Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 1) (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) Holger K. Nielsen /Lene Skov Henningsen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion). Organisation 3F affald danmark Bemærkninger i høringssvar 3F kan støtte forslaget. Bifalder ændringerne i kulafgiftsloven om anvendelse af røggasmetoden ved affaldsforbrænding. Kommentar til bemærkninger affald danmark nævner, at de største og langt de fleste affaldsforbrændingsanlæg bliver omfattet af CO2 kvotesektoren fra 1. januar 2013, mens røggasmetoden kun kan anvendes af affaldsforbrændingsanlæg udenfor CO2 kvotesektoren. Dette bør efter affald danmarks vurdering tilskynde til en justering af tillægsafgiften og CO2 afgiften for de CO2- kvoteomfattede anlæg. Skatteministeriet er i dialog med affald danmark og Renosam om det nærmere indhold af en sådan eventuel justering. Advokatrådet Advokatrådet bemærker, at der i forslagets 11, stk. 3, er anført, at virksomheder, der er berettigede til tilbagebetaling af energiafgift, skal søge told- og skatteforvaltningen herom senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden. Advokatrådet mener, at det er en forholdsvis kort frist for virksomhederne, og foreslår, at virksomhederne får en frist på 6 måneder svarende til den almindelige reaktionsfrist i Skatteforvaltningsloven for fremsættelse af tilbagebetalingskrav vedrørende afgifter. Lovforslaget vil blive tilrettet, så virksomhederne får en frist på 6 måneder efter lovens ikrafttræden til at søge told- og skatteforvaltningen om tilbagebetaling af energiafgift vedrørende komfortkøling. Better Place Danmark Better Place Danmark støt- Ved at følge samme tidsbe- Side 2

3 ter overordet lovforslaget, men bemærker at forslagets tidsbegrænsning kan skabe usikkerhed for slutkunden. Better Place fremhæver i den forbindelse, at der er en afgørende forskel på en tidsbegrænsning i registreringsafgiften, der vedrører en engangsudgift og tidsbegrænsningen i elafgiften, der vedrører omkostningen ved at anvende bilen. grænsning som fritagelsen for motorafgifter for elbiler sikres symmetri i afgiftslempelserne for elbiler. Udover den nævnte symmetri i afgiftslempelserne, skal tidsbegrænsningen også sikre, at lovgivningen kan følge den teknologiske udvikling på området. Danmarks Rederiforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Dansk Elbil Alliance Better Place støtter, at der skal ske måling af den el, der er forbrugt til opladning af batterier, men støtter ikke, at måleren skal sidde i ladestanderen. Endelig finder Better Place det positivt, at Skatteministeriet har tilkendegivet, at udviklingen på området følges med henblik på at sikre ensartede afgiftsregler. Danmarks Rederiforening har ingen bemærkninger. Dansk Arbejdsgiverforening har ingen bemærkninger. Dansk Elbil Alliance mener, at det bør præciseres i forslaget, at elafgiftslovens bestemmelse om fradragsret i samme omfang, som der er fradragsret for købsmoms fraviges. Forslaget tager ikke højde for, at elbilen anvendes som lager for el, således el leveres tilbage til nettet. Der bør allerede nu introduceres en løsning, således at kun Hvis måleren sidder andre steder end i ladestanderen, er der ved mange placeringer af ladestandere mulighed for at trække el til andre formål end erhvervsmæssig opladning af batterier. Af kontrolmæssige årsager skal måleren derfor være placeret i ladestanderen. Forslaget er præciseret, så det klart fremgår, at elbilvirksomhederne i dette særlige tilfælde ikke skal opfylde betingelserne i elafgiftsloven om fradragsret i samme omfang, som der er fradragsret for købsmomsen. Der sker i dag ikke lagring af el i elbilers batterier, som kan leveres tilbage til det kollektive elnet. Mulighederne for at undgå dobbeltbeskatning af el, der lagres i elbilsbatterier og leveres tilbage til det kollekti- Side 3

4 egentligt slutforbrug beskattes. ve net, vil blive overvejet. Dansk Erhverv Dansk Fjernvarme Dansk Told & Skatteforbund Skatte- og Afgiftsudvalget Danske Revisorer, FSR Der opfordres til, at registrerede elbiler udvides til registrerede eldrevne biler, som kan tilsluttes elnettet. Dansk Erhverv har ingen kommentarer Dansk Fjernvarme har ingen bemærkninger. Dansk Told & Skatteforbund foreslår en præcisering af forslagets 11, stk. 2, således at det klart fremgår, at det er afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet til opladning af batterier til registrerede elbiler, der tilbagebetales. Dansk Told & Skatteforbund mener, at elementet om komfortkøling giver anledning til omgåelse, og foreslår, at der stilles krav om dokumentation. FSR foreslår en præcisering af kravet om, at virksomheden maksimalt må anvende komfortkøling i 4 måneder om året. Der bør i den forbindelse tages stilling til, om de fire måneder beregnes pr. påbegyndt måned eller blot som 120 dage pr. år, om de 4 måneder er begrænset til en bestemt periode på året eller om det skal være en sammenhængende periode. Endelig er der spørgsmålet om, hvordan virksomhederne dokumenter, at de maksimalt anvender komfortkøling i 4 måneder. Målgruppen for forslaget er alene registrerede elbiler. Det er præciseret i forslaget, at det er afgiften, der tilbagebetales. Det er præciseret i forslaget, at der kan stilles krav om dokumentation for, at anlægget alene anvendes i fire kalendermåneder i løbet af kalenderåret. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Told & Skatteforbund. Det er præciseret i forslaget, at der ikke stilles krav om, at de fire kalendermåneder skal være en sammenhængende periode eller bestemte kalendermåneder. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Told & Skatteforbund. Side 4

5 FSR foreslår videre en udvidelse af reglerne for virksomheder, som opgør afgiften ud fra anlæggets installerede effekt. FSRs forslag ligger udenfor forslagets formål, idet formålet med forslaget alene er en præcisering af reglerne om betaling af afgift efter en standardsats pr. m2 lokale. FSR mener, at lovbemærkningen kan give indtryk af, at forslaget alene retter sig mod virksomheder, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at måle forbruget. FSR ønsker, at den nye regel for måling med tilbagevirkende kraft skrives klarere og mere enkelt. FSR mener, at virksomheder, der skønner godtgørelsen for højt efter kontrolbesøg fra SKAT, vil kunne opnå godtgørelse efter standardregler. Det er præciseret i forslaget, at reglerne også kan anvendes i andre tilfælde end, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at måle forbruget. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Landbrug & Fødevarer og til lovforslagets bilag 1 med regneeksempler. Formålet med forslaget er at indføre en objektiv bestemmelse for godtgørelse af afgift for adgangen til at anvende bestemmelsen om måling i en 12-måneders periode og lade denne måling få virkning 3 år tilbage i tid. Forslaget ændrer ikke på bestemmelserne for at anvende standardregler. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra KPMG. DI Dansk Industri FSR ønsker oplyst, at 75 pct. grænsen skal opgøres separat for elektricitet og gas m.v. DI støtter overordnet lovforslaget og mener, at præciseringerne og justeringer- Indførelsen af en objektiv grænse for at kunne efterregulere energiafgifter op til 3 år tilbage gælder for såvel afgift af elektricitet, gas, kul og mineralolieprodukter. Efterregulering af de enkelte energiafgifter kan ske separat for hver energienhed, el, gas, kul og olie. Side 5

6 ne i lovforslaget er med til at afklare en række problemområder i forhold til den nuværende lovgivning. DI finder, at forudsætningen for regulering af tidligere afgiftsperioder indeholder en uhensigtsmæssighed. DI finder, at i mange tilfælde og især hos større virksomheder vil adgangen til regulering blive betydelig begrænset. Formålet med forslaget er at indføre en objektiv bestemmelse for godtgørelse af afgift. Forslaget vil indebære en begrænsning i at anvende bestemmelsen, men kun i de tilfælde, hvor der er en forholdsvis stor forskel mellem det afgiftsbeløb, som virksomheden faktisk har fået godtgjort, og det beregnede afgiftsbeløb, der baserer sig på virksomhedens målinger i en 12 måneders periode. Om elementet vedrørende komfortkøling mener DI, at der mangler en begrundelse for at reglen skal gælde for et bestemt antal måneder. Med forslaget vil en række virksomheder, der alene anvender komfortkøling i sommerperioden, kunne slippe for at betale afgift i 12 måneder. Da aircondition i særlig grad anvendes i sommermånederne, er det opfattelsen, at forslaget vil lempe afgiften for de virksomheder, der er målgruppen for forslaget. Videre er det DIs opfattelse, at lempelsen burde være indført allerede pr. 1. januar 2010, i stedet for at have virkning fra 1. januar Problemstillingen var ikke forudset ved indførelse af regler om afgift af komfortkøling. DI savner detaljerede oplysninger om følgen af en kontrol, der viser, at der er brugt en dags for meget komfortkøling. Der er ikke fastsat særlige kontrolregler om komfortkøling. De er de almindelige regler, der anvendes. Det er præciseret i forslaget, at der kan stilles krav om dokumentation for, at anlægget kun er brugt i fire kalendermåneder i løbet af kalenderåret. Side 6

7 DI mener ikke der er behov for præcisering af retstilstanden vedrørende elbiler og mener, at den gældende retstilstand, der følger af elafgiftsloven og Skatterådets afgørelse, er tilstrækkelig. Den eksisterende elafgift på el anvendt til erhvervsmæssig opladning af batterier ændres, således at godtgørelsen ydes til alle aktører med erhvervsmæssig opladning af batterier. Derved sker der en afgiftsmæssig ligestilling af de kendte forretningsmodeller for erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler. En præcisering af reglen om elbiler bør ske i elafgiftslovens 11, stk. 1 og ikke i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, når der er tale om en præcisering af forbrugskriteriet. DI mener ikke, at loven skal være så detaljeret, at det fremgår af loven, at måleren skal sidde i ladestanderen. Bestemmelsen er indsat i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, idet der er tale om en overgangsregel. Ændringen gælder alene for elbiler. Der er ikke tale om en generel præcisering af reglerne om forbrugskriteriet. Med hensyn til målerens placering i ladestanderen henvises til kommentaren til høringssvaret fra Better Place. DI mener, at eneste nye i forslaget om elbiler er, at godtgørelsesadgangen tidsbegrænses. DI mener ikke, at forslaget passer til den nuværende struktur på elmarkedet, idet forudsætningen er, at elbilvirksomheden leverer elektriciteten, eller at den private kunde momsregistreres og fakturerer strøm til opladning af batterier til elbilvirksomheden. Ændringen medfører, at alle aktører indenfor elbilbranchen stilles ens, idet den gældende retstilstand alene giver godtgørelsesadgang til en bestemt aktør. Med forslaget bliver leverancer af elbilkørsel lempet for elafgift, således at der alene betales procesafgift af el forbrugt i ladestandere og på batteriskiftestationer. Forslaget indebærer en afgifts- Side 7

8 DI mener, at forslaget om godtgørelse af elafgift giver administrative byrder, og foreslår, at der opstilles regler om, at når elbilselskabet kan dokumentere den til opladningen forbrugte elektricitet, og når omkostningerne til elforbruget afholdes af elbilselskabet, kan elbilselskabet få tilbagebetalt afgiften af elektricitet. DI mener ikke, at forslaget skal omfatte batteriskiftestationer, og henviser til at det må følge af gældende ret, at batteriskiftestationer kan få afgiftsgodtgørelse. DONG fremhæver, at batteriet ikke sidder i elbilen under opladning. lempelse for elbilselskaber m.v. Der vil være en beskeden meradministration forbundet med lempelsen. Forslaget indebærer, at elbilvirksomheden skal måle den elektricitet, hvoraf afgiften godtgøres, og søge om godtgørelse af elafgift. For at kunne følge den teknologiske udvikling på området, er også batteriskiftestationer omfattet af forslaget. Der er med forslaget ikke tilsigtet nogen forskel på, om batteriet sidder i bilen under den erhvervsmæssige opladning, eller om opladningen sker, mens batteriet er taget ud. Forslaget om elbiler tager ikke højde for planerne om et intelligent elnet. Elementet om elbiler er netop gjort tidsbegrænset for, at lovgivningen kan følge den teknologiske udvikling på området. DI foreslår, at den grønne ejerafgift for gaskøretøjer lægges på niveau med benzinbiler eller herunder. Formålet med ændringsforslaget er at få indpasset natur- og biogasdrevne biler i brændstofforbrugsafgiftsloven, hvor der forligger oplysninger om udledningen af CO 2. Indpasningen sker ved at omregne den natur- og biogasdrevne bils udledning af CO 2 til det brændstofforbrug, som en dieseldrevet bil med samme CO 2 - udledning har. Der er i fastsættelsen af afgiften i brændstofforbrugsafgiftsloven taget højde for, at der givet energiindholdet udledes mindre CO 2 ved forbrænding af natur-og biogas end ved forbrænding af diesel. Side 8

9 DONG Energy DONG Energy mener ikke, der er behov for præcisering af retstilstanden vedrørende elbiler og mener, at den gældende retstilstand, der følger af elafgiftsloven og Skatterådets afgørelse, er tilstrækkelig. En præcisering af reglen om elbiler bør ske i elafgiftslovens 11, stk. 1 og ikke i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, når der er tale om en præcisering af forbrugskriteriet. DONG mener, at eneste nye i forslaget om elbiler er, at godtgørelsesadgangen tidsbegrænses. Omregningen til diesel er valgt, fordi energiafgiften af naturgas er den samme som for diesel. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Ændringen indebærer en lempelse og medfører, at alle aktører indenfor elbilbranchen stilles ens. DONG mener ikke, at forslaget passer til den nuværende struktur på elmarkedet, idet forudsætningen er, at elbilvirksomheden leverer elektriciteten, eller at den private kunde momsregistreres og fakturerer strøm til opladning af batterier til elbilvirksomheden. DONG mener, at forslaget om godtgørelse af elafgift giver administrative byrder, og foreslår, at der opstilles regler om, at når elbilselskabet kan dokumentere den til opladningen forbrugte elektricitet, og når omkostningerne til elforbruget afholdes af elbilselskabet, kan elbilselskabet få tilbagebetalt afgiften af elektricitet. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringsvaret fra DI. Side 9

10 DONG mener ikke, at forslaget skal omfatte batteriskiftestationer, og henviser til at det må følge af gældende ret, at batteriskiftestationer kan få afgiftsgodtgørelse. DONG fremhæver, at batteriet ikke sidder i elbilen under opladning. Forslaget om elbiler tager ikke højde for planerne om et intelligent elnet. DONG foreslår, at den grønne ejerafgift for gaskøretøjer lægges på niveau med benzinbiler eller herunder. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringsvaret fra DI. EFCTC European Fluorocarbon Technical Committee EFCTC mener, at den foreslåede ændring, og nogle af de eksisterende ordninger, er i konflikt med EU almindelige principper om proportionalitet og ikkediskrimination. EFCTC foreslår, at loven ændres for at udelukke enhver fluorcarbon forbindelse, som ikke er opført i EU F-gas forordningen, og som har en videnskabeligt bevist GWP100 på 25 eller derunder. EFCTC foreslår, at der indføres en bestemmelse i loven, hvorefter listen over stoffer og deres tilsvarende skattesatser kan ændres ved ministerielt dekret. Fastsættelse af skatter og afgifter er indenfor en medlemsstats kompetence. Ændringen er fastsat på et sagligt grundlag. HFC gasser i den nævnte forordning defineres som organiske forbindelser, der indeholder kulstof, brint og fluor, og hvor molekylet højst indeholder 6 kulstofatomer. HFO erne opfylder denne definition. Der er endvidere ingen videnskabelig begrundelse for at sætte en grænseværdi på 25. Det foretrækkes derfor, at loven omfatter alle HFC-gasser. I Danmark skal alle skatter og afgifter fastsættes ved lov. Det er i overensstemmelse med den danske grundlov. Den relative skattebyrde på HFO-1234yf er 2,5 gange EFCTC har taget udgangspunkt det gamle afgiftsniveau Side 10

11 højere end på HFC-134a med en afgiftssats på 130 kr./kg (og på HFO-1234ze en faktor 1,3 højere). Dette klart er diskriminerende. for HFC134a. Afgiften på HFC 134a er på 215 kr./ kg. Både GWPværdien for R134A (tidligere1300) og afgifts niveauet er ændret, således at der fortsat er overensstemmelse mellem afgiftssatserne. eof energi- og olieforum Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering (TER) eof energi- og olieforum kan ikke støtte forslaget om godtgørelse af afgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier, idet der er tale om en urimelig forskelsbehandling mellem de forskellige bilteknologier. Det er eofs opfattelse, at forslaget favoriserer en enkelt bilteknologi på bekostning af andre teknologier og leverandører af serviceydelser til persontransport så som biludlejningsfirmaer, leasingselskaber og olieselskaber. Eof foreslår, at forslaget trækkes tilbage, eller udvides til at dække alle transportløsninger, bilteknologier og brændstoffer. Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering (TER tidligere CKR) vurderer, at forslagets element om en præcisering af udbredelse af reglerne for godtgørelse af elafgift vedrørende erhvervsmæssig opladning af batterier til elbiler i praksis medfører, at virksomhederne skal måle el forbrugt i erhvervsmæssig forstand. Denne måling danner grundlag for virksomhedernes godtgørelse af elafgift. TER vurderer, at målingen af elforbruget medfører mindre administrative lø- Det ligger udenfor lovforslagets formål at lempe al transport for energiafgifter. Forslaget forventes at understøtte Danmarks forpligtelse vedrørende udbygning af vedvarende energi, og er således et led i en grøn omstilling. TERs bemærkninger er indarbejdet i lovforslaget. Side 11

12 bende byrder for virksomhederne, da man vil være nødsaget til at bogføre og opbevare målinger til brug ved virksomhedens selvangivelse. Det bemærkes dog, at det er frivilligt for virksomhederne at søge om godtgørelse. Derudover forventes det, at virksomhederne kun vil søge, hvis de vurderer, at godtgørelsen vil overstige de administrative byrder. Endelig bemærkes det, at ordningen efter oplysning fra Skatteministeriet er udarbejdet efter drøftelser med branchen. TER ser positivt på inddragelse af erhvervslivet i udformningen af lovgivningen, da det kan være med til at mindske de administrative byrder og bidrage til en lettere overholdelse af reguleringen. KPMG KPMG finder, at forslaget om en objektiv regel vedrørende måling med tilbagevirkende kraft er ikke hensigtsmæssig, idet den i de tilfælde, hvor virksomhederne ikke tidligere har opnået nogen godtgørelse, dvs. 0 kr. i godtgørelse, kan fortolkes sådan, at så er virksomhederne ikke berettiget til nogen regulering. KPMG forstår hensigten med forslaget sådan, at det skal sikres, at der er et reelt behov for regulering, samt at virksomhederne ikke opnår mere i godtgørelse, end de ville være berettiget til, såfremt der fra starten var installeret de nødvendige målere. Dette hensyn burde også kunne nås ved at sætte grænsen for regulering op fra kr. til f.eks kr. Skatteministeriet henviser til bilag 1 i lovforslaget, hvori det er anført, at den foreslåede objektive bestemmelse ikke ændrer ved, at virksomheder, der har fået for lidt i afgiftsgodtgørelse, har mulighed for at blive omfattet af bestemmelsen. Dette omfatter også en virksomhed, som slet ikke har modtaget nogen godtgørelse. Det er Skatteministeriets opfattelse, at en forhøjelse af grænsen for regulering til fx kr. kan ramme mindre virksomheder uforholdsmæssigt hårdt. Den nugældende bestemmelse Side 12

13 Landbrug & Fødevarer Anmoder om, at det i forbindelse med lovforslaget overvejes at medtage en justering af bestemmelsen i gasafgiftslovens 10, stk. 8. Problemstillingen fremgår af den situation, hvor en virksomhed fremstiller varme i to kedler i en kedelcentral på basis af henholdsvis afgiftspligtig naturgas og afgiftsfritaget brændsel i form af fedt. Varme fra kedlerne anvendes i en produktionsproces i virksomheden og som fjernvarmeleverancer. Overskudsvarme fra produktionen leveres også som fjernvarme. Virksomheden kan på grundlag af den nuværende måleropsætning ikke dokumentere den faktiske andel af varmeforsyningen til fjernvarmeværket, der er produceret på grundlag af afgiftsfritaget fedt. KPMG mener, at gasafgiftslovens 10, stk. 8, efter sit formål omfatter denne type situationer, men foreslår for at undgår usikkerhed om fortolkning nogle tilpasninger af bestemmelsen. Landbrug & Fødevarer støtter forslaget om lempelse vedrørende komfortkøling, men finder, at reglen om, at køling i et rum anses som komfortkøling, hvis kølingen sker både af hensyn til ansatte og kunder og af hensyn til proces, bør ændres, således at der er tale om proceskøling i sådanne tilfælde. i gasafgiftsloven 10, stk. 8, er en undtagelse, som giver mulighed for regulering af afgiftsgodtgørelse i den situation, hvor en virksomhed ikke har foretaget energimålinger, hvorved den har betalt enten for meget (kvadratmeterafgift) eller for lidt i afgift i forhold til en målerbaseret afgiftsopgørelse. For en sådan virksomhed kan det tillades, at den anvender relevante målte data for en periode på mindst 12 måneder på afgiftsperioder op til 3 år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages måling. Det er bl.a. en betingelse, at virksomhedens produktionsog afgiftsmæssige forhold er uændrede. Dermed er der foretaget et afbalanceret hensyn til, at der kan være situationer, hvor det vil være rimeligt, at efterfølgende energimålinger kan finde anvendelse ved afgiftsgodtgørelse for fortiden. Der ses ikke at være grundlag for at ændre rækkevidden af den omhandlede undtagelse i gasafgiftsloven 10, stk. 8, som foreslået ændret med forslagets 2, nr. 3. I fx supermarkeder, hvor kølingen af rum sker både af hensyn til ansatte og kunder, er der tale om komfortkøling. Det er en af de grundlæggende forudsætninger i afgiften, og det er ikke hensigten med forslaget, at der skal ændres på det. Formålet med forslaget er alene at lempe afgiften for anlæg, der udelukkende producerer komfortkøling i sommermånederne. Landbrug & Fødevarer kan støtte indførelsen af en ob- Skatteministeriet henviser til bilag 1 i lovforslaget, hvor der Side 13

14 Naturgas Fyn jektiv regel, men finder behov for en uddybning af, hvordan betingelsen om, at den godtgørelsesberettigede afgift skal udgøre mindst 75 pct., skal forstås. Hvis forslaget medfører en markant forringelse af mulighederne for godtgørelse af afgift, finder Landbrug & Fødevarer forslaget uheldig og unødvendig. Landbrug & Fødevarer forstår det således, at den nye bestemmelse i lovforslagets 5 vedrører både virksomheder, der leverer varme til et kollektivt net (fjernvarme), og virksomheder, der forbruger al den producerede varme internt. Landbrug & Fødevarer ønsker at få bekræftet, at denne tolkning er korrekt. Landbrug & Fødevarer er positive overfor ændringen i brændstofforbrugsafgiften, men finder ikke at ændringen i sig selv er nok. Der opfordres til en provenuneutral omlægning af bilafgifterne. Naturgas Fyn er positiv overfor forslaget om, at natur- og biogasdrevne biler herefter ikke længere skal betale grøn ejerafgift, der er fire gange så høj som for er foretaget to regneeksempler på, hvordan afgiftsopgørelsen skal finde sted. Formålet med forslaget er at indføre en objektiv bestemmelse for godtgørelse af afgift. Forslaget vil indebære en begrænsning i at anvende bestemmelsen, men kun i de tilfælde, hvor der er en forholdsvis stor forskel mellem det afgiftsbeløb, som virksomheden faktisk har fået godtgjort, og det beregnede afgiftsbeløb, der baserer sig på virksomhedens målinger i en 12 måneders periode. Forslagets 5 indebærer en fortsættelse af en gældende lempelse i afgiften på el efter CO2-afgiftsloven, når der er tale om el anvendt direkte til varme til tunge processer i virksomheden. Som noget nyt præciseres det, at visse betingelser skal være opfyldt. Det vil blive tydeliggjort i forslaget, at det ikke vil være en betingelse, at virksomheden skal levere varme til et kollektivt net (fjernvarme). Forslaget om fastsættelse af de natur- og biogasdrevne bilers brændstofforbrug tager højde for, at der ved forbrænding af natur- og biogas udledes mindre CO 2 givet energiindholdet end ved forbrænding af f.eks. Side 14

15 SRF Skattefaglig Forening Ældre Sagen benzin og dieselbiler. Det forekommer uforståeligt, at biler, der anvender naturgas og biogas som drivmiddel, skal pålægges afgifter, der for så vidt angår registreringsafgiften er højere end for tilsvarende biler på benzin og diesel, og også for den grønne ejerafgift er højere end for benzinbiler. Naturgas Fyn opfordrer derfor til at det overvejes at gå videre end angivet i lovforslaget f.eks. ved at nedsætte registrerings- og grøn ejerafgift for gasbiler svarede til den lavere CO 2 - udledning for brændslet (i størrelsesorden 30 pct. ift. benzin). SRF Skattefaglig Forening har ingen bemærkninger. Ældre Sagen har ingen bemærkninger. diesel eller benzin. Dette følger af, at omregningen sker direkte fra den natur- og biogasdrevne bils CO 2 udledning og ikke fra dens energieffektivitet. Henset til indpasning af biogas i godstransporten, har Folketinget som en del af opfølgningen på Energiaftale 2012 fra marts 2012 vedtaget at give tilskud til biogas til transport. Tilskuddet kan dog først gennemføres, når der forligger godkendelse efter EU s statsstøtteregler. Side 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 338 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 (Udkast) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) (Godtgørelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. marts 2008 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om Foreningen af Statsautoriserede Revisorers bemærkninger. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Klik og vælg dato J.nr. 13-0113636 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om afgift af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

2012/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296400 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 52 Folketinget Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 52 Folketinget Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) (Indfasning af eldrevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt 5. maj 2009 JARA/KKo Folketingets Skatteudvalg Att.: Liza Christensen Christiansborg 1240 København K Forårspakke 2.0 L 195-207 DI sendte d. 26. marts en række

Læs mere

Høringssvar til Lovforslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Høringssvar til Lovforslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. email: pafgft@skm.dk DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 75 56 44 77 www.dongenergy.dk Cvr-nr. 36

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 10. april 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2016-17 L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2016 J.nr. 16-0569834 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget L 29 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 29 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 29 Bilag 1 Offentligt J.nr. 16-0623007 5. oktober 2016 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteudvalget L 122 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 122 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 122 Bilag 2 Offentligt 18. januar 2018 J.nr. 2017-7582 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K = 2. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht (pafgft@skm.dk) Nicolaj Eigtveds Gade 28 1402 København K Udkast til Forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a. Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2008-321-0008 Dato: 10. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af

Læs mere