Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 1) (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) Holger K. Nielsen /Lene Skov Henningsen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion). Organisation 3F affald danmark Bemærkninger i høringssvar 3F kan støtte forslaget. Bifalder ændringerne i kulafgiftsloven om anvendelse af røggasmetoden ved affaldsforbrænding. Kommentar til bemærkninger affald danmark nævner, at de største og langt de fleste affaldsforbrændingsanlæg bliver omfattet af CO2 kvotesektoren fra 1. januar 2013, mens røggasmetoden kun kan anvendes af affaldsforbrændingsanlæg udenfor CO2 kvotesektoren. Dette bør efter affald danmarks vurdering tilskynde til en justering af tillægsafgiften og CO2 afgiften for de CO2- kvoteomfattede anlæg. Skatteministeriet er i dialog med affald danmark og Renosam om det nærmere indhold af en sådan eventuel justering. Advokatrådet Advokatrådet bemærker, at der i forslagets 11, stk. 3, er anført, at virksomheder, der er berettigede til tilbagebetaling af energiafgift, skal søge told- og skatteforvaltningen herom senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden. Advokatrådet mener, at det er en forholdsvis kort frist for virksomhederne, og foreslår, at virksomhederne får en frist på 6 måneder svarende til den almindelige reaktionsfrist i Skatteforvaltningsloven for fremsættelse af tilbagebetalingskrav vedrørende afgifter. Lovforslaget vil blive tilrettet, så virksomhederne får en frist på 6 måneder efter lovens ikrafttræden til at søge told- og skatteforvaltningen om tilbagebetaling af energiafgift vedrørende komfortkøling. Better Place Danmark Better Place Danmark støt- Ved at følge samme tidsbe- Side 2

3 ter overordet lovforslaget, men bemærker at forslagets tidsbegrænsning kan skabe usikkerhed for slutkunden. Better Place fremhæver i den forbindelse, at der er en afgørende forskel på en tidsbegrænsning i registreringsafgiften, der vedrører en engangsudgift og tidsbegrænsningen i elafgiften, der vedrører omkostningen ved at anvende bilen. grænsning som fritagelsen for motorafgifter for elbiler sikres symmetri i afgiftslempelserne for elbiler. Udover den nævnte symmetri i afgiftslempelserne, skal tidsbegrænsningen også sikre, at lovgivningen kan følge den teknologiske udvikling på området. Danmarks Rederiforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Dansk Elbil Alliance Better Place støtter, at der skal ske måling af den el, der er forbrugt til opladning af batterier, men støtter ikke, at måleren skal sidde i ladestanderen. Endelig finder Better Place det positivt, at Skatteministeriet har tilkendegivet, at udviklingen på området følges med henblik på at sikre ensartede afgiftsregler. Danmarks Rederiforening har ingen bemærkninger. Dansk Arbejdsgiverforening har ingen bemærkninger. Dansk Elbil Alliance mener, at det bør præciseres i forslaget, at elafgiftslovens bestemmelse om fradragsret i samme omfang, som der er fradragsret for købsmoms fraviges. Forslaget tager ikke højde for, at elbilen anvendes som lager for el, således el leveres tilbage til nettet. Der bør allerede nu introduceres en løsning, således at kun Hvis måleren sidder andre steder end i ladestanderen, er der ved mange placeringer af ladestandere mulighed for at trække el til andre formål end erhvervsmæssig opladning af batterier. Af kontrolmæssige årsager skal måleren derfor være placeret i ladestanderen. Forslaget er præciseret, så det klart fremgår, at elbilvirksomhederne i dette særlige tilfælde ikke skal opfylde betingelserne i elafgiftsloven om fradragsret i samme omfang, som der er fradragsret for købsmomsen. Der sker i dag ikke lagring af el i elbilers batterier, som kan leveres tilbage til det kollektive elnet. Mulighederne for at undgå dobbeltbeskatning af el, der lagres i elbilsbatterier og leveres tilbage til det kollekti- Side 3

4 egentligt slutforbrug beskattes. ve net, vil blive overvejet. Dansk Erhverv Dansk Fjernvarme Dansk Told & Skatteforbund Skatte- og Afgiftsudvalget Danske Revisorer, FSR Der opfordres til, at registrerede elbiler udvides til registrerede eldrevne biler, som kan tilsluttes elnettet. Dansk Erhverv har ingen kommentarer Dansk Fjernvarme har ingen bemærkninger. Dansk Told & Skatteforbund foreslår en præcisering af forslagets 11, stk. 2, således at det klart fremgår, at det er afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet til opladning af batterier til registrerede elbiler, der tilbagebetales. Dansk Told & Skatteforbund mener, at elementet om komfortkøling giver anledning til omgåelse, og foreslår, at der stilles krav om dokumentation. FSR foreslår en præcisering af kravet om, at virksomheden maksimalt må anvende komfortkøling i 4 måneder om året. Der bør i den forbindelse tages stilling til, om de fire måneder beregnes pr. påbegyndt måned eller blot som 120 dage pr. år, om de 4 måneder er begrænset til en bestemt periode på året eller om det skal være en sammenhængende periode. Endelig er der spørgsmålet om, hvordan virksomhederne dokumenter, at de maksimalt anvender komfortkøling i 4 måneder. Målgruppen for forslaget er alene registrerede elbiler. Det er præciseret i forslaget, at det er afgiften, der tilbagebetales. Det er præciseret i forslaget, at der kan stilles krav om dokumentation for, at anlægget alene anvendes i fire kalendermåneder i løbet af kalenderåret. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Told & Skatteforbund. Det er præciseret i forslaget, at der ikke stilles krav om, at de fire kalendermåneder skal være en sammenhængende periode eller bestemte kalendermåneder. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Told & Skatteforbund. Side 4

5 FSR foreslår videre en udvidelse af reglerne for virksomheder, som opgør afgiften ud fra anlæggets installerede effekt. FSRs forslag ligger udenfor forslagets formål, idet formålet med forslaget alene er en præcisering af reglerne om betaling af afgift efter en standardsats pr. m2 lokale. FSR mener, at lovbemærkningen kan give indtryk af, at forslaget alene retter sig mod virksomheder, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at måle forbruget. FSR ønsker, at den nye regel for måling med tilbagevirkende kraft skrives klarere og mere enkelt. FSR mener, at virksomheder, der skønner godtgørelsen for højt efter kontrolbesøg fra SKAT, vil kunne opnå godtgørelse efter standardregler. Det er præciseret i forslaget, at reglerne også kan anvendes i andre tilfælde end, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at måle forbruget. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Landbrug & Fødevarer og til lovforslagets bilag 1 med regneeksempler. Formålet med forslaget er at indføre en objektiv bestemmelse for godtgørelse af afgift for adgangen til at anvende bestemmelsen om måling i en 12-måneders periode og lade denne måling få virkning 3 år tilbage i tid. Forslaget ændrer ikke på bestemmelserne for at anvende standardregler. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra KPMG. DI Dansk Industri FSR ønsker oplyst, at 75 pct. grænsen skal opgøres separat for elektricitet og gas m.v. DI støtter overordnet lovforslaget og mener, at præciseringerne og justeringer- Indførelsen af en objektiv grænse for at kunne efterregulere energiafgifter op til 3 år tilbage gælder for såvel afgift af elektricitet, gas, kul og mineralolieprodukter. Efterregulering af de enkelte energiafgifter kan ske separat for hver energienhed, el, gas, kul og olie. Side 5

6 ne i lovforslaget er med til at afklare en række problemområder i forhold til den nuværende lovgivning. DI finder, at forudsætningen for regulering af tidligere afgiftsperioder indeholder en uhensigtsmæssighed. DI finder, at i mange tilfælde og især hos større virksomheder vil adgangen til regulering blive betydelig begrænset. Formålet med forslaget er at indføre en objektiv bestemmelse for godtgørelse af afgift. Forslaget vil indebære en begrænsning i at anvende bestemmelsen, men kun i de tilfælde, hvor der er en forholdsvis stor forskel mellem det afgiftsbeløb, som virksomheden faktisk har fået godtgjort, og det beregnede afgiftsbeløb, der baserer sig på virksomhedens målinger i en 12 måneders periode. Om elementet vedrørende komfortkøling mener DI, at der mangler en begrundelse for at reglen skal gælde for et bestemt antal måneder. Med forslaget vil en række virksomheder, der alene anvender komfortkøling i sommerperioden, kunne slippe for at betale afgift i 12 måneder. Da aircondition i særlig grad anvendes i sommermånederne, er det opfattelsen, at forslaget vil lempe afgiften for de virksomheder, der er målgruppen for forslaget. Videre er det DIs opfattelse, at lempelsen burde være indført allerede pr. 1. januar 2010, i stedet for at have virkning fra 1. januar Problemstillingen var ikke forudset ved indførelse af regler om afgift af komfortkøling. DI savner detaljerede oplysninger om følgen af en kontrol, der viser, at der er brugt en dags for meget komfortkøling. Der er ikke fastsat særlige kontrolregler om komfortkøling. De er de almindelige regler, der anvendes. Det er præciseret i forslaget, at der kan stilles krav om dokumentation for, at anlægget kun er brugt i fire kalendermåneder i løbet af kalenderåret. Side 6

7 DI mener ikke der er behov for præcisering af retstilstanden vedrørende elbiler og mener, at den gældende retstilstand, der følger af elafgiftsloven og Skatterådets afgørelse, er tilstrækkelig. Den eksisterende elafgift på el anvendt til erhvervsmæssig opladning af batterier ændres, således at godtgørelsen ydes til alle aktører med erhvervsmæssig opladning af batterier. Derved sker der en afgiftsmæssig ligestilling af de kendte forretningsmodeller for erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler. En præcisering af reglen om elbiler bør ske i elafgiftslovens 11, stk. 1 og ikke i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, når der er tale om en præcisering af forbrugskriteriet. DI mener ikke, at loven skal være så detaljeret, at det fremgår af loven, at måleren skal sidde i ladestanderen. Bestemmelsen er indsat i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, idet der er tale om en overgangsregel. Ændringen gælder alene for elbiler. Der er ikke tale om en generel præcisering af reglerne om forbrugskriteriet. Med hensyn til målerens placering i ladestanderen henvises til kommentaren til høringssvaret fra Better Place. DI mener, at eneste nye i forslaget om elbiler er, at godtgørelsesadgangen tidsbegrænses. DI mener ikke, at forslaget passer til den nuværende struktur på elmarkedet, idet forudsætningen er, at elbilvirksomheden leverer elektriciteten, eller at den private kunde momsregistreres og fakturerer strøm til opladning af batterier til elbilvirksomheden. Ændringen medfører, at alle aktører indenfor elbilbranchen stilles ens, idet den gældende retstilstand alene giver godtgørelsesadgang til en bestemt aktør. Med forslaget bliver leverancer af elbilkørsel lempet for elafgift, således at der alene betales procesafgift af el forbrugt i ladestandere og på batteriskiftestationer. Forslaget indebærer en afgifts- Side 7

8 DI mener, at forslaget om godtgørelse af elafgift giver administrative byrder, og foreslår, at der opstilles regler om, at når elbilselskabet kan dokumentere den til opladningen forbrugte elektricitet, og når omkostningerne til elforbruget afholdes af elbilselskabet, kan elbilselskabet få tilbagebetalt afgiften af elektricitet. DI mener ikke, at forslaget skal omfatte batteriskiftestationer, og henviser til at det må følge af gældende ret, at batteriskiftestationer kan få afgiftsgodtgørelse. DONG fremhæver, at batteriet ikke sidder i elbilen under opladning. lempelse for elbilselskaber m.v. Der vil være en beskeden meradministration forbundet med lempelsen. Forslaget indebærer, at elbilvirksomheden skal måle den elektricitet, hvoraf afgiften godtgøres, og søge om godtgørelse af elafgift. For at kunne følge den teknologiske udvikling på området, er også batteriskiftestationer omfattet af forslaget. Der er med forslaget ikke tilsigtet nogen forskel på, om batteriet sidder i bilen under den erhvervsmæssige opladning, eller om opladningen sker, mens batteriet er taget ud. Forslaget om elbiler tager ikke højde for planerne om et intelligent elnet. Elementet om elbiler er netop gjort tidsbegrænset for, at lovgivningen kan følge den teknologiske udvikling på området. DI foreslår, at den grønne ejerafgift for gaskøretøjer lægges på niveau med benzinbiler eller herunder. Formålet med ændringsforslaget er at få indpasset natur- og biogasdrevne biler i brændstofforbrugsafgiftsloven, hvor der forligger oplysninger om udledningen af CO 2. Indpasningen sker ved at omregne den natur- og biogasdrevne bils udledning af CO 2 til det brændstofforbrug, som en dieseldrevet bil med samme CO 2 - udledning har. Der er i fastsættelsen af afgiften i brændstofforbrugsafgiftsloven taget højde for, at der givet energiindholdet udledes mindre CO 2 ved forbrænding af natur-og biogas end ved forbrænding af diesel. Side 8

9 DONG Energy DONG Energy mener ikke, der er behov for præcisering af retstilstanden vedrørende elbiler og mener, at den gældende retstilstand, der følger af elafgiftsloven og Skatterådets afgørelse, er tilstrækkelig. En præcisering af reglen om elbiler bør ske i elafgiftslovens 11, stk. 1 og ikke i lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, når der er tale om en præcisering af forbrugskriteriet. DONG mener, at eneste nye i forslaget om elbiler er, at godtgørelsesadgangen tidsbegrænses. Omregningen til diesel er valgt, fordi energiafgiften af naturgas er den samme som for diesel. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Ændringen indebærer en lempelse og medfører, at alle aktører indenfor elbilbranchen stilles ens. DONG mener ikke, at forslaget passer til den nuværende struktur på elmarkedet, idet forudsætningen er, at elbilvirksomheden leverer elektriciteten, eller at den private kunde momsregistreres og fakturerer strøm til opladning af batterier til elbilvirksomheden. DONG mener, at forslaget om godtgørelse af elafgift giver administrative byrder, og foreslår, at der opstilles regler om, at når elbilselskabet kan dokumentere den til opladningen forbrugte elektricitet, og når omkostningerne til elforbruget afholdes af elbilselskabet, kan elbilselskabet få tilbagebetalt afgiften af elektricitet. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringsvaret fra DI. Side 9

10 DONG mener ikke, at forslaget skal omfatte batteriskiftestationer, og henviser til at det må følge af gældende ret, at batteriskiftestationer kan få afgiftsgodtgørelse. DONG fremhæver, at batteriet ikke sidder i elbilen under opladning. Forslaget om elbiler tager ikke højde for planerne om et intelligent elnet. DONG foreslår, at den grønne ejerafgift for gaskøretøjer lægges på niveau med benzinbiler eller herunder. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringsvaret fra DI. EFCTC European Fluorocarbon Technical Committee EFCTC mener, at den foreslåede ændring, og nogle af de eksisterende ordninger, er i konflikt med EU almindelige principper om proportionalitet og ikkediskrimination. EFCTC foreslår, at loven ændres for at udelukke enhver fluorcarbon forbindelse, som ikke er opført i EU F-gas forordningen, og som har en videnskabeligt bevist GWP100 på 25 eller derunder. EFCTC foreslår, at der indføres en bestemmelse i loven, hvorefter listen over stoffer og deres tilsvarende skattesatser kan ændres ved ministerielt dekret. Fastsættelse af skatter og afgifter er indenfor en medlemsstats kompetence. Ændringen er fastsat på et sagligt grundlag. HFC gasser i den nævnte forordning defineres som organiske forbindelser, der indeholder kulstof, brint og fluor, og hvor molekylet højst indeholder 6 kulstofatomer. HFO erne opfylder denne definition. Der er endvidere ingen videnskabelig begrundelse for at sætte en grænseværdi på 25. Det foretrækkes derfor, at loven omfatter alle HFC-gasser. I Danmark skal alle skatter og afgifter fastsættes ved lov. Det er i overensstemmelse med den danske grundlov. Den relative skattebyrde på HFO-1234yf er 2,5 gange EFCTC har taget udgangspunkt det gamle afgiftsniveau Side 10

11 højere end på HFC-134a med en afgiftssats på 130 kr./kg (og på HFO-1234ze en faktor 1,3 højere). Dette klart er diskriminerende. for HFC134a. Afgiften på HFC 134a er på 215 kr./ kg. Både GWPværdien for R134A (tidligere1300) og afgifts niveauet er ændret, således at der fortsat er overensstemmelse mellem afgiftssatserne. eof energi- og olieforum Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering (TER) eof energi- og olieforum kan ikke støtte forslaget om godtgørelse af afgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier, idet der er tale om en urimelig forskelsbehandling mellem de forskellige bilteknologier. Det er eofs opfattelse, at forslaget favoriserer en enkelt bilteknologi på bekostning af andre teknologier og leverandører af serviceydelser til persontransport så som biludlejningsfirmaer, leasingselskaber og olieselskaber. Eof foreslår, at forslaget trækkes tilbage, eller udvides til at dække alle transportløsninger, bilteknologier og brændstoffer. Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering (TER tidligere CKR) vurderer, at forslagets element om en præcisering af udbredelse af reglerne for godtgørelse af elafgift vedrørende erhvervsmæssig opladning af batterier til elbiler i praksis medfører, at virksomhederne skal måle el forbrugt i erhvervsmæssig forstand. Denne måling danner grundlag for virksomhedernes godtgørelse af elafgift. TER vurderer, at målingen af elforbruget medfører mindre administrative lø- Det ligger udenfor lovforslagets formål at lempe al transport for energiafgifter. Forslaget forventes at understøtte Danmarks forpligtelse vedrørende udbygning af vedvarende energi, og er således et led i en grøn omstilling. TERs bemærkninger er indarbejdet i lovforslaget. Side 11

12 bende byrder for virksomhederne, da man vil være nødsaget til at bogføre og opbevare målinger til brug ved virksomhedens selvangivelse. Det bemærkes dog, at det er frivilligt for virksomhederne at søge om godtgørelse. Derudover forventes det, at virksomhederne kun vil søge, hvis de vurderer, at godtgørelsen vil overstige de administrative byrder. Endelig bemærkes det, at ordningen efter oplysning fra Skatteministeriet er udarbejdet efter drøftelser med branchen. TER ser positivt på inddragelse af erhvervslivet i udformningen af lovgivningen, da det kan være med til at mindske de administrative byrder og bidrage til en lettere overholdelse af reguleringen. KPMG KPMG finder, at forslaget om en objektiv regel vedrørende måling med tilbagevirkende kraft er ikke hensigtsmæssig, idet den i de tilfælde, hvor virksomhederne ikke tidligere har opnået nogen godtgørelse, dvs. 0 kr. i godtgørelse, kan fortolkes sådan, at så er virksomhederne ikke berettiget til nogen regulering. KPMG forstår hensigten med forslaget sådan, at det skal sikres, at der er et reelt behov for regulering, samt at virksomhederne ikke opnår mere i godtgørelse, end de ville være berettiget til, såfremt der fra starten var installeret de nødvendige målere. Dette hensyn burde også kunne nås ved at sætte grænsen for regulering op fra kr. til f.eks kr. Skatteministeriet henviser til bilag 1 i lovforslaget, hvori det er anført, at den foreslåede objektive bestemmelse ikke ændrer ved, at virksomheder, der har fået for lidt i afgiftsgodtgørelse, har mulighed for at blive omfattet af bestemmelsen. Dette omfatter også en virksomhed, som slet ikke har modtaget nogen godtgørelse. Det er Skatteministeriets opfattelse, at en forhøjelse af grænsen for regulering til fx kr. kan ramme mindre virksomheder uforholdsmæssigt hårdt. Den nugældende bestemmelse Side 12

13 Landbrug & Fødevarer Anmoder om, at det i forbindelse med lovforslaget overvejes at medtage en justering af bestemmelsen i gasafgiftslovens 10, stk. 8. Problemstillingen fremgår af den situation, hvor en virksomhed fremstiller varme i to kedler i en kedelcentral på basis af henholdsvis afgiftspligtig naturgas og afgiftsfritaget brændsel i form af fedt. Varme fra kedlerne anvendes i en produktionsproces i virksomheden og som fjernvarmeleverancer. Overskudsvarme fra produktionen leveres også som fjernvarme. Virksomheden kan på grundlag af den nuværende måleropsætning ikke dokumentere den faktiske andel af varmeforsyningen til fjernvarmeværket, der er produceret på grundlag af afgiftsfritaget fedt. KPMG mener, at gasafgiftslovens 10, stk. 8, efter sit formål omfatter denne type situationer, men foreslår for at undgår usikkerhed om fortolkning nogle tilpasninger af bestemmelsen. Landbrug & Fødevarer støtter forslaget om lempelse vedrørende komfortkøling, men finder, at reglen om, at køling i et rum anses som komfortkøling, hvis kølingen sker både af hensyn til ansatte og kunder og af hensyn til proces, bør ændres, således at der er tale om proceskøling i sådanne tilfælde. i gasafgiftsloven 10, stk. 8, er en undtagelse, som giver mulighed for regulering af afgiftsgodtgørelse i den situation, hvor en virksomhed ikke har foretaget energimålinger, hvorved den har betalt enten for meget (kvadratmeterafgift) eller for lidt i afgift i forhold til en målerbaseret afgiftsopgørelse. For en sådan virksomhed kan det tillades, at den anvender relevante målte data for en periode på mindst 12 måneder på afgiftsperioder op til 3 år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages måling. Det er bl.a. en betingelse, at virksomhedens produktionsog afgiftsmæssige forhold er uændrede. Dermed er der foretaget et afbalanceret hensyn til, at der kan være situationer, hvor det vil være rimeligt, at efterfølgende energimålinger kan finde anvendelse ved afgiftsgodtgørelse for fortiden. Der ses ikke at være grundlag for at ændre rækkevidden af den omhandlede undtagelse i gasafgiftsloven 10, stk. 8, som foreslået ændret med forslagets 2, nr. 3. I fx supermarkeder, hvor kølingen af rum sker både af hensyn til ansatte og kunder, er der tale om komfortkøling. Det er en af de grundlæggende forudsætninger i afgiften, og det er ikke hensigten med forslaget, at der skal ændres på det. Formålet med forslaget er alene at lempe afgiften for anlæg, der udelukkende producerer komfortkøling i sommermånederne. Landbrug & Fødevarer kan støtte indførelsen af en ob- Skatteministeriet henviser til bilag 1 i lovforslaget, hvor der Side 13

14 Naturgas Fyn jektiv regel, men finder behov for en uddybning af, hvordan betingelsen om, at den godtgørelsesberettigede afgift skal udgøre mindst 75 pct., skal forstås. Hvis forslaget medfører en markant forringelse af mulighederne for godtgørelse af afgift, finder Landbrug & Fødevarer forslaget uheldig og unødvendig. Landbrug & Fødevarer forstår det således, at den nye bestemmelse i lovforslagets 5 vedrører både virksomheder, der leverer varme til et kollektivt net (fjernvarme), og virksomheder, der forbruger al den producerede varme internt. Landbrug & Fødevarer ønsker at få bekræftet, at denne tolkning er korrekt. Landbrug & Fødevarer er positive overfor ændringen i brændstofforbrugsafgiften, men finder ikke at ændringen i sig selv er nok. Der opfordres til en provenuneutral omlægning af bilafgifterne. Naturgas Fyn er positiv overfor forslaget om, at natur- og biogasdrevne biler herefter ikke længere skal betale grøn ejerafgift, der er fire gange så høj som for er foretaget to regneeksempler på, hvordan afgiftsopgørelsen skal finde sted. Formålet med forslaget er at indføre en objektiv bestemmelse for godtgørelse af afgift. Forslaget vil indebære en begrænsning i at anvende bestemmelsen, men kun i de tilfælde, hvor der er en forholdsvis stor forskel mellem det afgiftsbeløb, som virksomheden faktisk har fået godtgjort, og det beregnede afgiftsbeløb, der baserer sig på virksomhedens målinger i en 12 måneders periode. Forslagets 5 indebærer en fortsættelse af en gældende lempelse i afgiften på el efter CO2-afgiftsloven, når der er tale om el anvendt direkte til varme til tunge processer i virksomheden. Som noget nyt præciseres det, at visse betingelser skal være opfyldt. Det vil blive tydeliggjort i forslaget, at det ikke vil være en betingelse, at virksomheden skal levere varme til et kollektivt net (fjernvarme). Forslaget om fastsættelse af de natur- og biogasdrevne bilers brændstofforbrug tager højde for, at der ved forbrænding af natur- og biogas udledes mindre CO 2 givet energiindholdet end ved forbrænding af f.eks. Side 14

15 SRF Skattefaglig Forening Ældre Sagen benzin og dieselbiler. Det forekommer uforståeligt, at biler, der anvender naturgas og biogas som drivmiddel, skal pålægges afgifter, der for så vidt angår registreringsafgiften er højere end for tilsvarende biler på benzin og diesel, og også for den grønne ejerafgift er højere end for benzinbiler. Naturgas Fyn opfordrer derfor til at det overvejes at gå videre end angivet i lovforslaget f.eks. ved at nedsætte registrerings- og grøn ejerafgift for gasbiler svarede til den lavere CO 2 - udledning for brændslet (i størrelsesorden 30 pct. ift. benzin). SRF Skattefaglig Forening har ingen bemærkninger. Ældre Sagen har ingen bemærkninger. diesel eller benzin. Dette følger af, at omregningen sker direkte fra den natur- og biogasdrevne bils CO 2 udledning og ikke fra dens energieffektivitet. Henset til indpasning af biogas i godstransporten, har Folketinget som en del af opfølgningen på Energiaftale 2012 fra marts 2012 vedtaget at give tilskud til biogas til transport. Tilskuddet kan dog først gennemføres, når der forligger godkendelse efter EU s statsstøtteregler. Side 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Miljø- og energiafgifter

Miljø- og energiafgifter Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Sebastian Houe Vejleder: Henrik Stensgaard Bivejleder: Birgitte Egelund Olsen Miljø- og energiafgifter En analyse af dansk rets regler om afgiftslempelse

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere