Driftsstyring helt enkelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsstyring helt enkelt"

Transkript

1 DRIFTSSTYRING ARTIKEL Driftsstyring helt enkelt Artiklen er skrevet af Jan Erik Dahl

2

3 Mange organisationer og ledergrupper har i de senere år høstet solide gevinster ved at arbejde struktureret med driftsstyring både på operationelt og taktisk plan. For mange af de involverede ledere betyder dette dog også, at de pludseligt træder ud i en meget anderledes lederrolle, hvor de samtidigt konfronteres med en lang række nye metoder og værktøjer. Da det er lederne, som driver driftsstyringen, og dermed har nøglen til succes, så er det vigtigt, at ikke mindst lederne får den nødvendige støtte til at komme succesfuldt gennem denne transformation. Denne støtte skal komme fra driftsstyringsværktøjerne, som bør tage deres afsæt i den mere rationelle driftsstyringsteori og selve ledergerningen, som igen bør tage sit udgangspunkt i det humanistiske perspektiv. Eller sagt på en mere populær måde en balanceret tilgang hvor vi dyrker dygtige forretningsorienterede ledere af mennesker, som kan tilføre de rationelt velfunderede driftsstyringsværktøjer liv og intelligens. I denne artikel fokuseres på den rationelle del af driftsstyringsteorien, idet en del ledere synes, at det er svært at vælge imellem og anvende de mange forskellige driftsstyringsværktøjer. Derved risikerer man, at værktøjerne tager magten fra lederne i stedet for at understøtte lederne i deres gerning. Dette er meget uheldigt, ikke mindst fordi driftsstyring ikke behøver være specielt kompleks. Derfor introduceres driftsstyringssystemet i denne artikel, som et forsøg på at give ledere en enkel indgang til driftsstyringsteorien. Driftsstyring behøver ikke være komplekst Vi specialister har en tendens til at gøre driftsstyring mere komplekst end nødvendigt er. Et eksempel på dette er ukritiske henvisninger til det hav af forskellige værktøjskasser og værktøjer, som alle sammen kan hjælpe organisationens ledere i forhold til specifikke udfordringer i forbindelse med driftsstyring. Det er værktøjskasser, såsom: Supply Chain Management værktøjskassen hvor man blandt andet finder en række værktøjer til planlægning såsom Enterprise Resource Planning (ERP), Capacity Requirements Planning, Material Requirements Planning (MRP), Forecasting (Arnold et al, 2012). Policy Deployment værktøjskassen hvor man blandt andet finder en række forskellige værktøjer til udrulning og eksekvering af strategiske planer, målstyring m.m. (Dennis, 2006). Six Sigma værktøjskassen hvor man blandt andet finder en række værktøjer til professionalisering af forbedringsarbejdet (Gitlow et al, 2005). Listen af værktøjskasser og værktøjer er selvfølgeligt meget længere. Men pointen er, at det snarere er enkelhed og overblik frem for flere værktøjer, som lederne har brug for i forbindelse med driftsstyring. MÅL Planlægning (PLAN) Forbedring (ACT) Forventet resultat Udførelse (DO) Signifikant afvigelse Opfølging (CHECK) Figur 1: Driftsstyringssløjfen (PDCA) 3

4 Den enkle version af driftsstyring Driftsstyring har helt grundlæggende fokus på at understøtte organisationen i at opnå optimale forretningsmæssige resultater både på kort og langt sigt. I en rationel driftsstyringssammenhæng opnås dette som illustreret i driftsstyringssløjfen på figur 1 ved, at enhver leder forventes at have en plan for succesfuld målopfyldelse, som lederen løbende følger op på gennemførelsen af. Opfølgningen sætter lederen i stand til både at korrigere inden det er for sent, men også til at opsamle læring ud fra afvigelserne fra det forventede. De indbyggede korrektions- og læringsmekanismer gør, at driftsstyringssløjfen både understøtter bedre målopfyldelse på kort sigt, samt løbende forbedring på længere sigt. Virkemåden af driftsstyringssløjfen giver lederen adgang til tre rationelle driftsstyringselementer, nemlig: 1. Driftsplanlægning (Plan) 2. Driftsopfølgning (Check) 3. Driftsforbedring (Act)... mens udførelseselementet (Do) repræsenterer den udførende del af driften, og er dermed ikke et koordinerings- eller styringselement, Idéerne bag Plan Do Check Act (PDCA) mekanismen er bestemt ikke nye, idet mekanismen kan følges tilbage til Deming og hans mentor Shewart i starten af sidste århundrede, men også videre helt tilbage til Francis Bacon s teorier omkring Andre igen vil fremhæve, at der er tale om en rationel dobbelt læringsmekanisme, som bør tilskrives andre store tænkere helt tilbage til de gamle grækere. Men pointen er, at driftsstyringen grundlæggende set er baseret på en meget enkel, velafprøvet og bredt accepteret mekanisme. Driftsstyring i et lokalt driftsteam Driftsstyringssløjfen fungerer som en ganske udmærket forståelsesramme, når man beskæftiger sig med driftsstyring i et lokalt driftsteam. Her finder vi nemlig dagligdagens version af: Driftsplanlægning Driftsopfølgning Driftsforbedring som typisk har en kort dag-uge tidshorisont. Driftsstyringen tager her ofte form af visuelle standarder, såsom tavler og reoler, hvor de fælles planer for og status på succes fremgår. På figur 2 ses en driftsstyringstavle fra et Back-Office team i en finansiel virksomhed, hvor medarbejderne både står for behandling af en række sagslignende opgaver, og samtidig er i direkte kontakt med kunder via telefon og mail. Driftsplanlægningen på tavlen tager udgangspunkt i driftsteamets nuværende fælles driftsmodel eller bedste praksis, som er baseret på, at det bedste resultat opnås, hvis mest muligt af sagsbehandlingen afklares, mens man har kunden i telefonen. Derved forbedres kvaliteten af input til de sagsbehandlende medarbejdere, som driftsteamet i øvrigt tilstræber at beskytte mest muligt mod udefra kommende forstyrrelser i dagligdagen. Driftsstyringstavlen understøtter både driftsteamets daglige og ugentlige fordeling af opgaver og roller, samt synlig- Figur 2: Eksempel på driftsstyringstavle 4

5 gør forventninger og status i forhold til foventningerne, hvilket igen giver input til driftsteamets fælles forbedringsarbejde. Det er vigtigt, at forstå, at driftsstyringstavlen kun er et værktøj, som giver driftsteamet et sted at mødes omkring deres fælles driftsstyring dvs. driftsplanlægning, driftsopfølgning og driftsforbedring. Det er menneskene omkring tavlen, som skaber resultaterne ikke tavlen. Driftsstyringssystemer er også enkle En ting er at betragte et enkelt driftsteam, en anden ting er at betragte en hel organisation, som består af mange driftsteam. Her skal man både tage højde for, at hvert driftsteam har en lokal driftsstyringssløjfe, samt at der også foregår driftsstyring på tværs af de enkelte driftsteams. Dette omtales i litteraturen, som koncentrisk PDCA Dennis, 2005), der er en illustration af, hvorledes man kan tale om driftsstyring både på afdelingsniveau og på virksomhedsniveau. Dette kan være vanskeligt at forestille sig i praksis, hvorfor vi har udviklet driftsstyringssystemet, som fremgår af figur 3. Driftsstyringssystemets opbygning kort og godt Inden vi kaster os ud i virkemåden af driftsstyringssystemet, så lad os kort diskutere opbygningen og de enkelte elementer. Driftsstyringssystemet er opbygget omkring to dimensioner, nemlig en vertikal, som repræsenterer den organisatoriske dimension, og en horisontal, som repræsenterer lederens tre rationelle driftsstyringselementer i form af søjlerne fra driftsstyringssløjfen på figur 1. På toppen af driftsstyringssystemet finder vi Operations Strategien, som sætter den fælles retning for, hvordan Operations skal agere og udvikle sig for at sikre leverancerne i samspil med Markedssiden af strategien. Operations Strategi 3 5 år Taktisk driftsstyring Styrende niveau Eksekverende niveau Lokal driftsstyring Direktører Driftschefer Driftsledere Velfungerende lokale teams Planlægning Planlægning Planlægning Planlægning 3 18 måneder 1 3 måneder Uge måned Dag uge Opfølgning Opfølgning Opfølgning Opfølgning Forbedring Forbedring Forbedring Forbedring Portefølje af forbedringsprojekter Portefølje af lokale forbedringsprojekter Forbedringsindsats Figur 3: Driftsstyringssystemet (egen fremstilling) 5

6 Under det strategiske niveau finder vi det styrende niveau, hvor den tværgående taktiske driftsstyring og koordinering gennemføres. Det er via den taktiske driftsstyring, at de fælles planer, politikker, standarder og strategiske mål m.m. koordineres og udrulles på tværs af organisationen, Imai (1997). Den taktiske driftsstyring sker typisk med stigende tidshorisont efterhånden, som man bevæger sig op gennem lederlagene i driftsstyringssystemet. Populært sagt så er det i den taktiske driftsstyring, man finder driftsstyringen med den tværfunktionelle koordinering og det lange udviklingslys. Nederst i driftsstyringssystemet finder vi det eksekverende niveau med den lokale driftsstyring. Det er her de før omtalte driftsteams, bestående af driftsledere og driftsmedarbejdere, sikrer den daglige og ugentlige leverance til kunderne i organisationens forskellige driftsmiljøer. Medarbejdernes tætte kontakt til produkter og ofte kunderne, giver driftsmedarbejderne en unik indsigt i de lokale forhold og de lokale driftsstandarder. Derfor er det vigtigt, at man højere oppe i driftsstyringssystemet sikrer gode rammer og støtte omkring driftsteamene, således at de fleksibelt kan møde kundens behov i det daglige, samt bruge deres erfaringer til at forbedre de lokale driftsstandarder. Netop balancen mellem den taktiske driftsstyring og den eksekverende driftsstyring er central for et velfungerende driftsstyringssystem. Denne vigtige balance mellem respekten for de fælles elementer fra de Top Down -styrende niveauer og respekten for lokal Bottom Up -involvering og råderet i det eksekverende niveau fremhæves af de to trekanter i driftsstyringssystemet, Imai (1997). Driftsstyringssystemet i praksis Når man arbejder med driftsstyringssystemet i praksis, så er det som nævnt vigtigt, at opnå en passende balance mellem de to trekanter i form af den taktiske driftsstyring og den lokale driftsstyring på det eksekverende niveau. Årsagen til dette er, at uden effektiv lokal eksekvering, så bliver selv de bedste planer ikke til noget, og uden en fælles koordinering, så risikerer vi at løbe i forskellige retninger og ende med at modarbejde hinanden. Vi har allerede diskuteret den lokale driftsstyring, så herunder vil vi fokusere på den taktiske driftsstyring mellem Operations Strategien og det lokale driftsteam. Et karakteristika ved den taktiske driftsstyring er, at den foregår med forskellige tidshorisonter, på mange forskellige ledelsesmæssige niveauer i organisationen. Dette betyder, at der i modsætning til det lokale driftsteam ikke er tale om en specifik driftsstyringstavle, men i stedet for en lang række forskellige styrings- og forbedringsindsatser, som akkumuleret skaber den samlede taktiske driftsstyring i organisationen. Den taktiske driftsstyring er således i praksis fordelt ud til en række større eller mindre grupperinger af ledere forskellige steder og på forskellige niveauer i organisationen. Dette betyder, at driftschefer må tage en mere organisk og systemisk tilgang, når de arbejder med organisationens taktiske driftsstyring. I praksis behøver dette dog ikke være specielt vanskeligt, idet driftsstyringssystemet giver det nødvendige overblik til, at driftscheferne kan begynde at diskutere, hvilke beslutninger og indsatser, som hører til på hvilket niveau i organisationen. På denne måde giver driftsstyringssystemet et godt udgangspunkt for diskussioner af, hvilke værktøjskasser og styringsstrukturer, som driftscheferne har behov for at skabe. Et basalt skelet som understøtter organisationens behov for driftsstyring både på kort og langt sigt. At taktisk driftsstyring ikke behøver være komplekst, kan illustreres med et eksempel fra en Borgerservice med 4 selvstændige driftsteams (Bolig, Opkrævning/ Skat, Familie & Pensionister) med hver deres driftsleder. Driftschefen oplevede, at sæsonudsving gjorde, at de enkelte driftsteams på bestemte tidspunkter af året typisk opbyggede store efterslæb, hvilket både skabte problemer i forhold til kommunens borgere, en del merarbejde og belastede medarbejderne i området. Udfordringerne blev forstærket af, at de enkelte driftsteams var sårbare over for sygdom og anden fravær, hvilket ofte faldt sammen med perioderne med 6

7 stor belastning i driftsteamet. Det var dog interessant, at sæsonudsvingene for alle 4 driftsteams tilsammen var rimeligt jævnt fordelt ud over hele året. Dette betød i praksis, at der altid burde være tilstrækkelige ressourcer på området. Den enkle løsning bestod i at flytte opgaveog kapacitetsstyringen op under driftschefen. De komplekse opgaver forblev hos specialisterne i driftsteamene, mens en række af de enkelte opgaver, som alle let kunne løses, blev gjort til fælles opgaver, såsom kørekort, pas, telefonvagt etc. Herved kunne disse opgaver bruges til at udjævne belastningen mellem driftsteamene. Tilsvarende blev der også iværksat rotationstræning mellem driftsteamene, så man på sigt kunne begynde at tilføre de hårdest belastede driftsteam flere hænder. Den lokale driftsstyring foregik fortsat ude i de lokale driftsteams under de lokale driftsledere. Forskellen var, at driftschefen ved at flytte opgave- og kapacitetsstyringen op i ledergruppen, overtog ansvaret for at skabe en rimelig balance mellem opgaver og ressourcer, således at de enkelte driftsteams fik mere stabile rammer at performe inden for. I andre organisationer vælger man, at sæsonudsving i belastninger skal kompenseres endnu højere oppe i organisationen, som regel ved at direktørniveauet fra Operations og Salgsorganisationerne mødes omkring et Forecast, der typisk rækker 3-18 måneder ud i fremtiden. Denne tidshorisont gør det muligt for cheferne i organisationen at iværksætte de nødvendige indsatser i god tid inden variationerne forventes at ramme driftsteamene. Det kan være indsatser i forhold til bemanding, såsom ansættelser, kompetenceudvikling eller ferieplanlægning. Men også andre indsatser, såsom optimeringsprojekter, outsourcing eller salgskampagner i Salgsorganisationen vil typisk kunne gennemføres inden or en tidshorisont på 3-18 måneder. I denne situation giver Sales & Operations Planning værktøjskassen lederne en række velegnede værktøjer, når de arbejder med at forbedre denne del af det taktiske driftsstyringssystem. Hvor ovenstående eksempler tager udgangspunkt i to forskellige niveauer af planlægningssøjlen, så oplever man tilsvarende overskuelige diskussioner, hvis man for eksempel tager udgangspunkt i udfordringer fra opfølgningssøjlen eller forbedringssøjlen eller sågar tværgående udfordringer. Alt i alt så understreger dette endnu engang den systemiske tilgang til den taktiske driftsstyring, hvor man ved at forbedre enkelte svage elementer i systemet påvirker og forbedrer hele driftsstyringssystemet. Opsummering Forhåbentligt har denne artikel skabt det lovede enkle overblik over driftsstyringssystemet, som kan anvendes i forhold til egen driftsstyring hjemme i egen organisation. Men med det sagt, så skal her som afslutning suppleres med et par praktiske tips baseret på egne erfaringer fra driftsstyringsrejsen: 1. Gør din driftsstyring enkel Ellers virker den ikke i en kompleks verden Less is more. 2. Gør din driftsstyring levende Driftsstyring drives af dygtige ledere sammen med medarbejdere døde uintelligente værktøjer må ikke komme i vejen for deres og dermed organisationens udvikling. 3. Balancér indsatserne Arbejd både med den lokale driftsstyring og den taktiske driftsstyring ellers risikerer man at skabe ikke holdbar handling uden retning eller retning uden handling. 4. Kig efter nye potentialer nye steder i driftsstyringssystemet Ellers ender I bare med at gøre mere af det, I allerede er gode til så kig efter de svage led i jeres driftsstyringssystem. 5. Driftsstyring skaber mærkbar og målbar effekt hver 3. måned Hvis ikke dette er tilfældet, så tag en snak med den ansvarlige leder om elementerne i driftsstyringsloopet. Svarene vil fortælle dig, hvorfor den nuværende driftsstyring ikke virker. Så god fornøjelse på driftsstyringsrejsen erfaringerne fra en række store virksomheder og organisationer viser, at der er rigtig meget at hente for både jeres kunder, jeres medarbejdere, jeres ledere og jeres virksomhed. 7

8 Litteratur Introduction to Materials Management J.R. Tony Arnold, Stephen N. Chapman & Lloyd M. Clive, th edition, Prentice Hall Getting the Right Things Done: A Leader s Guide to Planning and Execution Pascal Dennis, December 2006 Lean Enterprise Institute Andy & Me: Crisis & Transformation on the Lean Journey Pascal Dennis, 2005 Productivity Press Six Sigma for Green Belts and Champions: Foundations, DMAIC, Tools, Cases, and Certification Howard S. Gitlow & David M. Levine, 2005 Pearson Education Inc. Gemba Kaizen: A Commonsense, Low-Cost Approach to Management Masaaki Imai, 1997 McGraw-Hill 8

9

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Relationel Koordinering - CSSM

Relationel Koordinering - CSSM Relationel Koordinering - CSSM CSSM - organisering Frederikshavn kommune CSSM organisering siden 2010 Formål: styrke samarbejdet - bedre kommunikation bevare høj faglighed. Side 2 1 Indførelse af RK Baggrund

Læs mere

Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel

Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel Seniorkonsulent Jan Erik Dahl,, og seniorkonsulent, Six Sigma Master Black Belt Thomas Lauridsen, De fleste danske virksomheder har de

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen 31-01-2014 side 2 Hvorfor samarbejde på tværs? 31-01-2014 side 3 Hvorfor samarbejde på tværs?

Læs mere

Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012

Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012 Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012 Disposition Hvorfor er PA vigtigt? Perspektiver på den politiske beslutningsproces Interne udfordringer i PA-arbejdet Hvordan opfatter

Læs mere

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt Kære ledelseskolleger Må jeg spørge jer om noget? Hvor mange tryksår havde I i jeres

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Figur 2.1.2-1 LEDERSKABET ER. skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem

Figur 2.1.2-1 LEDERSKABET ER. skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem LEDERSKABET ER skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem produktivt arbejde, transformationer og vækst. Figur 2.1.2-1 LOYALITETENS

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Effektive ledergrupper

Effektive ledergrupper Effektive ledergrupper Kort præsentation af Claus Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling indenfor ledelses- og organisationspsykologi, dels som lektor og professor ansat på Aalborg

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Driftsledelse på ældreområdet - at effektivisere, skabe inspiration i organisationen og levere den rette kvalitet til borgerne samtidig!

Driftsledelse på ældreområdet - at effektivisere, skabe inspiration i organisationen og levere den rette kvalitet til borgerne samtidig! SCA Lederseminar d. 8 november 2010 Driftsledelse på ældreområdet - at effektivisere, skabe inspiration i organisationen og levere den rette kvalitet til borgerne samtidig! Pitstop: At skabe VÆRDI At levere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

God økonomistyring -koncept og værktøj. v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen

God økonomistyring -koncept og værktøj. v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen God økonomistyring -koncept og værktøj v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen Disposition Hvad er økonomistyring Hovedbudskaberne i koncept og værktøj Hvad måler værktøjet, og hvordan bliver I målt

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

UDFORDRINGER VED AT ARBEJDE MED SUNDHED PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGERNE. Niels Sandø. Projektleder Center for Forebyggelse 15.

UDFORDRINGER VED AT ARBEJDE MED SUNDHED PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGERNE. Niels Sandø. Projektleder Center for Forebyggelse 15. UDFORDRINGER VED AT ARBEJDE MED SUNDHED PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGERNE Niels Sandø Projektleder Center for Forebyggelse 15. marts 2010 Baggrund Projekt om strukturel forebyggelse på tværs af kommunale forvaltninger

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU?

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? GRATIS HR & GRATIS HR & LEDELSESTILBUD LEDELSESTILBUD HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? INSPIRATION TIL GOD PERSONALE LEDELSE HVAD MÅ DU..? Ifølge loven og reglerne.. HVAD KAN DU? Den gode måde at drive ledelse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde

Haabendal Management Løbende forbedringer i øjenhøjde Eksempler på typiske forløb fra den seneste periode. Haabendal management har bred erfaring indenfor optimerings- og udviklingsforløb. Nedenfor kan ses typiske forløb fra den seneste periode. På baggrund

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Ledelse og strategiimplementering

Ledelse og strategiimplementering Ledelse og strategiimplementering Hvorfor er det så svært? IDA den 27. september 2013 2 I vores bog Strategiimplementering- Værktøjskassen har vi lavet en samlet beskrivelse af HVORDAN man gennemfører

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Det kræver en effektiv marketingorganisation i dag!

Det kræver en effektiv marketingorganisation i dag! Det kræver en effektiv marketingorganisation i dag! Den mest konstante faktor for marketinglederen i dag er konstant adressering af forandring! Det gælder i en sådan grad at Marketing, sammen med IT, er

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Lean Six Sigma Yellow Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Yellow Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig der har lyst til at få indsigt i tankerne bag Lean Six Sigma samt de muligheder, der ligger i projektmetoden DMAIC. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma giver dig indsigt i tankerne bag

Læs mere

Uendelighedsprincippet (4F)

Uendelighedsprincippet (4F) Uendelighedsprincippet (4F) 1 1 Find 3 Forbedre Nu situationen Forbedringsfase 4 Fasthold 2 Fokuser 2 1 Find Hvilke metoder kan bruges til at finde potentielle effektiviseringsmuligheder? Eksempler på

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

POTENTIALELEDELSE. Søren Barlebo Rasmussen

POTENTIALELEDELSE. Søren Barlebo Rasmussen POTENTIALELEDELSE Søren Barlebo Rasmussen Velfærdstatens udvikling Ressourcekurven knækker! Vækstdagsordenen i den offentlige sektor er afløst af stagnation. Internationalt konkurrencepres I dag Forventninger

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere