BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21"

Transkript

1 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

2 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine Hansen, projektleder, Strategi og Analyse Niklas Dalsjø, Regional Udvikling Jette Iversen, Teknik & Miljø Bjarne Dreier Christensen, Teknik & Miljø Ulla Fink, Strategi og Analyse i samarbejde med kommunale virksomheder, områdesekretariater og stabe, samt med bidrag fra borgere, borgerforeninger, interesseorganisationer med flere. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste, Colourbox, Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Esben Nielsen, m.fl. Illustrationer: Jane Hamilton Kort er gengivet med tilladelse af Kort- og Matrikelstyrelsen Produktion: Hakon Holm Grafisk Journalnummer: P ISBN Bornholms Regionskommune Ullasvej 23, DK-3700 Rønne Telefon

3 Bornholms Udviklingsplan 2012 Bornholms udviklingsplan er kommunalbestyrelsens helt egen betegnelse for et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig. Bornholms udviklingsplan har således sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens visioner om det gode liv på Bornholm. De tre planelementer i Bornholms udviklingsplan er: Den regionale udviklingsplan (planlovens 10a) Kommuneplanstrategien (planlovens 23a) Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens 33a) Ved siden af udviklingsplanen er der udarbejdet en særskilt redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden de tre planer sidst blev revideret og vedtaget. Redegørelsen kan ses på regionskommunens hjemmeside Under den offentlige høringsfase fra den 12. marts til 21. maj 2012 blev der modtaget høringssvar fra 21 borgere, interesseorganisationer, myndigheder, m.fl. Samtlige høringssvar blev drøftet af kommunalbestyrelsen, der vedtog udviklingsplanen på sit møde den 30. august

4 Bornholms udvikling det angår os alle Bornholms udviklingsplan er som navnet antyder en plan for udviklingen af Bornholm. Vi kender formentlig alle de lidt vanskelige rammer for udviklingen; den snævre økonomi, det faldende befolkningstal og den dramatiske nedgang i antallet af børn, der fødes på øen. Bornholms udviklingsplan er kommunalbestyrelsens plan for, hvordan vi imødegår denne udvikling, og hvordan vi skaber et godt og aktivt liv for os, der bor her på øen. Der planlægges overalt i vores samfund. Til tider får planerne skyld for at være dokumenter med fine ord uden handling. Men dybest set er det at planlægge jo bare at blive enige om, hvad vi vil opnå, og hvordan vi vil bruge vores begrænsede ressourcer hvad enten det drejer sig om ressourcer i form af penge, landskaber, energi eller noget helt fjerde og så indrette vores handlinger derefter. I Danmark er mange former for planlægning sat i system gennem lovgivningen. For eksempel reguleres den økonomiske planlægning gennem finansloven og de kommunale budgetter, og den fysiske planlægning gennem plan- og miljølovgivningen. Bornholms udviklingsplan er kommunalbestyrelsens strategiske værktøj, som omfatter og vedrører alle generelle, overordnede aspekter af Bornholms udviklingsmuligheder. Derudover er det vores hensigt at lade udviklingsplanen fungere som inspirationsgrundlag og en samlet paraply for alle vores udviklingsinitiativer. Den nuværende kommunalbestyrelse tiltrådte i begyndelsen af 2010, og noget af det første, vi gjorde, var at formulere fire visioner for Bornholm. Disse visioner er grundlaget for vores ønsker for Bornholms udvikling. 4

5 Den verdensomspændende finanskrise har de seneste år betydet store omvæltninger. I det bornholmske samfund har såvel enkeltpersoner og familier som virksomheder og regionskommunen oplevet, hvordan krisen har medført store og alvorlige udfordringer, som påvirker udviklingsmulighederne. Finanskrisen har på mange måder fjernet vores opmærksomhed fra de klimamæssige udfordringer, som den globale opvarmning har medført overalt. Ikke desto mindre satte de voldsomme nedbørsmængder i sommeren 2011 atter klimaspørgsmålet på dagsordenen, og også på Bornholm står vi over for investeringer i anlæg og metoder, der kan afbøde virkningerne fra de voldsomme regnskyl, nedsætte CO 2 -udslippet og reducere energiforbruget. Med så store udfordringer er det vigtigt at blive enige om, hvad vi har, hvad vi kan, og hvad vi skal satse på, så Bornholm også i fremtiden er et godt sted at bo, arbejde og leve. På samme måde er det nødvendigt at prioritere blandt de mange mulige indsatsområder ud fra de ressourcer, vi har til rådighed. Prioriteringerne vil komme til udtryk gennem årlige handlingsplaner, hvor kommunalbestyrelsen gør rede for, hvad den agter at gennemføre det kommende år. Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegnede sig i efteråret Men verden står ikke stille. Planen vil derfor blive tilpasset løbende, i takt med at forudsætningerne ændrer sig. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af den årlige handlingsplan. Jeg håber, at vores udviklingsplan vækker genklang blandt borgere, organisationer og erhvervsliv. Det er vores fælles fremtid på Bornholm, vi har fastlagt grundlaget for i udviklingsplanen, og vi skal også i fællesskab realisere planen. For en udviklingsplan gør det ikke alene. Der skal sættes handling bag ordene, og derfor håber jeg, at borgere, organisationer og erhvervsliv sammen med kommunalbestyrelsen og vores medarbejdere vil engagere sig aktivt i at realisere udviklingsplanens forskellige elementer. Kommunalbestyrelsens fire visioner Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Winni Grosbøll borgmester Grøn bæredygtig ø Økonomisk bæredygtig ø 5

6

7 Indledning 9 Et godt og aktivt liv for alle 16 Bornholm som vidensamfund 24 Grøn bæredygtig ø 36 Økonomisk bæredygtig ø 42 Fokusemner i kommuneplanstrategien 56 7

8 Figur 1. Antal indbyggere pr. 1. januar på Bornholm, Figuren viser antallet af indbyggere på Bornholm den 1. januar de enkelte år i perioden fra 2004 til Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Indledning Bornholms udgangspunkt og udfordringer Bornholms væsentligste kendetegn er at være en ø med en helt enestående natur, der som udgangspunkt danner en meget fin ramme om det gode liv for borgerne. Afstanden til resten af landet betyder, at Bornholm på flere områder er en selvbærende eller selvforsynende ø, der sammenlignet med den øvrige del af landet er forholdsvis velforsynet med offentlig service. For eksempel har Bornholm sin egen tv- og radiostation og avis samt udgør sin egen retskreds og politikreds. Vi har eget hospital med tilrejsende specialister og er hjemsted for mange kultur- og uddannelsesinstitutioner, sammenlignet med andre kommuner af samme størrelse. På den anden side betyder det at være en ø, at transport til og fra øen er en barriere for erhvervsudviklingen og dermed også for befolkningsudviklingen. Samtidig er det samlede udbud af blandt andet arbejdspladser, uddannelser og kulturelle oplevelser alligevel begrænset, fordi borgerne ikke som i resten af landet kan benytte sig af nabokommunernes udbud. Rammebetingelser Vi taler ofte om de såkaldte rammebetingelser, altså de rammer, som omverdenen sætter for Bornholms udvikling; det være sig i form af de naturgivne rammer som naturen, ø-beliggenheden og klimaet, eller i form af de menneskeskabte rammer som infrastrukturen, kommunaløkonomien og befolkningens uddannelsesniveau. Det er kommunalbestyrelsens opgave at påvirke de menneskeskabte rammer og i øvrigt at udnytte de muligheder, der er inden for alle rammebetingelserne. I de følgende kapitler har vi forsøgt at folde vores fire visioner lidt mere ud ved at beskrive vores strategiske overvejelser om, hvordan visionen kan blive til virkelighed. Her drejer det sig specielt om, hvilke rammebetingelser der skal udfordres, hvilke indsatser der skal til, og hvad vi allerede har sat i gang. Vejen frem er samarbejde Det er klart, at den ønskede udvikling på flere fronter ikke kan gennemføres af kommunalbestyrelsen alene, men vi vil både målrette vores egen indsats, og den indsats vi udøver gennem vores repræsentation i forskellige sammenhænge, herunder ikke mindst i de kommunalt ejede aktieselskaber. Herudover vil det være nødvendigt dels med et tæt og fokuseret samarbejde mellem alle relevante parter på øen ikke mindst erhvervslivet dels at samarbejdet med og støtten fra statens side fastholdes og udbygges konstruktivt, så vi ved fælles hjælp kan vende udviklingen på Bornholm i en gunstig retning. Samtidig er det vigtigt, at vi på Bornholm fortsætter og udbygger samarbejdet med vores naboregioner i Sverige, Tyskland og Polen samt andre internationale aktører for at styrke vores erhvervsudvikling med henblik på eksport og forretningsudvikling. Befolkningsudviklingen Bornholm har i en årrække været præget af befolkningstilbagegang, og bare de seneste fem år har vi mistet næsten 300 indbyggere om året. 9

10 Figur 2. Befolkningens alderssammensætning i 2007, 2012 og prognose for årige årige årige 0-14-årige Figuren viser den bornholmske befolknings alderssammensætning den 1. januar 2007 og 2012, og som den forventes at blive i Kilde: Danmarks Statistik og egen befolkningsprognose Det ses, at der forventes et fald i antallet af børn og unge samt i arbejdsstyrken frem til 2024, mens antallet af borgere over 65 år forventes at stige. 10

11 Samtidig sker der store forskydninger i befolkningens alderssammensætning i retning af færre børn og flere ældre, og disse tendenser forventes at blive forstærket yderligere de kommende år. Især vækker det bekymring, at arbejdsstyrken ser ud til at blive reduceret med yderligere personer i løbet af de næste ti år medmindre det lykkes at tiltrække nye borgere i den arbejdsdygtige alder. Det fortsat faldende befolkningstal er også en udfordring for regionskommunens økonomi, da vi bliver stadig færre til at finansiere serviceudgifterne. Samtidig vil de færre børn og flere ældre ændre efterspørgselsmønsteret i forhold til den kommunale service, og det medfører, at det bliver stadig vanskeligere at opretholde vores offentlige service, både i det nuværende omfang og med den nuværende geografiske spredning på øen. Trods talrige omstruktureringer og tilpasninger de senere år vil vi derfor også de kommende år skulle gennemføre endnu en række store omstillingsopgaver. Borgerinddragelse Vi står altså over for store forandringer i disse år. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at arbejde mere målrettet med borgerinddragelse, så vi i fællesskab finder løsninger, der tilgodeser flest mulige borgere på Bornholm. Vi har blandt andet iværksat årlige dialogmøder med borgerne, både lokale møder og for hele øen. Formålet er at indgå i en dialog om de lokale udviklingsmuligheder på baggrund af en fælles forståelse for Bornholms rammebetingelser samt de udfordringer og forandringer, Bornholm står over for. Da vi befinder os i en elektronisk tidsalder, vil vi arbejde med at udvikle åbne debatfora samt tage initiativer, der i særlig grad er rettet imod den unge og yngre del af befolkningen. Følg med i, hvad der sker på borgerinddragelsesområdet på regionskommunens hjemmeside: Folkemødet i Allinge, der blev holdt for første gang i 2011, var en stor succes og er derfor kommet for at blive. På Folkemødet kan borgerne blandt andet ud fra lokale problemstillinger drøfte nye ideer og forslag med beslutningstagere på alle niveauer under uformelle former. På den måde er der kommet en helt ny dimension ind i borgerinddragelsen, som vi gerne vil støtte. Læs mere om Folkemødet på hjemmesiden: Agenda 21 Agenda 21 handler om, hvordan kommunen selv arbejder med emner inden for bæredygtighed, samt hvordan kommunen inddrager og motiverer sine borgere til at tage hånd om natur og miljø. Kommunalbestyrelsens Agenda 21-strategi er således en fuldt integreret del af Bornholms udviklingsplan. Agenda 21 Et privat initiativ direkte udsprunget af de nævnte dialogmøder er foreningen Vores Bornholm. Kommunalbestyrelsen ønsker at støtte dette og lignende tiltag gennem dialog og rammer, der kan understøtte deres videreførelse. Desuden har vi oprettet et elektronisk borgerpanel bestående af knap 800 borgere over 18 år, som vil blive hørt om spørgsmål af almen interesse for borgerne, herunder om holdninger og adfærd i forbindelse med de kommunale opgaver. Agenda 21-arbejdet udspringer af en international aftale om at opnå en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Aftalen blev vedtaget i 1992 på FN s konference for miljø og udvikling i Rio de Janeiro, Brasilien. Den blev underskrevet af 179 nationer verden over. En unik tilslutning og udtryk for en global enighed og politisk forpligtelse til samarbejde om udvikling og miljø på højeste niveau. Agenda betyder dagsorden, og tallet 21 henviser til det 21. århundrede. 11

12 Figur 3. Dokumentsammenhænge Vækstpartnerskabsaftale med regeringen Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Udviklingsaftale med Indenrigsministeriet Politikker, strategier og aftaler BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN Regional udviklingsplan Kommuneplanstrategi Agenda 21 Årlig handlingsplan Kommuneplan Budget og kvalitetskontrakt Sektorplaner og lokalplaner 12

13 Sammenhæng med øvrige styringsdokumenter Bornholms udviklingsplan er det overordnede dokument, som er retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Planen er styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når vi prioriterer ressourcer, økonomi og opgaver. Som illustreret i figur 3 tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med Indenrigsministeriet. Erhvervsudviklingsstrategien udarbejdes hvert fjerde år af Bornholms Vækstforum. Det vil sige, at erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunalbestyrelsen i fællesskab fastlægger mål og indsatsområder for erhvervsudviklingen. Strategien udarbejdes i det første år af vækstforums funktionsperiode. Vækstpartnerskabsaftalen indeholder de temaer, som regeringen og Bornholms Vækstforum er enige om at fokusere på. Aftalen revideres hvert år. Som en af tre vanskeligt stillede kommuner indgik regionskommunen i 2010 en fireårig udviklingsaftale med Indenrigsministeriet, hvor ministeriet forpligter sig til at yde et særligt tilskud, hvis vi overholder de betingelser, der er fastlagt i aftalen. Tilskuddet i aftalen for var oprindeligt aftalt til i alt 74 mio. kr., men i forbindelse med udligningsreformen fra 2012 er det samlede tilskud nedsat til 55 mio. kr. Bornholms udviklingsplan omfatter som nævnt både den regionale udviklingsplan, kommuneplanstrategien og den lokale Agenda 21-strategi. Disse tre dokumenter revideres/ udarbejdes hvert fjerde år, og forslagene skal offentliggøres midt i valgperioden. Kommuneplanen, der også revideres/udarbejdes hvert fjerde år, tager afsæt i kommuneplanstrategien og den regionale udviklingsplan. Forslaget skal offentliggøres umiddelbart før kommunalvalget, og typisk vil det så være den nye kommunalbestyrelse, der skal vedtage planen. Kommunens budget vedtages hvert år for det kommende år inkl. en treårig overslagsperiode. Budgettet indeholder mål, rammer og økonomi for kommunens virksomhed. Hvert år offentliggør kommunalbestyrelsen, hvilke borgerrettede servicemål der prioriteres det kommende år. Det sker i den årlige kvalitetskontrakt. 13

14 Figur 4. Dokumentcyklus VALGPERIODE VALGPERIODE Visioner Budget Kvalitetskontrakt Regional udviklingsplan Kommuneplanstrategi Bornholms udviklingsplan Agenda 21 Årlig handlingsplan Udmøntning af Bornholms udviklingsplan Kommuneplan Udviklingsaftale Erhvervsudviklingsstrategi Oversigten viser, hvornår de forskellige styringsdokumenter vedtages 14

15 Fordi de mange planer udarbejdes på forskellige tidspunkter og med forskellige intervaller, kommer de sammenhænge, der er vist i figur 3, til udtryk i en vekselvirkning mellem planerne, som vist i figur 4. De årlige handlingsplaner vil indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen. En stor del af vores arbejde i kommunalbestyrelsen består i at udmønte de overordnede planer og mål i mere konkrete politikker og strategier inden for og på tværs af de enkelte serviceområder og gennem handlingsplaner at sikre, at planerne realiseres. Det gælder også for denne udviklingsplan, hvor der vil blive udarbejdet en ny handlingsplan hvert år. Handlingsplanerne behandles i fagudvalgene og i Økonomiog Erhvervsudvalget og vedtages af kommunalbestyrelsen. Sidst i udviklingsplanen findes en oversigt over de politikker, strategier og aftaler, som koordineres med udviklingsplanen. 15

16 VISION Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder Klare og kendte mål for den offentlige service Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne 16

17 En sund sjæl i et sundt legeme Juvenal, 10. satire, vers 356 Et godt udgangspunkt Borgernes ve og vel har kommunalbestyrelsens allerhøjeste prioritet, og her tænker vi både på de små og de store borgere, arbejdslivet og fritidslivet, trygheden og sundheden, udfoldelsesmulighederne og den kommunale service. Et af Bornholms største aktiver er vores fantastiske og varierede natur, som indbyder til mange forskellige typer af oplevelser og bevægelsesaktiviteter i løbet af året, og tilmed møder vi den allerede lige uden for vores hoveddør. Imidlertid tilbringer de fleste af os hovedparten af vores hverdag i byerne. Det er derfor lige så vigtigt, at de enkelte bysamfund er inspirerende og indbydende, og her står Bornholm stærkt. Når vi sammenligner med resten af landet, er de bornholmske byer store som små både velholdte og charmerende, og det skal vi værne om uden at sætte tingene i stå. Kommunalbestyrelsen vil i den kommende tid se på mulighederne for at videreudvikle vores by- og havnemiljøer. sagsbehandlingen, når borger og sagsbehandler møder med de samme forventninger til, hvilken service vi kan tilbyde. Herudover skal den enkelte borger inddrages i og have medbestemmelse om alt, der vedrører personen selv, mens borgerne i almindelighed skal inddrages i fastlæggelsen af de fælles løsninger. Sundhed og trivsel for alle Den sociale ulighed i Danmark afspejler sig i en tilsvarende sundhedsmæssig ulighed. Borgere med kort uddannelse og lav indkomst har således typisk et kortere liv og er mere syge end borgere med lang uddannelse og høj indkomst. Bornholm hører desværre til i den første kategori, og vi har derfor besluttet at arbejde målrettet med at forbedre borgernes sundhed. Kommunalbestyrelsens overordnede mål er, at borgerne får mulighed for at leve et længere liv med øget sundhed og trivsel blandt andet gennem at mindske den sociale ulighed i sundhed. Forudsætningen for det gode og aktive liv er at være sund og rask på sjæl og legeme. Sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme og ulykker står derfor højt på listen over kommunalbestyrelsens indsatsområder de kommende år. Kommunalbestyrelsen værdsætter det fællesskab og den læring og identitetsskabelse, som sker gennem de folkeoplysende aktiviteter og voksenundervisning som et væsentligt element i et aktivt liv. Sundhed og trivsel er temaer for alle igennem hele livet. Vi skal derfor skabe vilkår og rammer, der sætter den enkelte borger i stand til at værne om og styrke egen sundhed. De sunde valg skal med andre ord gøres til de lette valg for både børn og voksne ligesom det skal være muligt at holde sig aktiv gennem foreningsliv og deltagelse i kulturlivet. Herudover prioriterer vi en tidlig indsats, især målrettet børn og unge og deres familier samt de socialt udsatte borgere. At blive mødt med respekt og have viden om, hvad man kan forvente, skaber tryghed for de fleste. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at fastlægge klare mål for den offentlige service og at udbrede kendskabet til disse mål. Klare og kendte mål er også med til at forenkle De bornholmske unge har en kedelig danmarksrekord i at drikke, både når det drejer sig om antallet af drukture og mængden af alkohol. Knap hver tredje 15-årige bornholmer har prøvet at være fuld mere end ti gange, mens det i resten af landet kun er hver fjerde. 17

18 Noget af det der sker på fritids- og kulturområdet på Bornholm: Idræt og motion Bornholm Rundt Marchen Bornholm Rundt på Cykel Bornholm Grand Prix-løb Iron Man Handicap Tour de Bornholm Etape Bornholm Høst Open - orienteringsløb Golf Open Folkedanserfestival Sea Challenge Duatlon Trollingmaster Bornholm Rock Climbing Festival Kulturelle og kunstneriske begivenheder Allinge Jazzfestival Østersø Jazz Børnejazzfestival Gudhjem Musikfestival Hasle Musikfestival Fair Trade Koncert på Hammershus Wonderfestiwall Bornholms Musikfestival Bornholms Kulturuge Uden for Sæsonen Bornholmerrevyen Teaterforestillinger Ildnat på Hammershus Musikhuzet Folkemødet Glas- og Keramikbiennaler Kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem Faste udstillinger og museer Svanekegaarden Grønbechs Gård NaturBornholm Gudhjem Museum Nexø Museum Bornholms Kunstmuseum Bornholms Museum Oluf Høst Museet Bornholms Tekniske Samling Melstedgaard Landbrugsmuseum Erichsens Gård Rønne Theater Bornholms Middelaldercenter Forsvarsmuseet på Bornholm Martin Andersen Nexøs Mindestuer Moseløkken Stenbrudsmuseum Hjorths fabrik (arbejdende museumsværksted) Hammershusudstillingen Hasle Museumsrøgeri Bornholms Jernbanemuseum Bornholms Automobilmuseum og meget mere, se 18

19 KRAMS betyder: SUND MINDRE MINDRE MERE MINDRE KOST RYGNING ALKOHOL MOTION STRESS I 2009 blev der nedsat et tværgående alkoholråd med borgmesteren som formand og med en bred repræsentation af kommunens virksomheder og øvrige centrale aktører på alkoholområdet som politi, restauratører, bevillingsnævn, ungdomsuddannelser, detailhandlen og frivillige foreninger. Alkoholrådet skal sikre sammenhæng i og koordination af de mange indsatser på alkoholområdet, herunder arbejdet med at understøtte en afbalanceret alkoholkultur blandt unge. Med henblik på at øge sundheden og trivslen bredt på hele øen har kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde målrettet med livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol, motion og stress de såkaldte KRAMS-faktorer. Indsatsen er rettet mod alle borgere på Bornholm og mod regionskommunens egne arbejdspladser. På lidt længere sigt vil forbedringen af sundheden forhåbentlig føre både til færre sygedage og til mulighed for en senere tilbagetrækningsalder, og på den måde bidrage til at imødegå fremtidens mangel på arbejdskraft. Som nævnt i indledningen er en af Bornholms store udfordringer, at andelen af ældre indbyggere bliver større i de kommende år. Det betyder, at vi vil opleve et større pres på udgifterne til pleje, omsorg og sundhed. Det er kommunalbestyrelsens forventning, at vores prioritering af sund livsstil, tidlig indsats, genoptræning og hjælp til selvhjælp også her vil medvirke til at begrænse den forventede stigning i udgifterne. Kultur for alle Bornholm er en kreativ ø. Det er almindelig kendt, at en lang række dygtige glaspustere, keramikere, kunstmalere og andre kunsthåndværkere gennem århundreder har slået sig ned her sammen med forfattere, musikere og mange andre kunstnere. Dette kreative miljø forplanter sig i hele samfundet og giver grobund for amatørteatre, musikfestivaler, biennaler og mange andre kreative udfoldelser. Kunst og kultur udfordrer borgerne, udvikler samfundet og øger Bornholms samlede attraktionsværdi. Kultur er for alle, børn som voksne, og det betyder, at der skal være kulturtilbud til alle, og alle skal have mulighed for at deltage. Kommunalbestyrelsen ønsker at bringe kunsten og kulturen tættere på hverdagen, for eksempel ved at inddrage kunstnere i undervisningen på folkeskolerne, og også i det almindelige gadebillede har vi brug for kunsten. Kultur er en af de ting, der er med til at forme menneskers livsstil og holdninger. Det er derfor også oplagt at medtænke kulturen i kommunens initiativer for at sikre alle et godt og sundt liv. Kulturen er allerede i dag en af vores vækstkilder, for eksempel i form af events som Etape Bornholm, Hammerhus Fair Trade koncert og Wonderfestiwall samt institutioner som museer og oplevelsescentre. De bornholmske seværdigheder, forlystelser og kulturinstitutioner skal til stadighed fornyes og udvikles for at bevare deres attraktive værdi. Det er derfor en stor udfordring at finde ressourcer til at støtte denne fornyelse og udvikling. Kulturarven i form af kunst, historisk materiale og den 19

20

21 fysiske kulturarv i landskabet og byerne er et væsentligt fundament for en autentisk bornholmsk kultur og turisme, som vi fortsat skal værne om. Et aktivt liv for alle Fritids- og idrætsaktiviteter er en del af et moderne velfærdssamfund og en integreret del af et godt og aktivt liv for alle. Bornholm er i sig selv et gratis fritids- og idrætsanlæg, der holder åbent hver dag året rundt, og på grund af øens specielle natur er der også nogle helt særlige muligheder. Både bornholmere og turister bruger naturens mangfoldighed som baggrund for et aktivt fritids- og idrætsliv. Det udmønter sig blandt andet i en lang række årligt tilbagevendende sportsarrangementer, for eksempel Bornholm rundt på cykel, på rulleskøjter, til vands eller til fods, både løbende og gående. Især er Bornholm kendt som løbe-ø. Der er typisk mere end 80 løb om året for både amatører og eliteløbere, og løbene varierer lige fra motionsløb til ultraog ekstremløb. På handicapidrætsområdet har vi en vigtig tradition med mange dygtige udøvere, og regionskommunen giver særlige tilskud til foreninger med handicappede medlemmer. Senest har handicapidrætskonsulenten i samarbejde med Nyker IF med stor succes dannet et fodboldhold for udviklingshæmmede. Gennem mange år har vi opbygget et tætmasket cykelvejnet af en høj kvalitet, der både fungerer som sikre skoleveje, udflugtsstier og veje for de mange tusinde, der hver dag cykler til og fra arbejde. Cykel- og stinettet er på den måde med til at understøtte det gode og aktive liv for borgere og turister. Det organiserede fritids- og idrætsliv er mest af alt funderet på en enorm indsats fra frivillige i alle aldre. Uden deres medvirken var der ingen klubvirksomhed på Bornholm. Men også her oplever vi i kommunalbestyrelsen et øget pres på udgifterne. Nye, spændende idrætsgrene stiller krav om nye eller ændrede anlæg, og nedslidte haller og idrætsanlæg trænger til en gennemgribende vedligeholdelsesindsats, samtidig med at befolkningsunderlaget falder stærkt i disse år. Det bliver derfor nødvendigt at prioritere indsatsen og træffe nogle svære valg mellem bredde og elite, mellem kvantitet og kvalitet, mellem mangfoldighed og ensartethed samt mellem koncentration og spredning. På samme måde som der findes åbne biblioteker, vil vi arbejde for at udvide brugen af de mange faciliteter, som finansieres eller støttes af regionskommunen (idrætshaller mv.). Det er målet, at fastboende og turister kan booke baner i de perioder, hvor de ikke bruges af foreninger, skoler mv. Vi ønsker derudover at få mere rum og plads til uformelle idrætsaktiviteter i lokalområderne og i tilknytning til havet omkring Bornholm. 21

22 Der skal handling til... Det gør vi allerede (eksempler) Vi har øget indsatsen for at arbejde tværfagligt med gruppen af børn og voksne, som er nødt til at benytte sig af specialtilbud. På ældreområdet har kommunalbestyrelsen iværksat projektet Forenkling på vej, som handler om at fjerne unødvendig dokumentation og kontrol og give vores medarbejdere større frihed og arbejdsglæde for derigennem at øge den service, som borgerne oplever. Her arbejder vi desuden med hverdagsrehabilitering, som handler om at fastholde og styrke den ældres fysiske og sociale evner så den aldersbetingede svækkelse udskydes. Gennem at aktivere borgerens egne ressourcer bliver hans/hendes livskvalitet styrket, samtidig med at tidspunktet for, hvornår han/hun har brug for praktisk hjælp og personlig pleje, udskydes. For at understøtte ældre og handicappedes ret til at leve længst muligt i eget liv fokuserer vi på brug af nye løsninger, blandt andet ved hjælp af velfærdsteknologi. Formålet er dels at respektere den enkelte borgers livskvalitet og værdighed, dels at kunne frigøre ressourcer til omsorg og pleje. Længst muligt i eget liv bygger på den grundholdning, at man som menneske har et ønske om at tage hånd om sin egen tilværelse, træffe egne beslutninger og planlægge sit eget liv. På den måde fastholder man en ligeværdig tilværelse i samfundet. Alle regionskommunens medarbejdere arbejder målrettet med KRAMS-faktorerne, både i relation til arbejdspladsen og i relation til de borgere, de møder gennem arbejdet. Kultur er i sin natur mangeartet og uforudsigelig. Netop derfor er det vigtigt, at man ikke kun støtter det etablerede og eksisterende, men også sikrer at der er midler til nye initiativer og tiltag. Den nyoprettede lokalpulje kan blandt andet støtte kulturelle initiativer i lokalsamfundene. I de senere år har vi prioriteret tilgængeligheden til skovene og andre rekreative arealer højt, blandt andet ved at anlægge nye cykelveje, gang- og ridestier, baner til ridning, hundetræning og skydning, shelters, bålhytter, økobaser, fugletårne, parkerings- og toiletfaciliteter. Formålet er at give borgerne bedre muligheder for et aktivt fritids- og idrætsliv. Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan som det første skridt på vejen mod en helhedsorienteret indsats til fremme af en afbalanceret alkoholkultur. I en erkendelse af, at kommunen ikke kan klare opgaven alene, har kommunalbestyrelsen nedsat Bornholms Alkoholråd, der blandt andet skal koordinere indsatsen på området og styrke samarbejdet mellem de involverede parter. Der er indgået et formaliseret samarbejde mellem regionskommunen og Bornholms Idrætsråd om politikken for idrætsområdet og beslægtede områder. Både og -projektet er et kreativt og nytænkende udviklingsinitiativ for øens havne. Formålet er at udvikle havnemiljøerne ved både at styrke de eksisterende aktiviteter og samtidig udvide kredsen af brugere. Dette skal ske med udgangspunkt i en brugerdreven innovationsproces. Det betyder med andre ord, at det er øens borgere, der skal udvikle visionerne for fremtidens havn. Det handler om at gentænke havnene som 22

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 BILAG 1 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 Dette bilag indeholder teksten fra forslaget til Bornholms udviklingsplan. Billeder og figurer indgår ikke i bilaget her. Forslag til ændringer er fremhævet med gule

Læs mere

Udviklingsplanen og Redegørelse til kommuneplanstrategi 2011 kan ses på www.brk.dk/udviklingsplan og på www.plansystem.dk.

Udviklingsplanen og Redegørelse til kommuneplanstrategi 2011 kan ses på www.brk.dk/udviklingsplan og på www.plansystem.dk. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Bekendtgørelse vedr. kommuneplanstrategi 11. oktober 2012

Læs mere

Bornholms udviklingsplan 2012

Bornholms udviklingsplan 2012 Forslag til Bornholms udviklingsplan 2012 - Regional udviklingsplan - Kommuneplanstrategi - Agenda 21 Det er ikke den stærkeste af arterne, der overlever, heller ikke den mest intelligente, men den der

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Bornholms Udviklingsplan 2012

Bornholms Udviklingsplan 2012 ØKONOMI OG ANALYSE Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 1051 E-mail: oea@brk.dk CVR: 26-69-63-48 P-enhed: 1.003.307.214 www.brk.dk Til modtagere af forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere