Introduktion af nye medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion af nye medarbejdere"

Transkript

1 Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster samt skolevæsenets målsætning, opgaver og organisation. Det sikres, at nyansatte gøres bekendt med arbejdspladsens kultur og daglige rytme. Langt de fleste skoler har udarbejdet retningslinjer for modtagelse og introduktion af nye medarbejdere - herunder lærere. Disse retningslinjer er under stadig udvikling. Skolerne har i løbet af sommeren indsendt deres procedurer for modtagelse af nye lærere, og dette materiale er nu bearbejdet. Det udsendes til skolerne som inspiration til den videre udvikling af introduktionsforløb for nyansatte. Generelt er erfaringen, at et veltilrettelagt introduktionsforløb giver det bedste resultat - både for de nye lærere og for dem, der tilrettelægger forløbet. Introduktionen kan omfatte: Udlevering af materialer Når en ny medarbejder er ansat, skal han/hun have en lang række informationer og materialer. De fleste skoler udleverer dette umiddelbart efter ansættelsen, mens man andre steder venter til et eventuelt Introduktionsmøde eller de første arbejdsdage. Det er imidlertid en god idé at udlevere materialet så tidligt som muligt, så den ny medarbejder har tid til at studere det. I vedlagte bilag 1 er et forslag til oversigt over materialer, det kan være relevant at udlevere. Fagfordeling Skolerne arbejder på, at den nyansatte lærer så vidt muligt indgår på lige fod med de øvrige ansatte i fagfordelingen allerede det første år. Eventuelt kan lederen og den nyansatte dog tage en samtale, inden fagfordelingen er afsluttet, så det ikke er et endeligt fagskema, der foreligger. På nogle skoler forsøger man at opbygge fordelingen således, at den nye lærer har mange lektioner i få klasser. Derudover er man flere steder opmærksom på at støtte de nye lærere ved det følgende års fagfordeling. Det foregår f.eks. ved et møde eller ved en individuel samtale - typisk i januar eller februar - hvor skoleleder og tillidsrepræsentant deltager. Her orienteres om procedurer og rutiner i forbindelse med fagfordelingsprocessen, og der er mulighed for at få afklaret eventuelle problemer. En eventuel ændret fagfordeling kan også drøftes, hvis den nyansatte ønsker det, eller hvis der er noget, der er gået skævt. Denne samtale kan eventuelt tages i forbindelse med en medarbejderudviklingsamtale. Introduktionsmøde En række skoler holder et Introduktionsmøde for de nyansatte - de fleste steder inden skoleårets start. Her får de nye lærere typisk en generel orientering om skolen, de kan stille spørgsmål til det materiale, som de eventuelt har fået udleveret eller tilsendt på forhånd, de får udleveret skab og nøgler og får en orientering om regler og praktiske forhold på skolen. Ofte får de også en rundvisning på skolen. 1

2 Et emne på mødet kan også være en generel introduktion til. Der kan f.eks. orienteres om overordnet skolepolitik, betydning for skolerne af byrådets beslutninger, økonomiske bindinger, brug af skolekonsulenterne etc. De fleste steder er det skoleledelsen, der står for arrangementet, men det kan også være f.eks. en kontaktperson (se nedenfor). Ud over kontaktpersonen kan tillidsrepræsentanten samt mødelederen fra Pædagogisk Råd deltage i mødet, ligesom formanden for skolebestyrelsen kan være med. Ud over Introduktionsmødet kan det være en god idé at invitere de nyansatte med til en eventuel årlig sommerfrokost eller til en fest ved skoleårets afslutning. De kan også inviteres med til pædagogiske arrangementer, der eventuelt måtte løbe af stabelen mellem tidspunktet for ansættelsen og den første arbejdsdag. Hensigten hermed er, at den nyansatte kan begynde at deltage i skolens liv så tidligt som overhovedet muligt. Rundvisning og præsentation på skolen Den ny medarbejder får en rundvisning på skolen og præsenteres for en række centrale personer og kollegaer fra andre personalegrupper. De fleste steder sker det enten ved Introduktionsmødet eller på en af de første arbejdsdage. Som regel er det skolelederen eller afdelingslederen, der viser rundt, men det kan også være kontaktpersonen eller en fra det team, som den ny lærer bliver en del af. Blot er det vigtigt, at ansvaret er placeret. Rundvisningen kan også omfatte en orientering om skolens opbygning og indretning, pæda-gogiske overvejelser bag lokale- og klasseplacering, historik m.v. Runden omfatter typisk: AV-samling Bibliotek Depoter EDB-rum /-udstyr Faglokaler Filmlokale Garderobe Kantine Kontorer Kopimaskine Lærerværelse SFO Tandklinik Første arbejdsdag På de fleste skoler bydes den nyansatte velkommen af skolens leder ved den fælles morgenkaffe eller lignende. Her præsenteres han/hun for det øvrige lærerpersonale m.v., og - hvis det ikke er sket før - for det team, som han/hun skal samarbejde med. Vigtigt er det, at den ny medarbejder fra starten føler sig velkommen på arbejdspladsen og blandt de nye kolleger. Flere steder sørger man således for at sikre nyansatte en plads ved bordene på lærerværelset - evt. med navneskilt, og der kan også være velkomstblomster. Eventuelt kan de nye lærere få anvist skiftende pladser i f.eks. august måned, så de kommer til at kende så mange som muligt. Det kan også være en god idé at byde velkommen ved en reception eller lignende - f.eks. på den første fredag efter skolestarten. Kontaktperson/Tutor-ordning 2

3 Kært barn har som bekendt mange navne: Mentor-, fadder- eller følordning er også udbredte betegnelser. Næsten alle skoler har etableret en ordning, hvor den nye lærer har en - evt. flere - kontaktpersoner, som lønnet eller ulønnet hjælper vedkommende tilrette. Den ny medarbejder mødes på nogle skoler med sin kontaktpersonen allerede før sommerferien. På andre præsenteres han/hun ved Introduktionsmødet eller på første arbejdsdag. Kontaktpersonen har som regel til opgave at introducere den nye kollega til skolens praksis og kultur, besvare spørgsmål og støtte og vejlede i konkrete arbejdsopgaver. På nogle skoler er kontaktpersonen også ansvarlig for en større del af introduktionsprogrammet - f.eks. rundvisning og præsentation og eventuelt også for at holde fællesmøder med de nye lærere. Senere i forløbet er kontaktpersonen ofte med til opsamlings- og evalueringsmøder omkring introduktionsprogrammet og eventuelt også til individuelle medarbejdersamtaler med de nyansatte. Uanset de konkrete opgaver, som kontaktpersonen har, er det vigtigt, at både han/hun og den nyansatte er bekendt med, hvad kontaktpersonen har ansvar for. Klasseteams Mange skoler forsøger så vidt muligt at sikre, at kontaktpersonen er en teamlærer. Der aftales som regel også et møde så hurtigt som muligt med den/de teams, som den ansatte skal arbejde i. Nogle skoler har endvidere fastlagt konkrete opgaver, som teamet er ansvarlig for i forbindelse med introduktionen. De informerer f.eks. den nyansatte om klassernes generelle og specifikke forhold, og på nogle skoler er det også det samlede team, der har ansvaret for introduktionen og for, at han/hun inddrages i den pædagogiske debat. Regler og praksis Der er mange regler, sædvaner og procedurer - skrevne som uskrevne - når man begynder i et nyt job. Nyansatte skal have en række informationer, og på nogle skoler vælger man at give disse mundtligt. En del skoler har dog også valgt at nedfælde dem i en personalehåndbog eller lignende, som udleveres til alle nyansatte. Generelt er det en god idé at give de fleste informationer både mundtligt og skriftligt. Som nyansat får man meget at vide i løbet af de første dage, og det kan være en lettelse at kunne slå tingene op i en personalehåndbog eller en velkomstmappe med praktiske oplysninger, så man ikke skal spørge igen og igen. Det kan også være godt at aftale en opgavefordeling mellem leder, kontaktperson og eventuelt tillidsrepræsentant, hvoraf det fremgår, hvem der har ansvar for hvilke dele af introduktionen og for at give hvilke informationer. Dermed sikres det både, at den nyansatte får de oplysninger, der er nødvendige, og at han/hun ikke får dem flere gange. Det kan også være en god idé at arrangere et eller flere praktiske introduktionskurser, hvor den nyansatte gøres fortrolig med praktiske forhold omkring f.eks. AV-samling, kopimaskiner, EDB-udstyr, alarmer, skolebibliotek m.v. På flere skoler er det kontaktpersonen, der er ansvarlig herfor - eventuelt i samarbejde med AV-mand, IT-ansvarlig, skolebibliotekar etc. 3

4 I vedlagte bilag 2 findes en liste over informationer m.v., som det er vigtigt, at en nyansat får. Den er ikke udtømmende, da skolerne er forskellige, men den kan eventuelt tjene som tjekliste for, at den nye medarbejder er orienteret om diverse forhold på skolen. Forældresamarbejde Flere skoler er opmærksomme på at støtte de nye lærere i det første møde med forældrene. De nyansatte får information om retningslinier og principper for skole/hjem-samarbejdet og får støtte og opbakning både under forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af de første forældremøder og skole/hjem samtaler. Især er det vigtigt, at den nyansatte bliver gjort bekendt med hvilke forventninger, der er til ham/hende. Hvis den nyansatte skal fungere som klasselærer, kan han/hun få lejlighed til at møde klassen og forældrene allerede før tiltrædelsen. Ellers arbejdes der på, at den nyansatte skal møde klassens forældre så tidligt som muligt. Det videre forløb Introduktionen for den nye medarbejder er ikke afsluttet med modtagelsen i de første dage. Det er vigtigt at sikre sig, at vedkommende trives, og at der er opbakning til ham/hende, når hverdagen begynder. På nogle skoler fortsætter introduktionsforløbet ud over de første dage med et antal møder (2-6) i løbet af efteråret. Her orienteres f.eks. yderligere om skolen, mål, politikker, handleplaner, forretningsgange, løn- og ansættelsesforhold m.v., og man har mulighed for at drøfte den nyansattes oplevelser af skolen. På en af skolerne har man valgt at holde et ugentligt fyraftensmøder, hvor der orienteres om: Tjenesteplaner Frikvartertilsyn Skolepsykologisk rådgivning Støttecenteret Sundhedsplejen Forældresamarbejdet To-sprogede elever Sprogcentret Biblioteket Indkøb Pædagogisk værksted Institutionssamarbejdet 1/4-samarbejdet Skolefritidsordningen Centerafdelingen Undervisningscentret Opfølgningen på introduktionsforløbet er forskellig på skolerne. Nogle steder holder man et fællesmøde 1-2 måneder efter ansættelsen, hvor kontaktpersoner og tillidsrepræsentant også kan deltage. Her drøftes bl.a. trivsel og arbejdsforhold for de nye lærere, der også kan komme med forslag til forbedringer af indkøringsfasen. Senere tager lederen en eller flere individuelle samtaler med hver af de nyansatte, for at følge hvordan det går den enkelte. Her kan kontaktperson og tillidsrepræsentant eventuelt også deltage. På andre skoler tager man de individuelle samtaler først - f.eks. efter 1-2 måneder - for at få afklaret eventuelle problemer, som måtte være opstået. Nogle steder gentages samtalerne igen efter 3 og 6 måneder. De kan eventuelt afholdes som gruppesamtaler. Efter 3-6 måneder afholdes der så et 4

5 opsamlingsmøde, hvor introduktionsprogrammet bl.a. evalueres. Man kan dog også vælge at foretage evalueringen af introduktionsprogrammet ved en af de individuelle samtaler med ledelsen i stedet for. På en af skolerne består opfølgningen endvidere i, at skolelederen overværer den ny lærers undervisning inden udgangen af september. Herefter afholdes der medarbejdersamtaler. På en anden har ledelsen og tillidsrepræsentanten i det forløbne skoleår haft dialogmøder med de nyansatte lærere. Disse er blevet tilbudt supervision af to lærere på skolen (heraf er den ene tillidsrepræsentanten), hvilket ifølge skolelederen har været en stor succes. Derudover har ledelsen på flere skoler en samtale med de nyansatte i løbet af foråret, hvor det første arbejdsår evalueres, og hvor procedurer m.v. omkring fagfordeling gennemgås. Tillidsrepræsentanten Mange steder indgår tillidsrepræsentanten i introduktionsforløbet for den nyansatte. Bl.a. har han/hun ofte til opgave at orientere om en række forhold som f.eks.: A-kasse ansættelsesformer arbejdsfordelingsplan arbejstidsregler barns første sygedag faglig klub ferieoptjening forretningsudvalg frikøb lokalaftaler lønforhold og -sedler medlemsmøder omlægning af tjenesten pædagogisk råd samarbejdet med ledelsen samarbejdsudvalg sikkerhedsudvalg skoleakkorder sygdom, regler for tjenesteplaner tjenestetidsopgørelser tjenestetidsregler tjenstlige samtaler Derudover deltager tillidsrepræsentanten ofte i opsamlings- og evalueringsmøder, ligesom han/hun også kan deltage i medarbejdersamtaler i løbet af det første halve til hele år. 5

6 Bilag 1 Oversigt over materialer, det kan være relevant at uddele til nye lærere - gerne inden de første arbejdsdage: Arbejdsfordelingsplan Beredskabsplan Faghæfter Ferieplan Forretningsordenen for Pædagogisk Råd Forældreinformation Fotos af skolens medarbejdere Info-mappe / Lærermappe / Personalehåndbog / Velkomstmappe Læseplaner Mødeplaner Ordensregler Personalepolitik Plan over skolen Principper vedtaget i skolebestyrelsen Samarbejdspartnere, oversigt over Samarbejdsudvalget, vedtagne retningslinier Skolebladet - den/de sidste numre Skoleplan Telefonliste over skolens personale Tjenesteplan Årsplan Inspirationsmateriale til skolerne 6

7 Bilag 2 Oversigt over områder, hvor den nyansatte skal gøres bekendt med regler og praksis: Alarmsystemet Arbejdstider AV-udstyr, brug af Beredskabsplaner Bibliotek Busser - klippekort, bestilling m.v. EDB-rum - regler for anvendelse og ophold EDB-udstyr Elevforsømmelser, registrering af Fagudvalg Ferie Fødselsdage Gavekasse Gårdvagt Indeordning Kaffeordning Kantine Kopiering Kurser Lejrskoler Lokaler, reservation og brug af Materialebestilling Nøgler - f.eks. udlån m.v. Oprydning efter sidste time i et lokale Pauser Rygeregler Samtaleanlæg Sociale aktiviteter Spisning med elever Sygemelding Tavshedspligt Telefon og telefonering fra skolen Udgangstilladelser UV-materialer Vikarsedler og vikarpolitik Årets gang mht. f.eks. fagfordeling, team- og forældresamarbejde Inspirationsmateriale til skolerne 7

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere