Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv. Skatteministeriet har den 1. december 2011 sendt lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv. i høring. I den anledning har Finansrådet følgende bemærkninger: Formålet med forslaget er ifølge bemærkningerne at sikre, at reglerne er så enkle og nemt administrerbare som muligt og på samme tid ikke udgør en barriere for foreningernes mulighed for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet. Endvidere skal forslaget bidrage til at sikre samspillet mellem skattereglerne og UCITS IV-direktivet (2009/65/EF). 4. januar 2012 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Forslaget understøtter imidlertid ikke danske udbyderes adgang til det udenlandske marked tværtimod vil forslaget reelt indebære, at danske investeringsforeninger i praksis ikke vil kunne sælges i udlandet. Dette vil betyde, at danske udbydere ikke kan opnå samme stordriftsfordele som udenlandske udbydere, idet de vil blive henvist til kun at markedsføre sig på det danske marked. Dette vil gøre de danske investeringsforeninger dyre, hvilket i sidste ende vil betyde, at danske investorer ikke får fuld glæde af den øgede konkurrence, som UCITS IV-direktivet ellers lægger op til. Hvis danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber skal have mulighed for at konkurrere på lige fod med udenlandske udbydere på det europæiske marked for UCITS-fonde til gavn for investorerne, skal der gennemføres en række yderligere justeringer af den danske skattelovgivning, jf. nedenfor, som ikke er indeholdt i det aktuelle udkast til lovforslag. Udloddende investeringsforeninger Forenkling af reglerne for minimumsudlodning, herunder forenkling af reglerne for klassifikation af udlodning, hilses velkommen. Om betegnelsen investeringsinstitut med minimumsbeskatning (IMB) bliver mere rammende, er derimod tvivlsomt. Selve instituttet betaler netop ikke skat, og investorerne beskattes løbende af en maksimal del af afkastet. Udlodningens størrelse ændres imidlertid ikke, og udlodningen omfatter ikke blot det løbende afkast, men tillige alle avancer. Finansrådet foreslår, at udlodningspligten modificeres, så avancer ikke skal udloddes eller alternativt udloddes med en mindre andel, fx 25 eller 50 pct. I det omfang avancer

2 ikke skal udloddes, udskydes skatten på disse blot til det tidspunkt, hvor investor afstår sine beviser. En modificeret udlodningspligt som skitseret ovenfor vil endvidere nedsætte behovet for udlodningsregulering og understøtter dermed Skatteministeriets forslag om at afskaffe denne. Side 2 Det bemærkes i øvrigt, at udlodningen i dag er blevet så stor, at investorerne risikerer løbende at betale skat af udbytte og dernæst at stå med tab på investeringsbeviserne. Et sådant tab kan i mange tilfælde slet ikke fratrækkes, men alene modregnes efter reglerne for kildeartsbegrænsning. Denne asymmetri er naturligvis ikke ønskelig. I øvrigt henvises til Investeringsforeningsrådets og Finansrådets notat af 28. november Nye strukturer Efter Finansrådets opfattelse bør afgrænsningen af, hvilke institutter, der kan opnå status som investeringsinstitut nøje følge definitionen af investeringsinstitutter i UCITS-direktivet. Det vil sige, at alle investeringsinstitutter omfattet af UCITS-direktivet, uanset om de er organiserede som selvstændige rets- og skattesubjekter, bør have mulighed for at få status som investeringsinstitut. Herved opnås for det første, at der bliver fuldstændigt sammenfald mellem den danske og den EU-retlige definition af begrebet investeringsinstitut. For det andet opnås, at alle udenlandske investeringsinstitutter, uanset i hvilken form de er organiseret, får mulighed for at få status som investeringsinstitut, når blot de er omfattet af UCITS-direktivet. Dette vil generelt medvirke til at styrke konkurrencen på det danske marked for UCITS. Alle typer af danske og udenlandske investeringsinstitutter vil herved få mulighed for at få status som udloddende efter danske skatteregler. Hvis et investeringsinstitut ikke anmoder om status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, vil investorerne blive beskattet efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19, dvs. efter lagerprincippet. Det betyder, at investorerne årligt skal beskattes af såvel realiserede som urealiserede avancer. Da beskatning efter lagerprincippet er en byrdefuld beskatning, vil dette efter Finansrådets opfattelse ikke kunne give anledning til skatteudnyttelse. Det forventes, at regeringen inden for kort tid fremsætter et lovforslag, der giver mulighed for, at danske investeringsinstitutter omfattet af UCITSdirektivet som et alternativ til foreningsstrukturen kan organiseres i en struktur etableret i henhold til aftale. Den nye type af danske UCITS vil blive benævnt investeringsfunde. Finansrådet skal derfor foreslå, at danske investeringsfunde bliver omfattet af selskabsskattelovens regler, så investorerne kan blive beskattet på den nævnte måde.

3 Side 3 Finansrådet skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at det næppe er korrekt, når det i bemærkningerne til lovforslaget anføres, at det efter hidtidig praksis i forhold til aktieavancebeskatningsloven har været et krav, at den udenlandske enhed dels udgør et selvstændigt retssubjekt og dels udgør et selvstændigt skattesubjekt. Den hidtidige praksis har nemlig også understøttet dansk beskatning efter aktieavancebeskatningslovens 19, uanset at instituttet ikke har været et selvstændigt retssubjekt eller selvstændigt skattesubjekt, jf. fx SKM vedrørende et svensk non- UCITS investeringsinstitut og SKM vedrørende en luxembourgsk FCP (Fonds Commun de Placement). Bagatelgrænse og nedrundingsregler ved opgørelsen af minimumsudlodningen Grænsen for nedrunding af udlodning er i dag 0,25 pct. Ifølge lovforslaget skal der ske en reduktion af grænsen til 0,10 pct. Samtidig ophæves bagatelgrænsen, der betyder, at investeringsforeningerne kan undlade at opgøre en udlodning, hvis udlodningen er mindre end 1 pct. af bevisets pålydende. Dette forslag er problematisk, idet der er omkostninger ved en udlodning enten i form af et cashflow til investorerne og SKAT eller i form af regnskabsmæssig håndtering på investorniveau. I begge tilfælde vil administrationsomkostningerne langt overstige de "merfordelte" udlodningsbeløb. Disse omkostninger påhviler i sidste ende investorerne. Finansrådet anbefaler på den baggrund, at bagatelgrænsen og nedrundingsreglerne bevares i deres nuværende form. Da beløb, der ikke skal udloddes efter disse regler, skal overføres til udlodningen i de følgende år, vil slutskatten blive den samme, om end der vil ske en ganske ubetydelig udskydelse af beskatningen. Salg af aktier mv. til udstedende selskab omfattet af ABL 19 Ifølge forslaget skal tilbagesalg af aktier mv. til det udstedende selskab, som er omfattet af ABL 19, anses for udbytte. Ifølge forslaget skal udbyttet dog reduceres med anskaffelsessummen. For danske aktionærer er anskaffelsessummen værdien ved seneste skatteansættelse, da aktierne er lagerbeskattet. For udenlandske investorer er det den oprindelige anskaffelsessum. Ændringen omfatter også tilbagesalg af andele til danske investeringsforeninger omfattet af ABL 19. Indledningsvis bemærkes, at konsekvenserne af forslaget er, at der for udenlandske investorer indføres begrænset skattepligt af aktieavancer ved afståelse af aktier i investeringsselskaber mv. Der er dermed tale om en nyskabelse i dansk skattelovgivning, idet der normalt kun pålægges udbytteskat på beløb, der har karakter af udbytte. Da der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget gives fradrag for anskaffelsessummen, er der reelt tale om en avancebeskatning og ikke en udbyttebeskatning.

4 Side 4 Finansrådet er dermed af den opfattelse, at det må anses for overordentligt tvivlsomt, om det overhovedet er muligt i praksis at gennemføre en sådan beskatning af udenlandske investorer. Det skyldes, at beskatningsretten til avancer ved afståelse af aktier i de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået, er tillagt det land, hvori investor er hjemmehørende. Endvidere skal Finansrådet anføre, at forslaget formentlig også må anses for at stride mod EU-traktatens regler om kapitalens frie bevægelighed. En udenlandsk investor vil således blive beskattet ved indløsning af andele i danske investeringsforeninger omfattet af ABL 19, mens der ikke vil være en modsvarende mulighed for at fratrække eller modregne tab på andele i danske investeringsforeninger. Reglerne kan dermed virke diskriminerende i forhold til udenlandske investorer. Der henvises i denne forbindelse til de EU-retlige principper, der blandt andet er fastslået af EF-domstolen i den såkaldte Aberdeensag (C-303/07). Danske investeringsforeninger omfattet af ABL 19 er den foretrukne type for udenlandske investorer, og i de senere år er danske investeringsforeninger i betydeligt omfang blevet markedsført og solgt til udenlandske investorer. I udlandet er det ikke sædvanligt, at investeringsforeninger mv. er børsnoterede. Salget til udenlandske investorer sker derfor via særskilte andelsklasser, som ikke er børsnoterede og som prissættes efter den såkaldte enkeltprismetode. For udenlandske investorer sker nytegninger og indløsninger dermed med investeringsforeningen som modpart. Der er således ikke tale om, at udtrædende investorer sælger beviser til banken, som derefter foretager indløsningen i foreningen. Lovforslaget indebærer derfor, at de udenlandske investorer ved indløsning af deres andele vil blive pålagt dansk udbytteskat/avanceskat. Dette indebærer for det første, at udenlandske investorer vil blive pålagt en generel administrativ byrde med tilbagesøgning af danske udbytteskatter efter dobbeltbeskatningsaftalerne, dvs. nedsættelse af udbytteskatten fra 27 pct. til typisk 15 pct. efter dobbeltbeskatningsaftalerne. Endvidere vil investorerne være henvist til hos skattemyndighederne i deres hjemland at anmode om såkaldt creditnedslag i den lokale skat for eventuel dansk udbytteskat. For det andet vil udenlandske investorer, der er lavt beskattede eller skattefri i deres hjemland, fx udenlandske pensionsinvestorer, almennyttige fonde, eller andre investeringsinstitutter mv., opleve en dansk skat som en ekstra omkostning i det omfang, den danske skat ikke kan modregnes i skatten i investors hjemland. Alt i alt medfører disse ulemper, at grænseoverskridende salg af danske investeringsbeviser vil ophøre i praksis. Hertil kommer, at udenlandske in-

5 vestorer, der allerede har købt beviser i danske investeringsforeninger, vil føle sig tvunget til at flytte investeringen til investeringsinstitutter beliggende i deres hjemland eller eventuelt Luxembourg. I denne forbindelse bemærkes, at lovforslaget vil få tilbagevirkende kraft, idet udenlandske investorer, der lader sig indløse, vil blive dansk beskattet af hele deres gevinst, uagtet at den er optjent før lovforslagets fremsættelse. Side 5 De betydelige omkostninger, som visse danske udbydere har afholdt for at kunne markedsføre danske foreninger i udlandet, herunder omkostninger til udvikling af it-systemer, er dermed endegyldigt tabt. I forslaget nævnes, at det med ændringerne bliver sikret, at udenlandske investorer beskattes af den del af salgsprisen ved tilbagesalget, som svarer til, hvad en dansk investor er blevet beskattet af. Udenlandske investorer er ifølge forslaget kun undtaget fra dansk udbytteskat/avanceskat ved tilbagesalg, hvis de er blevet lagerbeskattet af investeringen i deres hjemland. Finansrådet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at man ikke er bekendt med, at der i Europa findes lande, hvor investorerne generelt vil være lagerbeskattet af deres investeringer. I mange europæiske lande er der dog regler om, at investorerne skal beskattes løbende men på et andet grundlag. I visse lande er der eksempelvis krav om, at investeringsforeningen skal "åbnes op", så investorerne løbende beskattes af renter og udbytter mv. på investeringsforeningens værdipapirer. Det er tilfældet i Tyskland, Østrig, Schweiz, UK og Belgien. I andre lande skal investorerne årligt optage en skematisk indkomst til beskatning beregnet på grundlag af værdien af andelene. Det er eksempelvis tilfældet i Sverige og Holland. Investorer hjemmehørende i alle disse lande vil således på lignende måde som investorer i en dansk investeringsforening omfattet af LL 16 opleve en løbende beskatning af investeringen i deres hjemland. Forslaget indebærer imidlertid, at der også i disse tilfælde vil blive pålagt dansk udbytteskat af hele avancen ved indløsning af andele, idet investorerne ikke er blevet beskattet efter et lagerprincip i deres hjemland. Det vil sige, at den danske skat i praksis resulterer i en dobbeltbeskatning af udenlandske investorer. Forslaget indebærer endvidere, at investorerne vil blive overbeskattet, hvis de vælger at investere i en dansk investeringsforening sammenlignet med en investering i de underliggende værdipapirer. Hvis udenlandske investorer foretager en investering direkte i de underliggende værdipapirer, vil investeringen være skattefri i Danmark dog bortset fra eventuel dansk skat på udbytter fra danske aktier. Efter de gældende regler beskattes udbyttet fra danske aktier i investeringsforeningen, og der er derfor ikke behov for, at en udenlandsk investor pålægges yderligere danske skatter. Også på dette punkt bryder forslaget med det almindelige princip for beskatning, hvorefter det som udgangspunkt er

6 investors hjemland, som har beskatningsretten til afkastet fra de underliggende investeringer. Side 6 Formålet med lovforslaget er, at skattereglerne skal tilpasses UCITS IV og den øgede internationale konkurrence. Dansk udbytteskat/avanceskat på indløsninger vil i praksis indebære, at danske investeringsforeninger i strid med intentionerne bag forslaget ikke længere vil kunne markedsføres internationalt. Oprindeligt var det alene tilbagesalg af andele i investeringsforeninger (indløsninger), som var undtaget fra dansk udbytteskat. Ved lov nr. 335 af 7. maj 2008 om ændring af forskellige skattelove (diverse EU-tilpasninger til skattelovgivningen) blev reglen imidlertid udvidet til også at omfatte investeringsselskaber etableret som almindelige ApS'er og A/S'er. Efter Finansrådets opfattelse bør retstilstanden føres tilbage til før lov nr. 335 af 7. maj 2008, dvs. at investeringsbeviser fortsat kan indløses, uden at der pålægges dansk udbytteskat/avanceskat. Endvidere foreslår Finansrådet, at undtagelsen for dansk udbytteskat udvides til at omfatte udlodninger til udenlandske investorer fra investeringsforeninger omfattet af ABL 19. Mange udenlandske investorer ønsker at modtage et løbende afkast fra deres investeringer, og det bør ikke have nogen skattemæssig betydning, om en udenlandsk investor hjemtager sit afkast ved en indløsning af andele eller ved en udlodning. En sådan ændring vil indebære, at danske investeringsforeninger bliver konkurrencedygtige med udenlandske UCITS-fonde, idet det derved vil blive muligt at etablere udloddende andelsklasser i ABL 19-investeringsforeninger, som henvender sig til udenlandske investorer. Udhuling af skatteværdien af nettokurstabskonti Selskabers og fondes nettokurstabskonti er omfattet af 22, stk. 9 og 18 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 (nettokurstab på porteføljeaktier) og 10, stk. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 2009 (nettokurstab på aktier mv. omfattet af ABL 19). Finansrådet har ved flere lejligheder påpeget, at selskabers og fondes nettokurstabskonti burde kunne modregnes i skattepligtige udbytter, da dette vil være i overensstemmelse med en ensartet beskatning af selskabers aktieavancer og udbytter fra porteføljeaktier mv. Dette ønske er imidlertid ikke imødekommet. Med ændringen af LL 16 B, hvorefter gevinst ved tilbagesalg af aktier mv. omfattet af ABL 19 beskattes som udbytte, mister selskaber og fonde muligheden for at modregne saldoen på nettokurstabskontoen i avancer på aktier mv. omfattet af ABL 19. Eksempel

7 Et selskab med kalenderregnskabsår har en nettokurstabskonto for aktier mv. omfattet af ABL 19 på 100. Selskabet køber primo 2012 et bevis i en akkumulerende afdeling omfattet af ABL 19 til kurs 50. Ultimo er værdien 150. Vælger selskabet at tilbagesælge beviset til den udstedende afdeling fx den 30. december 2012, skal selskabet med den forslåede ændring medregne 100 som udbytteindtægter uden mulighed for modregning af nogen del af nettokurstabskontoen. Undlader selskabet derimod at sælge beviset, kan nettokurstabskontoen modregnes i avancen opgjort efter lagerprincippet med deraf mindre skattebetaling til følge. Dette er en meget vilkårlig beskatning og medfører endvidere, at tidspunktet for salget bliver vigtigere end kursudviklingen på aktierne mv. Side 7 Finansrådet skal derfor også på denne baggrund opfordre til, at tilbagesalg af aktier mv. til udstedende selskab fortsat behandles som aktieavance, således at skatteværdien af en eventuel nettokurstabskonto ikke reduceres. Ledelsens sæde Reglerne om ledelsens sæde er ikke omtalt i lovforslaget, uanset at lovforslaget har til formål at sikre: 1) At reglerne er så enkle og administrerbare som muligt 2) og på samme tid ikke udgør en barriere for foreningernes mulighed for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet 3) Endvidere skal forslaget bidrage til at sikre samspillet mellem skattereglerne og UCITS IV- direktivet. Som forslaget er udformet, forenkles den skattemæssige behandling af udlodningen fra de minimumsudloddende foreninger, jf. ovenfor. Da reglerne i UCITS IV-direktivet samtidig gør det nemmere for udbydere i de andre EUlande at henvende sig over landegrænserne, vil udbydere fra andre EUlande få lettere adgang til det danske marked. Dette vil alt andet lige skærpe konkurrencesituationen til gavn for danske investorer. Denne ligestilling slår imidlertid ikke igennem for danske udbydere selv ikke efter en vedtagelse af lovforslaget. En udenlandsk udbyder kan således allerede nu opnå stordriftsfordele ved i sit hjemland at samle administrationen af fonde fra forskellige EU-lande. Hvis et dansk administrationsselskab på tilsvarende vis samler administrationen af fonde, der har hjemsted i forskellige EU-lande, vil resultatet derimod være, at disse fonde på grund af reglerne om ledelsens sæde skattemæssigt inddrages under dansk lovgivning, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 6. Dette indebærer blandt andet, at udlodninger fra sådanne udenlandske fonde skattemæssigt skal behandles efter danske regler, fx ved indeholdelse af dansk udbytteskat. Allerede på kort sigt vil denne tilstand selvsagt være ødelæggende for danske udbydere og vil hindre danske udbydere i at flytte administrationen af

8 deres udenlandske fonde til Danmark. For at opnå ligestilling med udenlandske udbydere kan danske udbydere således være nødsaget til at flytte administrationen ud af Danmark og samle den i et andet EU-land. Side 8 Finansrådet anbefaler på den baggrund, at der i lovforslaget indarbejdes en bestemmelse, hvorefter fonde mv., der er registreret som hjemmehørende i et andet EU-land, ikke inddrages under dansk beskatning efter selskabsskattelovens 1, stk. 6, blot fordi de administreres af et dansk administrationsselskab. På basis af en sådan bestemmelse vil der kunne opnås den konkurrencemæssige ligestilling mellem danske og udenlandske udbydere, som er skitseret ovenfor i pkt. 2 og 3, jf. i øvrigt notatet af 28. november 2011 fra Finansrådet og Investeringsforeningsrådet. Oplysning om aktieerhvervelse Ifølge lovforslaget skal der ske en koordinering af fristen for oplysning om aktier handlet på et reguleret marked, når aktierne erhverves ved arv. I den forbindelse skal Finansrådet påpege uhensigtsmæssigheden i, at det overhovedet er en gyldighedsbetingelse for opgørelse af skattemæssige tab på aktier handlet på et reguleret marked, at sådanne erhvervelser er indberettet. Reglerne om indberetning af erhvervelser af aktier optaget til handel på et reguleret marked har nu været gældende i en periode, i hvilken der er opstået talrige eksempler på fortolkningstvivl. Pengeinstitutterne dobbeltindberetter sådanne aktiekøb, idet de tillige indberettes som en del af beholdningen pr. 31. december (ultimoindberetningen) eller eventuelt som et salg inden da i løbet af året. Det ville være rimeligt for alle parter, at disse regler bliver mere enkle og robuste, så de ikke efterlader en række af tvivlstilfælde og svært administrerbare regler. Endvidere synes det problematisk, at investor kan fortabe adgangen til tabsfradrag som følge af manglende indberetning af erhvervelse, hvis det i øvrigt kan dokumenteres, at erhvervelsen har fundet sted til den pågældende kurs mv. På den baggrund foreslår Finansrådet, at indberetningen af aktiekøb afskaffes som gyldighedskriterium for at få fradrag for tab på aktier. Alternativt foreslår Finansrådet, at betingelsen for at få fradrag for tab er opfyldt, såfremt pågældende aktier fremgår af ultimoindberetningen. Desuden må berettiget tvivl om opgørelsesmetoden imødeses. Dette er fx tilfældet, hvis en aktie er anskaffet ad flere omgange og til varierede anskaffelseskurser. Det bliver således helt tilfældigt, om et delsalg resulterer i avance eller tab, og en manglende købsindberetning vil således sjældent kunne henføres til salget af den konkrete aktie, jf. reglerne om gennemsnitlig anskaffelseskurs.

9 Side 9 Exitskat på tabsaktier Det foreslås, at personer, der ved flytning til udlandet har tab på aktier, får den mulighed, at tabet kan tillægges step-up-værdien ved tilbageflytning til Danmark, men kun hvis de samme aktier fortsat ejes. Målet er, at den pågældende skal stilles, som om han hele tiden har været fuldt skattepligtig her i landet. Denne regel hilser Finansrådet velkommen. Finansrådet vil imidlertid foreslå, at tillægget til step-up-værdien skal være en mulighed, uanset om det er de samme aktier, der fortsat ejes. Kun derved kan den pågældende blive stillet, som om skattepligten ikke har været afbrudt. Med venlig hilsen Neel Frederikke Gronemann

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Høringssvar til lovforslag vedr. enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv.

Høringssvar til lovforslag vedr. enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Camilla Christensen København, den 15. september 2011 Høringssvar til lovforslag vedr. enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Tidligere kommentarer viser sig nu at være særdeles relevante trods de den gang meget korte høringsfrister.

Tidligere kommentarer viser sig nu at være særdeles relevante trods de den gang meget korte høringsfrister. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 1. december 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 13 Offentligt Notat København, 10. maj 2016 L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. effekter for investeringsforeningsbranchen

Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. effekter for investeringsforeningsbranchen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1428 København K pskerh@skm.dk Att.: Jesper Leth Vestergaard København, den 26. marts 2009 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. effekter

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere