Kursusprogram - Andet halvår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram - Andet halvår 2010"

Transkript

1 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2. halvår På trods af Skatterevisorforeningens store udfordringer om fremtiden, er det lykkedes os at lave et godt og aktuelt kursusprogram. Vi håber alle vil tage godt imod disse tilbud - de findes ikke meget bedre! Med disse tilbud får du mulighed for ikke bare at udvikle din viden, men også dig selv og din videre karriere. Med venlig hilsen Leo Holm, Landsformand Srf.dk Side 1 Srf.dk/kurser

2 Afgiftsret Fokus på afgifter - en af tidens væsentligste fokusområder Formål: Afgifter vil i fremtiden være et meget væsentligt bidrag til finansiering af velfærdssystemet, og der kommer hele tiden ny lovgivning på området. På kurset opnår deltagerne en generel viden og indsigt i afgiftslovenes opbygning og en forståelse for lovenes begrebsanvendelse. Indhold: Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende principper i punktafgiftslovene med speciel vægtning på begrebsanvendelsen. I forbindelse med f.eks. køb/salg af punktafgiftspligtige varer er det vigtigt at være bekendt med forskellen på de forskellige former for registrering for derigennem at afgøre, hvem der skal betale. Der vil endvidere være ekstra fokus på energiafgifter, idet det er helt centralt, at være bekendt med begreberne inden for godtgørelses- og fritagelsesreglerne. Kurset fokuserer herudover på en gennemgang af de generelle afgiftsretslige problemstillinger i forhold til: EU-harmoniserede/ikke harmoniserede afgifter Registrering Godtgørelse og fritagelser Godtgørelser af energiafgifter Bilagsvirksomheder (elafgiftsloven) Deltagere: Medarbejdere ved SKAT, i revisions- og rådgivningsbranchen samt Landsskatteretten, uden eller med lille forudgående kendskab til punktafgifter. Kurset henvender sig herudover til medarbejdere, der arbejder med opgørelse og angivelse af punktafgifter, herunder opgørelse af energiafgifter. Forberedelse: Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008: Punktafgiftsvejledningen pkt. A 15 (hele punktet): Punktafgiftsvejledningen pkt. F 6 til og med pkt. F : Se link ovenfor Domssamling (tilsendes) Uddrag af Afgiftslovsamling (tilsendes) Efteruddannelse: Kurset opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige samt FSRs og FRRs retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Tid og Sted: Jylland: Mandag den 23. august, kl , Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus V Sjælland: Tirsdag den 24. august kl , Roskilde Kongrescenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Pris: Medlemmer kr (15% rabat) Ikke medlemmer Kr Srf.dk Side 2 Srf.dk/kurser

3 Prisen er inklusiv undervisning, undervisningsmateriale og forplejning. Tilmelding: Tilmelding: Tilmeldingsfrist: Fredag den 13. august 2010, tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Underviser: Adjunkt, ph.d. Jette Thygesen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kursuslængde og bevis: Kurset udgør 6 lektioner af hver 45 minutter varighed. Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning og eftersendes ikke. Yderligere oplysninger: Skatterevisorforeningen: Kim Tolstrup, tlf , Handelshøjskolen, Aarhus Universitet: Lone Damsgaard, tlf , Kurset udbydes i samarbejde med: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Fuglesangs Allé 4 DK 8210 Aarhus V Tel / Fax Web Srf.dk Side 3 Srf.dk/kurser

4 Kursgevinstloven, fokus på fordringer og gæld Med Taxpartner i MG Peter Rose Bjare. Formål: Formålet med kurset er, at give deltagerne en systematisk gennemgang af kursgevinstlovens anvendelsesområde for personer og selskaber i relation til fordringer og gæld samt beskatningen heraf. Der fokuseres på hovedregler og relevante undtagelser med udgangspunkt i teori og fortolkningspraksis og underbygget med en række praktiske eksempler fra hverdagen. Endvidere er formålet meget naturligt, at give deltagerne en viden om de nye regler, der forventes indført med L 112 Indhold: Omfattede fordringer og gæld; hvad er en "fordring" og hvad er "gæld"? Samspillet mellem kursgevinstlovens regler og statsskattelovens 4-6 Afskaffelse af mindsterentereglen Afståelsessituationer samt opgørelse af gevinst/tab herunder ved kreditorhenholdsvis debitorskifte Hvilke omkostninger kan medregnes ved avanceopgørelsen? Beskatning af gældseftergivelse/gældskonvertering mv. Skattefrie akkordordninger De særlige regler for koncernfordringer/-gæld Deltagere: Alle der beskæftiger sig med skatteret hos såvel SKAT, virksomheder og rådgivere. Forberedelse: Følgende afsnit i Ligningsvejledningen kan med fordel være læst inden kurset: LVL 2010 A.D.2 Anvendelsesområdet mv. LVL S.C Kursgevinstloven - selskaber m.v. FFU-timer: Kurset opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige samt FSRs Retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Kurset har en varighed på 6 lektioner. Tid og Sted: Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 23. september 2010 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 21. september Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Frist Tilmelding senest den 7. september 2010 Underviser: Partner Peter Rose Bjare, MG Leder af Financial Services TAX, MG Danmark Skatterådgiver for en række finansielle virksomheder Underviser på Master i skat, rekonstruktion af virksomhed mv. Srf.dk Side 4 Srf.dk/kurser

5 Forfatter til en række artikler herunder: TfS 2008, 37 Udgifter til formueforvaltning er en driftsomkostning TfS 2000, 123 Underskudsbegrænsning ved gældskonvertering - underkendelse af praksis - genoptagelse RR 2000, nr. 4, s. 30 Beskatning af forsikringsselskaber. TfS 1998, 743 Korrektion af varelagre m.v. - dobbeltfradrag TfS 1997, 170 Ambi - alle gode gange tre TfS 1996, 767 Kursgevinst ved konvertering af gæld til indskudskapital i ApS SR-Skat 1996, nr. 6. International beskatning, genbeskatning af underskud SU 1996, 187 Tvungne afskrivninger TfS 1995, 215 Beskatning ved gældskonvertering - et pædagogisk medspil Revision & Regnskabsvæsen 1994, SM 215, Aktieombytning Srf.dk Side 5 Srf.dk/kurser

6 Borgeren på tværs af landegrænserne - Med Direktør Frode Holm og Dorte Borup Madsen, Revitax Formål Med udgangspunkt i praktiske eksempler, hvor en person søger rådgivning i forbindelse med indtræden eller ophør af fuld dansk skattepligt, gennemgås reglerne og praksis på skatteområdet. I tilknytning hertil gennemgås reglerne om begrænset skattepligt for personer. For personer, der fortsat er fuld skattepligtige til Danmark, men har indkomst fra udlandet, gennemgås reglerne om opgørelse og lempelse for udenlandsk indkomst med hovedvægten lagt på lønindkomst. Der vil i kurset blive inddraget nogle eksempler, der knytter sig til den rådgivning, der finder sted i forbindelse med en udstationering til arbejde i udlandet. Indhold Regler og praksis om ophør af fuld dansk skattepligt ved flytning til udlandet Dobbeltdomicil, herunder fastlæggelse af begreberne kildeland og domicilland og konsekvenserne heraf Beskatning i fraflytningsåret, herunder fraflytningsbeskatning af aktier Indtræden af fuld dansk skattepligt ved flytning til Danmark, herunder fastlæggelse af indgangsværdier Bopæl i Danmark og arbejde i udlandet beskatning af lønindkomst og mulighed for lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller ligningslovens 33 A Anden udenlandsk indkomst, der er skattepligtig til Danmark som følge af globalindkomstprincippet og mulighederne for lempelse for betalt udenlandsk skat Begrænset skattepligt til Danmark. Undervisere Direktør Frode Holm, Revitax. Frode Holm er et kendt navn blandt mange skattefolk, som enten tidligere er blevet undervist, rådgivet eller haft faglige drøftelser med Frode. Men med sommerens skattesag i medierne med en kendt politiker som hovedperson, blev Frode også kendt af hele Danmark. Så den praktiske vinkel har Frode helt op under huden. Senior skattekonsulent Dorte Borup Madsen, Revitax. Dorte Madsen er en anerkendt ekspert og underviser på udlandsområdet. Målgruppe Medarbejdere ved SKAT, i revisions- og rådgivningsbranchen samt Landsskatteretten der i det daglige arbejder med udlandsbeskatning og som træffer afgørelser, vejleder eller som rådgiver på området. Efteruddannelse Kurset opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige samt FSRs og FRRs retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Tid og Sted: Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 3. november Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 28. oktober 2010 Srf.dk Side 6 Srf.dk/kurser

7 Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Frist Tilmelding senest den 15. oktober 2010 Srf.dk Side 7 Srf.dk/kurser

8 Forårspakke 2.0 Selskabsdelen et år efter Formål Selvom det kun er lidt mere end et år siden vi fik Forårspakken 2.0 er der allerede kommet præciserende kommentarer til flere af de nye regler. Formålet er at give deltagerne et overblik og ajourføring af den seneste udvikling indenfor selskabsskatteområdet med hovedvægten lagt på opfølgning af forårspakken 2.0. Indhold Harmonisering af selskabers aktieavance, udbytte- og tilskudsbeskatning Mellemholdingselskaber, omvendte juletræer Skattefrie omstruktureringer Sambeskatning nye regler (koncernforbindelse), samt hæftelse CFC-beskatning Rekonstruktion Kursgevinster og tab på fordringer og gæld Tynd kapitalisering Fradragsret for revisor- og advokatomkostninger Fradragsret for renter ved køb af udenlandske selskaber Beneficial owner Seneste afgørelser m.v. Underviser Kim Wind Andersen, skatterevisor, Master of Tax Auditing er Partner i Deloitte. Hans primære arbejdsområder er skatterådgivning af internationale koncerner. Nikolaj Vinther, Cand. merc. jur., ph.d., er Senior tax manager i Deloitte. Hans primære arbejdsområder er rådgivning inden for områderne selskabsskatteret og international skatteret. Begge undervisere kommer fra Deloitte, Skat og underviser bl.a. på Skat Executive, Diplomuddannelsen i skatter og afgifter, master i skat mv., og er forfattere til en lang række skattefaglige artikler. Målgruppe Alle der beskæftiger sig med selskabsskatteret. Forberedelse Følgende kan med fordel læses: Kursgevinstloven - de nye regler efter skattereform 2.0, SR-SKAT 2009, hæfte 4, side 194 af Bent Ramskov Artikel i UfS mellemholdingselskaber af Niklas Bjerggaard Andersen m.fl. Skatterevisoren 2009, hæfte 4, side 49, Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse af Kim Wind Andersen Efteruddannelse Kurset opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige samt FSRs og FRRs retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse. Tid og Sted: Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 1. november Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 4. november 2010 Srf.dk Side 8 Srf.dk/kurser

9 Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Frist Tilmelding senest den 15. oktober 2010 Srf.dk Side 9 Srf.dk/kurser

10 Forhandlingsteknik og det gode samarbejde Fokus på den gode dialog såvel i projektarbejdet, som overfor borgeren, kunden og rådgiveren Formål Mennesket befinder sig til dagligt i mange forskellige arbejdssituationer. På vort område kan det være som medarbejder i ekspeditionen, ved inddrivelse, ved kontrol af moms og skat, som led i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, som del af en projektgruppe eller ved rådgivning af kunder og kollegaer samt forhandlinger/dialog med myndigheder. Karakteristik for disse situationer er, at man ofte ikke kan give borgeren, kunden eller kollegaen det, de gerne vil have. Risikoen for at kontakten udvikler sig til sammenstød er derfor stort. Det kan betyde et dårligt resultat, utilfredse borgere, kunder og ikke mindst stressede medarbejdere. At være i konflikt kan gøre os klogere eller det kan gøre os mere indskrænkede. Det kommer an på, hvordan vi forholder os til konflikterne og handler i dem. Hvis man ser konflikter som et uomgængeligt vilkår i livet, bliver de mindre skræmmende. Især når man ved, at man faktisk kan lære at håndtere dem bedre, end man har været opdraget til. Formålet med dette kursus er at få mere viden om konflikter, hvorfor de opstår, eskalerer og hvad man kan gøre ved dem. Indhold Konflikter først som kriser og når vi har lært lidt om dem - som muligheder. Hvad er dialog? Hvad er forhandling? og hvad kan vi gøre for at blive tilfredse med begge dele? Underviser Vibeke Vindeløv er uddannet jurist og psykoterapeut; dr.jur. på en disputats om mægling, professor i konfliktmægling, og arbejder med mægling og konfliktløsning i mange sammenhænge, fra familier til grupper og i ledelsessammenhænge i organisationer. Vibeke Vindeløv er endvidere forfatter til adskillige artikler og bøger om jura, mægling og forsoning. Hun har stor erfaring med undervisning i og praktisk arbejde med konfliktløsning og mægling i en mangfoldighed af konflikttyper. Målgruppe Kurset henvender sig til alle der i deres daglige arbejde har relationer til andre mennesker. Forberedelse Deltagerne må meget gerne inden kurset have opmærksomhed på nogle konflikter, som de selv har oplevet at være en del af, så de kan relatere teori og indlæg til disse konflikter. Tid og Sted: Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 16. november 2010 Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 30. november 2010 Srf.dk Side 10 Srf.dk/kurser

11 Pris: Medlemmer 1600 kr. Ikke-medlemmer 1900 kr. Frist Tilmelding senest den 3. november 2010 Srf.dk Side 11 Srf.dk/kurser

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08 5 uddannelsesmoduler på højt niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08 Indhold Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder 4 Revisionsteori og -praksis 6 Virksomhedens økonomistyring (Management

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2010 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere