EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES"

Transkript

1 EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES OVERENSTEMMELSE MED EU- RETTENS ETABLERINGSFRIHED Kandidatafhandling, Cand.merc.(jur.) Forfatter: Torben Vangsgaard ( ) Vejleder: Aage Michelsen, Juridisk Institut Juridisk institut, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Juni 2012

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE OG SYSTEMATIK Definitioner Opbygning... 8 KAPITEL 2: EXITSKAT I DANSK LOVGIVNING HVAD ER EXITBESKATNING? Flytning af selskabet Flytning af aktiver SAMMENFATNING OM DE DANSKE REGLER KAPITEL 3: EXITSKAT I EU RETLIGT PERSPEKTIV FRIHEDERNE OG DERES FORBUD Forbud mod restriktioner TRAKTATENS UNDTAGELSER TIL RESTRIKTIONER MOD ETABLERINGSRETTEN Traktatens bestemmelser EU- DOMSTOLENS PRAKSIS OM EXITBESKATNING Sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant Domstolens afgørelse Sag C- 470/04, N Sammenholdelse af Lasteyrie og N dommene i øvrigt Sag C- 210/06, Cartesio Sag C- 371/10, National Grid Indus Selskabers etableringsfrihed Er de omhandlede exitskatter i strid med etableringsretten?... 27

3 Indholdsfortegnelse Kan hindringen retfærdiggøres? Er reglerne proportionale? Skattekravets opgørelse Skattekravets opkrævning Særligt om sikkerhedsstillelsen Risiko for skatteunddragelse SAMMENFATNING AF EU- RETLIG PERSPEKTIV KAPITEL 4: SÆRLIGT OM PROPORTIONALITETEN SELSKABERS OPHØR KONTRA EXIT AKTIVER EFTER TYPE FORSKEL I EXIT- OG INDGANGSVÆRDIER Værtsstatens retsstilling PROPORTIONALITETEN IFT. ANDRE AFGØRELSE OM DIREKTE SKATTER Underskud og koncernbidrag SAMMENFATNING OM PROPORTIONALITETSTESTEN KAPITEL 5: DE DANSKE REGLER I EU- KONTEKST ER SELSKABERNE OMFATTET AF ETABLERINGSFRIHEDEN? Flytning af hjemsted Flytning af aktiver Sammenfatning STRIDER DE DANSKE REGLER IMOD ETABLERINGSFRIHEDEN? Flytning af hjemsted Flytning af aktiver Sammenfatning KAN REGLERNE BEGRUNDES? Opretholdelse af beskatningskompetence Hindre vilkårlig omfordeling... 60

4 Indholdsfortegnelse Sammenfatning ER REGLERNE EGNET TIL AT NÅ DET ANGIVNE FORMÅL? ER REGLERNE PROPORTIONALE? Skattekravets fastsættelse Exitskattens øjeblikkelige opkrævning Hvad skal der til for at de danske regler er proportionale? SAMMENFATNING KAPITEL 6: AFSLUTNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING OG AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Virksomhedsomdannelse og private virksomheder Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) er der exitskatter i fremtidens EU? KAPITEL 7: ENGLISH SUMMARY KAPITEL 8: LITTERATURFORTEGNELSE BØGER: ARTIKLER: LOVE, LOVFORSLAG, BEKENDTGØRELSE, CIRKULÆRE M.V EU- RETSKILDER: DOMME OG PROCESSUELLE SKRIVELSER:... 83

5 Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning Inden for det supranationale EU/EØS- samarbejde er medlemsstaternes borgere og selskaber sikret en række friheder, der begrænser staternes mulighed for at indføre restriktive eller diskriminerende regler for grænseoverskridende dispositioner. På de direkte skatters område er harmoniseringen endnu manglende og der gælder fortsat en generel skatteretlig suverænitet for medlemsstaterne, i det omfang de grundlæggende friheder ikke berøres. Medlemsstaternes suverænitet til, og ønske om, at opretholde en ret til at beskatte værdier der er indtjent og oparbejdet på deres respektive område, kan imidlertid ikke altid forenes fuldstændigt med de grundlæggende friheder. Derved kan der opstå komplikationer mellem skatterettens suverænitet og den supranationale EU- ret. Netop den manglende harmonisering gør, at der ikke kan opstilles en klar grænse for, hvor den skatteretlige suverænitet går. Danmark har tidligere ændret reglerne for fraflytterbeskatning af privatpersoner efter afsigelse af dom i sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant. Det skete med lov nr. 221 af 31. marts 2004, hvor reglerne om henstand med den opgjorte fraflytterskat blev ændret således, at der ikke længere kræves sikkerhed ved flytning til en anden medlemsstat, eller en stat hvormed der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, i overensstemmelse med Domstolens afgørelse. Efter Domstolens prøvelse af fraflytterbeskatning af fysiske personer, har Kommissionen i øjeblikket især fokus på de direkte skatter ved selskabers fraflytning, såkaldte exitskatter, hvor Kommissionen har anlagt sager mod en række medlemsstater for at få afprøvet disses regler om exitbeskatning af selskaber i forhold til reglerne om den frie etableringsret i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 49. Blandt disse sager er også Danmark under traktatbrudssøgsmål af Kommissionen. Denne sag drejer sig konkret om dansk exitbeskatning ved overførsel af aktiver til udlandet efter Selskabsskatteloven 8, stk. 4, 3. pkt. Side 5 af 84

6 Kapitel 1: Indledning Det er således i dette højst aktuelle og relevante problem, at dette speciale har sin eksistens. Målet med afhandlingen er, at analysere de danske exitbeskatningsreglers konformitet med EU- retten og som led heri give et bud på resultatet af den igangværende retssag mod Danmark ved EU- Domstolen. Afhængig af dette resultat kan det få samfundsmæssige konsekvenser i form af en ændring af lovgivningen og dertilhørende muligheder for selskabers grænseoverskridende transaktioner mellem EU- medlemsstaterne. 1.1 Problemformulering Det er med andre ord opgavens formål at undersøge følgende problemstilling: Hvad er exitbeskatning af danske selskaber og er de danske regler herom i overensstemmelse med EU- rettens etableringsfrihed? Hvis ikke, hvad skal der i så fald til, før dette er tilfældet? 1.2 Afgrænsning Denne afhandling fokuserer på det selskabsskatteretlige exit og analyserer med udgangspunkt i selskabsskattelovens (SEL) 5, stk. 5 og 5, stk. 7 om flytninger af ubegrænset skattepligtige selskabers hjemsted, samt flytning af aktiver efter SEL 8, stk. 4, 3. pkt. For så vidt angår begrænsede skattepligtige selskabers exit i SEL 7A, behandles disse ikke selvstændigt, men det kan ikke udelukkes, at resultatet af afhandlingens fremstilling i en vis udstrækning vil være relevant for disse. Der bortses i hele afhandlingen fra frivillig international sambeskatning. Under analysen kan det forekomme relevant at inddrage elementer fra retspraksis om fysiske personers fraflytningsbeskatning. Disse vil derfor også blive behandlet i denne afhandling, men udelukkende i det omfang det kan have betydning for analysering af den selskabsretlige retsstilling. Fra retspraksis anvendes som udgangspunkt alene afgørelser fra EU- Domstolen, der af hensyn til EU- rettens supranationale status vil kunne underkende eventuel afsagte danske domme. Side 6 af 84

7 Kapitel 1: Indledning 1.3 Metode og systematik I overensstemmelse med opgavens analyse af gældende ret på området for selskabers skattemæssige exit, anvendes den klassiske retsdogmatiske metode til at analysere de danske regler og deres overensstemmelse med EU- rettens regler og domspraksis (de lege lata). Afslutningsvis løftes resultatet af denne retsdogmatiske analyse op til et mere retspolitisk bud på, hvordan lovgivning eventuelt kan indrettes såfremt det konkluderes, at den i sin nuværende form ikke kan opretholdes indenfor EU- retten (de lege ferenda). 1 I forhold til en eventuel kritik af den EU- retlige domspraksis anses dette for at kunne indeholdes i den retsdogmatiske analyse, da en sådan kritik i så fald skal tjene til at belyse, hvorvidt det i overvejende grad må forventes, at EU- Domstolen også i fremtiden vil nå til dette resultat. 2 En eventuel kritik af domspraksis vil således ikke være udtryk for et bud på, hvordan EU- Domstolen bør afsige fremtidige domme (de sententia ferenda), medmindre det i så fald angives specifikt i opgaven Definitioner Af hensyn til den overordnede systematik, skelnes der i opgaven mellem situationen for fysiske personer og situationen for juridiske personer, selvom de opdelte begreber i sin rene form dækker over samme betydning og skattemæssige situation. Fraflytterbeskatning, fraflytterskat, fraflytterstat og tilflytterstat relaterer sig i denne opgave til situationen for fysiske personer, mens exitbeskatning, exitskat, exitstat (eller oprindelsesstat) og værtsstat vedrører situationen for juridiske personer. Udtrykket selskab anvendes i denne afhandling om såvel selskaber som foreninger m.v. omfattet af selskabsskatteloven. I de EU- retlige retskilder skifter traktaten navn, og artiklerne numre, lige som også EU- Domstolen har skiftet navn gennem tiden. For at sikre en ensartet systematik i denne afhandling, anvendes følgelig ét og samme begreb for henholdsvis Traktaten om det 1 Peter Blume, Juridisk metodelære, 5. Udg, 2009, s. 262 ff. 2 Jf. sondringen i Alf Ross, Ret og retfærdighed (1953) s. 64. Side 7 af 84

8 Kapitel 1: Indledning Europæiske Unions Funktion (TEUF), i det følgende benævnt Traktaten, og den Europæiske Unions Domstol, i det følgende benævnt Domstolen, uanset det for retskildens samtid anvendte navn. Der henvises i opgaven til de anvendte traktat- artikler ud fra nugældende artikelnumre i stedet for de for kildernes samtid gældende artikelnumre. Desuden betegnes Europa- Kommissionen, Det Europæiske Råd og Europa- Parlamentet for henholdsvis Kommissionen, Rådet og Parlamentet Opbygning Specialets indhold er bygget op i fire hovedkapitler, fra kapitel to til fem. Kapitel to introducerer og gennemgår hvad exitskat i dansk skatteret er og i hvilke situationer den kommer til udtryk. I kapitel tre analyseres exitskatteområdet i den EU- retlige domspraksis, mens kapitel fire samler op på disse resultater og tager fat i nogle grundlæggende diskussioner heraf, for at skabe et større overblik over de EU- retlige forhold. I kapitel fem anvendes og overføres den EU- retlige analyse af exitskatter på de danske regler for at analysere om disse er i strid med EU- retten. Af hensyn til bevaring af det løbende overblik, afsluttes hvert kapitel med en kort sammenfatning (delkonklusion). Kapitel fem indeholder imidlertid flere små sammenfatninger således at omfanget af de enkelte delelementer i analysen ikke ødelægger helhedsoverblikket og læserens sammenhængende forståelse mellem testens delelementer. Side 8 af 84

9 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning Dansk lovgivning indeholder ikke bare én bestemmelse om exitskat, men er fordelt på flere bestemmelser afhængig af hvilken situation, der er tale om i det konkrete tilfælde. I dette kapitel belyses de forskellige situationer hvor den danske skattelovgivning hjemler adgang til at påføre selskaber en exitskat. 2.1 Hvad er exitbeskatning? Hvor fraflytterbeskatning er den skat der pålignes private ved fraflytning, er exitbeskatning er den tilsvarende skat der pålignes juridiske personer ved exit med ophørt eller begrænset skattepligt til følge. Hvor det for fysiske personers vedkommende nærmest udelukkende afhænger af, hvor personen bor eller flytter hen, kan det ikke opstilles lige så simpelt for selskabers vedkommende. For selskaber eksisterer der flere situationer, der udløser en sådan exitbeskatning. I grove træk kan de situationer der er egnet til at udløse exitbeskatning opstilles som situationer hvor selskabet: 1. Flytter hele selskabet til udlandet (nationalitetsskifte). 2. Flytter sit hovedsæde men fortsat er indregistreret i Danmark. 3. Fusionerer eller spalter med udenlandsk selskab Flytter aktiver mellem selskabets etableringer på tværs af grænsen. 5. Grænseoverskridende virksomhedsomdannelse efter VOL. 3 I det følgende beskrives punkterne et og to samlet, idét de to situationer er omfattet af samme skattemæssige bestemmelse i selskabsskatteloven og kun afviger marginalt fra hinanden. 3 Disse situationer falder udenfor omfanget af denne afhandling og vil derfor ikke blive behandlet nærmere. Side 9 af 84

10 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning Flytning af selskabet Som nævnt ovenfor behandles de situationer, hvor selskabets hjemsted eller selskabets ledelse flytter til udlandet, sammen i dette afsnit. I dansk lovgivning findes bestemmelserne for juridiske personers flytning af ledelsens sæde eller det registrerede hjemsted i SEL 5, stk. 5, 4 der sidestiller flytning til udlandet med skattemæssig opløsning, mens SEL 5, stk. 7, foreskriver hvordan fraflytningen værdiansættes. De to bestemmelser har følgende ordlyd: 5, stk. 5: Hvis et selskab eller en forening m.v. ophører med at være skattepligtig efter 1, eller hvis et selskab eller en forening m.v. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne, finder stk. 1-3 og ligningslovens 16 A, stk. 3, nr. 1, tilsvarende anvendelse.[ ] 5, stk. 7: Hvis et selskab eller en forening m.v. ophører med at være skattepligtig efter 1, eller hvis et selskab eller en forening m.v. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne, anses aktiver og passiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, for afhændet på fraflytningstidspunktet. Salgssummen ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Umiddelbart synes de to bestemmelser at have relativ ens virkning. Der er imidlertid den forskel, at 5, stk. 5, foreskriver, at likvidationsreglerne i 5 tilsvarende gælder ved ophør af ubegrænset skattepligt, med tilhørende udlodningseffekt hos den juridiske 4 Den tilsvarende bestemmelse for fysiske personers fraflytning findes bl.a. i aktieavancebeskatningslovens (ikke at forveksle med den tidligere 40 omhandlende selskaber, som blev ophævet med virkning fra indkomståret 2010). Side 10 af 84

11 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning persons deltagere ved henvisningen til ligningslovens (LL) 16A. Bestemmelsen i 5, stk. 7, derimod angiver hvordan exitbeskatningen gennemføres ved, at også selskabets aktiver og passiver skal anses for afstået med en fiktiv realisationsbeskatning til følge, uanset at disse aktiver måtte vedblive i det fortsættende udenlandsk hjemmehørende selskab. Fælles for de to bestemmelser er, at de første to led afgør i hvilke tilfælde bestemmelserne finder anvendelse. I første led er den udløsende faktor for reglernes anvendelse overgangen fra ubegrænset skattepligt efter SEL 1, til begrænset skattepligt efter SEL 2, stk. 1. I andet led er den udløsende faktor dobbelt domicil og den deraf overenskomstmæssige kvalificering af selskabet som udenlandsk hjemmehørende. Det drejer sig overordnet om tre situationer: [1] Hvis eksempelvis et selskab, der er registreret i Danmark og hjemmehørende efter inkorporationsteorien i SEL 1, stk. 1, nr. 1, flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted ud af Danmark for at blive hjemmehørende i en anden stat (nationalitetsskifte), vil det ikke længere opfylde tilknytningskravet for at være hjemmehørende her i landet og dermed blive omfattet af exitskatten. 5 [2] Det samme vil være tilfældet, hvor et selskab eller en forening i SEL 1, stk. 1, nr. 2-6, der er hjemmehørende efter stedet for ledelsens sæde i henhold til SEL 1, stk. 6, flytter sit hovedsæde til udlandet og dermed ikke længere opretholder den krævede tilknytning til Danmark. 5 I det omfang selskabet lader sig afregistrere for at flytte til udlandet, ophører selskabets selskabsretlige eksistens jf. selskabslovens 216, stk. 3. Såfremt selskabet i stedet omdannes til et udenlandsk selskab med fast driftssted i Danmark til videreførelse af de danske aktiviteter, vil der være tale om en exitbeskatning af den grænseoverskridende omdannelse. Begge emner falder uden for afhandlingens område. Side 11 af 84

12 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning [3] I den situation, at et indregistreret selskab opretholder sin tilknytning til Danmark, men forlægger sit faktiske hovedsæde til udlandet, vil selskabet indenretligt ikke ophøre med at være skattepligtig efter SEL 1, men vil på baggrund af en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) blive anset for hjemmehørende i udlandet efter artikel med tilsvarende lempelsesforanstaltninger af skatten i Danmark. I denne situation vil der også blive pålignet selskabet en exitskat. Som det fremgår af de tre ovenfor listede situationer, kan selskaber være hjemmehørende på baggrund af indregistreringen i SEL 1, stk. 1, nr. 1, eller på baggrund af stedet for selskabets daglige ledelse jf. SEL 1, stk Et indregistreret selskab er således hjemmehørende i selskabsskatteretlig forstand, selvom det ikke måtte have sin daglige ledelse her, idet der ikke gælder et dobbelt tilknytningskrav. 7 Til afklaring af hvornår der foreligger en sådan flytning af ledelsens sæde, at et selskab, som er hjemmehørende efter SEL 1, stk. 6, eller et indregistreret selskab der bliver anset for hjemmehørende i udlandet som følge af dobbeltdomicil i henhold til en DBO, bliver underlagt en exitskat, må det først afgøres hvad der ligger i begrebet ledelsens sæde efter dansk ret. 8 For at fastlægge hvorvidt et selskab har sin ledelse her i landet, skal det vurderes hvor selskabets beslutninger træffes. Denne vurdering tager udgangspunkt i det sted hvor den daglige ledelse af selskabet finder sted, altså typisk direktionen eller hovedsædet. 9 6 Stedet for ledelsens sæde er uden betydning for fastlæggelse af den fulde skattepligt for indregistrerede selskaber, idét 1, stk. 6 ikke henviser til 1, stk. 1, nr. 1, jf. også CIR 1997, 82 International Beskatning, 2.1, 2. afsnit. 7 Jf. TfS 2007, 422 (Playboy- dommen). 8 De nærmere forhold mellem begreberne daglig ledelse og virkelig ledelse i dansk og international skatteret, herunder betydning af forskellen mellem direktion og bestyrelse, diskuteres ikke nærmere i denne afhandling, idet man ved anvendelse af dansk exitskatteregler også anvender de danske retningslinjer på forhold omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomster, jf. CIR 1997,82 International beskatning, afsnit 2.1.1, sidste led. Se hertil eksempelvis Aage Michelsen, International Skatteret, s. 176 f. samt René Lykke Wethelund, TfS 2004, 229, Ledelsens sæde som grundlag for fuld skattepligt, særligt kapitel 3. 9 Jf. CIR 1997, 82 International beskatning, afsnit Side 12 af 84

13 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning Flytning af aktiver Når aktiver og passiver flyttes ud af den danske skattebase, skal dette sidestilles med et salg til handelsprisen jf. SEL 8, stk. 4, 3. pkt., der har følgende ordlyd: [ ] Overførsel af aktiver og passiver, som efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, internt i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland sidestilles med salg til koncernforbundet selskab til handelsværdien på overførselstidspunktet. Således er også indført en exitbeskatningsbestemmelse for den situation, hvor aktiver og passiver flyttes til udenlandske enheder og dermed udenfor dansk skattejurisdiktion. Denne situation står i modsætning til flytning af ledelsens sæde derved, at man ikke betragter hele selskabet for flyttet, men kun det konkrete aktiv. Af samme grund finder ophørsskattereglerne ikke anvendelse som de gør ved anvendelse af SEL 5, stk. 5. Hvor exitskattereglerne ved flytning af selskabets hjemsted under SEL 5, stk. 5 og stk. 7, omfatter selskaber, der på fraflytningstidspunktet anses for at være hjemmehørende i Danmark, med den ubegrænsede skattepligt til følge, findes en sådan henvisning ikke for overførsel af aktiver. Bestemmelsen må dermed også anses for anvendelig på begrænset skattepligtige juridiske personer. Bestemmelsen aktualiseres med andre ord uanset om der overføres et aktiv fra et hovedselskab i Danmark til et fast driftssted i udlandet, eller fra et fast driftssted i Danmark til et hovedselskab eller andet fast driftssted i udlandet. Det udslagsgivende element er alene den konkrete flytning af aktivet. SEL 8, stk. 4, 3. pkt., fastslår, at når aktivet flyttes ud af den danske beskatningsret, skal aktivet anses for afstået til handelsværdien, selvom der er tale om overførsel til eller fra et fast driftssted. En grundig gennemgang af begrebet»fast driftssted«falder uden for denne afhandling, men det synes relevant at notere, at et fast driftssted ikke anses for et Side 13 af 84

14 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning selvstændigt retssubjekt, modsat et koncernforbundet selskab. 10 Bestemmelsen om exitbeskatning ved overførsel af aktiver til et fast driftssted i udlandet hjemler med andre ord beskatning ved urealiserede avancer eller urealiserede genvundne afskrivninger, da der ikke er tale om overdragelse til et andet retssubjekt. Dette er et brud med den skatteretlige hovedregel om realisationsprincippet i statsskatteloven (SL) 5, stk. 1, litra a, efter hvilken en værdistigning eller en formueretlig gevinst først beskattes i det øjeblik den realiseres. 11 Realisationsprincippet er desuden hjemlet direkte rundt om i særlovgivningen, eksempelvis i aktieavancebeskatningsloven (ABL) 23, stk. 1, og for genvundne afskrivninger på bygninger og installationer i afskrivningsloven (AL) 21. Det skal imidlertid ses i lyset af den begrænsede selvstændighedsfiktion der gælder for faste driftssteder efter såvel OECD s modeloverenskomst (MDBO) art. 7, 12 samt ved det internretlige territorialprincip i SEL 8, stk Herved lægger exitskattebestemmelsen sig op af andre koncerninterne transaktioner, der skal anses som handlet efter armslængdeprincippet i LL For nærmere litteratur på området kan henvises til Niels Winther- Sørensen Beskatning af international erhvervsindkomst indkomstopgørelsen for et fast driftssted (2000). 11 Realisationsprincippet anses også internationalt for at være almindeligt gældende, jf. eksempelvis Gregor Führich, European Taxation, January 2008, Exit Taxation and ECJ Case Law, s Jf. Aage Michelsen, International Skatteret (2003), s. 249f. 13 Jf. Thomas Rønfeldt, SU 2010, 177, Indre og Ydre Neutralitet om valget mellem fast driftssted og datterselskab i forhold til fordeling af beskatningskompetencen, sat i forhold til det danske territorialprincip, der tillige anfører en udvidet (men ikke ubegrænset) selvstændighedsfiktion som følge af territorialprincippet i SEL 8, stk Koncernforbundne moder/datter selskaber er modsat faste driftssteder selvstændige juridiske personer, hvormed exitbeskatningsreglerne kan ses som en slags forlængelse af dette armslængde princip til også at omfatte overførsler til et fast driftssted. En sådan regel er især relevant efter skiftet fra globalindkomstprincippet til territorialprincippet i selskabsskatteretten og den medfølgende selvstændighedsfiktion for faste forretningssteder. En nærmere gennemgang af værdiansættelse af interne ydelser i øvrigt behandles ikke i denne afhandling. Side 14 af 84

15 Kapitel 2: Exitskat i dansk lovgivning Situationen kan sammenlignes med en tilsvarende national situation. Såfremt reglen også omfattede rent nationale flytninger af aktiver vil det svare til, at selskaber blev beskattet ved flytning af et aktiv fra hovedkontoret i den ene kommune, til et lager eller produktionssted i en anden kommune. Her forbliver aktivet i selskabets besiddelse, men ved grænseoverskridende flytning af aktivet anses det imidlertid for skatteretligt afhændet selvom det ikke er tilfældet civilretligt. 2.2 Sammenfatning om de danske regler Exitbeskatning kan således helt grundlæggende forklares som en skat på aktivmassens urealiserede gevinster og urealiserede genvundne afskrivninger, der pålægges når selskabets skattemæssige tilknytning til Danmark ændres fra ubegrænset skattepligt, får dobbelt domicil efter en DBO eller blot flytter aktiver og passiver til udlandet. Som reglerne er bygget op, medfører de en forskelsbehandling i forhold til rent indenlandske situationer. Spørgsmålet bliver herefter, hvorvidt denne likviditetsmæssige og administrative forskelsbehandling er lovlig i forhold til fællesskabsretten. Side 15 af 84

16 Kapitel 3:Exitskat i EU retligt perspektiv Kapitel 3: Exitskat i EU retligt perspektiv I dette kapitel analyseres exitskatteområdet i relation til EU- retten, herunder ved at belyse eksisterende praksis fra Domstolen i forhold til exitskatter. 3.1 Frihederne og deres forbud EU- retten er bygget op om en række økonomiske friheder, der sammen med et generelt diskriminationsforbud 15 hver især udgør hjørnestenene i det frie indre marked. 16 De økonomiske friheder, også betegnet som de fundamentale friheder, er f.eks. varernes- 17, personers- 18, tjenesteydelsernes- 19 og kapitalens 20 frie bevægelighed. Under de økonomiske friheder hører endvidere den frie ret til etablering. 21 Domstolen har tidligere fastslået, at når en sag vedrører både etableringsretten og kapitalens frie bevægelighed, behandles sagen efter reglerne om fri etablering. 22 Da exitskat både er en skat på skjulte reserver (kapital) og en skat, der økonomisk påvirker selskabers grænseoverskridende etableringer, behandles exitskat derfor i EU- retlig sammenhæng også efter reglerne om fri etablering Artikel 18 TEUF 16 Artikel 26, stk. 2 TEUF. 17 Artikel 34 TEUF. 18 Artikel 45 TEUF. 19 Artikel 56 TEUF. 20 Artikel 63 TEUF. 21 Artikel 49 og 54 TEUF. 22 Jf. sag C- 196/04, Cadbury- Schweppes, præmis 33, hvor Domstolen lægger vægt på, at en hindring mod kapitalens frie bevægelighed er en naturlig følge af en hindring mod etableringsretten. Se endvidere Michael Kirkegaard Nielsen i SU 2007,236, CFC- reglerne ctr. EU- retten og dobbeltbeskatningsaftaler. 23 Se eksempelvis sag C- 196/04, Cadbury- Schweppes, (om CFC- beskatning) til illustration over lignende konflikt mellem kapitalens fri bevægelighed og etableringsfriheden. Side 16 af 84

17 Kapitel 3:Exitskat i EU retligt perspektiv Forbud mod restriktioner Traktatens art. 49, som udvidet med art. 54 til også at omfatte selskaber, om den frie etableringsret, indeholder et diskriminationsforbud, hvorefter der ikke må skattemæssig forskelsbehandles mellem selskaber på baggrund af deres hjemsted. 24 I den EU- retlige litteratur har det tidligere været diskuteret, om etableringsretten også indeholder et restriktionsforbud. 25 Med afgørelserne i sag C- 19/92, Kraus, og sag C- 55/94, Gebhard, slog Domstolen endeligt fast, at forbuddet også omfatter forbud mod restriktioner. 3.2 Traktatens undtagelser til restriktioner mod etableringsretten Forbuddet mod restriktioner, der kan hindre eller besværliggøre udnyttelse af etableringsretten i artikel 49, indeholder få undtagelsesmuligheder som lovliggør opretholdelse af en medlemsstats ikke- nationalitetsdiskriminerende restriktioner Traktatens bestemmelser På trods af det generelle restriktionsforbud, etableringsfriheden medfører, findes enkelte forhold som kan retfærdiggøre en overtrædelse af forbuddet. De traktatnævnte undtagelser for forbuddet mod hindringer af etableringsfriheden findes i artikel 52, stk. 1, TEUF, og omfatter hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed. I skattemæssige sammenhænge har denne undtagelse ikke været nok til at begrunde forskellige restriktioner i en medlemsstats skattesystem, idet mistet skatteprovenu anses for et økonomisk forhold i statens egne budgetter. 26 Domstolen har dog i forbindelse med sag C- 264/96, Imperial Chemical Industries plc. (ICI), nævnt, at regler, der udelukkende har til formål og funktion at modvirke skatteunddragelse og anden 24 Jf. den første sag af sin art, sag 270/83, Avoir fiscal, præmis Se blandt andet Karsten Engsig Sørensen & Poul Runge Nielsen, EU- retten, 5 udg. (2010), kapitel 10.4, s. 568 ff. 26 Jf. blandt andet sag C- 264/96, ICI, præmis 28 og sag C- 168/01, Bosal Holding BV, præmis 42. Side 17 af 84

18 Kapitel 3:Exitskat i EU retligt perspektiv snyd ved helt kunstige arrangementer, kan retfærdiggøres i offentlighedens interesse. 27 Generelt må det erkendes, at disse traktathjemlede undtagelser ikke har haft nogen reel betydning for prøvelsen af de direkte skatter i EU- retten i forhold til de i domspraksis udviklede hensyn. 28 Den følgende analyse vil derfor alene tage udgangspunkt i EU- Domstolens praksis, herunder forholdet til tvingende almene hensyn og proportionalitetsprincippet. 3.3 EU- Domstolens praksis om exitbeskatning Prøvelsen af fraflytterbeskatning og exitbeskatning er et relativt nyt område i Domstolens domspraksis. De første sager vedrørte fraflytningsbeskatning af privatpersoner, men senest er der også afsagt dom i en sag vedrørende exitbeskatning af et hollandsk selskab. Dette afsnit analyserer udviklingen i de relevante domme, frem til den nyligt afsagte dom i sag C- 371/10, National Grid Indus Sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant Første gang Domstolen fik mulighed for at tage stilling til en sag om beskatning af urealiserede gevinster ved fraflytning, var i sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant (herefter Lasteyrie). Her blev der taget stilling til en privat persons fraflytterbeskatning af urealiserede aktieavancer. De franske regler pålignede skat på aktieavancen på tidspunktet for fraflytningen, selvom aktierne endnu ikke var afstået og gevinsten dermed ikke realiseret. Havde hovedpersonen opretholdt sit skattemæssig hjemsted i Frankrig, ville han ikke være blevet beskattet af den urealiserede avance. De Franske regler forskelsbehandlede således mellem personer der flyttede sit skattemæssige hjemsted til et andet land og personer der ikke flyttede fra Frankrig men opretholdt sit skattemæssige hjemsted der. 27 Jf. sag C- 264/96, ICI, præmis Jf. blandt andet Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 3, 5. udgave, 2009, s. 442, Malcolm Gammie Q.C. s rapport til European Assosiation of Tax Law Professors Congress 2004, Paris, The compatibility of national tax principles of the Member States with a fully integrated market, p. 11 samt Gregor Führich, European Taxation, January 2008, Exit Taxation and ECJ case law, note 30, p. 12. Side 18 af 84

19 Kapitel 3:Exitskat i EU retligt perspektiv For at opveje denne forskelsbehandling, hjemlede de franske regler henstand med betaling til en senere realisering og lempelse for senere betalt skat i den nye tilflytterstat ved realisering, eller bortfald efter 5 år, såfremt aktierne stadig var i fraflytters besiddelse. Henstanden var imidlertid betinget af, at skatteyderen kunne stille den fornødne sikkerhed i form af selvangivelse samt udpegning af repræsentant i Frankrig, som kunne bemyndiges til at udføre det administrative arbejde for staten, herunder opkrævning af beløbet. Repræsentanten skulle endvidere stille sikkerhed for, at staten kunne opkræve det skyldige skattebeløb Domstolens afgørelse Denne forskelsbehandling, mellem en person der flytter skattemæssig hjemsted internt i Frankrig og en person der flytter sit skattemæssige hjemsted ud af Frankrig, kunne ifølge Domstolen medføre ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser, idet der endnu ikke var en realiseret avance hvoraf skatten, eller de med flytningen forbundne omkostninger, kunne betales. Derudover kunne en sådan forskelsbehandling bevirke, at den skattepligtige afholdt sig fra at flytte sit skattemæssige hjemsted til udlandet fordi, en sådan flytning simpelthen blev besværliggjort. Det er tilstrækkeligt, at en regel alene kan afskrække fra at udnytte etableringsfriheden for at være en traktatstridig restriktion. Domstolen kunne derfor konstatere, at en sådan forskelsbehandlende fraflytterbeskatning udgjorde en restriktion, der kunne hindre den frie etableringsret. 30 Den skattemæssige hindring kunne imidlertid være tilladt hvis hindringen: 1. forfulgte et legitimt mål 2. var begrundet i tvingende alment hensyn 3. er egnet til at sikre det pågældende mål og 4. ikke går ud over hvad der er nødvendigt Jf. i det hele sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant, præmis Sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant, præmis Sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 49. Side 19 af 84

20 Kapitel 3:Exitskat i EU retligt perspektiv Herved gentager Domstolen sin fra tidligere domspraksis opstillede 4- punkts- (og efterfølgende kendt som) Gebhard Test. 32 Den franske regering oplyser, at reglerne om fraflytterbeskatning har til formål at hindre skatteunddragelse, 33 hvilket Domstolen tilbage i ICI- sagen accepterede som et legitimt mål, der kan begrundes i tvingende almen hensyn i det omfang, den hindrer rent kunstige arrangementer med henblik på at omgå skattelovgivningen. 34 De nærmere omstændigheder i den franske lovgivning måtte imidlertid anses for at være uproportionelle til det formål reglerne forfulgte. Domstolen anfører i Lasteyrie- sagen, at ikke alle fraflyttere kan anses for at ville unddrage sig skat og at det derfor skal være muligt at foretage en individuel vurdering af de vilkår, der ligger bag en fraflytning fra gang til gang. 35 Domstolen er da lige som generaladvokaten også af den opfattelse, at en sikkerhedsbetinget henstand efter anmodning medfører for strenge krav til den person der fraflytter. 36 Domstolen afgør, at reglerne skal hjemle automatisk henstand og altså uden yderligere sikkerhedsbetingelser, da disse i sig selv indebærer en restriktion. 37 Det er således ikke proportionelt automatisk at formode alle fraflyttere gør det med skatteunddragelse for øje Sag C- 55/94, Gebhard, præmis 37, med henvisning til sag C- 19/92, Kraus, præmis Sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant, præmis Sag C- 264/96, ICI, præmis Jf. sag C- 9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis Jf. sag C- 09/02, Lasteyrie du Saillant, præmis Jf. sag C- 9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis Jf. sag C- 9/02, Lasteyrie du Saillant, præmis 51. Side 20 af 84

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN

DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN DANSK EXITBESKATNING AF SELSKABER & DEN EUROPÆISKE UNION FORENELIGHEDEN MED ETABLERINGSFRIHEDEN Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Erhvervsøkonomi & Erhvervsjurastudiet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Cand.merc.aud Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Christina Støvlbæk Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1 Sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/5 2012 kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

EU-retten og danske rentebeskæringsregler

EU-retten og danske rentebeskæringsregler EU-retten og danske rentebeskæringsregler I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere