Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg"

Transkript

1 Arealbehov -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

2 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Undersøgelse af Femern Bælt danske jernbanelandanlæg er samfinansieret af EU via Det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Forfatteren har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen.

3 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Arealbehov i projekt Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg for strækningen, Ringsted Orehoved. Det er udarbejdet i sommeren og efteråret 2010 af rådgivningsfirmaet LE34 A/S som en del af Banedanmarks projekt. Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet hidtil har arbejdet med. Det udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets miljøredegørelse. Iben Marcus-Møller, Projektleder

4 3 Arealbehov Indledning Indhold Indledning 4 Ikke-teknisk resumé 6 Opsummering 7 Metode for undersøgelserne 9 Byggelinjer 10 Forlods overtagelser 11 Ekspropriationer 12 Grundløsning 1 12 Grundløsning 2 24 Vibrationsbelastede ejendomme 33 Bygninger berørt af eldriftsservitut 33 Servitutter 34 Typer af servitutter Erstatning Øvrige forhold 37 0-Alternativet 38 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 39 Referencer 40 Bilag 41 Bilag 1: Oversigt over ejendomme, hvor der eksproprieres bygninger 44

5 4 Arealbehov Indledning Indledning Dette fagnotat redegør for behovet for areal- og rettighedserhvervelse i forbindelse med elektrificering og udbygning af de danske jernbanelandanlæg for strækningen mellem Ringsted og Orehoved til den faste forbindelse over Femern Bælt. Overordnet omfatter jernbaneprojektet i henhold til projekteringsloven elektrificering fra Ringsted til Holeby og anlæg af et ekstra spor fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby. Strækningen fra Orehoved til Holeby er beskrevet i et særskilt notat. Der skal undersøges løsninger for 2 maximale hastigheder for persontog. Disse løsninger betegnes i fagnotatet som grundløsninger. Desuden undersøges 5 alternativer og 3 tilvalg hvoraf nogle ikke er aktuelle på den strækning som dette fagnotat omhandler. Løsningsrummet for den samlede strækning består af: Grundløsning 1 Banen elektrificeres og anlægges til en maximal hastighed for persontog på 160 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby etableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund til dette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges. Grundløsning 2 Banen elektrificeres og anlægges til en maximal hastighed for persontog på 200 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby etableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund til dette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges. Alternativ 1, Fast bro over Masnedsund Ved krydsningen af Masnedsund anlægges dobbeltspor på en ny, fast bro vest for den eksisterende bro. Alternativ 2, Linjeføring nord om Nykøbing F. Der undersøges konsekvenser og omkostninger på overordnet niveau for 3 mulige linjeføringer nord om Nykøbing F. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en niveaufri skæring syd for den eksisterende overkørsel. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 4, Aspekter ved hastighed over 200 km/t Gevinsterne ved anlæg af en bane til mere end 200 km/t vurderes. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 5, Overhalingsspor nord for Vordingborg Der anlægges et overhalingsspor nord for Vordingborg i stedet for overhalingsspor på Masnedø. Tilvalg 1, Overhalingsspor til 1000 m lange godstog Overhalingsspor til 1000 m lange godstog, hvor det i grundløsningerne er til 750 m lange godstog. Tilvalg 2, 22,5 t akseltryk Besparelse ved at udføre den nye del af banen til et akseltryk på 22,5 t, hvor det i grundløsningerne er 25 t. Tilvalget er ikke aktuelt for dette fagnotat. Tilvalg 3, Station på Lolland Anlæg af en ny passagerstation nordøst for Rødby Havn. Tilvalget er ikke aktuelt for dette fagnotat. 0-Alternativet Situationen i 2025 uden udbygning af banen men med en delvis sporfornyelse og udrulning af ERTMS, samt trafikale effekter som følge af etablering af ny bane København Køge Ringsted. Fagnotatet er disponeret i forhold til ovenstående løsningsrum.

6 5 Arealbehov Indledning Fagnotatet dækker strækningen fra Ringsted ved km. 65,0 (umiddelbart syd for Skellerupvej) til Orehoved ved km. 125,6 (Storstrømsbroens landfæste på Orehoved). I notatet beskrives arealbehovene fortløbende fra Ringsted til Orehoved med reference til nævnte løsningsrum samt banens kilometrering. Der er udarbejdet i alt 117 arealplaner, som viser omfanget af arealbehovene. Endvidere vurderes behovet for pålæg af byggelinjer og øvrige servitutter samt muligheden for forlods overtagelse.

7 6 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Afsnittet redegør på overordnet niveau for behovet for areal- og rettighedserhvervelse ved projektets gennemførelse. Grundløsning 1 Der skal eksproprieres areal til omlægning af 18 krydsende kommunale/private veje i forbindelse med om- eller nybygning af eksisterende broer. Endvidere skal der eksproprieres areal til tre fordelingsstationer (Ringsted, Lov og Masnedø) samt areal til et overhalingsspor ved Møllebækken, km Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer er 23,9 ha. Heraf er 1,4 ha kommunalt/statsligt ejet arealer, 19,5 ha landbrugsarealer, 1,1 ha erhvervsarealer og 1,8 ha arealer tilhørende beboelsesejendomme. Projektet medfører ekspropriation af bygninger på en række ejendomme på grund af projektets arealbehov, vibrationer under drift og elektrificering af banen. Der eksproprieres i alt 54 ejendomme i Grundløsning 1 (47 beboelsesejendomme, 3 erhverv, 2 landbrugsejendomme og 2 kommunalt/statsligt ejet ejendomme). Der skal endvidere eksproprieres areal til midlertidig brug til adgangsveje, arbejdsareal, byggepladser og materialedepoter i anlægsperioden. Det samlede arealbehov til arbejdsarealer m.m. er 26,8 ha. Generelt anlægges arbejdspladser, materialepladser på landbrugsarealer, men da der ved en del af broerne ligger beboelsesejendomme, vil havearealer i betydeligt omfang blive berørt i forbindelse med de nødvendige reguleringer af terrænforholdene. Efter anlægsperioden retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og tilbageleveres til ejerne. Alle naboejendomme på begge sider af banen vil blive pålagt servitut vedrørende eldrift. Grundløsning 2 Generelt gælder samme løsning, som for Grundløsning 1, med følgende tilføjelser og ændringer. Der skal eksproprieres areal til omlægning af yderligere 5 krydsende kommunale/private veje i forbindelse med om- eller nybygning af eksisterende broer. Desuden skal der eksproprieres areal til dæmningsudvidelse samt areal til kurveudretning på seks strækninger. Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer er 57,1 ha. Heraf er 2,6 ha kommunalt/statsligt ejet arealer, 50,0 ha landbrugsarealer, 1,3 ha erhvervsarealer og 3,0 ha arealer tilhørende beboelsesejendomme. Projektet medfører ekspropriation af bygninger på en række ejendomme på grund af projektets arealbehov, vibrationer under drift og elektrificering af banen. Der eksproprieres i alt 73 ejendomme i Grundløsning 2 (64 beboelsesejendomme, 4 erhverv, 3 landbrugsejendomme og 2 kommunalt/statsligt ejet ejendomme). Der samlede arealbehov til arbejdsarealer m.m. er 59,3 ha. Masnedsund, Alternativ 1, Fast bro over Masnedsund excl. overhalingsspor Der skal permanent eksproprieres 5, 0 ha. I Vordingborg eksproprieres 5 bygninger fra Rudolf Steiner-skolen, Orevej 2, til nedrivning, alternativt eksproprieres hele ejendommen. Endvidere eksproprieres beboelsesejendommen Orevej 3 i sin helhed.

8 7 Arealbehov Ikke-teknisk resumé På Masnedø eksproprieres areal fra erhvervsejendommen Vesthavnen 4, landbrugsarealer, areal af Viaduktvej 9 A-D, samt mindre arealer fra i alt 8 sommerhusejendomme. Til arbejdspladser og arbejdsarealer eksproprieres midlertidig 4,9 ha. Masnedsund, Alternativ 1, Fast bro over Masnedsund incl. overhalingsspor Der skal permanent eksproprieres 6,0 ha. I Vordingborg eksproprieres 5 bygninger fra Rudolf Steiner-skolen, Orevej 2, til nedrivning, alternativt eksproprieres hele ejendommen. Endvidere eksproprieres ejendommen Orevej 3 i sin helhed. På Masnedø eksproprieres areal og en bygning fra erhvervsejendommen Vesthavnen 4, samt en del af drivhus på erhvervsejendommen Brovej 14. Derudover eksproprieres landbrugsarealer, areal fra beboelsesejendommen Viaduktvej 9 A-D, samt mindre arealer fra i alt 8 sommerhusejendomme. Til arbejdsplads og arbejdsarealer eksproprieres midlertidig 4,7 ha. Opsummering I nedenstående skema opgøres det samlede arealbehov for de enkelte løsningsrum samt arealbehovet fordelt på kategorierne Kommunalt/statsligt ejet, Landbrug, skov og gartneri, Erhverv, Bolig og Andet. Kategorien Andet indeholder arealer af sommerhusejendomme, privatskole, vandværk og spildevandscenter samt arealer tilhørende DONG og SEAS-NVE. Udover de nedenfor anførte arealer er arealbehovet i forbindelse med totalekspropriationer hhv. 6,0 ha. og 8,2 ha. i Grundløsning 1 og 2. Arealerne er boligarealer. I Alternativ 1 er arealbehovet i forbindelse med totalekspropriationer 1,0 ha. (Rudolf Steiner-skolen). Arealbehov Kommunalt/ statsligt ejet Landbrug, skov og gartneri Erhverv Bolig Andet I alt Grundløsning 1 1,4 ha 19,5 ha 1,1 ha 1,8 ha 0,1 ha 23,9 ha Grundløsning 2 2,6 ha 50,0 ha 1,3 ha 3,0 ha 0,2 ha 57,1 ha Grundløsning 1- Tilvalg 1 0,0 ha 5,6 ha 0,0 ha 0,1 ha 0,0 ha 5,7 ha Grundløsning 2- Tilvalg 1 0,0 ha 1,6 ha 0,0 ha 0,0 ha 0,0 ha 1,6 ha Alternativ 1 0,6 ha 3,7 ha 0,8 ha 0,1 ha 1,3 ha 6,5 ha Grundløsning 1- Alternativ 5 0,0 ha 1,2 ha 0,0 ha 0,0 ha 0,0 ha 1,2 ha Grundløsning 2- Alternativ 5 0,0 ha 1,4 ha 0,0 ha 0,0 ha 0,0 ha 1,4 ha

9 8 Arealbehov Ikke-teknisk resumé I nedenstående skema opgøres det samlede antal ejendommen der forventes totaleksproprieret indenfor de enkelte løsningsrum samt fordelt på kategorierne Kommunalt/statsligt ejet, Landbrug, skov og gartneri, Erhverv, Bolig og Andet. Ejendomme Kommunalt/ statsligt ejet Landbrug, skov og gartneri Erhverv Bolig Andet I alt Grundløsning Grundløsning Tilvalg Alternativ Alternativ

10 9 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne På baggrund af projektet er alle berørte ejendomme gennemgået med henblik på at vurdere indgrebet på den enkelte ejendom. Indgrebene kan deles op i følgende kategorier: Ejendomme, der permanent skal afstå areal til baneanlæg og omlægning af krydsende kommunale/private veje i forbindelse med om- eller nybygning af eksisterende broer Ejendomme, der skal afstå areal til midlertidige adgangsveje, arbejdsarealer, byggepladser og materialedepoter i anlægsperioden Ejendomme, der bliver vibrationsbelastet Bygninger, der er beliggende nærmere spormidte end 10 m Ejendomme, der pålægges servitut Arealindgrebene er med forskellige farver indtegnet på arealplaner med matrikelkortet og ortofoto som baggrundskort. Endvidere er der indhentet ejendomsoplysninger (fra matrikel- og BBR-registeret) og foretaget besigtigelse af hovedparten af de berørte ejendomme. Arealplanerne, besigtigelsen og ejendomsoplysningerne danner grundlag for en analyse af behovet for areal- og rettighedserhvervelse ved projektets gennemførelse.

11 10 Arealbehov Byggelinjer Byggelinjer I Lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark /1/ er der hjemmel til at pålægge byggelinjer ved den faste forbindelse over Femern Bælt samt de danske jernbanelandanlæg i tilknytning hertil. Byggelinjer er medvirkende til at forhindre opførsel af uønsket byggeri, der kan fordyre projektet. Byggelinjer pålægges normalt ved at lade dem tinglyse på berørte ejendomme. Ved et byggelinjepålæg skal Banedanmark meddele tilladelse, hvis berørte grundejere ønsker at opføre ny bebyggelse eller anlæg af blivende art såsom sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave eller lignende. Tilladelse skal også meddeles ved tilbygning eller ved genopførelse på arealer, der ligger inden for byggelinjerne. Der er ikke tinglyst eller defineret byggelinjer langs strækningen Ringsted - Orehoved. Transportministeriet har udsendt et brev om indberetningspligt til de relevante kommuner. I brevet anføres det under henvisning til lovens 11, stk. 2 /1/, at kommunerne skal indberette til transportministeren om ansøgt byggeri på ejendomme, der berøres af projekteringen af den faste forbindelse og de tilhørende landanlæg i Danmark, inden der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri. Det anføres endvidere i brevet, at der ved afgørelse af, hvorvidt en ejendom berøres af projekteringen, skal tages udgangspunkt i kommuneplanernes angivelse af interesseområdet for den faste forbindelse og de tilhørende landanlæg. Interesseområdet fremgår af kommuneplanen for Vordingborg Kommune /2/, men ikke af kommuneplanerne for Ringsted /3/ og Næstved Kommuner /4/.

12 11 Arealbehov Forlods overtagelser Forlods overtagelser I Lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark /1/ fremgår det, at transportministeren på begæring af ejeren forlods kan overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af anlægsprojektet, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation, og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Banedanmark foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af om de tre betingelser er opfyldt. Væsentlige ekspropriationsindgreb er fastlagt som indgreb, hvor der vil ske nedrivning af beboelses- og eller driftsbygninger, eller hvor indgrebet betyder så store ulemper for ejendommens fortsatte drift, at denne må siges at være umuliggjort. Der er ingen forlods overtagelser på dette tidspunkt.

13 12 Arealbehov Ekspropriationer Ekspropriationer Arealbehovet beskrives fortløbende fra Ringsted til Orehoved med reference til løsningsrummet samt banens kilometrering. Arealbehovet er indtegnet på 117 arealplaner. I indledningen til hvert afsnit henvises til arealplanen for en illustrativ forklaring af arealbehovene. Grundløsning 1 Ringsted fordelingsstation, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_106. I forbindelse med etablering af Ringsted fordelingsstation eksproprieres i alt ca m 2. Til fordelingsstationen eksproprieres areal fra SEAS-NVE transformerstation Ringsted samt landbrugsareal. Desuden eksproprieres ret til nedgravning af fødekabler og returkabler fra Ringsted fordelingsstation til kørestrømsanlægget. Behovet for tinglysning fremgår af afsnittet Servitutter. I forbindelse med nedgravning af kabler fra Ringsted fordelingsstation til kørestrømsanlægget eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer. Arbejdsarealerne er beliggende langs ledningstraceet (2 m x 2 m fra ledningsmidte) og berører landbrugsarealer og arealer tilhørende beboelsesejendommen Langemosevej 3. Havrebjergvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_109. I forbindelse med omlægning af Havrebjergvej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen er de eksproprierede arealer alle landbrugsarealer. Vest for banen eksproprieres både landbrugsarealer og arealer tilhørende beboelsesejendommene Havrebjergvej 20 og 27. I forbindelse med omlægning af Havrebjergvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Havrebjergvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (30 m x 40 m) i den østlige side af Havrebjergvej op mod banen samt en arbejdsplads (30 m x 40 m) i den vestlige side af Havrebjergvej ligeledes op mod banen. Begge arbejdspladser placeres på landbrugsarealer. Overkørslerne til ejendommene Havrebjergvej 20 og 24 afbrydes i anlægsperioden. Der eksproprieres midlertidig adgangsret til disse ejendomme på Havrebjergvej 24. Englerupvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_202. Ved Englerupvej totaleksproprieres to ejendomme. Den ene ejendom ligger øst for banen på Englerupvej 55 og eksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og

14 13 Arealbehov Ekspropriationer vibrationer over grænseværdien. Den anden ejendom ligger vest for banen på Englerupvej 57 og eksproprieres på grund af vibrationer. Ømarksvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_203. Ejendommen Ømarksvej 70 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. Tyvelsevej, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_110 og TAE_1_NO_P_204. I forbindelse med omlægning af Tyvelsevej og forlægning af Vrangstrupvej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen eksproprieres landbrugsarealer samt mindre areal fra beboelsesejendommen Tyvelsevej 79. Vest for banen er de eksproprierede arealer alle landbrugsarealer. Endvidere totaleksproprieres tre ejendomme, Vrangstrupvej 101, Vrangstrupvej 103 og Rugvænget 1, på grund af vibrationer over grænseværdien. I forbindelse med omlægning af Tyvelsevej og forlægning af Vrangstrupvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Tyvelsevej og Vrangstrupvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (40 m x 60 m) i den østlige side af Tyvelsevej op mod banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Da overkørslen til ejendommen Tyvelsevej 79 afbrydes i anlægsperioden, eksproprieres der areal til en midlertidig adgangsvej over Tyvelsevej 83. Overhalingsstation Møllebækken + Møllebækvej, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_205 og TAE_1_NO_P_206. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Møllebækken samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen eksproprieres landbrugsarealer samt areal fra beboelsesejendommene Møllebækvej 16 og 18. Endvidere eksproprieres areal til permanent adgangsvej til forsinkelsesbassin over landbrugsejendommen Timannsvej 6. Vest for banen er de eksproprierede arealer alle landbrugsarealer. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Møllebækken samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Møllebækvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Langs banens vestlige skel eksproprieres et bælte på 10 m til arbejdsareal samt areal til vendepladser. Langs banens østlige skel eksproprieres et bælte på 10 m til arbejdsareal, dog kun på en strækning af 320 m, samt areal til vendepladser. Derudover eksproprieres areal til i alt 3 arbejdspladser, der placeres på landbrugsareal. Den ene placeres øst for banen mens de to andre placeres vest for banen.

15 14 Arealbehov Ekspropriationer Øst for banen eksproprieres ret til færdsel til arbejdsplads over landbrugsejendommen Timannsvej 6. Vest for banen eksproprieres ret til færdsel til arbejdsplads over landbrugsejendommen Birkelundsvej 18. Overhalingsstation Møllebækken + Møllebækvej, banens km tilvalg 1, overhalingsspor til 1000 m lange godstog Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_240 og TAE_1_NO_P_241. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Møllebækken samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen eksproprieres landbrugsarealer samt areal fra beboelsesejendommene Møllebækvej 16 og 18. Endvidere eksproprieres areal til permanent adgangsvej til forsinkelsesbassin over landbrugsejendommen Timannsvej 6. Vest for banen er de eksproprierede arealer alle landbrugsarealer. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Møllebækken samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Møllebækvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Langs banen eksproprieres et bælte på 10 m til arbejdsareal samt areal til vendepladser. Derudover eksproprieres areal til i alt 5 arbejdspladser, tre øst for banen og to vest for banen. Arbejdspladserne placeres på landbrugsareal. Vest for banen eksproprieres ret til færdsel til arbejdsplads over landbrugsejendommen Birkelundsvej 18. Glumsø, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_207. I Glumsø eksproprieres udhuse fra fem ejendomme og en ejendom totaleksproprieres. Nord for Glumsø Station eksproprieres udhuse fra ejendommen Nøddevej 2 og Nøddevej 12 på grund af pålæg af eldriftsservitut. Lige syd for Glumsø Station totaleksproprieres ejendommen Stationsvej 13 på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. I den sydlige del af Glumsø eksproprieres udhuse fra tre ejendomme, Østergade 17D, Østergade 17E og Østergade 35, på grund af pålæg af eldriftsservitut. Ravnstrupvej N, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_112. I forbindelse med omlægning af Ravnstrupvej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for Ravnstrupvej er de eksproprierede arealer alle landbrugsarealer undtagen 600 m 2, der er fredskovareal. Vest for Ravnstrupvej berøres beplantet areal af erhvervsejendommen Ravnstrupvej 67. Derudover berøres landbrugsarealer samt arealer tilhørende beboelsesejendommene Ravnstrupvej 77 og 83. Ejendommen Ravnstrupvej 77 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien.

16 15 Arealbehov Ekspropriationer I forbindelse med omlægning af Ravnstrupvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Ravnstrupvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (40 m x 40 m) øst for Ravnstrupvej op mod banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Der eksproprieres areal til midlertidige adgangsveje på landbrugsareal tilhørende Ravnstrupvej 84. Da overkørslen til ejendommen Ravnstrupvej 83 afbrydes i anlægsperioden, eksproprieres der areal til en midlertidig adgangsvej. Hvor det underførte vandløb skal forlænges på grund af Ravnstrupvejs nye skråninger, eksproprieres et arbejdsareal på 15 m x 25 m. Endelig eksproprieres der midlertidig adgangsvej til Ravnstrupvej 75 over erhvervsejendommen Ravnstrupvej 67. Herlufmagle, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_210 og TAE_1_NO_P_211. I den nordlige del af Herlufmagle totaleksproprieres tre ejendomme vest for jernbanen. Hedevej 2, 4 og 6 ligger umiddelbart op ad banen og eksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. Vasebrovej, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_113 og TAE_1_NO_P_213. I forbindelse med omlægning af Vasebrovej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen berøres landbrugsarealer samt vådområde. Vest for banen berøres landbrugsarealer samt et mindre areal af beboelsesejendommen Rislevvej 19. Ejendommen Rislevvej 21 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. I forbindelse med omlægning af Vasebrovej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Vasebrovej og Rislevvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Øst for banen eksproprieres arealer til 2 arbejdspladser. Den ene (35 m x 35 m) placeres på nordsiden af Vasebrovej op mod banen, og den anden (40 m x 40 m) placeres på sydsiden af Vasebrovej på matr.nr. 15 m Rislev By, Rislev. Begge arbejdspladser placeres på landbrugsareal. I forbindelse med den sydlige arbejdsplads etableres midlertidig adgangsvej til Vasebrovej Næstved nord, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_215 og TAE_1_NO_P_216. I den nordlige del af Næstved totaleksproprieres tre ejendommen øst for jernbanen. De tre ejendomme Banevænget 3, Ringstedgade 211A og Ringstedgade 211B eksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. På ejendommen Ringstedgade 207A pålægges eldriftsservitut, som berører garagen.

17 16 Arealbehov Ekspropriationer På ejendommen Ringstedgade 143 eksproprieres en række skure på grund af arealbehov til opsætning af støjskærme. En del af skurene er beliggende på banens areal. Ved Kalbyrisvej totaleksproprieres seks ejendomme og der eksproprieres udhuse fra to ejendomme. Kalbyrisvej 10C, 22, 24 og 49A-B eksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Kalbyrisvej 26 og 28 eksproprieres på grund af arealbehov til opsætning af støjskærme, pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. På ejendommene Kalbyrisvej 18 og 20 eksproprieres udhuse på grund af arealbehov til opsætning af støjskærme. Lige nord for Næstved Station eksproprieres ejendommen Nordre Farimagsvej 2 på grund af vibrationer over grænseværdien. Rampen, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_114. I forbindelse med forlægning af Rampen eksproprieres i alt ca. 200 m 2. Øst for banen berøres 3 beboelsesejendomme af forlægningen. De berørte arealer anvendes til fortov, indkørsel mm. Vest for banen berøres et mindre areal af et parkeringsareal tilhørende Næstved Kommune. I forbindelse med forlægning af Rampen eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsareal/-plads. Langs vejskellet for ovennævnte parkeringsareal eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Ejendomme Kildemarksvej 14, der ejes af Næstved Kommune, eksproprieres til arbejdsplads. Næstved, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_217. Syd for Næstved Station totaleksproprieres seks ejendomme. Ejendommene Baldersvej 10 og 12 samt Thorsvej 29A eksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Ejendommene Thorsvej 26 og 28 eksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. Ejendommen Hermansensvej 15 eksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut. Østre Ringvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_115. I forbindelse med omlægning af Østre Ringvej eksproprieres i alt ca. 20 m 2 af privat fællesvej, Bekkasinvej. I forbindelse med omlægning af Østre Ringvej eksproprieres i alt ca. 900 m 2 til arbejdsarealer. Langs Østre Ringvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Ejendommene Præstøvej 99A, Præstøvej 111, Yrsavej 3, Yrsavej 5 samt Sneppevej 2-4 berøres.

18 17 Arealbehov Ekspropriationer Næstved Syd, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_218. I den sydlige del af Næstved eksproprieres der udhuse fra fire ejendomme og en ejendom totaleksproprieres. På ejendommene Heimdalsvej 27 og 29 eksproprieres udhuse på grund af pålæg af eldriftsservitut. På ejendommene Præstøvej 225 og 227 eksproprieres og fjernes udhuse mod banen. Arealet skal bruges til opsætning af en støjskærm. Ejendommen Præstøvej 229 totaleksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Præstøvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_116. I forbindelse med omlægning af Præstøvej eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen berøres landbrugsareal, haveareal tilhørende beboelsesejendommen Præstøvej 302 samt del af ubebygget areal tilhørende Næstved Kommune. Beboelsesejendommen Præstøvej 231 totaleksproprieres. Vest for banen berøres mindre haveareal tilhørende beboelsesejendommen Præstøvej 202 samt del af ubebygget areal tilhørende Næstved Kommune. I forbindelse med omlægning af Præstøvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Præstøvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (35 m x 60 m) øst for banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Englebjergvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_117. I forbindelse med forlægning af Englebjergvej eksproprieres i alt ca m 2. Nord for banen eksproprieres arealer fra beboelsesejendommene Englebjergvej 15 og Englebjergvej 16 samt et mindre areal fra Rønnebæk Skole. Syd for banen eksproprieres ca m 2 landbrugsareal hvoraf m 2 er afskåret areal. I forbindelse med forlægning af Englebjergvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Englebjergvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (40 m x 45 m) på den vestlige side af Englebjergvej op mod banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Grevensvængevej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_131. I forbindelse med omlægning af Grevensvængevej eksproprieres i alt ca m 2 fra landbrugsejendommen Grevensvængevej 25. De berørte arealer er landbrugsarealer. Bygningerne ved Grevensvængevej 22 (tidligere ledvogterhus) eksproprieres til nedrivning.

19 18 Arealbehov Ekspropriationer I forbindelse med omlægning af Grevensvængevej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Grevensvængevej eksproprieres et bælte på 5-10 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads nord for banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Myrupvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_118. I forbindelse med forlægning af Myrupvej samt flytning af markvej eksproprieres i alt ca m 2 heraf privat fællesvej ca m 2 fra landbrugsejendommen Fladsågårdsvej 11. De berørte arealer er landbrugsarealer. I forbindelse med forlægning af Myrupvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Myrupvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til to arbejdspladser, en på hver side af banen, syd for Myrupvej. Arbejdspladserne placeres på landbrugsareal. Lov fordelingsstation, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_107_1 og TAE_1_NO_P_107_2. I forbindelse med etablering af Lov fordelingsstation eksproprieres i alt ca m 2. Til fordelingsstationen og adgangsvejen hertil eksproprieres landbrugsareal. Desuden eksproprieres ret til nedgravning af forsyningskabler fra Blangslev transformerstation til fordelingsstationen. Behovet for tinglysning fremgår af afsnittet Servitutter. I forbindelse med nedgravning af forsyningskabler fra Blangslev transformerstation til Lov fordelingsstation eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer. Arbejdsarealerne er beliggende langs ledningstraceet (2 m x 2 m fra ledningsmidte) og berører landbrugsarealer. Landevejen, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_120. I forbindelse med forlægning af Landevejen eksproprieres i alt ca m 2. Øst for banen eksproprieres landbrugsareal, areal fra beboelsesejendommen Østerskovvej 2-24 samt et mindre vejareal fra erhvervsejendommen Landevejen 31. Ca m 2 af landbrugsarealet er afskåret areal. Vest for banen eksproprieres landbrugsareal samt haveareal fra landbrugsejendommen Lov Enghavevej 1 og beboelsesejendommene Vestre Kærvej 10, Landevejen 43, 45 og 47. Ca m 2 af landbrugsarealet er afskåret areal. I forbindelse med forlægning af Landevejen eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Landevejen eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til to arbejdspladser, en på hver side af banen, nord for Landevejen. Arbejdspladserne placeres på landbrugsareal.

20 19 Arealbehov Ekspropriationer Lov, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_222 og TAE_1_NO_P_223. Nord for Lov, banens km , eksproprieres boligen på Lov Enghavevej 26 på grund af vibrationer over grænseværdien. I Lov totaleksproprieres to ejendommen øst for banen. Ejendommen Hovedgaden 39 eksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Ejendommen Hovedgaden 35 eksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. Hammervej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_121. I forbindelse med omlægning af Hammervej eksproprieres i alt ca m 2 heraf privat fællesvej ca m 2. De berørte arealer er landbrugsarealer. I forbindelse med omlægning af Hammervej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Hammervej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (50 m x 130 m) øst for banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Viaduktvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_122. I forbindelse med omlægning af Viaduktvej eksproprieres i alt ca m 2 heraf privat fællesvej ca m 2. De berørte arealer er landbrugsarealer samt haveareal tilhørende beboelsesejendommen Viaduktvej 22B. I forbindelse med omlægning af Viaduktvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Viaduktvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (40 m x 45 m) vest for banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Ring, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_225. I Ring totaleksproprieres tre ejendomme, og der eksproprieres udhuse fra to ejendomme. På ejendommen Viaduktvej 18 eksproprieres garage på grund af pålæg af eldriftsservitut. Ejendommen Ringvej 9 eksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. På ejendommen Ringvej 11 eksproprieres et udhus på grund af pålæg af eldriftsservitut. Ejendommen Lundby Torpvej 61 eksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. På ejendommen Lundby Torpvej 57 eksproprieres boligen på grund af vibrationer over grænseværdien. Lundby, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_227. I Lundby eksproprieres beboelsen på Banevej 3A-F på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. På ejendommene Lundby Hovedgade 59 eksproprieres to bygninger (produktionshal/værksted) på grund af pålæg af eldriftsservitut. Ejendommene Lundby Hovedgade 62A og 62C totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien.

21 20 Arealbehov Ekspropriationer Lundbyvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_123. I forbindelse med omlægning af Lundbyvej eksproprieres i alt ca m 2. Ca. 250 m 2 af de berørte arealer er landbrugsareal og de resterende arealer er havearealer tilhørende beboelsesejendommene Kaj Lykkesvej 3, 12 og 16, Lundby Hovedgade 62B, 62C og 70 og Mellemvej 2. I forbindelse med omlægning af Lundbyvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Lundbyvej og Kaj Lykkesvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (20 m x 30 m) vest for banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Hasbjergvej, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_124 og TAE_1_NO_P_228. I forbindelse med forlægning af Hasbjergvej eksproprieres i alt ca m 2 heraf privat fællesvej ca m 2. Øst for banen eksproprieres landbrugsarealer. Vest for banen berøres arealer tilhørende beboelsesejendommene Hasbjergvej 94 og 109. Ejendommen Hasbjergvej 111 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. I forbindelse med forlægning af Hasbjergvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Hasbjergvej/Grumløsevej/Tinghøjvej/Svinningevej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Øst for banen eksproprieres areal til en arbejdsplads (45 m x 50 m) på landbrugsareal. Vest for banen eksproprieres areal til en arbejdsplads på særskilt beliggende lod af ejendommen Hasbjergvej 94, matr.nr. 7e Sværdborg By, Sværdborg. Overhalingsstation Svinninge, banens km alternativ 5, overhalingsspor nord for Vordingborg til 750 m lange godstog Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_228 og TAE_1_NO_P_229. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Svinninge eksproprieres i alt ca m 2. De berørte arealer er landbrugsarealer. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Svinninge eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs banen eksproprieres et bælte på 10 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til i alt 5 arbejdspladser, tre vest for banen og to øst for banen. Arbejdspladserne placeres på landbrugsareal. Øst for banen eksproprieres ret til færdsel til arbejdsplads over landbrugsejendommen Hovvejen 67.

22 21 Arealbehov Ekspropriationer Overhalingsstation Svinninge, banens km alternativ 5, overhalingsspor nord for Vordingborg med tilvalg 1, overhalingsspor til 1000 m lange godstog Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_242 og TAE_1_NO_P_243. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Svinninge eksproprieres i alt ca m 2. De berørte arealer er landbrugsarealer. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Svinninge eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs banen eksproprieres et bælte på 10 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til i alt 5 arbejdspladser, tre vest for banen og to øst for banen. Arbejdspladserne placeres på landbrugsareal. Øst for banen eksproprieres ret til færdsel til arbejdsplads over landbrugsejendommen Hovvejen 67. Dalkærvej, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_125 og TAE_1_NO_P_230. I forbindelse med omlægning af Dalkærvej eksproprieres i alt ca m 2 heraf privat fællesvej ca m 2. Øst for banen berøres haveareal tilhørende beboelsesejendommen Dalkærvej 29. Udhus tilhørende ejendommen Dalkærvej 29 eksproprieres til nedrivning. Beboelsesejendommen Dalkærvej 28 totaleksproprieres. Vest for banen eksproprieres landbrugsareal samt haveareal tilhørende beboelsesejendommen Trekanten 1. Udhus tilhørende ejendommen Trekanten 1 eksproprieres til nedrivning. Ejendommene Ålekistevej 30 og 10 og Hovvejen 41 og 30 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. I forbindelse med omlægning af Dalkærvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Dalkærvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Øst for banen eksproprieres areal til en arbejdsplads (55 m x 55 m) på landbrugsareal. Vest for banen eksproprieres areal til der en arbejdsplads på (40 m x 45 m) ligeledes på landbrugsareal. Sct. Clemensvej, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_126 og TAE_1_NO_P_232. I forbindelse med forlægning af Sct. Clemensvej eksproprieres i alt ca m 2 heraf afskåret areal ca. 750 m 2. Øst for banen eksproprieres landbrugsarealer. Vest for banen eksproprieres landbrugsareal samt haveareal tilhørende beboelsesejendommene Sct. Clemensvej 37 og Egevej 2.

23 22 Arealbehov Ekspropriationer Ejendommen Sct. Clemensvej 45 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. I forbindelse med forlægning af Sct. Clemensvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Langs Sct. Clemensvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Øst for banen eksproprieres areal til en arbejdsplads (45 m x 50 m) på landbrugsareal. Vest for banen eksproprieres areal til en arbejdsplads (40 m x 70 m) ligeledes på landbrugsareal. Vordingborg Nord, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_233. I den nordlige del af Vordingborg eksproprieres et skur fra ejendommen Nygårdshave 2 på grund af pålæg af eldriftsservitut. Ejendommen Præstegårdsvej 20 totaleksproprieres på grund af pålæg af eldriftsservitut og vibrationer over grænseværdien. Ejendommen Aarsleffsgade 39B eksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Næstvedvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_127. I forbindelse med omlægning af Næstvedvej eksproprieres i alt ca. 150 m 2. De berørte arealer er erhvervsarealer samt haveareal tilhørende beboelsesejendommen Næstvedvej 4. I forbindelse med omlægning af Næstvedvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Næstvedvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Øst for banen eksproprieres areal til en arbejdsplads på torvet ved stationsbygningen. Vordingborg, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_234. Ved Vordingborg Station eksproprieres skure fra Aarsleffsgade 19, Elmealle 4 og Næstvedvej 2 på grund af opsætning af støjskærme. På ejendommen Aarsleffsgade 1 eksproprieres en tilbygning på grund af opsætning af støjskærme. På Vordingborg Station er vibrationsniveauet over grænseværdien på ejendommen Banegårdspladsen 2-6. Det betyder, at ejendommen ikke vil kunne benyttes til bolig, men at den nuværende anvendelse som posthus kan opretholdes. Masnedsund, banens km Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_102_1 og TAE_1_NO_P_102_2. I forbindelse med etablering af en ny klapbro over Masnedsund eksproprieres i alt ca m 2. I Vordingborg eksproprieres mindre arealer af erhvervsejendomme. På Masnedø eksproprieres 2 bygninger på ejendommen Masnedøvej 4 til nedrivning. Endvidere eksproprieres landbrugsarealer, areal af beboelsesejendommen Viaduktvej 9A-D samt mindre arealer af i alt 9 sommerhusejendommene beliggende på Masnedøvej. På to af sommerhusejendommene, Masnedøvej 22A-B og 24A, eksproprieres desuden to skure.

24 23 Arealbehov Ekspropriationer I forbindelse med etablering af en ny klapbro over Masnedsund eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Øst for banetraceet eksproprieres et bælte på 10 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til 2 arbejdspladser på Masnedø øst for banen. Arbejdspladserne placeres på landbrugsareal. Til brug for etablering af Masnedø fordelingsstation eksproprieres areal Behovet for tinglysning fremgår af afsnittet Servitutter. Masnedsund, banens km alternativ 1, fast bro over Masnedsund excl. overhalingsspor Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_136_1 og TAE_1_NO_P_136_2. I forbindelse med etablering af en ny betonbro over Masnedsund eksproprieres i alt ca m 2 heraf udgør ca m 2 afskåret areal. I Vordingborg eksproprieres 5 bygninger tilhørende Rudolf Steiner-skolen, Orevej 2, til nedrivning. Alternativt eksproprieres hele ejendommen. Beboelsesejendommen Orevej 3 eksproprieres i sin helhed. Derudover eksproprieres grønne arealer tilhørende Vordingborg Kommune. I forbindelse med forlægning af Brovejen eksproprieres landbrugsareal samt et mindre areal fra renseanlægget. På Masnedø eksproprieres areal af erhvervsejendommen Vesthavnen 4, der anvendes til sorteringsanlæg m.m. Derudover eksproprieres landbrugsarealer, areal af beboelsesejendommen Viaduktvej 9A-D samt mindre arealer af i alt 8 sommerhusejendommene beliggende på Masnedøvej. I forbindelse med etablering af en ny betonbro over Masnedsund eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Vest for banetraceet og langs Brovejen eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til 3 arbejdspladser. Den ene placeres på erhvervsejendommen Vesthavnen 4 og de to andre placeres på landbrugsareal. Masnedsund, banens km alternativ 1, fast bro over Masnedsund incl. overhalingsspor Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_101_ 1 og TAE_1_NO_P_101_2. I forbindelse med etablering af en ny betonbro over Masnedsund eksproprieres i alt ca m 2 heraf udgør ca m 2 afskåret areal. I Vordingborg eksproprieres 5 bygninger tilhørende Rudolf Steiner-skolen, Orevej 2, til nedrivning. Alternativt eksproprieres hele ejendommen. Beboelsesejendommen Orevej 3 eksproprieres i sin helhed. Derudover eksproprieres grønne arealer tilhørende Vordingborg Kommune. I forbindelse med forlægning af Brovejen eksproprieres landbrugsareal samt et mindre areal fra renseanlægget. På Masnedø eksproprieres areal af erhvervsejendommen Vesthavnen 4, der anvendes til sorteringsanlæg m.m. Fra sammen ejendom eksproprieres endvidere en bygning til nedrivning.

25 24 Arealbehov Ekspropriationer Del af drivhus (erhverv) beliggende på ejendommen Brovejen 14 eksproprieres til nedrivning. Derudover eksproprieres landbrugsarealer, areal af beboelsesejendommen Viaduktvej 9A-D samt mindre arealer af i alt 8 sommerhusejendommene beliggende på Masnedøvej. I forbindelse med etablering af en ny betonbro over Masnedsund eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-pladser. Vest for banetraceet og langs Brovejen eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til 3 arbejdspladser. Den ene placeres på erhvervsejendommen Vesthavnen 4 og de to andre placeres på landbrugsareal. Masnedø fordelingsstation, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_102_1. I forbindelse med etablering af Masnedø fordelingsstation eksproprieres i alt ca m 2 af erhvervsejendommen Brovejen 14. Desuden eksproprieres ret til nedgravning af forsyningskabler fra SEAS-NVE koblingsstation Masnedø samt ret til nedgravning af fødekabler og returleder frem til kørestrømsanlægget. Behovet for tinglysning fremgår af afsnittet Servitutter. I forbindelse med nedgravning af forsyningskabler fra SEAS-NVE koblingsstation Masnedø til Masnedø fordelingsstation og videre frem til kørestrømsanlægget eksproprieres i alt ca. 400 m 2 til arbejdsarealer. Arbejdsarealerne er beliggende langs ledningstraceet (2 m x 2 m fra ledningsmidte) og berører erhvervsejendommen Brovejen 14. Støjskærme Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_207, TAE_1_NO_P_ , TAE_1_NO_P_223, TAE_1_NO_P_227 og TAE_1_NO_P_ I forbindelse med etablering af støjskærme eksproprieres i alt ca m 2 hovedsageligt tilhørende beboelsesejendomme. Der etableres støjskærme i Glumsø, Næstved, Lov, Lundby og Vordingborg. Grundløsning 2 Generelt gælder samme løsning, som for Grundløsning 1, med følgende tilføjelser og ændringer. Ringsted fordelingsstation, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_106. Arealbehovet er uændret i forhold til grundløsning 1. Havrebjergvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_109. Arealbehovet er uændret i forhold til grundløsning 1.

26 25 Arealbehov Ekspropriationer Dæmningsudvidelse, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_2202. I forbindelse med udvidelse af banedæmningen og etablering af forsinkelsesbassin eksproprieres i alt ca. 900 m 2. De berørte arealer er landbrugsarealer. I forbindelse med udvidelse af banedæmningen og etablering af forsinkelsesbassin eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer, to arbejdspladser og adgangsveje hertil. Arbejdspladser, arbejdsarealer og adgangsveje placeres på landbrugsareal. Ømarksvej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_2110. I forbindelse med forlægning af Ømarksvej eksproprieres i alt ca m 2 hvoraf ca m 2 er afskåret landbrugsareal. Vest for banen eksproprieres landbrugsarealer og areal tilhørende beboelsesejendommen Ømarksvej 70. Øst for banen eksproprieres landbrugsarealer og areal tilhørende beboelsesejendommen Ømarksvej 66. I forbindelse med forlægning af Ømarksvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer/-plads. Langs Ømarksvej eksproprieres et bælte på 5 m til arbejdsareal. Derudover eksproprieres areal til en arbejdsplads (35 m x 40 m) vest for banen. Arbejdspladsen placeres på landbrugsareal. Tyvelsevej, banens km Der henvises til arealplanen TAE_1_NO_P_2251. Arealbehovet er uændret i forhold til grundløsning 1. Ejendommene Vrangstrupvej 97 og 99 samt Rugvænget 3 totaleksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Overhalingsstation Møllebækken, banens km Møllebækvej + Åsø Bygade Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_ I forbindelse med etablering af overhalingsstation Møllebækken, udvidelse af banedæmningen, banens km , forlægning af Åsø Bygade samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2. Heraf udgør afskårne arealer ca m 2. Overhalingsstationen/dæmningsudvidelsen berører landbrugsarealer, grønt areal tilhørende rækkehusbebyggelsen Bøgevej samt areal af beboelses- og forretningsejendommen Nøddevej 14. Beboelses- og forretningsejendommen Nøddevej 14 totaleksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Omlægningen af Møllebækvej berører landbrugsarealer samt beboelsesejendommen Møllebækvej 16.

27 26 Arealbehov Ekspropriationer Forlægningen af Åsø Bygade berører landbrugsarealer samt beboelsesejendommen Åsø Bygade 18. Der eksproprieres endvidere areal til nye adgangsveje for ejendommene Åsø Bygade 26 og 27 samt Vandtårnsvej 6. I forbindelse med etablering af overhalingsstation Møllebækken, udvidelse af banedæmningen, banens km , forlægning af Åsø Bygade samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer, arbejdspladser og adgangsveje hertil. Arbejdsarealer, arbejdspladser og adgangsveje placeres på landbrugsareal. Overhalingsstation Møllebækken, banens km Møllebækvej + Åsø Bygade, tilvalg 1, overhalingsspor til 1000 m lange godstog Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_2204, TAE_1_NO_P_2206, TAE_1_NO_P_2207 og TAE_1_NO_P_2261. I forbindelse med udvidelse af banedæmningen, banens km , etablering af kurveudretningen, banens km , forlægning af Åsø Bygade samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2. Heraf udgør afskårne arealer ca m 2. Kurveudretningen/dæmningsudvidelsen berører landbrugsarealer, grønt areal tilhørende rækkehusbebyggelsen Bøgevej samt areal af beboelses- og forretningsejendommen Nøddevej 14. Beboelses- og forretningsejendommen Nøddevej 14 totaleksproprieres på grund af vibrationer over grænseværdien. Omlægningen af Møllebækvej berører landbrugsarealer samt beboelsesejendommen Møllebækvej 16. Forlægningen af Åsø Bygade berører landbrugsarealer samt beboelsesejendommen Åsø Bygade 18. Der eksproprieres endvidere areal til nye adgangsveje for ejendommene Åsø Bygade 26 og 27 samt Vandtårnsvej 6. I forbindelse med udvidelse af banedæmningen, banens km , etablering af kurveudretningen, banens km , forlægning af Åsø Bygade samt omlægning af Møllebækvej eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer, arbejdspladser og adgangsveje hertil. Arbejdsarealer, arbejdspladser og adgangsveje placeres på landbrugsareal. Kurveudretning, banens km Sandbyvej + Holmager Der henvises til arealplanerne TAE_1_NO_P_2207 og TAE_1_NO_P_2208. I forbindelse med etablering af kurveudretningen, banens km , og forlægning af Sandbyvej og Holmager eksproprieres i alt ca m 2. Kurveudretningen berører fredskovsareal (ca m 2 ), landbrugsarealer samt areal af beboelsesejendommen Holmager 58. Der skal ikke eksproprieres permanente arealer til forlægning af Sandbyvej og Holmager. I forbindelse med etablering af kurveudretningen, banens km , og forlægning af Sandbyvej og Holmager eksproprieres i alt ca m 2 til arbejdsarealer, arbejdspladser og adgangsveje hertil.

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-51-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Borgermøde på Glumsø Kro

Borgermøde på Glumsø Kro Borgermøde på Glumsø Kro Ringsted-Femern Banen 17.08.2017 1 Agenda Borgermøde på Glumsø Kro 1. Baggrund for Ringsted-Femern Banen 2. Siden sidst (2014) i Ringsted-Femern Banen 3. Hvad sker der i Glumsø

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Vibrationsundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Vibrationsundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-64-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

EKSPROPRIATION. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Udbygning af banestrækningen Ringsted Holeby Næstved Syd - Lundbykurven

EKSPROPRIATION. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Udbygning af banestrækningen Ringsted Holeby Næstved Syd - Lundbykurven Bekendtgørelse EKSPROPRIATION Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Udbygning af banestrækningen Ringsted Holeby Næstved Syd - Lundbykurven Nedennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Anlægsbeskrivelse - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Anlægsbeskrivelse i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Støjundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg -Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-79-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-53-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Indledning Nedenstående er oplistet de konsekvenser, som administrationen vurderer kan forekomme i forbindelse med broprojekterne ved opgraderingen

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Planforhold, kulturhistoriske

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nykøbing 02.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-55-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 27. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Arealforhold Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

FLN A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX

FLN A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX Intended for Femern Landanlæg Nord Document type Projektforslag Date 2010-06-02 Kørestrømsforsyning, Ringsted, Lov og Masnedø FLN514-011- A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX FLN514-011-A_KØRESTRØMSFORSYNING.DOCX

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland

Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland Ringsted-Femern Banen 7. Oktober 2015 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved Jens Aalund Hvordan vil vi

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 38. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Høringsnotat. Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg, hæfte 1-3

Høringsnotat. Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg, hæfte 1-3 Høringsnotat Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg, hæfte 1-3 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, hæfte 4 December 2011 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager

Arealbehov. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager Arealbehov - Fagnotat Ny bane Hovedgård - Hasselager Revideringsdato Resume af Ændringer Udført Kontrolleret Godkendt ændringer markeret 28.11.2017 Endelig Nej PMB ACD/JBN JBN Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Grundvand og drikkevand. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Grundvand og drikkevand. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Grundvand og drikkevand - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Grundvand og drikkevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler grundvand og drikkevand i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Tillæg til miljøredegørelse. Ringsted-Femern Banen

Tillæg til miljøredegørelse. Ringsted-Femern Banen Tillæg til miljøredegørelse Ringsted-Femern Banen ISBN 978-87-7126-250-6 Banedanmark Telefon femern@bane.dk Ringsted-Femern Banen 8234 0000 www.banedanmark.dk Amerika Plads 15 2100 København Ø Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Landskab og arkitektur -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-78-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen Femern bælt Danske Jernbanelandanlæg Kontrakt Syd Notat 22. december 2010 Syd_B011 Emne: Magnetfelter og boliger nær banen 1. Indledning Den kørestrøm, der løber i hhv. køretråd, bæretov, returleder og

Læs mere

Generelle forhold Ringsted-Holeby. Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Generelle forhold Ringsted-Holeby. Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Generelle forhold Ringsted-Holeby Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til forlægning af Herredsvejen Udarbejdet den 26. april 2019. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Skanderborg

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Grundvand og drikkevand. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Grundvand og drikkevand. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Grundvand og drikkevand -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-80-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Landskab og arkitektur - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Landskab og arkitektur Forord Forord Dette fagnotat omhandler landskab og arkitektur i projekt Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg

Læs mere

2. Ringsted - Rødby Færge

2. Ringsted - Rødby Færge TB (Ø) 7-9. Ringsted - Rødby Færge Strækningshastighed: Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Rødby Færge 0 km/t 40 km/t 0 km/t 9.05.007 974 Fra København strækning. Ringsted - Rødby Færge

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og 91.

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere