Europaudvalget økofin Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets skrivelse af 21. december 2004 vedlægges Skatteministeriets og Finansministeriets besvarelse af spørgsmål 1 (2628 økofin Spørgsmål 1).

2 2 Skatteministeriet Finansministeriet Besvarelse af spørgsmål 2628 (økofin) stillet af Folketingets Europaudvalg den 21. december 2004 Spørgsmål: Ministeren bedes som lovet på Europaudvalgets møde den 3. december 2004 oversende et notat om ændringsforslaget til fusionsskattedirektivet, der giver overblik over forslagets konsekvenser for Danmark. I notatet ønskes endvidere en vurdering af de ændringer, der følger af de nye regler for SCE- og SE-selskaber (KOM(2004) 0613) Svar: Indledningsvist kan det præciseres, at ændringerne af fusionsskattedirektivet er vedtaget på ECOFIN-mødet den 7. december Ændringerne skal som udgangspunkt indføres i dansk lovgivning senest den 1. januar Ændringerne vedrørende SE- og SCEselskaberne skal dog indføres i dansk lovgivning senest den 1. januar De ændringer i dansk lovgivning, som indførelsen af det nye fusionsskattedirektiv som minimum vil medføre er uddybet nedenfor. De vurderes at få relativt begrænsede konsekvenser for Danmark. 1. De vedtagne ændringer Det overordnede formål med fusionsskattedirektivet er at harmonisere beskatningen af erhvervsmæssige omstruktureringer. Som udgangspunkt vil en omstrukturering, hvorved der overdrages aktiver mellem to selskaber, blive betragtet som et salg. Det har den konsekvens, at kapitalgevinster - såsom genvundne afskrivninger, fortjeneste på aktier, obligationer og ejendomme - kommer til beskatning. Direktivet giver mulighed for at udskyde denne beskatning, således at selskaber kan foretage omstruktureringer uden at udløse skat. Samtidig tilgodeser direktivet medlemsstaternes finansielle interesser gennem kravet om, at medlemsstaterne skal bevare muligheden for at beskatte ved et senere salg af de overførte aktiver.

3 3 Nedenfor gives en oversigt over ændringerne af fusionsskattedirektivet og en angivelse af, hvorvidt ændringerne nødvendiggør, at de gældende danske regler ændres, jf. boks 1. Efterfølgende beskrives kort de ændringer, som nødvendiggør dansk lovgivning, idet ændringerne vedrørende SE- og SCE-selskaber dog omtales mere uddybende. Boks 1. Fusionsskattedirektivet og dansk lovgivning Ændring af fusionsskattedirektivet 1. Direktivet finder anvendelse på et større antal juridiske personer og virksomheder, herunder det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE) 2. Direktivet omfatter en ny type transaktion, der benævnes delvis spaltning 3. Definitionen af aktieombytning er ændret, så et selskab, der allerede ejer flertallet af stemmerettighederne i det andet selskab, omfattes af reglerne 4. Direktivet fastsætter rammer for den skattemæssige behandling, når transparente selskaber deltager i omstruktureringer 5. Der skal ikke ske beskatning i forbindelse med annulleringen af det modtagende selskabs ejerandele i det indskydende selskab, hvis det modtagende selskab ejer 10 pct. eller mere af aktiekapitalen i det indskydende selskab 6. Direktivet omfatter omdannelse af grene af virksomheden til datterselskab i samme land 7. Direktivet omfatter flytning af det europæiske selskabs (SE s) og det europæiske andelsselskabs (SCE s) vedtægtsmæssige hjemsted Ændring af danske regler Ja (men ikke ny lovgivning) Nej Ja Ja Nej Nej Ja Det bemærkes vedrørende pkt. 5, at der er tale om en reduktion af procentkravet fra 25 pct. til 10 pct. Ændringen vil ikke få betydning for Danmark, fordi der i Danmark ikke udløses skat i disse tilfælde (svarende til et procentkrav på 0 pct.) Ad 1. Direktivet finder anvendelse på et større antal juridiske personer og virksomheder, herunder det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE)

4 4 De selskaber m.v., der er omfattet af direktivet, er opregnet i et bilag til direktivet. I forhold til det gældende bilag er indføjet de omfattede selskabstyper i de lande, som kom ind i EU ved udvidelsen pr. 1. maj Der er også foretaget justeringer vedrørende en række andre medlemslande. Endelig er det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE) tilføjet listen. De omfattede selskabstyper bliver dermed de samme, som de, der omfattes af moder-/datterselskabsdirektivet, som netop er indført i dansk lovgivning, jf. lov nr af 20. december Efter det tidligere gældende bilag fandt fusionsskattedirektivet for Danmarks vedkommende anvendelse på aktieselskaber og anpartsselskaber. Med ændringen skal direktivet derudover finde anvendelse på Andre selskaber, der er omfattet af selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteretlige regler for aktieselskaber. Derved udvides direktivets regler til også at omfatte bl.a. aktieselskabslignende selskaber og selskabsbeskattede andelsselskaber. Med den nye afgrænsning, vil alle selskaber, der er skattepligtige til Danmark efter reglerne i selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 2, 2a, 2c- 2g, 3a, 4 og 5-5b blive omfattet af reglerne i direktivet. Der er tale om en mindre udvidelse af antallet af omfattede selskaber. Det europæiske selskab (SE) er et aktieselskab og ville således allerede med det tidligere gældende bilag være omfattet af direktivet. Andelsselskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3, kan fortsat ikke anvende direktivets regler, da disse andelsselskaber ikke opgør deres skattepligtige indkomst efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. Andelsselskaberne opgør deres indkomst som en procentdel af deres formue, og de beskattes ikke med skattesatsen for aktieselskaber, men med en særlig skattesats på 14,3 pct. (kooperationsskat). Et andelsselskab vil kun blive omfattet af direktivet, hvis det vælger at blive beskattet efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber, i stedet for kooperationsbeskatningen efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3. Således vil et europæisk andelsselskab (SCE), der er hjemmehørende i Danmark, ikke være omfattet af direktivet, medmindre selskabet vælger at

5 5 blive beskattet efter de almindelige skatteregler for aktieselskaber. Dette er også tilfældet for moder-/datterselskabsdirektivet. Foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, er fortsat ikke omfattet af fusionsskattedirektivet, idet de ikke opgør deres skattepligtige indkomst efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. De nævnte foreninger m.v. beskattes kun af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Det vurderes, at udvidelsen af listen over selskaber, der er omfattet af direktivet, ikke vil øge antallet af omstruktureringer omfattet af direktivet i nævneværdig grad. Udvidelsen af listen ændrer dog de danske regler i praksis, men vil ikke kræve en lovændring, idet den gældende danske lovgivning indeholder en generel henvisning til de af fusionsskattedirektivet omfattede selskaber. Ad 3. Definitionen af aktieombytning er ændret, så et selskab, der allerede ejer flertallet af stemmerettighederne i det andet selskab, omfattes af reglerne Ved aktieombytning, hvor et selskab erhverver flertallet af stemmerne i et andet selskab kan beskatning i henhold til det tidligere fusionsskattedirektiv udskydes. Efter ændringen af direktivet, er aktieombytninger, hvor selskabet i forvejen er indehaver af flertallet af stemmerettighederne, også omfattet af direktivet. De danske regler har dog hele tiden givet mulighed for, at aktieombytninger kan gennemføres skattefrit, hvis et selskab, der har stemmemajoriteten i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det andet selskab. Direktivet indeholder en mindre lempelse i forhold til de gældende danske regler, idet beskatningen kan udskydes, når selskabet er majoritetsaktionær og kun erhverver en del af den resterende aktiekapital i det andet selskab. Det vurderes, at effekten af denne ændring vil være begrænset. Ændringen i direktivet vil kræve, at reglerne om aktieombytning i aktieavancebeskatningslovens 13 ændres. Ad 4. Direktivet fastsætter rammer for den skattemæssige behandling, når transparente selskaber deltager i omstruktureringer I et transparent selskab anses selskabsdeltagerne og ikke selskabet selv i skattemæssig henseende som ejere af selskabets aktiver og passiver. Et

6 6 transparent selskab beskattes således ikke som en selvstændig enhed. I stedet beskattes selskabsdeltagerne løbende af indkomsten i selskabet. Eksempelvis er interessentskaber og kommanditselskaber efter dansk skatteret transparente. Danske transparente selskaber er ikke omfattet af direktivet, da disse selskaber ikke betaler selskabsskat, jf. ovenfor ad 1. Der vil imidlertid kunne opstå situationer, hvor der er danske deltagere i udenlandske selskaber, der i udlandet anses for at være selskaber i skattemæssig henseende, mens de i Danmark anses for at være transparente. Det tidligere fusionsskattedirektiv indeholder ingen særlige regler herom. A. Indskydende udenlandsk transparent selskab Efter ændringerne af direktivet kan Danmark undlade at anvende direktivets almindelige bestemmelser, når det anser et udenlandsk indskydende selskab som transparent. Der kan således ske beskatning af kapitalgevinster i forbindelse med sådanne omstruktureringer. Danmark har med bestemmelsen eksempelvis mulighed for at beskatte en dansk deltager i et udenlandsk transparent selskab, hvis det udenlandske selskab tilfører sin virksomhed til et andet (ikketransparent) selskab. Beskatningen vil i så fald svare til beskatningen ved et egentligt salg af virksomheden. Hvis der gennemføres beskatning ved en omstrukturering, er det en forudsætning at Danmark modregner den skat, som skulle være betalt i udlandet, hvis omstruktureringen ligeledes havde ført til beskatning i udlandet. Når en omstrukturering i udlandet anses som værende omfattet af direktivet og beskatningen derfor udskydes, gives der nedslag for en fiktiv udenlandsk skat for at hindre, at samme gevinst beskattes to gange først i Danmark ved omstruktureringen og senere i udlandet ved et egentligt salg af de pågældende aktiver. Muligheden for beskatning er i overensstemmelse med gældende dansk ret. Der er dog i den danske lovgivning under særlige omstændigheder mulighed for en skattefri virksomhedsomdannelse, når en personligt ejet udenlandsk virksomhed som et interessentskab indskydes i et dansk (ikke-transparent) selskab. De danske skatteregler indeholder ikke bestemmelser om nedslag for fiktiv skat i relation til udenlandske transparente selskaber.

7 7 Princippet findes imidlertid allerede for ikke-transparente selskaber både i danske regler og i direktivet. Det anvendes således bl.a., når Danmark mister beskatningsretten til indkomst fra et dansk selskabs virksomhed i udlandet, fordi virksomheden i udlandet i forbindelse med en omstrukturering tilføres et udenlandsk selskab. I dette tilfælde beskatter Danmark kapitalgevinster i den udenlandske virksomhed på omstruktureringstidspunktet, men giver nedslag for den skat, som skulle være betalt i udlandet, hvis ikke direktivet havde forhindret udlandet i at beskatte ved omstruktureringen. Betydningen af en regel om nedslag for fiktiv skat ved omstruktureringer med udenlandske transparente selskaber vurderes at være meget beskeden, fordi det er sjældent at sådanne omstruktureringer gennemføres. Dertil kommer, at det ikketransparente selskab altid har mulighed for at gennemføre omstruktureringen som et egentligt salg, hvorved den udenlandske skat betales og der gives nedslag i Danmark for den faktiske betalte skat. Nedslaget for fiktiv skat vil ikke give et selskab mulighed for at få forhøjet sine skattemæssige værdier i Danmark og heller ikke mulighed for f.eks. et forhøjet skattemæssigt fradrag. Hvis det modtagende selskab er dansk, skal det modtagende selskab anvende de samme skattemæssige værdier, som gjaldt for den interessent, som indskyder virksomheden. Ændringen af direktivet vil kræve en tilføjelse til ligningslovens 33. B. Modtagende udenlandsk transparent selskab I den anden situation - hvor det udenlandske transparente selskab modtager aktiver fra et ikke-transparent selskab giver direktivet mulighed for, at Danmark kan beskatte på samme måde, som hvis det transparente selskab var dansk. Det betyder bl.a., at hvis et selskab indskyder sin virksomhed i et udenlandsk interessentskab kan Danmark beskatte en dansk interessent i det udenlandske interessentskab på samme måde, som hvis virksomheden var indskudt i et dansk interessentskab. Det kan have betydning, hvis den danske interessent også er aktionær i det indskydende selskab, idet der gennem omstruktureringen sker en

8 8 udlodning fra det indskydende selskab til aktionæren. Direktivet giver mulighed for at beskatte en sådan udlodning. Derved er der ingen ændringer i forhold til gældende dansk ret. Ad 7. Direktivet omfatter flytning af det europæiske selskabs (SE s) og det europæiske andelsselskabs (SCE s) vedtægtsmæssige hjemsted Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE-selskabet) blev vedtaget 8. oktober 2001, mens forordningen om det europæiske andelsselskab (SCE-selskabet) blev vedtaget 22. juli Formålet hermed er at bidrage til færdiggørelsen af det indre marked og spredningen af de forbedringer, som dette indebærer. Forordningerne indeholder en selskabsretlig nyskabelse, idet det er muligt for et SE- eller SCE-selskab at flytte sit hjemsted fra et medlemsland til et andet, uden at dette selskabsretligt bevirker, at selskabet opløses, eller at der stiftes et nyt selskab. Dette indebærer en lettelse af selskabernes muligheder for frit at bevæge sig inden for EU, idet selskaberne ikke skal gennemgå den normale mere administrativt byrdefulde likvidationsprocedure. De to forordninger indeholder ingen skattemæssige bestemmelser, men henviser til national ret på området for skat. Lettelsen af de selskabsretlige muligheder for at flytte hjemsted vil imidlertid ikke blive brugt i praksis med mindre der også skattemæssigt gives mulighed for flytning af hjemsted uden likvidering af selskabet. Det er baggrunden for, at der er i fusionsskattedirektivet er indføjet regler om den skattemæssige behandling, når et SE-selskab eller et SCE-selskab flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted. Reglerne i fusionsskattedirektivet er ens for SE- og SCE-selskaber, men der fokuseres i det følgende på SE-selskabet, idet SCE-selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, kun vil være omfattet af reglerne, hvis SCE-selskabet beskattes efter de almindelige skatteregler for aktieselskaber, jf. ovenfor ad 1. Og i så fald gælder der samme regler for SE- og SCE-selskaber.

9 9 A. De nye regler i fusionsskattedirektivet I henhold til direktivet må flytningen af et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted ikke udløse beskatning af de aktiver og passiver, som efter flytningen er knyttet til et fast driftssted i det land, hvor selskabet var hjemmehørende før flytningen. Det gælder dog kun, hvis SE-selskabet efter flytningen af hjemstedet anvender skattemæssige værdier for de pågældende aktiver og passiver, som om flytningen ikke havde fundet sted. Hvis der er skattemæssige underskud i SE-selskabet på tidspunktet for flytningen af hjemstedet til et andet land, skal disse underskud kunne videreføres hos det faste driftssted. Det er en forudsætning for videreførelse af underskud, at SE-selskabet ikke ville have mistet underskuddene, hvis hjemstedet var flyttet inden for samme land i stedet for til et andet land. Flytningen af SE-selskabets hjemsted kan ikke i sig selv udløse beskatning af aktionærerne i SE-selskabet. Beskatningen af eventuel fortjeneste eller tab på aktierne i SE-selskabet sker først ved aktionærernes efterfølgende afståelse af aktierne. B. Konsekvenserne i forhold til gældende regler i Danmark Ændringerne af fusionsskattedirektivet medfører, at der skal indføres regler på dette område i Danmark. Hidtil har det ikke været muligt selskabsretligt at flytte selskabers hjemsted, uden at selskabet blev anset for opløst. Der er derfor hidtil blevet foretaget ophørsbeskatning af selskaber, der flytter vedtægtsmæssigt hjemsted. Det har også været tilfældet, selv om selskabets aktiver og passiver forblev tilknyttet til et fast driftssted i Danmark efter flytningen. Der skal derfor skabes mulighed for, at et SE-selskab, som flytter sit hjemsted fra Danmark til udlandet, ikke derved får udløst beskatning af fortjeneste eller tab på de aktiver og passiver, som efter flytningen er knyttet til et fast driftssted i Danmark. Det svarer til den skattemæssige behandling efter gældende regler, hvor et dansk selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab. Muligheden for at udskyde beskatningen af de aktiver og passiver, som tilknyttes et fast driftssted i Danmark, følger således det princip, der hele tiden har været gældende i såvel de danske regler som i fusionsskattedirektivet. Udskydelsen af beskatningen af en eventuel fortjeneste på aktierne i SE-selskabet svarer til den skattemæssige behandling af aktionærer i selskaber, der omstrukturerer efter de gældende regler. I disse tilfælde

10 10 udskydes beskatningen ligeledes til aktionærerne efterfølgende afstår aktierne i selskabet. Såfremt der ikke indførtes regler om udskydelse af beskatningen ved flytning af SE-selskabers hjemsted, ville et dansk SE-selskab således reelt kunne opnå samme udskydelse af beskatningen ved at gennemføre en fusion med et udenlandsk SE-selskab. Der vil dog være forskel på de skattemæssige konsekvenser af en flytning af hjemsted og en grænseoverskridende fusion i de tilfælde, hvor det danske SE-selskab har et skattemæssigt underskud. Et sådant underskud mistes efter gældende regler ved en grænseoverskridende fusion, selv om der ved fusionen opstår et fast driftssted i Danmark. Derimod kan underskuddet videreføres i det tilbageværende faste driftssted i Danmark, hvis et dansk SE-selskab flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet. Denne forskel er velbegrundet og ses ikke at give anledning til uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser, jf. nedenfor. Ved flytningen af SE-selskabets hjemsted overføres der ingen aktiver og passiver til eller fra andre selskaber, og der realiseres ingen gevinst ved flytningen. Ejerskabet til selskabet og dets aktiver og passiver er fuldstændigt upåvirket af flytningen. Underskuddet er opstået i det selskab, som efterfølgende kan anvende det til modregning. Til forskel herfra sker der ved en fusion en sammensmeltning af to eller flere selskaber og der ville reelt ske en overførsel af underskud mellem de fusionerende selskaber. Baggrunden for at dette ikke tillades er ønsket om at undgå, at overskudsgivende selskaber gennem en fusion opnår mulighed for at anvende et andet selskabs uudnyttede skattemæssige underskud. Det er ikke tilfældet ved flytning af et SE-selskabs hjemsted. Flytning af et SE-selskabs hjemsted fra Danmark til udlandet kan sammenlignes med den situation, hvor et udenlandsk selskab, der er skattepligtigt til Danmark, fordi selskabets ledelse foregår fra Danmark, flytter ledelsen af selskabet til udlandet. I disse tilfælde beskattes aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning efter ledelsens flytning, ikke, ligesom selskabets underskud kan videreføres hos det faste driftssted. Direktivets regler svarer således til de gældende regler, når et selskabs fulde skattepligt til Danmark ophører som følge af, at selskabets ledelse flytter til udlandet. Ændringerne kan gennemføres ved tilføjelser til disse regler, der findes i selskabsskattelovens Samlet vurdering af konsekvenserne for Danmark De vedtagne ændringer af fusionsskattedirektivet vurderes at have relativt begrænsede konsekvenser for Danmark.

11 En række ændringer er allerede gældende i Danmark. Udvidelsen af kredsen af selskaber, der er omfattet af direktivet, ændringerne vedrørende transparente selskaber og den udvidede adgang til aktieombytning vurderes ikke at medføre en væsentlig øget anvendelse af direktivet. Det vurderes, at der i de tilfælde, hvor disse ændringer rent faktisk får betydning, vil være tale om forretningsmæssigt velbegrundede omstruktureringer, der ellers ikke ville være gennemført på grund af uhensigtsmæssige skattemæssige hindringer. Reglerne om flytning af SE-selskabers hjemsted følger grundlæggende principperne i de allerede gældende regler i fusionsskattedirektivet og fusionsskatteloven. Der er kun mulighed for skatteudskydelse vedrørende aktiver og passiver, som også er undergivet dansk beskatning efter selskabets flytning. Muligheden for at bevare underskud ved flytning af hjemsted i modsætning til andre omstruktureringer i henhold til fusionsskattedirektivet er begrundet i, at der ikke overføres aktiver til andre selskaber eller realiseres nogen gevinst i forbindelse med flytningen. Samlet vurderes ændringerne af fusionsskattedirektivet at medføre en forbedring af de skattemæssige rammevilkår for erhvervslivet og en øget fleksibilitet i organisationsmulighederne for erhvervsvirksomheder i EU, der kan forbedre det indre markeds funktionsmåde. Ændringerne vurderes ikke på nogen måde at give muligheder for skatteudnyttelse, sådan som der har været stillet spørgsmål ved. Det bemærkes i den forbindelse, at fusionsskattedirektivet fortsat giver mulighed for at stille særlige vilkår for eller om nødvendigt nægte et selskab at anvende bestemmelserne i direktivet, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med den givne transaktion er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 11

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove Skatteministeriet Udkast December 2005 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) 1 I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven),

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

SELSKABSRET. Ved lov nr. 145 af 10. april 2003, der. Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber. Nyt logo nyt domicil AKTUEL

SELSKABSRET. Ved lov nr. 145 af 10. april 2003, der. Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber. Nyt logo nyt domicil AKTUEL AKTUEL SELSKABSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE SELSKABSRETLIGE FORHOLD MAJ 2004 Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber Folketinget har inden for det seneste

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere