Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C"

Transkript

1 Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/ / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum I mail af 26. september 2011 har Dansk Energi anmeldt betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum. Tilkendegivelse Det skal i den anledning meddeles, at de anmeldte tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. december Herefter skal Dansk Energi genanmelde tilslutningsbidraget, når et bedre datagrundlag foreligger. Energitilsynet er dog ikke herved afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage at tage bidraget op til bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser. Sekretariatet for Energitilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at de enkelte netselskaber skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til godkendelse hos Energitilsynet, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Netvirksomheder kan enten fastsætte deres egne individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal metoderne anmeldes til tilsynet til godkendelse af hver enkelt netselskab, jf. 1, stk. 2, og 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirksomhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virksomhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, jf. 4 i metodebekendtgørelsen. Baggrund I henhold til elforsyningslovens 73 b fører Energitilsynet tilsyn med standardiserede vejledninger udarbejdet af Energibranchens organisationer.

2 2/5 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet har senest taget den nuværende model for tilslutningsbidrag til efterretning ved et møde den 24. november Dansk Energis anmeldelse af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum vurderes at ligge indenfor rammerne af den nuværende model. Høring Sekretariatet for Energitilsynet har haft anmeldelsen i høring hos DI Energibranchen, Energi- og Olieforum samt Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE). Høringen gav anledning til en række bemærkninger, som Dansk Energi efterfølgende har kommenteret på. DI Energibranchen bakker op omkring Dansk Energis anmeldelse af lavere tilslutningsbidrag for ladestandere opstillet i det offentlige rum. Energi- og Olieforum og FSE har en række bemærkninger, der minder meget om hinanden, og de behandles derfor sammen. Som udgangspunkt er begge parter modstandere af en særlig kategori for tilslutningsbidrag for ladestandere opstillet i det offentlige rum. Som en del af årsagen hertil anfører begge parter, at Dansk Energis argumentation for, at ladestandere opstillet i det offentlige rum bør have sin egen særlige kategori for tilslutningsbidrag tilsvarende kunne anvendes for en række andre forbrugere/erhverv. Dansk Energi bemærker hertil, at der til ladestandere opstillet i det offentlige rum er knyttet en række særlige karakteristika, der berettiger, at der etableres en separat kundekategori med særskilt betaling af tilslutningsbidrag. For det første forventes der lav benyttelsestid af ladestandere i de førstkommende år pga. få elbiler på vejene, og etablering af flere ladestandere i samme område vil indebære, at ladestanderes individuelle tilkøbte leveringsomfang ikke udnyttes fuldt ud på samme tid. Dansk Energi har indhentet data for benyttelsestid for eksisterende offentlige ladestandere opstillet i Berlin af RWE, der viser, at ladestandere i de seneste 12 måneders periode gennemsnitligt er blevet benyttet 96 timer om året svarende til 15 minutter om dagen. Dette betyder, for det andet, at de belaster elnettet mindre end summen af deres individuelle belastning og bør opnå reduceret tilslutningsbidrag. Betalingen vil dermed modsvare

3 3/5 de omkostninger som ladestanderne reelt giver anledning til ved nettilslutning. Herudover anfører Energi- og Olieforum, at flere uafhængige analyser har vist, at el-biler og en deraf følgende massiv udbygning af ladeinfrastruktur på nuværende tidspunkt er en samfundsøkonomisk dårlig forretning, og at yderligere favorisering gennem lavere tilslutningspris vil forværre dette regnskab. Dansk Energi bemærker hertil, at Elforsyningslovens 73 fastlægger, at prisfastsættelse af tilslutning skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til de omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Energi- og Olieforums synspunkt om at lægge samfundsøkonomiske betragtninger til grund for vurderingen af tilslutningsbidragets størrelse for ladestandere i det offentlige rum er af denne årsag ikke relevant. FSE anfører, at der i alle grupperinger af forbrugere er en betydelig udligning af belastningerne. Det afgørende er derfor ikke samtidighedsfaktoren for ladestandere som gruppe, men i højere grad samtidigheden med andet forbrug på samme lokale ledningsnet. I den forbindelse finder FSE, at opladningen af elbiler stiller uforholdsmæssigt store krav til udbygningen af de lokale net, og at det kan undre at kategorien for ladestandere opnår et lavere og ikke et højere investeringsbidrag. Dansk Energi henviser til, at det i anmeldelsen fremgår, at Dansk Energis model for opgørelse af tilslutningsbidrag anvender en samtidighedsfaktor på 0,5 for forbrug på 0,4 kv-niveau, mens samtidighedsfaktoren for forbrug på 10 kv-niveau er fastsat indirekte og er bestemt i henhold til dimensioneringen af elnettet. Den anvendte model for beregning af tilslutningsbidrag for ladestandere i det offentlige rum tager udgangspunkt i en lineær interpolation af samtidighedsfaktoren for boligkunder på 0,4 kvniveau og inkluderer dermed samtidigheden med andet forbrug på samme ledningsnet. Endeligt mener FSE ikke, at subsidiering af infrastrukturudbygningen til elbiler bør finansieres via netselskabernes tariffer. Vurdering Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig, at der for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum etableres en separat kundekategori for tilslutningsbidrag. Sekretariatet for Energitilsynet hæfter sig ved, at antallet af elbiler på nuværende tidspunkt er lavt, og også forventes at være det i de førstkommende år. Derfor forventes benyttelsestiden for ladestanderne også at være lav til at starte med, hvormed et reduceret tilslutningsbidrag ikke synes at være urimeligt, da omkostningerne herved også er lavere.

4 4/5 Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig endvidere, at tilslutningsbidraget fastsættes med udgangspunkt den eksisterende model for betaling af tilslutningsbidrag for erhvervskunder, som så korrigeres for, at ladestandernes leveringsomfang i hvert fald som udgangspunkt ikke forventes fuldt udnyttet på samme tid. Korrektionen foretages ud fra samtidighedsfaktoren (det samtidige effekttræk) for boliger, og den forventede benyttelsestid for ladestanderne i det offentlige rum, sat i forhold til benyttelsestiden for boliger. Sekretariatet noterer sig endvidere, at den forventede benyttelsestid for ladestandere fastsættes ud fra et forsigtighedsprincip (worst case princip), hvor det forventede scenario med størst udbredelse af elbiler lægges til grund. Sekretariatet finder det dermed rimeligt at antage, at ladestandernes samtidige effekttræk med boliger er taget retvisende i betragtning ved fastsættelsen af tilslutningsbidraget. Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig endeligt, at det reducerede tilslutningsbidrag alene anmeldes for en begrænset periode på foreløbigt 2 år. Herefter revideres beregningsmetoden for tilslutningsbidraget, når der i takt med øget udbredelse og anvendelse af ladestandere foreligger brugbare måledata. Alt i alt finder Sekretariatet for Energitilsynet ikke Dansk Energis grundlag for en særlig kategori for tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum urimelig. Sekretariatet for Energitilsynet finder hertil ikke en rabat på tilslutningsbidraget på godt 50 pct. urimeligt i lyset af den forventede beskedne udbredelse af elbiler på kort sigt. Tilkendegivelse Det skal i den anledning meddeles, at de anmeldte tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b. Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. december Herefter skal Dansk Energi genanmelde tilslutningsbidraget, når et bedre datagrundlag foreligger. Energitilsynet er dog ikke herved afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage at tage bidraget op til bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser. Sekretariatet for Energitilsynet skal henlede opmærksomheden på, at de enkelte netselskaber skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til godkendelse hos Energitilsynet, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Netvirksomheder kan enten fastsætte deres egne individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal metoderne anmeldes til tilsynet til godkendelse af hver enkelt netselskab, jf. 1, stk. 2, og 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirk-

5 5/5 somhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virksomhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, jf. 4 i metodebekendtgørelsen. Med venlig hilsen Louise Bank Fuldmægtig Tlf. direkte

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere