Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:"

Transkript

1 (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 14. marts 2003 fra Dalum Papir A/S, hvorved der klages over Energitilsynets afgørelse af 17. februar I sin afgørelse af 17. februar 2003 fandt Energitilsynet ikke, at der i henhold til elforsyningsloven kunne rettes indvendinger imod, at Eltra i PSOtariffen indregner omkostninger som nævnt i elforsyningslovens 17, stk. 6, til miljøundersøgelser i forbindelse med elproduktionsanlæg på havet, og omkostninger som nævnt i elforsyningslovens 67, stk. 1 og 2, til nettilslutning af decentrale kraftvarmeanlæg, samt omkostninger i 68, stk. 1, til nettilslutning af havvindmøller og vindmøller på land. Energitilsynet har ved brev af 9. april 2003 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt Dalum Papir A/S og Eltra, der begge har afgivet bemærkninger til sagen. Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: Ved brev af 18. december 2001 klagede Dalum Papir A/S over forhold vedrørende Eltras PSO-tarif for år Klagepunkterne vedrørte placeringen i PSO-tariffen af omkostninger til nettilslutning af havvindmøller, miljøundersøgelser i for-

2 bindelse med havvindmøller samt nettilslutning af vindmøller på land og decentrale kraftvarmeanlæg. [ ] Energitilsynets afgørelse Der kan i henhold til elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 2-4, samt elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 11, ikke rettes indvendinger imod, at Eltra i PSO-tariffen indregner omkostninger som nævnt i elforsyningslovens 17, stk. 6, til miljøundersøgelser i forbindelse med elproduktionsanlæg på havet, og omkostninger som nævnt i elforsyningslovens 67, stk. 1 og 2, til nettilslutning af decentrale kraftvarmeanlæg, samt omkostninger i 68, stk. 1, til nettilslutning af havvindmøller og vindmøller på land. Ved afgørelsen har Energitilsynet lagt vægt på følgende forhold Side 2 af 13 Dalum Papir mener, at visse omkostningsposter i Eltras budget 2002 for PSO-omkostninger ikke kan opkræves over PSO-tariffen. Ifølge Dalum Papir drejer det sig for det første om omkostninger til nettilslutning af vindmøller. Dalum Papir mener, at disse omkostninger efter elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 4, hører under tariffen for transmission. For det andet drejer det sig ifølge Dalum Papir om omkostninger til miljøundersøgelser ved havvindmøller. Dalum Papir mener, at økonomi- og erhvervsministeren efter elforsyningslovens 17, stk. 6, kan beslutte at omkostninger til undersøgelser, som har væsentlig betydning for fremtiden, kan afholdes efter lovens 9, stk. 1. Ifølge Dalum Papir har økonomi- og erhvervsministeren ikke fastsat endelige retningslinjer, hvorfor Eltra ikke kan vide hvilke slags omkostninger der er tale om. Dalum Papir mener, at grundlaget for opkrævningen af omkostningerne skal være til stede før opkrævningen kan gennemføres. Dalum Papir mener endvidere med henvisning til 9, stk. 1, nr. 4, at der ikke er tale om PSOomkostninger, men om transmissionsomkostninger. For det tredje drejer det sig ifølge Dalum Papir om nettilslutning af vindmøller og decentrale kraftvarmeanlæg. Dalum Papir mener, at disse omkostninger efter elforsyningslovens 67 og 68 skal afholdes af netvirksomhederne og ikke af Eltra.

3 Eltra har i det hele henvist til bestemmelser i elforsyningsloven samt oplyst, at miljø- og energiministeriet i brev af 14. november 2001 til Eltra meddelte at have afsat en årlig ramme på 25 mio.kr. til miljøundersøgelser, som kan have betydning for fremtidige projekter. Ifølge det oplyste angiver ministeriet, at omkostninger til miljøundersøgelser, der kan have betydning for fremtidige projekter, kan finansieres i henhold til elforsyningslovens 17, stk. 6. Af den årlige ramme (på) 25 mio.kr. skal Eltra ifølge det oplyste finansiere 15 mio.kr. Energitilsynets bedømmelse Elforsyningslovens 9, stk. 1, repræsenterer en udtømmende opregning af offentlige forpligtelser, som skal afholdes af alle elforbrugere inden for et sammenhængende elforsyningssystem. Side 3 af 13 Omkostninger i 9, stk. 1, som ikke vedrører miljøvenlig elektricitet, dækker elforbrugerne over den såkaldte PSO-tarif. Ved et sammenhængende elforsyningssystem forstås i det foreliggende tilfælde det område Eltra er systemansvarlig virksomhed for. Dette følger af elforsyningslovens 5, efter hvilken der ved systemansvarlig virksomhed forstås en virksomhed med bevilling, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerheden og en effektiv udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem. 9, stk. 1, nr. 1, er den systemansvarlige virksomheds nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, som denne er pålagt efter bestemmelserne i 27a, stk. 1, nr. 2, 28, stk. 2, nr. 4, 29, 30, 56, 57, stk. 1 og 58, stk. 3. 9, stk. 1, nr. 2, er netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt efter bestemmelserne i 22, stk. 1, nr. 3 og 4, samt stk. 5, 57, stk. 1, 67 og 68. 9, stk. 1, nr. 3, er efter økonomi- og erhvervsministerens bestemmelse omkostninger til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet, jf. 17, stk stk. 1, nr. 4, er transmissionsvirksomhedernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt efter bestemmelsen i 68.

4 PSO-tarif betales af det totale elforbrug, jf. 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet m.v. 9, stk. 1, blev ved ikrafttrædelsen den 1. januar 2003 af lov nr af 17. december 2002 om lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion suppleret med nyt stk. 3, hvoraf følger, at de systemansvarlige virksomheders omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i 59 a og 59 b vedrørende pristillæg og VE-beviser for visse produktionsanlæg, som hovedregel opkræves hos alle danske elforbrugere med samme beløb i forhold til disses totale elforbrug. Elforsyningsloven bestemmer i 67, stk. 1, at ved tilslutning af de i 57, stk. 1, nr. 1, nævnte anlæg til elforsyningsnettet skal ejeren af anlægget alene afholde den udgift, der ville være forbundet med at lade sig tilslutte kv-nettet, uanset om netvirksomheden ud fra objektive kriterier vælger et andet tilslutningspunkt. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af netvirksomheden. Side 4 af 13 I elforsyningslovens 57, stk. 1, nr. 1, er nævnt decentrale, herunder industrielle, kraftvarmeproduktionsanlæg og elproduktionsanlæg, der producerer VE-elektricitet eller anvender affald som brændsel. Elforsyningslovens 68, stk. 1, bestemmer i 1. punktum, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om vindmøllers opstilling og tilslutning til elnettet, herunder regler om fordeling af omkostningerne ved nettilslutning og ved at være tilsluttet elnettet. De nærmere regler om vindmøllers opstilling fremgår af bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. [nu bkg. nr. 331 af 8. maj 2003] I bekendtgørelsens kapitel 2 er fastsat reglerne for omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v. For nettilslutning af vindmøller på land er reglen i 5, stk. 2, [nu 3, stk. 2] at omkostninger til udbygning og forstærkning af elnettet påhviler netvirksomheden. Reglen i stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for transmissions-

5 virksomheden, hvis vindmøllen tilsluttes på transmissionsniveau, jf. stk. 3 [nu 3, stk. 3]. For nettilslutning af havvindmøller gælder reglerne i bekendtgørelsens 7 og 8 [nu 5 og 6]. I 7 [ 5] er bestemt, at ved nettilslutning af havvindmøller, som opstilles i de i havmøllehandlingsplan for danske farvande udvalgte hovedområder for havvindmølleudbygningen, er den virksomhed, som ejer det elnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes på havet eller på land, forpligtet til at afholde omkostningerne til etablering af ledningsnet frem til et opsamlingspunkt ved havvindmøllernes interne forbindelsesnet. 8 [ 6] bestemmer, at ved nettilslutning af vindmøller, som ikke er omfattet af de i 7 [ 5] nævnte hovedområder, påhviler omkostninger til etablering af ledningsnet frem til det nærmeste punkt på land vindmølleejeren. Fra dette punkt påhviler omkostninger til udbygning og forstærkning af elnettet den virksomhed, som ejer det elnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes på land. Side 5 af 13 I elforsyningslovens 17, stk. 5, er bestemt, at omkostninger i forbindelse med de i stk. 1-4 omhandlede aktiviteter afholdes af den, der ansøger om en tilladelse til at etablere elproduktionsanlæg. Aktiviteter omhandlet i stk. 1-4 vedrører miljømæssige undersøgelser og vurderinger, herunder ekspertvurderinger. I henhold til 17, stk. 6, kan økonomi- og erhvervsministeren dog beslutte, at de i stk. 5 nævnte omkostninger, der afholdes til aktiviteter, der kan være af væsentlig betydning for fremtidige projekter, dækkes som angivet i 9, stk. 1. Eltra har redegjort for, at miljø- og energiministeriet i brev af 14. november 2001 har afsat en årlig ramme på 25 mio.kr. til miljøundersøgelser, der kan have betydning for fremtidige projekter. Ifølge det oplyste skal Eltra finansiere 15 mio.kr. ud af rammen på de 25 mio.kr. Den systemansvarlige virksomhed skal i henhold til elforsyningslovens 28, stk. 1, i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 9, opfyldes.

6 I henhold til 28, stk. 2, nr. 11, skal den systemansvarlige virksomhed opgøre og gennemføre den nødvendige afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser, jf. 9. Energitilsynet behandlede på mødet den 26. august 2002 godkendelsen af prisfastsættelsen for systemansvaret På baggrund af ovennævnte har Energitilsynet ikke indvendinger imod Eltras fremgangsmåde i sagen. [ ] Klagen Dalum Papir A/S anfører i sin klage af 14. marts 2003, at PSO-tariffen er en opkrævning af de offentlige forpligtelser, som er præciseret i elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 1, undtaget de omkostninger som knytter sig til den prioriterede produktion. Side 6 af 13 Dalum Papir A/S anfører, at omkostninger til bl.a. nettilslutning af havvindmøller og vindmøller på land ifølge Energitilsynets afgørelse skal opkræves i henhold til elforsyningslovens 9, stk. 1, nr Derfor kan disse ikke opkræves hos forbrugerne over PSO-tariffen, der ifølge Dalum Papir A/S alene knytter sig til 9, stk. 1, nr. 1. Dalum Papir A/S oplyser, at Eltra opkræver PSO-tariffen på hele elforbruget, dvs. også på den egenproducerede og forbrugte elektricitet. Dalum Papir A/S anfører på denne baggrund, at omkostninger, der flyttes fra nettariffer og transmissionstariffer, giver anledning til betydelige meromkostninger til egenproducenter. Dalum Papir A/S finder det urimeligt og diskriminerende via egenproduktion at skulle betale til øvrige elproducerende anlæg og virksomheder, men har ingen problemer med at skulle betale for disse omkostninger via de almindelige nettariffer som enhver anden elforbruger. Dalum Papir A/S henviser til henviser endvidere til en afgørelse af 27. maj 2002 fra Energitilsynet vedrørende Elkraft Systems indregning af PSOomkostninger ved tilslutning af havvindmøllepark, hvorefter Energitilsynet ifølge Dalum Papir A/S fandt, at omkostninger for tilslutningen skulle opkræves via transmissionstariffer og at betalingen skulle over en normal afskrivningsperiode på 40 år. Dalum Papir A/S anmoder Energiklagenævnet om at bringe nærværende sag på linie med afgørelsen fra Energitilsynet af 27. maj Energitilsynets redegørelse Energitilsynet anfører i sin redegørelse til Energiklagenævnet af 9. april 2003, at tilsynets afgørelse i sagen udtrykker de gældende bestemmelser om offent-

7 lige forpligtelser, som nævnt i elforsyningslovens 9, stk. 1. Energitilsynet finder ikke, at der foreligger forhold, der tilsiger at ændre afgørelsen af 17. februar Energitilsynet henviser til sin udførlige begrundelse i afgørelsen af 17. februar 2003 om, hvad der er offentlige forpligtelser efter 9, stk. 1, hvem der skal dække omkostningerne, på hvilket grundlag omkostningerne skal dækkes, og hvem der har ansvaret for at opgøre og gennemføre den nødvendige afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser. Omkostninger i 9, stk. 1, som ikke vedrører miljøvenlig elektricitet, dækker forbrugerne ifølge Energitilsynet over en særlig tarif, PSO-tarif, som er indført for at opfylde bestemmelserne i 9, stk. 1, sammen med en særlig tarif vedrørende miljøvenlig elektricitet. Energitilsynet anfører videre, at Dalum Papirs opfattelse af, at omkostningerne i 9, stk. 1, nr. 2-4, ikke kan opkræves over PSO-tariffen, indebærer, at der vil skulle indføres en eller flere nye særlige tariffer, som vil have nøjagtig samme formål som den eksisterende PSO-tarif. Side 7 af 13 Energitilsynet har ikke bemærkninger til Dalum Papirs henvisning til Energitilsynets afgørelse af 27. maj 2002 vedrørende Elkraft Systems og forholder sig ikke til spørgsmålet om, hvorvidt Dalum Papir A/S er uenig med lovgiver om dennes bestemmelser i elforsyningsloven om de offentlige forpligtelser. Eltras bemærkninger til sagen Eltra oplyser i sit brev af 15. maj 2003, at Dalum Papir A/S i forbindelse med sagen har henvist til Eltras budget for Eltra oplyser, at Eltra på tidspunktet for udarbejdelsen af dette budget fortolkede elforsyningsloven således, at systemansvaret skulle opkræve PSO-omkostninger nævnt i 9, stk. 1, nr. 1, mens netselskaberne skulle opkræve PSO-omkostninger som nævnt i 9, stk. 1, nr. 2. 9, stk. 1, nr. 3 og 4 eksisterede ikke på det tidspunkt. Eltra oplyser videre, at man i efteråret 2001 blev gjort opmærksom på, at 28, stk. 3, nr. 11, pålægger systemansvaret at opgøre og gennemføre den nødvendige afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser, jf. 9. Det er derfor Eltras vurdering, at selskabet skal refundere netvirksomhedernes og transmissionsvirksomhedernes omkostninger i henhold til 9, stk. 1, nr. 2 og 4. Eltra finder, at dette underbygges af, at PSO-omkostninger blev taget ud af net- og transmissionsselskabernes indtægtsrammer i forbindelse med en revision af indtægtsrammebekendtgørelsen i foråret 2001.

8 Eltra oplyser videre, at ovennævnte nye fortolkning ligger til grund for Eltras budget for 2002, herunder for PSO-tariffen. Vedrørende Dalum Papirs bemærkninger omkring Energitilsynets afgørelse af 27. maj 2002 vedrørende Elkraft Systems bemærker Eltra, at selskabets opkrævning af omkostningerne ved ilandføringsanlægget ved Horns Rev er bragt på linje med Energitilsynets afgørelse vedrørende Elkraft Systems. I praksis medfører dette ifølge Eltra, at omkostningen bliver opkrævet via PSO-tariffen over 20 år, svarende til anlæggets tekniske levetid. Dalum Papir A/S bemærkninger til Energitilsynets redegørelse Dalum Papir anfører i brev af 20. maj 2003, at der med Energistyrelsens godkendelse af, at alle omkostninger som nævnt i 9, stk. 1, nr. 1-4, kan opkræves på samme PSO-tarif, foreligger en ændring af praksis, som hverken har hjemmel i elforsyningsloven eller tilhørende bekendtgørelser. Konsekvensen af ændringen er ifølge Dalum Papir, at producenter af elektricitet til eget brug belastes med flere omkostninger end hidtil og flere omkostninger, end lovgivningen tilsigter på den egenproducerede elektricitet. Side 8 af 13 Dalum Papir finder at Energitilsynet og Eltra fortolker elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 11, således, at den systemansvarlige virksomhed skal opgøre og gennemføre nødvendig afregning og opkræve betalinger til varetagelse af offentlige forpligtelser på vegne af alle kollektive elforsyningsvirksomheder. Dalum Papir finder ikke, at dette giver mening, idet det i så fald bliver den systemansvarlige virksomheds opgave at opkræve øvrige omkostninger for alle kollektive elforsyningsvirksomheder. Dalum Papir anfører, at 28, stk. 1, tydeliggør, at den systemansvarlige virksomhed i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder skal sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 9, opfyldes. Der er derfor ikke tale om, at systemselskabet direkte skal opkræve betaling for alle offentlige forpligtelser, men tale om at systemselskabet skal sikre korrekt afregning. Dalum Papir A/S finder fortsat, at kun omkostninger efter 9, stk. 1, nr. 1 bør opkræves over PSO-tariffen. Dalum Papir anmoder Energiklagenævnet om at overveje, hvad formålet med elforsyningslovens 9 er, og om den ændrede praksis kan godkendes. Dalum Papir oplyser i den forbindelse, at Elkraft System fortsat (incl. budget 2003) kun opkræver omkostninger, der svarer til elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 1, over PSO-tariffen, og at der således er forskel på praksis i Øst- og Vestdanmark. Supplerende oplysninger Af Energistyrelsens brev af 14. november 2001 til Eltra fremgår bl.a. følgende: [ ]

9 Miljø- og energiministeren har ved brev af 28. maj 2001 anmodet Energistyrelsen om fra den 1. januar 2001, og foreløbigt i 3 år at drage omsorg for, at udgifter til miljøundersøgelser, som kan være af betydning for fremtidige projekter, dækkes inden for en årlig basisramme på i alt 20 mio.kr. samt en årlig ekstra ramme på i alt 5 mio. kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med udmeldinger fra IAPEME 1 og uforudsete effekter, der kræves nærmere belyst. [ ] For så vidt angår anbringendet fra Dalum Papir A/S om, at Elkraft System kun opkræver omkostninger, der svarer til elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 1, over PSO-tariffen, har Energiklagenævnet rettet henvendelse til Energitilsynet herom. Energitilsynet har henvist til tilsynets afgørelser af 26. august 2002, 20. januar 2003 og 29. september 2003 og til, at det af disse afgørelser fremgår, at både Eltra og Elkraft System i PSO-tariffen indregner omkostninger som nævnt i 9, stk. 1, nr Side 9 af 13 Retsgrundlaget Fra elforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 151 af 3. marts 2003 citeres følgende: [ ] 9. Følgende omkostninger til offentlige forpligtelser skal afholdes af alle elforbrugere inden for et sammenhængende elforsyningssystem: 1) Den systemansvarlige virksomheds nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, som denne er pålagt efter bestemmelserne i 27 a, stk. 1, nr. 2, 28, stk. 2, nr. 4, 29, 30, 56, 57, stk. 1, 58, stk. 3. 2) Netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt efter bestemmelserne i 22, stk. 1, nr. 3 og 4, samt stk. 5, 57, stk. 1, 67 og 68. 3) Efter økonomi- og erhvervsministerens bestemmelse omkostninger til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet, jf. 17, stk. 6. 4) Transmissionsvirksomhedernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt efter bestemmelsen i 68. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. 1 International Advisory Panel of Experts on Marine Ecology

10 Stk. 3. De systemansvarlige virksomheders omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i 59 a og 59 b opkræves hos alle danske elforbrugere med samme beløb i forhold til disses totale elforbrug, jf. dog 8, stk. 6, og 8 a, stk. 3. [ ] 28. Den systemansvarlige virksomhed skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 9, opfyldes. Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal udføre følgende opgaver: 1) [ ] 2) [ ] [ ] 11) Opgøre og gennemføre den nødvendige afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser, jf. 9. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og udførelsen af de opgaver, som påhviler en systemansvarlig virksomhed. [ ] Side 10 af 13 9, stk. 1, nr. 1 og 2 og 28, stk. 2, nr. 11 var når bortses fra senere tilføjelser af bestemmelser omfattet af 9, stk. 1, nr. 1 at finde i fremsættelsesforslaget til elforsyningsloven af 1999 (L 234 som fremsat den 29. april 1999, Folketingstidende , tillæg A, side ). Fra lovforslagets specielle bemærkninger citeres følgende: [ ] Til 9 Bestemmelsen i 9, stk. 1, præciserer omfanget af de offentlige forpligtelser, hvis afledte omkostninger skal afholdes af alle elforbrugere inden for et sammenhængende elforsyningssystem. Bestemmelsen er en videreførelse af principperne for afholdelse af omkostninger for offentlige forpligtelser i den gældende lovgivning, men den præcise opregning i 9 indebærer, at der nu skabes større klarhed om, hvilke omkostninger til offentlige forpligtelser, der betales af alle forbrugere i et sammenhængende elforsyningssystem og hvilke, der betales af brugerne over tarifferne. Omkostningerne for kollektive elforsyningsvirksomheder, som ikke er omfattet af stk. 1, opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer og dækkes således af den enkelte virksomheds brugere, jf. bestemmelsen i stk. 2. [ ] Til 28 Bestemmelserne angiver den systemansvarlige virksomheds opgaver. Henvisningen til 9 i forslaget angiver hvilke opgaver, der

11 efter 9 skal finansieres af alle forbrugere inden for det sammenhængende elforsyningssystem. [ ] Den systemansvarlige virksomhed gennemfører den nødvendige afregning, jf. nr. 11, og opkræver betaling til dækning af de offentlige forpligtelser. Bestemmelsen er en videreførelse af princippet i gældende lov. Afregningen forudsætter blandt andet, at den systemansvarlige virksomhed løbende indsamler data fra de måleransvarlige med henblik på afregning af bl.a. balanceydelser, nettjenester, systemtjenester og prioriteret produktion. [ ] Ved lov nr af 20. december 2000 om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion indførtes 9, stk. 1, nr. 3 og 4. Det fremgår af denne lovs forarbejder (L 74, FT ), at 9, stk. 1, nr. 3, er indsat fordi første fase af udbygningen af vindkraft på havet var tilrettelagt som demonstrationsprojekter. Derfor forudsattes, at der skulle foretages ganske omfattende miljøundersøgelser. Omkostningerne hertil afholdes af ansøgeren, dog således at omkostningerne til visse undersøgelser af afgørende betydning for planlægningen og tilrettelæggelsen af senere havvindmølleudbygninger efter ministerens bestemmelse omfattes af 9, stk. 1, og dækkes af samtlige elforbrugere. Om baggrunden for 9, stk. 1, nr. 4, der blev tilføjet lovforslaget efter 1. behandling og efter behandling i Det Energipolitiske udvalg, anføres i Det Energipolitiske Udvalgs bilag 29, følgende: Ved vedtagelsen af elforsyningsloven var det forudsat, at netvirksomhederne skulle tilslutte alle vindkraftanlæg til distributionsnettet. I forbindelse med opførelse af større vindmølleparker, herunder havvindmølleparker, har det imidlertid på grund af disses store kapacitet i en række tilfælde vist sig hensigtsmæssigt at tilslutte parkerne direkte til det overordnede transmissionsnet. Efter elforsyningslovens 9 er der kun hjemmel til, at tilslutningsomkostningerne fordeles på alle elforbrugere inden for et sammenhængende elforsyningsnet, såfremt omkostningerne er pålagt og afholdt af netvirksomheden. Med ændringsforslaget skabes der mulighed for, at det i bekendtgørelsen om nettilslutning efter lovens 68 bestemmes, at havvindmølleparkerne kan tilsluttes direkte til transmissionsnettet, og at omkostningerne hertil fordeles på samtlige elforbrugere inden for et sammenhængende elforsyningsnet. [ ] Side 11 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet må i lighed med Energitilsynet lægge til grund, at elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 1-4, opregner de offentlige forpligtelser, som skal

12 afholdes af alle elforbrugere inden for et sammenhængende elforsyningssystem. Der er hverken efter en ordlydsfortolkning af lovbestemmelsen eller i forarbejderne grundlag for at antage, at de offentlige forpligtelser, som skal betales af alle elforbrugere, er begrænset til 9, stk. 1, nr. 1. Energiklagenævnet må samtidig lægge til grund, at den systemansvarlige virksomhed skal opgøre og gennemføre den nødvendige afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser, jf. elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 11, og bestemmelsens forarbejder. Nævnet bemærker herved, at Energistyrelsens brev af 14. november 2001 til Eltra anses for at opfylde kravet om efter økonomi- og erhvervsministerens bestemmelse i elforsyningslovens 9, stk. 1, nr. 3. Energiklagenævnet finder herefter i lighed med Energitilsynet ikke at kunne kritisere, at Eltra som systemansvarlig virksomhed i PSO-tariffen, jf. 9, stk. 1, nr. 1-4, indregner omkostninger som nævnt i elforsyningslovens 17, stk. 6, til visse miljøundersøgelser i forbindelse med elproduktionsanlæg på havet, og omkostninger som nævnt i elforsyningslovens 67, stk. 1 og 2, til nettilslutning af decentrale kraftvarmeanlæg, samt omkostninger til nettilslutning af havvindmøller og vindmøller på land fastsat i vindmøllebekendtgørelsen (nr. 331 af 8. maj 2003) med hjemmel i elforsyningslovens 68, stk. 1. Side 12 af 13 Spørgsmålet om rimeligheden af opkrævning af PSO-tariffen i forhold til den egenproducerede el er afgjort i Energiklagenævnets afgørelse af d.d. i sag nr Nævnet fandt her, at der i elforsyningslovens 8, stk. 4, samt bestemmelsens forarbejder fandtes hjemmel til at afkræve omkostninger i henhold til 9, stk. 1, gennem PSO-tariffen af det samlede elforbrug, dvs. også for den forbrugte el der stammer fra en virksomheds egenproduktion. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 stadfæstes. Denne afgørelse er truffet i henhold til elforsyningslovens 89, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kopi af afgørelsen er sendt til Energitilsynet.

13 P. N. V. Nævnsformand / Dorte Lomholt Fuldmægtig Side 13 af 13

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen.

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen. (Elforsyning) Dalum Papir A/S over Energitilsynet af 30. juni 2003 Eltras regulering af PSO-tarif Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende efter afregningsbestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsens

Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende efter afregningsbestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsens Farre Erhvervsmøllelaug I/S v/ Advokat Erik Kjær Grønnegade 17 H 7900 Nykøbing Mors Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S

[...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S Professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Køber er ikke forpligtet til at betale nogen del af købesummen forinden denne af sælger er dokumenteret fuldt indbetalt på møllelaugets

Køber er ikke forpligtet til at betale nogen del af købesummen forinden denne af sælger er dokumenteret fuldt indbetalt på møllelaugets Advokgruppen Silkeborg Att.: Advok Thomas Jakobsen Frederiksberggade 23 8600 Silkeborg Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikke-eksisterende

Læs mere

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning.

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. (Elforsyning) SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Smørum Kraftvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 30. september 2002 Rente for forsinket betaling for produktion af el

Smørum Kraftvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 30. september 2002 Rente for forsinket betaling for produktion af el (Elforsyning) Smørum Kraftvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 30. september 2002 Rente for forsinket betaling for produktion af el Formand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Lektor, cand.jur.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. december 2012 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. december 2012 stadfæstes. Elforsyning Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Statoil Refining Denmark A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves. (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 6. maj 2003 det anvendte starttidspunkt for opgørelse af fuldlasttimer for vindmølle

[...] over Energitilsynet af 6. maj 2003 det anvendte starttidspunkt for opgørelse af fuldlasttimer for vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 6. maj 2003 det anvendte starttidspunkt for opgørelse af fuldlasttimer for vindmølle /CAM Nævnsformand, professor,

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

[Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg

[Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg [Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 14. maj vedrørende Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes gebyr for

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet Nævnsformand, cand.jur.

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) BEK nr 1115 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-3027

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker (Elforsyning) Energigruppen Jylland over Energitilsynet af 29. august 2002 Afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Næstformand,

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a. OVER

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klagen over Sorø Kommunes afgørelse behandles i nærværende sag.

Klagen over Sorø Kommunes afgørelse behandles i nærværende sag. Asa-Lift A/S Laust Sørensen Metalvej 2 4180 Sorø Energiklagenævnets afgørelse af Deres klage over Sorø Kommunes påbud af 1. juli 2002 om at udarbejde et projekt for tilslutning af virksomhedens blokvarmecentral

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Landsforeningen LEV, Hvidovre, over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning for elproduktion fra vindmølle

Landsforeningen LEV, Hvidovre, over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning for elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Landsforeningen LEV, Hvidovre, over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning for elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I medfør af 30, 39, stk. 8, 41, stk. 6, 42, stk. 8, 43, stk. 2 og 3, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 61, 65,

Læs mere

offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne

offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne Beretning til statsrevisorerne om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne Januar 2007 RB A601/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Baggrund,

Læs mere

Danisco Sugar A/S, København, på vegne af Nakskov Sukkerfabrik. Energitilsynet af 16. december 2002 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling

Danisco Sugar A/S, København, på vegne af Nakskov Sukkerfabrik. Energitilsynet af 16. december 2002 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling (Elforsyning) Danisco Sugar A/S, København, på vegne af Nakskov Sukkerfabrik Energitilsynet af 16. december 2002 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 27. april 2007 hjemvises.

Energitilsynets afgørelse af 27. april 2007 hjemvises. (Elforsyning) Smørum Kraftvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. april 2007 Forfaldsdag for samt morarente m.v. ved forsinket betaling af produktionsuafhængigt tilskud til elproduktion. Nævnsformand,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere