Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 50.44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 50.44"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Førtidspension 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter Ballerup kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af pensionsnævnet i Ballerup kommune mens administration og udbetaling pr. 1. marts 2013 overgik til Udbetaling Danmark. Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet. I nedenstående tabel vises fordelingen af udgifterne mellem kommune og stat. Pension tilkendt Ballerups andel Statens andel Før % 100 % % 50 % % 35 % Fra (*) 80% 20 % (*) Gældende fra budget Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: almindelig førtidspension, almindelig forhøjet førtidspension, Mellemste førtidspension og højeste førtidspension. 2. Politiske målsætninger Det er målet at begrænse tilkendelse af førtidspension. Der arbejdes på forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borgers arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønsteret, særligt rette sig mod personer under 40 år, personer med psykiske lidelser og personer som ikke har vestlig baggrund. Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med holdningen til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne udstødelse fra arbejdsmarkedet. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Førtidspension Kommunens medfinansiering hæves fra 65% til 80% for pensioner tilkendt fra 1. juli 2014 (med virkning fra budget 2016). Pensioner vil fra 2016 blive fremskrevet med en lidt lavere pris- og lønregulering end hidtidig praksis. Disse ændringer er indarbejdet i 2. behandling af budgettet. Ændringerne vil ligesom antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil blive fulgt hver måned.

2 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Førtidspensionsområdet er opdelt i følgende hovedgrupper. Førtidspension med 50% statsrefusion (pension tilkendt mellem 1992 og 1998), førtidspension med 35% statsrefusion før 2003 (pension tilkendt mellem 1999 og 2002) samt førtidspension med 35/20% statsrefusion fra 2003 (pension tilkendt fra 2003 og fremad). Førtidspension tilkendt før 1992 refunderes fuldt ud af staten og har ingen økonomiske konsekvenser for rammen. Økonomisk driftsramme Ballerup kommunes udgifter til førtidspension (1.000 kr.) R2014 AB2015 B2016 BO2017 BO2018 BO % refusion % refusion % før 2003 refusion /20% fra 2003 refusion I alt Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager Pris - kr. (Ballerup kommunes andel) R2014 AB2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 årsudgift 100% årsudgift 50% årsudgift 35% før årsudgift 35/20% fra Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager Antal - førtidspensionister pr R2014 AB2015 B2016 BO2017 BO2018 BO % refusion % refusion % før 2003 refusion /20% fra 2003 refusion i alt Økonomisk driftsramme i procent Økonomisk driftsramme for førtidspensionister i pct. R2014 AB2015 B2016 BO2017 BO2018 BO % refusion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% refusion 11% 10% 9% 9% 8% 8% 35% før 2003 refusion 22% 20% 19% 18% 17% 16% 35/20% fra 2003 refusion 68% 70% 72% 73% 75% 76%

3 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE % 9% B % 100% refusion 50% refusion 35% før 2003 refusion 35/20% fra 2003 refusion 72%

4 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Tilbud til Ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne. Plejecentre og korttidsboliger Kommunen driver 7 plejecentre og råder over i alt 345 pleje- og korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen 28 pladser( 107 og 108). Hjemme- og Sygeplejen Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for, at udpege en person til, at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælp som den pågældende borger selv ansætter. Ca. 25% af udgifterne til hjemmeplejen omfatter borgere under 65 år. Aktiviteter og tilskud Til borgere over 65 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter: Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg). Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning. Omsorgsarbejde, så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud. Parkhuset som er et aktivitetscenter for ca. 133 ældre er i 2014 flyttet til Solvej. SOSU-uddannelsen Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for Social- og Sundhedshjælperelever med et dimensionstal på 59 og for Social- og sundhedsassistentelever med et dimensionstal på 15. Der er i 2015 ansat 44 Social- og sundhedshjælperelever, de sidste 6 er ansat pr. september Der er p.t. et frafald på 10 elever. Der er i 2015 ansat 15 Social- og sundhedsassistentelever, de sidste 5 er ansat pr. december 2015, og der forventes intet frafald. Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer til hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger. 2. Politiske målsætninger Antallet af ældre medborgere stiger også i Ballerup Kommune. Der er fokus på, at skabe de bedste rammer for en sund aldring. Det sker ved, at yde omsorg, pleje og træning på en måde, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt. Vilkårene for Sund aldring i Ballerup skal styrkes. Det skal ske gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for

5 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed. Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder og metoder som betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på, at etablere de bedst mulige rammer for at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om, at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt. Der er i forbindelse med den politiske aftale for budget 2016 indgået følgende politiske målsætninger: 16 nye korttidspladser Primo 2016 vil 16 nye korttidspladser ved Parken 1 stå klar til, at modtage borgere med særlige behov for genoptræning og rehabilitering. Pladserne skal være med til at sikre, at borgere som er færdigmeldte på hospitalerne kan udskrives til en korttidsplads, hvis de ikke kan udskrives direkte til eget hjem. Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet Det stigende antal ældre i kommunen medfører et behov for, at udarbejde en plan med forslag til forskellige modeller på løsning af det fremtidige behov for pleje-, aflastnings-, korttids-, og genoptræningspladser. Det skal undersøges, hvilke modeller der er relevante for, at sikre kvalitetsmæssige og økonomisk rentable tilbud, herunder skal mulighederne for et samarbejde med en ekstern non-profit partner og andre kommuner også indgå. Kvalitetsmæssigt set er den rehabiliterende og forebyggende indsats afgørende, og enhedernes størrelse er centrale både for, at sikre det nødvendige borgerunderlag, og dermed faglig kvalitet og en økonomisk bæredygtig løsning. Styrket rehabiliterings indsats Gennemsnitsalderen for en nyvisiteret ældre siger noget om den generelle sundhedstilstand i Ballerup Kommune. En undersøgelse har vist, at borgere i Ballerup Kommunen bliver visiterede tidligere til hjemmeplejeydelser end i andre kommuner. Der er derfor fokus på, at rehabilitere den ældre borger for, at sikre den ældre kan være længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes, at kunne øge gennemsnitsalderen for, hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp. Der er i 2015 vedtaget en rehabiliteringsstrategi. Nedbringe forbrug af eksterne vikarer Ved at lave en frivillig vikaraftale, kan vi konkurrere med eksterne vikarbureauer, både på pris og kvalitet. Samtidig vil beboerne og borgere oplev kontinuitet i plejen, da det vil være kendte ansigter, der kommer i hjemmet. Hjemmepleje bliver samlet på en adresse Hjemmeplejen flytter primo 2016 fra to adresser til en adresse på Telegrafvej. Det medfører en bedre faglig sparring og dermed også en bedre og ensartet kvalitet og effektivisering i den daglige administration. Derudover spares udgifter til lokaler. Flere reklamer i de fire årstider kommunes blad til pensionister Med henblik på en øget egenfinansiering af de fire årstider skal reklameindtægterne forøges. Udbygning af cafe på Solvej Cafeen på Solvej vil blive udvidet for, at styrke dens funktion som det naturlige møde- og samlingssted for pensionister i Ballerup. Den fungerende cafe på

6 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Plejecentret Kirstinehaven ophører, da antallet af brugere er meget begrænset og cafeen på Solvej ligger med meget kort afstand, og dermed kan være et realistisk alternativ. Puljen til løft af ældreområdet Kommunerne har i 2014 og 2015 fået tildelt en pulje fra staten til løft af ældreområdet. Ballerup Kommune andel i 2016 er 9,5 mio. kr. og vil være en del af bloktilskuddet. Det er besluttet at 4,1 mio. kr., delvist skal dække driften af de 16 nye korttidsboliger. Parkhuset, som er et aktivitetstilbud til pensionister, vil fra 2016 få reduceret deres personalebudget. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Den økonomiske driftsramme for Tilbud til ældre pensionister udgør i mio. kr. stigende til 470 mio. kr. i Økonomisk driftsramme (1.000 kr.) R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger Parken 1, 16 nye korttidsboliger Hjemme- og sygepleje m.m Aktiviteter Personlige tillæg Færdigmeldte patienter og Hospice SOSU-uddannelser Care Hjælpemidler og Visitation Øvrige I alt

7 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Pris - kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger Parken 1 - korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Færdigmeldte og Hospice Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg Pers. tillæg m.v SOSU- Uddannelser SOSU-Hjælpere SOSUassistenter

8 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Antal - enhed R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger Plejeboliger Parken 1 - korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Færdigbehandlede og Hospice Færdigbeh. patienter - dage Hospice - dage Personlige tillæg Pers. tillæg m.v. - borgere SOSU- Uddannelser SOSU-Hjælpere - elever SOSU-assistenter - elever

9 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Budget % 2% 1% 2% 2% 2% Plejeboliger Parken 1, 16 nye korttidsboliger Hjemme- og sygepleje m.m. Aktiviteter 47% Personlige tillæg 41% Færdigbehandlede og Hospice SOSU-uddannelser 2% Hjælpemidler og Visitation Øvrige

10 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Der er ved budgetvedtagelsen for 2016 besluttet følgende ændringer på driftsrammen: I kr Etablering af 16 nye korttidspladser 7,500 7,500 7,500 7,500 Omprioritering ældrepuljen - uforbrugte midler Omprioritering ældrepuljen (aktivitetsindsats) Hjemmepleje - effektivisering ved sammenlægning Hjemmepleje - effektiviseringsgevinst tilbageføres til området -2,100-2,100-2,100-2,100-2,000-2,000-2,000-2,000-0,700-0,700-0,700-0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 Optimering demens -0,200-0,200-0,200-0,200 Styrket rehabiliterings indsats -0,500-1,000-1,500-2,000 Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene -0,624-0,624-0,624-0,624 Flytte cafe på Kirstinehaven til Solvej -0,200-0,200-0,200-0,200 Reduktion i Parkhusets personalebudget -0,500-0,500-0,500-0,500 Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet -1,000-1,000

11 BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Tilbud til voksne med særlige behov Udvalg Social- og Sundhedsudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor tilbud til voksne med særlige behov Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år). Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra; Individuel hjælp: For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, hjemmevejledereordning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge og borgerstyret personlig assistance, det kan fx være personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til, at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Botilbud: Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Botilbuddene kan være midlertidigt eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte eller, at den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver 7 botilbud efter servicelovens 107 og 108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys. Aktivitetsforanstaltninger: Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruge deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted men arbejdet kan også foregå i en virksomhed. Aktivitets- og samværstilbud giver ligeledes mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre til kræver visitering. Undervisning: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom udviklingshæmmet. Uddannelsen er kun for unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Derudover skal Kommunen tilbyde specialundervisning til voksne særlige behov. På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til Ballerup borgere, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup Kommune eller i en anden kommune.

12 BEVILLINGSOMRÅDE Under egne institutioner ligger de decentrale institutioner under ramme Budgettet beregnes i forhold til antal pladser, den gældende aftale i regionen samt politiske beslutninger. 2. Politiske målsætninger for tilbud til voksne med særlige behov Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering Voksne med særlige behov, som modtager et dagtilbud enten i form af et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud efter 103 og 104, vil blive revisiteret ud fra en individuel vurdering til at modtage et reduceret tilbud. Processen er opstartet i oktober Der er mange juridiske og lovgivningsmæssige faktorer der gør sig gældende og behov for en fokuseret indsats fra de involverede sagsbehandlere omkring information, dialog og deciderede revisitationer. Samle bofællesskaber for voksne med særlige behov i dialog Der skal udarbejdes et forslag til fremtidens bo og dagtilbud til voksne med særlige behov i tæt dialog med brugerne og pårørende, som ikke er i målgruppen for de højt specialiserede regionale tilbud. Der er ønske om en løsning, der i højere grad end i dag samler tilbuddene til disse borgere. Det vil højne kvalitet i kerneopgaven tillige med mere økonomisk rentable løsninger, og mulighed for at rumme flere forskellige tilbud, som bedre kan tilgodese borgernes forskellige behov gennem livet. Specifikt påtænkes der at skabe en helhedsløsning hvor også aktivitetstilbuddet og vejlederne indgår i løsningen på samme matrikel. Overvejelserne i dette skal begrundes i den mere rentable drift af tilbuddene. Organisationen vil kunne samles om organisering, ledelse og administration på samme matrikel. Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset Misbrugscenter Brydehuset har gennem en årrække udbygget sin opgaveløsning for andre kommuner. Brydehuset skal fortsat udvikle og styrke sit samarbejde til nærliggende kommuner med henblik øge sin indtægtsdækkede virksomhed. Omlægning af krisetelefon Ballerup og Herlev kommuner har siden maj 2015 haft samarbejde om en krisetelefon til brug for borgere i de to kommuner. Krisetelefonen ønskes omlagt, så den bliver billigere i drift. Der skal i den anledning indgås aftale, om hvordan en reduceret ordning kan organiseres og videreføres, herunder gennemføres en evaluering af indsatsen inden sommeren Rehabilitering i socialpsykiatrien Vi vil opbygge udviklingsfællesskaber, hvor borgeren kan arbejde med sin recovery-proces sammen med ligesindede. Den støtte vi tilbyder, øger borgerens selvværd, selvhjulpenhed og selvstændighed, og borgeren oplever Ballerup Kommunes tilbud for ligesindede som meningsfulde og som en hjælp til at komme videre i livet. Kompetenceudvikling af personalet Der vil fortsat være fokus på kompetenceudvikling af personalet til at løse de stadig mere komplekse opgaver, herunder rehabilitering. Målet skal

13 BEVILLINGSOMRÅDE være at ændre tilgangen til borgeren fra et passivt omsorgsfokus til et aktivt fokus på udvikling. Nøgleord: fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel - sundhed, sammenhængende indsats, dokumentation og forebyggelse. Der arbejdes på en gennemgribende kulturændring af mindset for at kunne opfylde denne målsætning. Der er behov for ændringer i den tilgang der er til det at være professionel arbejde professionelt. Udvikling i støttemuligheder Vi vil arbejde for at borgeren med den rette støtte kan flytte sig til mindre indgribende tilbud, og dermed leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Der sker hjemtagelser til mindre indgribende foranstaltninger og flere bor nu i egen bolig både på området for udviklingshæmmede og området for psykiatri. Der er fokuseret arbejde i gang med etablering af gruppeindsats i socialpsykiatrien og der er lagt vægt på at starte med brugere under 30 år. Forbedring af organisationen på Handicap og Psykiatriområdet Organiseringen skal så vidt muligt understøtte borgerens forløb i kommunen, hvor der skal leveres ydelser af høj kvalitet. Organiseringen skal kunne rumme den øgede tilgang, nye tilbud og måder at arbejde på vil blive undersøgt. Organisationen skal være kendetegnet ved gennem nye IT understøttede fagsystemer at kunne levere større kvalitet i dokumentations- og målopfyldningsarbejdet samt et øget resultatfokus med henblik på progression for den enkelte borger. Fokus på Mental sundhed Generelt understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Vi vil arbejde for at psykisk sygdom ikke er tabuiseret. En samarbejdsmodel på tværs af områderne i kommunen om indsatsen for unge er under udarbejdelse. Der skal være en temadrøftelse af dette mål i løbet af Lighed i sundhed Psykisk syge lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket skyldes mindre fokus på livsstilssygdomme samt forebyggelse og behandling. Vi skal sikre at 50 % flere af de borgere, som socialpsykiatrien er i kontakt med, kommer til sundhedstjek hos den praktiserende læge. Målsætningen er stadig aktuel og indsatsen fortsættes i Der er ofte tale om lange processer med brug for stærkt motiverende tilgange. Procenten opgøres ved udgangen af 2015 og der evalueres og opsættes nye mål. Det specialiserede handicapområde Ballerup kommune har en forpligtelse til at fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver. Der skal være fokus på udviklingen af området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. Der arbejdes planmæssigt med rammerne for en udbygning af Rødbo idet der skønsmæssigt er et behov for at udvide kapaciteten til senhjerneskadede og inkludere flere aktiviteter til målgruppen indenfor egen ramme. Arbejdsgruppe er nedsat. Desuden arbejdes for at udvide kapaciteten til aflastningsområdet hvor der er behov for at kunne tilbyde flere og mere specialiserede pladser med bla. mulighed for at skærme.

14 BEVILLINGSOMRÅDE 50.54

15 BEVILLINGSOMRÅDE Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk drifts-ramme (1.000 kr.) R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Myndighed Egne inst Takstindtægter Øvrig del Statsrefusion Centralisering af ejendomsudgifter I alt Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed) B2015 B02016 BO2017 BO2018 BO2019 Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og klubber Personlig hjælp i hverdagen, Socialpædagogisk vejledning, Plejevederlag til pasning af døende, Midlertidigt ophold på herberg, Længerevarende ophold, Midlertidigt ophold, Kontakt- og ledsager, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværdstilbud, Dækning af merudgifter, Øvrige sociale formål Antal - enhed (myndighed) B2015 B02016 BO2017 BO2018 BO2019 Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og klubber Plejevederlag og hjælp til sygeartikler , , Sociale formål ( 100) Øvrige sociale formål Oversigt over fordeling af borgere på intern- og eksterne tilbud Aktive modtager pr Udenbys tilbud Egne tilbud Længerevarende ophold, Midlertidigt ophold, Budget % 100% 106% 85% 50% 0% -50% 1% -5% 0% -100% -87%

16 BEVILLINGSOMRÅDE Ramme har i budgetperioden fået følgende driftsmidler reguleret, bl.a. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, tus. kr DUT Kopi/print Rengøring efter udbud PL. regulering Socialfaglig medarbejder Afledt indtægtsvirkning Afledt indtægtsvirkning I alt Ramme har i budgetperioden fået nedskrevet budgettet som følge af tiltag for at imødegå det fremadrettede udgiftspres. Besparelser i kr Hjemtage 5 borgere Hjemtage 1 borger Omlægning af krisetelefonen Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - indviduel vurdering Samle bofællesskaber for voksne med særlig behov i dialog Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset Øge hjemtagelse af borgere til egne tilbud I alt

17 BEVILLINGSOMRÅDE Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik. Kommunal medfinansiering Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet den aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen. Vedligeholdelses- og genoptræning Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikre at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltagere i sociale sammenhænge og samfundet som helhed. På plejecenter Sønderhaven og Lundehaven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere. Vederlagsfri fysioterapi Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi. Hjælpemidler Der visiteres og udlånes hjælpemidler til borgere samt udføres boligændringer, hvis borgeren har behov, som følge af nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler og arbejdsredskaber udlånes desuden til hjemmeplejen Øvrige sundhedsfremmende tiltag Det borgernære sundhedsvæsen Sundhedslovens 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 Forebyggelsespakker indenfor bla. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer indenfor henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

18 2. Politiske målsætninger for sundhed og forebyggelse BEVILLINGSOMRÅDE Sundhed er ikke bare fravær af sygdom men tilvalg af et godt liv, hvor man er glad, aktiv og har et godt helbred. Sundhed er vigtigt for den enkelte borger og et middel til at lykkes på en række velfærdsområder. Ballerup Kommune skal være med til at skabe rammerne for, at det sker. I disse år er der fokus på mental sundhed ikke mindst for børn og unge - og på at udvikle tilbud til borgere med kroniske lidelser og øge ligheden i sundhed. Vilkårene for Sund aldring i Ballerup skal styrkes. Det skal ske gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed. Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder og metoder, som betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på at etablere de bedst mulige rammer for at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt. I Ballerup Kommune er der fokus på at rehabilitere den ældre borger for at sikre den ældres mulighed for længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes at kunne øge gennemsnitsalderen for hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp. Sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet Ballerup Kommune investerer i en årrække i sundheds-it og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet, herunder også velfærdsteknologi, med henblik på at implementere de nationale digitaliseringsstrategier samt økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Målet er at digitalisering bidrager til: at borgeren bliver en mere aktiv medspiller og bedre kan udnytte egne funktionsevner i den praktiske hverdag; sammenhængende velfærd og borgeroplevet kvalitet; udvikling af den faglige kvalitet i opgaveløsningen samt en effektiv anvendelse af ressourcerne. 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Økonomisk driftsramme kr. R2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Kommunal medfinansiering Genoptræning og vedligeholdelse Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler Øvrige sundhedsfemmende udgifter P/L nedjustering af lønarter -168 DUT regulering DUT regulering I alt

19 BEVILLINGSOMRÅDE Fordeling af budget 2016: 9% Kommunal medfinansiering 13% Genoptræning og vedligeholdelse 2% Vederlagsfri fysioterapi 8% Hjælpemidler 68% Øvrige sundhedsfremmende udgifter DUT reguleringer Ramme har i budgetperioden fået tilført DUT mider til afregning sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis fra og med budgetår Som led i Kræftplan III blev der aftalt landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, et tilbud til personer i alderen år, dette tilbud forlænges i 2018 og 2019 med 204 tus. kr. årligt. Kommunal medfinansiering Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering har historisk set haft store og uregelmæssige udsving mellem de enkelte år. For overslagsårene er der opmærksomhed på den forventede stigning grundet stigende befolkningstal og især flere ældre borgere. Borgere som i sygehussammenhæng ikke overraskende har et væsentligt højere forbrug end den gennemsnitlige Ballerup-borger. Budgettet er fra og med 2015 blevet tilpasset på baggrund af tidligere års stigende udgifter. Hjælpemidler Udgiftspresset op hjælpemiddelområdet har været stigende gennem en årrække og dette skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats på ældre og handicapområdet hvor udviklingen af teknologien på området medfører at borgerne bliver mere selvhjulpne og tildels får en bedre livskvalitet. En overordnet budget- og demografimodel som beregner udgifterne til området har vist et udgiftsbehov i 2015 på 4,2 mio. kr. og voksende til 5,6 mio. kr. i 2019 hvilket er godkendt og indarbejdet ifm. anden budgetopfølgning Sundhedsfremme og forebyggelse Det borgernære sundhedsvæsen Strukturudviklingen indenfor sundhedsområdet betyder, at borgerne udskrives hurtigt efter hospitalsindlæggelser og derfor udvikler kommunernes opgavevaretagelse sig mod mere specialiserede indsatser samt sikring af det

20 BEVILLINGSOMRÅDE tværsektorielle samarbejde mellem kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen medfører øgede krav både i forhold til de faglige ydelser men også i forhold til ledernes evner til at lede på tværs af faglige områder og sektorskel. Særligt fokus er mindskelsen af den sociale ulighed i sundhed, bla. via samarbejde med både beskæftigelsesområdet og børneområdet. Derudover samarbejdes der med patientforeninger, frivillige og øvrige foreninger, Sundhedsplan Med baggrund i den vedtagne (2015) sundhedsplan og i tæt samarbejde med hospitalerne og almen praksis udvikles og styrkes det nære sundhedsvæsen i Ballerup, herunder: Sikre at Ballerup kommunes borgere på regionens hospitaler kommer hurtigt hjem, når de er færdigbehandlede Forebygge (gen-) indlæggelser Udvikle tilbud i tværgående samarbejder både med andre kommuner og regionen på såvel sundheds/ældreområdet samt på psykiatriområdet, Have fokus på, at imødegå ensomhed og sikre at der er fokus på den rehabiliterende tilgang. Den tildelte pulje fra kommuneaftalen på 2,2 mio. kr. årligt skal blandt andet udbygge den specialiserede sygepleje og fortsat styrke den rehabiliterende tilgang på både ældre- og psykiatriområdet. Mental sundhed Generelt at understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for, at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Der arbejdes på at psykisk sygdom ikke bliver tabuiseret. Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed I Ballerup arbejdes der ud fra det brede sundhedsbegreb, dvs. at sundhed ikke bare er fravær af sygdom, men et godt liv. I den borgerrettede forebyggelse og i indsatsen for lighed i sundhed at sikre, at der er tilbud, der understøtter det sunde valg og sund levevis i bred forstand. Der er særligt fokus på børn og unges sundhed. Børn med overvægt er ofte særligt sårbare, også i andre sammenhænge. Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag. Partnerskabsprojektet iforhold til fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker, forsætter, ligesom uddeling af sundhedspris på børne og ungeområdet, med det formål at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling. Samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet styrkes og Socialsygeplejersken vil fortsætte det opsøgende arbejde og indgå i livsstilscafe tilbuddet, hvor sundhed, sygdom og empowerment udvikles hos borgere, der ellers har vanskeligt ved at deltage i ordinære tilbud. Tværgående rehabiliteringsprojekt Den rehabiliterende tilgang til borgerne blev iværksat som projekt i 2011 under overskriften Aktivt Hverdagsliv. Den rehabiliterende indsats har til formål at retænke velfærdsydelserne således at mål opstilles i tæt samarbejde med borgerne

21 BEVILLINGSOMRÅDE ud fra en ressourcetilgang. Borgerne trænes til, i så høj udstrækning som muligt i at kunne klare sig selv i forhold praktisk hjælp og personlig pleje, hvormed borgerne får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne. Aktivt medborgerskab Samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne inddrages i udvikling af løsninger på sundhedsområdet.

22 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Boligstøtte 1. Beskrivelse af opgaver Boligstøtte omfatter Ballerup kommunes udgifter til boligsikring boligydelse, lejetab vedrørende ældreboliger og omkostninger ved lån til betaling af ejendomsskatter. udbetaling og administration (herunder ansøgning og bevilling) af boligsikring og boligydelse overgik pr. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark. 2. Politiske målsætninger Ballerup Kommunes indflydelse er fra 2013 ubetydelig efter boligstøttens overgang til Udbetaling Danmark 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Boligstøtte (Boligsikring og Boligydelse) Boligstøtte indeholder to aspekter, henholdsvis boligsikring og boligydelse. Boligydelsen er for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt social pension, dvs. folkepension, førtidspension (tilkendt før ) eller invalideydelse. Boligsikring er for øvrige husstande, herunder også efterlønsmodtager. Boligsikring ydes også til personer som er tilkendt førtidspension efter Der er lovændring på beskæftigelsesområdet som kan betyde øget omkostninger på boligstøtteområdet. Virkningen forventes dog at have minimal betydning og vil blive indarbejdet løbende ved budgetopfølgningerne. Pris- og lønfremskrivningen af boligstøtten vil fra 2016 blive mindre end hidtidig praksis. Denne ændring vil også have minimal betydning og blive indarbejdet løbende. Økonomisk driftsramme Økonomisk drifsramme (1.000 kr.) R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Boligsikring Boligydelse Lån til betaling af ejendomsskat Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte) I alt Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager Pris - kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Boligsikring årlig udgift Boligydelse årlig udgift

23 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Antal modtagere pr de enkelte år Antal - modtagere pr R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Boligsikring Boligydelse Boligstøtte i alt Økonomisk driftsramme i procent Økonomisk ramme i pct. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Boligsikring Boligydelse Lån til betaling af ejendomsskat Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte) % 1% B % Boligsikring Boligydelse Lån til betaling af ejendomsskat 57% Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte)

24 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Bevillingsområde Øvrige sociale forhold 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter udgifter til øvrige sociale formål, Værestedet Impulsen, samt pulje til igangsættelse af frivillige aktiviteter. Impulsen er et tilbud for voksne som tilbyder gymnastik, værksted, Billiard, og vejledning i brug af computer og internettet. 2. Politiske målsætninger Frivillighedsrådet har indstillet reviderede kriterier for fordeling af 18 puljen. Indstillingen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og besluttes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode Frivillighedsrådet foreslår, at 18 puljen først og fremmest gives til aktivt medborgerskab som løfter sociale opgaver Målene for det frivillige område i årene er i overskrifter : Frivillighedsrådet arbejder for, at kommunen vedvarende afsætter tilpas faglige og økonomiske ressourcer og fysiske rammer, som understøtter drift og fortsat udvikling af et stærkt og engageret lokalt frivilligt arbejde Frivillighedsrådet ønsker at skabe mest mulig opmærksomhed og fokus på det frivillige arbejde i Ballerup Kommune Frivillighedsområdet skal være mangfoldigt, rummeligt og (fysisk / psykisk) tilgængeligt Udover ønsket om et tæt samarbejde med og mellem foreninger, organisationer, råd og udvalg ønsker Frivillighedsrådet også et tæt samarbejde med Ballerup Kommune. Et samarbejde, der skal være baseret på tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens opgaver, viden og roller. Et samarbejde, der hviler på den grundlæggende forudsætning, at de frivillige er frivillige og dermed selvbestemmende Frivillighedsrådet arbejder for at frivilligt arbejde gøres attraktivt for alle grupper af borgere Frivillighedsområdet vil vedvarende have behov for opbakning, uddannelse, kurser og påskønnelse. Støtten til frivilligt socialt arbejde forsøges i 2016 mere målrettet samskabelse af aktiviteter, således at der introduceres puljer indenfor integration, psykatriområdet og handicap og fritidsliv. Frivillighedsrådet har i de senere år arbejdet for øget samskabelse af aktiviteter og dette initiativ skal anspore til flere konkrete aktiviteter på tværs af foreningslivet. Driftsinvesteringer i 2016 Puljen til igangsættelse af frivillige aktiviteter går til hurtig opstart af nye initiativer og foreningsdannelser, således har puljen i 2015 været bidragende til at opstarte aktiviteter for veteraner og projekt Cykling Uden Alder i Ballerup Kommune.

25 Social- og Sundhedsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE Økonomisk driftsramme og bemærkninger Den økonomiske driftsramme for øvrige sociale forhold udgør 1,2 mio. kr. i 2016, 2017, 2018 og Økonomisk driftsramme (i 1000 kr.) R2014 AB2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Støtte til frivilligt sociale arbejde Værestedet Impulsen Strategi for Senioridræt Øvrige I alt % Budget % Støtte til frivilligt sociale arbejde Værestedet Impulsen 17% Strategi for Senioridræt 65% Øvrige

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg 50.56. Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget,

Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget, SOCIAL OG SUNDHED Dato:21. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: arn@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2013-20535 Dok.nr: 2014-38985 Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social-

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere