Europaudvalget økofin Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets skrivelse af 21. december 2004 vedlægges Skatteministeriets og Finansministeriets besvarelse af spørgsmål 1 (2628 økofin Spørgsmål 1).

2 2 Skatteministeriet Finansministeriet Besvarelse af spørgsmål 2628 (økofin) stillet af Folketingets Europaudvalg den 21. december 2004 Spørgsmål: Ministeren bedes som lovet på Europaudvalgets møde den 3. december 2004 oversende et notat om ændringsforslaget til fusionsskattedirektivet, der giver overblik over forslagets konsekvenser for Danmark. I notatet ønskes endvidere en vurdering af de ændringer, der følger af de nye regler for SCE- og SE-selskaber (KOM(2004) 0613) Svar: Indledningsvist kan det præciseres, at ændringerne af fusionsskattedirektivet er vedtaget på ECOFIN-mødet den 7. december Ændringerne skal som udgangspunkt indføres i dansk lovgivning senest den 1. januar Ændringerne vedrørende SE- og SCEselskaberne skal dog indføres i dansk lovgivning senest den 1. januar De ændringer i dansk lovgivning, som indførelsen af det nye fusionsskattedirektiv som minimum vil medføre er uddybet nedenfor. De vurderes at få relativt begrænsede konsekvenser for Danmark. 1. De vedtagne ændringer Det overordnede formål med fusionsskattedirektivet er at harmonisere beskatningen af erhvervsmæssige omstruktureringer. Som udgangspunkt vil en omstrukturering, hvorved der overdrages aktiver mellem to selskaber, blive betragtet som et salg. Det har den konsekvens, at kapitalgevinster - såsom genvundne afskrivninger, fortjeneste på aktier, obligationer og ejendomme - kommer til beskatning. Direktivet giver mulighed for at udskyde denne beskatning, således at selskaber kan foretage omstruktureringer uden at udløse skat. Samtidig tilgodeser direktivet medlemsstaternes finansielle interesser gennem kravet om, at medlemsstaterne skal bevare muligheden for at beskatte ved et senere salg af de overførte aktiver.

3 3 Nedenfor gives en oversigt over ændringerne af fusionsskattedirektivet og en angivelse af, hvorvidt ændringerne nødvendiggør, at de gældende danske regler ændres, jf. boks 1. Efterfølgende beskrives kort de ændringer, som nødvendiggør dansk lovgivning, idet ændringerne vedrørende SE- og SCE-selskaber dog omtales mere uddybende. Boks 1. Fusionsskattedirektivet og dansk lovgivning Ændring af fusionsskattedirektivet 1. Direktivet finder anvendelse på et større antal juridiske personer og virksomheder, herunder det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE) 2. Direktivet omfatter en ny type transaktion, der benævnes delvis spaltning 3. Definitionen af aktieombytning er ændret, så et selskab, der allerede ejer flertallet af stemmerettighederne i det andet selskab, omfattes af reglerne 4. Direktivet fastsætter rammer for den skattemæssige behandling, når transparente selskaber deltager i omstruktureringer 5. Der skal ikke ske beskatning i forbindelse med annulleringen af det modtagende selskabs ejerandele i det indskydende selskab, hvis det modtagende selskab ejer 10 pct. eller mere af aktiekapitalen i det indskydende selskab 6. Direktivet omfatter omdannelse af grene af virksomheden til datterselskab i samme land 7. Direktivet omfatter flytning af det europæiske selskabs (SE s) og det europæiske andelsselskabs (SCE s) vedtægtsmæssige hjemsted Ændring af danske regler Ja (men ikke ny lovgivning) Nej Ja Ja Nej Nej Ja Det bemærkes vedrørende pkt. 5, at der er tale om en reduktion af procentkravet fra 25 pct. til 10 pct. Ændringen vil ikke få betydning for Danmark, fordi der i Danmark ikke udløses skat i disse tilfælde (svarende til et procentkrav på 0 pct.) Ad 1. Direktivet finder anvendelse på et større antal juridiske personer og virksomheder, herunder det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE)

4 4 De selskaber m.v., der er omfattet af direktivet, er opregnet i et bilag til direktivet. I forhold til det gældende bilag er indføjet de omfattede selskabstyper i de lande, som kom ind i EU ved udvidelsen pr. 1. maj Der er også foretaget justeringer vedrørende en række andre medlemslande. Endelig er det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE) tilføjet listen. De omfattede selskabstyper bliver dermed de samme, som de, der omfattes af moder-/datterselskabsdirektivet, som netop er indført i dansk lovgivning, jf. lov nr af 20. december Efter det tidligere gældende bilag fandt fusionsskattedirektivet for Danmarks vedkommende anvendelse på aktieselskaber og anpartsselskaber. Med ændringen skal direktivet derudover finde anvendelse på Andre selskaber, der er omfattet af selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteretlige regler for aktieselskaber. Derved udvides direktivets regler til også at omfatte bl.a. aktieselskabslignende selskaber og selskabsbeskattede andelsselskaber. Med den nye afgrænsning, vil alle selskaber, der er skattepligtige til Danmark efter reglerne i selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 2, 2a, 2c- 2g, 3a, 4 og 5-5b blive omfattet af reglerne i direktivet. Der er tale om en mindre udvidelse af antallet af omfattede selskaber. Det europæiske selskab (SE) er et aktieselskab og ville således allerede med det tidligere gældende bilag være omfattet af direktivet. Andelsselskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3, kan fortsat ikke anvende direktivets regler, da disse andelsselskaber ikke opgør deres skattepligtige indkomst efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. Andelsselskaberne opgør deres indkomst som en procentdel af deres formue, og de beskattes ikke med skattesatsen for aktieselskaber, men med en særlig skattesats på 14,3 pct. (kooperationsskat). Et andelsselskab vil kun blive omfattet af direktivet, hvis det vælger at blive beskattet efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber, i stedet for kooperationsbeskatningen efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3. Således vil et europæisk andelsselskab (SCE), der er hjemmehørende i Danmark, ikke være omfattet af direktivet, medmindre selskabet vælger at

5 5 blive beskattet efter de almindelige skatteregler for aktieselskaber. Dette er også tilfældet for moder-/datterselskabsdirektivet. Foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, er fortsat ikke omfattet af fusionsskattedirektivet, idet de ikke opgør deres skattepligtige indkomst efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. De nævnte foreninger m.v. beskattes kun af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Det vurderes, at udvidelsen af listen over selskaber, der er omfattet af direktivet, ikke vil øge antallet af omstruktureringer omfattet af direktivet i nævneværdig grad. Udvidelsen af listen ændrer dog de danske regler i praksis, men vil ikke kræve en lovændring, idet den gældende danske lovgivning indeholder en generel henvisning til de af fusionsskattedirektivet omfattede selskaber. Ad 3. Definitionen af aktieombytning er ændret, så et selskab, der allerede ejer flertallet af stemmerettighederne i det andet selskab, omfattes af reglerne Ved aktieombytning, hvor et selskab erhverver flertallet af stemmerne i et andet selskab kan beskatning i henhold til det tidligere fusionsskattedirektiv udskydes. Efter ændringen af direktivet, er aktieombytninger, hvor selskabet i forvejen er indehaver af flertallet af stemmerettighederne, også omfattet af direktivet. De danske regler har dog hele tiden givet mulighed for, at aktieombytninger kan gennemføres skattefrit, hvis et selskab, der har stemmemajoriteten i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det andet selskab. Direktivet indeholder en mindre lempelse i forhold til de gældende danske regler, idet beskatningen kan udskydes, når selskabet er majoritetsaktionær og kun erhverver en del af den resterende aktiekapital i det andet selskab. Det vurderes, at effekten af denne ændring vil være begrænset. Ændringen i direktivet vil kræve, at reglerne om aktieombytning i aktieavancebeskatningslovens 13 ændres. Ad 4. Direktivet fastsætter rammer for den skattemæssige behandling, når transparente selskaber deltager i omstruktureringer I et transparent selskab anses selskabsdeltagerne og ikke selskabet selv i skattemæssig henseende som ejere af selskabets aktiver og passiver. Et

6 6 transparent selskab beskattes således ikke som en selvstændig enhed. I stedet beskattes selskabsdeltagerne løbende af indkomsten i selskabet. Eksempelvis er interessentskaber og kommanditselskaber efter dansk skatteret transparente. Danske transparente selskaber er ikke omfattet af direktivet, da disse selskaber ikke betaler selskabsskat, jf. ovenfor ad 1. Der vil imidlertid kunne opstå situationer, hvor der er danske deltagere i udenlandske selskaber, der i udlandet anses for at være selskaber i skattemæssig henseende, mens de i Danmark anses for at være transparente. Det tidligere fusionsskattedirektiv indeholder ingen særlige regler herom. A. Indskydende udenlandsk transparent selskab Efter ændringerne af direktivet kan Danmark undlade at anvende direktivets almindelige bestemmelser, når det anser et udenlandsk indskydende selskab som transparent. Der kan således ske beskatning af kapitalgevinster i forbindelse med sådanne omstruktureringer. Danmark har med bestemmelsen eksempelvis mulighed for at beskatte en dansk deltager i et udenlandsk transparent selskab, hvis det udenlandske selskab tilfører sin virksomhed til et andet (ikketransparent) selskab. Beskatningen vil i så fald svare til beskatningen ved et egentligt salg af virksomheden. Hvis der gennemføres beskatning ved en omstrukturering, er det en forudsætning at Danmark modregner den skat, som skulle være betalt i udlandet, hvis omstruktureringen ligeledes havde ført til beskatning i udlandet. Når en omstrukturering i udlandet anses som værende omfattet af direktivet og beskatningen derfor udskydes, gives der nedslag for en fiktiv udenlandsk skat for at hindre, at samme gevinst beskattes to gange først i Danmark ved omstruktureringen og senere i udlandet ved et egentligt salg af de pågældende aktiver. Muligheden for beskatning er i overensstemmelse med gældende dansk ret. Der er dog i den danske lovgivning under særlige omstændigheder mulighed for en skattefri virksomhedsomdannelse, når en personligt ejet udenlandsk virksomhed som et interessentskab indskydes i et dansk (ikke-transparent) selskab. De danske skatteregler indeholder ikke bestemmelser om nedslag for fiktiv skat i relation til udenlandske transparente selskaber.

7 7 Princippet findes imidlertid allerede for ikke-transparente selskaber både i danske regler og i direktivet. Det anvendes således bl.a., når Danmark mister beskatningsretten til indkomst fra et dansk selskabs virksomhed i udlandet, fordi virksomheden i udlandet i forbindelse med en omstrukturering tilføres et udenlandsk selskab. I dette tilfælde beskatter Danmark kapitalgevinster i den udenlandske virksomhed på omstruktureringstidspunktet, men giver nedslag for den skat, som skulle være betalt i udlandet, hvis ikke direktivet havde forhindret udlandet i at beskatte ved omstruktureringen. Betydningen af en regel om nedslag for fiktiv skat ved omstruktureringer med udenlandske transparente selskaber vurderes at være meget beskeden, fordi det er sjældent at sådanne omstruktureringer gennemføres. Dertil kommer, at det ikketransparente selskab altid har mulighed for at gennemføre omstruktureringen som et egentligt salg, hvorved den udenlandske skat betales og der gives nedslag i Danmark for den faktiske betalte skat. Nedslaget for fiktiv skat vil ikke give et selskab mulighed for at få forhøjet sine skattemæssige værdier i Danmark og heller ikke mulighed for f.eks. et forhøjet skattemæssigt fradrag. Hvis det modtagende selskab er dansk, skal det modtagende selskab anvende de samme skattemæssige værdier, som gjaldt for den interessent, som indskyder virksomheden. Ændringen af direktivet vil kræve en tilføjelse til ligningslovens 33. B. Modtagende udenlandsk transparent selskab I den anden situation - hvor det udenlandske transparente selskab modtager aktiver fra et ikke-transparent selskab giver direktivet mulighed for, at Danmark kan beskatte på samme måde, som hvis det transparente selskab var dansk. Det betyder bl.a., at hvis et selskab indskyder sin virksomhed i et udenlandsk interessentskab kan Danmark beskatte en dansk interessent i det udenlandske interessentskab på samme måde, som hvis virksomheden var indskudt i et dansk interessentskab. Det kan have betydning, hvis den danske interessent også er aktionær i det indskydende selskab, idet der gennem omstruktureringen sker en

8 8 udlodning fra det indskydende selskab til aktionæren. Direktivet giver mulighed for at beskatte en sådan udlodning. Derved er der ingen ændringer i forhold til gældende dansk ret. Ad 7. Direktivet omfatter flytning af det europæiske selskabs (SE s) og det europæiske andelsselskabs (SCE s) vedtægtsmæssige hjemsted Forordningen om statut for det europæiske selskab (SE-selskabet) blev vedtaget 8. oktober 2001, mens forordningen om det europæiske andelsselskab (SCE-selskabet) blev vedtaget 22. juli Formålet hermed er at bidrage til færdiggørelsen af det indre marked og spredningen af de forbedringer, som dette indebærer. Forordningerne indeholder en selskabsretlig nyskabelse, idet det er muligt for et SE- eller SCE-selskab at flytte sit hjemsted fra et medlemsland til et andet, uden at dette selskabsretligt bevirker, at selskabet opløses, eller at der stiftes et nyt selskab. Dette indebærer en lettelse af selskabernes muligheder for frit at bevæge sig inden for EU, idet selskaberne ikke skal gennemgå den normale mere administrativt byrdefulde likvidationsprocedure. De to forordninger indeholder ingen skattemæssige bestemmelser, men henviser til national ret på området for skat. Lettelsen af de selskabsretlige muligheder for at flytte hjemsted vil imidlertid ikke blive brugt i praksis med mindre der også skattemæssigt gives mulighed for flytning af hjemsted uden likvidering af selskabet. Det er baggrunden for, at der er i fusionsskattedirektivet er indføjet regler om den skattemæssige behandling, når et SE-selskab eller et SCE-selskab flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted. Reglerne i fusionsskattedirektivet er ens for SE- og SCE-selskaber, men der fokuseres i det følgende på SE-selskabet, idet SCE-selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, kun vil være omfattet af reglerne, hvis SCE-selskabet beskattes efter de almindelige skatteregler for aktieselskaber, jf. ovenfor ad 1. Og i så fald gælder der samme regler for SE- og SCE-selskaber.

9 9 A. De nye regler i fusionsskattedirektivet I henhold til direktivet må flytningen af et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted ikke udløse beskatning af de aktiver og passiver, som efter flytningen er knyttet til et fast driftssted i det land, hvor selskabet var hjemmehørende før flytningen. Det gælder dog kun, hvis SE-selskabet efter flytningen af hjemstedet anvender skattemæssige værdier for de pågældende aktiver og passiver, som om flytningen ikke havde fundet sted. Hvis der er skattemæssige underskud i SE-selskabet på tidspunktet for flytningen af hjemstedet til et andet land, skal disse underskud kunne videreføres hos det faste driftssted. Det er en forudsætning for videreførelse af underskud, at SE-selskabet ikke ville have mistet underskuddene, hvis hjemstedet var flyttet inden for samme land i stedet for til et andet land. Flytningen af SE-selskabets hjemsted kan ikke i sig selv udløse beskatning af aktionærerne i SE-selskabet. Beskatningen af eventuel fortjeneste eller tab på aktierne i SE-selskabet sker først ved aktionærernes efterfølgende afståelse af aktierne. B. Konsekvenserne i forhold til gældende regler i Danmark Ændringerne af fusionsskattedirektivet medfører, at der skal indføres regler på dette område i Danmark. Hidtil har det ikke været muligt selskabsretligt at flytte selskabers hjemsted, uden at selskabet blev anset for opløst. Der er derfor hidtil blevet foretaget ophørsbeskatning af selskaber, der flytter vedtægtsmæssigt hjemsted. Det har også været tilfældet, selv om selskabets aktiver og passiver forblev tilknyttet til et fast driftssted i Danmark efter flytningen. Der skal derfor skabes mulighed for, at et SE-selskab, som flytter sit hjemsted fra Danmark til udlandet, ikke derved får udløst beskatning af fortjeneste eller tab på de aktiver og passiver, som efter flytningen er knyttet til et fast driftssted i Danmark. Det svarer til den skattemæssige behandling efter gældende regler, hvor et dansk selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab. Muligheden for at udskyde beskatningen af de aktiver og passiver, som tilknyttes et fast driftssted i Danmark, følger således det princip, der hele tiden har været gældende i såvel de danske regler som i fusionsskattedirektivet. Udskydelsen af beskatningen af en eventuel fortjeneste på aktierne i SE-selskabet svarer til den skattemæssige behandling af aktionærer i selskaber, der omstrukturerer efter de gældende regler. I disse tilfælde

10 10 udskydes beskatningen ligeledes til aktionærerne efterfølgende afstår aktierne i selskabet. Såfremt der ikke indførtes regler om udskydelse af beskatningen ved flytning af SE-selskabers hjemsted, ville et dansk SE-selskab således reelt kunne opnå samme udskydelse af beskatningen ved at gennemføre en fusion med et udenlandsk SE-selskab. Der vil dog være forskel på de skattemæssige konsekvenser af en flytning af hjemsted og en grænseoverskridende fusion i de tilfælde, hvor det danske SE-selskab har et skattemæssigt underskud. Et sådant underskud mistes efter gældende regler ved en grænseoverskridende fusion, selv om der ved fusionen opstår et fast driftssted i Danmark. Derimod kan underskuddet videreføres i det tilbageværende faste driftssted i Danmark, hvis et dansk SE-selskab flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet. Denne forskel er velbegrundet og ses ikke at give anledning til uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser, jf. nedenfor. Ved flytningen af SE-selskabets hjemsted overføres der ingen aktiver og passiver til eller fra andre selskaber, og der realiseres ingen gevinst ved flytningen. Ejerskabet til selskabet og dets aktiver og passiver er fuldstændigt upåvirket af flytningen. Underskuddet er opstået i det selskab, som efterfølgende kan anvende det til modregning. Til forskel herfra sker der ved en fusion en sammensmeltning af to eller flere selskaber og der ville reelt ske en overførsel af underskud mellem de fusionerende selskaber. Baggrunden for at dette ikke tillades er ønsket om at undgå, at overskudsgivende selskaber gennem en fusion opnår mulighed for at anvende et andet selskabs uudnyttede skattemæssige underskud. Det er ikke tilfældet ved flytning af et SE-selskabs hjemsted. Flytning af et SE-selskabs hjemsted fra Danmark til udlandet kan sammenlignes med den situation, hvor et udenlandsk selskab, der er skattepligtigt til Danmark, fordi selskabets ledelse foregår fra Danmark, flytter ledelsen af selskabet til udlandet. I disse tilfælde beskattes aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning efter ledelsens flytning, ikke, ligesom selskabets underskud kan videreføres hos det faste driftssted. Direktivets regler svarer således til de gældende regler, når et selskabs fulde skattepligt til Danmark ophører som følge af, at selskabets ledelse flytter til udlandet. Ændringerne kan gennemføres ved tilføjelser til disse regler, der findes i selskabsskattelovens Samlet vurdering af konsekvenserne for Danmark De vedtagne ændringer af fusionsskattedirektivet vurderes at have relativt begrænsede konsekvenser for Danmark.

11 En række ændringer er allerede gældende i Danmark. Udvidelsen af kredsen af selskaber, der er omfattet af direktivet, ændringerne vedrørende transparente selskaber og den udvidede adgang til aktieombytning vurderes ikke at medføre en væsentlig øget anvendelse af direktivet. Det vurderes, at der i de tilfælde, hvor disse ændringer rent faktisk får betydning, vil være tale om forretningsmæssigt velbegrundede omstruktureringer, der ellers ikke ville være gennemført på grund af uhensigtsmæssige skattemæssige hindringer. Reglerne om flytning af SE-selskabers hjemsted følger grundlæggende principperne i de allerede gældende regler i fusionsskattedirektivet og fusionsskatteloven. Der er kun mulighed for skatteudskydelse vedrørende aktiver og passiver, som også er undergivet dansk beskatning efter selskabets flytning. Muligheden for at bevare underskud ved flytning af hjemsted i modsætning til andre omstruktureringer i henhold til fusionsskattedirektivet er begrundet i, at der ikke overføres aktiver til andre selskaber eller realiseres nogen gevinst i forbindelse med flytningen. Samlet vurderes ændringerne af fusionsskattedirektivet at medføre en forbedring af de skattemæssige rammevilkår for erhvervslivet og en øget fleksibilitet i organisationsmulighederne for erhvervsvirksomheder i EU, der kan forbedre det indre markeds funktionsmåde. Ændringerne vurderes ikke på nogen måde at give muligheder for skatteudnyttelse, sådan som der har været stillet spørgsmål ved. Det bemærkes i den forbindelse, at fusionsskattedirektivet fortsat giver mulighed for at stille særlige vilkår for eller om nødvendigt nægte et selskab at anvende bestemmelserne i direktivet, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med den givne transaktion er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 11

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For god ordens skyld skal vi nævne, at lovforslaget om ovenstående ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra vor side.

For god ordens skyld skal vi nævne, at lovforslaget om ovenstående ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra vor side. att.: Søren Schou Skatteministeriet For god ordens skyld skal vi nævne, at lovforslaget om ovenstående ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger fra vor side. Med venlig hilsen Jacob K. Clasen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Indledning. Kapitel Formål og afgrænsning

Indledning. Kapitel Formål og afgrænsning Kapitel 1 1.1. Formål og afgrænsning Partnerselskabet (tidligere»kommanditaktieselskabet«), har i en dansk sammenhæng traditionelt ikke spillet noget betydende rolle som selvstændig selskabsform ved siden

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 181 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 15. april 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 266 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 3. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 3. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 3. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen - 1 Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte i denne uge et lovforslag, der skal imødegå utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1342 af 4/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1342 af 4/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1342 af 4/10 2018 Lovforslag om skatteregler for trusts Skatteministeren har fremsat lovforslag om Mere robuste skatteregler for trusts som en opfølgning

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere