TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2"

Transkript

1 TRANSPORT

2 HOVEDSTADENSREGIONEN TEMANOTAT OM TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Forord 2 2 Sammenfatning 2 3 Transportsektoren med et væsentligt energiforbrug Trafikken i Region Hovedstaden Eksisterende initiativer og tiltag i regionen Energistyrelsens fremskrivning af energiforbruget for vejtransport Energiforbrug i Region Hovedstaden 11 4 Rammevilkår for transportsektoren Iblandingskrav i benzin/diesel Afgiftsregimerne for transportmidlerne og konventionelle hhv. alternative drivmidler Region H og KKR aftaler inden for transport 16 5 Energibesparelser i transportsektoren Hvad kan de enkelte kommuner gøre Hvad kan kommunerne gøre i fællesskab Hvad kan regionen gøre Hvad er nationalt 24 6 Referencer 26 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 01 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT OLEK/MHAN/JEE OLEK EBE

3 2/26 ENERGI PÅ TVÆRS 1 Forord Dette notat giver en bred beskrivelse og diskussion af temaet energibesparelser på transportområdet. Formålet er at give et overblik over, hvilke udfordringer der er i forhold til den rolle, energibesparelser på transportområdet kan/skal spille for at realisere målsætningen om et energisystem basseret 100 % på vedvarende energi i 2050 samt hvilke virkemidler der er i spil for at nå disse mål. Notatet stiler mod at forberede parterne i projektet Energi på tværs på en diskussion af problemstillingerne, den rolle emnet spiller i det samlede energisystem og forslag til handlinger som kan indgå i det videre arbejde. Dette omfatter en vurdering af, hvor der primært kan sættes ind, dvs. de store nødvendige tiltag/ændringer i forhold til i dag. Indledningsvist beskrives transportsektorens energiforbrug i dag og frem til Herefter beskrives de rammevilkår, som er gældende for transportenergi, og hvilke aftaler der eksisterer i hovedstadsregionen for energibesparelser på transportområdet. Endeligt beskrives de virkemidler som kan tages i brug for at opnå energibesparelser på transportområdet. I projektet Energi på tværs er udarbejdet en række temanotater: Temanotat energibesparelser Temanotat transport Temanotat affald Temanotat varmeforsyning 2 Sammenfatning Transportenergiforbruget i Danmark og hovedstadsregionen Transportsektoren står for en stor andel af det samlede energiforbrug i Danmark. Der er dog store regionale forskelle, og i hovedstadsregionen er der væsentlig mindre transport sammenlignet med de øvrige regioner. Den individuelle transport med personbil står for den væsentligste del af transportenergiforbruget, men er samtidig den sværeste del af transporten at ændre på. I Energistyrelsens fremskrivningen af transporten forventes samlet et fald i transportenergiforbruget. Det er resultatet af mere energieffektive køretøjer, skifte til dieselbiler og elbiler. Effekten mindskes dog af, at der samtidig forventes vækst i transportefterspørgslen. Eksisterende rammer For at imødekomme målsætningen om et lavere energiforbrug i transportsektoren er der allerede nu igangsat initiativer for besparelser både regionalt og nationalt. De eksisterende rammer omfatter regulering fra EU, nationale retningslinjer og regler og aftaler på regionalt niveau mellem Region Hovedstaden og kommunerne i KKR. Den nationale og internationale regulering vedrører standarder og økonomiske virkemidler, der har vist sig at være blandt de mest effektive til at ændre på transportenergiforbruget og tilhørende CO₂-emissioner.

4 TEMANOTAT OM TRANSPORT 3/26 Virkemidler til et mindsket transportenergiforbrug De eksisterende rammer skal suppleres med flere virkemidler, hvis målsætningen om en fossilfri transportsektor i 2050 skal nås. Vi identificerer derfor en række virkemidler, som kan være med til at mindske transportenergiforbruget. Virkemidlerne inddeles i fire grupper: Reduktion i efterspørgslen (efter transport eller efter transportenergi) Mere effektiv transport (herunder transportmiddelskifte) Skift i transportenergikilde Teknologiske ændringer Langt de fleste virkemidler findes under skift i transportenergikilde. Virkemidlernes karaktér varierer både i forhold til, hvem der kan implementere dem, hvor let det vil være og hvor stort et udbytte, der kan opnås heraf. Nationale virkemidler Kommunale og regionale virkemidler De mest effektive virkemidler er erfaringsmæssigt dem, hvor trafikanten opnår en økonomisk gevinst ved at agere anderledes. De fleste af de økonomiske virkemidler er forbeholdt de nationale myndigheder, og involverer eksempelvis regulering og afgifter på vejbenyttelse. Kommunerne kan dog også påvirke trafikanternes valg gennem eksempelvis adfærdskampagner eller gennem deres interne trafik- og byplanlægning, så trafikanterne vælger enten cykler eller den offentlige transport frem for egen bil. Samarbejder kommunerne på tværs omkring trafik- og byplanlægningen, vil gevinsten på transportenergibesparelser øges. Kommunerne har desuden mulighed for at indgå i partnerskaber med virksomheder i området, og oplyse og hjælpe dem med at afdække potentielle gevinster gennem transportenergibesparelser. Kommunerne og regionen kan i fællesskab gøre alternativerne til personbilerne mere attraktive gennem påvirkning på de kollektive transportudbud eksempelvis reducere taksten, øge frekvensen eller planlægning af ruten. Kommunerne og regionen kan desuden påvirke transportenergiforbruget i den kollektive trafik ved at kræve at busser kører på energibesparende drivmidler. Tværministerielt arbejde Der pågår arbejde i en tværministeriel arbejdsgruppe på at vurdere, hvilke virkemidler, der er effektive og mest økonomiske mest fordelagtige at tage i brug i forhold til at reducere CO₂ emissionerne fra transportsektoren. Informationerne fra dette arbejde har ikke været tilgængelige til at lave rapporten her. Der findes ikke mange kilder til vurdering af effekterne af de enkelte tiltag. 3 Transportsektoren med et væsentligt energiforbrug Vejtransport står for den største del af transportenergiforbruget Transportsektorens energiforbrug udgør i dag ca. 1/3 af det endelige energiforbrug i Danmark og baserer sig primært på fossile brændsler. Hovedparten af energiforbruget anvendes til vejtransporten (ca. 75 %), mens det resterende fordeler sig på luftfart, jernbaner, søfart og forsvaret. Personbiler står for ca. 57 % af CO₂-

5 4/26 ENERGI PÅ TVÆRS emissionen fra vejtransporten, mens varebiler og lastbiler står for ca. 37 %, og busser og motorcykler står for de sidste 6 %. 1 Efterspørgslen efter transport udvikler sig hurtigt i takt med at vi bliver rigere og rigere. En tommelfingerregel siger, at væksten i trafikken og væksten i BNP følges ad. Det betyder også, at energiforbruget fra transport og de tilhørende CO₂ emissioner fortsat vil stige, medmindre der gøres noget for at bremse denne udvikling. 2 Gennemførte tiltag for reduktion af CO₂ En række tiltag har allerede medvirket til at reducere CO₂-udledningen. Virkemidlerne hertil har eksempelvis været en omlægning af bilbeskatningen, så miljø- og energirigtige biler favoriseres, krav om iblanding af biobrændstoffer (se også kapitel 4.1) og den teknologiske udvikling for konventionelle biler som følge af skrappere EU-krav. 3 Derudover er der også lavet en række tiltag til at reducere efterspørgslen efter transport; bl.a. ved at øge parkeringsafgifter i byerne, gøre alternativerne til kørsel i bil bedre, herunder forbedre den kollektive transport og forholdene på cykelstierne samt fremme hjemmearbejde. 3.1 Trafikken i hovedstadsregionen Der er store regionale forskelle i efterspørgslen efter transport, ligesom der også er forskelle på de enkelte kommuner inden for en bestemt region. Mindre transport i hovedstadsregionen Opdeles transporten på regionniveau fremgår det, at der i hovedstadsregionen samlet set er væsentligt mindre transport end i de resterende regioner, ligesom der også er en større andel af kollektiv transport via tog samt mere cykel og gang sammenlignet med de øvrige regioner. Se Figur 3-1. Set per indbygger har hovedstadsregionen derfor et meget lavere energiforbrug per person. 1 Regeringens Klimaplan, Der kan være lokale forskelle i væksten eller forskelle inden for en kortere tidsperiode, men på den lange bane vil væksten følges ad på nationalt plan. 3 Regeringens Klimaplan, 2013

6 Mio. km TEMANOTAT OM TRANSPORT 5/26 Figur 3-1 Persontrafikken i regionerne efter transportmiddel Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Andet Cykel Gang Kollektiv bus Personbil passager Personbilfører Tog Kilde: DTU Transport (2014) Transportvaneundersøgelsen. Hovedstadsregionen er ikke en udpræget industriregion. Det er kun ca. 14% af godstransporterne med lastbil, der enten starter eller slutter i regionen (cirka 31 % af landets befolkning bor i hovedstadsregionen). Region Hovedstaden fik i 2013 udarbejdet en opgørelse af trafikken og de tilhørende CO₂-emissioner i regionen. 4 I denne fremskrivning blev det vurderet, at der i hovedstadsregionen ikke vil ske nogen større ændring i forholdet mellem individuel og kollektiv transport i hverken 2020 eller 2030, jf. Figur 3-2. Samlet forventes en stigning i trafikken, men samtidig forbedres køretøjernes energieffektivitet, ligesom der forventes et skift til flere elbiler. Regions Hovedstadens trafikarbejde Trafikarbejdet (antallet af køretøjskilometer) sker primært som biltrafik. Selvom kollektiv transport udgør en større andel af trafikken i regionen end i resten af landet, er det relativt få kilometer, som tog og busser gennemfører. Det er væsentligt at holde sig for øje, når der ses på, hvordan ændringer i f.eks. den kollektive transport eller i cykeltrafikken kan influere på det overordnede energiforbrug. 4 "Vurdering af trafikstrømme og CO₂-udslip år 2030", COWI for Region Hovedstaden, 2013

7 Trafikarbejde (mio. km) 6/26 ENERGI PÅ TVÆRS Figur 3-2 Udviklingen i trafikarbejdet i hovedstadsregionen Kilde: "Vurdering af trafikstrømme og CO₂-udslip år 2030", COWI for Region Hovedstaden, 2013 Pendling i regionen Pendlingen ind til regionen fortsætter med at vokse. Der er fortsat vækst i antallet af arbejdspladser, der placeres i regionen, og der er en generel tendens til længere og længere pendlingsafstande. Det er særligt centralkommunerne og de Københavnske vestegnskommuner (f.eks. Glostrup, Høje Taastrup, Ballerup og Albertslund), der har et stort overskud af arbejdspladser, og pendlingen sker i større og større grad til de store erhvervsområder i kommunerne langs med Ring 3 korridoren. Selvom en del af de voksende erhvervsområder ligger i kommuner, hvor der er god adgang til tog eller S-tog, ligger en del af de nye erhvervsområder ikke stationsnært, og det er ikke altid at den kollektive betjening til områderne er god. Resultatet er, at en stor andel af ind-pendlingen sker med personbil. 3.2 Eksisterende initiativer og tiltag i regionen Der gøres en målrettet indsats for at flytte den individuelle transport herunder især transport i personbiler over i den kollektive transport, men der skal der meget til, før det for alvor er udslagsgivende i balanceforholdet mellem individuel og kollektiv transport. Virkemidler er dyre og mange har lille effekt Projekter i regionen Der findes flere virkemidler, som kan flytte trafikanterne fra den individuelle til den kollektive transport, jf. kapitel 5, men det er både svært og dyrt. Eksempelvis har trafikmodelberegninger på den nye metro city-ring, der vil koste omkring 14,7 mia. kr., vist, at der vil være ca påstigere i døgnet. Dette svarer til passagertallet i den nuværende metro. Hovedparten af disse passagerer vil komme fra eksisterende kollektiv transport. Kun ca. en fjerdedel vil være nye rejsende, og kun ca. 10 % vil være bilister. Set i forhold til reduktionen i biltrafikken er der fundet en gennemsnitlig reduktion i biltrafikken på ca. 1 % i søsnittet rundt om København. I det hele taget er der lavet flere større projekter til forbedring af den kollektive transport i regionen gennem de senere årtier. Kernen i systemet er S-togsnettet, der dels er udvidet og dels suppleret med metroen. Dertil er der lavet forbedringer

8 TEMANOTAT OM TRANSPORT 7/26 på flere hurtigbusnet som f.eks. S-busserne, R-busserne og særlige busbaner. Generelt giver hvert enkelt af disse tiltag ikke store effekter i form af overflytning af bilister, men de samlede forbedringer har haft en vis effekt på antallet af kollektive brugere. Fokus på cykeltrafik Fokus på elbiler Den grønne forsøgspulje Fortsat stigning i trafikken Der har i regionen været et fortsat stort fokus på cykeltrafik. Mange kommuner i regionen har udbygget cykelstinettet og lavet flere tiltag, der gør det nemmere at være cyklist også i forbindelse med omstigning til kollektiv transport. Som en stor tværgående satsning er supercyklestinettet effektivt i forhold til at øge antallet af cyklister. Regionen har sat sig i spidsen for den fælles elbilstrategi, der bl.a. skal lede til, at minimum 25 % af de offentlige bilflåder i regionens kommuner og hospitaler samt regionens egne biler kører på el i 2025 (se mere i afsnit 4.3). Trafikstyrelsen har via sit Center for Grøn Transport og den grønne forsøgspulje støttet flere projekter i regionen med henblik på at flytte transporten, så den leder til mindre CO₂-udledning. Puljen har bl.a. støttet flere projekter med alternative drivmidler (gas, brint og el) i både personbiler og til den tunge transport. Kommunerne har i mange tilfælde været initiativtagere til disse projekter f.eks. el-renovationsbil i Frederiksberg, mobilitetsplanlægning via Formel M projektet, brint- og elbiler i Københavns Kommune og Movias forsøg med el-, gas- og hybridbusser i København. Dertil har Energistyrelsen også haft puljer til at støtte analyser af elbiler samt støtte til partnerskaber omkring elbiler, gas-køretøjer og brint-teknologi, hvor nogle af de støttede projekter ligger i hovedstadsregionen. På trods af de forskellige tiltag og initiativer der har været gennemført, er der stadig stigninger i trafik, energiforbrug og CO₂-emissioner. Uden yderligere initiativer viser bl.a. analysen for hovedstadsregionen en fortsat vækst i trafikken og CO₂emissionerne. Energistyrelsen har ligeledes lavet en fremskrivning af energiforbruget. Denne fremskrivning gennemgås i afsnit 3.3. Lille fald i vejtransportens energiforbrug frem mod Energistyrelsens fremskrivning af energiforbruget for vejtransport Energistyrelsen har fremskrevet energiforbruget til transport for hele Danmark, og opgør det forventede energiforbrug frem mod 2025 fordelt på vejtransport, jernbaner, luftfart, søfart og forsvaret. Opgørelsen viser et lille fald i det samlede forventede energiforbrug til transport, jf. Figur 3-3. Ses der isoleret på vejtransporten, forventes et lidt større fald, hvilket primært skyldes, at personbilstrafikken bliver mere effektiv, og vi i større grad skifter til dieselbiler. Dieselbiler har en lidt større energieffektivitet, og vil derfor betyde mindre energiforbrug til at udføre den samme mængde transport. Elbiler er kun marginalt inddraget i Energistyrelsens fremskrivning.

9 8/26 ENERGI PÅ TVÆRS Figur 3-3 Energiforbruget til transport, , (PJ) Kilde: Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2014, Energistyrelsen Trafikarbejdet stiger Energiforbruget til vejtransporten er fremskrevet på baggrund af trafikarbejde estimeret ved Landstrafikmodellen. 5 Frem mod 2025 forventes trafikarbejdet at stige for både person- og godstransport, jf. Figur 3-4, men ellers er fremskrivningen udtryk for en såkaldt "frozen policy" tilgang. Figur 3-4 Udviklingen i vejtransportens trafikarbejde, 2000=100 Kilde: Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2014, Energistyrelsen Udviklingen i energiforbruget til transport i Figur 3-3 dækker derfor over to modsatrettede effekter: 1 Stigende trafikarbejde, som isoleret set fører til øget energiforbrug 2 Mere effektive person- og varebiler, som isoleret set fører til et mindsket energiforbrug. 5 Landstrafikmodellen er en model, der er under udvikling af DTU Transport. Beregningerne er foretaget på en foreløbig version. Modellen er endnu ikke færdigudviklet og det er derfor ikke muligt at benytte modellen til en fremskrivning for Region Hovedstaden. Analysen foretaget for Energistyrelsen har været en særlig kørsel baseret på en tidlig version af modellen.

10 TEMANOTAT OM TRANSPORT 9/26 Den dominerende effekt forventes at være en mere effektiv persontrafik, hvorved energiforbruget til vejtransport falder. Fald i benzinforbrug og stigning i forbrug af biobrændsler Ud over en mere effektiv persontrafik, 6 og dermed et fald i brændstofforbruget, ændrer forholdet mellem forbruget af de forskellige brændsler sig også. Især forventes et fald i forbruget af benzin frem mod 2025, mens der forventes en stigning i anvendelsen af biobrændstoffer, jf. Figur 3-5. Denne stigning er forudsat af en stigning i iblandingskravet fra 5,75 % til 10 % i Se mere herom i kapitel 4.1. El til vejtransport forventes i fremskrivningen kun at udgøre en beskeden del af energiforbruget i Figur 3-5 Vejtransportens energiforbrug fordelt på brændsler, PJ Kilde: Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2014, Energistyrelsen Mere effektive person- og varebiler Energistyrelsen opgør transportenergiforbruget fordelt på typer af køretøjer. Som nævnt ovenfor forventes person- og varebiltrafikken at blive mere energieffektiv. Energieffektiviteten for busser, motorcykler og lastbiler antages at være uændret, jf. Figur Effektiviteten fremkommer primært pga. EU's krav om at bilproducenterne nedsætter CO₂-emissionerne per km i de nye biler. For at nå de gradvist skrappere krav, udvikler producenterne også mere energieffektive biler. Den anden væsentlig effekt er at danskerne pga. afgiftssystemet og stigende oliepriser køber relativt mere energieffektive biler. 7 Denne antagelse skyldes afgiftsfritagelsen for elbiler udløber med udgangen af 2015, og det antages derfor at bestanden af elbiler forbliver konstant herefter.

11 10/26 ENERGI PÅ TVÆRS Figur 3-6 Vejtransportens energiforbrug fordelt på køretøjer, PJ Kilde: Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2014, Energistyrelsen Energistyrelsens energiscenarier Energistyrelsen har endvidere udarbejdet forskellige energiscenarier for det fremtidige energiforbrug. Der er udarbejdet fire hovedscenarier (Vindscenariet, Bioscenariet, Bio+ scenariet, brintscenariet) og et fossilt scenarie. Scenarierne omfatter også transporten. De mest centrale elementer i scenarierne i relation til transport, er: Andelen af biobrændstoffer. I scenarierne, der øger anvendelsen af biobrændstoffer, har det en væsentlig betydning, da transport vil beslaglægge store andele af biobrændstofferne. I de fleste scenarier vil særligt den tunge del af transporten bruge biobrændstoffer. Andelen af elbiler i bilparken. Der forudsættes bl.a. at elbilerne, der kommer på markedet i fremtiden kan opfylde brugernes behov fsva. rækkevidde og økonomi. Særligt i vindscenariet vil der være et massivt skifte til el i transportsektoren. Sammensætningen af den fremtidige transport og biobrændstoffabrikker er valgt ud fra følgende hovedprincipper i 2050: Alle scenarier: Først dækkes flytransportens forbrug, idet dette kun kan gøres på én fossilfri måde nemlig ved produktion af biokerosen. Biokerosenproduktionen giver en vis sideproduktion af benzin og biodiesel, der anvendes i hhv. personbiler og lastbiler. Skibstrafikken forsynes med biodiesel og en smule gas (SNG). Lastbiltrafik dækkes af biodiesel og gas (SNG). Vindscenariet: Der bruges brint i biokerosen og dieselproduktionen og brint til opgradering af biogas til SNG. En stor del af personbilerne antages at køre på el for at holde bioenergiforbruget nede. Biomassescenariet: En stor del af personbilerne antages at køre på el for at holde bioenergiforbruget nede. Biogassen opgraderes til SNG, men uden brint. Der anvendes ingen brint i transport og biobrændstoffabrikker. Bio+ scenariet: Næsten ingen elbiler og ingen brint. Transporten baseres på biodiesel og bioethanol, hvoraf det meste importeres. Hertil kommer gas (SNG). Biogassen opgraderes til SNG, men uden brint.

12 TEMANOTAT OM TRANSPORT 11/26 Brintscenariet: Der bruges brint i kerosen- og dieselproduktionen og brint til opgradering af biogas til SNG. Brint anvendes derudover i betydeligt omfang til transport. En stor del af personbilerne antages at køre på el for at holde bioenergiforbruget nede. Det fossile scenarie: En stor del af personbilerne antages at køre på el, fordi det er økonomisk fordelagtigt. Resten af transporten kører på fossile brændsler (diesel, benzin, naturgas). På det mellemlange sigte er der i et 2035 scenarie udpeget stadier på vej til ovennævnte 2050 scenarier. Energistyrelsen indregner, at man inden for transport i 2035 er 25 % på vej til 2050-målet, for at man kan nå i mål. Det er tidskrævende at opbygge den infrastruktur, som gør det muligt at basere transporten på el, gas, brint og biobrændsler. Omvendt er det ikke hensigtsmæssig at opbygge en infrastruktur, som transportflåden ikke er parat til. Opbygningen af infrastrukturen skal derfor følge udviklingen på aftagersiden nogenlunde. 8 Opgørelse af hovedstadsregionens trafik Opgørelse af energiforbrug og emissioner 3.4 Energiforbrug i hovedstadsregionen Region Hovedstaden fik i 2013 udarbejdet en opgørelse af trafikken og de tilhørende CO₂ emissioner i regionen. 9 Dette er omregnet til transportenergiforbrug for de enkelte transportformer. I beregningerne er der inddraget de aftalte nye infrastrukturtiltag (metro-city ringen, Femern Bælt-forbindelsen og letbanen i Ring 3), en basis udvikling i bilernes energieffektivitet samt skifte til bl.a. elbiler. Den mest præcise metode til at opgøre trafik og de tilhørende energiforbrug og emissioner er, at tælle antallet af køretøjer, hvor langt disse kører og bruge disse køretøjers faktiske energiforbrug. Energistyrelsen tager udgangspunkt i den mængde brændstof, der sælges til transportbrug. Dette giver et samlet energiforbrug for hele Danmark. Der er til gengæld ikke en enkelt foretrukken metode, når der skal ses på mindre dele af Danmark som f.eks. hovedstadsregionen eller kommunerne i hovedstadsregionen. Det er derfor nødvendigt at bruge tilnærmede metoder til at opgøre energiforbruget. En metode er at lave trafiktællinger og kombinere med modelberegninger af trafikken inden for et geografisk afgrænset område som f.eks. en kommune. Dette giver mulighed for at opgøre den samlede trafik og derfra beregne energiforbruget for den trafik, der sker i kommunen. Problemet er, at trafiktællinger og trafikmodeller, der er præcise nok på et detaljeret kommuneniveau kun findes for et mindre antal af kommunerne. Derudover er en del af trafikken i en kommune udført af bilister og lastbiler, der ikke har ærinde i kommunen og hvor trafikken er gennemkørende. En anden metode er derfor at fordele landets samlede transportenergiforbrug ud fra bl.a. transportvanerne. Ved denne tilgang vil en kommunes transportenergiforbrug afhænge af hvor mange ture (og deres længde), der starter i kom- 8 Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, Energistyrelsen, "Vurdering af trafikstrømme og CO₂-udslip år 2030", COWI for Region Hovedstaden, 2013

13 12/26 ENERGI PÅ TVÆRS munen. 10 Fordelingen afhænger på denne måde af formålet med turen og ikke af, hvor turen foregår. Denne sidste metode er valgt til projektet "Energi på tværs", da det er vurderet at være den mest konsistente metode. Omregning af CO₂ til energiforbrug Inputtet til opgørelsen er en opgørelse af CO₂ emissionerne i hovedstadsregionen, der er lavet for Region Hovedstaden i Emissionerne omregnes til energiforbrug ved at se på CO₂ indholdet per MJ brændstof. CO₂ emissionerne for hele regionen er fastlagt ved at bruge nogle overordnede trafikmodeller. Trafikmodellernes præcision er større, når de anvendes for større geografiske områder som f.eks. en hel region. De to skitserede metoder til at opgøre emissioner og energiforbrug giver ikke samme resultat, når den enkelte kommune betragtes. Forskellene skyldes de variationer, der er mellem hvor meget trafik, der har tilknytning til en kommune og hvor meget gennemkørende trafik, der er. Individuel vejtransport vejer mest Stor variation i trafikmønstre på tværs i regionen Vejtransporten i regionen udgør som på nationalt niveau den primære kilde til energiforbrug på transport i hovedstadsregionen. Hovedparten af energiforbruget kan endvidere henføres til individuel transport og herunder især til transport i personbiler, jf. Figur 3-6. Kun en relativt lille del af energiforbruget sker i kollektiv transport (letbane, metro, S-tog, regionaltog og godstog). Trafikken i regionens kommuner varierer som nævnt meget. De centrale kommuner i København har et tætmasket og højklasset kollektivt transportsystem bestående af metro, S-tog og mange buslinjer. Samtidig er afstandene korte, og det er let at komme omkring til fods og på cykel. I de centrale kommuner er der derfor en meget stor andel kollektive rejsende og cyklende. Jo længere man bevæger sig væk fra den centrale del, jo længere bliver der mellem stoppesteder og togstationer. Samtidig stiger pendlingsafstandene for beboerne i kommunerne længere ud i regionen. Tilsammen betyder det, at en større andel af trafikken sker som individuel biltransport faktisk er det for flere af de nordlige og vestlige kommuner i regionen på niveau med landsgennemsnittet. 10 Man kan også vælge, at tage udgangspunk i ture, der slutter i kommunen eller ture foretaget af en kommunes borgere uanset, hvor turen foregår. 11 "Vurdering af trafikstrømme og CO₂-udslip år 2030", COWI for Region Hovedstaden, 2013

14 PJ TEMANOTAT OM TRANSPORT 13/26 Figur 3-7 Energiforbrugets fordeling i regionen for Kilde: Egne beregninger på basis af "Vurdering af trafikstrømme og CO₂-udslip år 2030", COWI for Region Hovedstaden, 2013 Kollektive transportformer meget energieffektiv Primært benzin og diesel i dagens transportenergiforbrug Billedet af energiforbruget er en anelse fortegnet i forhold til transportarbejdet med de forskellige transportmidler. Selvom energiforbruget til bus, tog og andre kollektive transportformer ikke ser ud af meget, er det langt mere energieffektive transportmidler, idet der kan transporteres mange personer og meget gods for hver kilometer, der køres med disse transportmidler. Transportenergien i regionen følger i store træk den nationale fordeling. Personbilerne kører primært på benzin (ca. 78 % i 2012) og der er kun et meget lille antal elbiler. Antallet af elbiler udgør dog større andel af bilparken i regionen sammenlignet med resten af landet. En del kommuner i regionen har allerede anskaffet sig elbiler og private er ligeledes fulgt med. Det hænger sammen med forestillingen om, at afstandene i hovedstaden er kortere, og derfor uden problemer kan imødekommes med elbiler trods deres kortere rækkevidde. Flere undersøgelser har vist, at selv på landsplan ville elbiler kunne dække op til 95 % af det daglige transportbehov. Selvom en stor del af regionens banenet er elektrisk, kører der stadig mange dieseltog til og fra stationerne i regionen (58 % af energiforbruget for banetrafikken er diesel). Til gengæld er det kun ca. 12 % af godstogenes energiforbrug i regionen, der udgøres af diesel. Udviklingen i regionen På grund af ændringer i afgiftssystemet, vil en større andel af fremtidens bilpark skifte til at køre på diesel. Dette er også indregnet i regionens prognoser for fremtidens CO₂-emissioner, hvor op til 50 % af bilerne i 2030 vil køre på diesel. Afhængigt af hvordan afgiftssystemet for bilerne herunder elbilerne - kommer til at se ud fremover, vil elbiler komme til at udgøre en stadig større andel af bilparken fremover. Til gengæld er der en større befolkningstilvækst til regionen, hvilket bidrager til en større stigning i trafikken sammenlignet med resten af landet. Det betyder alt andet

15 14/26 ENERGI PÅ TVÆRS lige, at det samlede energiforbrug ikke vil falde i samme takt som for landet som helhed som vist i Energistyrelsens fremskrivninger. Som udgangspunkt er der ikke forventninger om, at energiforbrugets sammensætning eller udvikling er væsentligt anderledes i hovedstadsregionen set i forhold til Energistyrelsens overordnede scenarier. 4 Rammevilkår for transportsektoren I dette kapitel gives en kort oversigt over krav og aftaler vedrørende energiforbrug i transportsektoren. De gældende nationale rammevilkår suppleres med konkrete aftaler for fremtidens energiforbrug i hovedstadsregionen. EU-krav om iblanding af biobrændstoffer i fossile brændsler VE-direktivet Brændstofkvalitetsdirektivet 4.1 Iblandingskrav i benzin/diesel Den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 fastslår, at biobrændstoffer skal udgøre 5,75 % af brændstofanvendelsen i landtransport i 2010 samt 10 % i Dette følger krav fra EU, hvor disse iblandingskrav er fastsatte. Andelen opgøres i forhold til brændstoffets samlede energiindhold. Kravet er fastsat i Lov om bæredygtige biobrændstoffer (lov nr. 468 af 12. juni 2009) og omfatter alle leverandører af brændstoffer til transport. Loven forpligter benzin- og olieselskaberne til at sikre, at mindst 5,75 % af det årlige salg af benzin og diesel til landtransport udgøres af biobrændstoffer. Bidrag fra biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter (2.- generations biobrændstoffer) tæller dobbelt i opfyldelsen af forpligtelsen. Olieselskaberne tilrettelægger selv, hvordan opfyldelsen af iblandingsforpligtelsen finder sted. EU's (direktiv 2009/28/EF) pålægger EU s medlemsstater, at andelen af vedvarende energi i landtransporten skal udgøre 10 % i Den vedvarende energi kan f.eks. være biobrændstoffer, der blandes i benzin og diesel, eller elektricitet fra vindmøller, som kan anvendes i tog og elbiler. Brændstofkvalitetsdirektivet (direktiv 2009/30/EF) pålægger desuden EU s medlemsstater at reducere CO2-udledningen per energienhed brændstof til transport i 2020 med mindst 6 % i forhold til 2010-niveauet. Det forventes, at hovedparten af reduktionskravet håndteres ved brug af biobrændstoffer. Regulering af energiforbrug 4.2 Afgiftsregimerne for transportmidlerne og konventionelle hhv. alternative drivmidler Forbrug af energi i Danmark reguleres ved energi- og miljøafgifter. Afgiftssystemet består af tre forskellige typer af afgifter: energiafgifter på energiindholdet i brændslerne, CO₂-afgifter på ikkekvoteomfattede CO₂-udledninger samt afgifter på udledningerne af de forurenende og sundhedsskadelige stoffer NO X og SO X (miljøafgifter) Analyse af bioenergi i Danmark, Energistyrelsen, 2014

16 TEMANOTAT OM TRANSPORT 15/26 Energiafgifter Energiafgifterne varierer alt efter anvendelsesformål. Dvs. energiafgifterne differentieres alt efter, om energiforbruget vedrører transport, rumvarme og andre husholdningsmæssige formål, produktionsprocesser eller el-fremstilling. 13 VEbrændsler er fritaget for energiafgifter. Afgiftsprincippet for brændstoffer er, at der betales samme energiafgift på sammenlignelige brændstoffer pr. energienhed. Bioethanol beskattes derfor som benzin og biodiesel beskattes som diesel. Biobrændstoffer er fritaget for CO₂-afgift, men opnår ikke i øvrigt direkte økonomisk støtte. Iblandingskravet på 5,75 % reserverer dog et marked til producenterne af biobrændstoffer, som ikke konkurrenceudsættes for producenter bag fossile brændsler. Dette kan ses som en indirekte økonomisk støtte af biobrændstofproduktion. Afgifter på personbiler Bilejere betaler desuden registreringsafgift og grøn ejerafgift. Registreringsafgiften udregnes ud fra bilens værdi, og er progressiv. Registreringsafgiften for biler i Danmark Satsen fra januar 2013 er for personbiler 105 % af værdien op til kr. og 180 % af resten. for motorcykler 105 % af værdien mellem kr. og 180 % af resten for varebiler 50 % af værdien over kr. eller 30 % af værdien over kr. for taxier 70 % af værdien over kr. for sygetransportkøretøjer og limousiner 20 % af værdien over kr. for busser 60 % af værdien over kr. Derudover bliver der givet et nedslag som følge at bedre energiforbrug eller et tillæg, hvis forbruget er stort efter følgende regler: Benzinbiler, der kører længere end 16 kilometer pr. liter, får et nedslag på kr. pr. kilometer, som bilen kører længere end 16 kilometer pr. liter. Biler, der kører mindre end 16 kilometer per liter får et tillæg på kr. pr. kilometer som bilen kører mindre end 16 kilometer per liter. Dieselbiler, der kører længere end 18 kilometer pr. liter, får et nedslag på kr. pr. kilometer, som bilen kører længere end 18 kilometer pr. liter. Biler, der kører mindre end 18 kilometer per liter får et tillæg på kr. pr. kilometer som bilen kører mindre end 18 kilometer per liter. Grøn ejerafgift afhænger af bilens afgiftsøkonomi, så biler der kører langt på literen, betaler en lavere afgift end biler, der kører kortere på literen. Grøn ejerafgift har erstattet vægtafgiften. Afgiftsfritagelse for elbiler Frem til udgangen af 2015 er der afgiftsfritagelse på elbiler. Afgiftsfritagelsen betyder, at elbilsejere ikke betaler registrerings- og ejerafgift. Afgiftsfritagelsen har indtil ultimo 2014 givet ca elbiler på de danske veje. Til sammenligning kører der ca elbiler på de norske veje. I Norge er elbilerne dog også fritaget for at 13 Analyse af bioenergi i Danmark, Energistyrelsen, 2014

17 16/26 ENERGI PÅ TVÆRS betale moms ved registreringen. 14 Elbilerne er derfor prismæssigt attraktive for bilkøberne. Derudover gives elbilerne en række andre fordele i Norge som f.eks. fritagelse for betaling af bompenge og parkeringsafgifter samt mulighed for at køre i busbanerne. Afgiftssatser for energiforbrug til vejtransport Afgift på el til vejtransport Gas til tung transport For energi til vejtransport er afgiftssatserne 71,8 kr. pr. GJ for dieselolie og 123,5 kr. pr. GJ for benzin i Der opkræves også energiafgift af biobrændstof til vejtransport. Der skelnes ikke mellem, om olien bruges af private eller i virksomheder. Momsregistrerede virksomheder, der forbruger afgiftspligtige brændsler som motorbrændstof til jordbrug, gartneri og landbrug mv., kan opnå godtgørelse for den fulde afgift nedsat med 1,8 % Der er fritagelser for mineralolieprodukter til skibe og fly. 15 Elektricitet, der anvendes til vejtransport, beskattes som el i momsregistrerede virksomheder til procesformål, dvs. med energiafgift på 2,1 øre pr. kwh i 2013, når der er tale om el til opladning af batterier på en virksomheds ladestandere eller via en elbilvirksomheds offentlige ladestandere. Dette gælder også, når ladestandere er placeret hos husholdninger eller i det offentlige rum, hvis elforbruget måles, og der sker afregning med elbilvirksomheden. For eldrevne motorkøretøjer (ellerter), der oplades ved tilslutning til husholdningernes almindelige elforsyning, betales dog den almindelige elafgiftssats. 16 Der er ikke særlige rammevilkår for andre fossile brændstoffer. Derfor er gas som transportmiddel heller ikke begunstiget med særlige fordelagtige afgiftsvilkår. Da nuværende gaslastbiler er mindre energieffektive end tilsvarende diesellastbiler, har gaslastbiler faktisk en højere brændstofafgift per kørt kilometer sammenlignet med diesellastbilerne. 17 Der er til gengæld i energiaftalen fra 2012 afsat i alt 60 mio. kr. til partnerskaber for bl.a. gas som brændstof. Der er afsat 20 mio. kr. til gas, 30 mio. kr. til elbiler og endelig 10 mio. kr. til brint. Disse midler er udmøntet i slutningen af 2014, men projekterne er ved deadline for denne rapports tilblivelse ikke kommet rigtigt i gang. Klimastrategi for hovedstadsregionen 4.3 Region H og KKR aftaler inden for transport Region Hovedstaden har sammen med KKR vedtaget Klimastrategi for hovedstadsregionen. Strategiens overordnede mål er, at hovedstandsregionen skal være den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark. Et af sporene under strategien er Klimavenlig transport. 14 I Norge er der desuden en række andre begunstigelser, f.eks. fritagelse for vejtold, gratis parkering med opladning og kørsel i busbaner i storbyer. 15 Analyse af bioenergi i Danmark, Energistyrelsen, Analyse af bioenergi i Danmark, Energistyrelsen, Se f.eks. rapporten "Rammevilkår for gas til tung transport". COWI for Energistyrelsen, december 2014.

18 TEMANOTAT OM TRANSPORT 17/26 Målsætninger I klimastrategien er der derfor opstillet en målsætning om, at Hovedstadsregionen er foregangsregion ift. elbiler og testområde for sammenhængende markedsopbygning. De konkrete mål er: elbiler på vejene i hovedstadsregionen, hvoraf størstedelen er privatejet. 25 % af den offentlige bilpark i hovedstadsregionen er elbiler eller andre biltyper drevet af fossilfri energi Der er etableret et kommunalt elbilfællesskab. Kommuner og region har gennemført analyser af eget transportbehov med henblik på flådestyring, rationalisering af drift og optimering af den offentlige vognpark. Det er hensigten, at der samarbejdes mellem offentlige myndigheder og private operatører om planlægning og udrulning af en sammenhængende ladeinfrastruktur til elbiler. 5 Energibesparelser i transportsektoren I kapitel 3 så vi, at personbilerne står for langt den overvejende del af energiforbruget i regionen. Det vil derfor også være over for personbilerne, at det vil være vigtigst at sætte ind, hvis energiforbruget i regionen skal reduceres. Som vi dog skal se i dette kapitel, er de fleste virkemidler, der findes til reducere personbiltransporten eller til at gøre personbilerne mindre energiforbrugende ikke nogen, som regionen eller kommunerne selv kan gøre brug af. Mange virkemidler retter sig mod CO₂ besparelser I dette kapitel gennemgås en række virkemidler til at reducere transportenergiforbruget. En del af virkemidlerne er lavet med henblik på at reducere CO₂emissionerne fra transporten, men for en del af virkemidlerne vil de samtidig have virkning også på energiforbruget. Der er dog også flere af virkemidlerne, der alene påvirker f.eks. hvilket brændstof, der bruges. Dette vil kun i begrænset omfang have virkning på energiforbruget undtagelserne er skifte til elektrisk transport, idet elmotoren er ca. 3 gange så effektiv som forbrændingsmotoren. Det giver en besparelse. Til gengæld vil et skifte til biogas give en stigning i energiforbruget, da gasmotorerne er mindre effektive end dieselmotorer 19 producenterne af gasmotorer forventer dog at kunne levere væsentlig forbedret brændstofeffektivitet fremover så de kommer tættere på effektiviteten i dieselmotorerne. Biogassen og biodiesel giver til gengæld markante besparelser i CO₂ emissionerne. 18 Klimastrategi for hovedstadsregionen, se onen/klimastrategien.htm 19 Dette er blandt andet diskuteret i EU kommissionens Wells to Wheels rapport (JEC, 2014).

19 18/26 ENERGI PÅ TVÆRS Virkemidler grupperet i fire hovedområde Tabel 5-1 opsummerer de virkemidler, som vi har identificeret for energibesparelser i transportsektoren. Virkemidlerne er grupperet efter, hvad det er der søges påvirket. Vi arbejder med fire områder: Reduktion i efterspørgslen (efter transport eller efter transportenergi) Mere effektiv transport (herunder transportmiddelskifte) Skift i transportenergikilde Teknologiske ændringer Opdelingen svarer i store træk til den, der har været anvendt i CO₂handlingsplaner for transportsektoren, og er ligeledes en tilgang, der også er anvendt internationalt; bl.a. af OECD (2002). De fleste virkemidler involverer skift af transportenergikilde, mens der er identificeret færrest virkemidler til at ændre efterspørgsel efter transport og virkemidler med udgangspunkt i teknologi. Tabel 5-1 Eksempler på virkemidler til energibesparelser efter tema 20 Ændre efterspørgsel efter transport (og transportenergi) Mere effektiv transport Skift af transportenergikilde Teknologi Hjemmearbejdsplads Nedsætte prisen på kollektiv transport Afgifts-/momsfritagelse på elbiler og plug-in hybridbiler / Reduktion af strømafgifter Teknologibaseret registreringsafgift Distancearbejde Samkørsel - flere i bilen (fælles opsamlingspladser, kiss-and-ride, park-andride) Oprettelse af fastlanes for elbiler/adgang til nødspor på motorveje Skift til energieffektive motorer i bilerne Færre, men længere arbejdsdage Obligatorisk køreskoleundervisning i energieffektiv køreteknik Opbygning af offentlig elinfrastruktur / gratis strøm Skifte til mindre biler Kørselsafgifter Afskaffelse af befordringsfradrag Installation af ladestandere ved (offentlige) arbejdspladser EU krav om maksimal gennemsnitlig emissioner per kørt km. Registreringsafgifter Kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler Krav om installation af opladning ved nybyg / Fradrag for installation af ladestandere Standardiseringer af ladestik til elbiler Nedsættelse af tophastigheden på motorveje Tilskud til demonstrationsprojekter ang. varedistribu- Fritagelse for parkeringsafgift og broafgift for el- og Standardiseringer i 20 Flere af virkemidlerne er identificeret i forbindelse med Regeringens klimaplan for, hvordan Danmark når målet om at reducere udslip af drivhusgasser med 40 % i 2020 i forhold til 1990-niveauet. Parallelt med klimaplanen er udarbejdet et virkemiddelkatalog, som opgør potentialer og omkostninger ved forskellige klimatiltag, herunder klimatiltag inden for transportområdet. Se Virkemiddelskataloget for en nærmere beskrivelse heraf.

20 TEMANOTAT OM TRANSPORT 19/26 Ændre efterspørgsel efter transport (og transportenergi) Mere effektiv transport Skift af transportenergikilde Teknologi fra 130 til 110 km/t tion uden for myldretid hybridbiler brændstofkvalitet Mobilitetsplanlægning Tilskud til KørGrøntkampagner om energieffektiv køreteknik Krav til det offentliges indkøb af transport Støtte til udviklings- og demonstrationsprojekter Fysiske planlægning Tilskud til KørGrøntkampagner om energimærkning af person- og varebiler Krav om 1 % 2.g bioethanol iblandet i benzin fra 2020 Tilskud til kampagner for fremme af energivenlige dæk Støtte til produktion af 2.g biobrændstoffer Tilskud til kurser i energieffektiv køreteknik i kommuner og trafikselskaber Tilskud til iblanding af større koncentrationer af biobrændstoffer til tunge køretøjer Indfasning af større mængder biobrændsler i eksisterende brændsler Forhøjelse af brændstofafgifter med 40 øre/liter / Grøn Udviklingsafgift på fossile brændstoffer Tilskud til certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til tunge gaskøretøjer / Afgiftslempelse for gas til tung transport Udarbejdelse af en cykelstrategi til at fremme cyklismen Forsøgspulje til energieffektive transportløsninger Provenuneutral reform af afgifterne på personbiler Indsats mht. regeludviklingen i EU inden for køretøjsteknologi: - Indstillingen af hastighedsbegrænsere for lastbiler ændres fra 90 til 80 km/t - Intelligent hastighedstilpasning i person- og varebiler - Tillade mere aerodynami-

21 20/26 ENERGI PÅ TVÆRS Ændre efterspørgsel efter transport (og transportenergi) Mere effektiv transport Skift af transportenergikilde Teknologi ske fronter på lastbiler EU's CO₂-målsætning i 2020 for person- og varebiler gøres til krav Virkemidlernes karaktér varierer både i forhold til, hvem der kan implementere dem, hvor let det vil være og hvor stort et udbytte, der kan opnås heraf. Virkemidlerne kan desuden virke på forskellige måder i forhold til at fremme trafikanters klimabevidsthed. Dels er der direkte økonomiske effekter, som påvirker trafikantens økonomi. Dels er der virkemidler, som i højere grad appellerer til trafikanternes klimabevidsthed og komfort. Økonomiske virkemidler har størst effekt på adfærden Erfaringsmæssigt er det de økonomiske incitamenter, som har størst effekt på trafikanternes efterspørgsel efter transport, jf. Figur 5-1, der viser en analyse af effekterne af forskellige typer kørselsafgiftssystemer sammenlignet med situationen uden denne type afgifter. Det mest effektive system er et gps-baseret kilometerafhængigt system, men også et veltilrettelagt zonebaseret afgiftssystem kan føre til forholdsvis store reduktioner i biltrafikken. Figur 5-1 Forventet reduktion i ture og trafikarbejde ved indførsel af forskellige former for kørselsafgifter i hovedstadsregionen, 2005 Kilde: Kørselsafgifter i København En samfundsøkonomisk analyse, IMV, 2006 Erfaringer fra Londons og Stockholms bompengesystemer viser f.eks. også, at trængselsafgifter har haft en reducerende effekt på trafikken. Begge steder er der fundet op til 20 % reduktion i trafikken i de centrale byområder. Begge disse systemer har haft trængsel som det primære mål, men reduktion i trængsel har direkte afsmittende virkning på trafikken og energiforbruget. OECD angiver i sine retningslinjer for en miljømæssig bæredygtig transportsektor, at instrumenterne til at opnå positive miljøeffekter sandsynligvis vil indeholde både finanspolitiske redskaber, regulering og oplysning/uddannelse som kan påvirke adfærden. Hav fokus på det, der kan gøres Selvom en række af de mere effektive virkemidler ikke umiddelbart er til rådighed for kommunerne og det derfor kan synes som en umulig opgave at flytte på den store del af transportenergiforbruget, er det stadig vigtigt at have fokus på de ting,

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

Baggrundsrapport D: Transport

Baggrundsrapport D: Transport Baggrundsrapport D: Transport Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Vejtransport... 2 2.1.1 Trafikarbejde... 2 2.1.2 Energieffektivitet... 4 2.1.3 Bilparkens størrelse og udskiftningstakt...

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning 2015/1 BSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Biobrændstoffer i et skattepolitisk perspektiv. Peter Loft, Departementschef i Skatteministeriet 4. november 2009

Biobrændstoffer i et skattepolitisk perspektiv. Peter Loft, Departementschef i Skatteministeriet 4. november 2009 Biobrændstoffer i et skattepolitisk perspektiv Peter Loft, Departementschef i Skatteministeriet 4. november 2009 Oversigt over indlæg: Skatteministeriets holdning til indpasning af teknologier i afgiftssystemet

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af Transportmodellen... 2 Frozen Policy metode... 2 Sammenligning med BF2012... 2 Vejtransport... 3 Trafikarbejde...

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet , Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet Dakofa, 11.12.08 Grundlæggende principper Mere skat på det vi vil begrænse (forurening) mindre skat på det vi vil have mere af (arbejde) Grønne skatter

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Energinet.dk 6 oktober 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med det

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Klimavenlig transport vejen derhen

Klimavenlig transport vejen derhen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

CO₂emissioner fra personbiler og økonomiske styringsmidler en nordisk sammenligning

CO₂emissioner fra personbiler og økonomiske styringsmidler en nordisk sammenligning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere