Kommunale dagtilbud. i Odense Kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale dagtilbud. i Odense Kommune 2011"

Transkript

1 Kommunale dagtilbud i Odense Kommune 2011

2 Forord Denne pjece indeholder information til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte et kommunalt dagtilbud til deres barn. Pjecen skal læses som et opslagsværk og en orientering om de prioriteringer, der ligger til grund for Odense Kommunes dagtilbud. Der tilbydes en bred vifte af dagtilbud, herunder dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede børnehuse og legestuer. Odense Kommune bestræber sig altid på at imødekomme forældrenes ønsker indenfor pasningsgarantien. Alle dagtilbud har en høj faglig standard, hvor der lægges vægt på omsorg, trivsel og det gode børneliv. Fokus rettes endvidere på at give børnene tillid til egne muligheder og et fundament til at kunne træffe beslutninger og handle konstruktivt. I det pædagogiske arbejde opmuntres børne ne til at udvikle deres individualitet og indgå i fælles - skaber med plads til forskellighed. Der arbejdes via de pædagogiske læreplaner målrettet med at udfordre børnenes sociale og almene færdigheder samt fantasi og lyst til lege. Legen grundlægges i barndommen og er vigtig for at indgå i inno vative miljøer senere i livet, hvilket er omdrejningspunkt for Vision Odense at lege er at leve. Som alternativ til de kommunale dagtilbud har forældre mulighed for at benytte forskellige private pasningsordninger, som Odense Kommune fører tilsyn med og giver tilskud til. Vi er således glade for at kunne tilbyde forældre i Odense Kommune en bred vifte af forskellige dagtilbud, som kan imødekomme den enkelte families ønsker og behov. Med denne pjece håber vi, at forældre vil få indblik i Odense Kommunes dagtilbud. Vi er stolte af at kunne sige, at uanset hvilket dagtilbud I vælger, kan I være sikre på at få en høj pædagogisk kvalitet. Opbygning af dagtilbudsområdet....5 Børneinstitutioner og børnehuse Dagplejen Private dagtilbud...21 Forældrebetaling...22 Stina Willumsen Rådmand Britta Carl Institutionschef

3 Opbygning af dagtilbudsområdet Institutionsafdelingen er en del af Børn- og Ungeforvaltningen. Institutionsafdelingen har ansvaret for dagtilbud til 0 6 årige børn i henholdsvis dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede børnehuse. Derudover omfatter opgaverne også støtteforanstaltninger til børn med særlige behov og pladsanvisningen. I 2006 blev dagtilbudsområdet omstruktureret ved indførelsen af en ledelsesstruktur, som samler dagtilbuddene i lokalområderne under én fælles ledelse. Hensigten med ledelsesstrukturen er at øge den pædagogiske kvalitet og udnytte ressourcerne bedre med udgangspunkt i forældre og børns behov samt skabe grundlag for en mere målrettet indsats i forhold til børn med særlige behov. Dagtilbudsområdet i Odense Kommune er opdelt i fire distrikter: Dalum, Tarup, Øst og Rosengård. I disse distrikter er der 27 børneinstitutioner bestående af hver 4 7 børnehuse samt fire dagplejecentre. Hver børneinstitution bliver ledet af en institutionsleder, som har den overordnede pædagogiske, strategiske og administrative ledelse. I hvert børnehus er der en daglig pædagogisk leder, som fokuserer på børnehusets kerneydelse børn, pædagogik og forældresamarbejde. Som forældre kan du blive medlem af børnehusets forældreråd/ dagplejecenterets forældrebestyrelse. Her er der mulighed for at få indflydelse i børnehuset/dagplejecenteret samt for børnehusenes vedkommende at indgå i institutionsbestyrelsens arbejde. Herudover har institutionsbestyrelsen/ dagplejecenterets forældrebestyrelse, med repræsentation i distriktets kontaktudvalg, mulighed for at få en direkte dialog med politikerne i Børn- og Ungeudvalget. Alle kommunens dagtilbud har hjemmesider, som løbende opdateres med informationer omkring åbningstid, personale, kontrakter, tilsyn, pædagogiske læreplaner, mv. Hjemmesiderne findes via under menuen Børn. 4 5

4 Børn- og ungepolitik Odense Kommune har en Børn- og Ungepolitik, som opstiller målsætninger for børn- og ungeområdet. Politikken bygger på FNs børnekonvention samt gældende lovgivning på området. Formålet er at sikre alle kommunens børn gode opvækstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle. Der er udarbejdet delpolitikker for hver afdeling i Børn- og Ungeforvaltningen. For 0-6 års området er følgende mål udpeget som særligt vigtige: Børnene får omsorg. De skal støttes og opmuntres i tilegnelsen og udviklingen af sociale og almene færdigheder. Børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling stimuleres, og de får rum til at lege og lære. Børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fælles skaber udvikles. Børnene får forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. Målene realiseres i børnenes dagligdag via konkrete pædagogiske tiltag, som er sammenhængende med de pædagogiske læreplaner. Disse tiltag understøtter direkte de kontrakter, der indgås mellem Institutionschefen og dagplejecentre/børneinstitutioner. Den samlede Børn- og Ungepolitik er tilgængelig på Odense Kommunes hjemmeside: Kontraktstyring Børn- og Ungeudvalget besluttede i 2006, at alle dagtilbud i Odense Kommune skal kontraktstyres. Formålet med at indføre resultatkontrakter er blandt andet at synliggøre en nødvendig prioritering af dagtilbuddets mål og opgaver. Derudover skaber kontrakten balance mellem fokus på politiske og ledelsesmæssige strategier og fokusområder og dagtilbuddets egne principper, som er formuleret i samarbejde med dagtilbuddets bestyrelse. 6 7

5 Kontraktstyringen sikrer dermed, at alle dagtilbud lever op til såvel ministerielle beslutninger som Odense Kommunes Børnog Ungepolitik. Således imødekommes forældrenes behov for pasning, og der sikres et kvalificeret pædagogisk tilbud i trygge rammer. Der lægges vægt på spændende og udfordrende udviklingsmiljøer, som er kendetegnet ved en anerkendende kommunikation. Kontrakten udarbejdes for alle institutioner og dagplejecentre hvert år ved årsskiftet og lægges efter godkendelse af Institutionschefen på dagtilbuddets hjemmeside. Pædagogiske læreplaner Ophold i dagtilbud skal bidrage til, at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages højde for børns forskellige forudsætninger. Siden 1. august 2004 har alle dagtilbud udarbejdet pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner er en del af arbejdet med at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling. Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan det vil gribe arbejdet an, men det er et krav, at læreplanen forholder sig til seks hovedtemaer: barnets alsidige personlige udvikling sociale kompetencer sprog krop og bevægelse naturen og naturfænomener kulturelle udtryksformer og værdier Der udarbejdes pædagogiske læreplaner for det enkelte børnehus og det samlede dagplejecenter. De pædagogiske læreplaner justeres løbende og kan læses på dagtilbuddets hjemmeside. 8 9

6 Tilsyn Odense Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Odense Kommune har valgt en tilsynsmodel, der indebærer et tilsynsdialogmøde hvert andet år med børneinstitutioner og dagplejecentre. Formålet med tilsynsdialogmødet er at skabe en gensidig forpligtende dialog om og kontrol med den pædagogiske kvalitet og dagtilbuddets mulighed for fremadrettet udvikling. Tilsynsdialogmødet kan medføre anbefalinger eller påbud, som følges tæt af konsulenten i Institutionsafdelingen. Der udarbejdes en tilsynsrapport, som ligger offentligt tilgængeligt på dagtilbuddets hjemmeside. Børnemiljøvurderinger I alle dagtilbud udarbejdes der børnemiljøvurderinger, som tager afsat i det fysiske, psykiske og æstetiske miljø set med børnenes øjne. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og så vidt muligt skal børnenes oplevelse af miljøet inddrages i vurderingen. Børnemiljøvurderingerne sikrer børnenes rettigheder til et godt børnemiljø, som fremmer deres trivsel, udvikling og læring. Et godt børnemiljø kan eksemplevis betyde: Udfordrende udearealer Velovervejede materialevalg Inkluderende fællesskaber Demokrati og medbestemmelse Børnemiljøvurderingerne er tilgængelige i såvel dagtilbuddet som på deres hjemmeside. Der udarbejdes en børnemiljøvurdering for det enkelte børnehus. I dagplejen udarbejdes en samlet vurdering for hvert dagplejecenter

7 Sprogvurderinger Sproget er et vigtigt kommunikationsredskab i omgangen mellem mennesker og barnets adgang til at indgå i leg og relationer med andre børn. Derudover hjælper sproget også barnet til at forstå verden, at sætte ord på oplevelser, ting og følelser. Dermed er sproget grundlæggende for barnets læring. Alle forældre tilbydes en sprogvurdering af deres barn, når barnet er omkring tre år. Formålet med at sprogvurdere treårige børn er, at finde ud af om barnet har de sproglige kompetencer, det har brug for og eventuelt iværksætte en tidlig understøttende indsats. En sprogvurdering er et pædagogisk arbejdsredskab, som sikrer, at pædagogerne, med forældrenes hjælp, får bedre muligheder for at imødekomme barnets sproglige forudsætninger. Der lægges stor vægt på, at sprogvurderingen foregår som en leg med barnet og ikke som en test eller et fejlfinderi. Sprogvurderingen er et tilbud. Det betyder, at både deltagelse i selve vurderingen og de opfølgende, sprogunderstøttende aktiviteter er frivillig og alene op til forældrene. Tværfaglige samarbejdspartnere I Odense Kommune er det tværfaglige samarbejde udbygget og solidt forankret blandt alle kommunale dagtilbud. Det betyder, at der kan trækkes på specialuddannede fagpersoner, hvis et barn eller en familie har brug for særlig støtte i en periode. Som eksempel herpå kan nævnes støttepædagoger, tale- og hørepædagoger, børnepsykologisk rådgivning samt fysio- og ergoterapeuter. Endvidere hentes der tolkebistand fra Odense Kommunes Tolkeservice, hvorfra der kan tolkes til 24 sprog. Odense Kommune samarbejder herudover med mange instanser udenfor kommunen herunder Servicestyrelsen, som har bidraget til udarbejdelsen af Odense Kommunes beredskab i forbindelse med seksuelle overgreb og psykisk og fysisk vold mod børn. Det kommunale beredskab er en del af den faglige kvalificering af personalet i dagtilbuddene, som bidrager til, at personalet er på forkant i situationer, som altid er komplicerede og ubehagelige

8 Omkring kvalificeringen af den pædagogiske praksis samarbejder Odense Kommune løbende med såvel andre kommuner som eksterne samarbejdspartnere. Som eksempel kan nævnes Værktøjskasse til pædagogisk dokumentation, som er udviklet i et samarbejde mellem Odense Kommunes Institutionsafdeling og University College Lillebælt og løbende testet af personalet i forskellige dagtilbud. Værktøjskassen benyttes i alle kommunale dagtilbud og sælges til andre kommuner. Børn, mad og bevægelse I Odense Kommune lægges der vægt på, at børn er fysisk aktive og spiser en sund kost for dermed at opnå fysisk og psykisk velvære samt en positiv kropsforståelse. I de kommunale dagtilbud arbejdes der målrettet på at forebygge og minimere risikofaktorer som for eksempel overvægt og sukkersyge og styrke børns trivsel og sundhed ved at øge fokus på sund kost og fysisk aktivitet. Den fysiske aktivitet prioriteres højt i alle vores dagtilbud, hvorfor legepladserne betragtes som et pædagogisk uderum. De fleste børnehuse legepladser er derfor offentlige tilgængelige udenfor børnehusenes åbningstid. Alle dagtilbud har udarbejdet kostpolitikker, som fremgår af deres hjemmesider. Fra 1. januar 2010 vil der blive serveret sund mad til alle børn i kommunens børnehuse. I børnehusene er der udarbejdet bevægelsespolitikker, som ligeledes fremgår af deres hjemmesider

9 Børneinstitutioner og børnehuse I Odense Kommune er der 27 børneinstitutioner med hver mellem 4 og 7 børnehuse. Hver børneinstitution bliver ledet af en institutionsleder, som har den overordnede pædagogiske, strategiske og administrative ledelse. Institutionslederen er ansvarlig for, at børnehusene lever op til den standard, som forventes i Odense Kommune. I hvert børnehus er der en daglig pædagogisk leder, som fokuserer på børnehusets kerneydelse - børn, pædagogik og forældresamarbejde. Børnehusenes størrelse varierer fra børn. Som hovedregel er der cirka 11 børn i en vuggestuegruppe og cirka 24 børn i en børnehavegruppe. Der er tilknyttet faste pædagoger og pædagogmedhjælpere til hver enkelt børnegruppe. Pædagogerne har i kraft af deres faglige ekspertise ansvaret for den pædagogiske kvalitet i den daglige praksis med børnene. Børnehusenes daglige åbningstider er fastlagt af institutionsbestyrelsen på baggrund af retningslinjer fra Institutionsafdelingen. I sommerferien, hvor kun få børn efterspørger pasning, samarbejder børneinstitutionens børnehuse om at passe disse børn. Dette gør sig også gældende for nogle børneinstitutioner i andre ferieperioder, eksempelvis efterårsferien og juleferien. Børneinstitutionerne har enkelte lukkedage i løbet af året. Disse fremgår af de pågældende børneinstitutioners hjemmeside. Nogle af Odense Kommunes børneinstitutioner har børnehuse, der arbejder med et særligt fokus, eksempelvis idræt eller musik, andre børnehuse har udflyttergrupper. Du kan se nærmere herom på og på børneinstitutionens egen hjemmeside

10 Dagplejen I Odense Kommune er dagplejen det primære dagtilbud til børn mellem 0 og 2 år. Det betyder, at cirka 2/3 af småbørnspladser findes i dagplejen. Dagplejen i Odense Kommune er inddelt i fire dagplejecentre: Tarup, Rosengård, Øst og Dalum. På hvert dagplejecenter er der én dagplejecenterleder samt 7-10 dagplejepædagoger. I hver enkelt dagpleje er der som udgangspunkt tilknyttet fire børn. I dagplejen vægtes hjemlige, trygge rammer og et nært miljø i rolige omgivelser. Dagplejerne indgår i et netværk med andre dag plejere, som blandt andet mødes regelmæssigt i legestuegrupper. Her er der mulighed for, at børnene kan møde andre børn og indgå i et større fællesskab. Ved dagplejerens fravær tilstræbes det, at børnene gæstepasses hos en dagplejer i legestuegruppen eller i et gæstedagplejehus, hvor der er faste gæstedagplejere ansat. Hver enkelt dagplejer har tilknyttet en fast dagplejepædagog, som deltager i kontaktmøder med dagplejer og forældre i forbindelse med opstart af nye børn og eventuelt senere i forløbet. Derudover fungerer dagplejepædagogen som sparringspartner omkring det daglige arbejde med børnene. Herigennem sikres en høj faglig standard, hvor der arbejdes med alt fra pædagogiske læreplaner til forældresamarbejde. Dagplejepædagogen fører desuden tilsyn hos såvel den enkelte dagplejer som i legestuerne. Hver dagplejer har minimum 2 til synsbesøg i hjemmet og 5 legestuebesøg årligt, som kan være an meldte eller uanmeldte. Det tilstræbes, at nye dagplejere får cirka 6 ekstra besøg i de første 12 uger af ansættelsen. Informations materiale samt tilsynsprotokol hænger tilgængeligt for forældrene i dagplejehjemmet

11 Private dagtilbud Forældre i Odense Kommune, som ikke ønsker kommunal pasning til deres barn, har mulighed for at benytte et af følgende private alternativer, som der ydes tilskud til: Private institutioner Privat børnepasning Pasning af egne børn Puljeordninger Private legestuer Tilsvarende de kommunale dagtilbud føres der tilsyn i de private tilbud for at sikre den høje standard, som ønskes for børn i såvel kommunale som private dagtilbud i Odense Kommunes. Du har mulighed for at læse mere om de forskellige private pasningsordninger samt tilskudsregler på

12 Forældrebetaling Fra den 1. januar 2011 er den månedlige betaling for børnepasning følgende: Dagpleje - uanset alder kr Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner 0-2 år kr år kr /2-dags børnehavepladser. Denne betaling gælder kun for pladser, der er oprettet til formålet. kr. 827 Legestuer 3/4-dags kr Frokostordning Pr Gælder kun i børnehuse der ikke har fravalgt frokostordningen. kr. 540 Forældrebetaling opkræves 11 måneder om året juli måned er betalingsfri. Der betales forud for den kommende måned med frist den 10. i måneden (eller nærmeste hverdag). Forældrebetalingen opkræves via girokort eller PBS af Odense Kommunes BorgerServiceCenter. Søskendetilskud Har du mere end ét barn i dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads. Der ydes 50 % søskendetilskud af betalingen for øvrige pladser. Dette søskendetilskuddet gælder for børn optaget i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret institution og skolefritidsordning. Ikke-biologiske søskende får også søskendetilskud, hvis de har samme adresse og betaler. For børn i privat pasning ydes et søskendetilskud på 85 % af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. Friplads Pr. 1 januar 2011 er indtægtsgrænserne følgende Ministeriet for Indenrigs- og Socialministeriet har fastsat følgende indtægtsgrænser, der er gældende indtil skolestart uden madordning. Husstandens samlede indkomst Op til kr. 100 % friplads kr. 95 % friplads kr. Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet med 1 procent point for hver kr. i indtægtsstigning kr. og derover Intet fripladstilskud For enlige forsørgere forhøjes fripladsskalaens grænser med kr. Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med kr for hvert barn udover det første. Socialpædagogisk friplads Efter bevilling af økonomisk friplads er der mulighed for at søge om socialpædagogisk friplads. Ansøgningsskemaet er det samme som til økonomisk friplads, men i bemærkningsfeltet skal der oplyses om særlige sociale eller pædagogiske overvejelser, som bør tages i betragtning ved tildeling af den socialpædagogiske friplads. At få og opsige plads i dagtilbud I Odense Kommune er der pasningsgaranti for alle børn i alderen 26 uger - 6 år. Det betyder, at der med to måneders varsel garanteres plads i et kommunalt dagtilbud til den 1. eller 16. i en måned. Børn fra vuggestue og dagpleje overflyttes automatisk til børnehave den måned, hvor de fylder 3 år eller hurtigst muligt derefter. Plads kan opsiges med to måneders skriftligt varsel frem til den 1. eller den 16. i en måned. Udmeldelsesblanketten findes på og i pasningstilbuddet. Øvrige informationer om Odense Kommunes anvisningsregler findes på

13 Denne pjece er udgivet af Odense Kommune April 2011 Institutionsafdelingen Konsulent Agnete Lyngbye Kramme Konsulent Christa Langkilde Grafisk tilrettelæggelse: KreativGrafisk ApS

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Børneinstitution Højmes opgaver og budget:

Børneinstitution Højmes opgaver og budget: Børneinstitution Højmes opgaver og budget: Institutionens organisation : Børneinstitution Højme består af følgende 4 børnehuse: Dyrup: Vuggestuebørn: 0 Børnehavebørn: 42 Elisehaven: Vuggestuebørn: 12 Børnehavebørn:

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere