Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark"

Transkript

1 Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 22. november 1983 nedsatte udvalg Betænkning nr December 1985

2 ISBN Fi 03,0-188-bet. Eloni Tryk. København

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Indledning 1 2. Sammenfatning Skattepligtsreglerne for fysiske personer Gældende regler om fuld skattepligt (kildeskattelovens 1) Gældende regler om begrænset skattepligt (kildeskattelovens 2) Gældende lempelsesregler vedrørende udenlandsk indkomst (ligningslovens 33, 33 A, 33 B og dobbeltbeskatningsaftaler) Vurdering af de gældende regler om fuld skattepligt og udvalgets forslag til eventuelle ændringer 22 a. Revision af kildeskattelovens 1, nr b. Genindtræden af fuld skattepligt ved tilbageflytning 33 c. Fuld skattepligt ved bevaret tilknytning til Danmark Udvidelse af den begrænsede skattepligt 37 a. Lønindkomst 38 b. Konsulenthonorarer 45 c. Udbytter 46 d. Renter 50 e. Royalties 55 f. Bortforpagtning 58 g. Aktieavancer 59 h. Vederlag til udøvende kunstnere m.fl 60

4 Side 4. Skattepligtsreglerne for selskaber Gældende regler om fuld skattepligt (selskabsskattelovens 1) Gældende regler om begrænset skattepligt (selskabsskattelovens 2) Udvalgets vurdering og forslag De skattemæssige virkninger af flytning fra Danmark Gældende regler ved ophør af fuld skattepligt i forbindelse med fraflytning 73 a. Beskatning i fraflytningsåret 74 b. Skattepligt efter fraflytning 75 c. Indtægter, der ikke medfører begrænset skattepligt 78 d. Periodisering ved fraflytning Udvalgets vurdering af gældende regler 80 a. Problemerne ved skattepligtsophør 80 b. Manglende beskatning ved fraflytning 81 c. Kontrolmæssige problemer Udvalgets overvejelser og forslag 82 a. Afsluttende ansættelse 82 b. Udvidet beskatning ved skattepligtsophør Andre eventuelle ændringer 93 a. Etableringskontoloven 94 b. Investeringsfondsloven 95 c. Varelagerloven 99 d. Pensionsbeskatningsloven 101 e. Beskatning når anlægsaktiver flyttes til udlandet Problemer i samspillet mellem interne danske skatteregler, reglerne i dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande og interne skatteregler i disse andre lande Metoder til undgåelse af dobbeltbeskatning 107

5 Side 6.2. Problemer vedrørende indkomst, som den udenlandske stat har beskatningsretten til i kraft af at være kildeland 108 a. Underskudsfradrag og underskudsoverførsel 109 b. Forskellige interne skatteregler i kildeland og domicilland 114 c. Muligheder for at opgøre indkomsten forskelligt i kildelandet og domicillandet 115 d. Andre specielle problemer Udvalgets overvejelser og forslag Danmark som kildeland Subsidiær beskatningsret i dobbeltbeskatningsaftalerne Danmark som skattely-land. Treaty-shopping og stepping-stone Dokumentation og kontrol Fysiske personer, der er fuldt skattepligtige a. Udeholdelse af indtægter 137 b. Fradrag i indkomst, selvangivet i Danmark 140 c. Benyttelse af selskaber i udlandet 141 d. Fradrag for renter til kreditorer med hjemsted i udlandet 144 e. Grænsegængere Fysiske personer, der er begrænset skattepligtige 146 a. "Udsultning" af virksomhed m.v. i Danmark 146 b. Udenlandske, begrænset skattepligtige lønmodtagere 147

6 Side 7.3. Fysiske personer, som trods væsentlig tilknytning til Danmark ikke er skatteansat her 148 a. Personer, der efter boligmæssig tilknytning eller længde af ophold i Danmark er skattepligtige hertil 148 b. Proforma tilflytning til andet land 149 c. Erhvervsmæssig tilknytning hertil og indtjening her i landet, uanset anmeldt fraflytning til udlandet 152 d. Arve- og skiftemæssige årsager til flytning e. Særlige problemer med personer, hvis erhverv udøves i udlandet Skatteunddragelse med relation til selskaber i udlandet (udlandstransaktioner) 153 a. Kontrolaktioner 153 b. Eksempler på skatteunddragelse 154 c. Danmark som skattely-land 156 d. Skattemyndighedernes bevisbyrde Udvalgets forslag 157 a. Øget oplysningspligt 157 b. Øget information fra pengeinstitutterne m.v c. Øget information 159 d. Omvendt bevisbyrde 160 e. Ændrede forældelsesfrister Sanktioner Omgåelse af skattelovgivningen - generel omgåelsesklausul Indledning Generelle omgåelsesklausuler i nordisk skattelovgivning 162 a. Sverige 163 b. Anfægtelse af omgåelsesdispositioner i Norge uden omgåelsesklausul 166

7 8.3. Anfægtelse af omgåelsesdispositioner i Danmark Side uden brug af en generel omgåelsesklausul 167 a. Begrebet omgåelse af skatteregler 167 b. Kendetegn ved omgåelsesdispositioner 171 c. Dispositioner, der kan tages som udtryk for omgåelse i bred forstand 172 d. Sammenfatning af retstilstanden Overvejelser om behovet for lovfæstet generel omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning 180 a. Udformning af en evt. generel omgåelsesklausul. 180 b. Retssikkerhed Konklusion Lempelsesregler i selskabsskatteloven 187 i 9.1. Udlandslempelse Sambeskatning 193 \ 9.3. Samspillet mellem lempelsesreglerne 200 i 9.4. Selskabsskattelovens 13, stk Multinationale foretagender Selskabsskattelovens Udvalgets overvejelser og forslag Tynd kapitalisering Udvalgets overvejelser og forslag Anvendelse af selskaber i skattely-lande l.kort om selskaber i skattely Det retlige grundlag for at tilsidesætte brug af kontrollerede selskaber i skattely-lande Brug af skattely-lande til passiv kapitalopsparing Udvalgets overvejelser og forslag Samlet konklusion af udvalgets arbejde Provenumæssige virkninger 253

8 Bilag. 1. Attestation af bopæls- og skatteforhold (F 54). 2. Oversigt over forskellige landes kildeskat på betaling af renter, udbytte og royalty til udlandet. 3. Oversigt over selskaber med udlandslempelse, fordeling af denne på udenlandske datterselskaber, filialer, andet, herunder skibs- og luftfart, for skatteåret 1983/ SD-cirkulære af 29. december 1983 vedrørende sambeskatning af selskaber. 5. Notat om sambeskatning med udenlandske selskaber (Århus kommune). 6. Udenlandske regler. 7. Ministeren for skatter og afgifters besvarelse af spørgsmål fra folketingets skatte- og afgiftsudvalg vedrørende investeringsforening beliggende i skattely-land.

9 Indledning. Udvalgets kommissorium, sammensætning og virksomhed. I henhold til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark (B 50, vedtaget den 20. maj 1983) nedsatte ministeren for skatter og afgifter den 22. november 1983 et embedsmandsudvalg, der fik følgende kommissorium: "A. Udvalget skal foretage en undersøgelse af, hvilke skatteregler der skal ændres for at sikre: 1) at alle indkomster med Danmark som kildeland bliver beskattet her i landet, medmindre de faktisk bliver beskattet i andre lande med skattesystemer, der svarer til det danske. Udvalget skal i forbindelse hermed analysere fordele og ulemper ved at indføre en kildebeskatning på renter og royalties. I overvejelserne skal indgå en vurdering af gældende praksis omkring kildeskattelovens 1 og 2, og selskabsskattelovens 1 og 2. 2) at der ved udrejse fra Danmark sikres Danmark beskatningsret til genvundne afskrivninger og andre former for udskudt beskatning. I denne forbindelse skal den skattemæssige behandling af genvundne afskrivninger i tilfælde af investeringer i lande, med hvilke dobbeltbeskatningsaftalerne bygger på exemptionsprincippet, søges belyst. Det gælder også investeringer i skibe under disse landes flag. B. Udvalget skal undersøge, hvilke muligheder der er for at undgå beskatning gennem udnyttelse af forskelle i de enkelte landes skatteregler, herunder samspillet mellem den nationale lovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, og anvise veje til imødegåelse heraf. Anvendelsen af skattely-lande skal indgå i undersøgelsen. Erfaringer fra lande, der har indført generelle skatteflugtsklausuler, bør inddrages i overvejelserne. Det samme gælder lande, hvor der er indført en særlig lovgivning med henblik på at hindre anvendelsen af skattely-lande.

10 - 2 - Udvalget skal udarbejde forslag til ny lovgivning på de under A og B omhandlede områder i den udstrækning, udvalget finder, at der er behov herfor. Såvel problemerne omkring fysiske som juridiske personer skal indgå i udvalgets overvejelser og forslag. Udvalget skal have tilendebragt sit arbejde senest den 31. december " Ministeren for skatter og afgifter har senere forlænget fristen for udvalgets arbejde. Dette skyldes bl.a., at arbejdet blev mere omfattende og tidskrævende end oprindeligt forudset, herunder ved indhentelse af oplysninger fra en række lande. Endvidere er udvalget under sit arbejde blevet anmodet om at tage problemer op, som ikke direkte fremgår af kommissoriet, f.eks. problemerne vedrørende tynd kapitalisering og forudbetaling af renter. Udvalget har desuden i det omfang, det er muligt - i betragtning af at konkrete lovforslag endnu ikke er fremsat - taget hensyn til, at regeringen, socialdemokratiet og det radikale venstre i juni 1985 har aftalt en skattereform, hvori indgår følgende punkt: Skatteflugt: Der skal gennemføres regler, der modvirker skatteflugt. Det skal ved disse regler tilstræbes, at indtægt, der optjenes her i landet, også beskattes her. Det skal indgå heri, at også urealiserede avancer og skattekredit på indtægt, der er optjent her, bliver beskattet i forbindelse med fraflytning. De ændrede regler skal tillige begrænse mulighederne for at undgå beskatning gennem udnyttelse af forskelle i de enkelte landes skatteregler. Som udvalgets medlemmer udpegede ministeren: Vicekontorchef Christen Amby, Direktoratet for Københavns skatte- og registerforvaltning (fra 1. juli 1984 kontorchef og fra 1. november 1985 ligningschef i statsskattedirektoratet). Skatteinspektør Per Fisker, Esbjerg Kommune. Kontorchef Leif Hansen, Direktoratet for Københavns skatte- og registerforvaltning.

11 - 3 - Skatterevisor Kaj V. Hansen, Roskilde kommune. Kontorchef Flemming Jacobsen, Statsskattedirektoratet. Afdelingschef Gudmund Jensen (formand), skattedepartementet. Fuldmægtig Anne Lena Kunoy, skattedepartementet. Fuldmægtig Kurt Ove Rasmussen, skattedepartementet. Kontorchef Jørgen Sandgren, statsskattedirektoratet (fra 1. oktober 1985 udnævnt til amtsskatteinspektør). Kontorchef Jonna Sneum, skattedepartementet. Ved udnævnelsen pr. 1. juli 1985 af fuldmægtig Kjeld Lund- Andersen til retsformand i landsskatteretten indtrådte fuldmægtig Sven Ulstrup, skattedepartementet, i udvalget. Desuden har med sagkyndig bistand medvirket: Fuldmægtig Christian v. Benzon, statsskattedirektoratet, Fuldmægtig Poul Christensen, skattedepartementet, Afdelingsleder Jens Christiansen, statsskattedirektoratet, Fuldmægtig Jens W. Grav, skattedepartementet, Kontorchef Normann Jeppesen, direktoratet for Københavns skatte- og registerforvaltning, Fuldmægtig Klaus Kjeldsen, statsskattedirektoratet, Statsaut. revisor Aage Købke, statsskattedirektoratet, Fuldmægtig Bent Munch-Pedersen, statsskattedirektoratet, Fuldmægtig Niels Ebbe Olsen, statsskattedirektoratet.

12 - 4 - Udvalget har afholdt 25 møder. Udvalget har nedsat 7 arbejdsgrupper, som igen har afholdt et antal møder. Embedsmandsudvalget har den 12. december 1985 afsluttet sit arbejde og afgiver herved sin betænkning til regeringen. København, den 12. december Christen Amby Per Fisker Leif Hansen Kaj V. Hansen Flemming Jacobsen Gudmund Jensen Anne Lena Kunoy (formand) Kurt Ove Rasmussen Jørgen Sandgren Jonna Sneum Sven Ulstrup

13 Sammenfatning. Udvalget skal efter kommissoriet bl.a. undersøge de ændringer af skattelovgivningen, som er nødvendige for at sikre, at alle indkomster med kilde i Danmark bliver beskattet her i landet, medmindre de faktisk bliver beskattet i andre lande med tilsvarende skattesystemer som det danske. Denne målsætning kan søges opnået på forskellige måder: En ændring af reglerne om ophør af fuld skattepligt ved fraflytning til udlandet, således at den fulde skattepligt fastholdes i flere tilfælde. - En ændring af reglerne om, hvilke indtægter der er omfattet af begrænset skattepligt, således at Danmark i videre omfang kan beskatte indtægter med kilde i Danmark til modtagere i udlandet. En ændring af reglerne om beskatning ved fraflytningen til udlandet, således at der i videre omfang sker beskatning af urealiserede kapitalgevinster og genvundne afskrivninger. En ændring af reglerne for beskatning af virksomhed i udlandet, herunder en skærpelse af de regler, som giver mulighed for at opnå lempelse i beskatningen af indkomst ved virksomhed i Danmark (udlandslempelse, sambeskatning, underskudsoverførsel). En ændring af reglerne om skattemyndighedernes mulighed for at få oplysninger og dokumentation i forbindelse med transaktioner med udlandet. En generalklausul, således at skattemyndighederne i højere grad får mulighed for at anvende omgåelsessynspunktet ved fortolkning af lovregler. I betænkningens afsnit 3 er der givet en beskrivelse af de gældende regler om fuld og begrænset skattepligt for personer, herunder især reglen i kildeskattelovens 1, nr. 2, om opretholdelse af fuld skattepligt efter en persons fraflytning til udlandet. Det tilsigtede formål med denne regel er sammenholdt med reglens faktiske virkninger, og det nævnes, at reglen ikke lever op til intentionerne om at begrænse skattemæssige fordele ved at etablere sig i udlandet. Udvalget har derfor stillet for-

14 - 6 - slag til ændring af kildeskattelovens 1, nr. 2. Udvalget har endvidere overvejet, om behovet for en skærpelse af reglerne om fuld skattepligt kan opnås ved en udvidelse af omfanget af den begrænsede skattepligt til Danmark for ydelser med kilde herhjemme. Udover renter og royalties, som er nævnt i kommissoriet, har udvalget også set på lønindtægter, konsulenthonorarer, forpagtningsafgifter, udbytte og aktieavancer samt vederlag til udøvende kunstnere m.fl. På tilsvarende måde har udvalget i afsnit 4 undersøgt de gældende regler om fuld og begrænset skattepligt for selskaber og eventuelle ændringer af disse regler. I betænkningens afsnit 5 er der derefter redegjort for de skattemæssige problemer i forbindelse med fraflytning og ophør af fuld skattepligt. Udvalget har fremsat forslag om afsluttende ansættelse ved fraflytningen med regler om selvangivelsespligt. Udvalget har endvidere undersøgt mulighederne for at sidestille skattepligtsophøret med afståelse af formuegoder med det sigte, at urealiserede skattemæssige fortjenester og tab skal indgå i den afsluttende ansættelse. Udvalget har endvidere gennemgået etableringskontoloven, investeringsfondsloven, varelagerloven og pensionsbeskatningsloven og foreslået forskellige ændringer med det formål at sikre dansk beskatning ved fraflytning. Ved den danske beskatning af skattepligtige med indtægter fra udlandet, tages der hensyn til udenlandsk beskatning af denne indtægt, enten efter reglerne i en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende udland eller efter interne danske regler i ligningslovens 33. Der opstår derfor et vigtigt samspil mellem de interne danske skatteregler, reglerne i dobbeltbeskatningsafta- 1erne med andre lande og interne skatteregler i andre lande. I afsnit 6 har udvalget belyst en række af de problemer og utilsigtede virkninger, som dette samspil medfører. Udvalget har foreslået ændringer af intern dansk skattelovgivning og ændringer, som Danmark kan søge gennemført i dobbeltbeskatningsaftalerne. I afsnit 7 er der redegjort for en række typiske tilfælde af "skatteflugt". I disse tilfælde har skattemyndighederne ofte ikke

15 - 7 - mulighed for at få de nødvendige oplysninger om transaktioner med udlandet. Udvalget stiller derfor forslag, som skal forbedre skattemyndighedernes mulighed for at kræve dokumentation og derved øge kontrollen. Forslagene angår øget oplysningspligt for de skattepligtige, en begrænset udvidelse af informationspligten for pengeinstitutter m.fl., omvendt bevisbyrde og ændring af forældelsesfrister. I afsnit 8 er der redegjort for muligheden for at bekæmpe skatteflugt gennem en generel omgåelsesklausul. En generel omgåelsesklausul vil imidlertid omfatte mange forskellige former for skatteomgåelse og ikke kun international skatteflugt. Udvalget finder det - bl.a. af retssikkerhedsmæssige hensyn - ikke hensigtsmæssigt at søge at hindre omgåeiser - hvadenten der er tale om indenlandske eller udenlandske transaktioner - ved en generel omgåelsesklausul. Udvalget har dernæst i afsnit 9 undersøgt samspillet mellem selskabsskattelovens regler om udlandslempelse og datterselskabslempelse samt reglen i ligningsloven om nedslag for udenlandske skatter. Der er ved eksempler redegjort for, at disse regler i nogle tilfælde medfører resultater, som synes ubegrundede og i strid med intentionerne bag de pågældende bestemmelser. I betænkningens afsnit 10 er der redegjort for reglen i selskabsskattelovens 12, hvorefter skattemyndighederne i et vist omfang kan forhindre, at fortjeneste, som kan henføres til et selskab i Danmark, istedet overføres til et andet selskab i samme koncern, men beliggende i udlandet. Der er også redegjort for såkaldt tynd kapitalisering, hvor et selskab i høj grad finansieres med lånekapital, således at selskabets skattepligtige overskud bliver formindsket gennem fradrag for store renteudgifter til udlandet. I afsnit 11 har udvalget undersøgt benyttelsen af investeringsselskaber m.v. i skattely-lande til passiv kapitalopsparing, herunder specielt tendensen til oprettelse af selskaber, der især henvender sig til danske valutaindlændinge. Investeringsselskaberne m.v. udlodder normalt ikke deres indtægter til investorer-

16 - 8 - ne, men disse indtægter akkumuleres i selskaberne og medfører derfor en værditilvækst. Selskaberne m.v. betaler typisk enten slet ingen skat eller kun ringe skat. Når danske investorer afhænder deres andele i selskaberne efter mere end 3 års ejertid, sker der efter de gældende regler ingen beskatning af fortjenesten. Udvalget har undersøgt lovindgreb i andre lande og med inspiration herfra foreslået ændringer af den danske lovgivning. Til brug ved udarbejdelsen af betænkningen har udvalget undersøgt lovgivningen i andre lande. I bilag 6 er der givet en fremstilling af skattepligtsreglerne i en række andre lande, og der er redegjort for andre landes regler til imødegåelse af anvendelsen af skattely-lande.

17 Skattepligtsregler for fysiske personer. Udvalget skal bl.a. overveje, hvorledes det kan sikres, at indkomster med dansk kilde beskattes her i landet, medmindre de faktisk beskattes i andre lande med skattesystemer, der svarer til det danske. Dette indeholder dels en forudsætning om, at ingen indkomst med dansk kilde må forblive ubeskattet, dels en forudsætning om, at den beskatning, der rent faktisk sker, skal være af en karakter, der svarer til dansk beskatning. Den opstillede målsætning indeholder de samme elementer som den nuværende regel i kildeskattelovens 1, nr. 2. Det vil bl.a. fremgå af den efterfølgende gennemgang, at en række af de krav, der af skattemyndighederne er blevet opstillet til de udenlandske skattesystemer, for at en beskatning i udlandet kan bevirke bortfald af dansk skattepligt, ikke længere kan opretholdes på det nuværende lovgrundlag på grund af udviklingen i retspraksis. For at tilgodese ovenstående målsætning kunne det overvejes at skærpe reglerne om fuld skattepligt. Endvidere kunne det overvejes at udvide kredsen af begrænset skattepligtige indkomstkategorier. En eventuel indførelse af en fraflytningsskat for visse indkomster vil i så henseende også være et vigtigt skridt og mindske behovet for en stramning af skattepligtsreglerne (afsnit 5). Endelig vil også en række kontrolmæssige foranstaltninger kunne medvirke til at skabe øget sikkerhed for, at der rent faktisk sker beskatning af indkomst med dansk kilde (afsnit 7). En række foranstaltninger i denne henseende, der er gennemført i udlandet, er beskrevet i bilag 6 om udenlandske regler. I det følgende er der givet en redegørelse for de gældende regler om fuld skattepligt (afsnit 3.1.) og begrænset skattepligt (afsnit 3.2.) for personer. Dernæst er der givet en redegørelse for de gældende lempelsesregler vedrørende udenlandsk indtægt (afsnit 3.3.). Derefter er der redegjort for de vanskeligheder, som de gældende regler medfører, og nævnt forslag til ændringer af reglerne om fuld skattepligt (afsnit 3.4.) og begrænset skattepligt (afsnit 3.5.). For så vidt angår selskabers skattepligt, er der givet en tilsvarende redegørelse i afsnit 4.

18 Fuld skattepligt. Personer, som er fuldt skattepligtige her til landet, er skattepligtige af deres globalindkomst, d.v.s. af indkomst med såvel dansk som udenlandsk kilde. Beskatningen sker på basis af nettoindkomsten. Der svares endvidere formueskat af den globale formue. Hvis der sker en beskatning af samme indkomst eller formue både her og i udlandet, vil den heraf følgende dobbeltbeskatning blive lempet enten efter reglerne i de af Danmark indgåede aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning eller efter interne regler i lovgivningen (ligningslovens 33). De nærmere regler om fuld skattepligt er i korthed følgende: I kildeskattelovens 1, nr. 1-5, omhandles betingelserne for fysiske personers fulde skattepligt her til landet. a) Efter 1, nr. 1, påhviler skattepligten personer, der har bopæl her i landet. Dette svarer også til, hvad der før kildeskatteloven (1970) var gældende efter reglerne i statsskatteloven, blot benyttes nu udtrykket "bopæl" i stedet for "bosat". Ved fastlæggelsen af bopælsbegrebet lægges der navnlig vægt på, om den pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller andre foranstaltninger har tilkendegivet, at han agter at have hjemsted her i landet. Hvis en person, der hidtil har opholdt sig i udlandet, erhverver bopæl her i landet, indtræder skattepligten dog først, når han tager ophold her. Som sådant ophold betragtes ikke kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, jfr. 7, stk. 1. Selv om en person, der har bopæl her i landet, opholder sig varigt i udlandet, består den fulde skattepligt her til landet. Det er således uden betydning, hvorlænge udlandsopholdet varer. Det afgørende for skattepligten er, at den pågældende har bopæl her. Ved fastlæggelsen af bopælsbegrebet lægges hovedvægten i praksis på, om den pågældende har en helårsbolig til rådighed. Bevarelsen af et sommerhus anses almindeligvis ikke for bevaret bopæl. Hvis en skatteyder efter opgivelsen af sin hidtidige helårsbolig faktisk benytter et sommerhus til beboelse i en væsentlig del af året, kan dette imidlertid indebære fortsat skattepligt efter 1, nr. 1.

19 Om skattepligten kan anses for bevaret ved fraflytning, beror på en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold. Almindeligvis vedvarer skattepligten, så længe den pågældende disponerer over en helårsbolig her. Selv om boligen fremlejes under opholdet i udlandet, anses den pågældende i almindelighed for at have bevaret sin bopæl her, medmindre boligen er udlejet bindende for ham i mindst 3 år. b) Efter kildeskattelovens 1, nr. 2, er personer, der inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet, fuldt skattepligtige, medmindre de godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne for derboende personer. Bestemmelsen indebærer således, at en person, selv om han har opgivet sin bopæl her i landet og således ikke opfylder den almindelige skattepligtsbetingelse, bliver fastholdt som skattepligtig her i de første 4 år efter en bopælsopgivelse. Det gælder dog ikke, hvis den pågældende kan godtgøre, at han efter fraflytningen er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne for derboende personer. Skattepligten fastholdes kun i de tilfælde, hvor den pågældende før fraflytning havde haft bopæl her i landet i en sammenhængende periode af 4 år. For at beskatning i udlandet kan begrunde ophør af skattepligten efter 1, nr. 2, har man i praksis stillet visse krav til det udenlandske skattesystem. En række landes skattesystemer er godkendt i relation til bestemmelsen, medens andre landes skattesystemer ikke accepteres, fortrinsvis fordi beskatningen ikke omfatter hele den skattepligtiges globalindkomst. Om baggrunden for bestemmelsen i 1, nr. 2, og den praksis, der har udviklet sig på grundlag heraf, henvises til bemærkningerne nedenfor i afsnit 3.4. c) I 1, nr. 3, findes bestemmelser om skattepligt for personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. I 8, stk. 1, er det i tilknytning hertil bestemt, at skattepligten indtræder fra begyndelsen af det ophold her i landet, der begrunder skattepligten. 1, nr. 3, må ses i sammenhæng med reglerne om begrænset

20 skattepligt af løn og lignende arbejdsvederlag hidrørende fra virksomhed her i landet. I kildeskattelovens 8, stk. 2, er der gjort en undtagelse fra skattepligtsreglen for personer, der som turister eller i studieøjemed tager ophold her i landet, som under deres ophold ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland. Sådanne personer er fritaget for skattepligt, indtil opholdet her i landet med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år. d) Kildeskattelovens 1, nr. 4, bestemmer, at den fulde skattepligt til Danmark også omfatter danske statsborgere, som gør tjeneste eller har varigt ophold på skibe med hjemsted her i landet, selv om de pågældende ikke er omfattet af de almindelige skattepligtsregler om bopæl og ophold. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. e) Efter kildeskattelovens 1, nr. 5, er endvidere danske statsborgere, som af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af bestemmelserne om bopæl og ophold her i landet, skattepligtige til Danmark. Reglen tager i første række sigte på personer (diplomater m.fl.), der i kraft af folkeretlige immunitetsregler ikke er underkastet beskatning i opholdsstaten, men omfatter efter sin ordlyd også personer, der ikke nyder skattefrihed i opholdslandet. I overenskomster om internationale organisationer kan der dog være aftalt særregler om fritagelse for national beskatning af de ansatte i disse organisationer Begrænset skattepligt. I modsætning til fuldt skattepligtige personer, der beskattes af deres indkomst efter globalindkomstprincippet, beskattes begrænset skattepligtige fysiske personer kun af indkomst med kilde i Danmark. Der er her især tale om personer, der har bopæl i udlandet, og som derfor ikke er hjemmehørende i Danmark (fremover omtalt som "non-residents").

21 Begrænset skattepligtige beskattes yderligere kun af de indkomstarter, der udtrykkeligt er opregnet i de almindelige regler i kildeskattelovens 2, 10 i lov om særlig indkomstskat m.v. og den særlige regel i kulbrinteskattelovens 21. Beskatningen sker som hovedregel på basis af nettoindkomsten. Det er dog kun de fradragsberettigede omkostninger, der knytter sig til erhvervelsen af den begrænset skattepligtige indkomst, der tillades fradraget. For personer er hovedkategorierne af begrænset skattepligtig indkomst: løn, ydelser af lignende karakter som løn, f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse og pensioner af forskellig karakter, indtægt af fast ejendom i Danmark, indtægt ved forretningsmæssig virksomhed udøvet gennem et fast driftssted i Danmark samt udbytter fra danske selskaber. Da de indtægtsarter, der undergives begrænset skattepligt, er udtømmende opregnet i lovgivningen, vil rente- og royalty-betalinger fra Danmark (der ikke er knyttet til et fast driftssted) ikke medføre begrænset skattepligt og følgelig ikke blive beskattet hos personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark. Foruden indkomstskat svarer begrænset skattepligtige særlig indkomstskat af visse kapitalgevinster. Dette gælder avance ved salg af fast ejendom samt avance ved salg af formuegoder, der hører til det faste driftssted i Danmark (f.eks. driftsmidler, inventar og lignende). Ved beregningen af indkomstskatten for begrænset skattepligtige anvendtes tidligere en kommuneskattesats på 20 pct. Fra 1985 benyttes en kommuneskattesats, der opgøres som gennemsnittet af de kommunale og amtskommunale udskrivningsprocenter, nedrundet til nærmeste hele procent. Ændringen medførte en ret betydelig skattestigning, idet satsen for 1985 er opgjort til 27 pct. Hvis en udenlandsk lønmodtager beskattes her i landet som begrænset skattepligtig, nedsættes de beregnede skatter under anvendelse af et personfradrag for ugifte og to personfradrag for gifte, såfremt ægtefællen ikke har opnået en skattenedsættelse gennem personfradrag her i landet. Der indrømmes således to personfradrag, selv om den anden ægtefælle opnår skattenedsættelse gennem personfradrag eller lignende i hjemlandet.

22 Begrænset skattepligtige svarer skat af den formueskattepligtige værdi af erhvervsvirksomhed og fast ejendom i Danmark. Med hensyn til opkrævningen af skatterne må der sondres mellem de tilfælde, hvor en person får udbetalt ydelser (f.eks. løn) fra en indeholdelsespligtig, som skal trække foreløbig skat af det udbetalte, og som hæfter subsidiært for skattens betaling, og alle andre tilfælde, hvor skatten opkræves som B-skatterater. Hvor der er en indeholdelsespligtig, er der som hovedregel sikkerhed for, at skattemyndighederne får oplysning om de indtægter, en non-resident har, samt at skatten af disse indtægter bliver betalt. I alle andre tilfælde, hvor skatten opkrarves som B-skatterater, kan det forekomme, at skattemyndighederne ikke bliver opmærksom på en non-residentskatteyder, og der kan opstå problemer med inddrivelse af skyldige skatter. Såfremt der ikke findes aktiver at gøre udlæg i, vil skattemyndighederne rette henvendelse til den pågældendes bopælsland med anmodning om inddrivelse, såfremt dobbeltbeskatningsaftalen har en inddrivelsesbestemmelse. Erfaringen med inddrivelse efter disse regler er generelt god. Findes der ingen inddrivelsesbestemmelse i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og den pågældendes bopælsland, vil anmodning om inddrivelse kunne fremsendes til udenrigsministeriets lokale repræsentation i det pågældende land. Hvis inddrivelsesforsøg i udlandet viser sig at være forgæves, vil der eventuelt efter anmodning fra statsskattedirektoratet kunne foretages retslige skridt i det pågældende land. En del fordringer må dog afskrives som uerholdelige. De nærmere regler om begrænset skattepligt er i korthed følgende : a) Personer, der ikke har bopæl i Danmark og opholder sig her i mindre end 6 måneder, er pligtige til at svare indkomstskat efter reglerne i kildeskattelovens 2 og kulbrinteskattelovens 21. Ifølge kildeskattelovens 2, stk. 1, litra a, er indkomstskattepligten betinget af, at der her fra landet oppebæres indkomst af den i 43, stk. 1, nævnte art hidrørende fra kilder her i landet.

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport

Dansk juridisk nationalrapport Seminarer Oslo 2000 juridisk nasjonalrapport - dansk Dansk juridisk nationalrapport af professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, Handelshøjskolen i København 1. Grundlæggende regler om beskatning af erhvervsindkomst

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer BETÆNKNING NR. 879 KØBENHAVN JUNI 1979 ISBN 87-503-3027-6 Eloni Tryk. København Fi 03,0-176-bet.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere