Skattechef ERFA møde CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattechef ERFA møde 13.4. 2012 2012 CORIT"

Transkript

1 Skattechef ERFA møde

2 Agenda Kort introduktion Ledelsens sæde Konsekvenser af Symbion-sagen (Kort orientering om nyt lovforslag)

3 Kort introduktion

4 Kort introduktion Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere, håndtere og mindske skatterisici. Fokus på internationalt orienterede større virksomheder med komplekse skattemæssige udfordringer. Seriøst alternativ og supplement til de traditionelle udbydere i revisions- og advokatbranchen. Stærkt fokus på faglighed og tekniske kompetencer. Rendyrket fokus på rådgivning i traditionel forstand. Knowledge producers og ikke kun service providers Ikke sælgere af standardprodukter. Primære kompetencer International tax and corporate tax Corporate finance & financial instruments Strategic tax advice and tax policy Tax controversy Energy (Oil & gas) Private equity

5 Ledelsens sæde

6 Ledelsens sæde SEL 1, stk. 6 - lov nr. 312 af 17. maj Selskaber og foreninger mv. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder, uanset hvor selskabet eller foreningen mv. eventuelt er indregistreret. Lovbemærkningerne til lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35): beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet. Formodning for, at ledelsen forestås af direktionen, som ledelsesorgan. Selskabet vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde, eller hovedsædet er beliggende her i landet. Begrebet daglig ledelse er ikke defineret Det er derfor mest nærliggende at foretage denne afgrænsning på baggrund af selskabslovens bestemmelser om kompetencefordelingen mellem de forskellige selskabsorganer. Såfremt der ikke findes en direktion eller en daglig ledelse, skal der i stedet lægges vægt på stedet, hvor de øvrige beslutninger vedrørende selskabets ledelse tages.

7 Ledelsens sæde Bemærkningerne til lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35): I det omfang bestyrelsen forestår den reelle ledelse af selskabet, vil stedet for bestyrelsens sæde være af væsentlig betydning for vurderingen af, om selskabet er hjemmehørende i Danmark. Det er stedet, hvor bestyrelsens beslutninger reelt træffes, der i disse tilfælde er afgørende for ledelsens sædes placering. Hvis alle møder afholdes og alle beslutninger vedrørende selskabet træffes udenfor Danmark vil selskabet ikke blive anset for at være hjemmehørende i Danmark. I tvivlstilfælde, hvor det ikke umiddelbart er muligt at fastlægge den lokalitet, hvorfra ledelsen træffer sine beslutninger, Lægges vægt på eksempelvis vedtægtsbestemmelser om hjemsted, eksisterende kontorfaciliteter og ledelsens bopælsforhold m.v. Bopæl for de enkelte bestyrelsesmedlemmer er næppe afgørende. Formentlig alene betydning, hvis det ikke er muligt at fastslå, hvorfra beslutningerne fysisk foretages. Stedet for implementeringen af beslutningerne er af mindre betydning.

8 Ledelsens sæde selskaber uden daglig ledelse Hvis selskabets virksomhed er af en karakter, hvor der ikke er en faktisk daglig ledelse, f.eks. holdingselskaber Stedet, hvor de øvrige beslutninger vedr. selskabets ledelse tages. Dette medfører, at hvis hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet, der foregår, sker i Danmark, så vil ledelsen blive anset for beliggende her i landet. Der lægges også i denne sammenhæng vægt på en vurdering af, hvor beslutningerne reelt træffes.

9 Ledelsens sæde - praksis Fastholder en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder i den konkrete situation. I praksis lagt vægt på stedet, hvor der træffes beslutning om: Selskabets daglige drift Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere og andre personalemæssige anliggender Bogføring, regnskab og ordrestyring Generelle driftsmæssige målsætninger Driftsinvesteringer Finansiering af driften Markedsføring Hertil kommer: Om aktionærer og ledelsesmedlemmer har tilknytning til Danmark. Stedet hvor der afholdes bestyrelsesmøder. Hvor software er hosted. Om andre medarbejdere udfører arbejde, hvor ledelsen er hjemmehørende. Bopæl for adm. direktør, hvor dennes arbejde udføres samt indholdet og volumen heraf. Om strategien understøtter, at forretningsaktiviteterne kan udføres fra stedet, hvor ledelsen er hjemmehørende.

10 Ledelsens sæde - praksis En større del af hidtidig retspraksis har omhandlet selskaber uden en daglig ledelse. Der er i sådanne situationer ved fastlæggelsen af ledelsens sæde i praksis lagt vægt på stedet, hvor: Ledelsesorganet træffer sine afgørelser Ledelsesorganet holder møder Ledelsesorganets medlemmer har bopæl

11 Betydning af moder-/datterselskabsforholdet Stigende fokus internationalt Udførelse af aktionærrettigheder påvirker som udgangspunkt ikke selskabers hjemsted i dansk ret. Kun, hvis aktionærerne udøver den faktiske ledelse. TfS H (retsforlig) Vestre Landsret:... Scandinavian World Cruises Ltd, der var et 100% ejet datterselskab af DFDS A/S, og de afgørende beslutninger vedrørende SWC blev truffet af moderselskabet eller koncernledelsen. På den baggrund findes SWC s virkelige ledelse at have haft sit sæde i Danmark...". Departementet i SpO 1996, 55 DEP Dommen vedrører retstilstanden før lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35) og at dommen derfor ikke har betydning for SEL 1, stk. 7 (nu stk. 6). Til fortolkningen fremhæver ministeriet, at det forhold, at danske moderselskaber træffer eller godkender mere overordnede beslutninger, ikke i sig medfører at datterselskaber bliver omfattet af SEL 1, stk. 6, hvis datterselskabet har en reel daglig ledelse. Jens Wittendorff i SR-Skat 1998, s. 187: Resultatet af retsforliget er, at landsrettens dom i princippet fortsat har præjudikatværdi.

12 Ledelsens sæde - fonde Ledelsens sæde for fonde ikke er behandlet i praksis. Samme begreb med de nødvendige tilpasninger vedrørende selve fondskonstruktionen, herunder ledelsesforholdene. Hvis bestyrelsen reelt forestår den daglige ledelse, eller hvis der ikke er en daglig ledelse, kan stedet, hvor bestyrelsen træffer sine beslutninger tillægges betydning. Flertal af fondens bestyrelsesmedlemmer er hjemmehørende i Danmark Medfører ikke nødvendigvis, at fonden vil blive anset for hjemmehørende i Danmark, såfremt det kan godtgøres, at beslutninger forbundet med fondens daglige ledelse faktisk træffes i udlandet. Skatteministeren under udvalgsarbejdet med lov nr. 312 af 17. maj 1995 (L 35): I relation til fonde lægges der ligeledes afgørende vægt på, hvor beslutningsprocessen vedrørende den daglige ledelse foregår. I en række tilfælde vil fondens administrations beliggenhed derfor være afgørende for, om en fond anses for hjemhørende i Danmark. I øvrigt er bedømmelsen af, om ledelsens sæde er beliggende i Danmark konkret fra sag til sag. Ligningsvejledningen S.H.4.2 går videre end Skatteministeren, da det anføres at: Fonden eller den selvejende institution vil derfor ofte blive anset for hjemmehørende i Danmark, når fondens administrator har sæde her i landet.

13 Ledelsens sæde DBO er Artikel 4, stk. 3, i OECDs modeloverenskomst Tie breaker: Finder alene anvendelse, hvis hjemmehørende i begge stater Skal anses for hjemmehørende i den stat, hvor selskabets virkelige ledelse har sit sæde Afgørende: ledelsesmæssige og forretningsmæssige beslutninger, der er nødvendige for virksomhedens forretningsmæssige udøvelse Kommentar: The place of effective management is the place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity s business as a whole are in substance made. All relevant facts and circumstances must be examined to determine the place of effective management. An entity may have more than one place of management, but it can have only one place of effective management at any one time.. Begrebet place of effective management Ikke afklaret Forskellig fortolkning blandt medlemsstater I dansk ret er det klart tilkendegivet, at begrebet skal fortolkes i overensstemmelse med intern ret.

14 Ledelsens sæde Praktisk analyse Ofte legal opinions vedrørende dette spørgsmål Anvendt fremgangsmåde: The place of effective management of the Company should be analysed on the basis of the following detailed questions: Which organisational structure is proposed in xxxltd.? Which managerial tasks are at the core of the activities of the Companies business? Which managerial body carries out the actual daily management of the Companies? Where are the daily management decisions made?

15 Ledelsens sæde konsekvenser ved tilflytning Ledelsens sæde flyttes til Danmark Fuld skattepligt fra tilflytningstidspunktet Værdiansættelse SEL 4 A Armslængdeværdien på tilflytningstidspunktet Særlige regler for afskrivningsberettigede aktiver Anskaffelsestidspunkt - SEL 4 A Faktiske anskaffelsestidspunkt

16 Ledelsens sæde flytning til udlandet Ledelsens sæde flyttes til udlandet Ophørsbeskatning, jf. SEL 5, stk. 5 og 7, 8 Aktiver og passiver, som ikke efter fraflytning er omfattet af dansk beskatning anses for realiseret Gælder ved Ophør af fuld skattepligt, fordi ledelsens sæde flyttes Efter DBO bliver hjemmehørende i anden stat SE/SCE vedtægtsmæssigt hjemsted Uden realisationsbeskatning i Danmark Når aktiver og passiver efter fraflytning omfattes af dansk beskatning, dvs. Fast driftssted i Danmark Fast ejendom i Danmark Når der ikke konstateres gevinst ved afståelse Når gevinst er skattefri (aktier mv.) Fuld skattepligt bevares for her i landet indregistreret aktieselskab efter flytning af ledelsens sæde TfS 2007, 264 H Selskabet var allerede skattepligtigt til Danmark efter SEL 1, stk. 1, nr. 1, som følge af registreringen i Danmark.

17 Undgåelse af skattepligt på baggrund af ledelsens sæde Absolut klarhed over ledelsesstruktur og ledelsesopgaver. Dokumentation for ledelsesmæssige beslutninger i udlandet. Dokumentation af ledelsesopgaver. Etablering af Rules of procedure vedrørende bestyrelsens arbejdsgange og forholdet til direktionen. Afholdelse af fysiske bestyrelsesmøder i udlandet. Afholdelse af særligt vigtige bestyrelsesmøder i udlandet som fysiske møder. Bopæl i udlandet for direktion og flertallet i bestyrelsen.

18 Internationale tendenser Udvidelse af kriteriet om ledelsens sæde Residence er et centralt emne på den internationale agenda Visse lande (ex. Spanien og Italien) anvender deemed residence rules som anti-avoicande regler. Formodningsgsregler med omvendt bevisbyrde. Hvornår medfører moderselskabets involvering i datterselskabets ledelse, at ledelsen skifter til aktionærniveauet? Holland: Hoge Raad, 17 December 2004, BNB 2005/105 : Balancen skifter, når aktionæren overtager ledelsesbeføjelser fra bestyrelsen og ofte eller konstant selvstændigt tager ledelsesbeslutninger. Italien: Provicial Tax Court Firenze, 13 July 2007, decision 108/2007 og Provencial Tax Court Belluno, 14 January 2008, decisions 173/2008 and 174/2008. Tyskland: Bundesfinanzhof, 7. December 1994, IK 1/93 BStBl. II 1995, 175. Australien: Betydning af hjemsted for bestemmende aktionær. UK: The development in case law means that it is potentially extremely difficult for a UK company to have a non-resident subsidiary. The dividing line is whether the foreign directors really made the decision, even though the decision is what the parent wanted them to make, or whether they go through the motions of making the decision.

19 Ledelsens sæde International tendenser OECD Forslag til ændring af place of effective management fra OECD Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for the Taxation of Business Profits (Business Profits TAG). Hieraki mellem tests Et flertal stemte imod Professor Stef van Weeghel i Maisto (ed.): Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, 2009, p. 305 om den manglende regulering i art. 4(3): This is the centrally managed multinational, one that has its parent company definitely in one country but has subsidiaries throughout the world, which subsidiaries are in fact very tightly managed form the centre. Even though some of the formal acts relating to the local subsidiaries, such as the corporate housekeeping, etc., are performed locally, the businesses conducted by these subsidiaries tend to be managed tightly from the centre. With this type the question is not whether the parent company has its effective management in a particular country, but whether the operating subsidiaries have their effective management in the country of their stated residence or in fact all have their residence in the country of the parent company..

20 Konsekvenser af Symbion-dommen

21 Symbion-dommen Højesterets dom af , Symbion Capital I A/S SKM H Spørgsmål: Fradragsret for management fee s i indkomstårene 2012, henset til, at selskabet overvejende genererede skattefri indkomst Hidtidig praksis: TfS LSR, TfS LSR, TfS LSR Fradrag indrømmet Skatteministeriets kommentar (TfS SKM) Fradrag kan dog nægtes, hvis SKAT kan bevise, at en investeringsrådgivning kan henføres til aktieinvesteringer, som specifikt er foretaget med henblik på at opnå et skattefrit afkast.

22 Symbion-dommen Højesterets præmisser: Ved indkomsten i statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, må efter ordlyden forstås den skattepligtige indkomst, således at udgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst som driftsomkostninger, hvis de er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst. Formål at drive virksomhed der giver indtægter Såvel skattepligtige og skattefri indtægter Højesteret finder herefter, at afholdte udgifter til management fee kan være fradragsberettigede driftsomkostninger efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, selv om nogle af afståelsessummerne er skattefrie på grund af realisationstidspunkterne. Herefter udtaler flertallet: Udgifterne må i deres helhed anses for afholdt med henblik på at sikre og vedligeholde indtægterne fra porteføljeselskaberne. Gælder også de af udgifterne, der har dækket managementselskabets opgaver i forbindelse med opbygning og udvikling af porteføljeselskabernes virksomheder. Bemærkes, at der ikke var tale om koncernforbundne selskaber.

23 Symbion-dommen mulige konsekvenser Fradragsret, hvis omkostninger afholdes med henblik på en vis løbende indkomst. Betydning for andre situationer Forventning om skattefri aktieavancer mv. forhindrer ikke i sig selv fradragsret. Fradragsret forhindres ikke af, at der de facto indgår skattefri indtægter. Hvor stor en andel? Alt-eller-intet? Der er ikke noget krav om fordeling af omkostninger mellem skattefri og skattepligtige indtægter Kan måske blive resultatet, hvis grænsen overskrides for, hvad der kan anerkendes som fradragsberettiget Brutto/netto Det udelukker ikke fradrag, at selskabet har underskud og dermed samlet ikke har haft indkomst til beskatning (dermed synes det ikke et issue, at der skal være nettoindkomst) Anke til Højesteret i TfS SKAKO er hævet.

24 Symbion-dommen Mulige konsekvenser Holdingselskaber Hvor går grænses for at anerkende fradragsret? En vis indkomst? 1%, 10%, 25%? (1,7% i sagen fra )) Måske begrænset, hvad der kan fradrages, hvis der ikke udøves indkomstskabende øvrig virksomhed? Fradrag for låneomkostninger, administrationsomkostninger og aktionæromkostninger. Regnskabassistance og revision Dog findes en række gode argumenter for at holdingselskabers udbyttebetalinger og avancer ikke fører til fradragsnægtelse. Mulige tiltag: Business as usual - afvente SKAT s reaktion Forøge andel af skattepligt indkomst i holdingselskab Henføre andre opgaver og dermed anden indkomst til holdingselskab Koncern management fee s faktureres ud til andre koncernselskaber Transfer pricing set-up Husk rette omkostningsbærer Udbyttepolitik og koncernstruktur?

25 Symbion-dommen Mulige konsekvenser Påvirker ikke rentefradragsretten Fradrag udgifter til generering af CO2-kreditter (JI/CDM) Fradrag for udgifter til udenlandske aktiviteter, som ikke på afholdelsestidspunktet er et PE, men som bliver et PE senere?

26 Nyt lovforslag

27 Nyt lovforslag Begrænsninger i underskudsfremførsel 1 mio. kr. og herefter reducere skattepligtig indkomst med 60% Tysk forbillede mindestbesteurerung Transfer pricing Revisorerklæring Forhøjede bøder Hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningsforhold Åbenhed om selskabers skattebetaling Indkomstopgørelsen for faste driftssteder

28 JAKOB BUNDGAARD MANAGING DIRECTOR HONORARY PROFESSOR, M.SC., PH.D. CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK P: E:

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse 24 Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse SKAT Af Michael Tell, Ph.D., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Historisk set er danske virksomheders internationalisering

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Fradragsret for udgifter til formueforvaltning samt sammenhængen mellem statsskatteloven 4 og 6

Fradragsret for udgifter til formueforvaltning samt sammenhængen mellem statsskatteloven 4 og 6 Copenhagen Business School 2012 Afleveret den 1. marts 2012 Juridisk Institut Cand.merc.aud. - studiet Kandidatafhandling Fradragsret for udgifter til formueforvaltning samt sammenhængen mellem statsskatteloven

Læs mere

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 Gennemstrømningsselskaber Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 AGENDA 1. Indledende bemærkninger 2. De enkelte betingelser 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse 4. Perspektivering og sammenfatning

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte 554 237 Skattearbitrage & korrespondensprincip Omkvalificering af gæld til egenkapital ved udenlandsk skattefrihed af afkast fra hybride finansielle instrumenter Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Oprettelse af selskaber i lavskattelande

Oprettelse af selskaber i lavskattelande HD 2 Regnskab og Økonomistyring Afhandling - efterår 2011 Forfatter: Klaus Obel Kristensen (kk89524) Vejleder: Torben Bagge Oprettelse af selskaber i lavskattelande Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R

A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Forfatter: Thomas Schjølie Grüner Vejleder: Jesper Anker Howes A R BEJDS U DL EJE Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Exposing of Existing law

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Dansk CFC-beskatning Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver

Læs mere

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 486 Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 903 Af Ph.d.-stipendiat, Peter Koerver Schmidt, CBS, Juridisk Institut og Tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen har fokus på dispensationsbestemmelsen

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven. - Beskatning ved afståelse af aktier m.v.

Aktieavancebeskatningsloven. - Beskatning ved afståelse af aktier m.v. - Beskatning ved afståelse af aktier m.v. Handelshøjskolen i Århus HD - Regnskabsvæsen Afhandling Forår 2006 Forfatter: Martin A. Petersen Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse: Aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

BESKATNING AF ANDELSBOLIGFORENINGER OG DERES MEDLEMMER

BESKATNING AF ANDELSBOLIGFORENINGER OG DERES MEDLEMMER Cand.merc.aud.: Kandidatafhandling Juridisk Institut Forfatter: Jan Thorsen Vejleder: Mette Neville BESKATNING AF ANDELSBOLIGFORENINGER OG DERES MEDLEMMER Handelshøjskolen i Århus 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR

Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR Dansk Skattevidenskabelig Forening diskuterer: Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR Ved indlægsholder: Claus Kirkeby Olsen, R&L Niels Winther-Sørensen, PwC Agenda 1. Præsentation af faktum og

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere