ØKONOMISK STØTTE OG PRAKTISK HJÆLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK STØTTE OG PRAKTISK HJÆLP"

Transkript

1 ØKONOMISK STØTTE OG PRAKTISK HJÆLP - en pjece til etniske minoritetsforeninger CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

2 Center for frivilligt socialt arbejde har til formål at støtte og udvikle den frivillige indsats, der foregår i foreninger på det sociale og humanitære område. Centret arbejder for at give foreningerne så gode vilkår som muligt, bl.a. ved at oplyse og rådgive om forhold, der vedrører foreningsarbejdet. En del af oplysningen og rådgivningen formidler vi gennem forskellige pjecer. Denne pjece handler om økonomisk støtte og praktisk hjælp til foreninger. I pjecen beskriver vi: hvor din forening kan søge økonomiske støtte. I dette afsnit giver vi også gode råd om at skrive ansøgning hvor din forening kan få praktisk hjælp. F.eks. hjælp til kopiering, skrivning af ansøgninger, adgang til computere og lign. Eller hjælp til at komme i gang med samarbejde eller skabe netværk og kontakt til andre foreninger. ØKONOMISK STØTTE Det koster penge at drive en forening og gennemføre aktiviteter. Selv om arbejdet i en forening er baseret på medlemmernes frivillige, ulønnede indsats, er arbejdet ikke uden omkostninger. I Danmark findes der mange fonde og puljer, der deler penge ud til foreningsarbejde. En del af midlerne uddeles af det offentlige, hvoraf nogle hører hjemme under forskellige ministerier, mens andre uddeles af amter og kommuner. Ud over de offentlige puljer er der mange private fonde. Endelig uddeler Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde penge til foreninger, der ønsker at holde egne kurser. Nedenfor er de mest centrale puljer og fonde beskrevet. Pjecen er blot en introduktion til disse emner. Ønsker du at vide mere, kan du ringe eller skrive til Center for frivilligt socialt arbejde adressen finder du bagerst i pjecen. 2

3 Puljen til udvikling af frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) Din forening kan søge om penge til aktiviteter eller projekter i PUF-puljen. Midlerne bliver først og fremmest uddelt til aktiviteter, der er til gavn for særligt udsatte grupper i samfundet, f.eks. hjemløse, sindslidende, misbrugere, prostituerede, etniske minoriteter m.fl. Men også aktiviteter, der kan hjælpe mennesker i svære livssituationer, prioriteres. Som eksempel på aktiviteter kan nævnes rådgivningstilbud, telefonlinjer og selvhjælpsgrupper. PUF-puljen administreres af Den Sociale Sikringsstyrelse, og det er her, du skal henvende dig, hvis du ønsker et ansøgningsskema. Har du adgang til internettet, kan du benytte deres hjemmeside: eller ring til Puljekontoret på tlf mellem kl Tips- og lottomidlerne De såkaldte tips- og lottomidler er inddelt i forskellige puljer. Nedenfor beskriver vi de mest relevante: Puljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Giver driftstilskud til foreninger, der er landsdækkende og som har et socialt formål. Foreninger skal dog opfylde en række betingelser for at komme i betragtning til puljen, bl.a. skal foreningen være landsdækkende og have eksisteret i mindst to år. Puljen til særlige sociale formål. Puljen støtter foreninger, grupper og andre private initiativer. Der kan gives tilskud til drift af foreninger der: 1) dækker et større geografisk område, men som ikke opfylder betingelserne for at blive anerkendt som landsdækkende i Tipslovens forstand; 2) til projekter der går på tværs af flere organisationer og 3) til ekstraordinære udgifter i forbindelse med socialpolitisk nyskabende aktiviteter. Som hovedregel ydes ikke tilskud til foreninger, der vil kunne modtage tilskud fra Socialministeriets øvrige tips- og lottopuljer. Hvis din forening ønsker flere oplysninger om puljerne eller ønsker at rekvirere et ansøgningsskema, skal I henvende jer til Den Sociale Sikringsstyrelse, som administrerer tips-og lottomidlerne. Har du adgang til internettet, kan du benytte deres hjemmeside: eller ring til Puljekontoret på tlf mellem kl

4 115-midler Din forening kan også søge om økonomisk støtte hos den kommune eller amt, hvor foreningen har hjemsted. Ifølge lov om social service 115 skal kommuner og amter samarbejde med de lokale frivillige sociale organisationer. Det betyder, at de skal medvirke til at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats og også yde økonomisk støtte til det frivillige sociale område. I den forbindelse har både kommuner og amter fået ekstra penge, de såkaldte 115-midler, til at støtte foreninger lokalt. Det er dog op til de enkelte kommuner og amter selv at bestemme, hvad de vil give støtte til som forening har man altså ikke krav på at få støtte. Nedenfor kan du se eksempler på aktiviteter, som kommuner og amter har givet støtte til: Rådgivning, værested/café, opstartsstøtte til nye foreninger, besøgsvenner, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning, aflastningstjenester, frivillighedsformidling, kvindekrisecentre, ledsager-ordning. Ønsker din forening at søge om 115-midler, skal I rette henvendelse til den kommune og/eller det amt, foreningen har hjemsted i. Begge steder vil I få uddelt et ansøgningsskema, og her vil I også kunne få at vide, om jeres forening kan komme i betragtning til støtte. 4

5 Støtte til debatskabende arrangementer (10%-puljen) Hvis din forening gerne vil gennemføre debatskabende arrangementer, kan det være en god idé at tage kontakt til en aftenskole. Ifølge folkeoplysningsloven er foreninger, der modtager tilskud som aftenskoler, nemlig forpligtet til at afsætte 10% af deres midler til debatskabende aktiviteter. Mange af skolerne er derfor interesseret i henvendelser fra mulige samarbejdspartnere, der har gode ideer til debatarrangementer. Hvis aftenskolen synes om jeres idé, kan de tilbyde at stå for de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet. De kan f.eks. tilbyde at producere informationsmaterialer, leje lokaler, sørge for annoncering i dagspressen, udarbejde kontrakt til oplægsholdere osv. Hvordan samarbejdet konkret gribes an, aftales med den enkelte aftenskole. Det emne, arrangementet handler om, skal, ifølge folkeoplysningsloven, være væsentlig, debatskabende og have almen interesse. Aktiviteten må bl.a. ikke indholde agitation, underholdning, valgkampagner eller forkyndelse af religion, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Ellers er der ikke særlige regler for, hvilke emner, der kan tages op. Du kan læse mere om 10%-puljen i pjecen "Nye muligheder med folkeoplysningsloven". Pjecen kan rekvireres hos Center for frivilligt socialt arbejde. Du kan også tage kontakt til en aftenskole i dit lokalområde se adressen i din lokale telefonbog. 5

6 Uddannelsespuljen Uddannelsespuljen giver bl.a. økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger, der selv ønsker at planlægge og gennemføre uddannelsesaktiviteter for foreningens frivillige. En uddannelses-aktivitet kan f.eks. være et kursus, en temadag eller et foredrag. Uddannelsesaktiviteten skal helst have et eller flere af følgende overordnede formål: At give de frivillige bedre forudsætninger for at arbejde som frivillige. Hvis en frivillig f.eks. arbejder med at rådgive unge, kan uddannelsesaktiviteten være med til at give den frivillige mere viden, f.eks. om unges problemer eller om at være rådgiver. At udvikle samarbejdet inden for det frivillige sociale område. Det kan være samarbejdet internt i en forening eller samarbejdet på tværs af foreninger. At fremme erfaringsudveksling indenfor det frivillige sociale område. Dette betyder, at uddannelsesaktiviteten gerne må sigte på, at deltagerne får lejlighed til at dele erfaringer med hinanden. At støtte organisatoriske og faglige behov specielt i forbindelse med nye foreningers etablering og udvikling. Der kan søges om støtte til følgende udgifter: Honorar til underviser, lokaleleje, forplejning, overnatning, tolkebistand og materialer til brug på kurset. Puljen administreres af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Har du spørgsmål vedrørende puljen eller ønsker din forening at rekvirere et ansøgningsskema, så henvend dig til Kontaktudvalget på tlf eller via 6

7 Initiativstøtten Hvis din forening planlægger nye aktiviteter og projekter for og med børn og unge, kan I søge om tilskud fra Initiativstøtten. Aktiviteter for særligt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har høj prioritet. Støtten administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd. Ansøgningsskema og retningslinjer kan rekvireres på eller på telefon På hjemmesiden kan du læse mere om ansøgningsfristerne. Gode råd til ansøgningen Når I har fundet den pulje eller den fond, I ønsker at søge penge hos, er det en god idé at gøre følgende: Få fat i informationsmaterialet om den pågældende pulje. Læs det grundigt igennem, derved får I et mere præcist billede af, om puljen uddeler penge til den type af aktiviteter I ønsker at søge støtte til og om jeres forening opfylder kravene til at komme i betragtning. Kontakt eventuelt dem, der administrerer puljen, og forhør jer, om aktiviteten falder inden for puljens formål. Tænk projektet eller aktiviteten, I søger støtte til godt igennem. Har I alle relevante oplysninger om projektet eller aktiviteten? Ved I præcist, hvad aktiviteten indeholder, hvad den kommer til at koste, hvornår den skal afholdes, hvem der er kontaktperson osv. Træf de beslutninger, I eventuelt mangler at tage. Bemærk eller undersøg, i hvilken størrelsesorden puljen eller fonden sædvanligvis uddeler sine midler. Søg ikke større beløb end dette. Bemærk, at der ofte kun er én årlig ansøgningsfrist til de fleste puljer og fonde. Da ansøgningsfristerne til de forskellige puljer og fonde er spredt over året, kan det være en god idé at skrive de forskellige ansøgningsfrister ind i en kalender. 7

8 Forslag til ansøgning Hvis der ikke skal anvendes et specielt ansøgningsskema til den pulje, I søger penge hos, skal I selv skrive en ansøgning. Nedenfor er forslag til, hvad en god ansøgning bør indeholde: 1. Foreningens navn Det er vigtigt, at modtageren af ansøgningen kan kontakte foreningen pr. telefon, brev eller . Skriv derfor disse oplysninger øverst i brevet, hvis jeres forening ikke har eget brevpapir. 2. Navn og adresse på modtager Undersøg, hvor ansøgningen skal sendes hen, og til hvem den skal attesteres. Det kan være, at fonden har fået en ny administrator eller en ny adresse. 3. Overskrift og indledning Lav en overskrift, som i kort form siger, hvad din skrivelse handler om. I indledningen beskrives kort, at det er en ansøgning om 4. Kort beskrivelse af foreningen Beskriv kort jeres forening og hvilke aktiviteter I arrangerer. Hvis jeres forening har mange aktiviteter, så nævn dem, der er relevante for ansøgningen. 5. Aktivitetens formål Skriv kort, hvad aktiviteten eller projektet går ud på, hvad formålet er, og hvilken metode I vil bruge. Hvis der findes en projektbeskrivelse, så send den med som bilag. 6. Budget Udarbejd et budget over, hvad aktiviteten eller projektet vil koste. Det er en god idé at opdele budgettet i: Anskaffelser f.eks. apparatur, værktøj o.l. Drift f.eks. husleje, bygninger o.l. Løn f.eks. løn til projektmedarbejdere. 8

9 7. Støtte fra andre kilder Skriv i ansøgningen, hvis din forening søger eller har modtaget støtte fra andre puljer eller fonde til den pågældende aktivitet. Det kan være en fordel for jer at oplyse dette, fordi det kan virke som en "blåstempling", hvis aktiviteten har fået støtte fra andre steder. 8. Kontaktperson Det er vigtigt, at det af ansøgningen tydeligt fremgår, hvem der er kontaktperson for projektet, og hvordan vedkommende kan kontaktes. Kontaktpersonen kan være den, der underskriver ansøgningen eller en anden person det vigtigste er, at kontaktpersonen kender aktiviteten eller projektet indgående og kan svare på spørgsmål, der opstår i forbindelse med ansøgningen. 9. Antal bilag vedlagt Vedlæg kun relevante bilag og henvis til hvert enkelt i ansøgningen. Det gør det mere overskueligt, hvis I nummererer bilagene. 9

10 PRAKTISK HJÆLP Foreninger kan have brug for anden støtte end penge. Det kan være, at I har brug for at låne en kopimaskine, fax eller andre kontorfaciliteter. Eller at I gerne vil gennemføre aktiviteter sammen med andre foreninger, men mangler hjælp til at få skabt kontakt eller til at koordinere opgaverne. Der er flere steder, hvor din forening kan få hjælp. Nedenfor kan du læse om nogle af de muligheder, der findes. Frivilligcentraler En frivilligcentral er en frivillig organisation, der har til formål at støtte og udvikle den lokale frivilligkultur. En frivilligcentral tilbyder mange forskellige aktiviteter både til enkeltpersoner og foreninger. Nedenfor beskriver vi nogle af tilbudene. Foreningsservice Foreninger tilbydes f.eks. adgang til kontorfaciliteter. Derudover tilbydes de hjælp til at udforme ansøgninger til puljer og fonde, tilrettelægge kontakt til pressen og hjælp til at udarbejde informationsmaterialer om foreningen. Foreninger kan også få vejledning i, hvordan en given aktivitet kan sættes i gang, og hvordan man generelt planlægger aktiviteter, så foreningens medlemmer fastholdes. Netværksdannelse En frivilligcentral kan hjælpe din forening med at skabe kontakt til andre. F.eks. kontakt til kommunen, kontakt til nye frivillige eller kontakt til andre foreninger I ønsker at samarbejde med både lokalt og regionalt (dvs. inden for amtsgrænsen). Synliggørelse En frivilligcentral arbejder for at skabe opmærksomhed om det frivillige arbejde i lokalområdet, som regel inden for kommunens grænser. Foreninger, organisationer og uformelle grupper kan derfor få en håndsrækning til at blive mere kendt og synlig. 10

11 Kurser for frivillige En del frivillige ønsker kurser, der dels belyser forskellige emner og dels er fora, hvor man kan udveksle erfaringer. En frivilligcentral kan selv gennemføre kurser eller formidle kontakt til andre eksisterende kursustilbud. Formidling af frivilligt arbejde Har din forening brug for frivillig arbejdskraft til at gennemføre aktiviteter, kan en frivilligcentral hjælpe med at skabe kontakt til nye frivillige. En frivilligcentral kan også give gode råd om den bedste måde at introducere nye frivillige til arbejdet i foreningen. Der findes mere end 50 frivilligcentraler i Danmark. Vil du gerne vide, om der er en frivilligcentral i dit lokalområde, så se i den lokale telefonbog eller ring til Landsforeningen af Frivilligcentraler (LAF), Fællesforeningen for Selvhjælps- og Frivillighedsformidling i DK eller Center for frivilligt socialt arbejde - telefonnumrene finder du bagerst i denne pjece. 11

12 Medborgerhuse I mange kommuner findes der medborger-, aktivitets- eller kulturhuse. Det er forskelligt, hvad husene tilbyder, men de fleste steder kan foreninger låne mødelokaler, ligesom der i mange medborgerhuse er mulighed for at låne/leje edb- og AV-udstyr. Hvis du vil vide, om der findes medborger-/kulturhuse i din kommune, så se i din lokale telefonbog eller ring til kommunen. Har du adgang til internettet, findes der en god oversigt på hjemmesiden: Klik på bjælken Medlemmer og søg på den landsdel, du bor i. Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp har med sit landsdækkende frivillignetværk, bestående af 100 frivilliggrupper, kendskab til, hvor og hvordan man kan søge støtte til foreningsaktiviteter lokalt. Flygtningehjælpen kan hjælpe enkeltpersoner eller foreninger med at få kontakt til kommunen eller andre foreninger, I ønsker at samarbejde med. I kan kontakte Dansk Flygtningehjælps hovedkontor, som kan henvise til en friviligkonsulent i jeres område. Telefonnummer, hjemmesideadresse m.v. finder bagerst i denne pjece. 12

13 Gratis rådgivning om foreningsarbejdet Som et nyt tilbud til etniske minoritetsforeninger tilbyder Center for frivilligt socialt arbejde i 2002 et gratis rådgivningsbesøg. Har din forening brug for gode råd i forbindelse med driften af foreningen, har I mulighed for at få besøg af en af vores konsulenter. Hvis I ønsker tolkebistand sørger vi for finansiering. Konsulenten kan give jeres forening inspiration og gode ideer, f.eks. i spørgsmål om: Hvordan igangsætter vi nye aktiviteter eller projekter? Hvordan kan vi blive mere kendte og synlige? Hvad kan vi gøre for at tiltrække nye medlemmer/frivillige? Hvordan kan vi udvikle og skabe trivsel i vores forening? Hvordan får vi et godt samarbejde med andre foreninger eller kommunen? Ønsker din forening at benytte det gratis rådgivningsbesøg, eller har I spørgsmål om foreningsarbejdet, så ring eller skriv til Center for frivilligt socialt arbejde. Adresse og telefonnummer finder du bagerst i pjecen. 13

14 FRIVILLIGT ARBEJDE I Danmark er der tradition for at danne foreninger og for at engagere sig i frivilligt arbejde. I dag findes der mange tusinde foreninger og næsten halvdelen af befolkningen bruger en del af deres fritid på frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde er værdifuldt for et samfund. Når mennesker af egen fri vilje, og uden at få penge for det, vælger at hjælpe andre eller engagerer sig i en bestemt sag, har det stor betydning. Det har naturligvis betydning for de mennesker, der bliver hjulpet, eller for den sag man ønsker at støtte. Men at engagere sig i frivilligt arbejde har også betydning for dem, der giver hjælpen, dvs. for de frivillige selv og det er uanset, om de gør det, fordi det er sjovt, lærerigt eller nødvendigt. Befolkningens engagement er med til at skabe velfærdssamfundet. Via foreninger og det frivillige arbejde tager vi hånd om sociale problemer, der dannes netværk mellem mennesker, og det enkelte individ får mulighed for at få indflydelse. Fra politisk side har der i mange år været stor opbakning til det frivillige foreningsarbejde en opbakning, der bl.a. har betydet øgede offentlige tilskud. 14

15 Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde blev oprettet i 1992 for særligt at støtte og udvikle det frivillige arbejde, der foregår i de sociale/humanitære foreninger. Centret, der er en uafhængig selvejende institution, tilbyder hjælp til "de hjælpende hænder", dvs. til foreningerne og de frivillige/medlemmerne. En af Centrets kerneopgaver er rådgivning og vejledning om forhold, der vedrører foreningsarbejdet. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvor og hvordan man søger penge til foreningens arbejde (fundraising), hvordan man udarbejder vedtægter eller hvordan man kan få flere aktive frivillige. Mange af disse råd er også beskrevet i Centrets pjecer. Derudover arrangerer Centret kurser for de mennesker, der arbejder frivilligt og ulønnet i foreningerne. Der afholdes kurser rundt om i landet, f.eks. om fundraising, samarbejde, rekruttering, kommunikation, projektarbejde m.m. Det er gratis at deltage i kurserne. På Centrets hjemmeside kan du læse mere om vores tilbud. Her finder du bl.a. Social Vejviser en oversigt over de landsdækkende foreninger på social- og sundhedsområdet, og der er link til en lang række frivilligcentraler i Danmark. På Centret kan du rekvirere en adresseoversigt over selvhjælpsprojekter og frivilligcentraler i Danmark. 15

16 Center for frivilligt socialt arbejde Pantheonsgade 5 Postboks Odense C Tlf Fax Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Pantheonsgade 5 Postboks Odense C Tlf Fax Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, København K Tlf Fax LAF Sekretariatet Badehusvej Aalborg Tlf Fællesforeningen for Selvhjælpsog Frivillighedsformidling i DK Storegade 80, Haderslev Tlf Fax Network Reklame

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Fundraising - hvordan?

Fundraising - hvordan? Fundraising - hvordan? Indhold Hvad er fundraising? Fundraising i et bredere perspektiv Planlæg foreningens fundraising Hvem skal planlægge og gennemføre fundraisingen? Planlæg årets fundraisinguafhængighedsplan

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Frivillighedspolitik Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Frivillighedspolitik - vision 7 1 - Midler 9 2 - Samarbejde 11 3 - Tilskudsregler

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

15.13.28.30. Ansøgningsfrist 20. august 2010

15.13.28.30. Ansøgningsfrist 20. august 2010 Uddannelsespuljen; UDD Socialministeriet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2011 Økonomisk støtte til organisationernes egne kursusaktiviteter

Læs mere

FrivilligCenter Sydsjælland-Møn

FrivilligCenter Sydsjælland-Møn Gåsetårnet i Vordingborg. Byporten i Stege FrivilligCenter Sydsjælland-Møn Mål - Rammer - Indhold Præstø Kirke Vordingborg den 19.08.13 Side 1 Forord Røde Kors, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi)

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere