Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing"

Transkript

1 IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax fax: Ol og medundertegnede andelsboligforening NB Peder Oxe Parken V/Sanne Dietz Lynderup Ove Billesvej Tølløse Tlf./fax er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen og afforeningens ejendom: Matr. nr. I cl Tølløse Hgd, Tølløse Beliggende: Ove Billesvej, 4340 Tølløse Oplysninger om ejendommen: Ejendommen indeholder (antal): 32 beboelsesandele erhvervsandele udlejede beboelseslej ligheder klubværelser erhvervslejemål garager p-pladser gavlreklamer havelodder antennerettigheder til mobiltelefoni og lignende Ejendommen er: X Beliggende i en reguleret kommune D Beliggende i en ureguleret kommune og havde den l. januar 1995: D 6 eller færre udlejede beboelseslejligheder Version 2. januar 2001 Side 1 af 8

2 UENDOMSFORENINGEN [JH D 7 eller flere udlejede beboelseslejligheder Andelsboligforeningen leverer fælles signalforsyning Lejerne i ejendommen har stiftet beboerrepræsentation ja x nej D ja D nej D Andelsboligforeningens regnskabsår løber rra 1/1 til 31/ Administrationens begyndelse: Aftalen træder i kraft den 1.juli Andelsboligforeningen drager omsorg for, at administrator modtager alle nødvendige oplysninger om ejendommen i så god tid, at administrator kan foretage betalinger og opkrævning afboligafgift, leje m.v. rra aftalens begyndelsesdato. Umiddelbart efter aftalens ikrafttræden drager andelsboligforeningen ligeledes omsorg for, at administrator modtager alt relevant materiale vedrørende ejendommen, herunder samtlige regnskabsbilag for de seneste 5 kalenderår, samt balance pr. overtagelsesdagen udført af foreningens revisor. Andelsboligforeningen meddeler administrator fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto. Findes ingen særskilt konto, drager administrator omsorg for oprettelse af en sådan. Der forekommer således ingen mellemregning mellem administrator og andelsboligforeningen. Administrator gennemgår det modtagne materiale og opretter ejendommen i EDB system med samtlige oplysninger, der er nødvendige for den rremtidige administration, herunder for kontrol med betalinger, regulering afboligafgift og leje, lønudbetaling m.v. I forbindelse med gennemgang af det modtagne materiale kontrollerer administrator, at ejendommen er forsikret, og at nødvendige abonnementer er tegnet. Administrator underretter lejere, leverandører, myndigheder m.fl. om, at henvendelser vedrørende ejendommen rremover skal sendes til ham. Andelsboligforeningens bestyrelse sørger for tilsvarende underretning til andelshaverne. Hvis det modtagne materiale er af en sådan beskaffenhed, at administrator må bruge uforholdsmæssig meget tid på administration, regnskabsmæssige og administrative analyser m.v. for at kunne udføre en forsvarlig administration, er administrator berettiget til at beregne sig et særskilt honorar herfor på grundlag af tidsforbrug. Bliver administrator i forbindelse med gennemgangen af det modtagne materiale opmærksom på uregelmæssigheder, herunder ugyldige lejevarslinger m.v., underretter administrator andelsboligforeningen herom og foreslår hvilke skridt, der skal tages. For merarbejde, der skyldes sådanne uregelmæssigheder, er administrator ligeledes berettiget til at beregne sig et særskilt honorar på grundlag af tidsforbrug. Administrator er uden ansvar for tab, der måtte skyldes manglende eller for sen levering af oplysninger og materiale ejendommen vedrørende, eller uregelmæssigheder opstået før administrationsaftalens ikrafttræden. 2 - Honorar: Version 2. januar 2001 Side 2 af 8

3 IJlNDOMSFORININGIN DU Som honorar for de i 3 om administrationens indhold og omfang anførte ydelser betales kr ,00 kr. pr. boligandel. For udlejede beboelseslejligheder og klubværelser betales som udgangspunkt det af det stedlige huslejenævn til enhver tid godkendte administrationshonorar, som kan opkræves over budget for omkostningsbestemt husleje. Honoraret reguleres hvert år den I. januar som følge af regulering af normtal og aktuel erhvervsleje. Timebetaling og honorar vedrørende bolig- og erhvervsandele reguleres efter nettoprisindekset eller et tilsvarende indeks. Administrationshonoraret debiteres kvartalsvis medio perioden. Ud over det faste honorar har administrator ret til at oppebære de gebyrer m.v., der opkræves hos lejere eller andre, jf. nedenfor i 3. Administrator har desuden ret til særskilt honorar som nævnt ovenfor under l med 400,00 kr. pr. time og for de særlige ydelser, der er aftalt i 4. Ifølge nuværende lovgivning er ejendomsadministration fritaget for moms, men såfremt ejendomsadministration ved senere lovgivning pålægges moms, er administrator berettiget til at videredebitere denne. Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er omfattede af det faste honorar, eller udtrykkeligt er nævnt i l og 4 som berettigende til særskilt honorar, påhviler det administrator for at undgå misforståelser at gøre andelsboligforeningens bestyrelse opmærksom herpå, før opgaven udføres. Bestyrelsen skal samtidig hermed orienteres om den forventelige størrelse af det honorar, der vil blive krævet for opgaven. Andelsboligforeningen afholder enhver udgift vedrørende ejendommen, herunder bankgebyrer, honorar til varmemålerfirma, revisorbistand, samt porto og kopialia m.v. 3 - Administrationens omfang: Administrationen skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med lovgivningen, andelsboligforeningens instrukser og god administratorskik. Administrator skal ikke følge andelsboligforeningens instrukser, hvis han derved overtræder lovgivningen eller god administratorskik. Hvor intet andet er angivet, er de nedenfor nævnte ydelser omfattet af det faste administrationshonorar jf. 2. Administrator foretager: I forhold til andelshavere: 1) Opkrævninger Opkrævning afboligafgift og andre betalinger Udsendelse af påkrav (gebyr ifølge vedtægt eller boligaftale tilkommer administrator) Orienterer bestyrelsen om restancer, jf. pkt. V.3 eller særlig aftale Oversender sagen til advokat med henblik på udsættelse af andelshaveren, når bestyrelsen har truffet beslutning om eksklusion. Version 2. januar 2001 Side 3 af 8

4 EIENDOMSFORENINGEN []i 2) Andelsoverdragelse Udarbejdelse af overdragelsesaftaler. Gebyr herfor tilkommer administrator og opkræves hos enten køber eller sælger i overensstemmelse med foreningens regler herom Påtegning af andelsbevis Modtagelse og aftegning af overdragelsessummen Vurdering og ekspedition af krav om garanti for lån til køb af andel II I forhold til andelshavere og lejere: l) ljpkrævninger Oversender restancer til inkasso efter forudgående overholdelse af inkassolovens 10 2) Beboerkontakt Besvarelse af henvendelser ftaandelshavere og lejere i det omfang disse ikke skal rettes til bestyrelsen eller til vicevært/varmemester Behandling af klager ftaog over andelshavere og lejere 3) Kontakt med myndigheder m.jl Besvarelse af myndighedshenvendelser Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret III I forhold til foreningens ansatte: Udarbejdelse af ansættelsesaftaler med fuldtidsansatte ved ejendommens drift. Udarbejdelse afansættelsesaftale med en deltidsansat ved ejendommens drift. Udarbejdelse affejeerklæring(er). Udbetaling af løn til fuldtidsansatte og en deltidsansat ved ejendommens drift. Andelsboligforeningen betaler gebyr tillønfirma. En gang årligt foretages lønregulering efter nærmere aftale med andelsboligforeningen. Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger. IV Øvrige opgaver: l) Betalinger: Alle faste betalinger aftegnes efter fornøden kontrol. Andre betalinger, herunder reparationsudgifter o.iign., aftegnes efter at være behørigt attesterede afbestyrelsen, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil. 2) Bogføring: Daglig bogføring af ind- og udbetalinger. Opbevaring af bilag i 5 år. 3) Regnskabsaflæggelse m.v.: Restanceliste til bestyrelsen efter aftale. Drifts- og statusoversigt hvert kvartal til bestyrelsen. Version 2. januar 2001 Side 4 af 8

5 !J!NDOMSFOR!NING!N [J]i Udskrift af samtlige konti en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutning samt lejlighedsvis efter bestyrelsens ønske. Udskrift og afstemning af samtlige konti til andelsboligforeningens revisor med henblik på udarbejdelse afårsregnskab. Udarbejdelse af budget for andelsboligforeningen, herunder forslag til regulering afboligafgift og antennebidrag. Budgetopfølgning. 4) Styring af tilsyn med ejendommen, ordinær vedligeholdelse m. v.: Håndværkertilkald i det omfang ydelsen ikke ligger hos bestyrelsen eller hos vicevært/servicefirma. 5) Abonnementsaftaler ogforsikringer: Indgåelse af abonnementsaftaler som led i ejendommens drift. Behandling afskadesager vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder. Administrator har det fulde ansvar for, at ejendommen altid er forsikret i det omfang dette er muligt og ønsket af andelsboligforeningen. Flytning af forsikringer fta et selskab til et andet skal altid godkendes afandelsboligforeningen. 6) Forholdet til bestyrelsen Deltagelse i bestyrelsesmøder, herunder regnskabs- og budgetrnøde, på et af foreningen valgt mødested. Løbende mundtlig rådgivning til bestyrelsen i forbindelse med de af aftalen omfattede ydelser 7) Ordinær generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen Deltagelse i generalforsamlingen samt evt. ekstraordinær generalforsamling. Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamlingen. 4 - Særlige ydelser: Nedennævnte særlige ydelser udføres efter aftale mod særskilt honorar. For opgaver, der honoreres efter tidsforbrug, er der aftalt en timepris på 4000,00 kr. ekskl. evt. moms. D D Inkasso Renteberegning af større restancer Administration afventelister Administration af udlæg, pantsætningserklæringer, transporter, betalingsmeddelelser o. lign. Vurdering afvedligeholdelsestilstand, forbedringer og inventar ved andelsoverdragelse Boligretssager Indhentelse afmateriale vedrørende sammenligningslejemål i forbindelse med krav om lejeforhøjelse/-nedsættelse efter "det lejedes værdi" Udarbejdelse af forbrugsregnskab Udarbejdelse afforbrugsregnskab og regnskab over fællesudgifter i forhold til erhvervslejere Frivillig momsregistrering Udarbejdelse af momsregnskab Udarbejdelse af årsregnskab for andelsboligforeningen, herunder andelsværdiberegning Løbende inspektørtilsyn Version 2. januar 2001 Side 5 af 8

6 IJINDOMSFORININGIN []i D Vedligeholdelsesplanlægning Gennemførelse af byggesager bortset rra teknisk bistand og byggestyring Teknisk bistand og byggestyring Varsling afforbedringslejeforhøjelser overfor lejere Gennemførelse afhuslejenævns- og ankenævnssager der ikke er omfattet af 3, pkt D Gennemførelse af syn ved lejeres rraflytning D Besigtigelse ved anmodning om rrigivelse af midler rra konto for indvendig vedligeholdelse Udarbejdelse af kontrakt med ny erhvervslejer (debiteres sædvanligvis ny erhvervslejer) Forhandlinger og kontraktudarbejdelse ved vilkårsændringer i erhvervslejemål D Nøgleadministration D Omprioritering D Placering af overskydende midler D Vedtægtsændringer Indkaldelse til og deltagelse i ekstraordinære generalforsamlinger D Deltagelse i bestyrelsesmøder ud over det i 3, pkt. V.6 angivne antal 5 - Andelsboligforeningens forpligtelser: Andelsboligforeningen stiller til enhver tid de nødvendige midler til rådighed for ejendommens drift og holder administrator underrettet om forhold af betydning for dennes arbejde. Administrator har ikke pligt til at foretage betalinger, medmindre der er dækning på foreningens konto. 6 - Opsigelse: Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Hvis andelsboligforeningen opsiger aftalen, har administrator ret til at få dækket sine omkostninger ved afvikling af administrationen, dog højst med et beløb svarende til et kvartal s honorar. Ved opsigelse til et regnskabsårs udløb beregnes ikke særskilt honorar for opgaver, der udføres af administrator som led i en sædvanlig årsafslutning. Hvis andelsboligforeningens opsigelse skyldes væsentlig og berettiget kritik af administrators arbejde, er administrator ikke berettiget til at få dækket omkostningerne ved afvikling af administrationen. Når aftalen er opsagt, påhviler det administrator loyalt at forsyne andelsboligforeningen, eller den foreningen udpeger i sit sted, med alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt for at der med virkning rra aftalens ophør kan foretages opkrævninger, betalinger m.v. af den nye administrator. Ved administrationens afgivelse er administrator forpligtet til at udføre følgende ekstraordinære ekspeditioner og arbejdsopgaver: Deltage i afleveringsforretning af indtil to timers varighed, og i forbindelse hermed redegøre for ejendommens almindelige forhold og igangværende sager. Udlevere alt materiale vedrørende ejendommen, herunder ejendommens hoveddokumenter(skøde, BBRejermeddelelse, ejendomsvurderinger, ejendomsskattebillet, bygningstegninger, forsikringspolicer m.m), "lejemålschartek" og bogføringbilag for de sidste fem år. Udskrive og udlevere stamoplysninger for hovedejendommen og for samtlige administrerende enheder. Version 2. januar 2001 Side 6 af 8

7 IJlNDOMSFORININGIN []i Afstemme ejendommens konti og udlevere driftsstatus pr. skæringsdagen tillige med udskrift af samtlige underkonti. Udskrive og udlevere kommenteret restanceliste. Overdrage ejendommens likvide beholdninger og værdipapirer. Afviklingsarbejderne skal udføres inden seks uger efter aftalens ophør. I modsat fald fortaber administrator retten til afviklingshonorar. Dette gælder dog ikke, såftemt afviklingsarbejdernes manglende udførelse beror på ejeren eller den nye administrator. 7 - Ophævelse: Hvis administrator groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, er andelsboligforeningen berettiget til at ophæve aftalen. Administrator er i så fald forpligtet til at afgive oplysninger, materiale m.v. på samme måde som ved aftalens ophør på grund af opsigelse. Administrator er erstatningspligtig for ethvert tab, der måtte skyldes hans misligholdelse af hans forpligtelser. Hvis andelsboligforeningen groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser, herunder hvis foreningen forlanger, at administrator skal handle i strid med lovgivning eller god administratorskik, kan administrator ophæve aftalen. Administrator er i så fald berettiget til det aftalte honorar indtil det tidspunkt, da aftalen kunne være ophørt ved opsigelse. Ved ophævelse på grund afandelsboligforeningens misligholdelse kan administrator udøve tilbageholdsret i materiale vedrørende foreningen og ejendommen, indtil han har modtaget ethvert beløb, der tilkommer ham, herunder honorar for den sædvanlige opsigelsesperiode og andre pligtige honorarer jf Tvister: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)". Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udpeges af Instituttet. SåfTemt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Version 2. januar 2001 Side 7 af 8

8 UINDOMSFORININGIN [JU ~ 9 - Evaluering Parterne er enige om at evaluere denne aftale senest et år efter aftalens indgåelse. Det samme gælder, hvis væsentlige lovændringer medfører forøget arbejdsbyrde for administrator. Sted: Ugerløse Dato: 27. ma Sted: Dato: -\ For andelsboligforeningen d(lljl-- C\.hv'W ~JJr Mt~~. Version 2. januar 2001 Side 8 af 8

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere