Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013"

Transkript

1 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2013

2 Halvårsartikel 2013 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 10,5 mia. kr. i 1. halvår mod et overskud på 4,2 mia. kr. i 1. halvår året før. Overskuddet i 1. halvår 2013 ligger over årsresultatet for hele Resultatfremgangen kan i hovedsagen forklares ved mindre nedskrivninger på udlån. Nettorenteindtægterne er faldet i forhold til 1. halvår året før. Forklaringen kan især henføres til et fortsat faldende udlån. Nedskrivninger på udlån er faldet mærkbart fra 13,5 mia. kr. til 7,8 mia. kr. i 1. halvår 2013, svarende til et nedskrivningsniveau på 0,37 pct. af udlån og garantier. Nedskrivningerne er endvidere faldende fra 1. kvartal til 2. kvartal Pengeinstitutternes udlån er faldet med 135 mia. kr. (7 pct.) siden udgangen af 1. halvår Indlånet er steget med 51 mia. kr. (3 pct.) siden udgangen af 1 halvår Indlånsunderskuddet er faldet betydeligt fra 249 mia. kr. ultimo 1. halvår 2012 til 63 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Korrigeret for repo-forretninger - hvorved der ses bort fra ind- og udlån, hvor der er stillet sikkerhed af høj kvalitet bag - er der et indlånsoverskud på 162 mia. kr. mod et indlånsunderskud på 56 mia. kr. året før. Solvens- og kernekapitalprocenterne er steget for sektoren som helhed i forhold til 1. halvår Stigningen kan henføres til både et øget kapitalniveau (i gruppe 1) og en reduktion i de risikovægtede poster, hvor sidstnævnte især kan henføres til et fald i udlånet. 2

3 Tabel 1: Pengeinstitutternes halvårsregnskaber, Mio. kr. Resultat poster (uddrag) Gruppe 1-4 i alt Ændring Netto renteindtægter ,6% Udbytte af aktier mv ,7% Netto gebyrindtægter ,2% Netto rente- og gebyrindtægter ,4% Kursreguleringer ,8% Udgifter til personale og administration ,9% Andre driftsudgifter ,2% Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,3% Resultat af kapitalandele ,8% Resultat før skat ,1% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,9% Udlån ,1% Udlån ex. repo ,0% Obligationer ,7% Aktier m.v ,2% Gæld til kreditinstitutter og centralbanker ,6% Indlån ,1% Indlån ex. repo ,1% Udstedte obligationer ,2% Egenkapital i alt ,5% Balance ,2% Garantier m.v. i alt ,4% Andre eventualforpligtelser i alt ,2% Udvalgte Nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 19,86 22,89 Kernekapitalprocent 17,38 20,50 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 1,57 3,88 Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 1,32 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,78 3,84 Halvårets nedskrivningsprocent 0,57 0,37 Udvalgte Nøgletal (koncernniveau) Solvensprocent 17,23 19,97 Kernekapitalprocent 14,99 17,89 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 3

4 2. Nedskrivninger på udlån Ved vurderingen af et pengeinstituts robusthed er et centralt element instituttets kapitalsituation solvens. For at solvensen er korrekt og giver et retvisende billede, skal de nedskrivninger, som pengeinstituttet har måttet realisere på dets udlån, være opgjort korrekt. Nedskrivninger på udlån beløber sig til godt 7,8 mia. kr. i 1. halvår 2013 mod 13,5 mia. kr. i 1. halvår året før. Det er i relative termer 0,37 pct. af udlån og garantier mod 0,57 pct. i den tilsvarende periode året før. Det ses af figur 1, at nedskrivningsniveauet på kvartaler har været faldende og er på sit laveste niveau siden 1. kvartal Figur 1: Pengeinstitutternes udgiftsførte nedskrivninger på udlån, 2008.Q Q2 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Der er imidlertid en stor spredning mellem pengeinstitutterne. 10 procent af pengeinstitutterne har nedskrevet over 1,51 procent af deres udlån og garantier i første halvår 2013, jf. tabel 2. Tabel 2: Spredning på udgiftsførte nedskrivninger, 1. halvår % 25% Median 75% 90% Gennemsnit (vægtet) 1. halvår ,00 0,17 0,55 1,02 1,51 0,36 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Det skal bemærkes, at tallene i tabel 2 er nedskrivninger på et halvår. Hvis det forudsættes, at nedskrivningerne i 2. halvår ligger på samme niveau, svarer det til, at 10 procent af institutterne i 2013 vil nedskrive mere end 3 procent af deres udlån og garantier. 4

5 Figur 2: Pengeinstitutternes nedskrivningsprocent Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Pengeinstitutternes faldende nedskrivningsprocent fremgår også af figur 2, som viser, at fordelingen af institutterne i perioden fra 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013 er rykket mod lavere nedskrivningsprocenter. For flertallet af institutterne er nedskrivningsprocenten således lavere i 1. halvår 2013 end i 1. halvår Det centrale i de nye nedskrivningsregler, der trådte i kraft med en ændring af regnskabsbekendtgørelsen 1. april 2012, er, at udlån til nødlidende ejendomskunder skal nedskrives til ejendommens værdi. Det samme gælder udlån, hvor der er anvendt særligt risikable forretningsmetoder som fx såkaldte parkeringshandler, hvor nødlidende udlånsengagementer bliver overdraget til andre kunder på favorable vilkår. Formålet med de nye regler har været at sikre, at nedskrivninger bliver håndteret mere ensartet i sektoren. Erfaringerne fra fx Amagerbanken viste, at reglerne tillod et bredt nedskrivningsinterval, og derved et stort råderum for ledelsesmæssige skøn, når nedskrivninger fastlægges. De nye regler har derfor indsnævret udfaldsrummet for, hvornår et skøn kan siges at være rimeligt og velunderbygget. Regelændringen førte i forbindelse med halvårsregnskaberne i 2012 til højere nedskrivninger for en række institutter. I mange af disse institutter var der dog tale om en mindre forøgelse af deres samlede nedskrivninger, mens der kun for en mindre gruppe institutter har været tale om en mere væsentlig nedskrivningsforøgelse. Den samlede virkning af regelændringen er vanskelig at estimere præcist (og dvs. isolere helt fra andre forhold, der påvirker nedskrivningerne), men den samlede stigning i nedskrivninger fra 6 mia. kr. i 1. kvartal 2012 til 7,5 mia. kr. i 2. kvartal 2012 tilsiger dog, at den samlede effekt var forholdsvis begrænset, jf. også figur 1. Et vigtigt element i reglerne er definitionen af, hvornår en udlånskunde er omfattet af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). For kunder med OIV skal pengeinstituttet foretage en nedskrivningsberegning baseret på de stillede sikkerheder, fx pant i fast ejendom, og baseret på kundens eventuelle øvrige skønnede tilbagebetalingsevne. Nedskrivningsberegningen vil vise, om pengeinstituttet skal nedskrive på kunden og i givet fald hvor meget. Det gælder generelt, at hvis en erhvervskundes fremtidige indtjening og likviditet må forventes at være god, er det mindre afgørende, at kundens kapitalforhold i en kortere eller længere periode må forventes at være dårlige. Der er dog OIV, hvis det ikke kan sandsynliggøres, at indtjeningen og likviditeten vil være tilstrækkelig til, at kapitalforholdene på et tidspunkt bliver således, at alle kreditorer kan få, hvad kunden skylder dem. Indtjenings- og likviditetsproblemer, som skønnes at være midlertidige, udløser 5

6 ikke OIV. Således gælder, at hvis kunden historisk har haft positive resultater før skat og en likviditet, der kan dække renter og afdrag, og det er sandsynliggjort, at kunden også fremover vil have det, er der ikke indtruffet OIV. Se i øvrigt boks 1. Boks 1. Eksempler på afgrænsning af objektiv indikation på værdiforringelse (OIV) 1. Der er ikke indtruffet OIV for nystartede virksomheder, hvor det er sandsynliggjort, at virksomheden fremover vil have positive resultater før skat og en likviditet, der kan dække renter og afdrag. Dette gælder også, selvom virksomheden hidtil har haft underskud og også budgetmæssigt vil have det i den nærmeste fremtid som led i opstarten af dens aktivitet. 2. For landbrugskunder er der OIV, når der er reel negativ egenkapital (hvor bogførte værdier er korrigeret for overvurdering af hektar-priser, stalde, eventuelle swaps mv.), og hvor det samtidig gælder, at driften eller likviditeten er utilstrækkelig til at gøre den reelle egenkapital positiv på kortere eller længere sigt. Omvendt gælder dog også, at pengeinstituttet skal tage i betragtning, at en landbrugskundes indtjening i en periode kan være præget af særlige forhold, fx opbygningen af besætningen eller meget svingende afregningspriser. Der er derfor ikke indtruffet OIV for kunden, hvis kundens problemer skyldes enkeltstående forhold, og kunden vil få tilstrækkeligt overskud (efter privatforbrug) i de kommende år. 3. For udlån til andelsboligforeninger kan der ved vurderingen af resultatet før skat bl.a. tages højde for en sandsynliggjort potentiel stigning i boligafgiften op til et skønnet lejeniveau for lignende lejligheder udlejet som almindelige lejeboliger og/eller boligafgiftsniveauet i sammenlignelige andelsboligforeninger. Der er ikke OIV, hvis andelsboligforeningens korrigerede resultat er positivt, og dette sammen med kursgevinster på eventuelle swaps som følge af løbetidsforkortelse er tilstrækkeligt til at gøre den reelle egenkapital positiv inden for 30 år. Det er samtidig en betingelse, at andelsboligforeningen vil have den nødvendige likviditet. Hæfter andelshaverne personligt for foreningens gæld, kan der tages højde for deres betalingsevne ved vurderingen af, om der er OIV. 4. For privatkunder er der som udgangspunkt OIV, hvis kunderne både har en negativ formue og et utilstrækkeligt rådighedsbeløb. Der er derimod ikke OIV, hvis det opgjorte forventede fremtidige rådighedsbeløb sandsynliggør, at kunden vil have en gældsnedbringelse/opsparing, der vil gøre kundens formue positiv. Hvis kunden i en længere periode har haft et lavt forbrug, er dette en indikation af, at kunden også i fremtiden vil kunne have et lavt forbrug, og pengeinstituttet kan derfor lade dette indgå i sin vurdering. Et pengeinstitut kan endvidere forudsætte, at en privatkunde kan reducere sit forbrug, hvis dette er velbegrundet. Er kunderne under uddannelse, kan det under hensyntagen til jobudsigterne forudsættes, at deres indtægter stiger efter færdiggørelsen af uddannelsen. 3. Halvårsregnskaberne 3.1. Resultatposter Pengeinstitutterne fik samlet set et overskud før skat på 10,5 mia. kr. i 1. halvår 2013, mod et overskud på 4,2 mia. kr. for den samme periode året før. Resultatfremgangen er sket i grupperne 1-3, jf. tabel 3. For pengeinstitutsektoren samlet set faldt nettorenteindtægterne med 1,9 mia. kr. (8 pct.) i forhold til 1. halvår året før. Forklaringen kan henføres til et faldende udlån. 6

7 Nettogebyrindtægterne er steget med ca. 312 mio. kr. i forhold til året før. Indtægter fra værdipapirhandel og depoter udgør størstedelen af gebyrindtægterne. Kursgevinster på værdipapirbeholdninger mv. bidrager med 3,2 mia. kr. mod 4,1 mia. kr. 1. halvår året før. Kursreguleringer indeholder både værdiregulering af udlån, værdipapirbeholdninger, valuta, afledte finansielle instrumenter og finansielle forpligtelser mv. Især valuta og - for de større institutter - udstedte obligationer bidrager positivt. Resultat af kapitalandele, dvs. resultat af bank-, forsikrings- og realkreditdrift i datterselskabsform, beløber sig til 3,8 mia. kr. mod 2,8 mia. kr. i 1. halvår året før. Pengeinstitutternes basisindtjening bør sædvanligvis være proportioneret til at dække de forventede tab på udlånsvirksomheden, således at det kun er større uventede tab, der skal absorberes af egenkapitalreserverne. Efter 1. halvår 2013 har 12 institutter en negativ basisindtjening, jf. figur 3, mod 10 institutter efter halvårsregnskaberne De 12 institutter med negativ basisindtjening i 1. halvår 2013 tegner sig for en andel af sektoren på 1,4 pct. (målt på samlede aktiver). Figur 3: Basisindtjening, før kursreguleringer og nedskrivninger, 1. halvår 2013 Anm.: Den vandrette linie angiver den gennemsnitlige nedskrivningsprocent i sektoren, som er 0,37 pct. FS Bank er ikke medtaget. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 23 institutter ligger med en basisindtjening mindre end 0,37 pct. af udlån og garantier, som er den gennemsnitlige nedskrivningsprocent i sektoren efter 1. halvår De 23 institutter repræsenterer 2,4 pct. af sektoren (målt på samlede aktiver). Finanstilsynet har som led i den løbende tilsynsvirksomhed taget kontakt til de institutter, som har en mere sårbar eller svag basisindtjening. I den forbindelse har Finanstilsynet også indkaldt redegørelser for de initiativer, der påtænkes iværksat i forhold til at forbedre indtjeningen i de institutter, som ligger med en negativ eller svag basisindtjening med henblik på at tilvejebringe en mere robust forretning fremadrettet. 7

8 3.2. Balanceposter Den samlede udlånsvirksomhed i pengeinstitutterne, eksklusive udenlandske datterbanker, udgør mia. kr. efter 1. halvår Pengeinstitutternes udlån er fra udgangen af 1. halvår 2012 til udgangen af 1. halvår 2013 faldet med 135 mia. kr. (7 pct.). Udlånet er faldet i alle grupperne 1-3. Korrigeret for repo-udlån er udlånet reduceret med 141 mia. kr. (9 pct.). Indlånet er steget med 51 mia. kr. (3 pct.) siden 1. halvår Indlånet er steget i gruppe 1, 2 og 4 mens det er faldet i gruppe 3. Korrigeret for repo-indlån er indlånet steget med 77 mia. kr. (5 pct.). Indlånsunderskuddet (indlån fratrukket udlån) i sektoren samlet set er nu 63 mia. kr. mod 249 mia. kr. året før. Alene gruppe 1 har et indlånsunderskud, dog noget mindre end året før. Korrigeret for repo-forretninger - hvorved der ses bort fra ind- og udlån, hvor der er stillet sikkerhed af høj kvalitet bag - har sektoren et indlånsoverskud på 162 mia. kr. mod et indlånsunderskud på 56 mia. kr. året før. Et færre antal institutter har indlånsunderskud i dag, 11 institutter har indlånsunderskud efter 1. halvår 2013 mod 17 institutter året før. Spredningen er fortsat betydelig, jf. figur 4. De 11 institutter med et indlånsunderskud kan henføres til alle grupperne 1-4. Heraf er 1 institut nystartet, og 5 er koncernbanker med en deraf særlig fundingstruktur. Blandt institutter med et indlånsunderskud indgår også større institutter. Større institutter har typisk bedre adgang til at hente markedsfinansiering end de mindre institutter. Figur 4: Pengeinstitutternes indlånsunderskud, 1. halvår 2013 Indlån/udlån 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Anm.: FS Bank er ikke medtaget. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Pengeinstitutter 8

9 Den samlede fundingstruktur viser, at en mindre del - end året før - af udlånsvirksomheden finansieres af udstedte obligationer, 356 mia. kr. mod 405 mia. kr. Den store volumen (346 mia. kr.) i den udestående obligationsudstedelse ligger hos gruppe 1 institutterne. Obligationsudstedelser i markedet er for langt de fleste mindre og mellemstore institutter fortsat enten ikke muligt eller meget vanskeligt at gennemføre, og alene de største institutter har gennemført udstedelser inden for det seneste år. Nettogæld til andre kreditinstitutter er for sektoren samlet set faldet fra 500 mia. kr. ved 1. halvår 2012 til 400 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Faldet skyldes både reduceret gæld til kreditinstitutter og reduceret gæld til centralbanker. Der er nettogæld i alle grupperne 1-3. Tabel 3: Pengeinstitutternes halvårsregnskaber, fordelt på gruppe 1-4 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår , fordelt på gruppe 1-4 (foreløbige tal) Mio. kr Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe Gruppe Ændring Ændring Ændring Ændring Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,7% ,3% ,1% ,3% Netto gebyrindtægter ,0% ,9% ,8% ,2% Netto rente- og gebyrindt ,5% ,5% ,9% ,5% Kursreguleringer ,8% ,7% ,1% ,7% Udgifter til pers. og adm ,7% ,4% ,2% ,9% Nedskrivninger på udlån ,7% ,8% ,0% ,7% Resultat af kapitalandele ,2% ,8% ,7% 0 5 * Resultat før skat ,5% ,2% ,3% ,1% Balance poster (uddrag) Tilg. hos kreditinstitutter ,5% ,4% ,5% ,2% Udlån ,8% ,4% ,3% ,7% Udlån ex. repo ,8% ,6% ,5% ,7% Gæld til kreditinstitutter ,5% ,4% ,9% ,7% Indlån ,6% ,4% ,7% ,5% Indlån ex. repo ,4% ,4% ,7% ,5% Udstedte obligationer ,9% ,5% ,0% ,2% Egenkapital i alt ,3% ,4% ,5% ,5% Balance ,7% ,7% ,3% ,1% Udvalgte Nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 20,16 24,59 16,85 16,67 18,46 18,52 25,20 23,83 Kernekapitalprocent 17,44 21,87 15,08 15,11 16,83 17,38 23,91 22,62 Halvårets EKF før skat 2,00 4,35 1,01 2,93 0,93 1,04 3,84 3,08 Indtjening pr. omk.krone 1,13 1,42 1,10 1,13 1,04 1,04 1,28 1,20 Akk. nedskrivningspct 3,24 3,16 5,77 7,79 6,41 7,34 2,85 3,48 Halvårets nedskrivningspct. 0,48 0,26 0,84 0,98 0,97 0,90 0,24 0,28 Anm.: Der er i sammenligningstallene taget højde for fusioner samt udviklinger i omfanget af arbejdende kapital, der bevirker, at et institut overgår fra én gruppe til en anden. Det vil med andre ord sige, at grupperne er låst med udgangspunkt i gruppefordelingen i 2013.Q2. FS Bank indgår i gruppe 3. PFA udbetalingsbank, Landbrugets Finansieringsbank og COOP bank er ikke medtaget. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Nøgletal Pengeinstitutsektorens solvens- og kernekapitalprocent er steget både på institut- og på koncernniveau. Kernekapitalprocenten er steget fra 17,4 til 20,5. Solvensprocenten er steget fra 19,9 til 22,9, jf. tabel 4. Stigningen kan henføres til både et øget kapitalniveau (i gruppe 1) og en reduktion i de risikovægtede poster, hvor sidstnævnte især kan henføres til et fald i udlånet. 9

10 Blandt andre nøgletal ses, at indtjening pr. omkostningskrone er steget og nu ligger på sit højeste niveau set over de seneste 5 år. Det samme gælder halvårets egenkapitalforrentning, der ligeledes ligger på sit højeste niveau over 5 år. Summen af store engagementer er gennemsnitligt for sektoren faldet fra 20 pct. til 8 pct. af basiskapitalen. Nøgletallet er faldet betydeligt - på det laveste niveau over den viste 5 års periode, jf. tabel 4, og siden 1. halvår 2006 er summen af store engagementer reduceret fra et niveau på 166 pct. af basiskapitalen. Årets nedskrivninger er faldet til 0,37 pct. fra 0,57 pct. året før. Dog ses en svag stigning i de akkumulerede nedskrivninger (de samlede nedskrivninger på de udlån, som pengeinstitutterne har på bøgerne) for sektoren samlet set; 3,84 pct. mod 3,78 pct. af udlån og garantier året før. Overdækning i forhold til lovkrav om likvidtet er for sektoren som helhed steget fra 149 pct. efter 1. halvår 2012 til 194 pct. ved udgangen af 1. halvår Tabel 4: Pengeinstitutternes nøgletal 1. halvår , beregnet som vægtet gennemsnit Institutniveau Solvensprocent 16,45 17,61 19,97 19,86 22,89 Kernekapitalprocent 12,94 14,30 16,85 17,38 20,50 Halvårets egenkapitalforrentning før skat -2,52 0,95 2,51 1,57 3,88 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat -2,93 0,34 1,78 1,03 3,13 Indtjening pr. omkostningskrone 0,90 1,05 1,16 1,11 1,32 Renterisiko 1,56 0,48 0,49 0,27 0,51 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 133,42 133,15 117,84 119,81 108,06 Overdækning i forholdtil lovkrav om likviditet 135,07 163,69 143,78 148,74 194,15 Summen af store engagementer 57,37 35,79 27,16 20,07 8,42 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,52 3,71 3,14 3,78 3,84 Halvårets nedskrivningsprocent 1,05 0,61 0,36 0,57 0,37 Halvårets udlånsvækst -5,64 3,96-1,76 6,42-3,28 Udlån i forhold til egenkapital 8,27 8,32 7,03 6,93 6,28 Koncernniveau Solvensprocent 14,74 15,62 17,55 17,23 19,97 Kernekapitalprocent 11,41 12,52 14,61 14,99 17,89 Halvårets egenkapitalforrentning før skat -1,97 0,86 2,95 1,71 4,34 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat -2,66 0,05 1,99 0,98 3,24 Indtjening pr. omkostningskrone 0,94 1,04 1,16 1,10 1,31 Renterisiko 1,76 0,52 0,64 0,25 0,65 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 106,14 144,05 114,41 118,77 156,07 Summen af store engagementer 63,90 42,45 20,82 18,04 6,04 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,94 2,88 2,36 2,72 2,68 Halvårets nedskrivningsprocent 0,84 0,49 0,32 0,41 0,27 Halvårets udlånsvækst -3,00 3,62-2,46 3,91-2,20 Udlån i forhold til egenkapital 14,73 14,55 12,34 12,25 11,29 10

11 Anm.: Halvårets udlånsvækst er væksten fra primo året til udgangen af 1. halvår. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet opdaterer halvårets nøgletal i femårsoversigt fordelt på grupper og de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. 4. Overførte nedskrivningsengagementer Som led i Finanstilsynets løbende overvågning har pengeinstitutterne i gruppe 1-3 hidtil indberettet omfanget af engagementer med en nedskrivning på mindst kr., der i løbet af regnskabsåret er blevet overført til et andet pengeinstitut, senest for regnskabsåret I er der i alt overført engagementer med nedskrivninger for 784 mio. kr. mellem institutterne. De indberettede engagementer udgør således 0,04 pct. af de samlede udlån og garantier for gruppe 1-3. Set i lyset af det beskedne omfang af overførte engagementer, selv når der ses over en 3-årig periode, er det vurderingen, at der ikke er grund til at videreføre indberetningen i samme form. Resultaterne viser, at gruppe 1 og 3 institutter har afgivet en større engagementssum med nedskrivninger, end de har modtaget. Gruppe 2 institutter har derimod været nettomodtagere, idet den gruppe af institutter modtager en større engagementssum (39,6 pct.) end de afgiver (19,7 pct.), jf. tabel 5. Tabel 5: Afgivne vs. modtagne engagementer fordelt på grupper, Andel af overført engagementssum (pct) Modtagne gruppe Afgivne gruppe I alt 1 10,3 17,5 7,8 0,0 35,6 2 7,8 5,0 6,0 0,9 19,7 3 6,9 17,0 20,5 0,3 44,8 I alt 25,0 39,6 34,2 1,1 100,0 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Gruppe 4 indberetter ikke afgivne engagementer med nedskrivninger, men har modtaget engagementer for godt 1 pct. af de overførte engagementer med nedskrivninger. Generelt bør resultaterne af undersøgelsen fortolkes med varsomhed, idet der blandt de overførte nedskrivningsengagementer kan forekomme nedskrivninger, som efter overførslen vurderes som unødvendige fx som følge af at det overtagende institut har fået fornødne sikkerheder eller andre forhold, der kan påvirke kreditvurderingen af kunden og engagementets bonitet. Dertil kommer, at forholdsvis store enkeltstående engagementer kan påvirke resultaterne. De overførte engagementer med nedskrivninger for sektoren som helhed kan fortrinsvis henføres til privatkunder (32 pct.) og ejendomsrelaterede engagementer (24 pct.). 11

12 Appendiks Pengeinstitutter under tilsyn pr. 30. juni 2013 FT.nr. Navn FT.nr. Navn FT.nr. Navn Gruppe 1 - Arb. kapital over 65 mia. kr. Gruppe 3 (fortsat) Gruppe 3 (fortsat) 2222 Nordea Bank Danmark A/S 6482 BRFkredit Bank a/s 9690 Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse 3000 Danske Bank A/S 6520 Lollands Bank, Aktieselskab 9695 Saxo Privatbank A/S 7858 Jyske Bank A/S 6771 Lægernes Pensionsbank A/S 9740 Frøs Herreds Sparekasse 8079 Sydbank A/S 6850 Vestfyns Bank A/S 9797 Broager Sparekasse 8117 Nykredit Bank A/S 6860 Nordfyns Bank Aktieselskabet 9827 Sparekassen Bredebro Totalbanken A/S 9860 Folkesparekassen 7230 Østjydsk Bank A/S Frørup Andelskasse Gruppe 2 - Arb. kapital over 12 mia. kr Djurslands Bank A/S Andelskassen Fælleskassen 522 Sjælland, Sparekassen 7440 Nørresundby Bank A/S Slagelse, Andelskassen J.A.K 1149 Saxo Bank A/S 7500 Hvidbjerg Bank Aktieselskab Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 5301 Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab 7570 PenSam Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S 7780 Skjern Bank, Aktieselskabet 7670 Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 7890 Salling Bank A/S Gruppe 4 - Arb. kapital under 250 mio. kr Alm. Brand Bank A/S 7930 Kreditbanken A/S 544 Refsnæs Sparekasse 7730 Vestjysk Bank A/S 8099 Nordjyske Bank A/S 579 Sparekassen Den lille Bikube 9335 Kronjylland, Sparekassen 8222 Banque Internationale à Luxembourg 800 Flemløse Sparekasse 9380 Spar Nord Bank A/S 8231 FIH Kapital Bank A/S 1693 PFA Udbetalingsbank 9686 Den Jyske Sparekasse 8269 Carnegie Bank A/S 5125 Leasing Fyn Bank FIH Erhvervsbank A/S 9044 Dronninglund Sparekasse 6102 Landbrugets Finansieringsbank (LFB) Sparekassen Vendsyssel 6620 Coop Bank A/S 9090 Sparekassen Thy 9358 Vistoft Sparekasse Gruppe 3 - Arb. kapital over 250 mio. kr Sønderhå-Hørsted Sparekasse 9369 Søby-Skader-Halling Sparekasse 400 Lån og Spar Bank A/S 9133 Frøslev-Mollerup Sparekasse 9627 Ulfborg Sparekasse 537 Dragsholm Sparekasse 9135 Klim Sparekasse 9629 Stadil Sparekasse 755 Middelfart Sparekasse 9137 Ekspres Bank A/S 9634 Borbjerg Sparekasse 828 Sparekassen Faaborg A/S 9212 Hals Sparekasse 9639 Fjaltring-Trans Sparekasse 844 Svendborg Sparekasse A/S 9217 Himmerland A/S, Sparekassen Faster Andelskasse 847 Rise Spare- og Lånekasse 9283 Langå Sparekasse Københavns Andelskasse 1671 Basisbank A/S 9312 Sparekassen Balling Andelskassen OIKOS 6060 DiBa Bank A/S 9351 Hobro, Sparekassen Østervraa, J.A.K. Andelskassen 6140 Møns Bank, A/S 9354 Rønde og Omegns Sparekasse Funder Fælleskasse Andelskasse 6160 FS Bank A/S 9388 Sparekassen Djursland Vordingborg Bank A/S 9682 Nr. Nebel og Omegn, Sparekassen for 6471 Grønlandsbanken, Aktieselskab 9684 Fanø Sparekasse Fusioner og ophørte institutter i 2013 Ophørte institutter Fortsættende institutter 631 Kongsted Sparekasse 6140 Møns Bank, A/S 681 Lolland A/S, Sparekassen 7858 Jyske Bank A/S 1693 Cantobank A/S 1693 PFA Udbetalingsbank 5201 Amagerbanken af 2011 A/S Ophørt 9100 Fjordbank Mors af 2011 A/S Ophørt Ebeltoft, Andelskassen J.A.K 9860 Folkesparekassen Institutter overtaget af Finansiel Stabilitet i Cantobank A/S Nye institutter i Coop Bank A/S 12

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2014 Halvårsartikel 2014 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 16,1 mia. kr.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2017 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Stort overskud og lave nedskrivninger... 4 3. Begyndende risikotagning... 7 4. Finanstilsynets undersøgelser og tiltag...

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2006 - en indtægtsførsel på næsten 2 mia. kr. Store positive kursreguleringer.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere