ikke opfylder karakterkravet kommer i gang med en uddannelse så hurtigt som muligt. At projektforslag arbejder ud fra en evidensbaseret metode i forhold til viden om barrierer og udfordringer for at tage en uddannelse 3

4 Øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet Regionale temamøder om ungegruppen og uddannelse Afholdelse af temamøder med relevante temaer på uddannelsesområdet for regionale aktører. Vi har netop afholdt et temamøde om 2+2 problemstillingen i Region Sjælland. Det var velbesøgt og havde deltagelse af UU, produktionsskoler, erhvervsskoler, VUC og jobcentre. Arbejdsmarkedskontor Øst Arbejdsmarkedskontor Øst, der er et af tre regionale kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, har blandt andet til formål at understøtte implementeringen af beskæftigelsespolitiske reformer og initiativer. Aktuelt står de beskæftigelsespolitiske aktører med implementering af både en kontanthjælps- og beskæftigelsesreform, der især har fokus på opkvalificering af henholdsvis unge og voksne fra ufaglært til faglært niveau. Uddannelsesindsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, der samtidig er ved at implementere både SU-reform og Erhvervsskolereform. Endvidere skal beskæftigelsesreformens tiltag til uddannelsesløft for dagpengemodtagere foregå i tæt samarbejde med a-kasserne. Arbejdsmarkedskontor Øst har derfor aktuelt fokus på at understøtte og fremme det lokale tværgående samarbejde, både på tværs af kommuner, mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og mellem jobcentre og a-kasser. Ligesom Arbejdsmarkedskontor Øst understøtter vidensdeling jobcentrene imellem om indsats, der virker, bl.a. i forhold til unge, hvor der i øjeblikket er fokus på følgende aktiviteter: Brug af mentorer til unge med uddannelsespålæg Der er gennemført et kontrolleret forsøg for afprøvning af effekten af, at unge på kontanthjælp (nu: Uddannelseshjælp) modtager mentorstøtte i op til 1 år og mindst en gang om ugen mhp. at de får støtte til at starte på en uddannelse. Evalueringen viser, at 30 % flere i deltagergruppen, der fik mentorindsatsen, påbegyndte en uddannelse end de unge i kontrolgruppen (der fik de deltagende jobcentres normalindsats for gruppen). Evalueringen danner nu udgangspunkt for rådgivning af jobcentrene om effekten af at anvende mentorer til de unge på uddannelseshjælp. Brobygningsforløb fra kontanthjælp til en erhvervsuddannelse 3 erhvervsskoler i Østdanmark har gennemført brobygningsforløb i samarbejde med 16 jobcentre. Formålet har været at give de unge, der gerne vil have en erhvervsuddannelse, men mangler nogle sociale eller almene kompetencer for at kunne starte på et grundforløb, en indsats, der sætter dem i stand til at starte og gennemføre uddannelsen. Brobygningsforløbet var med løbende optag og varede for hver enkelt ung til vedkommende startede på grundforløbet. Målgruppen var kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere uden en uddannelse under 30 år. Foreløbige resultater viser, at ca. 50 % flere fra brobygningsforløb startede på en uddannelse end en tilsvarende gruppe unge, der ikke deltog i brobygningsforløb. I lyset af disse resultater arbejder mange jobcentre videre med brobygningsforløb for de unge. Ungejobcentre i uddannelsesmiljøer Der er afsat midler til etablering af ungeenheder i uddannelsesmiljøer. Ideen er, at unge på offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp), der skal have en uddannelse, ikke skal komme i et jobcentermiljø men i et uddannelsesmiljø. AMK Øst har indtil videre givet støtte til 14 kommuners etablering af ungeenheder efter denne ordning. Uddannelsesfora mellem jobcentre, erhvervsskoler og VUC 4

5 AMK Øst/STAR har etableret 4 uddannelsesfora i Østdanmark. Deltagerne er jobcentre erhvervsskoler og VUC. Formålet at understøtte implementeringen af kontanthjælps-, beskæftigelses- og EUD-reformen på de områder, hvor der skal være et samarbejde mellem skoler og jobcentre. Det vil sige samarbejde om, at flere dagpengemodtagere får et uddannelsesløft enten gennem korte, job-målrettede kurser eller gennem et løft fra ufaglært til faglært, samt samarbejde om at flere unge på offentlig forsørgelse kommer i gang med en (erhvervs-)uddannelse. Foraerne er på ledelsesniveau. 5

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere