KeContact P20. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KeContact P20. Brugerhåndbog"

Transkript

1 KeContact P20 Brugerhåndbog

2 Bemærkninger vedr. denne håndbog I denne håndbog finder du på forskellige steder bemærkninger og advarsler mod mulige farer. De anvendte symboler har følgende betydning:!! ADVARSEL! Betyder fare for død eller alvorlige skader, hvis de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger ikke tages. FORSIGTIG! Betyder materiel skade eller let legemsbeskadigelse, hvis de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger ikke tages. ADVARSEL Betyder fare for materiel skade, hvis de tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger ikke tages. Med denne advarsel henvises der til de mulige farer ved berøring af elektrostatisk følsomme komponenter. Bemærkning Tips til anvendelse og nyttig information mærkes med "Bemærkning". Disse indeholder ingen information, som advarer om en farlig eller skadelig funktion. Denne pil markerer de arbejdsskridt, som du skal udføre. KEBA Ændringer med hensyn til teknisk videreudvikling forbeholdes. Der gives ingen garanti for oplysningerne. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige intellektuelle rettigheder, herunder også varemærker og ophavsret, er den pågældende ejers ejendom. Enhver form for ulovlig anvendelse af en sådan intellektuel rettighed er udtrykkeligt forbudt. Dokument: Version 1.40 / dato: / varenr.: KEBA AG, Postboks 111, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz,

3 Enheden bærer CE-mærket. De tilsvarende overensstemmelseserklæringer ligger hos KEBA AG. Enheden opfylder ROHS-direktivet (RL 2011/65/EU). Den tilsvarende overensstemmelseserklæring ligger hos KEBA AG. Bemærkning til bortskaffelse Symbolet med den overstregede affaldsbeholder betyder, at el- og elektronikapparater inklusiv tilbehør skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Der er også bemærkninger på produktet, i brugsvejledningen eller på emballagen. Disse materialer kan i henhold til deres mærkning genbruges. Med genanvendelse, materielt genbrug eller andre former for genbrug af gamle apparater yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet. Installationshåndbogen til KeContact P20 kan downloades på internettet fra Den nyeste KeContact P20-firmware kan downloades fra internettet på (download-område). En ny firmware kan f.eks. tage højde for ændrede standarder eller forbedre kompatibiliteten med nye elbiler. 3 / 20

4 Indhold Indhold 1 Vigtig information Sikkerhedsadvarsler Bestemmelsesmæssig anvendelse Om denne håndbog Oversigt Oversigt over varianter Ekstraudstyr RFID-sensor Nøgleafbryder Yderligere ekstraudstyr Anvendelse af ladeboksen Ladeboks med udtag Ladeboks med ladekabel Status LED Autorisation (ekstraudstyr) Programmering af RFID-brugerkort (ekstraudstyr) Indsætning/udtagning af cylinderlås Fejludbedring Service Rengøring Servicepartner / 20

5 Vigtig information 1 Vigtig information 1.1 Sikkerhedsadvarsler! ADVARSEL! Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne kan medføre livsfare, kvæstelser og skader på apparatet! KEBA AG afviser ethvert ansvar for krav, der følger heraf! Elektrisk fare! Montering, første idrifttagning og service af ladeboksen må kun udføres af en relevant uddannet, kvalificeret og autoriseret elinstallatør 1, der dermed er fuldt ud ansvarlig for overholdelse af de eksisterende normer og installationsforskrifter. Detaljer se KeContact P20 Installationshåndbog (for specialisten). Elektrisk fare / brandfare! Brug aldrig ladestik, der er defekte, slidte eller beskidte. Ejeren (slutkunden) skal sørge for, at ladeboksen altid kun bruges i fejlfri tilstand: - Ladeboksen skal regelmæssigt kontrolleres for defekter ved udtag eller ved ladestikket (inklusiv ladekabel) og for skader på kabinettet (visuel kontrol). - Der skal omgående slukkes for en beskadiget ladeboks, og den skal udskiftes. - Det er ikke tilladt at udføre reparationer på ladeboksen. Disse må kun udføres af producenten (udskiftning af ladeboksen)! - Foretag ingen ombygninger eller ændringer på ladeboksen på egen hånd! - Lad være med at fjerne mærkninger såsom sikkerhedssymboler, advarselsbemærkninger, mærkeplader, etiketter eller ledningsmærkninger! Ladeboksen har ikke sin egen netafbryder! Bygningsinstallationens kombirelæ eller gruppeafbryder er beregnet som netafbryder. Ved tilslutning af en elbil til ladeboksen må der ikke bruges forlængerkabler. Der må kun tilsluttes elbiler eller deres ladeapparater. Ingen tilslutning af andre belastninger (elektrisk værktøj osv.)! Læs bemærkningerne og vejledningerne grundigt igennem, før du lader din elbil op med ladeboksen. Ventilation: Nogle elbiler har på grund af mulig dannelse af giftige eller eksplosive gasser brug for et eksternt ventilationssystem under opladningen. 1 Personer, der i kraft af faglig uddannelse, kendskab og erfaring såvel som kendskab til de relevante normer, kan bedømme det overdragede arbejde og genkende mulige farer. 5 / 20

6 Vigtig information! ADVARSEL! Tag fat om stikket og ikke om kablet, når du trækker ledningen ud. Pas på, at ladekablet ikke beskadiges mekanisk (knækkes, klemmes inde eller køres over), og at kontaktområdet ikke kommer i berøring med varmekilder, snavs eller vand. FORSIGTIG! Fare for beskadigelser! Ladeboksen må aldrig rengøres med en vandstråle (haveslange, højtryksrenser osv.)! 1.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse KeContact P20 er en "ladeboks" til inden- og udendørs brug, som elektrisk drevne biler kan oplades ved (f.eks. elbiler). Ladeboksen er beregnet til montering på væggen eller på en søjle. Hvad angår montering og tilslutning af ladeboksen, skal de pågældende nationale forskrifter overholdes. Bestemmelsesmæssig anvendelse af ladeboksen omfatter i alle tilfælde overholdelse af de miljøforhold, som ladeboksen er udviklet til. Ladeboksen er udviklet, fremstillet, kontrolleret og dokumenteret under iagttagelse af de relevante sikkerhedsnormer. Hvis de beskrevne anvisninger og sikkerhedstekniske bemærkninger vedrørende bestemmelsesmæssig anvendelse overholdes, er der normalt ikke nogen farer for materielle skader eller for menneskers sundhed ved dette produkt. De i denne håndbog nævnte anvisninger skal under alle omstændigheder følges. Ellers kan der opstå farekilder, eller sikkerhedsanordninger kan gøres virkningsløse. Uafhængigt af de sikkerhedshenvisninger, der er nævnt i denne håndbog, skal de pågældende forskrifter vedr. sikkerhed og forebyggelse af ulykker for det enkelte anvendelsesområde overholdes. Der må kun tilsluttes elbiler eller deres ladeapparater. Tilslutning af andre apparater (f.eks. elektrisk værktøj) er ikke tilladt! På grund af tekniske eller lovmæssige restriktioner findes ikke alle varianter / alt ekstraudstyr i alle lande. 1.3 Om denne håndbog Denne håndbog gælder for apparater af typen: KeContact P20 Brug af denne håndbog Denne håndbog henvender sig til følgende grupper af personer: Slutkunder (brugere af ladeboksen) Driftsteknikere, serviceteknikere 6 / 20

7 Oversigt 2 Oversigt 2.1 Oversigt over varianter Basismodel med udtag (type 2) [A] Status LED [B] Standardudtag (mulighed for varianter) [C] Kabinetdæksel Ladeboks (typeeksempel) Basismodel med ladekabel (type 2) [A] Status LED [B] Opbevaringsplads til ladestik [C] Kabinetdæksel [D] Holder til ladekabel Ladeboks (typeeksempel) 7 / 20

8 Oversigt Basismodel med ladekabel (type 1) [A] Status LED [B] Opbevaringsplads til ladestik [C] Kabinetdæksel [D] Holder til ladekabel Ladeboks (typeeksempel) 2.2 Ekstraudstyr RFID-sensor RFID-sensor RFID-sensoren [R] bruges til berøringsfri autorisation af en bruger med MIFARE-kort eller tags i henhold til ISO RFID-sensor Nøgleafbryder Nøgleafbryder Nøgleafbryderen [S] bruges til autorisation af en bruger. Nøgleafbryder 8 / 20

9 Oversigt Yderligere ekstraudstyr Netværksmulighed Relæ (til styring af eksterne ekstra anordninger) Aktiveringsindgang til f.eks. rippelstyremodtagere, timere, Dermed kan køretøjet oplades tidsstyret. PLC (Power Line Communication) i henhold til GreenPhy Standard Monteringssøjle 9 / 20

10 Anvendelse af ladeboksen 3 Anvendelse af ladeboksen 3.1 Ladeboks med udtag Basismodel med stikdåse [A] Status LED [B] Standardudtag (mulighed for varianter) [C] Kabinetdæksel Ladeboks (typeeksempel) Start opladning Ladekablet er hverken sat til elbil eller til ladeboksen. Status LED Ladeboksen skal være klar til drift, status LED blinker grønt langsomt i 3 sekunder ( Driftsklar ). Stik først ladekablet i ladeboksen. Mens det forsøges at låse stikket mekanisk, lyser status LED kort orange ( Afventer aflåsning ). Når det er låst, blinker status LED atter langsomt grønt hvert 3. sekund. Stik nu ladekablet i elbilen. Status LED lyser grønt permanent ( Klar til opladning ). Fra dette tidspunkt kan opladningen af køretøjet startes; status LED blinker så grønt ( Opladning ). Opladningen kan også startes, hvis kablet indsættes i omvendt rækkefølge. Afslut opladning Det mekanisk låste stik må ikke trækkes ud af ladeboksen med magt! Opladningen skal afbrydes eller afsluttes via det tilsluttede køretøj. Yderligere detaljer vedr. dette kan fås i vejledningen fra producenten af bilen. Tag ladekablet ud af elbilen ( Afventer fjernelse af kabel ). Tag ladekablet ud af ladeboksen. 10 / 20

11 Anvendelse af ladeboksen 3.2 Ladeboks med ladekabel Typisk variant med ladekabel [A] Status LED [B] Opbevaringsplads til ladestik [C] Kabinetdæksel [D] Holder til ladekabel Opbevaring af ladestik/ladekabel Hvis der ikke lades op, kan ladestikket sættes i holderen [B], hvor det sidder sikkert. Ladekablet kan rulles sammen og opbevares på holderen [D]. Bemærkning Alt efter ladeboksens type kan holderen afvige fra den illustrerede form. Ladeboks (typeeksempel) Start opladning Status LED Ladekablet er ikke sat i elbilen. Ladeboksen skal være klar til drift, status LED blinker grønt langsomt i 3 sekunder ( Driftsklar ). Stik nu ladekablet i elbilen. Status LED lyser grønt permanent ( Klar til opladning ). Fra dette tidspunkt kan opladningen af elbilen startes; status LED blinker så grønt ( Opladning ). Afslut opladning Opladningen afsluttes ved at tage ladekablet ud af elbilen. Yderligere detaljer vedr. dette kan fås i vejledningen fra producenten af elbilen. Tag ladekablet ud af elbilen ( Afventer fjernelse af kabel ). Sæt igen ladekablet i den dertil indrettede holder ved apparatet. 11 / 20

12 Anvendelse af ladeboksen 3.3 Status LED Status LED - segmenter Status LED oplyser om ladeboksens aktuelle driftstilstand og består af 4 segmenter (S1 til S4), der kan lyse sammen eller enkeltvis. Alle segmenter kan lyse eller blinke i forskellige farver. Hvis intet andet er angivet, lyser alle 4 segmenter samtidigt. Status LED segmenter Status LED Funktion Blinker langsomt hvert 3. sekund Lyser permanent Blinker hvert sekund grøn blå grøn blå grøn blå Driftsklar (Ladekablet er endnu ikke sat til på begge sider; Ekstraudstyr: Ladeboksen er ikke blevet korrekt autoriseret af nøgleafbryderen eller RFID-kortet) Autorisation er påkrævet (Ladeboksen er endnu ikke blevet korrekt autoriseret; autorisation med RFID, nøgleafbryder eller ekstern aktivering er påkrævet) Klar til opladning (Ladekabel er sat til og låst på begge sider) Klar til opladning med ISO15118 (Ladekabel er sat til og låst på begge sider) Ekstern aktivering er endnu påkrævet (Autorisation med RFID eller nøgleafbryder er gennemført; bilen er korrekt forbundet; ekstern aktivering ved aktiveringsindgang endnu påkrævet) Opladning udføres (gælder for EN Mode 3 opladning) Opladning udføres (gælder for ISO15118 opladning) Lyser kort orange efter tilslutning Grøn LED ophører kortvarigt hvert 3. sekund Venter på lukning (Ladekablet er sat til, og det forsøges at låse stikket) Venter på, at stik tages ud (Opladning er slut, stik taget ud af bil ) 12 / 20

13 Anvendelse af ladeboksen Blinker langsomt orange hvert 5. sekund Blinker rødt Temperaturoverskridelse (Opladning midlertidigt afbrudt og fortsættes atter efter afkøling) Fejl (detaljer se "Fejludbedring") Segment 1 lyser orange Segment 2 lyser orange RFID-programmeringstilstand (i denne tilstand kan RFID-kort programmeres. Detaljer se "Programmering af RFID-brugerkort") Idrifttagningstilstand (ladeboksen befinder sig i idrifttagningstilstand) 3.4 Autorisation (ekstraudstyr) En autorisation (fås som ekstraudstyr) af en bruger til opladning af ladeboksen kan afhængigt af apparatvarianten ske via en nøgleafbryder eller ved hjælp af et RFID-brugerkort. Autorisation er påkrævet: Status LED blinker langsomt blåt hvert 3. sekund. Autorisation gennemført: En vellykket autorisation signaliseres af en stigende tonerække. Autorisation mislykket: En mislykket autorisation signaliseres af en faldende tonerække. Bemærkning Hvis opladningen ikke startes inden for 60 sekunder efter vellykket autorisation, ophører aktiveringen automatisk. 13 / 20

14 Anvendelse af ladeboksen 3.5 Programmering af RFID-brugerkort (ekstraudstyr) Til programmering af RFID-brugerkort kræves der autorisation via et RFIDmastercard. Med RFID-mastercard, som programmeres ved idrifttagningen af ladeboksen, kan programmeringstilstanden aktiveres og deaktiveres. Aktivering af programmeringstilstand: Hold dit RFID-mastercard hen foran RFID-sensoren og afvent signaltonen. Programmering af RFID-brugerkort: Hold inden for 5 sekunder dit nye RFID-brugerkort hen foran RFID-sensoren og afvent signaltonen. Færdiggørelse af programmeringstilstand: For at bekræfte holdes RFID-mastercard inden for 5 sekunder atter hen foran RFIDsensoren, og signaltonen afventes. RFID-brugerkortet er nu programmeret. Sletning af RFID-brugerkort: Det er kun muligt at slette alle lagrede RFID-brugerkort ved at åbne apparatet (se "Installationshåndbog"). 14 / 20

15 Anvendelse af ladeboksen 3.6 Indsætning/udtagning af cylinderlås Generelt I ladebokse med nøgleafbryder er der seriemæssigt indbygget en cylinderlås. Cylinderlåsen kan udskiftes efter behov i henhold til følgende vejledning. Cylinderlås med nøgle Krav Cylinderlåsen skal opfylde følgende krav: Profil-halvcylinder i henhold til EN 1303 eller DIN Mål A = 30mm (ved A=31 mm kommer der et minimalt udhæng på kabinettet) Justerbart fremspring på låsen Profil-halvcylinder - mål i millimeter Forbered cylinderlås Indstil vinklen på låsens fremspring [S] således, at låsens udtrækningsposition peger lodret opad. Forbered cylinderlås Juster låsens fremspring Justering af vinklen på låsens fremspring foregår som regel som følger: Tryk kodestiften ind med en tynd genstand og skyd fremspringet på låsen i den ønskede position. Juster låsens fremspring 15 / 20

16 Anvendelse af ladeboksen Sæt cylinderlås i Drej nøglen 180, således at låsens fremspring peger nedad. Skyd med en vis kraft låsecylinderen helt ind, indtil det kan høres, at det griber fat. Cylinderlåsen bør flugte med kabinettets overflade. Sæt cylinderlås i Sæt cylinderlås fast Drej nøglen mod højre, indtil der ikke længere mærkes nogen modstand, og nøglen kan tages ud. Drej ikke nøglen ud over positionen [MAX]. Nøgleafbryderen er nu klar til brug. Sæt cylinderlås fast Udtagning af cylinderlås Udtagning af cylinderlås Drej nøglen mod venstre, indtil der ikke længere mærkes nogen modstand. Drej nøglen mere, indtil den befinder sig i lodret position. Nu kan cylinderlåsen åbnes og tages ud af holderen med lidt ekstra kraft. Udtagning af cylinderlås 16 / 20

17 Fejludbedring 4 Fejludbedring PROBLEM Mulig årsag Status LED lyser ikke Ingen spændingsforsyning Kontroller fejlstrømsrelæ og strømafbryder og tænd eventuelt. Defekt - kontakt din servicepartner. Opladningen går ikke i gang Stikket er ikke sat rigtigt i - Tag stikket ud og sæt det i igen. Opladningsproceduren blev ikke ordentligt gennemført - følg vejledningen i kapitel "Start/afslut opladning". Stikket er muligvis tilsmudset eller beskadiget i låseområdet - rengør eller udskift stikket. Elbilen har ikke brug for energi eller er fejlbehæftet - kontroller elbilen. Elbilen er programmeret til et senere starttidspunkt for opladning. Bilen er ikke helt opladet Forhøjet ladetid Strømnedsættelse på grund af for høj temperatur gennem bil eller ladeboks - Beskyt elbil og ladeboks mod direkte sollys under opladningen (carport, garage, ) - Visuel kontrol af evt. snavs, slitage eller skader på stikanordningen. Kontakt evt. din servicepartner. Manglende aktivering på grund af eksternt styresystem (energileverandør, PV-anlæg...) Standardstik kan ikke trækkes ud Elbilen har ikke afsluttet opladningen - afslut opladningen i henhold til vejledningen fra producenten af elbilen. Stikket kan eventuelt ikke åbnes under trækbelastning - tryk stikket indad og sæt det atter i elbilen. Afslut derpå opladningsprocessen. Status LED blinker rødt Fejl - kontroller først de mulige fejlårsager ved fejl (*). Slå ladeboksens forsyningsspænding fra på fejlstrømsrelæet. Tag ladekablet ud af bilen og ladeboksen. Tilslut atter forsyningsspændingen. Defekt - kontakt din servicepartner. Se yderligere information i FAQ-listen på 17 / 20

18 Fejludbedring (*) Mulige årsager til fejl (status LED blinker rødt): Fejl skal altid kvitteres ved at tage stikket ud, og de kan f.eks. være udløst af følgende årsager: Stikket er ikke sat i korrekt; aflåsning ikke mulig => sæt hurtigt stikket i. Stikket blev taget ud under opladningen: Stikket var ikke ordentligt låst - tag stikket ud, sæt det korrekt i og vær opmærksom på, at det låses ordenligt. Stikket ved ladeboksen leverer en ugyldig tilstand: Hardwarefejl på kablet - tag stikket ud og sæt det korrekt i, udskift eventuelt kablet. Temperaturafbrydelse: Den tilladte temperatur i ladeboksen er overskredet - tag stikket ud og vent, indtil ladeboksen er afkølet. Nulstilling af en fejl: Hvis der under tilslutning eller opladning kommer en afbrydelse, forsøger ladeboksen at starte processen automatisk (maks. 5 gange). Hvis opladningen ikke kan startes, skal dette anerkendes ved at afslutte opladningen efter forskrifterne (se afsnit "Afslut opladning") eller eventuelt ved at starte igen. Hvis en fejl viser sig flere gange uden forståelige årsager, bedes du kontakte servicepartner. 18 / 20

19 Service 5 Service - Ladeboksen er i princippet vedligeholdelsesfri, men ejeren skal regelmæssigt kontrollere den for defekter ved stikdåsen eller ved ladestikket (inklusiv ladekabel) og for skader på kabinettet. 5.1 Rengøring Rengør ladeboksens kabinet med en fugtig klud, når det er nødvendigt. Snavs, der sidder mere fast, kan fjernes med et mildt rengøringsmiddel, der ikke indeholder opløsningsmidler og ikke er slibende. 5.2 Servicepartner Ved spørgsmål eller problemer bedes du kontakte den ansvarlige elinstallatør. Før du henvender dig til din servicepartner: Kontroller foranstaltningerne til fejlafhjælpning i kapitlet "Fejlafhjælpning". Kontroller foranstaltningerne til fejlafhjælpning i bilproducentens instruktionsbog. Noter dig modelvarianten og serienummeret på apparatet (typeskilt på oversiden af apparatet). [A] [B] [C] Typeskilt...Modelvariant...Serienummer...Materialenummer 19 / 20

20

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere