KeContact P20. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KeContact P20. Brugerhåndbog"

Transkript

1 KeContact P20 Brugerhåndbog

2 Bemærkninger vedr. denne håndbog I denne håndbog finder du på forskellige steder bemærkninger og advarsler mod mulige farer. De anvendte symboler har følgende betydning:!! ADVARSEL! Betyder fare for død eller alvorlige skader, hvis de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger ikke tages. FORSIGTIG! Betyder materiel skade eller let legemsbeskadigelse, hvis de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger ikke tages. ADVARSEL Betyder fare for materiel skade, hvis de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger ikke tages. Med denne advarsel henvises der til de mulige farer ved berøring af elektrostatisk følsomme komponenter. Bemærkning Tips til anvendelse og nyttig information mærkes med "Bemærkning". Disse indeholder ingen information, som advarer om en farlig eller skadelig funktion. Denne pil markerer de arbejdsskridt, som du skal udføre. KEBA Ændringer med hensyn til teknisk videreudvikling forbeholdes. Der gives ingen garanti for oplysningerne. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige intellektuelle rettigheder, herunder også varemærker og ophavsret, er den pågældende ejers ejendom. Enhver form for ulovlig anvendelse af en sådan intellektuel rettighed er udtrykkeligt forbudt. Dokument: Version 1.40 / dato: / varenr.: KEBA AG, Postboks 111, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz,

3 Enheden bærer CE-mærket. De tilsvarende overensstemmelseserklæringer ligger hos KEBA AG. Enheden opfylder ROHS-direktivet (RL 2011/65/EU). Den tilsvarende overensstemmelseserklæring ligger hos KEBA AG. Bemærkning til bortskaffelse Symbolet med den overstregede affaldsbeholder betyder, at el- og elektronikapparater inklusiv tilbehør skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Der er også bemærkninger på produktet, i brugsvejledningen eller på emballagen. Disse materialer kan i henhold til deres mærkning genbruges. Med genanvendelse, materielt genbrug eller andre former for genbrug af gamle apparater yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet. Installationshåndbogen til KeContact P20 kan downloades på internettet fra Den nyeste KeContact P20-firmware kan downloades fra internettet på (download-område). En ny firmware kan f.eks. tage højde for ændrede standarder eller forbedre kompatibiliteten med nye elbiler. 3 / 20

4 Indhold Indhold 1 Vigtig information Sikkerhedsadvarsler Bestemmelsesmæssig anvendelse Om denne håndbog Oversigt Oversigt over varianter Ekstraudstyr RFID-sensor Nøgleafbryder Yderligere ekstraudstyr Anvendelse af ladeboksen Ladeboks med udtag Ladeboks med ladekabel Status LED Autorisation (ekstraudstyr) Programmering af RFID-brugerkort (ekstraudstyr) Indsætning/udtagning af cylinderlås Fejludbedring Service Rengøring Servicepartner / 20

5 Vigtig information 1 Vigtig information 1.1 Sikkerhedsadvarsler! ADVARSEL! Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne kan medføre livsfare, kvæstelser og skader på apparatet! KEBA AG afviser ethvert ansvar for krav, der følger heraf! Elektrisk fare! Montering, første idrifttagning og service af ladeboksen må kun udføres af en relevant uddannet, kvalificeret og autoriseret elinstallatør 1, der dermed er fuldt ud ansvarlig for overholdelse af de eksisterende normer og installationsforskrifter. Detaljer se KeContact P20 Installationshåndbog (for specialisten). Elektrisk fare / brandfare! Brug aldrig ladestik, der er defekte, slidte eller beskidte. Ejeren (slutkunden) skal sørge for, at ladeboksen altid kun bruges i fejlfri tilstand: - Ladeboksen skal regelmæssigt kontrolleres for defekter ved udtag eller ved ladestikket (inklusiv ladekabel) og for skader på kabinettet (visuel kontrol). - Der skal omgående slukkes for en beskadiget ladeboks, og den skal udskiftes. - Det er ikke tilladt at udføre reparationer på ladeboksen. Disse må kun udføres af producenten (udskiftning af ladeboksen)! - Foretag ingen ombygninger eller ændringer på ladeboksen på egen hånd! - Lad være med at fjerne mærkninger såsom sikkerhedssymboler, advarselsbemærkninger, mærkeplader, etiketter eller ledningsmærkninger! Ladeboksen har ikke sin egen netafbryder! Bygningsinstallationens kombirelæ eller gruppeafbryder er beregnet som netafbryder. Ved tilslutning af en elbil til ladeboksen må der ikke bruges forlængerkabler. Der må kun tilsluttes elbiler eller deres ladeapparater. Ingen tilslutning af andre belastninger (elektrisk værktøj osv.)! Læs bemærkningerne og vejledningerne grundigt igennem, før du lader din elbil op med ladeboksen. Ventilation: Nogle elbiler har på grund af mulig dannelse af giftige eller eksplosive gasser brug for et eksternt ventilationssystem under opladningen. 1 Personer, der i kraft af faglig uddannelse, kendskab og erfaring såvel som kendskab til de relevante normer, kan bedømme det overdragede arbejde og genkende mulige farer. 5 / 20

6 Vigtig information! ADVARSEL! Tag fat om stikket og ikke om kablet, når du trækker ledningen ud. Pas på, at ladekablet ikke beskadiges mekanisk (knækkes, klemmes inde eller køres over), og at kontaktområdet ikke kommer i berøring med varmekilder, snavs eller vand. FORSIGTIG! Fare for beskadigelser! Ladeboksen må aldrig rengøres med en vandstråle (haveslange, højtryksrenser osv.)! 1.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse KeContact P20 er en "ladeboks" til inden- og udendørs brug, som elektrisk drevne biler kan oplades ved (f.eks. elbiler). Ladeboksen er beregnet til montering på væggen eller på en søjle. Hvad angår montering og tilslutning af ladeboksen, skal de pågældende nationale forskrifter overholdes. Bestemmelsesmæssig anvendelse af ladeboksen omfatter i alle tilfælde overholdelse af de miljøforhold, som ladeboksen er udviklet til. Ladeboksen er udviklet, fremstillet, kontrolleret og dokumenteret under iagttagelse af de relevante sikkerhedsnormer. Hvis de beskrevne anvisninger og sikkerhedstekniske bemærkninger vedrørende bestemmelsesmæssig anvendelse overholdes, er der normalt ikke nogen farer for materielle skader eller for menneskers sundhed ved dette produkt. De i denne håndbog nævnte anvisninger skal under alle omstændigheder følges. Ellers kan der opstå farekilder, eller sikkerhedsanordninger kan gøres virkningsløse. Uafhængigt af de sikkerhedshenvisninger, der er nævnt i denne håndbog, skal de pågældende forskrifter vedr. sikkerhed og forebyggelse af ulykker for det enkelte anvendelsesområde overholdes. Der må kun tilsluttes elbiler eller deres ladeapparater. Tilslutning af andre apparater (f.eks. elektrisk værktøj) er ikke tilladt! På grund af tekniske eller lovmæssige restriktioner findes ikke alle varianter / alt ekstraudstyr i alle lande. 1.3 Om denne håndbog Denne håndbog gælder for apparater af typen: KeContact P20 Brug af denne håndbog Denne håndbog henvender sig til følgende grupper af personer: Slutkunder (brugere af ladeboksen) Driftsteknikere, serviceteknikere 6 / 20

7 Oversigt 2 Oversigt 2.1 Oversigt over varianter Basismodel med udtag (type 2) [A] Status LED [B] Standardudtag (mulighed for varianter) [C] Kabinetdæksel Ladeboks (typeeksempel) Basismodel med ladekabel (type 2) [A] Status LED [B] Opbevaringsplads til ladestik [C] Kabinetdæksel [D] Holder til ladekabel Ladeboks (typeeksempel) 7 / 20

8 Oversigt Basismodel med ladekabel (type 1) [A] Status LED [B] Opbevaringsplads til ladestik [C] Kabinetdæksel [D] Holder til ladekabel Ladeboks (typeeksempel) 2.2 Ekstraudstyr RFID-sensor RFID-sensor RFID-sensoren [R] bruges til berøringsfri autorisation af en bruger med MIFARE-kort eller tags i henhold til ISO RFID-sensor Nøgleafbryder Nøgleafbryder Nøgleafbryderen [S] bruges til autorisation af en bruger. Nøgleafbryder 8 / 20

9 Oversigt Yderligere ekstraudstyr Netværksmulighed Relæ (til styring af eksterne ekstra anordninger) Aktiveringsindgang til f.eks. rippelstyremodtagere, timere, Dermed kan køretøjet oplades tidsstyret. PLC (Power Line Communication) i henhold til GreenPhy Standard Monteringssøjle 9 / 20

10 Anvendelse af ladeboksen 3 Anvendelse af ladeboksen 3.1 Ladeboks med udtag Basismodel med stikdåse [A] Status LED [B] Standardudtag (mulighed for varianter) [C] Kabinetdæksel Ladeboks (typeeksempel) Start opladning Ladekablet er hverken sat til elbil eller til ladeboksen. Status LED Ladeboksen skal være klar til drift, status LED blinker grønt langsomt i 3 sekunder ( Driftsklar ). Stik først ladekablet i ladeboksen. Mens det forsøges at låse stikket mekanisk, lyser status LED kort orange ( Afventer aflåsning ). Når det er låst, blinker status LED atter langsomt grønt hvert 3. sekund. Stik nu ladekablet i elbilen. Status LED lyser grønt permanent ( Klar til opladning ). Fra dette tidspunkt kan opladningen af køretøjet startes; status LED blinker så grønt ( Opladning ). Opladningen kan også startes, hvis kablet indsættes i omvendt rækkefølge. Afslut opladning Det mekanisk låste stik må ikke trækkes ud af ladeboksen med magt! Opladningen skal afbrydes eller afsluttes via det tilsluttede køretøj. Yderligere detaljer vedr. dette kan fås i vejledningen fra producenten af bilen. Tag ladekablet ud af elbilen ( Afventer fjernelse af kabel ). Tag ladekablet ud af ladeboksen. 10 / 20

11 Anvendelse af ladeboksen 3.2 Ladeboks med ladekabel Typisk variant med ladekabel [A] Status LED [B] Opbevaringsplads til ladestik [C] Kabinetdæksel [D] Holder til ladekabel Opbevaring af ladestik/ladekabel Hvis der ikke lades op, kan ladestikket sættes i holderen [B], hvor det sidder sikkert. Ladekablet kan rulles sammen og opbevares på holderen [D]. Bemærkning Alt efter ladeboksens type kan holderen afvige fra den illustrerede form. Ladeboks (typeeksempel) Start opladning Status LED Ladekablet er ikke sat i elbilen. Ladeboksen skal være klar til drift, status LED blinker grønt langsomt i 3 sekunder ( Driftsklar ). Stik nu ladekablet i elbilen. Status LED lyser grønt permanent ( Klar til opladning ). Fra dette tidspunkt kan opladningen af elbilen startes; status LED blinker så grønt ( Opladning ). Afslut opladning Opladningen afsluttes ved at tage ladekablet ud af elbilen. Yderligere detaljer vedr. dette kan fås i vejledningen fra producenten af elbilen. Tag ladekablet ud af elbilen ( Afventer fjernelse af kabel ). Sæt igen ladekablet i den dertil indrettede holder ved apparatet. 11 / 20

12 Anvendelse af ladeboksen 3.3 Status LED Status LED - segmenter Status LED oplyser om ladeboksens aktuelle driftstilstand og består af 4 segmenter (S1 til S4), der kan lyse sammen eller enkeltvis. Alle segmenter kan lyse eller blinke i forskellige farver. Hvis intet andet er angivet, lyser alle 4 segmenter samtidigt. Status LED segmenter Status LED Funktion Blinker langsomt hvert 3. sekund Lyser permanent Blinker hvert sekund grøn blå grøn blå grøn blå Driftsklar (Ladekablet er endnu ikke sat til på begge sider; Ekstraudstyr: Ladeboksen er ikke blevet korrekt autoriseret af nøgleafbryderen eller RFID-kortet) Autorisation er påkrævet (Ladeboksen er endnu ikke blevet korrekt autoriseret; autorisation med RFID, nøgleafbryder eller ekstern aktivering er påkrævet) Klar til opladning (Ladekabel er sat til og låst på begge sider) Klar til opladning med ISO15118 (Ladekabel er sat til og låst på begge sider) Ekstern aktivering er endnu påkrævet (Autorisation med RFID eller nøgleafbryder er gennemført; bilen er korrekt forbundet; ekstern aktivering ved aktiveringsindgang endnu påkrævet) Opladning udføres (gælder for EN Mode 3 opladning) Opladning udføres (gælder for ISO15118 opladning) Lyser kort orange efter tilslutning Grøn LED ophører kortvarigt hvert 3. sekund Venter på lukning (Ladekablet er sat til, og det forsøges at låse stikket) Venter på, at stik tages ud (Opladning er slut, stik taget ud af bil ) 12 / 20

13 Anvendelse af ladeboksen Blinker langsomt orange hvert 5. sekund Blinker rødt Temperaturoverskridelse (Opladning midlertidigt afbrudt og fortsættes atter efter afkøling) Fejl (detaljer se "Fejludbedring") Segment 1 lyser orange Segment 2 lyser orange RFID-programmeringstilstand (i denne tilstand kan RFID-kort programmeres. Detaljer se "Programmering af RFID-brugerkort") Idrifttagningstilstand (ladeboksen befinder sig i idrifttagningstilstand) 3.4 Autorisation (ekstraudstyr) En autorisation (fås som ekstraudstyr) af en bruger til opladning af ladeboksen kan afhængigt af apparatvarianten ske via en nøgleafbryder eller ved hjælp af et RFID-brugerkort. Autorisation er påkrævet: Status LED blinker langsomt blåt hvert 3. sekund. Autorisation gennemført: En vellykket autorisation signaliseres af en stigende tonerække. Autorisation mislykket: En mislykket autorisation signaliseres af en faldende tonerække. Bemærkning Hvis opladningen ikke startes inden for 60 sekunder efter vellykket autorisation, ophører aktiveringen automatisk. 13 / 20

14 Anvendelse af ladeboksen 3.5 Programmering af RFID-brugerkort (ekstraudstyr) Til programmering af RFID-brugerkort kræves der autorisation via et RFIDmastercard. Med RFID-mastercard, som programmeres ved idrifttagningen af ladeboksen, kan programmeringstilstanden aktiveres og deaktiveres. Aktivering af programmeringstilstand: Hold dit RFID-mastercard hen foran RFID-sensoren og afvent signaltonen. Programmering af RFID-brugerkort: Hold inden for 5 sekunder dit nye RFID-brugerkort hen foran RFID-sensoren og afvent signaltonen. Færdiggørelse af programmeringstilstand: For at bekræfte holdes RFID-mastercard inden for 5 sekunder atter hen foran RFIDsensoren, og signaltonen afventes. RFID-brugerkortet er nu programmeret. Sletning af RFID-brugerkort: Det er kun muligt at slette alle lagrede RFID-brugerkort ved at åbne apparatet (se "Installationshåndbog"). 14 / 20

15 Anvendelse af ladeboksen 3.6 Indsætning/udtagning af cylinderlås Generelt I ladebokse med nøgleafbryder er der seriemæssigt indbygget en cylinderlås. Cylinderlåsen kan udskiftes efter behov i henhold til følgende vejledning. Cylinderlås med nøgle Krav Cylinderlåsen skal opfylde følgende krav: Profil-halvcylinder i henhold til EN 1303 eller DIN Mål A = 30mm (ved A=31 mm kommer der et minimalt udhæng på kabinettet) Justerbart fremspring på låsen Profil-halvcylinder - mål i millimeter Forbered cylinderlås Indstil vinklen på låsens fremspring [S] således, at låsens udtrækningsposition peger lodret opad. Forbered cylinderlås Juster låsens fremspring Justering af vinklen på låsens fremspring foregår som regel som følger: Tryk kodestiften ind med en tynd genstand og skyd fremspringet på låsen i den ønskede position. Juster låsens fremspring 15 / 20

16 Anvendelse af ladeboksen Sæt cylinderlås i Drej nøglen 180, således at låsens fremspring peger nedad. Skyd med en vis kraft låsecylinderen helt ind, indtil det kan høres, at det griber fat. Cylinderlåsen bør flugte med kabinettets overflade. Sæt cylinderlås i Sæt cylinderlås fast Drej nøglen mod højre, indtil der ikke længere mærkes nogen modstand, og nøglen kan tages ud. Drej ikke nøglen ud over positionen [MAX]. Nøgleafbryderen er nu klar til brug. Sæt cylinderlås fast Udtagning af cylinderlås Udtagning af cylinderlås Drej nøglen mod venstre, indtil der ikke længere mærkes nogen modstand. Drej nøglen mere, indtil den befinder sig i lodret position. Nu kan cylinderlåsen åbnes og tages ud af holderen med lidt ekstra kraft. Udtagning af cylinderlås 16 / 20

17 Fejludbedring 4 Fejludbedring PROBLEM Mulig årsag Status LED lyser ikke Ingen spændingsforsyning Kontroller fejlstrømsrelæ og strømafbryder og tænd eventuelt. Defekt - kontakt din servicepartner. Opladningen går ikke i gang Stikket er ikke sat rigtigt i - Tag stikket ud og sæt det i igen. Opladningsproceduren blev ikke ordentligt gennemført - følg vejledningen i kapitel "Start/afslut opladning". Stikket er muligvis tilsmudset eller beskadiget i låseområdet - rengør eller udskift stikket. Elbilen har ikke brug for energi eller er fejlbehæftet - kontroller elbilen. Elbilen er programmeret til et senere starttidspunkt for opladning. Bilen er ikke helt opladet Forhøjet ladetid Strømnedsættelse på grund af for høj temperatur gennem bil eller ladeboks - Beskyt elbil og ladeboks mod direkte sollys under opladningen (carport, garage, ) - Visuel kontrol af evt. snavs, slitage eller skader på stikanordningen. Kontakt evt. din servicepartner. Manglende aktivering på grund af eksternt styresystem (energileverandør, PV-anlæg...) Standardstik kan ikke trækkes ud Elbilen har ikke afsluttet opladningen - afslut opladningen i henhold til vejledningen fra producenten af elbilen. Stikket kan eventuelt ikke åbnes under trækbelastning - tryk stikket indad og sæt det atter i elbilen. Afslut derpå opladningsprocessen. Status LED blinker rødt Fejl - kontroller først de mulige fejlårsager ved fejl (*). Slå ladeboksens forsyningsspænding fra på fejlstrømsrelæet. Tag ladekablet ud af bilen og ladeboksen. Tilslut atter forsyningsspændingen. Defekt - kontakt din servicepartner. Se yderligere information i FAQ-listen på 17 / 20

18 Fejludbedring (*) Mulige årsager til fejl (status LED blinker rødt): Fejl skal altid kvitteres ved at tage stikket ud, og de kan f.eks. være udløst af følgende årsager: Stikket er ikke sat i korrekt; aflåsning ikke mulig => sæt hurtigt stikket i. Stikket blev taget ud under opladningen: Stikket var ikke ordentligt låst - tag stikket ud, sæt det korrekt i og vær opmærksom på, at det låses ordenligt. Stikket ved ladeboksen leverer en ugyldig tilstand: Hardwarefejl på kablet - tag stikket ud og sæt det korrekt i, udskift eventuelt kablet. Temperaturafbrydelse: Den tilladte temperatur i ladeboksen er overskredet - tag stikket ud og vent, indtil ladeboksen er afkølet. Nulstilling af en fejl: Hvis der under tilslutning eller opladning kommer en afbrydelse, forsøger ladeboksen at starte processen automatisk (maks. 5 gange). Hvis opladningen ikke kan startes, skal dette anerkendes ved at afslutte opladningen efter forskrifterne (se afsnit "Afslut opladning") eller eventuelt ved at starte igen. Hvis en fejl viser sig flere gange uden forståelige årsager, bedes du kontakte servicepartner. 18 / 20

19 Service 5 Service - Ladeboksen er i princippet vedligeholdelsesfri, men ejeren skal regelmæssigt kontrollere den for defekter ved stikdåsen eller ved ladestikket (inklusiv ladekabel) og for skader på kabinettet. 5.1 Rengøring Rengør ladeboksens kabinet med en fugtig klud, når det er nødvendigt. Snavs, der sidder mere fast, kan fjernes med et mildt rengøringsmiddel, der ikke indeholder opløsningsmidler og ikke er slibende. 5.2 Servicepartner Ved spørgsmål eller problemer bedes du kontakte den ansvarlige elinstallatør. Før du henvender dig til din servicepartner: Kontroller foranstaltningerne til fejlafhjælpning i kapitlet "Fejlafhjælpning". Kontroller foranstaltningerne til fejlafhjælpning i bilproducentens instruktionsbog. Noter dig modelvarianten og serienummeret på apparatet (typeskilt på oversiden af apparatet). [A] [B] [C] Typeskilt...Modelvariant...Serienummer...Materialenummer 19 / 20

20

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere